erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009"

Transkript

1 erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

2 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den 28 oktober 1 november 2009, i stadgeenlig ordning verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för åren 2007 och innehåll Verksamheten Ekonomisk berättelse Verksamheten Ekonomisk berättelse

3 Verksamhetsberättelse 2007 innehåll Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror...5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder... 5 Studier... 6 Opinion... 6 Personal... 6 Rådslagsarbetet...7 Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag... 7 Rådslagsgruppernas arbete Partiets kommunikationsverksamhet...10 Utåtriktade kommunikationsinsatser Socialdemokraterna.se Sosserian Almedalen Partiets organisatoriska verksamhet...11 Medlemsutveckling Studier och kompetensutveckling EU och Europaverksamheten Partidistrikten Intern kommunikation Facklig-politisk verksamhet Kongress Första maj Stockholm Pride Monas Sahlins tal i Botkyrka Minnesdag för Anna Lindh Kampfonden Arbetarrörelsens Tankesmedja Partiets internationella arbete...17 Anna Lindh-seminariet Socialistinternationalen (SI) Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP) Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet Nordisk verksamhet Demokratistöd genom partier Partidistriktens internationella verksamhet... 20

4 Sidoorganisationer och nätverk...20 S-kvinnor Sveriges Kristna Socialdemokrater Broderskap Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU S-studenter Feministas SKL s-grupp Partiets företagsengagemang och fonder...26 Partiets företagsengagemang Partiets fonder Ekonomisk redovisning Partiledning...28 Verkställande utskottet Partistyrelsen Revisorer Förtroenderådet Valberedningen Samordning Programkommissionen Uteslutningskommissionen Partistyrelsens arbetsgrupper...31 Arbetsgrupp för demokratidebatt Kommunalpolitisk arbetsgrupp Referensgrupp SAP Kommunal för utveckling av mönsterarbetsplatser Referensgrupp i Europafrågor Arbetarrörelsens ekonomiska råd Arbetsgruppen för förorternas utveckling Arbetsgrupp gemensam juridisk person Mediepolitisk arbetsgrupp Partiexpeditionen...33 Ledning Ledningsgrupp Staber och avdelningar Övrigt personalarbete vid partiexpeditionen Kommittén för funktionärernas vidareutbildning och trygghet Verksamhet i socialdemokratiska grupper...36 Socialdemokratiska riksdagsgruppen Kyrkomötesgruppen Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet Bilagor...56 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens fasta och tillfälliga arbetsgrupper samt rådslagsgrupper... 62

5 Verksamhetsåret 2007 Ingen tillträdande regering i modern tid har haft så goda ekonomiska förutsättningar som regeringen Reinfeldt hade var året då den borgerliga regeringen skulle starta om efter en katastrofal inledning med flera ministeravhopp och avslöjanden om fuskande toppmoderater. Men i stället för att ta chansen och rusta Sverige starkt inför framtiden och den kommande lågkonjunkturen lade regeringen förslag på förslag med udden riktad mot den svenska välfärdsmodellen och fackföreningsrörelsen samtidigt som skatterna sänktes för dem som tjänar allra mest. Avskaffad förmögenhetsskatt och chockhöjda a-kasseavgifter blev symbolfrågorna som präglade våren. Stort fokus fick också vår första tid i opposition. Våren präglades av partiledarskiftet där Göran Persson lämnade över till Mona Sahlin och ett intensivt förnyelsearbete drog igång. Ödmjukhet inför valförlusten var den uttalade utgångspunkten när breda rådslag om välfärden, klimatet, jobben och de internationella frågorna startade. Varje rådslag fick två ordföranden och vad som beskrevs som ett nytt socialdemokratiskt lag inför nästa val började formeras. Sakpolitiskt stod skolan i fokus under det första halvåret. Oppositionen försökte hitta blocköverskridande uppgörelser men dessa avvisades av regeringens ansvariga minister, kommande folkpartiledaren Jan Björklund. Till hösten spåddes moderaterna ta tillbaka initiativet i kraft av en budget med rekordstarka statsfinanser och en partistämma som skulle ge mandat för kommande regeringspolitik. Resultatet blev i stället fortsatta svekdebatter, avgående politiska tjänstemän och ytterligare en oansvarig budget. Vårt budgetalternativ rubricerades Sverige tjänar på rättvisa och fokuserade i stället på investeringar i kunskap, utbildning och fler vägar till arbete. I november samlades vårt parti för framtidsdagar då en ny skolpolitisk inriktning började stakas ut med fokus på mer kunskap, mindre klasser och bättre uppföljning. Annars kan man konsta tera att utöver ytterligare borgerliga ministeravhopp var klimatet frågan på allas läppar under hösten, inte minst efter de återkommande internationella toppmötena. I samband med att VU behandlade partiets långsiktiga ekonomi med sikte på 2010 konstaterades att en av flera nödvändiga åtgärder för att frigöra resurser bl.a. var att minska personalkostnaderna. Det översynsarbete som inleddes utifrån VUs beslut tog sin utgångspunkt i stadgarna. Det är naturligt eftersom partiexpeditionens uppdrag och organisation ska spegla att det är i samordningsrollen politiskt, organisatoriskt och kommunikativt som grunden för partistyrelsens uppdrag ligger. Mot den bakgrunden gav partistyrelsen följande uppdrag till partiexpeditionen: Partiexpeditionen ska säkra partistyrelsens samordningsuppdrag genom a) att stärka partiet som folkrörelse b) att skapa mötesplatser för politiskt programarbete c) att utveckla det strategiska valarbetet. Under 2007 genomfördes en mängd förändringar för att nå såväl besparingsmålet som en ökad fokusering på partistyrelsens samordningsuppdrag. Översynsarbetet resulterade i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på service rollen, till en organisation med cirka 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret lyfts fram. Parallellt med personalminskningar har ett flertal verksam heter datadrift och datasupport, löne- samt ekonomiadministration upphandlats externt. 4

6 Partiets verksamhet i siffror Medlemskåren fördelad på kön och ålder År 2007 Ålder K M ej saknar uppgift Antal 70,0 60,0 50,0 40,0 59,4 58,9 59,1 58,8 59,2 58,0 57,8 58,4 58,7 57,7 57,9 40,6 41,1 40,9 41,2 40,8 42,0 42,2 41,6 41,3 42,3 42,1 30,0 20,0 10,0 0, Kvinnor Män 5

7 Studier Under 2007 har medlemmar (varav kvinnor) deltagit i till ABF registrerad studieverksamhet; antalet studietimmar var Centrala insatser för studieverksamheten under året har inriktats på att få igång arbetet i partidistrikten med den nya studieplanen. I ABFs representantskap har Håkan Juholt, även ordinarie i förbundsstyrelsen, Anny Sandgren samt Louise Malmström representerat partiet som förtroendevalda. Tommy Ohlström är förtroendevald revisor i ABF, med Marja Karlsson som suppleant. Eva-Lotta Arenander har varit partiets representant i ABFs valberedning. Opinion Under 2007 ökade socialdemokraterna kraftigt i opinionsstöd jämfört med valresultatet Nedan redovisas partiets väljarandel i Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning: 45,0 procent i maj ,9 procent i november Socialdemokraternas väljarandel i riksdagsvalet 2006 var 35,0 procent. Personal Översyn av partiexpeditionen Under 2007 har personalarbetet i huvudsak varit inriktat på att fullfölja den översyn av partiexpe ditionen som inleddes hösten 2006 på uppdrag av VU. Syftet med översynsarbetet, som tog sin utgångspunkt i stadgarnas krav på samordning, var att minska de fasta kostnaderna för personal, skapa en mer flexibel organisation och skapa utrymme för nya verksamhetsåtaganden. Detta skulle ske genom att partiexpeditionens uppdrag och bemanning sågs över, att möjligheterna att öka intäkterna genom stordriftsfördelar undersöktes samt att en ökad samverkan med riksdagsgruppen skulle utredas. Ambitionen var att klara personalminskningen utan uppsägningar och i stället försöka klara neddragningarna genom att stimulera och stödja frivilliga avgångar. Ny organisation vid partiexpeditionen Som en grund för översynsarbetet låg det uppdrag som partistyrelsen formulerat åt partiexpeditionen, vilket kan sammanfattas i tre punkter: Partiexpeditionen ska skapa mötesplatser för partiets politiska programarbete. Partiexpeditionen ska utveckla partiets strategiska valarbete. Partiexpeditionen ska stärka partiet som folkrörelse. Utifrån dessa tre uppdrag utarbetades en målorganisation för partiexpeditionen vilken dimensionerades efter VUs sparbeting och sammansattes med kompetens kopplad till partiexpeditionens uppdrag. Under våren inleddes ett omfattande utredningsarbete vid partiexpeditionen i syfte att utreda förutsättningarna för en renodling av partiexpeditionens verksamhet mer rationella och kostnadseffektiva administrations- och stödfunktioner, för att på så sätt öka utrymmet för nya verksamhetsåtaganden. Utredningarna resulterade i ett beslut om att bilda ett gemensamt servicebolag med uppdraget att sälja tjänster till samtliga hyresgäster på Sveavägen 68. Utredningarna resulterade också i 6

8 att det beslutades att stora delar av löne- och ekonomiadministration och IT-verksamhet skulle utkontrakteras och att partiexpeditionens organisation endast skulle inrymma de strategiska funktionerna inom dessa områden. Övergången till målorganisationen genomfördes i tre etapper: I april trädde den nya linje- och stabsorganisationen i kraft med två staber och två verksamhetsavdelningar. I oktober genomfördes en verksamhetsövergång där stödfunktionerna distribution, vaktmästeri, reception och växel överfördes till det nybildade servicebolaget Socialdemokraternas Hus AB. Vid årsskiftet genomfördes, efter en omfattande offert- och anbudsprocess, en utkontraktering av partiexpeditionens IT-drift och support samt ekonomi- och löneadministration till externa leverantörer. Ambitionen och strategin att minska de fasta personalkostnaderna utan att behöva säga upp personal lyckades. Översynsarbetet har resulterat i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på servicerollen, till en organisation med ca 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret har lyfts fram. Rådslagsarbetet I sitt tal som nyvald partiordförande för socialdemokraterna sade Mona Sahlin följande: Vi ska lyssna och ta till oss. Vi ska förändra där det behövs. Vi ska ompröva vår politik tillsammans med både medlemmar och väljare. Vi måste öppna upp vår folkrörelse för nya grupper och lyhört hitta nya sätt att kanalisera deras samhällsengagemang. Vi ska ta tillvara nya tekniska möjligheter så att vi kan kommunicera med fler. Vi måste bredda våra kontaktytor. Hämta inspiration och fantasi hos forskning, föreningsliv, hos kultur och näringsliv. Vi behöver som parti bli mer nyfiket. (...) Det blir hård politisk strid mot den moderatstyrda regeringens politik, samtidigt som vi självkritiskt ska granska vår egen. Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag Detta omsattes direkt efter kongressen bl.a. i rådslagsform. Fyra rådslagsgrupper formades av partistyrelsen utifrån följande teman (se bilaga 3 för sammansättning av grupperna): jobb välfärd utrikespolitik (vår värld) klimat och miljö. Rådslagen fick fyra huvudsakliga uppdrag av partistyrelsen: 1 Det första uppdraget var att forma socialdemokratisk politik inför partikongressen 2009 i öppen dialog med partiets medlemmar. I det uppdraget ingick att: i ett första steg hösten 2007 genomföra ett öppet rådslag inför hösten 2007 där partimedlemmarna skulle erbjudas möjligheten att vara med och forma såväl vår samhällskritik som inriktningen på våra politiska lösningar på samtidens problem och framtidens utmaningar. i ett andra steg formulera konkreta politiska förslag inom respektive område inför hösten 2008 där partimedlemmarna uppmanas delta en andra gång för att förändra, fylla på och utveckla den förslagna sakpolitiken. 7

9 i ett tredje steg formulera underlag för partistyrelsens förslag till partikongressen 2009 utifrån de genomförda rådslagen och andra aktiviteter som genomförts i rådslagsgruppernas regi. 2 Det andra uppdraget var att finna former för att samla ledande experter och opinionsbildare inom hela eller delar av rådslagsområdet för att på det sättet ge energi åt formulerandet av politiken inom partiet och bidra till den långsiktiga opinions bild ningen; detta kan t.ex. ha formen av expertpaneler. 3 Det tredje uppdraget var att utveckla nya metoder för hur vi socialdemokrater kan involvera fler i arbetet med att formulera vår politik. Det kan handla om allt från tradi tionella syneförrättningar till novelltävlingar och bildutställningar. Här kan man också arbeta med olika medborgarpaneler. 4 Det fjärde uppdraget var att löpande under perioden kommunicera med väljarna inför 2009 och 2010 års val direkt och indirekt med gamla och nya metoder. Det första rådslagsmaterialet med öppna frågor presenterades för medlemmar och medborgare den 1 september 2007 och avslutas den 25 januari Rådslagsgruppernas arbete 2007 Under året har rådslagsgrupperna bl. a. arbetat med följande. Rådslagsgruppen om jobben Gruppen presenterade sig för allmänheten genom en artikel på DN Debatt den 24 juni Under hösten 2007 lyftes ett antal områden fram där gruppen ville starta diskussionen för att utveckla politiken. Utgångspunkten var det egna arbetet som grund för försörjning och makt över sitt eget liv. Rådslagsgruppen jobbar bl.a. med hur gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan bättre ska ge människor de kunskaper de behöver för att möta arbetsmarknadens utmaningar. Det handlar inte bara om att få fram fler jobb, utan det handlar om att få fram fler bra jobb. Hur får man fram fler jobb där hela människan kommer till sin rätt? Den 10 oktober genomförde rådslaget en konferens om en stärkt arbetslinje. Konferensen rönte stor uppmärksamhet. På partiets framtidsdagar i november deltog rådslagsgruppen med ett seminarium på temat: 2010 ska (s) ha den bästa politiken för entreprenörskap och företagande. Gruppen fick omfattande publicitet när det gäller arbetet med småföretagarnas trygghetsfrågor i samband med konferensen. Rådslagsgruppen om välfärden Den 14 juli (under Almedalsveckan) presenterades skolgruppen, som är en grupp inom välfärdsrådslaget, rådslagsmaterialet Ny skolpolitik? Nio frågor för en bättre skola. Rådslaget och de ställda nio frågorna fick stort genomslag i media och rådslaget som metod lyftes fram som ett nytt positivt inslag i svensk politik. Rådslaget om skolan pågick under en mycket begränsad tid, t.o.m. september. Trots det var det ca människor som nåddes av rådslaget. Det skedde bl.a. genom direktbrev och anime rad film på webben men framför allt genom mängder av samtal och möten mellan företrädare för rådslagsgruppen och människor runt om i landet. I september presenterade välfärdsgruppen, tillsammans med övriga rådslagsgrupper, materialet Politik är ett lagarbete ett material med övergripande frågor kring välfärdens form och innehåll ur ett framtidsperspektiv. Gruppen sökte under hösten på olika sätt inspirera människor att bidra till rådslaget, via debattsidor i media, genom forum på Internet och genom att medverka 8

10 vid många av de möten och aktiviteter som genomfördes av partiorganisationen lokalt som start på rådslagsarbetet. Rådslagsgruppen om utrikespolitik Under sommaren fick prenumeranter på nyhetsbrevet Gränslöst samt andra internationellt intresserade medlemmar svara på en webbenkät om vilka frågor det internationella råd slaget skulle ställa. Rådslagsgruppen samlades kring elva öppna frågeställningar att gå vidare med. Rådslaget arrangerade ett sjuttiotal möten hösten Möten och aktiviteter inriktades på samtal kring de elva frågeställningar som rådslaget beslutat om. Under socialdemokraternas framtidsdagar den november arrangerades seminarier om biståndspolitik, säkerhetspolitik, Mellanöstern, Afrika och Europapolitik. Dessutom arran gerades en hearing om globalisering den 30 november i samarbete med Olof Palme Academy. En bloggpanel ställde under december frågor till rådslagets ordförande på webbplatsen You Tube. Rådslagsgruppen om klimat och miljö Klimatrådslagsgruppen skickade ut ett rådslagsmaterial om klimatpolitiken i augusti Materialet bestod av ett stort antal öppna frågor som täckte in allt från individernas ansvar för miljön till den globala klimatpolitiken. Under hösten deltog rådslagsgruppens ledamöter på möten om rådslagsmaterialet runt om i landet. Under framtidsdagarna den november genomfördes semiarier kring de olika områdena i rådslagsmaterialet samt en paneldebatt där bl.a. Naturskyddsföreningen och företrädare från olika miljöföretag deltog. Rådslagsgruppen har träffat företrädare från LO-förbunden för att diskutera klimatfrågan. Två seminarier har genomförts ett i samarbete med partidistriktet i Norrbotten om biobränslen och ett i samarbete med ett stort antal partidistrikt i södra Sverige och Stockholms arbetarekommun på temat infrastruktur. 9

11 Partiets kommunikationsverksamhet Utåtriktade kommunikationsinsatser Det övergripande temat för årets kommunikationsinsatser utgick från extrakongressen och arbetet med rådslagen kring jobb, välfärd (och då särskilt skolan), utrikespolitik och klimat/miljö. Bland annat genomfördes en gemensam vårkampanj 16 april 1 maj. Till denna producerades bl.a. en pocketbok med titeln På väg En bok om orättvisor och ett parti på väg. Boken trycktes i exemplar och postades till alla partimedlemmar tillsammans med en utgåva av Aktuellt i Partiet. Dessutom spreds den till opinionsbildare nationellt och via partidistrikt och arbetarekommuner i samband med utåtriktade arrangemang. Boken blev också en första startpunkt för att bjuda in till synpunkter till rådslagen. Under sommaren och hösten genomfördes ytterligare insatser, bl.a.: annonsering i fackliga tidningar på skolområdet om skolrådslaget annonsering på olika webbforum för unga människor om skolrådslaget direktbrev till föräldrar med barn i skolåldern om skolrådslaget en trycksak som spreds via partidistrikten med höstens rådslagsfrågor. Till den gemensamma höstkampanjen kring rådslagen producerades också en tipskatalog med metodförslag om hur rådslagen kan öppnas för fler än partimedlemmar. Socialdemokraterna.se Webbplatsen socialdemokraterna.se har under året varit en digital informationsplats för nyheter, pressmeddelanden, partiarrangemang, bloggar och chattar. Socialdemokraterna.se hade unika besökare och sidvisningar under året. Totalt har 18 chattar genomförts med socialdemokratiska företrädare och flera webbsända seminarier har anordnats, framför allt inom ramen för rådslagen. Webbplatsen har uppdaterats dagligen och under speciella arrangemang som t.ex. Första maj, extrakongressen och framtidsdagarna har webbplatsen dominerats av dessa händelser. Under året har också nya kanaler utvecklats film, aktiviteter på olika webbforum m.m. I slutet av året bildades en webbgrupp med syfte att utveckla webbplatsen ytterligare redaktionellt i god tid inför valen 2009 och Sosserian Under våren 2007 påbörjades arbetet med att utveckla Sosserian till ett intranät för alla partimedlemmar och i september lanserades Nya Sosserian som navet för den interna kommunikationen och debatten. Den ska också fungera som en mötesplats som uppmanar medlemmarna till aktivitet. Exempelvis kunde alla medlemmar under hösten diskutera de fyra rådslagen med rådslagsgrupperna. Under året startade över 200 diskussionsklubbar där medlemmarna själva diskuterar lokala, regionala och globala frågor. På Sosserian finns dessutom en aktivitetsbank med en aldrig sinande mängd av flygblad, insändar- och artikelunderlag, foldrar, rapporter, AK-cirkulär och användbara tips och råd allt för att underlätta det dagliga partiarbetet i s-föreningar, arbetare kommuner och partidistrikt. Almedalen 2007 Fokus i Almedalen låg på våra båda huvudarrangemang talet och det ekonomiska seminariet. Socialdemokraternas dag var måndagen den 9 juli. Vår talare var partiordförande Mona Sahlin. 10

12 Inför talet hölls en pressträff på eftermiddagen i LOs Almedalscenter på restaurang Hamnplan 5. Vid talet deltog även två ungdomar från SSU, eftersom en av de nyheter som presenterades var en socialdemokratisk ungdomspanel. Det ekonomiska seminariet hölls på förmiddagen tisdagen den 10 juli. Seminariet leddes av Pär Nuder och gäster var professor Jan Södersten samt Magdalena Andersson och Jan Larsson som presenterade en skatterapport för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Torsdagen den 12 juli presenterade Marie Granlund och Ulla Lindkvist skolrådslaget vid en presskonferens. Utspelet fick stort utrymme i media. Partiet hade även två torgmötestider som vi lånade ut till den socialdemokratiska föreningen Katapult, som bl.a. ordnade politikerpingis med partisekreterare Marita Ulvskog och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Utöver partiets arrangemang deltog även socialdemokratiska företrädare på ett flertal seminarier. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling Det övergripande medlemsvärvarmålet för socialdemokraterna 2007 var att partiet i sin helhet skulle öka medlemsmässigt och att samtliga partidistrikt skulle göra detsamma. Målet var att värva nya medlemmar och för att göra det målet tydligt bröts det ner per partidistrikt. Alla distrikt hade alltså ett värvarmål. Under året värvades nya betalande medlemmar och partiet gick från till medlemmar. Av dessa hade medlemmar betalat sin avgift för 2007 den 16 januari Under året beslutade partistyrelsen om en strategi för medlemsutveckling, vilken handlar om hur partiet ska jobba med frågan och hur många medlemmar som ska värvas till partiet mellan 2007 och Dessa mål har delats upp per år och per partdistrikt, vilket innebär att alla partidistrikt vet hur många medlemmar de bör värva dessa år. Ett nytt medlemsvärvarmaterial togs fram Vi letar efter dig som tror på frihet, jämlikhet och solidaritet. Materialet översattes till tio språk. Tidningen för nya medlemmar skrevs om under året, och den innehåller bl.a. en intervju med Mona Sahlin, ett reportage om rådslagen och texter som berättar om vad man gör som politiskt aktiv. Under året beviljades cirka 15 nystartade föreningar ett stimulansbidrag på kronor vardera. Under maj arrangerades en träff på Bommersvik för medlemsutvecklings ansvariga. Träffen syftade till att stötta och stärka dem som jobbar med frågan lokalt samt ge dem en mängd positiva exempel på lyckade medlemsvärvar- och uppföljningsaktiviteter från olika arbetare kommuner. De fick även en del praktiska tips att ta med sig hem för det fortsatta arbetet. I slutet av året anställdes ytterligare en funktionär med ansvar för medlemsutvecklingen och därmed jobbar numera två funktionärer med frågan. Brevet till nya medlemmar skrevs om och kompletterades även tidningen för nya medlemmar och en s-pin. Avin på medlemsavgiften (100 kronor) ingår i utskicket. Tanken med det något fylligare brevet är att de som visar intresse för vårt parti ska få ett trevligt och intressant välkomstpaket inom två veckor. 11

13 Studier och kompetensutveckling I mars antog partistyrelsen en studie- och utvecklingsplan för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Syftet med planen är att försäkra sig om att alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter och att det grundläggande utbudet blir likvärdigt i hela partiet. Målet är att den sammanhållna studie- och utvecklingsplanen ska vara utbyggd och tillämpas i hela partiet senast Som stöd för detta arbete genomfördes en konferens för partiets studie organisatörer på Bommersvik och ett centralt stöd utgick till de partidistrikt som genomförde studiekonferenser om studieplanen till sam mans med ABF. Dessutom bildades en referensgrupp för politiska studier tillsammans med ABF-förbundet. Gruppen träffades vid tre tillfällen under året. I november genomfördes en träff på Bommersvik för partidistriktens handledare för mandatperiodens 600 ledare-satsning. De två centrala studiematerialen Medlemsutbildning och Uppdraget reviderades och gavs ut i nya upplagor under hösten. EU och Europaverksamheten Partiexpeditionen har ett ansvar för att medverka till viss samordning kring EU-frågor mellan partiexpeditionen, Europaparlamentsgruppen (Brysselkontoret), riksdagsgruppen och LO. EU-referensgruppens återkommande möten är i detta sammanhang av stor betydelse. Partiexpeditionen har under året bedrivit verksamheter kring EU och Europafrågorna i nära samverkan med parlamentsgruppen, partidistrikten, LO och ABF. EU-regionombudsmännens arbetsinsatser är i detta sammanhang av största betydelse. Verksamheterna har inte minst präglats av en strävan att tydliggöra kopplingen mellan EUs beslut och nationell, regional och lokal politik. Den avgjort mest betydelsefulla verksamhetsinsatsen är det utbildningsmaterial, Dagens Europa, som producerades i samarbete mellan SAP, LO och ABF. Arbetarrörelsens Tankesmedja fick uppdraget att ta fram en 24-sidig tidning med aktuell EU-information i exemplar, som ställdes till organisationernas förfogande. Vi kan med glädje konstatera att materialet togs emot väl av förtroendevalda i partiet och fackföreningsrörelsen. Den studiehandledning som ABF producerade skapade förutsättningar för att starta studiecirklar kring detta material. EU-regionombudsmännen har därutöver medverkat till att Europaparlamentarikerna deltagit på ett stort antal möten, skolbesök och andra arrangemang under de perioder när man befinner sig i Sverige. Planering och genomförande av studieresor till Bryssel är en annan väsentlig arbetsuppgift för regionombudsmännen. 12

14 Partidistrikten Arbetarekommuner, före ningar/klubbar och medlemstal 2007 Partidistrikt Antal ak Grundorg. i ak 2007 Därav arbetsplatsför Grundorg. i ak 2006 Förändr. grundorg. sedan 2006 Antal medl Därav bet 2007 Förändr. bet medl. sedan 2006 Antal nya medl Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Sthlms ak Sthlms län Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Södra Älvsborg Örebro län Östergötland Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän 26-mannadelegationen Under 2007 genomfördes fem överläggningar med 26-mannadelegationen, varav en gemensamt med all personal på partiexpeditionen. Vid dessa överläggningar diskuterades det politiska läget, opi nionsläget, valanalys, studieverksamhet, kommunikationsinriktning, aktuella kampanjer, sam ordning och samverkan med partidistrikten, gemensam verksamhetsplanering, översyn av partiexpeditionen, medlemsutveckling, Nya Sosserian, IT-plattformen samt gemensam kontoplan. Ett antal telefonkonferenser har genomförts under året, bl.a. inför presentation av partiets budgetalternativ i riksdagen. Huvuddelen av övrig kommunikation mellan partiexpeditionen och 26-mannadelegationen har skett via SAPnet, där 26-mannadelegationen har en egen ikon. Konferens med partidistriktens ordförande En konferens med partidistriktens ordförande genomfördes den 20 september. Partiledningen deltog med partiordförande och partisekreterare, och på dagordningen stod det politiska läget samt gemensam verksamhetsplanering. 13

15 Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att ge partiets företrädare bästa möjliga stöd i sina politiska uppdrag. Kommun- och landstings verksamheterna ska därutöver verka för en kontinuerlig dialog mellan företrädare med nationella, regionala och lokala uppdrag. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet mellan de olika politiska nivåerna fungerar. En av de mest prioriterade insatserna från partiexpeditionen är att lokala och regionala partiföreträdare regelbundet får relevant information om både våra egna och motståndarnas nationella politiska initiativ. Detta sker bl.a. genom nyhetsbrev och informationsmaterial. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret särskilt prioriterat arbetet med att bygga upp och kvalitetssäkra distributionskanaler till lokalt och regionalt aktiva partivänner. Vid årsskiftet fanns fungerande e-postlistor till alla kommunal- och landstingsråd samt flertalet politiska sekreterare. Initiativ togs också för att bygga upp en särskild klubb på Sosserian för kommunal- och landstingsråd samt politiska sekreterare. De politiska sekreterarna i landsting och kommuner inbjöds till två separata endagsöverläggningar på partiexpeditionen. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret tagit särskilda initiativ kring ett antal politiska frågeställningar. Av större betydelse var det seminarium som genomfördes tillsammans med riksdagsgruppen kring Ansvarskommitténs betänkande under våren och kartläggning och diskussioner kring temat Röda kommuner i ett blått Sverige. Under slutet av året inleddes kunskapsinhämtning och samtal kring våra erfarenheter av samarbete med Miljöpartiet på lokal och regional nivå. Det senare initiativet tillkom som uppfölj ning av de samtal som partisekreteraren och andra haft med företrädare för Miljöpartiet. Strategisk turné Partiexpeditionens arbete med strategisk turné har under verksamhetsåret koncentrerats till att förmedla medverkan av VU-ledamöter och gruppledarna i riksdagsgruppen till partidistriktens olika arrangemang. En återkommande arbetsuppgift är att förmedla medverkan på parti distriktens distriktskongresser och till Första maj-arrangemang runt om i landet. Under februari och mars medverkade partiexpeditionen till att planera och genomföra Mona Sahlins besök till alla partidistrikt. Detta var en mycket uppskattad turné som möttes av stort intresse bland förtroendevalda och medlemmar. Media bevakade de olika arrangemangen mer än förväntat. Den nyvalde partiordföranden genomförde senare under året ytterligare turnéer till parti distrikten med planerings- och genomförandestöd från partiexpeditionen. Den mer renodlade talarförmedlingen hanteras av riksdagsgruppens kansli. Facklig-politisk verksamhet Här följer några nedslag när det gäller den facklig-politiska verksamheten under Partiet har medverkat vid ett stort antal utbildningar och träffar med LO-för bunden centralt, regionalt och lokalt. I IF Metalls nya avdelningar har ett arbete med facklig-politisk organisationsutveckling inletts under året. Detta arbete omfattar fyra utbildningsdagar per avdelning och mynnar ut i en facklig-politisk handlingsplan. Arbetet med partiets och Kommunals gemensamma plattform om att offentlig sektor ska bli mönsterarbetsgivare, har under året fortsatt med ett antal gemensamma aktiviteter. Fackliga Samhällsbyggarna har under 2007 fortsatt med att bygga upp en regional organisation för facklig-politisk verksamhet. Arbetet med att genomföra en facklig-politisk organisatorisk utbildning med samtliga regioner har påbörjats under året. Ett antal kortkurser har genomförts i huvudsak med sikte på att stärka det organi satoriska 14

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer