erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009"

Transkript

1 erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

2 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den 28 oktober 1 november 2009, i stadgeenlig ordning verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för åren 2007 och innehåll Verksamheten Ekonomisk berättelse Verksamheten Ekonomisk berättelse

3 Verksamhetsberättelse 2007 innehåll Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror...5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder... 5 Studier... 6 Opinion... 6 Personal... 6 Rådslagsarbetet...7 Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag... 7 Rådslagsgruppernas arbete Partiets kommunikationsverksamhet...10 Utåtriktade kommunikationsinsatser Socialdemokraterna.se Sosserian Almedalen Partiets organisatoriska verksamhet...11 Medlemsutveckling Studier och kompetensutveckling EU och Europaverksamheten Partidistrikten Intern kommunikation Facklig-politisk verksamhet Kongress Första maj Stockholm Pride Monas Sahlins tal i Botkyrka Minnesdag för Anna Lindh Kampfonden Arbetarrörelsens Tankesmedja Partiets internationella arbete...17 Anna Lindh-seminariet Socialistinternationalen (SI) Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP) Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet Nordisk verksamhet Demokratistöd genom partier Partidistriktens internationella verksamhet... 20

4 Sidoorganisationer och nätverk...20 S-kvinnor Sveriges Kristna Socialdemokrater Broderskap Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU S-studenter Feministas SKL s-grupp Partiets företagsengagemang och fonder...26 Partiets företagsengagemang Partiets fonder Ekonomisk redovisning Partiledning...28 Verkställande utskottet Partistyrelsen Revisorer Förtroenderådet Valberedningen Samordning Programkommissionen Uteslutningskommissionen Partistyrelsens arbetsgrupper...31 Arbetsgrupp för demokratidebatt Kommunalpolitisk arbetsgrupp Referensgrupp SAP Kommunal för utveckling av mönsterarbetsplatser Referensgrupp i Europafrågor Arbetarrörelsens ekonomiska råd Arbetsgruppen för förorternas utveckling Arbetsgrupp gemensam juridisk person Mediepolitisk arbetsgrupp Partiexpeditionen...33 Ledning Ledningsgrupp Staber och avdelningar Övrigt personalarbete vid partiexpeditionen Kommittén för funktionärernas vidareutbildning och trygghet Verksamhet i socialdemokratiska grupper...36 Socialdemokratiska riksdagsgruppen Kyrkomötesgruppen Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet Bilagor...56 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens fasta och tillfälliga arbetsgrupper samt rådslagsgrupper... 62

5 Verksamhetsåret 2007 Ingen tillträdande regering i modern tid har haft så goda ekonomiska förutsättningar som regeringen Reinfeldt hade var året då den borgerliga regeringen skulle starta om efter en katastrofal inledning med flera ministeravhopp och avslöjanden om fuskande toppmoderater. Men i stället för att ta chansen och rusta Sverige starkt inför framtiden och den kommande lågkonjunkturen lade regeringen förslag på förslag med udden riktad mot den svenska välfärdsmodellen och fackföreningsrörelsen samtidigt som skatterna sänktes för dem som tjänar allra mest. Avskaffad förmögenhetsskatt och chockhöjda a-kasseavgifter blev symbolfrågorna som präglade våren. Stort fokus fick också vår första tid i opposition. Våren präglades av partiledarskiftet där Göran Persson lämnade över till Mona Sahlin och ett intensivt förnyelsearbete drog igång. Ödmjukhet inför valförlusten var den uttalade utgångspunkten när breda rådslag om välfärden, klimatet, jobben och de internationella frågorna startade. Varje rådslag fick två ordföranden och vad som beskrevs som ett nytt socialdemokratiskt lag inför nästa val började formeras. Sakpolitiskt stod skolan i fokus under det första halvåret. Oppositionen försökte hitta blocköverskridande uppgörelser men dessa avvisades av regeringens ansvariga minister, kommande folkpartiledaren Jan Björklund. Till hösten spåddes moderaterna ta tillbaka initiativet i kraft av en budget med rekordstarka statsfinanser och en partistämma som skulle ge mandat för kommande regeringspolitik. Resultatet blev i stället fortsatta svekdebatter, avgående politiska tjänstemän och ytterligare en oansvarig budget. Vårt budgetalternativ rubricerades Sverige tjänar på rättvisa och fokuserade i stället på investeringar i kunskap, utbildning och fler vägar till arbete. I november samlades vårt parti för framtidsdagar då en ny skolpolitisk inriktning började stakas ut med fokus på mer kunskap, mindre klasser och bättre uppföljning. Annars kan man konsta tera att utöver ytterligare borgerliga ministeravhopp var klimatet frågan på allas läppar under hösten, inte minst efter de återkommande internationella toppmötena. I samband med att VU behandlade partiets långsiktiga ekonomi med sikte på 2010 konstaterades att en av flera nödvändiga åtgärder för att frigöra resurser bl.a. var att minska personalkostnaderna. Det översynsarbete som inleddes utifrån VUs beslut tog sin utgångspunkt i stadgarna. Det är naturligt eftersom partiexpeditionens uppdrag och organisation ska spegla att det är i samordningsrollen politiskt, organisatoriskt och kommunikativt som grunden för partistyrelsens uppdrag ligger. Mot den bakgrunden gav partistyrelsen följande uppdrag till partiexpeditionen: Partiexpeditionen ska säkra partistyrelsens samordningsuppdrag genom a) att stärka partiet som folkrörelse b) att skapa mötesplatser för politiskt programarbete c) att utveckla det strategiska valarbetet. Under 2007 genomfördes en mängd förändringar för att nå såväl besparingsmålet som en ökad fokusering på partistyrelsens samordningsuppdrag. Översynsarbetet resulterade i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på service rollen, till en organisation med cirka 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret lyfts fram. Parallellt med personalminskningar har ett flertal verksam heter datadrift och datasupport, löne- samt ekonomiadministration upphandlats externt. 4

6 Partiets verksamhet i siffror Medlemskåren fördelad på kön och ålder År 2007 Ålder K M ej saknar uppgift Antal 70,0 60,0 50,0 40,0 59,4 58,9 59,1 58,8 59,2 58,0 57,8 58,4 58,7 57,7 57,9 40,6 41,1 40,9 41,2 40,8 42,0 42,2 41,6 41,3 42,3 42,1 30,0 20,0 10,0 0, Kvinnor Män 5

7 Studier Under 2007 har medlemmar (varav kvinnor) deltagit i till ABF registrerad studieverksamhet; antalet studietimmar var Centrala insatser för studieverksamheten under året har inriktats på att få igång arbetet i partidistrikten med den nya studieplanen. I ABFs representantskap har Håkan Juholt, även ordinarie i förbundsstyrelsen, Anny Sandgren samt Louise Malmström representerat partiet som förtroendevalda. Tommy Ohlström är förtroendevald revisor i ABF, med Marja Karlsson som suppleant. Eva-Lotta Arenander har varit partiets representant i ABFs valberedning. Opinion Under 2007 ökade socialdemokraterna kraftigt i opinionsstöd jämfört med valresultatet Nedan redovisas partiets väljarandel i Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning: 45,0 procent i maj ,9 procent i november Socialdemokraternas väljarandel i riksdagsvalet 2006 var 35,0 procent. Personal Översyn av partiexpeditionen Under 2007 har personalarbetet i huvudsak varit inriktat på att fullfölja den översyn av partiexpe ditionen som inleddes hösten 2006 på uppdrag av VU. Syftet med översynsarbetet, som tog sin utgångspunkt i stadgarnas krav på samordning, var att minska de fasta kostnaderna för personal, skapa en mer flexibel organisation och skapa utrymme för nya verksamhetsåtaganden. Detta skulle ske genom att partiexpeditionens uppdrag och bemanning sågs över, att möjligheterna att öka intäkterna genom stordriftsfördelar undersöktes samt att en ökad samverkan med riksdagsgruppen skulle utredas. Ambitionen var att klara personalminskningen utan uppsägningar och i stället försöka klara neddragningarna genom att stimulera och stödja frivilliga avgångar. Ny organisation vid partiexpeditionen Som en grund för översynsarbetet låg det uppdrag som partistyrelsen formulerat åt partiexpeditionen, vilket kan sammanfattas i tre punkter: Partiexpeditionen ska skapa mötesplatser för partiets politiska programarbete. Partiexpeditionen ska utveckla partiets strategiska valarbete. Partiexpeditionen ska stärka partiet som folkrörelse. Utifrån dessa tre uppdrag utarbetades en målorganisation för partiexpeditionen vilken dimensionerades efter VUs sparbeting och sammansattes med kompetens kopplad till partiexpeditionens uppdrag. Under våren inleddes ett omfattande utredningsarbete vid partiexpeditionen i syfte att utreda förutsättningarna för en renodling av partiexpeditionens verksamhet mer rationella och kostnadseffektiva administrations- och stödfunktioner, för att på så sätt öka utrymmet för nya verksamhetsåtaganden. Utredningarna resulterade i ett beslut om att bilda ett gemensamt servicebolag med uppdraget att sälja tjänster till samtliga hyresgäster på Sveavägen 68. Utredningarna resulterade också i 6

8 att det beslutades att stora delar av löne- och ekonomiadministration och IT-verksamhet skulle utkontrakteras och att partiexpeditionens organisation endast skulle inrymma de strategiska funktionerna inom dessa områden. Övergången till målorganisationen genomfördes i tre etapper: I april trädde den nya linje- och stabsorganisationen i kraft med två staber och två verksamhetsavdelningar. I oktober genomfördes en verksamhetsövergång där stödfunktionerna distribution, vaktmästeri, reception och växel överfördes till det nybildade servicebolaget Socialdemokraternas Hus AB. Vid årsskiftet genomfördes, efter en omfattande offert- och anbudsprocess, en utkontraktering av partiexpeditionens IT-drift och support samt ekonomi- och löneadministration till externa leverantörer. Ambitionen och strategin att minska de fasta personalkostnaderna utan att behöva säga upp personal lyckades. Översynsarbetet har resulterat i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på servicerollen, till en organisation med ca 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret har lyfts fram. Rådslagsarbetet I sitt tal som nyvald partiordförande för socialdemokraterna sade Mona Sahlin följande: Vi ska lyssna och ta till oss. Vi ska förändra där det behövs. Vi ska ompröva vår politik tillsammans med både medlemmar och väljare. Vi måste öppna upp vår folkrörelse för nya grupper och lyhört hitta nya sätt att kanalisera deras samhällsengagemang. Vi ska ta tillvara nya tekniska möjligheter så att vi kan kommunicera med fler. Vi måste bredda våra kontaktytor. Hämta inspiration och fantasi hos forskning, föreningsliv, hos kultur och näringsliv. Vi behöver som parti bli mer nyfiket. (...) Det blir hård politisk strid mot den moderatstyrda regeringens politik, samtidigt som vi självkritiskt ska granska vår egen. Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag Detta omsattes direkt efter kongressen bl.a. i rådslagsform. Fyra rådslagsgrupper formades av partistyrelsen utifrån följande teman (se bilaga 3 för sammansättning av grupperna): jobb välfärd utrikespolitik (vår värld) klimat och miljö. Rådslagen fick fyra huvudsakliga uppdrag av partistyrelsen: 1 Det första uppdraget var att forma socialdemokratisk politik inför partikongressen 2009 i öppen dialog med partiets medlemmar. I det uppdraget ingick att: i ett första steg hösten 2007 genomföra ett öppet rådslag inför hösten 2007 där partimedlemmarna skulle erbjudas möjligheten att vara med och forma såväl vår samhällskritik som inriktningen på våra politiska lösningar på samtidens problem och framtidens utmaningar. i ett andra steg formulera konkreta politiska förslag inom respektive område inför hösten 2008 där partimedlemmarna uppmanas delta en andra gång för att förändra, fylla på och utveckla den förslagna sakpolitiken. 7

9 i ett tredje steg formulera underlag för partistyrelsens förslag till partikongressen 2009 utifrån de genomförda rådslagen och andra aktiviteter som genomförts i rådslagsgruppernas regi. 2 Det andra uppdraget var att finna former för att samla ledande experter och opinionsbildare inom hela eller delar av rådslagsområdet för att på det sättet ge energi åt formulerandet av politiken inom partiet och bidra till den långsiktiga opinions bild ningen; detta kan t.ex. ha formen av expertpaneler. 3 Det tredje uppdraget var att utveckla nya metoder för hur vi socialdemokrater kan involvera fler i arbetet med att formulera vår politik. Det kan handla om allt från tradi tionella syneförrättningar till novelltävlingar och bildutställningar. Här kan man också arbeta med olika medborgarpaneler. 4 Det fjärde uppdraget var att löpande under perioden kommunicera med väljarna inför 2009 och 2010 års val direkt och indirekt med gamla och nya metoder. Det första rådslagsmaterialet med öppna frågor presenterades för medlemmar och medborgare den 1 september 2007 och avslutas den 25 januari Rådslagsgruppernas arbete 2007 Under året har rådslagsgrupperna bl. a. arbetat med följande. Rådslagsgruppen om jobben Gruppen presenterade sig för allmänheten genom en artikel på DN Debatt den 24 juni Under hösten 2007 lyftes ett antal områden fram där gruppen ville starta diskussionen för att utveckla politiken. Utgångspunkten var det egna arbetet som grund för försörjning och makt över sitt eget liv. Rådslagsgruppen jobbar bl.a. med hur gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan bättre ska ge människor de kunskaper de behöver för att möta arbetsmarknadens utmaningar. Det handlar inte bara om att få fram fler jobb, utan det handlar om att få fram fler bra jobb. Hur får man fram fler jobb där hela människan kommer till sin rätt? Den 10 oktober genomförde rådslaget en konferens om en stärkt arbetslinje. Konferensen rönte stor uppmärksamhet. På partiets framtidsdagar i november deltog rådslagsgruppen med ett seminarium på temat: 2010 ska (s) ha den bästa politiken för entreprenörskap och företagande. Gruppen fick omfattande publicitet när det gäller arbetet med småföretagarnas trygghetsfrågor i samband med konferensen. Rådslagsgruppen om välfärden Den 14 juli (under Almedalsveckan) presenterades skolgruppen, som är en grupp inom välfärdsrådslaget, rådslagsmaterialet Ny skolpolitik? Nio frågor för en bättre skola. Rådslaget och de ställda nio frågorna fick stort genomslag i media och rådslaget som metod lyftes fram som ett nytt positivt inslag i svensk politik. Rådslaget om skolan pågick under en mycket begränsad tid, t.o.m. september. Trots det var det ca människor som nåddes av rådslaget. Det skedde bl.a. genom direktbrev och anime rad film på webben men framför allt genom mängder av samtal och möten mellan företrädare för rådslagsgruppen och människor runt om i landet. I september presenterade välfärdsgruppen, tillsammans med övriga rådslagsgrupper, materialet Politik är ett lagarbete ett material med övergripande frågor kring välfärdens form och innehåll ur ett framtidsperspektiv. Gruppen sökte under hösten på olika sätt inspirera människor att bidra till rådslaget, via debattsidor i media, genom forum på Internet och genom att medverka 8

10 vid många av de möten och aktiviteter som genomfördes av partiorganisationen lokalt som start på rådslagsarbetet. Rådslagsgruppen om utrikespolitik Under sommaren fick prenumeranter på nyhetsbrevet Gränslöst samt andra internationellt intresserade medlemmar svara på en webbenkät om vilka frågor det internationella råd slaget skulle ställa. Rådslagsgruppen samlades kring elva öppna frågeställningar att gå vidare med. Rådslaget arrangerade ett sjuttiotal möten hösten Möten och aktiviteter inriktades på samtal kring de elva frågeställningar som rådslaget beslutat om. Under socialdemokraternas framtidsdagar den november arrangerades seminarier om biståndspolitik, säkerhetspolitik, Mellanöstern, Afrika och Europapolitik. Dessutom arran gerades en hearing om globalisering den 30 november i samarbete med Olof Palme Academy. En bloggpanel ställde under december frågor till rådslagets ordförande på webbplatsen You Tube. Rådslagsgruppen om klimat och miljö Klimatrådslagsgruppen skickade ut ett rådslagsmaterial om klimatpolitiken i augusti Materialet bestod av ett stort antal öppna frågor som täckte in allt från individernas ansvar för miljön till den globala klimatpolitiken. Under hösten deltog rådslagsgruppens ledamöter på möten om rådslagsmaterialet runt om i landet. Under framtidsdagarna den november genomfördes semiarier kring de olika områdena i rådslagsmaterialet samt en paneldebatt där bl.a. Naturskyddsföreningen och företrädare från olika miljöföretag deltog. Rådslagsgruppen har träffat företrädare från LO-förbunden för att diskutera klimatfrågan. Två seminarier har genomförts ett i samarbete med partidistriktet i Norrbotten om biobränslen och ett i samarbete med ett stort antal partidistrikt i södra Sverige och Stockholms arbetarekommun på temat infrastruktur. 9

11 Partiets kommunikationsverksamhet Utåtriktade kommunikationsinsatser Det övergripande temat för årets kommunikationsinsatser utgick från extrakongressen och arbetet med rådslagen kring jobb, välfärd (och då särskilt skolan), utrikespolitik och klimat/miljö. Bland annat genomfördes en gemensam vårkampanj 16 april 1 maj. Till denna producerades bl.a. en pocketbok med titeln På väg En bok om orättvisor och ett parti på väg. Boken trycktes i exemplar och postades till alla partimedlemmar tillsammans med en utgåva av Aktuellt i Partiet. Dessutom spreds den till opinionsbildare nationellt och via partidistrikt och arbetarekommuner i samband med utåtriktade arrangemang. Boken blev också en första startpunkt för att bjuda in till synpunkter till rådslagen. Under sommaren och hösten genomfördes ytterligare insatser, bl.a.: annonsering i fackliga tidningar på skolområdet om skolrådslaget annonsering på olika webbforum för unga människor om skolrådslaget direktbrev till föräldrar med barn i skolåldern om skolrådslaget en trycksak som spreds via partidistrikten med höstens rådslagsfrågor. Till den gemensamma höstkampanjen kring rådslagen producerades också en tipskatalog med metodförslag om hur rådslagen kan öppnas för fler än partimedlemmar. Socialdemokraterna.se Webbplatsen socialdemokraterna.se har under året varit en digital informationsplats för nyheter, pressmeddelanden, partiarrangemang, bloggar och chattar. Socialdemokraterna.se hade unika besökare och sidvisningar under året. Totalt har 18 chattar genomförts med socialdemokratiska företrädare och flera webbsända seminarier har anordnats, framför allt inom ramen för rådslagen. Webbplatsen har uppdaterats dagligen och under speciella arrangemang som t.ex. Första maj, extrakongressen och framtidsdagarna har webbplatsen dominerats av dessa händelser. Under året har också nya kanaler utvecklats film, aktiviteter på olika webbforum m.m. I slutet av året bildades en webbgrupp med syfte att utveckla webbplatsen ytterligare redaktionellt i god tid inför valen 2009 och Sosserian Under våren 2007 påbörjades arbetet med att utveckla Sosserian till ett intranät för alla partimedlemmar och i september lanserades Nya Sosserian som navet för den interna kommunikationen och debatten. Den ska också fungera som en mötesplats som uppmanar medlemmarna till aktivitet. Exempelvis kunde alla medlemmar under hösten diskutera de fyra rådslagen med rådslagsgrupperna. Under året startade över 200 diskussionsklubbar där medlemmarna själva diskuterar lokala, regionala och globala frågor. På Sosserian finns dessutom en aktivitetsbank med en aldrig sinande mängd av flygblad, insändar- och artikelunderlag, foldrar, rapporter, AK-cirkulär och användbara tips och råd allt för att underlätta det dagliga partiarbetet i s-föreningar, arbetare kommuner och partidistrikt. Almedalen 2007 Fokus i Almedalen låg på våra båda huvudarrangemang talet och det ekonomiska seminariet. Socialdemokraternas dag var måndagen den 9 juli. Vår talare var partiordförande Mona Sahlin. 10

12 Inför talet hölls en pressträff på eftermiddagen i LOs Almedalscenter på restaurang Hamnplan 5. Vid talet deltog även två ungdomar från SSU, eftersom en av de nyheter som presenterades var en socialdemokratisk ungdomspanel. Det ekonomiska seminariet hölls på förmiddagen tisdagen den 10 juli. Seminariet leddes av Pär Nuder och gäster var professor Jan Södersten samt Magdalena Andersson och Jan Larsson som presenterade en skatterapport för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Torsdagen den 12 juli presenterade Marie Granlund och Ulla Lindkvist skolrådslaget vid en presskonferens. Utspelet fick stort utrymme i media. Partiet hade även två torgmötestider som vi lånade ut till den socialdemokratiska föreningen Katapult, som bl.a. ordnade politikerpingis med partisekreterare Marita Ulvskog och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Utöver partiets arrangemang deltog även socialdemokratiska företrädare på ett flertal seminarier. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling Det övergripande medlemsvärvarmålet för socialdemokraterna 2007 var att partiet i sin helhet skulle öka medlemsmässigt och att samtliga partidistrikt skulle göra detsamma. Målet var att värva nya medlemmar och för att göra det målet tydligt bröts det ner per partidistrikt. Alla distrikt hade alltså ett värvarmål. Under året värvades nya betalande medlemmar och partiet gick från till medlemmar. Av dessa hade medlemmar betalat sin avgift för 2007 den 16 januari Under året beslutade partistyrelsen om en strategi för medlemsutveckling, vilken handlar om hur partiet ska jobba med frågan och hur många medlemmar som ska värvas till partiet mellan 2007 och Dessa mål har delats upp per år och per partdistrikt, vilket innebär att alla partidistrikt vet hur många medlemmar de bör värva dessa år. Ett nytt medlemsvärvarmaterial togs fram Vi letar efter dig som tror på frihet, jämlikhet och solidaritet. Materialet översattes till tio språk. Tidningen för nya medlemmar skrevs om under året, och den innehåller bl.a. en intervju med Mona Sahlin, ett reportage om rådslagen och texter som berättar om vad man gör som politiskt aktiv. Under året beviljades cirka 15 nystartade föreningar ett stimulansbidrag på kronor vardera. Under maj arrangerades en träff på Bommersvik för medlemsutvecklings ansvariga. Träffen syftade till att stötta och stärka dem som jobbar med frågan lokalt samt ge dem en mängd positiva exempel på lyckade medlemsvärvar- och uppföljningsaktiviteter från olika arbetare kommuner. De fick även en del praktiska tips att ta med sig hem för det fortsatta arbetet. I slutet av året anställdes ytterligare en funktionär med ansvar för medlemsutvecklingen och därmed jobbar numera två funktionärer med frågan. Brevet till nya medlemmar skrevs om och kompletterades även tidningen för nya medlemmar och en s-pin. Avin på medlemsavgiften (100 kronor) ingår i utskicket. Tanken med det något fylligare brevet är att de som visar intresse för vårt parti ska få ett trevligt och intressant välkomstpaket inom två veckor. 11

13 Studier och kompetensutveckling I mars antog partistyrelsen en studie- och utvecklingsplan för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Syftet med planen är att försäkra sig om att alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter och att det grundläggande utbudet blir likvärdigt i hela partiet. Målet är att den sammanhållna studie- och utvecklingsplanen ska vara utbyggd och tillämpas i hela partiet senast Som stöd för detta arbete genomfördes en konferens för partiets studie organisatörer på Bommersvik och ett centralt stöd utgick till de partidistrikt som genomförde studiekonferenser om studieplanen till sam mans med ABF. Dessutom bildades en referensgrupp för politiska studier tillsammans med ABF-förbundet. Gruppen träffades vid tre tillfällen under året. I november genomfördes en träff på Bommersvik för partidistriktens handledare för mandatperiodens 600 ledare-satsning. De två centrala studiematerialen Medlemsutbildning och Uppdraget reviderades och gavs ut i nya upplagor under hösten. EU och Europaverksamheten Partiexpeditionen har ett ansvar för att medverka till viss samordning kring EU-frågor mellan partiexpeditionen, Europaparlamentsgruppen (Brysselkontoret), riksdagsgruppen och LO. EU-referensgruppens återkommande möten är i detta sammanhang av stor betydelse. Partiexpeditionen har under året bedrivit verksamheter kring EU och Europafrågorna i nära samverkan med parlamentsgruppen, partidistrikten, LO och ABF. EU-regionombudsmännens arbetsinsatser är i detta sammanhang av största betydelse. Verksamheterna har inte minst präglats av en strävan att tydliggöra kopplingen mellan EUs beslut och nationell, regional och lokal politik. Den avgjort mest betydelsefulla verksamhetsinsatsen är det utbildningsmaterial, Dagens Europa, som producerades i samarbete mellan SAP, LO och ABF. Arbetarrörelsens Tankesmedja fick uppdraget att ta fram en 24-sidig tidning med aktuell EU-information i exemplar, som ställdes till organisationernas förfogande. Vi kan med glädje konstatera att materialet togs emot väl av förtroendevalda i partiet och fackföreningsrörelsen. Den studiehandledning som ABF producerade skapade förutsättningar för att starta studiecirklar kring detta material. EU-regionombudsmännen har därutöver medverkat till att Europaparlamentarikerna deltagit på ett stort antal möten, skolbesök och andra arrangemang under de perioder när man befinner sig i Sverige. Planering och genomförande av studieresor till Bryssel är en annan väsentlig arbetsuppgift för regionombudsmännen. 12

14 Partidistrikten Arbetarekommuner, före ningar/klubbar och medlemstal 2007 Partidistrikt Antal ak Grundorg. i ak 2007 Därav arbetsplatsför Grundorg. i ak 2006 Förändr. grundorg. sedan 2006 Antal medl Därav bet 2007 Förändr. bet medl. sedan 2006 Antal nya medl Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Sthlms ak Sthlms län Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Södra Älvsborg Örebro län Östergötland Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän 26-mannadelegationen Under 2007 genomfördes fem överläggningar med 26-mannadelegationen, varav en gemensamt med all personal på partiexpeditionen. Vid dessa överläggningar diskuterades det politiska läget, opi nionsläget, valanalys, studieverksamhet, kommunikationsinriktning, aktuella kampanjer, sam ordning och samverkan med partidistrikten, gemensam verksamhetsplanering, översyn av partiexpeditionen, medlemsutveckling, Nya Sosserian, IT-plattformen samt gemensam kontoplan. Ett antal telefonkonferenser har genomförts under året, bl.a. inför presentation av partiets budgetalternativ i riksdagen. Huvuddelen av övrig kommunikation mellan partiexpeditionen och 26-mannadelegationen har skett via SAPnet, där 26-mannadelegationen har en egen ikon. Konferens med partidistriktens ordförande En konferens med partidistriktens ordförande genomfördes den 20 september. Partiledningen deltog med partiordförande och partisekreterare, och på dagordningen stod det politiska läget samt gemensam verksamhetsplanering. 13

15 Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att ge partiets företrädare bästa möjliga stöd i sina politiska uppdrag. Kommun- och landstings verksamheterna ska därutöver verka för en kontinuerlig dialog mellan företrädare med nationella, regionala och lokala uppdrag. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet mellan de olika politiska nivåerna fungerar. En av de mest prioriterade insatserna från partiexpeditionen är att lokala och regionala partiföreträdare regelbundet får relevant information om både våra egna och motståndarnas nationella politiska initiativ. Detta sker bl.a. genom nyhetsbrev och informationsmaterial. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret särskilt prioriterat arbetet med att bygga upp och kvalitetssäkra distributionskanaler till lokalt och regionalt aktiva partivänner. Vid årsskiftet fanns fungerande e-postlistor till alla kommunal- och landstingsråd samt flertalet politiska sekreterare. Initiativ togs också för att bygga upp en särskild klubb på Sosserian för kommunal- och landstingsråd samt politiska sekreterare. De politiska sekreterarna i landsting och kommuner inbjöds till två separata endagsöverläggningar på partiexpeditionen. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret tagit särskilda initiativ kring ett antal politiska frågeställningar. Av större betydelse var det seminarium som genomfördes tillsammans med riksdagsgruppen kring Ansvarskommitténs betänkande under våren och kartläggning och diskussioner kring temat Röda kommuner i ett blått Sverige. Under slutet av året inleddes kunskapsinhämtning och samtal kring våra erfarenheter av samarbete med Miljöpartiet på lokal och regional nivå. Det senare initiativet tillkom som uppfölj ning av de samtal som partisekreteraren och andra haft med företrädare för Miljöpartiet. Strategisk turné Partiexpeditionens arbete med strategisk turné har under verksamhetsåret koncentrerats till att förmedla medverkan av VU-ledamöter och gruppledarna i riksdagsgruppen till partidistriktens olika arrangemang. En återkommande arbetsuppgift är att förmedla medverkan på parti distriktens distriktskongresser och till Första maj-arrangemang runt om i landet. Under februari och mars medverkade partiexpeditionen till att planera och genomföra Mona Sahlins besök till alla partidistrikt. Detta var en mycket uppskattad turné som möttes av stort intresse bland förtroendevalda och medlemmar. Media bevakade de olika arrangemangen mer än förväntat. Den nyvalde partiordföranden genomförde senare under året ytterligare turnéer till parti distrikten med planerings- och genomförandestöd från partiexpeditionen. Den mer renodlade talarförmedlingen hanteras av riksdagsgruppens kansli. Facklig-politisk verksamhet Här följer några nedslag när det gäller den facklig-politiska verksamheten under Partiet har medverkat vid ett stort antal utbildningar och träffar med LO-för bunden centralt, regionalt och lokalt. I IF Metalls nya avdelningar har ett arbete med facklig-politisk organisationsutveckling inletts under året. Detta arbete omfattar fyra utbildningsdagar per avdelning och mynnar ut i en facklig-politisk handlingsplan. Arbetet med partiets och Kommunals gemensamma plattform om att offentlig sektor ska bli mönsterarbetsgivare, har under året fortsatt med ett antal gemensamma aktiviteter. Fackliga Samhällsbyggarna har under 2007 fortsatt med att bygga upp en regional organisation för facklig-politisk verksamhet. Arbetet med att genomföra en facklig-politisk organisatorisk utbildning med samtliga regioner har påbörjats under året. Ett antal kortkurser har genomförts i huvudsak med sikte på att stärka det organi satoriska 14

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer