Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8

2 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen SWEDMA...1 Teknikplattform...11 Historik...12 Medarbetare...13 Styrelse och revisor...14 Aktien...15 Förvaltningsberättelse...16 Resultaträkningar koncernen...21 Balansräkningar koncernen...22 Eget kapital koncernen...24 Kassaflödesanalyser koncernen...25 Resultaträkningar moderbolaget...26 Balansräkningar moderbolaget...27 Eget kapital moderbolaget...29 Kassaflödesanalyser moderbolaget...3 Noter...31 Not 1 Allmän information...31 Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper...31 Not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk...37 Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål...38 Not 5 Närståend transaktioner...39 Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag...39 Not 7 Ersättning till revisorerna...4 Not 8 Leasingkostnader...41 Not 9 Löner och andra ersättningar...42 Not 1 Finansiella intäkter och kostnader...46 Not 11 Inkomstskatt...47 Not 12 Immateriella tillgångar...5 Not 13 Inventarier...54 Not 14 Andelar i koncernföretag...55 Not 15 Finansiella tillgångar och skulder...58 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...63 Not 17 Eget kapital...64 Not 18 Långfristig skuld till kreditinstitut...65 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...65 Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser...65 Not 21 Checkkredit...66 Not 22 Händelser efter balansdagen...66 Relation & Brand i korthet Relation & Brand AB (Publ) Relation & Brand AB är ett snabbt växande tjänsteföretag inom sök och e-postmarknadsföring. Företaget är sedan år 26 noterat på AktieTorget och distribuerade under året 124 miljoner försändelser/enheter via e-post och SMS, vilket är en ökning med 46 % jämfört med 27. Proforma ökade omsättningen med 66% till 24,4 MSEK (14,7 MSEK). Proforma uppgick rörelseresultatet (EBITDA) till 2,5 MSEK (2,1 MSEK) och rörelsemarginalen (EBITDA) proforma var 1,2% (14,2%). Styrelsen och den verkställande direktören för Relation & Brand presenterar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Tidpunkter för ekonomisk information Relation & Brand AB (publ) lämnar ekonomisk information under år 28 enligt nedan angivna kalendarium. Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår. Årsstämma mars 29 Delårsrapport jan-mars april 29 Delårsrapport jan juni aug 29 Delårsrapport jan-sep okt 29 Bokslutskommuniké feb 21 Årsstämma 29 hålls den 18 mars klockan 16. på Engelbrektsgatan 7, 4 tr, i Stockholm.

3 VD har ordet Relation & Brand Årsredovisning 28 Under året utökade Relation & Brand sin tjänsteportfölj till att även omfatta tjänster inom sökmotormarknadsföring. Bakgrunden till den nya inriktningen vara att Relation & Brand noterat en ökad efterfrågan på tjänster inom sökmotormarknadsföring, vilket är ett starkt komplement till e-postmarknadsföring. Breddningen till sökmotormarknadsföring skedde genom förvärva av företaget Nordisk Internetannonsering AB, med varumärket Net Pilots. Genom förvärvet får Relation & Brand en starkare position och access till en mycket större marknad. Under hösten har fokus varit att påbörja konsolideringen av verksamheterna, vilket innebar att koordinera de bägge företagens tjänster samt att anpassa de befintliga organisationerna till EN organisation. Detta resulterade i en kraftig ökning av försäljningen under kvartal 4 samt att Marcus Huber tillträdde som ny VD i mitten på januari 29. snarare ökar möjligheterna för tillväxt, när den initiala turbulensen väl lagt sig. Detta återspeglas också i de aggressiva tillväxtplaner som Relation & Brand har för de kommande två åren. Vi ser lågkonjunkturen som en möjlighet att ta en starkare marknadsposition och genom att kombinera e-postmarknadsföring med sökmotormarknadsföring blir Relation & Brand ännu bättre på att hjälpa sina kunder att maximera effekten av sin marknadsföring. Relation & Brand blir det naturliga valet för företag som vill utveckla sin Internetmarknadsföring. Stockholm, Under hösten började lågkonjunktur på allvar och i skrivandets stund vet vi fortfarande inte hur det kommer att sluta. Relation & Brand har dock varit med om en lågkonjunktur vid senaste millenieskiftet när "dotcom-bubblan sprack". Vår erfarenhet från den tiden är att företagen blir mer kostnadsfokuserade i en lågkonjunktur och genom att använda Relation & Brands produkter inom e-post- och sökmotormarknadsföring kan företagskunderna få en mer kostnadseffektiv marknadsföringsmix. Därför tror vi att krisen Magnus Modin fd CEO Relation & Brand AB

4 Affärsidé och strategi Relation & Brand Årsredovisning 28 Affärsidé Relation & Brand AB ska hjälpa företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik. Strategi Relation & Brand AB's strategi är att växa organiskt och genom förvärv på den expansiva marknaden inom Internetmarknadsföring. A F F Ä R S I D É O C H S T R AT E G I 4

5 Marknaden Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB befinner sig i en snabbt växande bransch med snabba förändringar. Trots den globala lågkonjunktur som pågår har Relation & Brand AB en gynnsam position, då en lågkonjunktur i hög grad innebär att företag väljer effektivare och lönsammare lösningar. Internetanvändandet På bara ett antal år har Internet utvecklats till att vara en kraftfull plattform för kommunikation på en global nivå. Detta innebär att ett företag idag kan nå en mycket stor marknad, snabbt, effektivt och till en låg kostnad. Enligt PTS har 89% av svenskarna tillgång till internet, vilket är en hög siffra jämfört med övriga europeiska länder. Framför allt märks tillväxten på Internet av ökade sökningar i sökmotorerna och i form av växande antal individer som ansluter sig till communities som till exempel MySpace och Facebook. Internetmarknadsföring Lågkonjunkturen slår hårt mot traditionella medier som TV, press, och DR, vilka prognostiseras minska under 29. Trots detta är prognosen att mediainvesteringarna på Internet kommer att öka med 7% under 29, enligt IRM. Internetmarknadsföring består enligt IRMs definition av tre olika områden; Annonsering på Internet (onlineannonsering/onlinekataloger), Sökordsmarknadsföring och E-postmarknadsföring. IRM prognostiserar att media investeringarna på Internet i Sverige kommer att omsätta 5,3 miljarder SEK under 29. Sökordsmarknaden JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden och enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro. Detta är en ökning från år 27 med 27 procent och år 212 kommer siffran vara uppe i 73 miljoner euro. Prognos nordiska marknaden , Sverige, Norge, Danmark och Finland De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer än i övriga Europa. Mest kommer det att växa i Finland och Sverige. Från 28 till 212 kommer ökningen i Finland att vara 86 procent och i Sverige 76 procent. I Norge och Danmark kommer tillväxten vara något lägre, runt 65 procent. E-postmarknaden Storleken på marknaden för e-postmarknadsföring utgör cirka 5% i jämförelse av marknaden för sökordsmarknadsföring. En förklaring till detta kan vara att e-post kanalen i större utsträckning används till relationsbyggande och merförsäljande aktiviteter. Sökordsmarknadsföring däremot syftar till att rekrytera nya konsumenter och nyförsäljning, vilket företagen oftast väljer att satsa mer pengar på. M A R K N A D E N 5

6 Affärsmodell och affärsområden Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB's affärsmodell bygger på att erbjuda tjänster och produkter inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Alla tjänster utgår från en teknisk plattform, där tjänsterna produceras av Relation & Brand AB's personal eller av kunderna själva. Under 28 utgjordes 58% av intäkterna av repetitiva abonnemangs eller licensintäkter och 42% av intäkterna utgjordes av debiterbar tid och övriga intäkter. Målet är att öka mest med licens och abonnemangsintäkter. För att göra detta krävs en hel del kringliggande konsulttjänster Affärsområden Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring, eller SEM som det även kallas (Search Engine Marketing), är en av de absolut kostnadseffektivaste marknadsföringsmetoder som finns. Till skillnad mot all annan marknadsföring där målgruppen förväntas ta del av ett reklambudskap så söker målgruppen själva aktivt genom sökmotorerna. De söker för att de har ett dagsfärskt intresse av att köpa och läsa mer information. När träfflistan kommer upp går de vidare till de företag som får höga placeringar i sökmotorernas organiska listor. Relation & Brand AB's uppgift är att anpassa kundens webbplats så att den blir attraktiv för sökmotorerna och får höga placeringar. Att identifiera och implementera de sökord som driver mest trafik är en del av en omfattande process som kräver stort marknadsförings- och tekniskt kunnande. Vi vet exakt hur vi ska lyckas med uppdraget för såväl stora internationella som medelstora och mindre företag. Det är inte utan anledning som uppdragen och vi växer. E-postmarknadsföring E-post är mätbart på ett unikt sätt, då avsändaren ser mottagarnas öppnings- och klickfrekvenser i realtid. Detta är ovärderlig information för våra kunder i deras kommunikationsarbetet. Relation & Brand är specialister på funktionell e-post, vet vilken design som fungerar i de olika e-postläsarna och gör alltid tester innan varje utskick för att säkra läsbarheten. Under åren har Relation & Brand även utvecklat ett antal funktioner som går att skicka i e-post såsom tipsa en vän, miniundersökningar, virtuella present-kort, login och sökningar av produkter på hem-sidan. Hela processen sker både enkelt och säkert. 54% av de småföretag som granskats rankade e-post som det främsta marknadsföringsverktyget på webben för att locka kunder till deras hemsidor. *Källa: DMA Interactive Redovisad omsättning per kvartal Relation & Brands kostnadseffektiva lösningar har inom e-post och sökmotormarknadsföring är en av förklaringarna till omsättningsökningen i Relation & Brand AB. A F F Ä R S M O D E L L O C H A F F Ä R S O M R Å D E N 6

7 Erbjudanden och kunder Relation & Brand Årsredovisning 28 Erbjudandet Våra erbjudanden riktar sig till kundgrupperna stora och små/medelstora företag. För små och medelstora företagen finns färdigpaketerade lösningar inom sökmotor- och e-postmarknadsföring som kräver en låg grad av anpassning och där kunden snabbt kan komma igång. Tjänster till små och medelstora företag Exempel på pakterade tjänster är: Intro Pilot Search Basic Search Extended Search egenerator NRM Fem sökbegrepp, För dig som vill prova och se vad sökmotoroptimering kan innebära för din webbplats. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. Tio sökbegrepp, För dig med en relativt enkel webbplats med sökbegrepp som inte är allt för konkurrensutsatta. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. 2 sökbegrepp, Vår mest sålda produkt! För en "normal" webbplats med sökbegrepp som är utsatta för en relativt hög konkurrens. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. egenerator är det ledande marknadsverktyget för att enkelt skapa professionella kampanjer och nyhetsbrev via e-post. Det perfekta verktyget för mindre företag och föreningar m.m. egenerator är det lättaste och kostnadseffektivaste sättet att kommunicera på. Ingen teknisk kunskap krävs. Net Relation Manager är verktyget för dig som vill nå ut med avancerade digitala budskap enkelt och säkert. Samspela med andra kommunikationskanaler och öka genomslagskraften ytterligare. Det krävs ingen investering i hårdvara eller installation av mjukvara. Den avancerade tekniken finns hos Relation & Brand som kontinuerligt arbetar med produktutveckling och gör nya funktionen tillgängliga. Dessa tjänster utgörs av olika typer av abonenmang där kunden betalar en fast avgift per månad eller år. E R B J U D A N D E N O C H K U N D E R 7

8 Erbjudanden och kunder Relation & Brand Årsredovisning 28 Tjänster till stora företag Tjänsterna mot stora företag utgörs av skräddarsydda lösningar inom sökmotor och e-postmarknadsföring, där Relation & Brand AB anpassar sin tekniska plattform mot kundernas IT-system. I dessa fall har Relation & Brand ofta även en strategisk och vägledande roll mot kunden, där Relation & Brands projektledare och konsulter löpande hjälper kunder att förbättra sin digitala kommunikation inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Betalningsmodellen är en mix av licens- och abonnemangsavgifter samt konsulttjänster. Exempel på stora kundföretag AMF AMF är sedan många år kund hos Relation & Brand AB. AMF använder verktyget NRM för att skapa nyhetsbrev och anlitar Relation & Brand AB's byrå för produktion. Under 28 har AMF tillsammans med Relation & Brand AB utarbetat ett nytt sätt att arbeta med mallar för intern och extern e-postkommunikation. Exempel på små och medelstora kundföretag Gällöfsta Gällöfsta Utbildning & Konferens är ledande inom chefs- och ledarskapsutveckling och erbjuder också moderna mötesplatser för snabba möten och dagkonferenser. För att skapa en mer inbjudande känsla har Relation & Brand AB tagit fram en ny design åt Gällöfsta i form av ett vykort. E R B J U D A N D E N O C H K U N D E R 8

9 Geografisk närvaro Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand har kunder i mer än 2 länder. Dessa servas från något av våra kontor i Stockholmsregionen, Mälardalen och Göteborgsregionen. 28 var 9% av bolagets fakturering i SEK men då de tjänster som Relation & Brand tillhandahåller finns på Internet kan användarna finnas var som helst i världen. Det är vanligt att större internationella kunder köper licenser eller abonnemang i Sverige, som sedan används internationellt. Hanteringen av internationella kunder sker via e- post men även via telefon. Under år 28 var den internationella supporten för programvarorna stationerade i Örebro och Stockholm. Relation & Brand AB's skalbara teknikplattform möjliggör en effektiv expansion till nya geografiska marknader. På ett aktivt sätt kan kunskaper och erfarenheter som har byggts upp inom respektive område överföras till andra marknader. Strategin är att när Relation & Brand AB går in på nya marknader görs detta i nära samarbete med befintliga kunder eller partners och först när marknaden anses mogen. G E O G R A F I S K N Ä R VA R O 9

10 ME DLEM MAR I Branschorganisationen SWEDMA Relation & Brand Årsredovisning 28 SWEDMA Relation & Brand AB medverkar aktivt i intresseoch branschorganisationen Swedma och sitter bland annat med i arbetsgruppen för DM och sök i digitala media. DM i digitala media representerar medlemmars särintresse inom distribution av kommersiella budskap via digitala kanaler inom SWEDMA. Syften med arbetsgruppen är att utveckla kunskapsnivå och intresse bland slutanvändare och utbildningsinstitutioner samt förenkla och förklara för slutanvändare vilken kunskap och erfarenhet de bör eftersöka. DM i digitala media verkar också för att förutsättningar för beställd och korrekt e-postreklam och kommunikation skall kunna levereras på ett korrekt sätt och tydligare definiera regler och rutiner för att undvika obeställd och icke-relevant e-postreklam, s.k. spam. Som medlem förbinder sig även Relation & Brand AB att följa Swedmas affärs- och etikregler, som syftar till att upprätthålla och stärka förtroendet inom direktmarknadsföring, interaktiv marknadsföring, relationsmarknadsföring och sökmotormarknadsföring. Genom att medverka i Swedma kan Relation & Brand AB aktivt delta i ett proaktivt arbete för att utveckla och upprätthålla seriositet och trovärdighet inom branschen. Läs mer på B R A N S C H O R G A N I S AT I O N E N S W E D M A 1

11 Teknikplattform Relation & Brand Årsredovisning 28 Säkerhet Relation & Brand's ställer samma krav på systemsäkerhet som en Internetbank. Därför är också maskinparken placerad i ett övervakat bergrum i ett av Europas säkraste datacenter. Produkterna omfattar ett flertal webb-, e-postoch dataservrar. Nyinvesteringar i teknik byggs ut gradvis i den takt som volymen ökar. Utveckling Relation & Brand AB har flera anställda som på heltid arbetar med utveckling av produkter och tjänster. Alla verktyg är så kallade ASP-verktyg med åtkomst över Internet, vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att kontinuerligt bygga ut befintliga abonnemang med funktionalitet efter behov. Användarna har ständig åtkomst till produkterna via en vanlig webbläsare oberoende av geografisk placering. T E K N I K P L AT T F O R M 11

12 Historik Relation & Brand Årsredovisning Företaget grundades i Stockholm av Magnus Modin och Nichlas Johansson. Affärsidén var att tillhandahålla ett system som understödde e-handelsplatsernas försäljning, där e-post var en modul. 2 Capella, ett bolag inom datahantering och print, förvärvar genom en nyemission 25% av aktierna i Relation & Brand AB. Syftet är att Relation & Brand AB med det nya digitala mediet ska vara ett komplement till den traditionella fysiska kanalen. 21 Lågkonjunkturen slår hårt mot e-handelsbolagen, men i och med stramare budget ökar också intresset för Relation & Brand AB's tjänster inom Internet och e-postmarknadsföring. 22 Det egna kapitalet är slut och befintliga ägare finansierar verksamheten ytterligare via en nyemission och kraftiga lönesänkningar. I samband med ytterligare finansiering fokuseras verksamheten ytterligare, nu med inriktning på enbart e-postmarknadsföring. 23 Capella förvärvas av den Finska Posten och Relation & Brand AB blir ett systerbolag där Finska Posten kontrollerar 49% av aktierna i Relation & Brand AB. 25 Efter långa förhandlingar köper befintliga ägare i Relation & Brand AB tillbaka aktierna i Relation & Brand AB av den Finska Posten. 26 Konjunkturen har förbättrats och Relation & Brand AB noteras på aktietorget. Syftet är att via börsen kunna öka expansionstakten. Mats Hentzel tillträder som ordförande i Relation & Brand AB. 27 Öhmans fonder investerar i Relation & Brand via Sverige och IT-fonden. Under sommaren förvärvar Relation & Brand e-post och reklambyrån Kennet Båth AB. Med förvärvet tillkommer bland annat ett antal stora kunder och programvaran egenerator. egenerator integreras med den befintliga utvecklade programvaran NetRelationManager. 28 Genom förvärvet av NetPilots breddar Relation & Brand AB konceptet till att även omfatta sökmotormarknadsföring. I och med förvärvet finns nu 3 kontor och 4 anställda inom Relation & Brand. 29 Relation & Brand AB och Nordisk Internetannonsering AB slås ihop, för att på bästa sätt kunna verkställa bolagets affärside att hjälpa företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik. Samtidigt tillträder Marcus Huber som VD. H I S T O R I K 12

13 Medarbetare Relation & Brand Årsredovisning 28 En avgörande faktor för att lyckas är företagets personal. Att attrahera den vassaste kompetensen är en av de viktigaste utmaningarna för Relation & Brand AB. Organisationen Under 28 har Relation & Brand AB gjort ytterligare ett förvärv och påbörjat arbetet med att konsolidera de bägge verksamheterna. Efter en genomgång av företagets övergripande strategi under hösten slogs Relation & Brand AB och Nordisk Internetannonsering AB ihop i januari 29. Samtidigt tillträdde Marcus Huber som ny VD. Medarbetare Relation & Brand AB har en företagskultur som genomsyras av stort eget ansvar och korta beslutsprocesser. Denna typ av kultur ställer höga krav på medarbetarnas kompetens, vilket också är en av de viktigaste faktorerna bakom företagets framgång. De som arbetar på Relation & Brand är lyhörda, serviceinriktade och kompetenta. Medarbetarkonceptet bygger på att anställa medarbetare som kan leverera mycket hög service till verksamhetens slutkunder. De anställda på Relation & Brand AB är lojala mot både företaget och våra kunder. Detta återspeglas tydligt i antalet rekommen-dationer. Ett faktum vi är mycket stolta över. M E D A R B E TA R E 13

14 Styrelse och revisorer Relation & Brand Årsredovisning 28 Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten och en årsstämma under år 28. Styrelse MATS HENTZEL Styrelseordförande. Född Forskarutbildning Företagsekonomi i Lund, författare till ett flertal böcker inom företagsekonomi. Styrelseengagemang i Axiell AB, Stockholm (Styrelseordförande), Axiell Bibliotek AB, Göteborg (Styrelseordförande), Axiell Oy, Helsingfors, Axiell Bibliotek A/S Köpenhamn, SKD Euroconf AB, Stockholm, Zalaris Business Services AB, Stockholm, EmCe Solution Partner Oy, Helsingfors, Omniagruppen AB, Stockholm (Styrelseordförande), Soft IT SK AB, Stockholm (Styrelseordförande), First Reserve AB, Stockholm (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: 334 B-aktier, samt 22 köpoptioner. NICHLAS JOHANSSON Styrelseledamot. Född Magisterekonom inom finansiell ekonomi och examen inom IT. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB (styrelseordförande), och MindMart. THOMAS EKMAN Styrelseledamot. Född Försäljnings- och Marknadsdirektör Tele2 Sverige AB. Styrelseengagemang i SNPAC AB, Optimal Telecom AB Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Grocus Capital AB. MAGNUS MODIN Styrelseledamot och CEO. Född Magisterekonom med inriktning på International Management. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB, StagePool AB (Styrelseordförande), Ubetoo AB (Styrelseorförande), AirportMail (styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Grocus Capital AB. KENNET BÅTH Styrelseledamot. Född Egen företagare sedan Styrelseengagemang i Kennet Båth Trading AB och X-Digitalgroup AB. Skribent för olika tidskrifter i ämnet e-postmarknadsföring. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Kennet Båth Trading AB. Revisor ELISABETH SIMONSSON Auktoriserad revisor och medlem i FAR. Född Vald år 28. Grant Thornton STYRELSE OCH REVISORER 14

15 Aktien Relation & Brand Årsredovisning 28 Aktien Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning. Vid årsstämma ger varje aktie en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Aktiens utveckling Aktien introducerades på Aktietorget i slutet av juli 26. I diagrammet presenteras aktiens utveckling under år 28. Under året har aktien gått ned med 27% att jämföra med omx-index som har gått ned cirka 35% under samma period. styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Utdelningspolicy Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att minst 5 procent av koncernens resultat efter skatt ska utdelas till aktieägarna när Bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Aktiekapitalets utveckling De totala antalet aktier uppgår till b-aktier som ger 1 röst per aktie. Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde* Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 1999 Bolagsbildning 1, 1 1, 1 1, 1999 Nyemission/split 1, 24 24, 34 34, 1999 Nyemission 1, 62 62, 96 96, 2 Nyemission 1, , , 22 Nyemission 1, , , 25 Nedsättning 1, , , 25 Nyemission 1, , , 26 Fondemission/split, , ,6 26 Nyemission, , ,6 27 Nyemission,9 8 72, ,6 27 Apportemission,9 2 18, ,6 28 Apportemission, , ,37 * Kvotvärde ersätter nominellt belopp. Kvotvärde = aktiekapital/antal aktier. A K T I E N 15

16 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Koncernen Omsättning Allmänt om verksamheten Relation & Brand AB är en ledande aktör inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Verksamheten grundades 1999 och har sedan dess erbjudit tjänster och programvaror till företag och organisationer. Kundernas marknadsföring utmärks av hög internetmognad och effektiv samordning av de olika media kanalerna. Några exempel är Volvo personvagnar, SF Bio, Adobe Norden. Genom att kombinera väl utvecklade programvaror med erfarna konsulter hjälper Relation & Brand AB sina kunder att driva relevant digital trafik och på så sätt maximera effekten av sin marknadsföring. Väsentliga händelser under året I maj 28 förvärvades Nordisk Internetannonsering AB. Bolaget arbetar med sökmotormarknadsföring även kallat SEM (Search Engine Marketing) vilket är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna som finns. Kombinerat med e-post ser vi större möjligheter till korsförsäljning och ett bättre resursutnyttjande. Rörelseresultat (EBITDA) Omsättning Omsättningen proforma för helåret 28 uppgick till 24,4 MSEK, vilket är en ökning med 66 % jämfört med helåret 27. Den redovisade omsättningen under 28 uppgick till 22,4 (14,7) MSEK. Av omsättningen för perioden januari-december 28 utgjorde licensintäkter 58 (53) % av de totala intäkterna på 22,4 (14,7) MSEK. Rörelsemarginal (EBITDA) Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultatet proforma för 28 uppgick till 2,5 (2,1) MSEK, vilket är en ökning med 2 % jämfört med helåret 27. Det redovisade rörelseresultatet under 28 uppgick till 2,2 (2,1) MSEK. Rörelsemarginal (EBITDA) Rörelsemarginalen proforma var under år 28 1,2 (14,2) % och rörelsemarginalen på det redo-visade resultatet var 9,6 (14,2) %. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 16

17 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Investeringar Under året har ytterligare investeringar gjorts i utveckling av programvarorna egenerator och NRM. Aktiverade utgifter uppgår till 1,8 (1,2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Likvida medel uppgick vid utgången av december 28 till 1, MSEK att jämföras med 4, MSEK per 31 december 27. Koncernen har långfristiga lån om 5, MSEK (4,4) samt har en beviljad checkkredit om 2, MSEK (1,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under perioden januari december 28 till 1,2 MSEK (2,). Förändringen i rörelsekapitalet uppgick till,8 MSEK (-,1). Koncernens investeringar uppgick under året till 4,5 MSEK (7,3) och avser företrädesvis investeringar i dotterföretaget Nordisk Internetannonsering AB samt investeringar i utveckling av programvara. Koncernens investeringar i dotterföretag uppgick till 2,2 (7,8) MSEK och investeringen i immateriell tillgång uppgick till 1,8 MSEK (1,2). Kassaflöde från finansieringsverksamheten är hänförlig till nyupptagna lån,7 MSEK (4,4). Kassaflödet för perioden uppgick till -3, MSEK (2,9). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Relation & Brand AB är inte exponerad för valutarisker. Bolaget är ej i hög grad föremål för kreditrisker, de som finns uppstår i samband med kundfordringar. Kundfordringarna vid årsskiftet uppgick till 3, (2,) MSEK. I licensavgifter som uppstår vid försäljning av användandet av programvarorna var majoriteten förskottsfakturerat under år 28. Mer information finns under not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk. Miljö Relation & Brand AB har under 28 upprättat en miljöpolicy som omfattar koncernens alla bolag för att skydda miljön. Inom Relation & Brand AB finns mål om att medarbetarna ska bli mer miljömedvetna och skapa en arbetsmiljö som är naturligt miljövänligt. Som t ex bättre källsortering, prioritera miljö-vänliga leverantörer och material. Vi arbetar med konkreta mål och handlingsplaner som redovisas för styrelsen årligen. Styrelsens arbete Styrelsen bestod under året av 5 ledamöter. Styrelsen hade 8 protokollförda styrelsemöten under året. Vid mötena behandlas bland annat budget, affärsplan, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. En arbetsordning anger riktlinjer för styrelsens arbete samt beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Riktlinjerna för styrelsens arbete ska säkerställa att styrelsen har en allsidig information och att alla viktiga aspekter av koncernens verksamhet tas upp till behandling. Arbetsordningen revideras och fastställs av styrelsen varje år. Revisorn rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningarna som genomförts och bedömningen av koncernens interna kontroll. Riktlinjer för ersättning till bolagets VD och andra ledande befattningshavare Ersättning till bolagets VD och styrelse ska ligga i nivå med jämförbara företag noterat på någon av de mindre listorna i Sverige. VD har idag 3- månaders uppsägning, inget separat avtalat avgångsvederlag och inga lån upptagna i bolaget. Ytterligare information finns i not 9. Personal Personalen är idag anställd på tre orter i Sverige, i Stockholm, Örebro och Borås. Relation & Brand AB följer regelverket i LAS. Åldersstrukturen är mellan 2 år - 45 år. Förändringar i koncernen Under januari fusionerades Kennet Båth AB in i Relation & Brand AB's verksamhet. Under år 28 förvärvades samtliga aktier i Nordisk Internetannonsering AB. Betalningen skedde med en del kontant och en del i aktier. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 17

18 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Väsentliga händelser efter 31 december 28 I samband med att en ny strategi och en ny organisation implementeras tillträder Marcus Huber som VD för Relation & Brand, efter att ha arbetat som vice VD sedan september 28. Tidigare VD Magnus Modin lämnar sin anställning i bolaget och kommer under en övergångsperiod att engageras som CFO samt kvarstår i styrelsen fram till årsstämman 29. Flerårsjämförelse Koncernen Proforma Omsättning (TSEK) Rörelseresultat EBITDA(TSEK) Rörelseresultat EBIT(TSEK) Resultat före skatt (TSEK) Rörelsemarginal EBITDA(%) 1,2% 9,6% 14,2% 17,1% 15,4% Neg Rörelsemarginal EBIT(%) 3,3% 1,6%,% 15,4% 14,7% Neg Omsättning per aktie (SEK) 2,24 2,5 1,56 1,56 1,17,96 Resultat per aktie (SEK),4,,11,24,17 Neg Antal utestående aktier vid periodens slut Volymer (miljoner antal e-post) Soliditet (%) 72% 72% 7% 8% 87% 66% * Resultatet per aktie är beräknat före skatt/ antalet utstående aktier vid periodens slut. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 18

19 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Moderbolaget Omsättning, resultat och finansiell ställning Den redovisade omsättningen för helåret 28 uppgick till 22,5 (13,6) MSEK De redovisade resultatet efter skatt för helåret 28 uppgick till,6 (1,4) MSEK Operativa och finansiella risker i moderbolaget. Relation & Brand AB:s risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker. Ägarförhållanden den 31 december 28 Aktieägare Grocus Capital AB Kennet Båth Trading AB JCE Capital Ltd. Öhman Fonder Johan Darlin Fredrik Wallin Lighthous i Vaxholm Div. bolag Mikael Berg Barncentrum Ost Curt Berg Christofer Brugge Marcus Huber Övriga aktieägare Summa antal aktier Antal aktier Procent 23% 18% 11% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 13% 1% F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 19

20 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB's aktie Relation & Brand AB har över året utvecklats bättre än OMX-index på Stockholms börsen. Relation & Brand AB introducerades på Aktie- Torgets marknadsplats den 31 juli 26. Aktiens kurs vid stängning per var 3,9 SEK jämfört med 5,35 SEK vid årsskiftet 28. Utdelning För verksamhetsåret 28 föreslår styrelsen ingen utdelning. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition Förslag till disposition av moderbolagets vinst och övriga fria fonder SEK Till årsstämmans förfogande står Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att Till överkursfond överföres i ny räkning balanseras F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 2

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer