Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008 08"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus på kundernas behov 12 Fastighetsförvaltning 14 Livsmedel, hotell och restaurang 14 Kultur och utbildning 16 Hantverk och industri 18 Fastighetsutveckling 20 Gamla Ullevi 22 Medarbetare 26 Miljöarbete 28 Milstolpar i Higabgruppens utveckling 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 36 Kommentarer till resultaträkningar 37 Balansräkningar 40 Koncernens och moderbolagets förändringar i eget kapital 42 Kommentarer till balansräkningar 43 Kassaflödesanalyser 45 Kommentarer till kassaflödesanalyser 46 Noter 48 Revisionsberättelse 62 Granskningsrapport 63 Flerårsöversikt 64 Definitioner 65 Risk- och känslighetsanalys 66 Ägarstyrning 68 Styrelse 70 Företagsledning 72 Fastighetsförteckning 74

3 Higabgruppen i korthet Bidrar till Göteborgs Stads utveckling Higabgruppen styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Higabgruppen ska bidra till stadens utveckling samt vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighets - området. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter. Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg. Utbildning, kultur, privat näringsliv och offentlig förvaltning Higabgruppens kunder finns inom samtliga dessa områden som tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Göteborg. Företaget äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastig - heter samtidigt som man erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna kommer från offentlig verksamhet, medan det privata näringslivet svarar för övriga intäkter. Tre förvaltningsområden med kundfokus Higabgruppens förvaltning är långsiktig. Arbetet är organiserat i tre olika förvaltningsområden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvaltning enligt kundernas specifika behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. Ω Livsmedel, hotell och restaurang Ω Kultur och utbildning Ω Hantverk och industri Därutöver kan alla områden erbjuda kontorslokaler. Fastighetsutveckling efter kundernas behov Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov gör Higabgruppen det möjligt för kunderna att verka, utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete underlättar förvaltningen av fastigheterna och bidrar därmed till ökad effektivitet. Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation, större ombyggnader och lokalanpassningar. Ett bolag med starka finanser och en stark ägare Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

4 Higabgruppens vision och affärsidé Vision Higabgruppen skapar ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Affärsidé Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Vår verksamhet ska medverka till Göteborgs Stads utveckling.

5 Under 2008 har Higabgruppen byggt om mellandäck på Barken Viking för vår kund Lisebergs Restaurant AB. Ombyggnaden innebär att Barken Viking nu är ett fyrstjärnigt hotell med totalt 29 hotellrum. Året i sammandrag Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 39 Mkr (51). 39 Mkr Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 5 Mkr (6). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var nyttjad till 0 Mkr (25). 5 Mkr Den synliga soliditeten uppgick till 15,3 procent (14,9). 15,3 procent Fastighetsbeståndets 3 bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till Mkr (3 503). 776 Mkr Uthyrningsbar yta uppgick vid 603 årsskiftet till m 2 ( ). Vakansgraden uppgick till 5,3 procent (5,6). 037m 2 Higabgruppens årsredovisning

6 VD har ordet Higabgruppen står stadigt i tuffa tider I det rådande konjunkturläget är det värt att notera att Higabgruppen är ett mycket välskött och bra finansierat bolag. Vi mäter oss regelbundet mot de börsnoterade företagen och kan konstatera att vi har en mycket konkurrenskraftig räntenivå. De senaste fem åren har vi betalat en lägre räntekostnad än genomsnittet för de noterade bolagen, men med en risknivå i linje med medeltalet för dessa. Dessutom har Higabgruppen en tryggare avtal för att säkerställa marknadsmässiga intäktsbas än merparten av landets fastighetsbolag. Vi är lyckligt lottade med relativt hetsbeståndet. Det är här vi kan påverka hyror över hela det kommersiella fastig- trygg kundfördelning, där såväl kommunen våra intäkter mest. som statliga förvaltningar hyr mer än På minussidan står givetvis eventuella hälften av beståndet. Resterande ytor är vakanser som kan uppstå i det rådande kommersiella och här utsätts vi naturligtvis och svåra konjunkturläget. för marknadskrafterna precis som alla andra. Fördelen är framför allt att vi har Viktiga projekt för Göteborg småföretagare som kunder. Higabgruppen skiljer sig från andra fastighetsbolag genom vårt tydliga uppdrag för På plussidan finns också ett fallande ränteläge, vilket gör det möjligt att binda Göteborgs Stad och därmed göteborgarna. rörliga lån till förmånliga räntenivåer. Vi ser Vårt varumärke har under åren stärkts också en potential för hyresnivåerna i förhållande till marknadshyrorna. Higabgruppen Ullevi och Pedagogen. Närmast ser vi fram genom framgångsrika projekt som Gamla går sedan en tid tillbaka igenom alla hyres- emot att projektera den nya bad- och ishallen i Angered - ett prioriterat projekt som inte minst är viktigt för den uppväxande generationen i stadsdelen. En av Göteborgs styrkor är att staden har så många instrument att spela på när det gäller med - borgarnas bästa. Ännu ett roligt projekt är uppfräschningen och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket som förhoppningsvis inleds runt årsskiftet 2009/2010. Higabgruppen äger också Ullevi och Valhalla. Nästa år tar vi även över ansvaret för att förvalta och underhålla dessa idrottsinstitutioner, ett arbete vi tar på oss med stor respekt. Våra kunder har höga förväntningar på vårt miljöarbete och vi arbetar hårt för att både möta och överträffa deras önskemål. Under året har Higabgruppen avslutat en omfattande kartläggning av företagets totala miljöbelastning. Vi har också genomfört några pilotprojekt för att effektivisera energianvändningen i våra fastigheter, ett projekt som samtidigt har inneburit utbildning och kunskapsöverföring mellan våra medarbetare. Under 2009/2010 kommer arbetet att konkretiseras i ett Akitektbyråan AB 2 Higabgruppens årsredovisning 2008

7 VD har ordet stadens hjärta ligger Stora Saluhallen, som kommer att rustas upp med början under Det är dags för denna stiliga gamla byggnad att anpassa sig till dagens krav på livsmedelshantering. Upprustningen kommer att ske med varsam hand för att skydda den kulturminnesmärkta interiören. åtgärdspaket. Därmed börjar vi också mäta resultatet av vårt miljöarbete, något som ska bli oerhört spännande med tanke på vårt mål att halvera utsläppen av koldioxid under perioden Samtalet med våra kunder Som ett led i vår ambition att bli den bästa hyresvärden i Göteborg 2011 har vi under hösten besökt många av våra kunder. Det är viktigt med en proaktiv dialog, där vi tillsammans med hyresgästen diskuterar vad vi gemensamt kan göra för att lösa eventuella problem och förbättra relationen ytterligare. I fjol låg vårt kundindex på 75 enheter och i år steg index till 79 ett tydligt svar från kunderna att de uppskattat våra ansträngningar, inte minst när det gäller den yttre skötseln. Men vi kan bli ännu bättre, ett exempel är återkopplingen till våra kunder när vi har åtgärdat ett problem. Ett delmål är att också ställa högre krav på våra underleverantörer. Som företrädare för Higabgruppen är det viktigt att de är införstådda med hur vi vill att våra kunder ska bemötas. Vackra gamla Stora Teatern utnyttjas idag mycket bra, både som scen- och konferens - anläggning, och är ett välkommet tillskott i Göteborgs evenemangserbjudande. Den pågående tvisten mellan Higabgruppen och hyresgästen är dock ännu inte avslutad, vilket skuggar glädjen över aktiviteterna som äger rum där. Vid Vallgraven och på Kungstorget i Foto: Pontus Johansson Gamla Ullevi i fokus Arbetet med den nya fotbollsarenan, Gamla Ullevi, har tagit mycket kraft under året, samtidigt som projektet varit en stor inspirationskälla för hela företaget. Vi har byggt och ser nu fram emot att förvalta Nordens mest välbesökta och trivsamma arena. Under projekt- och byggtiden har Higabgruppens breda kompetens verkligen utnyttjats till fullo. Från att sy ihop samarbetet mellan Göteborgs Stad, alliansklubbarna och alla berörda myndigheter, till att projektera och låta uppföra en helt ny fotbollsarena mitt i centrala Göteborg. Nu går vi in i ett nytt och spännande år med invigningen av arenan, alliansklubbarnas premiärmatcher, Gothia Cup-finalen och U21-EM. Dessutom blir Gamla Ullevi nationalarena för damlandslaget 2009 blir ett härligt fotbollsår i Göteborg! Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till våra kunder, styrelsen, samarbetspartners och våra medarbetare för ett utvecklande, stimulerande och väl genomfört år. En av Higabgruppens starkaste drivkrafter är lag - arbetet för våra kunder och göteborgarna. Vi arbetar också målmedvetet för att behålla och utveckla våra medarbetare och deras unika branschkompetens. Jag ser fram emot ett spännande 2009, inte minst när det gäller Gamla Ullevi, ett fortsatt intensivt kundarbete och ett miljö - arbete som går från kartläggning till konkret handling. Göteborg i februari 2009 Berndt Svensson, VD Higabgruppens årsredovisning

8 Higabgruppens uppdrag Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska: Ω Bidra till stadens utveckling Ω Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet Ω Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg Ω Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter Ω Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet Ω Via förvaltning, utveckling, förvärv, och avyttring säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet 4 Higabgruppens årsredovisning 2008

9 Valands Konsthögskola Ägardirektivet betonar framförallt uppgiften att vårda, utveckla och förvalta de fastigheter som man äger och bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Ett annat direktiv är att aktivt främja och tillgodose intressen inom fastighetsområdet, för i huvudsak mindre företag och organisationer. Ägaren anger även att verksam - heten ska eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande lönsamhet och soliditet. Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och strategier för att nå dessa mål. Higabgruppens årsredovisning

10 Mål och uppföljning Higabgruppens övergripande mål är att vara en ansvarstagande, engagerad och drivande fastighetsförvaltare och partner i fastighetsfrågor. För att nå målen arbetar vi mot fyra målområden; kund, medarbetare, fastighet och ekonomi. Kund Nöjda kunder i affärsmässiga relationer är vårt övergripande kundmål. Organisationen ska svara mot kundernas behov, krav och önskemål. Vad gjorde Higabgruppen under 2008? Inför 2008 var målsättningen att genomföra aktiviteter för att ge kunderna mer information och snabbare återkoppling efter genomförda åtgärder i deras lokaler. Våra medarbetare skulle också lägga mer tid på att fördjupa sin kunskap om sina kunders verksamheter och deras behov. Dessutom har Higabgruppens satsningar för att förbättra parkeringsmöjligheterna nära kundernas lokaler påbörjats. Den nya kunddatabasen som sjösattes under året är ett utmärkt verktyg för att kvalitetssäkra framtida kontakter med kunderna. Målen 2009 Under 2009 fortsätter arbetet med att genomföra aktiviteter för att företaget ska lyckas förverkliga visionen att bli Göteborgs bästa hyresvärd Medarbetare Det övergripande medarbetarmålet är att ha engagerade och stolta medarbetare. Stolta och engagerade medarbetare har ett roligare arbete och tar dessutom ett större ansvar för företagets utveckling. Vad gjorde Higabgruppen under 2008? Inför 2008 var målsättningen att alla medarbetare skulle genomgå utbildningar inom miljö och kundvård. Dessa genomfördes och utbildningarna var mycket uppskattade. Tyngdpunkten i miljöutbildningen var att alla medarbetare ska bli medvetna om hur företaget påverkar miljön inom olika områden och hur organisationen ska arbeta för att minska denna miljöpåverkan. Företaget har också genomfört ett antal aktiviteter för att öka graden av intern service, i syfte att nå målet att bli Göteborgs bästa hyresvärd Målen 2009 Inför 2009 är målsättningen att fortsätta arbetet med den interna servicen och stödet medarbetarna emellan, för att leverera ännu bättre service mot kunderna. Syftet är att nå det långsiktiga målet Göteborgs bästa hyresvärd Stadsbiblioteket 6 Higabgruppens årsredovisning 2008

11 Mål och uppföljning Higabgruppen medverkade på Göteborgs Kulturkalas i augusti 2008 och erbjöd bland annat guidade stadsvandring bland Göteborgarnas hus. Fastighet De övergripande målen inom fastighetsområdet är att vara bäst i tidiga skeden inom fastighetsutveckling samt att bedriva långsiktig och uthållig förvaltning. Vad gjorde Higabgruppen under 2008? Inför 2008 var målsättningen att Higabgruppen skulle implementera modellen för hur företaget arbetar med byggprocessen. Vi skapade också en intern uppföljningsmodell för att mäta utfallet av bygg - projekt i deras olika faser, från förstudie till slutbesiktning. Två andra mål handlade om att kartlägga CO 2 -utsläpp och att arbeta för att företaget skulle vara klimatneutral Kartläggningen är avslutad och klimatneutralitet har uppnåtts genom miljökompensation. Det fjärde och sista målet handlade om att öka antalet nöjda kunder inom området yttre skötseln. Här har kundnöjdheten ökat med 4 enheter under året. Ekonomi Higabgruppens övergripande finansiella målsättning är att ha en långsiktig lönsamhet. Vad gjorde Higabgruppen under 2008? Inför 2008 var målsättningen att fokusera på omförhandling och att öka nettointäkten med minst 100 kr/m 2 på kommersiella ytor gällande de avtal som var omförhandlingsbara. Utfallet beräknas preliminärt att hamna strax under den målsatta nivån. Målen 2009 Till målen för 2009 hör att de kommersiella hyresavtal som kan omförhandlas under året ska nå en marknadsmässig nivå. Till målen 2009 Till målen för 2009 hör bland annat att kvalitetssäkra kostnads - processen och genomföra avslutningsmöten för större projekt. Handlingsplanen för att minska CO 2 -utsläppen ska genomföras och antalet nöjda kunder inom yttre skötsel ska fortsätta att öka. Styrande värderingar Kundorientering Nära kundsamverkan med lyhördhet för kundens önskemål Lättillgänglighet och snabba besked Bra fastighetsskötsel, underhåll och service Medarbetarskap Engagerat personligt ledarskap Delaktighet och medansvar Respekt för varandra Öppenhet Långsiktighet Äga, vårda och förvalta våra fastigheter så att de bevarar eller ökar sitt värde Bedriva ett uthålligt förbättringsarbete Skändla Gård Higabgruppens årsredovisning

12 Fastigheter med en stark identitet I en tid då städer konkurrerar med varandra får stadsbyggnationen en viktig roll som identitetsbärare. I synnerhet de fastigheter som har ett kulturhistoriskt värde och som sätter sin speciella prägel på städer. Som förvaltare av kulturfastigheter bidrar Higabgruppen till utvecklingen av staden Göteborg. Prognostiserad sysselsättningstillväxt Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Prognostiserad BRP-tillväxt Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Källa: Newsec Källa: Newsec Det är få städer som under de senaste 20 åren stått värd för så många stora internationella evenemang, som Göteborg. Målet är redan utstakat Göteborg ska bli en av Europas ledande evenemangsstäder. För att nå dit krävs en väl fungerande lokalförsörjning och att nya strategiska byggnader skapar den attraktionskraft som behövs för att konkurrera med andra städer och regioner. Higabgruppen har som uppgift att svara för kommunens lokalförsörjning för speciella behov, där Gamla Ullevi är ett bra exempel på ett sådant strategiskt initiativ. Åke Jacobsson som är Stadsdirektör i Göteborgs Stad tycker att det är viktigt att staden noga överväger vilka byggnader som ska byggas för att stärka konkurrenskraften: - Gamla Ullevi är ett bra exempel. Tillsammans med de andra arenorna utgör den en viktig pusselbit i arbetet med att stärka Göteborg som evenemangsstad. Satsningen kommer att göra det möjligt att i framtiden locka ännu större och mer attraktiva arrangemang till Göteborg. Higabgruppens uppdrag är att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. Bolaget ska vårda, utveckla och förvalta de fastigheter som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Det är också de fastigheterna som ger Göteborg sin särskilda prägel. Kulturfastigheterna står för en del av Göteborgs själ och det är viktigt att bevara dessa, samtidigt som de ska användas på ett klokt sätt som i slutändan gynnar stadens invånare och efterföljande genera tioner, säger Åke Jacobsson. Målmedvetna satsningar har placerat Göteborg i händelsernas centrum, sett ur ett europeiskt perspektiv. Göteborg som evenemangsstad, mötesstad, kultur- och nöjesstad samt matstad och kunskapsstad har sedan 1990-talet förändrats på ett 8 Higabgruppens årsredovisning 2008

13 Fastigheter med en stark identitet positivt sätt och bidragit till att ge staden ett starkt varumärke. Turistnäringen är också en viktig del av regionens utveckling. Den innebär skatteintäkter, arbetstillfällen och därmed tillväxt. Dagens turist - industri skapar uppskattningsvis helårsarbetstillfällen i Göteborgsregionen. Men att satsa på stora evenemang är också kostsamt och konkurrensen är stenhård. Det stämmer, men jag tycker att Göteborg har de förutsättningar som krävs. Här har Higabgruppen också en viktig roll, eftersom företaget både ska bevara och utveckla staden genom fastigheterna i sitt bestånd. Att förvalta några av stadens parad - fastigheter och samtidigt skapa förutsättningar för att stödja lokala näringsidkare är en utmaning. Med ett stort kunnande och erfarenhet inom den egna organisationen är det möjligt att skapa förutsättningar för en god lokalförsörjning. Genom att stärka, utveckla och bygga nya fastigheter skapas en stark identitet och attraktionskraft hos staden Göteborg. Åke Jacobsson Yrke: Stadsdirektör, Göteborgs Stad Ålder: 54 Född: Helsingborg, men Göteborgare sedan Utbildning: Brandingenjörsexamen 1979 (idag är en gren av civil - ingenjörsutbildningen) Bakgrund: 27 år på Räddnings - tjänsten i Storgöteborg, där han var förvaltningschef de sista tolv åren. Om det egna arbetet: Ett spännande och mångfasetterat arbete fyllt med utmaningar. Foto: Carina Gran Feskekôrka Higabgruppens årsredovisning

14 Fastighetsmarknaden i Göteborg Trots den vikande konjunkturen och en oroande finansmarknad är Göteborg fortsatt intressant för nya investeringar och etableringar. Detta har inneburit att det varit stor efterfrågan på lokaler för kontor, logistik och lager i regionen under Göteborgsregionen expanderar utifrån regionens tillväxtstrategi för Planerna är att förtäta och bygga ut regionkärnan med nya bostäder och nya arbetsplatser. Göteborg är centrum i en region som består av 15 kommuner och har över invånare. Det är en av landets största arbetsmark - nader och näringslivet i regionen präglas av fordonsindustri, en stor IT-sektor samt en stark logistiksektor. I området finns huvudkontoren för flera av landets största industriföretag som SKF och AB Volvo. Regionens starka industribas hjälper till att attrahera nya företag hit. Under året har ett antal stora investeringar och etableringar ägt rum i regionen. Indiska ToolTech och tyska Wiegel Group är några av de aktörer som har etablerat sig i Göteborg. I dagsläget finns över 1700 utlandsägda företag verksamma på Göteborgs - marknaden. Vakansgrad (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec Starkt logistiknav Den starka utvecklingen av Göteborgs - regionens logistiksektor har inneburit att regionen har positionerat sig som Skandinaviens logistiknav. Göteborgs Hamn är Nordens största, med oceangående direktlinjer och pendlar för järnvägsgods. Hamnen är en viktig tillgång för svensk och skandinavisk exportindustri. Regionen har också en bra infrastruktur för fly g - transpor t, vilket bidrar till en stark ställning inom logistik i landet. Den geografiska positionen gör regionen till det naturliga logistikcentrat mot de nordiska och baltiska länderna. Sjunkande vakanser Att Sverige befunnit sig i högkonjunktur märks genom de omlokaliseringar som skett på kontorsmarknaden i Göteborg. Företag inom bland annat tjänste- och ITsektorn växer och har flyttat till större och Direktavkastningskrav (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec modernare lokaler i mer centrala lägen. En trend är sjunkande vakansgrader på samtliga delmarknader. Vid utgången av 2008 beräknas de ligga på omkring 7 procent. Direktavkastningskraven på investerarmarknaden ligger mellan 5 till 7 procent beroende på vilken typ av fastighet det rör sig om. Intresset för större och effektiva kontors - lokaler har varit stort under året och uthyrningsvolymen i Göteborg låg på m 2 under första halvåret Efterfrågan på mindre lokaler i Göteborg har också varit stor. Ungefär 70 procent av nyuthyrningsaktiviteten sker på ytor mindre än 1000 m 2. Den totala arean för kontorslokaler i Göteborg uppgår till 4,5 miljoner m 2 och för detaljhandel 1,5 miljoner m 2. Ökad nybyggnation Nybyggnationen i Göteborg har ökat under m 2 kontorsyta har tillförts under året och i stort sett all yta som tillkommit är redan uthyrd. Under 2009 beräknas nybyggnationen att ligga på ungefär samma nivå som Det största byggprojektet under 2008 är tingsrättens nya lokaler. Fastigheten byggs av NCC för Vasakronans räkning. Den totala ytan uppgår till m 2, vilket gör den till ett av Sveriges tio största kontorsprojekt Under en femårs - period planeras nybyggnation på omkring m 2 ny kontorsyta i Göteborg. Majoriteten av den planerade byggnationen kommer att ske inom vallgraven. Konjunktur utvecklingen kommer dock att påverka marknaden under 2009 och framtidsutsikterna är svårbedömda på grund av den globala finanskrisen. Den rådande lågkonjunkturen spås resultera i en avmattning på fastighetsmarknaden, men det är svårt att förutspå hur om - fattande den kommer att bli. 10 Higabgruppens årsredovisning 2008

15 Bergslagsbanans Stationshus Den totala arean för kontorslokaler i Göteborg uppgår till cirka 4,5 miljoner m 2 och för detaljhandel 1,5 miljoner m 2 Higabgruppens årsredovisning

16 Med fokus på kundernas behov Higabgruppens kunder återfinns inom såväl privat som offentlig verksamhet från industri och detaljhandel till forskning, utbildning och kultur. Oavsett kundens verksamhetsinriktning är målsättningen att erbjuda effektiva och praktiska lokaler som är väl anpassade till kundernas behov. I takt med att kundernas krav på lokaler stiger, ökar också kraven på Higabgruppens organisation och leverans mot kund. Utgångspunkten är i så lång utsträckning som möjligt att anpassa lokaler och förvaltning efter kundernas behov. Ett färskt exempel är Kommunicera i Sockerbruket, läs mer på sidan 19. Kunskap och engagemang Det löpande arbetet i Higabgruppen präglas av engagemang i kundernas behov och en strävan att förstå deras verksamhet. Därför är den dagliga kontakten och dialogen oerhört viktig. Kunderna ska alltid veta vem de ska vända sig till med frågor och önskemål. Lika viktigt är det att Higabgruppens medarbetare snabbt återkopplar till kunderna med information om åtgärdsplan vid t ex felanmälningar. Varje fastighet inom Higabgruppen har en kundansvarig och en fastighetstekniker. Kundansvarig ansvarar för fastigheten och kundrelationen i nära samarbete med teknikern, som också svarar för dagligt underhåll, tekniska frågor och löpande service. Ny kunddatabas effektiviserar arbetet Higabgruppens fokus på långsiktighet och kvalitet gör att vi avsätter tid och kraft för analys innan ett projekt sjösätts oavsett storlek. Samtidigt agerar vi snabbt och effektivt när förarbetet väl är avslutat. För att erbjuda specialiserad service till respektive kundgrupp är organisationen uppdelad i tre förvaltningsområden med riktad expertis: Ω Livsmedel, hotell och restaurang Ω Kultur och utbildning Ω Hantverk och industri Som ett led i arbetet med att systematisera och kvalitetssäkra verksamheten har Higabgruppen under 2008 slutfört arbetet med att implementera en gemensam kund - databas. Systemet möjliggör ett nytt och mer strukturerat arbetssätt som säker - ställer att ingenting faller mellan stolarna. Bästa hyresvärd 2011 Ett av Higabgruppens fem långsiktiga mål är att bli Göteborgs bästa hyresvärd år En viktig väg till målet är dialogen med kunderna och därför genomförs kundundersökningar numera årligen. Eftersom kunderna i årets undersökning lyfte fram skötsel av gemensamma ytor, underhåll samt ventilation som sina mest prioriterade områden, kommer Higabgruppen att lägga mest kraft där under Redan i fjol efterlyste kunderna en förbättring av området yttre skötsel och efter 12 Higabgruppens årsredovisning 2008

17 Med fokus på kundernas behov ett fokuserat arbete steg Nöjd-Kund-Index (NKI) med knappt 10% inom detta område. Higabgruppens totala NKI förbättrades under 2008 med fyra enheter till 79. Under 2009 fortsätter Higabgruppen arbetet med att förbättra den yttre skötseln runt fastigheterna, liksom att i samarbete med underleverantörer säkerställa kvalitén på utförda arbeten. Låg vakansgrad Vid slutet av 2008 fanns totalt outhyrda lokaler på m 2, motsvarande 5,3 procent. En stor andel av den ytan bestod av projekt som är aktuella för ombyggnad eller upprustning. Kundfördelning (%) π Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar 31,3 π Staten 16,6 π Västra Götalandsregionen 9,5 π Övriga hyresgäster 42,6 Uthyrd lokalarea (%) π Kultur 19,2 π Kontor 18,4 π Utbildning 18,1 π Idrott 9,9 π Hantverk och industri 9,7 π Omsorg 8,1 π Hotell & restaurang 6,1 π Livsmedel 5,0 π Lager 2,7 π Detaljhandel 2,1 π Bostad 0,7 Uthyrningbar area (m 2 ) Totalt Higabgruppen uthyrd area Outhyrd area Totalt uthyrningbar area Higabgruppens årsredovisning

18 Vårdar och utvecklar Göteborgs vackraste hus I Higabgruppens uppdrag ingår att ge näringsliv, kulturverksamhet och utbildningsväsende utrymme att växa och utvecklas tre viktiga byggstenar för en expansiv stad som Göteborg. Parallellt med att Higabgruppen planerar och bygger för nya behov, så vårdar och utvecklar företaget de unika byggnader som präglar vår stad, däribland Stora Saluhallen, Naturhistoriska museet, Konserthuset, Kronhusbodarna och Feskekôrka. Med tanke på att Higabgruppen vårdar stora delar av göteborgarnas kulturhistoria och gemensamma till gångar, präglas arbetet av långsiktighet såväl när det gäller ekonomi som kulturhistoriska hänsynstaganden. Vårt uppdrag är att säkra fastigheternas värde och användbarhet för framtida generationer. Higabgruppen har delat in förvalt ningsarbetet i tre områden. Orsaken är att många fastigheter och den verksamhet som bedrivs där kräver specialkunskaper. Varje byggnad har en kundansvarig och en fastighetstekniker. Den kundansvarige har det övergripande ansvaret för kunden och byggnaden, medan fastighetsteknikern svarar för teknik, det dagliga underhållet och löpande service. Vid sidan av dagligt underhåll som skötsel, tillsyn och reparationer arbetar varje team också med förebyggande åtgärder i form av planerat underhåll. Det syftar till att bevara fastigheterna i gott skick och därmed också långsiktigt sänka underhållskostnaderna. I denna process försöker Higabgruppen samordna åtgärderna så långt det är möjligt. Livsmedel, hotell & restaurang Många av fastigheterna har anknytning till livsmedelssektorn, som hotell, restaurang och våra saluhallar. Några prominenta exempel är landmärken som Feskekôrka, Hotel Eggers, Stora Saluhallen, Sjömagasinet och delar av Fisk - hamnen. Men även specialfastigheter som Huvudbrand stationen i Gårda, Odontologen på Medicinarberget och Gathenhielmska Reservatet ingår i förvaltningsområdet. Tradition och matkultur i skön förening Stora Saluhallen vid Kungstorget är en av Göteborgs mest kända byggnader. Här har Uthyrd lokalarea (%) π Omsorg 26,3 π Livsmedel 18,7 π Hotell & restaurang 17,3 π Hantverk och industri 13,3 π Kontor 11,0 π Kultur 6,5 π Bostad 2,3 π Detaljhandel 2,2 π Lager 2,0 π Utbildning 0,3 π Idrott 0,1 göteborgarna handlat lokalproducerade livsmedel som kött, ost och grönsaker sedan I takt med att Göteborg har berikats med nya kulturer samsas idag närproducerade varor med importerade delikatesser i hallens mångfasetterade utbud. Under 2009 inleder Higabgruppen en stor upprustning av Saluhallen. I projektet ingår att tillmötesgå dagens krav på arbetsmiljö och hantering av livsmedel. Därför ska bland annat källaren, som hyser Största kunderna (m 2 ) Tandvården i Göteborg Räddningstjänsten Göteborg Mölndal Arken Konferenscenter Jakobsdals Charkuteri Intressenter AB Göteborgs Stad Miljöförvaltningen Totalt uthyrda area Outhyrd area Totalt uthyrningbar area Higabgruppens årsredovisning 2008

19 Fastighetsförvaltning Nya generationen Kanold Bröderna Fred och Anton Kanold dominerade choklad- och konfektyr marknaden i Göteborg under större delen av 1900-talet. Idag lever deras arv vidare i form av Flickorna Kanold. I butikerna på Södra Larmgatan och i Stora Saluhallen görs chokladen för hand med endast de främsta råvarorna. För att göra den bästa chokladen krävs bra kakaobönor, den enda råvaran som av naturliga skäl inte kan hämtas från Sverige. En av systrarna Kanolds, Jeannas favorit är Trinitario bönan som kommer från Sydamerika. Jag jobbar utifrån gamla vanor men gör det på mitt sätt. Det ligger i tiden att använda när - producerade varor av hög kvalitet för att få fram hallens kyl-, frys- och beredningsmöjlig - heter, renoveras och moderniseras i samförstånd med affärsidkarna i Saluhallen. Byggnaden är byggnadsminnesmärkt och det inbegriper även interiören. Därför sker inte så många synliga ingrepp, men målet är att skapa en fräschare, miljövän - ligare och effektivare saluhall. På miljösidan handlar det bland annat om uppvärmning och kylning, som att installera fjärrkyla istället för dagens brummande och värmealstrande småaggregat. För att nå större effektivitet ska även logistiken ses över såväl inom själva fastigheten som inom transportflödet till och från saluhallen. Miljötänk i Saluhall Briggen Fastigheten som rymmer Göteborgs andra saluhall Saluhall Briggen på Nordhemsgatan är nästan lika gammal som Stora Saluhallen. Efter att en gång ha inhyst norra Europas största brandstation, byggdes fastigheten för 20 år sedan om till saluhall. På sidan 30 berättas om ett pilotprojekt där Higabgruppen genom målmedvetna insatser planerar att minska Saluhall Briggens koldioxidutsläpp med 28 ton årligen. Stora Saluhallen Under året har Higabgruppen bland annat renoverat Hotel Eggers fasader och slutfört grundförstärkningen av Musikens hus i Majorna. Dessutom har lokalanpassningar utförts på Odontologen, där tand - läkarutbildning, specialisttandvård och tandvårdsföretag samsas i en av våra till ytan största fastigheter. Ytterligare lokal - anpassningar väntar under Inför 2009 Higabgruppen planerar ett antal risk - begränsande åtgärder vid Huvudbrands - stationen i Gårda som en följd av att Mölndalsån översvämmade lokalerna i mars Projektet omfattar en invallning runt fastigheten, ett utökat skydd av dörrar, fönster, fasader samt installation av en ny pumpanläggning i byggnaden. Higabgruppen äger merparten av marken i Partihallsområdet samt en av torghallarna. I början av 2009 planeras bildandet av en gemensamhetsanläggning, där ansvaret för skötsel av marken delas mellan fastighetsägare och tomträttshavare. Syftet är bland annat att skapa en renare och tryggare miljö i området. Foto: Carina Gran de bästa smakerna, säger Jeanna Kanold. Flickorna Kanold har verkat i Stora Saluhallen sedan juni 2008, och har från första dagen trivts i lokalerna. Higabgruppens personal är entusiastisk och servicen fungerar bra. Upprustningen av Saluhallen ser jag som nödvändig för att locka hit nya målgrupper. Samtidigt som det är viktigt med fräscha lokaler när man säljer kvalitetsvaror. Etableringen av filialen i Stora Saluhallen var ett sätt att fira Flickorna Kanolds tioårsjubileum och att visa upp hantverket för kunderna. I Saluhallen kan nämligen de förbipasserande följa chokladtillverkningen steg för steg. Higabgruppens årsredovisning

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG FRÅN SALUHALLAR TILL ARENOR Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vi har fått förtroendet att långsiktigt äga, vårda och utveckla många av de hus som är

Läs mer

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Göteborgarnas hus Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Sven Olsson Serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Årsredovisning 2009 09

Årsredovisning 2009 09 Årsredovisning 2009 09 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 4 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Bravida Arena - en arena som förenar

Bravida Arena - en arena som förenar Pressmeddelande Göteborg 2015-06-23 Att: Nyhetschefen/sportred Bravida Arena - en arena som förenar Idag, den 23 juni, lämnar byggherren Higab över nycklarna till Hisingens nya arena, Bravida Arena. Evenemangs-

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Årsredovisning 2006 06

Årsredovisning 2006 06 Årsredovisning 2006 06 Innehåll Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Med kunden i fokus 8 Fastighetsbranschen under 40 år 10 Göteborg kunskapsstaden med industriell

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 5 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Årsredovisning 2007 07

Årsredovisning 2007 07 07 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 5 Mål och uppföljning 6 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen 8 Stadsbyggnation för framtidens behov

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav STYRELSEHANDLING nr 8 2016-09-26 Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav Anteckning Till styrelsen för anteckning 2016-09-14 PM angående

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer