Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013."

Transkript

1 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator) Kopparhammaren 2 (K2) plan 2, rum 2031 Formaliteter Är du registrerad och med på maillistan? Per Lind (laboraeon, projekt) Lesley BornhoX (kursadministraeon) lelsey.g.bornhox Kopparhammaren 2 (K2) plan 2, rum 2036 Formaliteter Kurshemsida h]p://www.itn.liu.se/grundutbildning/kurs/tnm082?l=svitn/ utbildning/grundutbildning/kurser/tnm082 Via ITNs hemsida/grundutbildning/kurser (googla inte!) Mål (Kursplan) Mål Kursen syxar Ell a] ge en god förståelse för hur användarcentrerad utveckling bedrivs, specifikt i förändringsbenägna projekt, med fokus mot applikaeoner för handhållna enheter, exempelvis mobiltelefoner och surfpla]or. 1

2 Mål (Kursplan) Mål: Studenten skall exer genomgången kurs kunna: Tillämpa formella principer för agila utvecklingsmetoder Integrera användbarhetsutveckling med övriga delar inom agil systemutveckling Tillämpa formella principer för mobil interakeonsdesign Designa och programmera enkla grafiska Ellämpningar för handhållna enheter Bedriva fältstudier för kartläggning av e] problemområde inom interakeonsdesign Genomföra en användaranalys och en behovsanalys samt modellera och dokumentera dessa Formellt ueöra användningstest både med och utan användare Mål (Kursplan) Mål: Dessutom ska projektarbetet lära studenten a]: Skapa enkla och kreaeva lösningar Ell komplicerade problem. Kommunicera och fungera socialt i e] team. Ta och ge återkoppling på e] konstrukevt och givande sä]. Vara öppen för konenuerliga förändringar. Reflektera över ueört projektarbete och föreslå förbä]ringar runt metod och resultat. OrganisaEon (Kursplan) Kursinnehåll: Användbarhetsutveckling: Användarcentrerad systemutveckling, målgruppsanalys, personas, prototyping. Användbarhetsutvärdering: KvanEtaEva och kvalitaeva användningstest. InterakEonsdesignmetodik: Brainstorming, storyboards, kreaevitetsövningar. Agil utveckling: Parprogrammering, testdriven utveckling och omfaktorisering. Li]eratur Föreläsningsmaterial och annat material hemsida Kursli]eratur EssenEal Scrum: A PracEcal Guide to The Most Popular Agile Process. Rubin S.K Agile SoXware Development With Scrum. Schwaber, K. & Beedle. M Agile Project Management With Scrum. Schwaber, K. & Beedle. M OrganisaEon (Kursplan) OrganisaEon: Kursen pågår hela vårterminen. Kursen består av föreläsningar, seminarier (nu workshop), projekeörberedelse och programmeringsuppgix i period 1 och projektarbete i period 2. Projektet i period 2 bedrivs under flera heldagar varje vecka i en och samma laboraeonssal. Formaliteter Kursstruktur VT1 v4-10: Föreläsningar och workshop Agil systemutveckling, Srum (Camilla) Användbarhet, sem utvärdering sem (Camilla) sem Inför projekt (Camilla) Hur maskiner kommunicerar (Pierangelo DellAqua),,,, Programvaruutvecklingsmetodik (KJ)? 1 Workshop (Camilla) miniprojekt Gäseöreläsning, introdukeon av projekt (Combitech) v11 Redovisning/examinaEon av projekeörberedelse (Camilla) v8-10: 2 LE/lab Android, mobilprogrammering (Per) plus 1 extra Ellfälle för redovisning,,,, 2

3 Kursstruktur VT1 Förberedelser inför vt2 Projekeörberedelse Gruppindelning (personer/grupp?) Roller Projekthantering gruppkontrakt, behov av kompetensutveckling. metoder för dokumentaeon, kommunikaeon, testning, versionshantering etc. ExaminaEon SkriXligt och muntligt, ca 15min per grupp Kursstruktur VT2 Förberedelser inför vt2 Projekeörberedelse Combitech besöker i slutet av vt 1 introdukeon av företaget presentaeon av projekt Kursstruktur VT2 Schemaförslag v13-14, Mån 9-11, Combitech, Lkpg schemalagt 8-12 för resed och undvika schemakrock planering, demonstraeon etc. Es och tors 8-17 heldagar i labsal V 21 eller 22 redovisning ExaminaEon (Kursplan) ExaminaEon: VT1 SkriXlig tentamen (U, 3-5) (? mars) ProgrammeringsuppgiX (U,G) Projekeörberedelse (U,G) (redovisning v 11) VT2 ProjektuppgiX (U,G) (görs i samarbete med Combitech AB, Lkpg, v 13-14, redovisning v 21 eller 22) 3 hp 1 hp 2 hp 6hp Kursvärdering Svarsfrekvens 36 % (10/28) Medelvärde 4.3 (av 5.0) 2014 Svarsfrekvens 44 % (16/36) Medelvärde 5.0 (av 5.0) Kursvärdering KURT 2013 Fritextsvar Om kursen som helhet har jag yberligare ab säga: Jä]ebra genomförd kurs! Tydligt a] examinatorn vill något med kursen! Jag jobbar som summer intern på Netlight ConsulEng i år och är, tack vare kursen, den som har bäst koll på hur man arbetar med agil systemutveckling. De]a även fast de andra sommarjobbarna hunnit längre i deras utbildning. Agila metoder är något som andra universitet verkar ha svårt a] lära ut. SamEdigt är det en mycket exertraktad erfarenhet hos arbetsgivare. A] en kurs är så bra som denna är ovanligt och den kan bara bli bä]re i och med bytet av examinator. Den kommer bli ännu bä]re nästa år. 3

4 Kursvärdering KURT Om kompetensutvecklingen som kursen bidragit Gll har jag yberligare ab säga: Kursen har bidragit enormt mycket Ell min personliga utveckling. Jag har känt mig väldigt säker på mi] sommarjobb där vi jobbar med systemutveckling i scrum. Om examinagonen har jag yberligare ab säga: Tentamen borde vara en U/G- dugga exer halva första perioden. Projektet borde komma igång direkt exer de]a. Om kursen som helhet har jag yberligare ab säga: För lite första perioden och lite mycket andra perioden. Kursvärdering 2014 ExaminaGon Bra med tentan innan projektarbetet Jä]ebra upplägg med teoreesk del följt av prakesk del. Labb borde vara 2hp med lite mer bra- a]- kunna grejer för android LaboraEonerna kan gå mer på djupet och bli fler Lite abrupt slut- en diskuterande rapport kring hur det agila arbetet gå] och vilka tankar man har kan finnas med som examinaeonsdel VT1 för lä] vad gäller förhållandet mellan arbetsinsats och betyg - VT2 är bä]re på det sä]et Kursvärdering 2014 Undervisningskvalitet/Kompetensutveckling Bra föreläsningar, anpassade och lärorika Föreläsningarna och tentan innan projektet har bidragit Ell mer agil utveckling Jag har lärt mig otroligt mycket om agil utveckling som jag förmodligen kommer ha stor ny]a av i frameden Jag har lärt mig programmera i android, från a] inte kunna någoneng/ /Ell a] ha ganska god uppfa]ning om hur systemet fungerar Jä]ebra med möten varje vecka med företaget Kursvärdering 2014 Undervisningskvalitet/Kompetensutveckling Välstrukturerad kurs, tydliga krav, bra föreläsningar med tydligt och bra innehåll! Roligt arbetssä]. Kursvärdering 2014 Om kursen som helhet Fler pla]or behövs för a] underlä]a utvecklingsarbetet. En pla]a per grupp är alldeles för lite Borde bli tydligare från kursansvarig hur det ska fungera när vissa elever inte kan vara med på de Emmar som kursen är schemalagd. Har någon svårt a] vara med de dagar som är schemalagda och istället jobbar mycket hemma så förloras hela agiltänket lite. Stor arbetsbörda i vt2 och ganska lite i vt1 Börja projektet Edigare Olika systemutvecklingsprocesser I e] systemutvecklingsprojekt ska man i e] antal steg: ta fram behov och krav på systemet designa konstruera införa- implementera testa utvärdera och följa upp konenuerligt underhålla och utveckla 4

5 TradiEonell systemutveckling visualiserad Va]enfallsmodeller VaBenfallsmodellen är en sekveneell systemutvecklingsprocess där man ser framstegen som e] flöde (som e] va]enfall) nedåt genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstrukeon, test, produkeonssä]ning och underhåll. Tanken är a] varje steg ska vara helt klart och bedömas innan man går vidare Ell nästa steg. Va]enfallsmodeller Modellen har sina rö]er i Ellverknings- och byggindustrin där det är mycket kostsamt a] införa ändringar sent i processen - om inte omöjligt. E] exempel som oxa används på va]enfallsmodellen brukar vara a] bygga e] hus. Först analyseras behoven. En arkitekt anlitas som gör en ritning. Denna ritning används för a] ta fram specifikaeoner i form av olika dokument för a] få söka bygglov. DäreXer byggs huset enligt specifikaeonen. Då byggnaeonen påbörjats är arkitekten frikopplad och inga ändringar görs. EXer byggnaeonen sker infly]ning och drix och underhåll av fasegheten påbörjas. Va]enfallsmodeller Fördelar: Fungerar bra i projekt som är väldefinierade, förutsägbara och där det är osannolikt a] det blir större förändringar. Kostnadskontroll, beställaren (den som betalar) kan besluta i varje steg huruvida projektet ska startas, fortsä]a, avslutas eller läggas på is. E] projekt ska kunna återupptas med hjälp av de dokument som redan gjorts. Resursplanering eller upphandling kan göras mellan stegen. Om kravspecifikaeonen och designen är Ellräckligt bra så ska vem som helst kunna implementera systemet. Det som levereras är testat och är kvalitetssäkrat. Va]enfallsmodeller Nackdelar: OXast är it- system mycket mer komplexa än vad e] hus är a] bygga så denna modell kan/bör bara användas Ell viss del i projekt för it- system. Va]enfallsmodellen hanterar egentligen inte förändringar. E] förändringsförslag (Elläggsbeställning) måste gå igenom flera steg för a] genomföras. Va]enfallsmodeller KriGk Va]enfallsmodellen har få] mycket kriek och de flesta hävdar idag a] det är bevisat via undersökningar a] det inte fungerar för a] utveckla it- system. Det blir mycket dokumentaeon. Mycket av det är nödvändigt, annan dokumentaeon kanske inte kommer a] läsas. 5

6 Vad kan gå fel i utvecklingsprojekt? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Man kan lä] få uppfa]ningen a] många it- projekt misslyckas. Stämmer det? Dessvärre verkar bilden stämma, åtminstone om vi får tro The Standish Group, e] amerikanskt företag som regelbundet granskar projekt från hela världen och ställer samman en rapport med det talande namnet The CHAOS Report. Vad går fel i utvecklingsprojekt? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Därför floppade projekten: Tre svenska it- fiaskon under lupp Av Liv Marcks von Würtemberg (forskning inom industriell informaeon och kontrollsystem på KTH) För dyrt, för sent och för dåligt. Forskarna på KTH har tagit en GB på tre skandalomsusade it- projekt och reb ut vad som gick sneb och vad man kunde ha gjort annorlunda. CIO Sweden är ett månadsmagasin för strategiska beslutsfattare inom IT. Tidningens devis är "länken mellan IT och affärer" och syftet är att belysa den mer affärsmässiga sidan av IT och att fungera som stöd och beslutsunderlag för svenska CIO:er (egentligen strategiska IT-chefer). Vad går fel i utvecklingsprojekt? Levereras aldrig eller för sent Dyrare än beräknat Låg kvalitét Inte det man behövde Saknar funkeoner eller har onödiga funkeoner man vet inte vad man ska göra, funkeoner utan prioritet Dålig användbarhet man klarar inte uppgixen Vad beror det på? Antag att Du skulle bygga hus på de osäkra grunder som råder i systemutvecklingsvärlden. Du vill ha ett kök på Hur ska vi nå hit? 20 m 2 med diskbänk, blandare med duschfunktion, spis med häll, mikrovågsugn, kyl/frys etc. När vi gör slutbesiktningen av vårt kök får vi en rejäl överraskning. Det visar sig att vattenblandaren sitter på en vägg och diskbänken på en annan. Dessutom finns inget avlopp under diskbänken. Elanslutning saknas för mikrovågsugn. Dörr saknas mellan kök och matsal. Kranen låg i projektet vatten som ingick i delprojektet VVS, diskbänken hanterades i projektet köksutrustning som ingick i delprojekt snickeri och all eldragning ingick i ett separat delprojekt. Mycket som inte var självklart togs för givet och projektgrupperna har tydligen inte samarbetat tillräckligt. I verkligheten hade ovanstående knappast kunnat inträffa, eftersom de flesta vet hur ett kök fungerar. I systemutveckling är problemområdet dock komplext, abstrakt och på förhand ofta mindre känt för inblandade personer. Köksexemplet är hämtat från skriften Krav på krav från Sveriges verkstadsindustrier, där också nedanstående travestering av den kända bilden om gungan förekommer. Den visar hur det bör se ut Förändring (allt förändras) verksamhet önskemål/krav teknik Andra problem konsulter anlitas som kan it men inte verksamheten de skall stödja, bristande kompetens i flera led för stora system/projekt man försöker göra allt på en gång mjukvara är komplex och ogripbar, system blir alltmer komplexa vilket leder Ell a] färre personer i ledningsposieon är beredda a] sä]a sig in i hur de fungerar trög process och brist på återkoppling Ta reda på behov, presentera förslag, KOMMUNICERA, visualisera, testa, gör om och gör rätt. Figur 1. Om system syftet med kravhantering Kravhantering syftar till att ta fram en kravspec/beställning av det system, som skall köpas eller tillverkas. Ett system är en komplex abstrakt artifakt som kan variera i storlek och komplexitet, alltifrån fiskeklubbens medlemsregister i ordförandens PC till flygbolagets världsomspännande biljettbokningssystem på Internet. Rent akademiskt brukar man ofta referera till följande två definitioner av systembegreppet: Schöderbeck: Ett system är en mängd objekt. Det finns samband mellan objekten, deras attribut och omgivningen. Tillsammans bildar detta en helhet. IEEE: En samling komponenter, organiserade för att utföra en speciell funktion eller en mängd funktioner. 6

7 Va]enfall vs. flexibla metoder KriGk Va]enfallsmodellen har få] mycket kriek och de flesta hävdar idag a] det är bevisat via undersökningar a] det inte fungerar för a] utveckla it- system. Modernare metoder menar a] systemutveckling bör vara en mer flexibel process och e] kunskapsutbyte bör ske Gemensamt lärande där alla (beställare, leverantör, användare) Ellsammans lär sig om varandra (behov, kunskaper etc.) och gemensamt bygger e] passande system/en passande lösning i flera steg (iteraeoner) 10 framgångsfaktorer I sin genomlysning listar Standish Group Eo framgångsfaktorer för lyckade projekt. Dessa är: 1. DelakEga slutanvändare 2. Ledningsstöd 3. Tydliga affärsmål 4. Känslomässig mognad 5. Gör bara det som exerfrågas 6. Flexibel process 7. Kunniga projektledare 8. Kunniga medarbetare 9. HandlingskraX 10. Adekvata verktyg Agil systemutveckling Agile är engelska och betyder smidig, vig, lä]rörlig. Agil systemutveckling är e] samlingsnamn för e] antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lä]rörliga metoder. Metoderna följer i stort se] samma värderingar, principer och synsä]. Jämfört med Edigare metoder/modeller representerar de mer flexibla sä] a] arbeta. Va]enfall vs. agila metoder Manifest för Agil systemutveckling Fyra nyckelprinciper: Individer och interakeoner framför processer och verktyg. Fungerande programvara framför omfa]ande dokumentaeon. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Anpassning Ell förändring framför a] följa en plan. (Delvis misslyckade) 7

8 Agila utvecklingsmetoder Grundtankarna bakom agilt bygger på a] göra kunden/användaren nöjd med det som utvecklas genom e] mycket nära samarbete under hela utvecklingseden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mo]agare. Det agila synsä]et anser a] det oxare är människor och kommunikaeon än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. Agila utvecklingsmetoder En annan central grundtanke är a] minimera risken för a] en stor del av e] system befinner sig i e] halvfärdigt läge och inte kan leverera ny]a. E] agilt arbetssä] gör det möjligt för beslutsfa]are a] få e] bä]re underlag inför beslut om a] Ellföra y]erligare resurser Ell e] projekt. Arbetet bedrivs inkrementellt och iteraevt vilket innebär a] regelbundna mindre leveranser sker och a] saker löpande utvärderas och kan ändras för a] möta nya krav och önskemål. Tolv grundprinciper Agila metoder Vår högsta prioritet är a] Ellfredsställa kunden genom Edig och konenuerlig leverans av värdefull mjukvara. Förändrande krav är välkomna, även sent i utvecklingen. Agila processen skördar förändring Ell kundens konkurrenskraxighet. Leverera fungerande programvara oxa med Edsskala från e] par veckor Ell e] par månader, med en förkärlek Ell den kortare Edsskalan. Affärsfolk och utvecklare måste arbeta Ellsammans dagligen under hela projektet. Bygg upp projektet runt moeverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för a] få jobbet gjort. Den mest effekeva metoden för a] förmedla informaeon Ell och inom e] utvecklingsteam är konversaeon på plats mellan individerna (face- to- face). En fungerande programvara är det huvudsakliga må]et på framsteg. Agila processer främjer en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd Ed. KonEnuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalitet och god design ökar flexibiliteten. Enkelhet - konsten a] maximera mängden arbete som inte görs - är vikegt. De bästa arkitekturer, krav och design framträder ur självorganiserande team. Teamet ser över med jämna mellanrum hur man ska blir mer effekeva, sedan finjusteras det och man anpassar si] beteende därexer. Feature driven development (FDD) Extreme programming (XP) AdapEve soxware development Dynamic Systems Development Method (DSDM) Crystal Lean soxware development Kanban Scrum Scrum Scrum är e] ramverk för mjukvaruutveckling och en projektledningsmetodik. Scrum är som schack. Enkla regler, svårt a] spela. (Henrik Kniberg). 8

9 Användbarhet Människa- dator interakeon (MDI), Människa- system interakeon (MSI) etc. Användbarhet? Användbarhet Användbarhet Förstå grunderna inom användbarhet utvärdering metoder, processer Och lära er att använda dem användarcentrerad utveckling/design designa för god användbarhet planera och utföra utvärderingar/tester E] användbart system Modeller Mycket enkelt ubryckt!: Tillåter användaren a] fokusera på sina (arbets)uppgixer Innehåller relevant informaeon och funkeonalitet Är intuievt och naturligt a] lära sig Är effekevt i sin dagliga användning Är a]rakevt Designers modell Designer Användares modell Användare Kan jag göra det jag behöver / vill? Kan jag göra det på e] bra sä]. Utan större ansträngning, felfri], kosnadseffekevt, etc. Upplevde jag användningen som rolig semulerande och utan obehag? Om JA på samtliga: 100 % användbarhet!!! System Systembild 9

10 Modeller Norman ser det hela som kommunikaeon/interakeon mellan två parter: Användaren och Designern. KommunikaEonen sker genom systembilden. Man kan säga a] designerns jobb delas upp i två problem enligt denna modell: A] förstå användarens mentala modell och skapa en bra designmodell uefrån denna kunskap. A] bygga en systembild som är konsekvent och klart och tydligt förmedlar denna modell Ell användaren. Modeller Vi skapar dessa mentala modeller för hur något ska användas genom Edigare erfarenheter, träning och handledning. Norman (2013). En mental modell för e] objekt skapas i stort se] genom a] utvärdera dess möjliga "handlingar" och dess visuella struktur. Med a] utvärdera dess möjliga "handlingar" menas: Vad kan man göra med objektet? Exempelvis om vi vill öppna en dörr så kan olika dörrhandtag utlysa olika möjliga handlingar, likaså kan olika knappar/kontroller etc. i e] gränssni]. Norman, D The Design of Everyday Things. Modeller Hemsidor Användarcentrerad systemdesign E] sä] a] förhålla sig Ell utveckling och Ellse a] resultatet blir användbart. Jan Gulliksen & Bengt Göransson, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och användbarhet. 10

11 Användarcentrerad systemdesign Användare De som kommer a] interagera med systemet Inte de som beställer systemet Det finns inget subsetut för rikega användare Centrerad Användarna involveras akevt under hela processen Användarna ska inte vara passiva och bara tycka Ell om färdiga lösningar, de ska vara med och ta fram dem Design All design leder fram Ell en produkt Design är främst en process Design kan också vara en representaeon av en produkt under procesen Användarcentrerad systemdesign Det finns fyra vikega användarcentrerade designakeviteter som ska planeras och äga rum för a] införliva användbarhetskrav i utvecklingsprocessen. Dessa är: a] förstå och specificera användningssammanhanget a] specificera användarnas krav a] ta fram designlösningar som möter användarnas krav a] utvärdera designlösningar mot krav Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och användbarhet. Vad påverkar designen? Följande faktorer har vikeg påverkan på designen: Kunskap om användningssituationen Kunskap om användarna Gränssnitt Jan Gulliksen & Bengt Göransson, Användarcentrerad systemdesign: en process med fokus på användare och användbarhet. Kunskap om människa-dator interaktion (MDI) och design Kunskap om de tekniska förutsättningarna Vad minns ni ifrån TNM040? 11

12 Användbarhet ny (?) Användbarhet ny (?) Context of use Energy capabilities Connectivity Processing capabilities Data input/output methods Screen size Screen resolution Tack vi ses på torsdag nästa vecka! (Esdag utgår) 12

Fungerar Agila principer i alla typer av projekt?

Fungerar Agila principer i alla typer av projekt? Fungerar Agila principer i alla typer av projekt? Wenell Management AB Vad är Agile? Agile kan sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar,

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2013, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Agila utvecklingsmetoder Agile är engelska och betyder smidig, vig, lährörlig. Agil systemutveckling är

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 9: Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, Uppsala Universitet, stefan.blomkvist@it.uu.se XP www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 Dagens föreläsning

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Användbara system INTRODUKTION TILL KURSEN. TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se. Användbara system TDDD70

Användbara system INTRODUKTION TILL KURSEN. TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se. Användbara system TDDD70 Användbara system TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se INTRODUKTION TILL KURSEN 1 Utveckling av användbara system som möter kundens och användarnas behov. Användbara system TDDD70 HT 2013 3 http://www.ida.liu.se/~tddd35

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Bengt Göransson bengt.goransson@it.uu.se Människa-datorinteraktion 1MD016, hösten 2012 Avdelningen för Visuell information

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Systemering med användarfokus

Systemering med användarfokus Systemering med användarfokus Introduktion AnvändarCentrerad Design översikt Vad är systemutveckling? En problemlösningsprocess där en specifik situation undersöks Syftet med undersökningen är att man

Läs mer

SESAM. Agila metoder

SESAM. Agila metoder SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Agila metoder en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem? 11 november 2010 Armémuseum, Stockholm

Läs mer

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on

TDDD80 Mobila och sociala applika1oner. Kursintroduk1on TDDD80 Mobila och sociala applika1oner Kursintroduk1on Personal Kursansvarig, föreläsare, seminarieledare Rita Kovordanyi Labbansvarig, föreläsare, seminarieledare Anders Fröberg

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5)

Poäng. Start v. Programvaruteknik 15.0. 14 Institution Institutionen för datavetenskap. Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Programvaruteknik 5DV087 15.0 2013 14 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 34 (29/5) Antal aktiva studenter (deltagit

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14.

Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT107G ) Antal svarande = 11. Svarsfrekvens i procent = 14. Thomas Padron-Mccarthy Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT07G-607-06) Antal svarande = Svarsfrekvens i procent =.9 Thomas Padron-Mccarthy, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans)

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Scrum + XP samt konsekvensanalys

Scrum + XP samt konsekvensanalys Scrum + XP samt konsekvensanalys Daniel Nimren dt05dn8 Douglas Frisk dt05df1 Dept. of Computer Science, Lunds Tekniska Högskola, Sweden {dt05dn8 dt05df1}@student.lth.se 1 mars 2010 Sammanfattning Denna

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Dagens Agenda Presentation av föreläsare Kursintroduktion Mål, innehåll, uppgifter, litteratur, examination et c Introduktion

Läs mer

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning Agil projektledning Vad innebär agil projektledning? Det råder idag stor förvirring kring populära begrepp som Lean, Agile, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt

Läs mer

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 (725G67) - Programmering i C++, grundkurs Introduktion till kursen och programmering Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 2 september 2014 Översikt Kursinformation Personal Kursmål Upplägg

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Användbara system. Användbara system TDDD70 1. Introduk8on 8ll kursen Introduk8on 8ll ämnet INTRODUKTION TILL KURSEN. Agenda

Användbara system. Användbara system TDDD70 1. Introduk8on 8ll kursen Introduk8on 8ll ämnet INTRODUKTION TILL KURSEN. Agenda Agenda Användbara system TDDD35 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Introduk8on 8ll kursen Introduk8on 8ll ämnet INTRODUKTION TILL KURSEN Utveckling av användbara system som möter kundens och användarnas

Läs mer

Lyckade projekt - finns det?

Lyckade projekt - finns det? Lyckade projekt - finns det? Maria Lindqvist Björkman Enea Business Software Enea Business Software 2002 Sida 1 Agenda Förväntningar kund & leverantör Statistik om projekt Framgångsfaktorer Exempel på

Läs mer

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2016 TNM082, Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2016 TNM082, Camilla Forsell

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2016 TNM082, Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2016 TNM082, Camilla Forsell Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2016, FÖ2 Idag Agila metoder Förväntningar AF projektet ska bli kul och af man ska få fokusera en del på användbarhet i projektet. BäFre på

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Resultat. Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: Termin: VT VT Kursvärdering

Resultat. Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: Termin: VT VT Kursvärdering 1 av 12 2012-12-28 11:32 Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: 03-11 Termin: VT 2012 - VT 2012 Kursvärdering Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 67% (14/21) av studenterna.

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen, Scrum inriktar sig på

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Agila Organisationer

Agila Organisationer Att förändra f och leda Agila Organisationer m.thelin@jaybis.se *Utveckla agil def: Agila organisationer förändra och led! Förändra Möjliggör med ett Core Team Involvera Vision Utbilda Aktivitetsbacklogg

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1)

WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursrapport för: WEBBDIST13: Formgivning och layout, 7,5 hp V14 (31EFO1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 37 st. Antal godkända studenter på hela kursen vid

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Effek%va(App+projekt(

Effek%va(App+projekt( APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2012-04-03, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Calle Karlsson, Charlotta Bentzén 1. Mötets öppnande a. Mötet öppnades av programansvarige

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Förväntningar En helt ny utmaning. Det ska inte vara som andra kurser Företag har oka erfarenhet inom

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 2 Sofie Pilemalm

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 2 Sofie Pilemalm Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP Föreläsning 2 Sofie Pilemalm Dagens Agenda Systemutveckling i backspegeln och för framtiden Problem och utmaningar Användarcentrerad utveckling Som del

Läs mer

Ta ställning till nedanstående påståenden om utbildnings- och kunskapsmiljön i den kurs du nu läst: Instämmer delvis

Ta ställning till nedanstående påståenden om utbildnings- och kunskapsmiljön i den kurs du nu läst: Instämmer delvis De fyra första frågorna i kursvärderingen är beslutade av rektor. Frågorna är kopplade till universitetets vision och strategi och finns med i alla universitetets kursvärderingar. Med frågorna vill vi

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50%

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% Antal respondenter: 26 : 15 Svarsfrekvens: 57,69 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 11 (73,3%) Ganska bra

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel.

Deluppgift 2 Kravhantering a) (2p) När man diskuterar krav brukar man ange två olika typer av krav. Beskriv dessa och ge exempel. Page 1 (5) Hemuppgift 1DV404 150115-150118 Deluppgift 1 Processmodeller a) (4p) Alla mjukvaruutvecklare följer någon form av utvecklingsprocess i sitt arbete. Diskutera vad organisationer brukar ange som

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer