Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8

2 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen SWEDMA...1 Teknikplattform...11 Historik...12 Medarbetare...13 Styrelse och revisor...14 Aktien...15 Förvaltningsberättelse...16 Resultaträkningar koncernen...21 Balansräkningar koncernen...22 Eget kapital koncernen...24 Kassaflödesanalyser koncernen...25 Resultaträkningar moderbolaget...26 Balansräkningar moderbolaget...27 Eget kapital moderbolaget...29 Kassaflödesanalyser moderbolaget...3 Noter...31 Not 1 Allmän information...31 Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper...31 Not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk...37 Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål...38 Not 5 Närståend transaktioner...39 Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag...39 Not 7 Ersättning till revisorerna...4 Not 8 Leasingkostnader...41 Not 9 Löner och andra ersättningar...42 Not 1 Finansiella intäkter och kostnader...46 Not 11 Inkomstskatt...47 Not 12 Immateriella tillgångar...5 Not 13 Inventarier...54 Not 14 Andelar i koncernföretag...55 Not 15 Finansiella tillgångar och skulder...58 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter...63 Not 17 Eget kapital...64 Not 18 Långfristig skuld till kreditinstitut...65 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...65 Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser...65 Not 21 Checkkredit...66 Not 22 Händelser efter balansdagen...66 Relation & Brand i korthet Relation & Brand AB (Publ) Relation & Brand AB är ett snabbt växande tjänsteföretag inom sök och e-postmarknadsföring. Företaget är sedan år 26 noterat på AktieTorget och distribuerade under året 124 miljoner försändelser/enheter via e-post och SMS, vilket är en ökning med 46 % jämfört med 27. Proforma ökade omsättningen med 66% till 24,4 MSEK (14,7 MSEK). Proforma uppgick rörelseresultatet (EBITDA) till 2,5 MSEK (2,1 MSEK) och rörelsemarginalen (EBITDA) proforma var 1,2% (14,2%). Styrelsen och den verkställande direktören för Relation & Brand presenterar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Tidpunkter för ekonomisk information Relation & Brand AB (publ) lämnar ekonomisk information under år 28 enligt nedan angivna kalendarium. Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår. Årsstämma mars 29 Delårsrapport jan-mars april 29 Delårsrapport jan juni aug 29 Delårsrapport jan-sep okt 29 Bokslutskommuniké feb 21 Årsstämma 29 hålls den 18 mars klockan 16. på Engelbrektsgatan 7, 4 tr, i Stockholm.

3 VD har ordet Relation & Brand Årsredovisning 28 Under året utökade Relation & Brand sin tjänsteportfölj till att även omfatta tjänster inom sökmotormarknadsföring. Bakgrunden till den nya inriktningen vara att Relation & Brand noterat en ökad efterfrågan på tjänster inom sökmotormarknadsföring, vilket är ett starkt komplement till e-postmarknadsföring. Breddningen till sökmotormarknadsföring skedde genom förvärva av företaget Nordisk Internetannonsering AB, med varumärket Net Pilots. Genom förvärvet får Relation & Brand en starkare position och access till en mycket större marknad. Under hösten har fokus varit att påbörja konsolideringen av verksamheterna, vilket innebar att koordinera de bägge företagens tjänster samt att anpassa de befintliga organisationerna till EN organisation. Detta resulterade i en kraftig ökning av försäljningen under kvartal 4 samt att Marcus Huber tillträdde som ny VD i mitten på januari 29. snarare ökar möjligheterna för tillväxt, när den initiala turbulensen väl lagt sig. Detta återspeglas också i de aggressiva tillväxtplaner som Relation & Brand har för de kommande två åren. Vi ser lågkonjunkturen som en möjlighet att ta en starkare marknadsposition och genom att kombinera e-postmarknadsföring med sökmotormarknadsföring blir Relation & Brand ännu bättre på att hjälpa sina kunder att maximera effekten av sin marknadsföring. Relation & Brand blir det naturliga valet för företag som vill utveckla sin Internetmarknadsföring. Stockholm, Under hösten började lågkonjunktur på allvar och i skrivandets stund vet vi fortfarande inte hur det kommer att sluta. Relation & Brand har dock varit med om en lågkonjunktur vid senaste millenieskiftet när "dotcom-bubblan sprack". Vår erfarenhet från den tiden är att företagen blir mer kostnadsfokuserade i en lågkonjunktur och genom att använda Relation & Brands produkter inom e-post- och sökmotormarknadsföring kan företagskunderna få en mer kostnadseffektiv marknadsföringsmix. Därför tror vi att krisen Magnus Modin fd CEO Relation & Brand AB

4 Affärsidé och strategi Relation & Brand Årsredovisning 28 Affärsidé Relation & Brand AB ska hjälpa företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik. Strategi Relation & Brand AB's strategi är att växa organiskt och genom förvärv på den expansiva marknaden inom Internetmarknadsföring. A F F Ä R S I D É O C H S T R AT E G I 4

5 Marknaden Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB befinner sig i en snabbt växande bransch med snabba förändringar. Trots den globala lågkonjunktur som pågår har Relation & Brand AB en gynnsam position, då en lågkonjunktur i hög grad innebär att företag väljer effektivare och lönsammare lösningar. Internetanvändandet På bara ett antal år har Internet utvecklats till att vara en kraftfull plattform för kommunikation på en global nivå. Detta innebär att ett företag idag kan nå en mycket stor marknad, snabbt, effektivt och till en låg kostnad. Enligt PTS har 89% av svenskarna tillgång till internet, vilket är en hög siffra jämfört med övriga europeiska länder. Framför allt märks tillväxten på Internet av ökade sökningar i sökmotorerna och i form av växande antal individer som ansluter sig till communities som till exempel MySpace och Facebook. Internetmarknadsföring Lågkonjunkturen slår hårt mot traditionella medier som TV, press, och DR, vilka prognostiseras minska under 29. Trots detta är prognosen att mediainvesteringarna på Internet kommer att öka med 7% under 29, enligt IRM. Internetmarknadsföring består enligt IRMs definition av tre olika områden; Annonsering på Internet (onlineannonsering/onlinekataloger), Sökordsmarknadsföring och E-postmarknadsföring. IRM prognostiserar att media investeringarna på Internet i Sverige kommer att omsätta 5,3 miljarder SEK under 29. Sökordsmarknaden JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden och enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro. Detta är en ökning från år 27 med 27 procent och år 212 kommer siffran vara uppe i 73 miljoner euro. Prognos nordiska marknaden , Sverige, Norge, Danmark och Finland De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer än i övriga Europa. Mest kommer det att växa i Finland och Sverige. Från 28 till 212 kommer ökningen i Finland att vara 86 procent och i Sverige 76 procent. I Norge och Danmark kommer tillväxten vara något lägre, runt 65 procent. E-postmarknaden Storleken på marknaden för e-postmarknadsföring utgör cirka 5% i jämförelse av marknaden för sökordsmarknadsföring. En förklaring till detta kan vara att e-post kanalen i större utsträckning används till relationsbyggande och merförsäljande aktiviteter. Sökordsmarknadsföring däremot syftar till att rekrytera nya konsumenter och nyförsäljning, vilket företagen oftast väljer att satsa mer pengar på. M A R K N A D E N 5

6 Affärsmodell och affärsområden Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB's affärsmodell bygger på att erbjuda tjänster och produkter inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Alla tjänster utgår från en teknisk plattform, där tjänsterna produceras av Relation & Brand AB's personal eller av kunderna själva. Under 28 utgjordes 58% av intäkterna av repetitiva abonnemangs eller licensintäkter och 42% av intäkterna utgjordes av debiterbar tid och övriga intäkter. Målet är att öka mest med licens och abonnemangsintäkter. För att göra detta krävs en hel del kringliggande konsulttjänster Affärsområden Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring, eller SEM som det även kallas (Search Engine Marketing), är en av de absolut kostnadseffektivaste marknadsföringsmetoder som finns. Till skillnad mot all annan marknadsföring där målgruppen förväntas ta del av ett reklambudskap så söker målgruppen själva aktivt genom sökmotorerna. De söker för att de har ett dagsfärskt intresse av att köpa och läsa mer information. När träfflistan kommer upp går de vidare till de företag som får höga placeringar i sökmotorernas organiska listor. Relation & Brand AB's uppgift är att anpassa kundens webbplats så att den blir attraktiv för sökmotorerna och får höga placeringar. Att identifiera och implementera de sökord som driver mest trafik är en del av en omfattande process som kräver stort marknadsförings- och tekniskt kunnande. Vi vet exakt hur vi ska lyckas med uppdraget för såväl stora internationella som medelstora och mindre företag. Det är inte utan anledning som uppdragen och vi växer. E-postmarknadsföring E-post är mätbart på ett unikt sätt, då avsändaren ser mottagarnas öppnings- och klickfrekvenser i realtid. Detta är ovärderlig information för våra kunder i deras kommunikationsarbetet. Relation & Brand är specialister på funktionell e-post, vet vilken design som fungerar i de olika e-postläsarna och gör alltid tester innan varje utskick för att säkra läsbarheten. Under åren har Relation & Brand även utvecklat ett antal funktioner som går att skicka i e-post såsom tipsa en vän, miniundersökningar, virtuella present-kort, login och sökningar av produkter på hem-sidan. Hela processen sker både enkelt och säkert. 54% av de småföretag som granskats rankade e-post som det främsta marknadsföringsverktyget på webben för att locka kunder till deras hemsidor. *Källa: DMA Interactive Redovisad omsättning per kvartal Relation & Brands kostnadseffektiva lösningar har inom e-post och sökmotormarknadsföring är en av förklaringarna till omsättningsökningen i Relation & Brand AB. A F F Ä R S M O D E L L O C H A F F Ä R S O M R Å D E N 6

7 Erbjudanden och kunder Relation & Brand Årsredovisning 28 Erbjudandet Våra erbjudanden riktar sig till kundgrupperna stora och små/medelstora företag. För små och medelstora företagen finns färdigpaketerade lösningar inom sökmotor- och e-postmarknadsföring som kräver en låg grad av anpassning och där kunden snabbt kan komma igång. Tjänster till små och medelstora företag Exempel på pakterade tjänster är: Intro Pilot Search Basic Search Extended Search egenerator NRM Fem sökbegrepp, För dig som vill prova och se vad sökmotoroptimering kan innebära för din webbplats. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. Tio sökbegrepp, För dig med en relativt enkel webbplats med sökbegrepp som inte är allt för konkurrensutsatta. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. 2 sökbegrepp, Vår mest sålda produkt! För en "normal" webbplats med sökbegrepp som är utsatta för en relativt hög konkurrens. Innehåller: Förstudie, sökbegreppsanalys, optimering av webbplatsen, länkstrategier, statistik, uppföljning, bevakning och uppdatering samt särskild kontaktperson hos oss för avstämning och rapportering. egenerator är det ledande marknadsverktyget för att enkelt skapa professionella kampanjer och nyhetsbrev via e-post. Det perfekta verktyget för mindre företag och föreningar m.m. egenerator är det lättaste och kostnadseffektivaste sättet att kommunicera på. Ingen teknisk kunskap krävs. Net Relation Manager är verktyget för dig som vill nå ut med avancerade digitala budskap enkelt och säkert. Samspela med andra kommunikationskanaler och öka genomslagskraften ytterligare. Det krävs ingen investering i hårdvara eller installation av mjukvara. Den avancerade tekniken finns hos Relation & Brand som kontinuerligt arbetar med produktutveckling och gör nya funktionen tillgängliga. Dessa tjänster utgörs av olika typer av abonenmang där kunden betalar en fast avgift per månad eller år. E R B J U D A N D E N O C H K U N D E R 7

8 Erbjudanden och kunder Relation & Brand Årsredovisning 28 Tjänster till stora företag Tjänsterna mot stora företag utgörs av skräddarsydda lösningar inom sökmotor och e-postmarknadsföring, där Relation & Brand AB anpassar sin tekniska plattform mot kundernas IT-system. I dessa fall har Relation & Brand ofta även en strategisk och vägledande roll mot kunden, där Relation & Brands projektledare och konsulter löpande hjälper kunder att förbättra sin digitala kommunikation inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Betalningsmodellen är en mix av licens- och abonnemangsavgifter samt konsulttjänster. Exempel på stora kundföretag AMF AMF är sedan många år kund hos Relation & Brand AB. AMF använder verktyget NRM för att skapa nyhetsbrev och anlitar Relation & Brand AB's byrå för produktion. Under 28 har AMF tillsammans med Relation & Brand AB utarbetat ett nytt sätt att arbeta med mallar för intern och extern e-postkommunikation. Exempel på små och medelstora kundföretag Gällöfsta Gällöfsta Utbildning & Konferens är ledande inom chefs- och ledarskapsutveckling och erbjuder också moderna mötesplatser för snabba möten och dagkonferenser. För att skapa en mer inbjudande känsla har Relation & Brand AB tagit fram en ny design åt Gällöfsta i form av ett vykort. E R B J U D A N D E N O C H K U N D E R 8

9 Geografisk närvaro Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand har kunder i mer än 2 länder. Dessa servas från något av våra kontor i Stockholmsregionen, Mälardalen och Göteborgsregionen. 28 var 9% av bolagets fakturering i SEK men då de tjänster som Relation & Brand tillhandahåller finns på Internet kan användarna finnas var som helst i världen. Det är vanligt att större internationella kunder köper licenser eller abonnemang i Sverige, som sedan används internationellt. Hanteringen av internationella kunder sker via e- post men även via telefon. Under år 28 var den internationella supporten för programvarorna stationerade i Örebro och Stockholm. Relation & Brand AB's skalbara teknikplattform möjliggör en effektiv expansion till nya geografiska marknader. På ett aktivt sätt kan kunskaper och erfarenheter som har byggts upp inom respektive område överföras till andra marknader. Strategin är att när Relation & Brand AB går in på nya marknader görs detta i nära samarbete med befintliga kunder eller partners och först när marknaden anses mogen. G E O G R A F I S K N Ä R VA R O 9

10 ME DLEM MAR I Branschorganisationen SWEDMA Relation & Brand Årsredovisning 28 SWEDMA Relation & Brand AB medverkar aktivt i intresseoch branschorganisationen Swedma och sitter bland annat med i arbetsgruppen för DM och sök i digitala media. DM i digitala media representerar medlemmars särintresse inom distribution av kommersiella budskap via digitala kanaler inom SWEDMA. Syften med arbetsgruppen är att utveckla kunskapsnivå och intresse bland slutanvändare och utbildningsinstitutioner samt förenkla och förklara för slutanvändare vilken kunskap och erfarenhet de bör eftersöka. DM i digitala media verkar också för att förutsättningar för beställd och korrekt e-postreklam och kommunikation skall kunna levereras på ett korrekt sätt och tydligare definiera regler och rutiner för att undvika obeställd och icke-relevant e-postreklam, s.k. spam. Som medlem förbinder sig även Relation & Brand AB att följa Swedmas affärs- och etikregler, som syftar till att upprätthålla och stärka förtroendet inom direktmarknadsföring, interaktiv marknadsföring, relationsmarknadsföring och sökmotormarknadsföring. Genom att medverka i Swedma kan Relation & Brand AB aktivt delta i ett proaktivt arbete för att utveckla och upprätthålla seriositet och trovärdighet inom branschen. Läs mer på B R A N S C H O R G A N I S AT I O N E N S W E D M A 1

11 Teknikplattform Relation & Brand Årsredovisning 28 Säkerhet Relation & Brand's ställer samma krav på systemsäkerhet som en Internetbank. Därför är också maskinparken placerad i ett övervakat bergrum i ett av Europas säkraste datacenter. Produkterna omfattar ett flertal webb-, e-postoch dataservrar. Nyinvesteringar i teknik byggs ut gradvis i den takt som volymen ökar. Utveckling Relation & Brand AB har flera anställda som på heltid arbetar med utveckling av produkter och tjänster. Alla verktyg är så kallade ASP-verktyg med åtkomst över Internet, vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att kontinuerligt bygga ut befintliga abonnemang med funktionalitet efter behov. Användarna har ständig åtkomst till produkterna via en vanlig webbläsare oberoende av geografisk placering. T E K N I K P L AT T F O R M 11

12 Historik Relation & Brand Årsredovisning Företaget grundades i Stockholm av Magnus Modin och Nichlas Johansson. Affärsidén var att tillhandahålla ett system som understödde e-handelsplatsernas försäljning, där e-post var en modul. 2 Capella, ett bolag inom datahantering och print, förvärvar genom en nyemission 25% av aktierna i Relation & Brand AB. Syftet är att Relation & Brand AB med det nya digitala mediet ska vara ett komplement till den traditionella fysiska kanalen. 21 Lågkonjunkturen slår hårt mot e-handelsbolagen, men i och med stramare budget ökar också intresset för Relation & Brand AB's tjänster inom Internet och e-postmarknadsföring. 22 Det egna kapitalet är slut och befintliga ägare finansierar verksamheten ytterligare via en nyemission och kraftiga lönesänkningar. I samband med ytterligare finansiering fokuseras verksamheten ytterligare, nu med inriktning på enbart e-postmarknadsföring. 23 Capella förvärvas av den Finska Posten och Relation & Brand AB blir ett systerbolag där Finska Posten kontrollerar 49% av aktierna i Relation & Brand AB. 25 Efter långa förhandlingar köper befintliga ägare i Relation & Brand AB tillbaka aktierna i Relation & Brand AB av den Finska Posten. 26 Konjunkturen har förbättrats och Relation & Brand AB noteras på aktietorget. Syftet är att via börsen kunna öka expansionstakten. Mats Hentzel tillträder som ordförande i Relation & Brand AB. 27 Öhmans fonder investerar i Relation & Brand via Sverige och IT-fonden. Under sommaren förvärvar Relation & Brand e-post och reklambyrån Kennet Båth AB. Med förvärvet tillkommer bland annat ett antal stora kunder och programvaran egenerator. egenerator integreras med den befintliga utvecklade programvaran NetRelationManager. 28 Genom förvärvet av NetPilots breddar Relation & Brand AB konceptet till att även omfatta sökmotormarknadsföring. I och med förvärvet finns nu 3 kontor och 4 anställda inom Relation & Brand. 29 Relation & Brand AB och Nordisk Internetannonsering AB slås ihop, för att på bästa sätt kunna verkställa bolagets affärside att hjälpa företag att maximera effekten av sin marknadsföring genom att driva relevant digital trafik. Samtidigt tillträder Marcus Huber som VD. H I S T O R I K 12

13 Medarbetare Relation & Brand Årsredovisning 28 En avgörande faktor för att lyckas är företagets personal. Att attrahera den vassaste kompetensen är en av de viktigaste utmaningarna för Relation & Brand AB. Organisationen Under 28 har Relation & Brand AB gjort ytterligare ett förvärv och påbörjat arbetet med att konsolidera de bägge verksamheterna. Efter en genomgång av företagets övergripande strategi under hösten slogs Relation & Brand AB och Nordisk Internetannonsering AB ihop i januari 29. Samtidigt tillträdde Marcus Huber som ny VD. Medarbetare Relation & Brand AB har en företagskultur som genomsyras av stort eget ansvar och korta beslutsprocesser. Denna typ av kultur ställer höga krav på medarbetarnas kompetens, vilket också är en av de viktigaste faktorerna bakom företagets framgång. De som arbetar på Relation & Brand är lyhörda, serviceinriktade och kompetenta. Medarbetarkonceptet bygger på att anställa medarbetare som kan leverera mycket hög service till verksamhetens slutkunder. De anställda på Relation & Brand AB är lojala mot både företaget och våra kunder. Detta återspeglas tydligt i antalet rekommen-dationer. Ett faktum vi är mycket stolta över. M E D A R B E TA R E 13

14 Styrelse och revisorer Relation & Brand Årsredovisning 28 Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten och en årsstämma under år 28. Styrelse MATS HENTZEL Styrelseordförande. Född Forskarutbildning Företagsekonomi i Lund, författare till ett flertal böcker inom företagsekonomi. Styrelseengagemang i Axiell AB, Stockholm (Styrelseordförande), Axiell Bibliotek AB, Göteborg (Styrelseordförande), Axiell Oy, Helsingfors, Axiell Bibliotek A/S Köpenhamn, SKD Euroconf AB, Stockholm, Zalaris Business Services AB, Stockholm, EmCe Solution Partner Oy, Helsingfors, Omniagruppen AB, Stockholm (Styrelseordförande), Soft IT SK AB, Stockholm (Styrelseordförande), First Reserve AB, Stockholm (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: 334 B-aktier, samt 22 köpoptioner. NICHLAS JOHANSSON Styrelseledamot. Född Magisterekonom inom finansiell ekonomi och examen inom IT. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB (styrelseordförande), och MindMart. THOMAS EKMAN Styrelseledamot. Född Försäljnings- och Marknadsdirektör Tele2 Sverige AB. Styrelseengagemang i SNPAC AB, Optimal Telecom AB Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Grocus Capital AB. MAGNUS MODIN Styrelseledamot och CEO. Född Magisterekonom med inriktning på International Management. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB, StagePool AB (Styrelseordförande), Ubetoo AB (Styrelseorförande), AirportMail (styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Grocus Capital AB. KENNET BÅTH Styrelseledamot. Född Egen företagare sedan Styrelseengagemang i Kennet Båth Trading AB och X-Digitalgroup AB. Skribent för olika tidskrifter i ämnet e-postmarknadsföring. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier genom Kennet Båth Trading AB. Revisor ELISABETH SIMONSSON Auktoriserad revisor och medlem i FAR. Född Vald år 28. Grant Thornton STYRELSE OCH REVISORER 14

15 Aktien Relation & Brand Årsredovisning 28 Aktien Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning. Vid årsstämma ger varje aktie en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Aktiens utveckling Aktien introducerades på Aktietorget i slutet av juli 26. I diagrammet presenteras aktiens utveckling under år 28. Under året har aktien gått ned med 27% att jämföra med omx-index som har gått ned cirka 35% under samma period. styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Utdelningspolicy Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att minst 5 procent av koncernens resultat efter skatt ska utdelas till aktieägarna när Bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Aktiekapitalets utveckling De totala antalet aktier uppgår till b-aktier som ger 1 röst per aktie. Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde* Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 1999 Bolagsbildning 1, 1 1, 1 1, 1999 Nyemission/split 1, 24 24, 34 34, 1999 Nyemission 1, 62 62, 96 96, 2 Nyemission 1, , , 22 Nyemission 1, , , 25 Nedsättning 1, , , 25 Nyemission 1, , , 26 Fondemission/split, , ,6 26 Nyemission, , ,6 27 Nyemission,9 8 72, ,6 27 Apportemission,9 2 18, ,6 28 Apportemission, , ,37 * Kvotvärde ersätter nominellt belopp. Kvotvärde = aktiekapital/antal aktier. A K T I E N 15

16 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Koncernen Omsättning Allmänt om verksamheten Relation & Brand AB är en ledande aktör inom sökmotor- och e-postmarknadsföring. Verksamheten grundades 1999 och har sedan dess erbjudit tjänster och programvaror till företag och organisationer. Kundernas marknadsföring utmärks av hög internetmognad och effektiv samordning av de olika media kanalerna. Några exempel är Volvo personvagnar, SF Bio, Adobe Norden. Genom att kombinera väl utvecklade programvaror med erfarna konsulter hjälper Relation & Brand AB sina kunder att driva relevant digital trafik och på så sätt maximera effekten av sin marknadsföring. Väsentliga händelser under året I maj 28 förvärvades Nordisk Internetannonsering AB. Bolaget arbetar med sökmotormarknadsföring även kallat SEM (Search Engine Marketing) vilket är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna som finns. Kombinerat med e-post ser vi större möjligheter till korsförsäljning och ett bättre resursutnyttjande. Rörelseresultat (EBITDA) Omsättning Omsättningen proforma för helåret 28 uppgick till 24,4 MSEK, vilket är en ökning med 66 % jämfört med helåret 27. Den redovisade omsättningen under 28 uppgick till 22,4 (14,7) MSEK. Av omsättningen för perioden januari-december 28 utgjorde licensintäkter 58 (53) % av de totala intäkterna på 22,4 (14,7) MSEK. Rörelsemarginal (EBITDA) Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultatet proforma för 28 uppgick till 2,5 (2,1) MSEK, vilket är en ökning med 2 % jämfört med helåret 27. Det redovisade rörelseresultatet under 28 uppgick till 2,2 (2,1) MSEK. Rörelsemarginal (EBITDA) Rörelsemarginalen proforma var under år 28 1,2 (14,2) % och rörelsemarginalen på det redo-visade resultatet var 9,6 (14,2) %. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 16

17 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Investeringar Under året har ytterligare investeringar gjorts i utveckling av programvarorna egenerator och NRM. Aktiverade utgifter uppgår till 1,8 (1,2) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Likvida medel uppgick vid utgången av december 28 till 1, MSEK att jämföras med 4, MSEK per 31 december 27. Koncernen har långfristiga lån om 5, MSEK (4,4) samt har en beviljad checkkredit om 2, MSEK (1,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under perioden januari december 28 till 1,2 MSEK (2,). Förändringen i rörelsekapitalet uppgick till,8 MSEK (-,1). Koncernens investeringar uppgick under året till 4,5 MSEK (7,3) och avser företrädesvis investeringar i dotterföretaget Nordisk Internetannonsering AB samt investeringar i utveckling av programvara. Koncernens investeringar i dotterföretag uppgick till 2,2 (7,8) MSEK och investeringen i immateriell tillgång uppgick till 1,8 MSEK (1,2). Kassaflöde från finansieringsverksamheten är hänförlig till nyupptagna lån,7 MSEK (4,4). Kassaflödet för perioden uppgick till -3, MSEK (2,9). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Relation & Brand AB är inte exponerad för valutarisker. Bolaget är ej i hög grad föremål för kreditrisker, de som finns uppstår i samband med kundfordringar. Kundfordringarna vid årsskiftet uppgick till 3, (2,) MSEK. I licensavgifter som uppstår vid försäljning av användandet av programvarorna var majoriteten förskottsfakturerat under år 28. Mer information finns under not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk. Miljö Relation & Brand AB har under 28 upprättat en miljöpolicy som omfattar koncernens alla bolag för att skydda miljön. Inom Relation & Brand AB finns mål om att medarbetarna ska bli mer miljömedvetna och skapa en arbetsmiljö som är naturligt miljövänligt. Som t ex bättre källsortering, prioritera miljö-vänliga leverantörer och material. Vi arbetar med konkreta mål och handlingsplaner som redovisas för styrelsen årligen. Styrelsens arbete Styrelsen bestod under året av 5 ledamöter. Styrelsen hade 8 protokollförda styrelsemöten under året. Vid mötena behandlas bland annat budget, affärsplan, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. En arbetsordning anger riktlinjer för styrelsens arbete samt beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Riktlinjerna för styrelsens arbete ska säkerställa att styrelsen har en allsidig information och att alla viktiga aspekter av koncernens verksamhet tas upp till behandling. Arbetsordningen revideras och fastställs av styrelsen varje år. Revisorn rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningarna som genomförts och bedömningen av koncernens interna kontroll. Riktlinjer för ersättning till bolagets VD och andra ledande befattningshavare Ersättning till bolagets VD och styrelse ska ligga i nivå med jämförbara företag noterat på någon av de mindre listorna i Sverige. VD har idag 3- månaders uppsägning, inget separat avtalat avgångsvederlag och inga lån upptagna i bolaget. Ytterligare information finns i not 9. Personal Personalen är idag anställd på tre orter i Sverige, i Stockholm, Örebro och Borås. Relation & Brand AB följer regelverket i LAS. Åldersstrukturen är mellan 2 år - 45 år. Förändringar i koncernen Under januari fusionerades Kennet Båth AB in i Relation & Brand AB's verksamhet. Under år 28 förvärvades samtliga aktier i Nordisk Internetannonsering AB. Betalningen skedde med en del kontant och en del i aktier. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 17

18 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Väsentliga händelser efter 31 december 28 I samband med att en ny strategi och en ny organisation implementeras tillträder Marcus Huber som VD för Relation & Brand, efter att ha arbetat som vice VD sedan september 28. Tidigare VD Magnus Modin lämnar sin anställning i bolaget och kommer under en övergångsperiod att engageras som CFO samt kvarstår i styrelsen fram till årsstämman 29. Flerårsjämförelse Koncernen Proforma Omsättning (TSEK) Rörelseresultat EBITDA(TSEK) Rörelseresultat EBIT(TSEK) Resultat före skatt (TSEK) Rörelsemarginal EBITDA(%) 1,2% 9,6% 14,2% 17,1% 15,4% Neg Rörelsemarginal EBIT(%) 3,3% 1,6%,% 15,4% 14,7% Neg Omsättning per aktie (SEK) 2,24 2,5 1,56 1,56 1,17,96 Resultat per aktie (SEK),4,,11,24,17 Neg Antal utestående aktier vid periodens slut Volymer (miljoner antal e-post) Soliditet (%) 72% 72% 7% 8% 87% 66% * Resultatet per aktie är beräknat före skatt/ antalet utstående aktier vid periodens slut. F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 18

19 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Moderbolaget Omsättning, resultat och finansiell ställning Den redovisade omsättningen för helåret 28 uppgick till 22,5 (13,6) MSEK De redovisade resultatet efter skatt för helåret 28 uppgick till,6 (1,4) MSEK Operativa och finansiella risker i moderbolaget. Relation & Brand AB:s risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker. Ägarförhållanden den 31 december 28 Aktieägare Grocus Capital AB Kennet Båth Trading AB JCE Capital Ltd. Öhman Fonder Johan Darlin Fredrik Wallin Lighthous i Vaxholm Div. bolag Mikael Berg Barncentrum Ost Curt Berg Christofer Brugge Marcus Huber Övriga aktieägare Summa antal aktier Antal aktier Procent 23% 18% 11% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 13% 1% F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 19

20 Förvaltningsberättelse Relation & Brand Årsredovisning 28 Relation & Brand AB's aktie Relation & Brand AB har över året utvecklats bättre än OMX-index på Stockholms börsen. Relation & Brand AB introducerades på Aktie- Torgets marknadsplats den 31 juli 26. Aktiens kurs vid stängning per var 3,9 SEK jämfört med 5,35 SEK vid årsskiftet 28. Utdelning För verksamhetsåret 28 föreslår styrelsen ingen utdelning. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition Förslag till disposition av moderbolagets vinst och övriga fria fonder SEK Till årsstämmans förfogande står Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att Till överkursfond överföres i ny räkning balanseras F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E 2

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer