~~~' ~. I~atiineholms kommun \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~~' ~. I~atiineholms kommun \"

Transkript

1 ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Bengt Andersson (M), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Kenneth Malm (SD) Beslutande ersättare E~s~«afe Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Osman Haji Abdikarim (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (FP), Sten Holmgren (C), Whera Nyvell (MP) Övriga deltagande Utsesattjustera Justeringens plats och lid Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, verksamhetscontroller Anna Marnell, Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Ginstam (VD, Ginstam &Lindström AB), Martin Hedman (NC), verksamhetschef Linda Qvarnström, handläggare Karin Rytter, kommunjurist Staffan Källström Ewa Gallhammar (FP) Gröna Kulle tisdag den 3 februari 2015 Underskrifter Sekreterare (/~ ~,~j /A` Ordförande ~~ r. ~ Paragrafer 1-2/ Justerande ~.~~~'{~/~..t ~..~~~. ~...y.~,..%\ Organ Kommunstyrelsen Sammantrådes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 `~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~, Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Verksamhetscontrollern Anna Marnell redovisar en sammanställning av KKiK som består av ett antal nyckeltal, vilka utgör jämförelsetal för deltagande kommuner. Ambitionen är att utifrån resultaten beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet är bland annat att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Vidare kan måtten användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. En skriftlig sammanställning kommer senare att finnas tillgänglig på kommunens webbsida. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom näringslivsområdet. Ömdragning av väg Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för omdragningen av trafikleden Mejerigatans anslutning till Vingåkersvägen som kommer att påbörjas under våren Nyföretagandet i Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för nyförtagandet i Katrineholm under 2014: 110 nya företag har startats i Katrineholm under En minskning mot föregående år samma tid med 9,1 %. 73 aktiebolag och 37 enskilda bolag har startats. 62 bolag har gått via Nyföretagarcentrum varav 25 aktiebolag och 37 enskilda bolag. Hittills under 2015 har totalt ll företag startats i Katrineholm. Företagskonkurser Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att under perioden januari november 2014 så har det varit 22 företagskonkurser ikatrineholm motsvarande period 2013 uppgick antalet företagskonkurser till 18 stycken. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt visar en sammanställning över bygglov till företag ikatrineholm. Utdragsbestyrkande

3 l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av sammanställning av kundenkäter Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för den sammanställning av kundenkäter gällande samhällsbyggnadsförvaltningen som gjorts. Utifrån enkäterna ses information via hemsidan som ett förbättringsområde. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (FP), Ulrica Truedsson (S), Christer Sundqvist (M) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell, förvaltningschefen Lars Hågbrandt och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. C~ /,~`~

4 ,~ ~` 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Katrineholms Logistikcentrum Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum) och Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) redogör för verksamhetsutvecklingen av Katrineholms Logistikcentrum sedan starten Idag omfattar Katrineholms Logistikcentrum drygt 1 miljon kvm mark för logistiketableringar och innehåller två terminaler för lossning och lastning av gods. Martin Hedman (IUC) redogör för den samhällsanalys som han utfört gällande Katrineholms Logistikcentrum samhällsekonomiska effekter för etablering, utveckling och verksamhet Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Kenneth Malm (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Sten Holmgren (C), Gunilla Magnusson (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M) samt Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) och Martin Hedman (IUC). Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna. Utdragsbestyrkande "- S -J L

5 (' ' 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har inkommit med en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helgoch feriearbete. Motionen har följande lydelse: "Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vård- och omsorgsprogrammet kan eleven göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör eleven ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och kan även göra en del av APL utomlands. Vad är APL? Enligt gymnasieförordningen ska eleven som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuds eleven 25 veckors praktik under gymnasietiden. Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. En ytterligare möjlighet att få tjäna lite pengar under studietiden och inom utbildningens område, föreslår vi ett komplement till aplien med helg och feriejobb under utbildningstiden. Exakt när det ska ske under utbildningstiden får utredningen svara på. Elever som vill tjäna lite extra pengar under sin studietid tycker vi ska erbjudas jobb inom omsorgen. Vi Kristdemokrater yrkar på att alla elever inom vård &omsorgsutbildningen får en möjlighet till helg och feriejobb med betalt enligt ovan intentioner." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. ~.'~ w~. ~ Utdragsbestyrkande

6 x + TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande, Motion om att erbjuda helg och feriejobb till elever på vård &omsorgscollege Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 88 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 61 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 129 ~~ Akten Utdragsbestyrkande

7 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: sign Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att, mot bakgrund av den politiska beredningen, avslå den första delen av motionens yrkande, som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter. anse den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, besvarad. Ärendebeskrivning Petter Otterstedt (M) och Lars Härnström (M) har lämnat in en motion om kommunfullmäktiges presidium. Motionen har följande lydelse: r~ "Av tradition har kommunfullmäktiges presidium utgjorts av tre personer, nämligen ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Praxis har varit att ordförande och förste vice ordförande har utsetts av majoriteten och andre vice ordförande av oppositionen. Efter valet 2010 beslöt oppositionen att inte besätta posten som andre vice ordförande. Eftersom detta stred mot den dåvarande arbetsordningen för KF (Arb. ordn. antagen ) ändrades arbetsordningen påpresidiets initiativ, genom att det medgavs att andre vice ordförandeposten kunde lämnas obesatt (Arb. ordn. ändrad Nuvarande arb.ordn. fastställd ). Observera dock formuleringen: "Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande". Denna ordning har visat sig ha påtagliga brister. Enligt vår uppfattning borde därför den tidigare ordningen återinföras. Alltså att presidiet består av tre personer (enligt ovan). Följande argument kan anföras för detta Ett presidium bestående av endast två personer medför en risk att presidiet blir reducerat till endast en person eller i värsta fall blir helt arbetsoförmöget. Ett presidium som saknar en företrädare för oppositionen saknar en enkel och naturlig kommunikationsväg till denna opposition. Ett presidium utan någon representant från oppositionen kan uppfattas som ett avståndstagande från det gemensamma ansvar som samtliga ledamöter har i egenskap av att vara valda till den högsta beslutsfattande direktvalda församlingen i kommunen. Vi yrkar därför att Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till att presidiet skall bestå av tre personer - Ordförande

8 `''. `~. 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN g - Förste vice ordförande Andre vice ordförande. Vi yrkar vidare att presidiets årsarvoden öronmärks inom den arvodesram som beviljas majoritet och opposition enligt'arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, Årsarvodesbilaga'." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande (presidium). I arbetsordningen anges också att fullmäktige även bör välja en andre vice ordförande. Möjligheten till att presidiet ska bestå av tre personer finns således enligt nu gällande bestämmelser. Kommunfullmäktiges presidium består idag av tre personer; ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, 219, gjordes revideringar iarvodesbestämmelserna. Iden reviderade arvodesbilagan är presidiets årsarvoden öronmärkt inom den arvodesram som beviljats majoriteten och oppositionen. Mot bakgrund av ovanstående, kan motionen om kommunfullmäktiges presidium anses vara besvarad." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, Motion om kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). Förslag och yrkanden Ordföranden, Göran Dahlström (S) yrkar mot bakgrund av den politiska beredningen, att motionens första del som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter ska avslås och att den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, ska anse besvarad. Han återtar därmed sitt tidigare förslag till beslut. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes eget förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. ~~~ ~ ~ Utdragsbestyrkande Akten

9 t' '. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun, mot bakgrund av den politiska beredningen. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Ärendebeskrivning Ewa Gallhammar (FP), Lars Levin (FP), Ingegerd Furen (FP), Carina Björk- Andersson (FP), Marianne Körling-Ström (FP) och Agneta Emanuelsson (FP) har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har en i förhållande till sin storlek stor politisk organisation. I nämnder och styrelser finns ett stort antal ledamöter och ersättare och i många fall finns det två vice ordföranden. Folkpartiet vill ha en mer effektiv politisk organisation och samtidigt minska kostnaderna. Vi vill därför inför nästa mandatperiod se över den politiska organisationen både vad avser antalet nämnder och styrelser, antalet ledamöter och ersättare, för att få en mer effektiv och ekonomisk organisation. Folkpartiet Liberalerna föreslår följande: Att antalet styrelser och nämnder, antalet ledamöter och ordförandeposter ses över för att göra den politiska organisationen mer effektiv och för att minska kostnaderna. Att detta ska vara klart innan valet i september." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse. Fullmäktige ska också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt bestämma nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige ikatrineholms kommun beslutade på sammanträdet i december månad 2014, om val av ledamöter och ersättare för bland annat kommunens nämnder.

10 `f 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN En förändring som gjordes var att s1å samman den tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en nämnd, bygg- och miljönämnden. Antalet ledamöter och ersättare minskades också i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunrevisionen. Den politiska organisationen är således redan fastställd för den kommande mandatperioden. Då val av ledamöter och ersättare redan har gjorts, föreslås motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun avslås." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Kenneth Malm (SD), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malms yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --`~ -~ LC Utdragsbestyrkande Akten

11 _ `~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Ärendebeskrivning Ingegerd Furen (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionen har följande lydelse: "Stärk föräldrarnas roll och engagemang i skolan Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och att i Katrineholm ligger den under rikssnittet, så hur kan vi då kompensera för detta? För en tid sedan anordnades på en enskild lärares initiativ en föräldrautbildning imatematik på Nyhemsskolan. Det blev en succe inte minst sett till deltagarantalet. Inom matematiken har beräkningsmodellerna ändrats mellan generationerna och det bl a kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi anser att detta initiativ och den erfarenhet det gav borde tas tillvara. Föräldrautbildningar borde kontinuerligt erbjudas alla föräldrar till barn i olika åldrar (stadier). Eftersom Katrineholms kommun redan ingår i nationella mattesatsningar (Mattelyftet och PISA2015) borde föräldrautbildningar passa vä1 in och stärka dessa satsningar. Vi vet att föräldrars engagemang i sina barns skolarbete är viktigt för skolresultaten och vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn om de bara får rätt förutsättningar. Vi yrkar: Att en föräldrautbildning imatematik skapas och erbjuds i linje med ovanstående." -~. T~ l~ %~ Utdragsbestyrkande

12 ~~~-` ~; ~ :i. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 62, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Bildningsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar i sitt yttrande bland annat att föräldrarnas engagemang är av betydelse. Förvaltningen tar upp att det pågår arbete med att ge föräldrar möjlighet att stödja sina barn. Bland annat så bedrivs matematikutbildning på flera skolor. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av bildningsförvaltningens yttrande som ligger till grund för bildningsnämndens ställningstagande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det, enligt bildningsförvaltningens yttrande, inom skolan pågår aktiviteter inom området att stödja föräldrar så att de kan stötta sina barn i skolarbetet samt att detta också är ett utvecklingsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motionen Stärk föräldrars roll och engagemang i skolan, Bildningsnämndens protokoll, , 87 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandesförslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Akten

13 `l `,l l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Reservation Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 15. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 16. Ärendebeskrivning Ett kommungemensamt styrdokument för kvalitetsarbete med våld i nära relationer har arbetats fram av socialnämnden under 2013 på uppdrag av kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 19 mars 2014, 35, att överlämna styrdokumentet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande nämnder har därefter haft dokumentet på remiss: bildningsnämnden, viadidaktnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till kommunens samtliga nämnder. Styrdokumentet ska verka både som ett anvisningsdokument och som en kunskapsöversikt. Dokumentet avslutas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. För det konkreta arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna handlingsplaner och insatser utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialförvaltningens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 135 Viadidaktnämndens protokoll, , 34 Bildningsnämndens protokoll, , 66 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 98 Utdragsbestyrkande

14 I.r, ~~ I~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Whera Nyvell (MP), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S) samt verksamhetschefen Linda Qvarnström. Förslag och yrkanden Tony Rosendahl (V) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ewa Gallhammar (FP) och Gudrun Lindvall (MP) att definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna kvinnan. Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till styrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. ~1. ~\, ~-, Akten _> ~ ~.. ~ Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNSTYRELSEN ~ / I,\ ~~~ [ENTER PARTIET Folkpartiet Liberalerna Reservation DnrKS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Under remissrundan så har flera nämnder inkommit med synpunkter på dokumentet. Bland annat har Viadidaktnämnden lämnat in synpunkter på att definitionen av våldsutsatta personer skulle behöva vara könsneutralt formulerad för att inte utesluta hbtq-personer. Vi yrkade att: Definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna/kvinnan. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 28 januari 2015 ~~. Tony Rosendahl Vänsterpartiet Gudrun Lindvall Miljöpartiet Ing r Fredriksson Centerpartiet Ewa Gallhammar Folkpartiet

16 KOMMUNSTYRELSEN miljöpar#ie# de gr~na~ ~ ' Särskilt yttrande Ärende: Styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer Miljöpartiet de gröna välkomnar detta dokument, men ser samtidigt risker att de uppsatta målen inte kommer att nås på grund av bristande ekonomiska resurser. Under delmål står: "Utbildning för politiker, chefer och verksamhetsnära personal vid efterfrågan i syfte att öka kunskap om relationsvåld, socialnämndens verksamhet och ansvar, förebyggande insatser och behandlingsrutiner vid upptäckt/misstanke av relationsvåld. I utbildningarna implementeras aktuella rutiner och checklistor." Det här låter ju bra och nödvändigt för att styrdokumentet ska bli styrande, men så kommer det: "Socialnämnden ansvarar för utbildningarna, övriga nämnder inom respektive nämnd ansvarar för efterfrågan av utbildning inom området." (min kursivering) Det betyder alltså att nämnderna ska efterfråga utbildning inom sin budget. Några speciella medel finns inte avsatta för detta ändamål och vår farhåga är att detta inte kommer att prioriteras i det ekonomiskt kärva läge, som nämnderna har i kommunen idag. Såväl socialnämnden som vård- och omsorgsnämnden går med underskott. Miljöpartiet de gröna hoppas att de uppföljningar, som ska göras, kommer att visa att våra farhågor inte besannas. Katrineholm den 28 januari 2015 För Miljöpartiet de gröna... Gudrun Lindvall, gruppledare ~~~~ ~~~

17 ~,I `,~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Därmed utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Ärendebeskrivning En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Inkomna yttranden Bildningsnämnden ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Service- och tekniknämnden välkomnar översynen och anser att det är positivt att dokumentet nu också behandlar gåvor, mutor och jäv. Nämnden bedömer att det i dokumentet, möjligen, kan hänvisas till specifika lagtexter. Kultur- och turismnämnden har inget att erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Viadidaktnämnden ser inga hinder i kommunledningsförvaltningens förslag och ställer sig bakom förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Vård- och omsorgsnämnden önskar en komplettering i dokumentet med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (htt~://brs.skl.se/brsbibukata documents/doc40255 l.pd fl. Hänvisning kan också göras till Skatteverkets Allmänna råd. Utdragsbestyrkande

18 ~ ly~'~. 1\atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningens bedömning Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nytt anvisningsdokument. Service- och tekniknämnden påpekade möjligheten att förtydliga hänvisningar till lagtexter i dokumentet. Kommunledningsförvaltningen har under arbetets gång gjort bedömningen att inga specifika hänvisningar bör göras, då lagtexter och paragrafnummer kontinuerligt förändras och att styrdokumentet då också måste revideras. Vård- och omsorgsnämnden önskade en komplettering av hänvisningar till SKL samt Skatteverket i slutet av dokumentet. Kommunledningsförvaltningen gör även i det fallet bedömningen att ingen hänvisning bör göras. Vid antagande av anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Anvisningsdokumentets giltighetstid bör vara från och med beslutsdatum till och med år Förvaltarskapet bör ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen. Dokumentet ska följas upp en gång per år för att se så att dokumentet är uppdaterat samt ta in eventuella synpunkter från förvaltningarna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevald ikatrineholms kommun Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, , 90 Skrivelse kultur- och turismnämndens ordförande, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 106 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 127 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Pat Werner (S) samt handläggaren Karin Rytter. Akten Utdragsbestyrkande

19 t ~f i. l~ati ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Revidering av Reglemente för revisorerna, KFS 1.15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Reglemente för revisorerna med avseende på 3, avseende antalet förtroendevalda revisorer. Ärendebeskrivning Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till sex, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras 3 (Revisorernas antal och organisation). Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Reglemente för revisorerna (KFS 1.15) med föreslagen ändring Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Göran Dahlström (S). Akten

20 %' i~~- TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente, KFS 1.03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till justering i 1, bildningsnämndens reglemente, där ordet "informationsansvaret" ersätts med ordet "aktivitetsansvaret". Ärendebeskrivning Från och med den 1 januari 2015 kommer informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret iskollagen. Mot bakgrund av detta bör texten i bildningsnämnden reglemente anpassas så att det korresponderar med terminologin i skollagen. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Reglemente för bildningsnämnden, KFS 1.03, med föreslagen justering i 1. ~~ ~C Utdragsbestyrkande Akten

21 _~,i ;:f l~atiineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdalum KOMMi1NSTYRELSEN Dnr KS/2014: Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti Tillrapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten. Av delårsrapporten framkommer det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti som uppgår till kronor. Prognosen för helåret 2014 visar på ett positivt resultat på kronor, jämfört med budget. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafik myndighet i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, , 3 Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Revisorernas bedömning av delårsrapporten inklusive Ernst &Youngs granskning Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) ~' ~ -~fi- Utdragsbeslyrkande ~~C. Akten

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer