Antal företag. Andel %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal företag. Andel %"

Transkript

1 special n resebranschens kreditvärdighet Kreditvärdighet för resebranschen Antal företag Andel % AAA Högsta kreditvärdighet AA God kreditvärdighet 7 17 A Kreditvärdig B Kredit mot säkerhet C Kredit avrådes Ej fastställd rating 57 1 Nystartat företag Totalt Källa rating: AAA Soliditet AB 38 FEBRUARI 2008 Travel News

2 betalkraft konjunkturen ger åt reseföretagen Med den starka konjunkturen som bränsle har många reseföretag stärkt sin ekonomiska ställning i snabbare takt än övriga näringslivet. Samtidigt ökar konkurserna bland reseföretag som inte lyckats anpassa sin verksamhet till den omstrukturering som utmärker branschen. Soliditets ratingspecialist Tomas Nylander berättar om kreditvärdering och ger sin bild av resebranschens ekonomiska läge nu och framåt. Text: Annika Tersin Illustration: Tomas Lindell Bearbetning: Alf Hedlund Vad säger värderingen om resebranschens ekonomiska nuläge? Resebranschen befinner sig fortfarande i en stor omstruktureringsprocess mycket beroende på övergången till ny informationsteknologi. Även om konkurserna generellt sett stadigt minskar för varje år och just nu är rekordlåga i Sverige är trenden inom resebranschen lite mer oregelbunden. I år har konkurserna i branschen ökat något. Det är vanligt, i samband med stora förändringar på marknaden, att företag som inte anpassar sin verksamhet får lönsamhetsproblem och tvingas lägga ner. För de kvarvarande reseföretagen ser vi dock i år en tydlig ökning av den sammantagna kreditvärdigheten. Ökningen var i genomsnitt nära 5 procent medan den för hela rikets aktiebolag var knappt 2,5 procent. Vad innebär rating? Det är ett kreditbetyg fastställt av Soliditet för aktiebolag, enskilda firmor och handels/ kommanditbolag. betyget visar på företagets finansiella styrka och mäter risken för att det ska hamna på obestånd inom 36 månader. Det ger framför allt en fingervisning om företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. fakta soliditet Tomas Nylander Vad står de olika betygsgraderna för? Fem olika betyg används i ratingen där AAA innebär högsta kreditvärdighet och C lägsta. Det som utmärker AAA-företag är att de omsätter minst två miljoner kronor, har funnits i minst tio år och har nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt. Det lägsta betyget, C, ges till företag som till exempel har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och nyckeltal långt under branschgenomsnittet. Vad innebär betalningsindex? Det är ett nyckeltal som visar när ett företag betalar sina fakturor. Kan man lita på att rating och betalningsindex signalerar att ett företag har betalningsproblem eller riskerar att gå i konkurs? Båda måtten signalerar tydligt långsiktiga betalningsproblem men mäter olika parametrar. Man kan enkelt uttrycka det så att medan kreditrating svarar på om ett företag ska få betalt svarar betalningsindex på när. En negativ trend Soliditet är en del av D&B Worldwide Network och erbjuder tillgång till värderad affärsoch kreditinformation om fler än 100 miljoner företag globalt samt alla privatpersoner i Sverige och Norge. Med hjälp av värderingsmodeller för bedömning av såväl betalningsförmåga som betalningsvilja hjälper de företag att fatta fler och lönsammare affärsbeslut. Soliditet äger varumärket Trippel-A (AAA) och diplomerar kontinuerligt de företag som haft högsta kreditvärdighet AAA i minst månader. Soliditet grundades 1908 och ingår numera i Bisnodekoncernen. Du hittar mer information och kontaktdetaljer på avseende betalningsindex anses vara den starkaste indikationen på risk för försenad eller inställd betalning. Rent statistiskt är det mycket liten risk att ett AAA-företag går i konkurs. Motsvarande risk för ett aktiebolag med C-rating är nästan 20 procent. Det är viktigt att man samtidigt bevakar ratingen över tiden. Genom att fånga upp signaler på en nedåtgående rating har man som leverantör ofta god tid på sig att vidta åtgärder för att säkerställa sina kundfordringar. Soliditet visar ratinghistorik på företag tillbaka till Hur påverkas ratingen inom resebranschen av makroekonomiska faktorer som vikande konjunktur och ränteläge? Den starka konjunkturen har medfört en ökad köpkraft hos befolkningen, något som gynnat resor och turism. Såväl sämre konjunktur och högre ränteläge förändrar efterfrågan på resor, vilket i sin tur riskerar att påverka reseföretagens finansiella ställning. Jämfört med övriga företag inom tjänstesektorn finns i resebranschen en större andel bolag med låg kapitalkonsolidering som riskerar att slås ut när konjunkturen viker. Inom privatresor har lägre priser medfört nya resvanor och ett ökat resande. Även om tiderna blir sämre tror jag att vi ogärna ändrar vår nya reselivsstil, även om vi kanske anpassar oss något genom att välja att resa med ett enklare färdsätt eller till ett mer närliggande resmål. Hur tror ni att ratingen kommer att utvecklas för resebranschen under de närmaste åren? Den uppåtgående trend som vi ser i förbättrad kreditvärdighet bedömer vi fortsätter även nästa år. Bolagen inom branschen tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet och måste försöka hitta nya intäktsmöjligheter och paketera attraktiva upplevelser. Resebranschen i Sverige och de nordiska länderna ser ut att ha goda möjligheter att på sikt öka sin affärsvolym med tanke på kommande turistströmmar från tillväxtländer som får en allt kapitalstarkare befolkning. Det kommer även att bli intressant att följa utvecklingen av ekoturism och effekterna av de klimatrelaterade satsningarna. n Travel News FEBrUARI

3 Annons_GTA Sida 1 special n resebranschens kreditvärdighet 40 FEBRUARI 2008 Travel News

4 REsEBRAnschEns kreditvärdighet n special fakta RAtIng REsEFöREtAgEn PÅ EFtERkälkEn trots FöRBättRAd RAtIng I statistiken ingår reseföretag som är SnI-kodade såsom resebyråer, researrangörer, rederier, flyg, hotell, mässor, dagkonferenser, kongresser, konferensanläggningar och turistbyråer. goda resultat, ökad ekonomisk styrning och kostnadskontroll har stärkt resebolagens finansiella styrka och allt fler reseföretag får höga ratingbetyg. Men trots god upphämtning de senaste åren har resebranschen ändå en bit kvar för att matcha näringslivets snittbetyg. så ska ratingtabellerna läsas: AAA Högsta kreditvärdighet AA god kreditvärdighet A kreditvärdig B kredit mot säkerhet C kredit avrådes ej fast Ej fastställd rating nytt nystartat bolag sammanlagda andelen företag inom de högsta betygsklasserna AAA, AA och A, har ökat för alla segment inom resebranschen utom för rederierna och hotellen som uppvisar ett oförändrat sammantaget resultat. en har trots det förbättrats för dessa segment eftersom det skett en omfördelning från betyg A till AAA. Flera reseföretag visar för 2007 kraftigt förbättrad rating, däribland researrangören Eventyr som fick B i 2006 års rating och i år kan stoltsera med AAA. Clarion Hotel i Stockholm och Elite Park Avenue har bytt ut förra årets B mot AA i årets rating. Sammantaget har det gått bäst för resebyråer och konferensanläggningar där andelen företag inom de högsta betygsklasserna: A, AA och AAA, ökat med 7 respektive 6 procentenheter. Enligt Tomas g olsson, generalsekreterare på Svenska Resebyråföreningen, är den goda konjunkturen huvudförklaringen till den förbättrade ratingen års resultat som ger genomslag i årets rating var mycket positivt för i stort sett alla resebyråer. Även Dennis Bederoff vittnar om goda resultat och berättar att statistiken för boendeanläggningarna visar på månadsvisa uppgångar avseende såväl volym som intäkter. konferensdelen påverkas av högkonjunkturens goda affärsklimat där man avsätter större medel för möten och personalaktiviteter. Resebyråsektorn gynnas av en stark efterfrågan och att många företag har gjort sin hemläxa och kunnat kostnadsanpassa sig bättre, säger Tomas nylander, Soliditets ratingexpert. n r T E xt: AnnIkA TERSIn ATINGEN HAR FÖRBÄTTRATS för hela resebranschen jämfört med 2006, 60 procent av reseföretagen ligger nu inom de högsta betygsklasserna AAA, AA och A jämfört med 57 procent i fjol. Trots en högre ökningstakt har resebranschen färre finansiellt starka bolag än näringslivet i genomsnitt och så har det varit under flera års tid. Snittet för övriga aktiebolag med något av de tre högsta ratingbetygen är 67 procent. En orsak till detta är resebranschens struktur med många små företag, en annan är att det saknats tillräcklig kunskap om reseföretagens ekonomiska villkor hos bedömare såsom revisorer. Den här bedömningsförmågan har nu förbättrats och är en av förklaringarna till att ratingen stadigt förbättras, säger Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på nutek. Han menar att en ökad professionalism genomsyrar hela resebranschen, vilket ger avtryck i de administrativa betalningsrutinerna och den ekonomiska uppföljningen. Samtliga segment inom resebranschen har förbättrat sin rating jämfört med Den så görs kreditbedömningen: Över beslutsregler ligger till grund för kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditets ratingsystem. Färska uppgifter hämtas från Bolagsverket, tingsrätten, Skatteverket och kronofogdemyndigheten. Dessa kombineras med fakta om företagets ålder, verksamhet, ägare/ledning, nuvarande ekonomi, ekonomisk historik, nyckeltal för branschen med mera. Det här innebär att uppgifterna i årsredovisningarna är av stor betydelse. Även betalningsbeteendet, exempelvis om det finns betalningsanmärkningar som påverkar, liksom faktorer såsom styrelseledamöters tidigare engagemang i konkursdrabbade företag. kvalitetsmätningar av ratingsystemet görs löpande för att få högsta möjliga träffsäkerhet. så kreditvärdig är REsEBRAnschEn (jämförelse och fördelning i procent av ratingbetyg mellan branschens olika grenar) Flyg hotell Rederi AA Travel News FEBRUARI 2008 A B konferens 14 Researrangör Ej fastställt/nystartat företag c AAA Resebyrå 40 turistbyrå Mäss kongress dagkonf siffrorna som enbart avser aktiebolag är framtagna 26 november 2007 källa AAA soliditet AB 41

5 Klas Ericsson Transitskribenter i detta nummer: Dimhöljda Kiev TransiT KLASSISKA NEW YORK- KROGAR De nya weekendstäderna 6

6 resebranschens kreditvärdighet n special RATING OCH betalningsindex FÖR HOTELLEN NOVEMBER 2007 Grand Hôtel, Stockholm betyg: AAA : 80 Cecilia Svensson, ekonomichef Destination Gotland betyg: C. : 80 Maja Horwitz, ekonomichef fakta betalningsindex Ni är top of the class som hotell är det lika viktigt även ur ett betalnings- och kreditvärdighetsperspektiv? Absolut. Vi vill vara femstjärniga i alla våra relationer gäster, kunder och leverantörer. Vi är också hårda mot våra kunder för att få in betalningar och då måste vi sätta samma krav på oss själva. Men om ni skulle dröja några dagar med att betala era fakturor skulle pengarna i er kassa förränta sig lite till? Så kan det vara, men så vill inte vi tjäna våra pengar. Vi har många små leverantörer som är beroende av inflödet från oss. Det senaste Trippel A-betyget hänger som diplom på väggen hos oss och det är vi stolta över. Ni har absolut sämsta kreditrating, C. Är det risk förs konkurs? Absolut inte. Förklaringen ligger i att vi under två års tid låg i en tvist med Rikstrafiken som höll inne 300 miljoner kronor i betalningar. Under alla tidigare år har vi haft höga ratingbetyg, men under 2005 och 2006 sjönk likviditeten gradvis och i slutet på 2006 var den körd i botten. Men vi var övertygade om att vi skulle vinna tvisten, vilket vi gjorde februari 2007, och nu känner vi oss väldigt likvida. Ni betalar i alla fall era fakturor i tid enligt ert betalningsindex? Ja, även under tiden då kassan var ansträngd drog vi aldrig på oss en betalningsanmärkning. är ett nyckeltal som visar ett företags betalningsbeteende. Det viktas efter fakturabelopp och tas fram i samarbete med företag från alla branscher, som levererar fakturainformation till Soliditet. Nyckeltalet uppdateras varje vecka och kan därför mycket snabbt varna för förhöjd risk. Ofta börjar företagen att släpa efter med betalningarna 6-12 månader före konkurs eller likvidationsproblem. Internationellt anses betalningsindex vara det viktigaste nyckeltalet vid kreditbedömning eftersom en negativ trend anses vara en stark indikation på risk för försenad eller inställd betalning. siffrorna är framtagna den 26november företaget betalar fakturorna i tid. 83 företaget betalar tre dagar före fakturans förfallodatum. 77 betalningen görs tre dagar för sent. Medelvärdet för Sverige är 77. Variationer runt detta värde behöver inte anses som någon större risk. Många företag som anser att de betalar i tid tänker inte på att betalningen skall vara leverantören till handa på förfallodagen. Räknar man kreditdagarna från ankomstdagen och betalar på förfallodagen blir det minst 2 3 dagar försent. RATING OCH betalningsindex FÖR REDERIERNA NOVEMBER 2007 Accome 79 AAA Accor Hotels 78 B AB Strand Hotel 80 AA Tylösands Havsbad 80 AAA Clarion Hotel Malmö 81 AAA Clarion Hotel Stockholm 80 AA Elite Park Avenue 79 AA Eurostop Hotell & Restauranger 81 AA First Hotel Reisen 62 A Grand Hotel Stockholm 80 AAA Grythyttans Gästgivaregård 80 B Hooks Herrgård Hotell 82 A Hotel Diplomat 77 AAA Hotel Rival 77 AA Hotell Selma Lagerlöf 80 B Hotel Scandic Ariadne 81 AAA Hotell Birger Jarl 77 AAA HKC Kung Karl 80 AAA Hotell Skogshöjd 79 B Hotell Terminus 75 AAA Mornington Hotel 80 AAA Nordic Hotels i Stockholm 79 AAA Pite Havsbad 78 AAA Profil Hotels 79 B Restaurang & Hotell Skansen Båstad 80 B Rezidor Hotel 80 A Rezidor Skycity Hotel 80 AA Rica Hotels 79 AAA Royal Viking Hotel 83 AAA Scandic Hotels 78 AAA SSRS Grand Hotel Norrköping (Elite Hotels) 79 AA SSRS Grand Hotel Savoy 83 AA SSRS Plaza 78 AA SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro 80 A Stockholm Globe Hotel 80 AAA Svenska Mässan (Hotell Gothia Towers) 81 AA Winn Hotels Solna 80 AA Varbergs Kurort Hotel & Spa 80 AAA Vildmarkshotellet i Kolmården 80 AAA Destination Gotland 80 c HH-Ferries 84 A Polferries 81 AA Rederi Birger Jarl (Ånedinlinjen) 81 AAA Rederi AB Göta Kanal 64 B ScandLines 75 AAA Seawind Line 80 B Tallink Silja AB 79 A Stena Line Scandinavia 88 AA Strömma Turism & Sjöfart 73 AAA Tallink Sverige AB 78 Ej fastställd TT-Line AB 81 A Waxholmsbolaget 80 A Viking Line Scandinavia 82 B - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet betalningsindex. Travel News FEBrUARI

7 SVERIGES T YNGSTA AFFÄRSMAGASIN Foto Henrik Bonnevier

8 resebranschens kreditvärdighet n special Foto Henrik Bonnevier Langley Travel betyg: A : 73 Gunnar Nyström, vd Har ni en strategi att betala era fakturor sju dagar för sent? Vi betalar våra fakturor per förfallodatum och detta fungerar bra. Oavsett om detta påverkar vårt betalningsindex eller inte så har vi inte för avsikt att ändra våra rutiner. Så det finns inga ekonomiska skäl till att betala sent? Nej, absolut inte. Vi är ett vinstdrivande företag som går med vinst sedan väldigt många år tillbaka. Likviditetsoch soliditetsmässigt ser det också väldigt bra ut. RATING OCH betalningsindex FÖR RESEARRANGÖRERNA NOV 2007 RATING OCH betalningsindex FÖR RESEBYRÅERNA NOV 2007 ABC Tours 80 AAA Bengt-Martins 80 AAA Björk och Boström Sportresor 80 AAA Contrast 79 A Detur Sweden 81 AAA Draken Kinaresor 80 AA EF Education 79 AA Eventyr 78 AAA First Class Höllviken 84 AA Fritidsresor 85 AA Golf Plaisir 83 AAA Golf Tours 82 AAA Hansen Conference & Event 78 AA Inca Tours 79 AA Jambo Tours 76 A J B Travel 83 AA Koch & Ljungberg 81 AAA Kuoni Scandinavia 80 c Langley Travel 73 A Lime Travel 80 A Lotus Travel 79 AA MyPlanet Sweden 77 ej fastställd Nazar Nordic 79 c Nya Destination Stockholm 76 A Nya Airtours City Breaks of Sweden 81 AA Rese-Konsulterna i Göteborg 80 AAA Ringarums Busstrafik Aktiebolag 79 AA Scandjet 82 AA Scandorama 73 A Seascape Tours 86 A Solresor i Sverige 78 AAA Steve Perryman Sport Travel 77 AAA STS Alpresor 80 AA STS Student Travel Schools 74 AAA Swanson s Travel 80 AAA Thomas Cook Northern Europe 81 AAA Tjörnarps Buss 64 A Tour Pacific 77 AA Travelocity Nordic 77 B Travel Service i Göteborg 79 AAA UCPA Resor 80 AAA Unlimited Travel Stockholm 84 AA Ving Sverige 80 AAA Äventyrsresor 80 A Ölvemarks Holiday 80 AA Affärsresebyrån i Umeå 82 A AKI Resekonsult 81 AA American Express Business Travel 80 AAA Ark Travel of Sweden 81 AA BCD Travel 81 AA Big Travel Sweden 85 AAA Carlson Wagonlit Sverige 75 A ebookers Scandinavia 80 A Flygpoolen i Stockholm 90 AA sresor i Umeå 81 AAA Hogg Robinson Nordic 78 AA India Center in Sweden 86 AA Jade Travel 83 AAA Kilroy Travels Sweden 80 AA Kleins Resebureau 82 AA Lingmerths Resebyrå 80 AAA Linköpings Resebyrå 82 AAA MyPlanet Sweden Aktiebolag 77 Ej fastställd Nex Resebyrå 78 AA Norrbottens Resebyrå 78 AAA Norrtelje Resebyrå 78 AA Odenresor 82 AAA Resecentrum i Stockholm 78 A Resecity i Härnösand 77 A Resesäljarna i Piteå 65 A Resevaruhuset 73 AA Resia AB 78 AA Scanworld AB 78 AA Scanworld Travelpartner AB 77 AA Seat24 Travel 80 AAA Select Travel 80 AAA SGJ Förvaltning AB 80 A STA Travel 79 AA Stockholms Specialresor 81 AA Svenska Resegruppen 75 AA Ticket Affärsresor 76 AA Ticket Privatresor 83 AAA Torsten Anderson Travel 91 AAA Travelflow 69 AAA Travellink 77 AA Travelocity Nordic AB 77 B Travelstart Nordic 79 AA Tranås Resebyrå 81 AAA VIA Travel 80 AAA Ystads Resebyrå/Team Bornholm 80 A - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november 2007 och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet. Travel News FEBrUARI

9 special n resebranschens kreditvärdighet RATING OCH betalningsindex FÖR FLYGBOLAGEN NOVEMBER 2007 City Airline 80 AA Golden Air Flyg 81 AAA Gotlandsflyg 79 AAA Malmö Aviation 79 AAA Nex Time Jet 89 B Nordic Airlink Holding (Flynordic) 78 A Nordic Airways 65 c Nova Airlines (Novair) 80 AAA SAS Sverige 79 AAA Skyways Express 78 AA Sundsvallsflyg 73 A Svenska Direktflyg 78 AAA Transwede Airways 81 B TUI fly Nordic 71 AA Wermlandsflyg 79 AA Viking Airlines 70 c - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet. Novair : AAA, : 80 Leif Vase Larsen, koncernchef på Novairs moderbolag Kuoni Är det viktigt för Novair att betala fakturorna snabbare än konkurrenterna? Ja, det är ett väldigt medvetet beslut inom hela koncernen. Det är viktigt att ha ett bra rykte när man ska förhandla med leverantörerna. Speciellt inom Apollo, där vi får stor goodwill hos hotell och flyg av att betala i tid. Det gagnar även gästerna, eftersom det innebär att vi försäkrar oss om att de blir bra behandlade. Men moderbolaget Kuoni har sämsta ratingen C? Det beror på Apollos historia och 2002 gick vi med stora förluster och har även om vi går med vinst nu fortfarande negativt eget kapital. Vårt moderbolag Kuoni Holding garanterar vårt eget kapital och vi har inget problem med likviditeten. Men detta gör det extra viktigt att betala i tid för att visa att vi inte har problem. RATING OCH BETalningsinDEX FÖR KONFERENSANL. NOV 2007 Yasuragi Hasseludden : C : 74 Lars Sandberg, vd Arken Konferenscenter 76 A Aronsborgs Konferenshotell 77 AA Aspenäs Herrgård 81 A Axia Hotel Management 80 A Bommersvik 79 AAA Bonér Hotels AB 78 B Brevik Meetings 80 AA Friiberghs Herrgård 86 AAA Gimo Konferenshotell 75 AA Gällöfsta Konferens 79 A Hjortviken Konferens 84 AAA Hooks Herrgård 82 A Högberga Gård 80 AAA Krusenberg Herrgård 81 B Lejondals Slott 81 AAA Lundsbrunn Konferens & Kurort 76 AA Quality Resort & Spa Strömstad 71 B Rånäs Slott 79 AA Skåvsjöholm AB 79 AAA Smådalarö Gård 72 B Solbacka Sport & Konferens 80 B Steningevik Konferens 79 AAA Stora Brännbo Konferens och Hotell 78 AAA Storhogna Högfjällshotell och Spa 80 AAA Sunwing Ekerum 79 A Sånga-Säby Kurs & Konferens 81 AA Säröhus 96 AAA Sätra Bruk 100 AA Södertuna Slott 80 AA Tanums Hotell- och Konferensanläggning 73 A Utsikten Meetings 80 B Yasuragi Hasseludden 74 c Winn Hotels Såstaholm Konferens 80 AA Vår Gård Saltsjöbaden 80 AA - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet betalningsindex. Hur kan ni, en av de största konferensanläggningarna i Sverige, ha sämsta ratingen, C? Nyregistrerade bolag som ännu inte lämnat in något bokslut får normalt sämre rating. Vi har sålts två gånger på två år och fått nytt organisationsnummer varje gång. Först sålde LO oss till Choices fastighetsbolag som sålde oss vidare till Choices hotellbolag. Trots bra lönsamhet Flygpoolen betyg: AA : 86 Rodrigo Sanchez, Ekonomichef Ert betalningsindex visar att ni betalar era leverantörer i snitt sex dagar före förfallodatum. Är det inte lite väl generöst? Vi har rutiner där alla betalningar görs en gång i veckan. I stället för att släntra händer det att vi betalar några dagar för tidigt. Vi är lyckligt lottade som har så pass god ekonomi att vi betalar när vi ska. För generöst? fakta så valdes företagen får vi därför dålig rating. Ändå betalar ni sex dagar sent enligt betalningsindex? Det låter märkligt. Vi betalar allt på förfallodag. Någon enstaka faktura kan bli sen på grund av att attestrundan tagit tid, men det kan inte sänka snittet i denna grad. Jo, men att både leverera och betala i tid ger god samarbetsvilja från alla våra leverantörer. Ni har näst högsta kreditvärdighetsbetyget AA, är ni nöjda med det? Nej, vår målsättning är att inom kort få högsta rating, AAA. I tabellerna har TN valt ut de största företagen i varje kategori, baserat på TN:s resebyrå-, arrangörs-, och hotelltopp för Vissa större hotell och konferensanläggingar saknas på grund av svårigheter att identifiera deras juridiska namn. I några fall har researrangörer som SNI-kodats som resebyråer flyttats till arrangörslistan. Br En hi Ti är in M rin 46 FEBRUARI 2008 Travel News F

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen

Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen Schyst resande, 2011 Det var en fantastisk resa. Allt ingick. Jag och hustrun fick vara i fred.

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer