~~~' ~. I~atiineholms kommun \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~~' ~. I~atiineholms kommun \"

Transkript

1 ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Bengt Andersson (M), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Kenneth Malm (SD) Beslutande ersättare E~s~«afe Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Osman Haji Abdikarim (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (FP), Sten Holmgren (C), Whera Nyvell (MP) Övriga deltagande Utsesattjustera Justeringens plats och lid Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, verksamhetscontroller Anna Marnell, Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Ginstam (VD, Ginstam &Lindström AB), Martin Hedman (NC), verksamhetschef Linda Qvarnström, handläggare Karin Rytter, kommunjurist Staffan Källström Ewa Gallhammar (FP) Gröna Kulle tisdag den 3 februari 2015 Underskrifter Sekreterare (/~ ~,~j /A` Ordförande ~~ r. ~ Paragrafer 1-2/ Justerande ~.~~~'{~/~..t ~..~~~. ~...y.~,..%\ Organ Kommunstyrelsen Sammantrådes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 `~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~, Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Verksamhetscontrollern Anna Marnell redovisar en sammanställning av KKiK som består av ett antal nyckeltal, vilka utgör jämförelsetal för deltagande kommuner. Ambitionen är att utifrån resultaten beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet är bland annat att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Vidare kan måtten användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. En skriftlig sammanställning kommer senare att finnas tillgänglig på kommunens webbsida. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom näringslivsområdet. Ömdragning av väg Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för omdragningen av trafikleden Mejerigatans anslutning till Vingåkersvägen som kommer att påbörjas under våren Nyföretagandet i Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för nyförtagandet i Katrineholm under 2014: 110 nya företag har startats i Katrineholm under En minskning mot föregående år samma tid med 9,1 %. 73 aktiebolag och 37 enskilda bolag har startats. 62 bolag har gått via Nyföretagarcentrum varav 25 aktiebolag och 37 enskilda bolag. Hittills under 2015 har totalt ll företag startats i Katrineholm. Företagskonkurser Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att under perioden januari november 2014 så har det varit 22 företagskonkurser ikatrineholm motsvarande period 2013 uppgick antalet företagskonkurser till 18 stycken. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt visar en sammanställning över bygglov till företag ikatrineholm. Utdragsbestyrkande

3 l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av sammanställning av kundenkäter Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för den sammanställning av kundenkäter gällande samhällsbyggnadsförvaltningen som gjorts. Utifrån enkäterna ses information via hemsidan som ett förbättringsområde. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (FP), Ulrica Truedsson (S), Christer Sundqvist (M) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell, förvaltningschefen Lars Hågbrandt och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. C~ /,~`~

4 ,~ ~` 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Katrineholms Logistikcentrum Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum) och Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) redogör för verksamhetsutvecklingen av Katrineholms Logistikcentrum sedan starten Idag omfattar Katrineholms Logistikcentrum drygt 1 miljon kvm mark för logistiketableringar och innehåller två terminaler för lossning och lastning av gods. Martin Hedman (IUC) redogör för den samhällsanalys som han utfört gällande Katrineholms Logistikcentrum samhällsekonomiska effekter för etablering, utveckling och verksamhet Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Kenneth Malm (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Sten Holmgren (C), Gunilla Magnusson (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M) samt Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) och Martin Hedman (IUC). Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna. Utdragsbestyrkande "- S -J L

5 (' ' 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har inkommit med en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helgoch feriearbete. Motionen har följande lydelse: "Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vård- och omsorgsprogrammet kan eleven göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör eleven ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och kan även göra en del av APL utomlands. Vad är APL? Enligt gymnasieförordningen ska eleven som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuds eleven 25 veckors praktik under gymnasietiden. Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. En ytterligare möjlighet att få tjäna lite pengar under studietiden och inom utbildningens område, föreslår vi ett komplement till aplien med helg och feriejobb under utbildningstiden. Exakt när det ska ske under utbildningstiden får utredningen svara på. Elever som vill tjäna lite extra pengar under sin studietid tycker vi ska erbjudas jobb inom omsorgen. Vi Kristdemokrater yrkar på att alla elever inom vård &omsorgsutbildningen får en möjlighet till helg och feriejobb med betalt enligt ovan intentioner." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. ~.'~ w~. ~ Utdragsbestyrkande

6 x + TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande, Motion om att erbjuda helg och feriejobb till elever på vård &omsorgscollege Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 88 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 61 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 129 ~~ Akten Utdragsbestyrkande

7 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: sign Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att, mot bakgrund av den politiska beredningen, avslå den första delen av motionens yrkande, som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter. anse den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, besvarad. Ärendebeskrivning Petter Otterstedt (M) och Lars Härnström (M) har lämnat in en motion om kommunfullmäktiges presidium. Motionen har följande lydelse: r~ "Av tradition har kommunfullmäktiges presidium utgjorts av tre personer, nämligen ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Praxis har varit att ordförande och förste vice ordförande har utsetts av majoriteten och andre vice ordförande av oppositionen. Efter valet 2010 beslöt oppositionen att inte besätta posten som andre vice ordförande. Eftersom detta stred mot den dåvarande arbetsordningen för KF (Arb. ordn. antagen ) ändrades arbetsordningen påpresidiets initiativ, genom att det medgavs att andre vice ordförandeposten kunde lämnas obesatt (Arb. ordn. ändrad Nuvarande arb.ordn. fastställd ). Observera dock formuleringen: "Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande". Denna ordning har visat sig ha påtagliga brister. Enligt vår uppfattning borde därför den tidigare ordningen återinföras. Alltså att presidiet består av tre personer (enligt ovan). Följande argument kan anföras för detta Ett presidium bestående av endast två personer medför en risk att presidiet blir reducerat till endast en person eller i värsta fall blir helt arbetsoförmöget. Ett presidium som saknar en företrädare för oppositionen saknar en enkel och naturlig kommunikationsväg till denna opposition. Ett presidium utan någon representant från oppositionen kan uppfattas som ett avståndstagande från det gemensamma ansvar som samtliga ledamöter har i egenskap av att vara valda till den högsta beslutsfattande direktvalda församlingen i kommunen. Vi yrkar därför att Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till att presidiet skall bestå av tre personer - Ordförande

8 `''. `~. 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN g - Förste vice ordförande Andre vice ordförande. Vi yrkar vidare att presidiets årsarvoden öronmärks inom den arvodesram som beviljas majoritet och opposition enligt'arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, Årsarvodesbilaga'." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande (presidium). I arbetsordningen anges också att fullmäktige även bör välja en andre vice ordförande. Möjligheten till att presidiet ska bestå av tre personer finns således enligt nu gällande bestämmelser. Kommunfullmäktiges presidium består idag av tre personer; ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, 219, gjordes revideringar iarvodesbestämmelserna. Iden reviderade arvodesbilagan är presidiets årsarvoden öronmärkt inom den arvodesram som beviljats majoriteten och oppositionen. Mot bakgrund av ovanstående, kan motionen om kommunfullmäktiges presidium anses vara besvarad." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, Motion om kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). Förslag och yrkanden Ordföranden, Göran Dahlström (S) yrkar mot bakgrund av den politiska beredningen, att motionens första del som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter ska avslås och att den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, ska anse besvarad. Han återtar därmed sitt tidigare förslag till beslut. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes eget förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. ~~~ ~ ~ Utdragsbestyrkande Akten

9 t' '. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun, mot bakgrund av den politiska beredningen. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Ärendebeskrivning Ewa Gallhammar (FP), Lars Levin (FP), Ingegerd Furen (FP), Carina Björk- Andersson (FP), Marianne Körling-Ström (FP) och Agneta Emanuelsson (FP) har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har en i förhållande till sin storlek stor politisk organisation. I nämnder och styrelser finns ett stort antal ledamöter och ersättare och i många fall finns det två vice ordföranden. Folkpartiet vill ha en mer effektiv politisk organisation och samtidigt minska kostnaderna. Vi vill därför inför nästa mandatperiod se över den politiska organisationen både vad avser antalet nämnder och styrelser, antalet ledamöter och ersättare, för att få en mer effektiv och ekonomisk organisation. Folkpartiet Liberalerna föreslår följande: Att antalet styrelser och nämnder, antalet ledamöter och ordförandeposter ses över för att göra den politiska organisationen mer effektiv och för att minska kostnaderna. Att detta ska vara klart innan valet i september." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse. Fullmäktige ska också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt bestämma nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige ikatrineholms kommun beslutade på sammanträdet i december månad 2014, om val av ledamöter och ersättare för bland annat kommunens nämnder.

10 `f 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN En förändring som gjordes var att s1å samman den tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en nämnd, bygg- och miljönämnden. Antalet ledamöter och ersättare minskades också i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunrevisionen. Den politiska organisationen är således redan fastställd för den kommande mandatperioden. Då val av ledamöter och ersättare redan har gjorts, föreslås motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun avslås." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Kenneth Malm (SD), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malms yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --`~ -~ LC Utdragsbestyrkande Akten

11 _ `~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Ärendebeskrivning Ingegerd Furen (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionen har följande lydelse: "Stärk föräldrarnas roll och engagemang i skolan Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och att i Katrineholm ligger den under rikssnittet, så hur kan vi då kompensera för detta? För en tid sedan anordnades på en enskild lärares initiativ en föräldrautbildning imatematik på Nyhemsskolan. Det blev en succe inte minst sett till deltagarantalet. Inom matematiken har beräkningsmodellerna ändrats mellan generationerna och det bl a kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi anser att detta initiativ och den erfarenhet det gav borde tas tillvara. Föräldrautbildningar borde kontinuerligt erbjudas alla föräldrar till barn i olika åldrar (stadier). Eftersom Katrineholms kommun redan ingår i nationella mattesatsningar (Mattelyftet och PISA2015) borde föräldrautbildningar passa vä1 in och stärka dessa satsningar. Vi vet att föräldrars engagemang i sina barns skolarbete är viktigt för skolresultaten och vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn om de bara får rätt förutsättningar. Vi yrkar: Att en föräldrautbildning imatematik skapas och erbjuds i linje med ovanstående." -~. T~ l~ %~ Utdragsbestyrkande

12 ~~~-` ~; ~ :i. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 62, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Bildningsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar i sitt yttrande bland annat att föräldrarnas engagemang är av betydelse. Förvaltningen tar upp att det pågår arbete med att ge föräldrar möjlighet att stödja sina barn. Bland annat så bedrivs matematikutbildning på flera skolor. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av bildningsförvaltningens yttrande som ligger till grund för bildningsnämndens ställningstagande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det, enligt bildningsförvaltningens yttrande, inom skolan pågår aktiviteter inom området att stödja föräldrar så att de kan stötta sina barn i skolarbetet samt att detta också är ett utvecklingsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motionen Stärk föräldrars roll och engagemang i skolan, Bildningsnämndens protokoll, , 87 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandesförslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Akten

13 `l `,l l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Reservation Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 15. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 16. Ärendebeskrivning Ett kommungemensamt styrdokument för kvalitetsarbete med våld i nära relationer har arbetats fram av socialnämnden under 2013 på uppdrag av kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 19 mars 2014, 35, att överlämna styrdokumentet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande nämnder har därefter haft dokumentet på remiss: bildningsnämnden, viadidaktnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till kommunens samtliga nämnder. Styrdokumentet ska verka både som ett anvisningsdokument och som en kunskapsöversikt. Dokumentet avslutas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. För det konkreta arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna handlingsplaner och insatser utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialförvaltningens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 135 Viadidaktnämndens protokoll, , 34 Bildningsnämndens protokoll, , 66 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 98 Utdragsbestyrkande

14 I.r, ~~ I~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Whera Nyvell (MP), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S) samt verksamhetschefen Linda Qvarnström. Förslag och yrkanden Tony Rosendahl (V) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ewa Gallhammar (FP) och Gudrun Lindvall (MP) att definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna kvinnan. Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till styrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. ~1. ~\, ~-, Akten _> ~ ~.. ~ Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNSTYRELSEN ~ / I,\ ~~~ [ENTER PARTIET Folkpartiet Liberalerna Reservation DnrKS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Under remissrundan så har flera nämnder inkommit med synpunkter på dokumentet. Bland annat har Viadidaktnämnden lämnat in synpunkter på att definitionen av våldsutsatta personer skulle behöva vara könsneutralt formulerad för att inte utesluta hbtq-personer. Vi yrkade att: Definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna/kvinnan. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 28 januari 2015 ~~. Tony Rosendahl Vänsterpartiet Gudrun Lindvall Miljöpartiet Ing r Fredriksson Centerpartiet Ewa Gallhammar Folkpartiet

16 KOMMUNSTYRELSEN miljöpar#ie# de gr~na~ ~ ' Särskilt yttrande Ärende: Styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer Miljöpartiet de gröna välkomnar detta dokument, men ser samtidigt risker att de uppsatta målen inte kommer att nås på grund av bristande ekonomiska resurser. Under delmål står: "Utbildning för politiker, chefer och verksamhetsnära personal vid efterfrågan i syfte att öka kunskap om relationsvåld, socialnämndens verksamhet och ansvar, förebyggande insatser och behandlingsrutiner vid upptäckt/misstanke av relationsvåld. I utbildningarna implementeras aktuella rutiner och checklistor." Det här låter ju bra och nödvändigt för att styrdokumentet ska bli styrande, men så kommer det: "Socialnämnden ansvarar för utbildningarna, övriga nämnder inom respektive nämnd ansvarar för efterfrågan av utbildning inom området." (min kursivering) Det betyder alltså att nämnderna ska efterfråga utbildning inom sin budget. Några speciella medel finns inte avsatta för detta ändamål och vår farhåga är att detta inte kommer att prioriteras i det ekonomiskt kärva läge, som nämnderna har i kommunen idag. Såväl socialnämnden som vård- och omsorgsnämnden går med underskott. Miljöpartiet de gröna hoppas att de uppföljningar, som ska göras, kommer att visa att våra farhågor inte besannas. Katrineholm den 28 januari 2015 För Miljöpartiet de gröna... Gudrun Lindvall, gruppledare ~~~~ ~~~

17 ~,I `,~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Därmed utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Ärendebeskrivning En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Inkomna yttranden Bildningsnämnden ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Service- och tekniknämnden välkomnar översynen och anser att det är positivt att dokumentet nu också behandlar gåvor, mutor och jäv. Nämnden bedömer att det i dokumentet, möjligen, kan hänvisas till specifika lagtexter. Kultur- och turismnämnden har inget att erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Viadidaktnämnden ser inga hinder i kommunledningsförvaltningens förslag och ställer sig bakom förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Vård- och omsorgsnämnden önskar en komplettering i dokumentet med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (htt~://brs.skl.se/brsbibukata documents/doc40255 l.pd fl. Hänvisning kan också göras till Skatteverkets Allmänna råd. Utdragsbestyrkande

18 ~ ly~'~. 1\atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningens bedömning Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nytt anvisningsdokument. Service- och tekniknämnden påpekade möjligheten att förtydliga hänvisningar till lagtexter i dokumentet. Kommunledningsförvaltningen har under arbetets gång gjort bedömningen att inga specifika hänvisningar bör göras, då lagtexter och paragrafnummer kontinuerligt förändras och att styrdokumentet då också måste revideras. Vård- och omsorgsnämnden önskade en komplettering av hänvisningar till SKL samt Skatteverket i slutet av dokumentet. Kommunledningsförvaltningen gör även i det fallet bedömningen att ingen hänvisning bör göras. Vid antagande av anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Anvisningsdokumentets giltighetstid bör vara från och med beslutsdatum till och med år Förvaltarskapet bör ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen. Dokumentet ska följas upp en gång per år för att se så att dokumentet är uppdaterat samt ta in eventuella synpunkter från förvaltningarna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevald ikatrineholms kommun Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, , 90 Skrivelse kultur- och turismnämndens ordförande, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 106 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 127 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Pat Werner (S) samt handläggaren Karin Rytter. Akten Utdragsbestyrkande

19 t ~f i. l~ati ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Revidering av Reglemente för revisorerna, KFS 1.15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Reglemente för revisorerna med avseende på 3, avseende antalet förtroendevalda revisorer. Ärendebeskrivning Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till sex, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras 3 (Revisorernas antal och organisation). Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Reglemente för revisorerna (KFS 1.15) med föreslagen ändring Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Göran Dahlström (S). Akten

20 %' i~~- TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente, KFS 1.03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till justering i 1, bildningsnämndens reglemente, där ordet "informationsansvaret" ersätts med ordet "aktivitetsansvaret". Ärendebeskrivning Från och med den 1 januari 2015 kommer informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret iskollagen. Mot bakgrund av detta bör texten i bildningsnämnden reglemente anpassas så att det korresponderar med terminologin i skollagen. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Reglemente för bildningsnämnden, KFS 1.03, med föreslagen justering i 1. ~~ ~C Utdragsbestyrkande Akten

21 _~,i ;:f l~atiineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdalum KOMMi1NSTYRELSEN Dnr KS/2014: Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti Tillrapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten. Av delårsrapporten framkommer det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti som uppgår till kronor. Prognosen för helåret 2014 visar på ett positivt resultat på kronor, jämfört med budget. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafik myndighet i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, , 3 Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Revisorernas bedömning av delårsrapporten inklusive Ernst &Youngs granskning Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) ~' ~ -~fi- Utdragsbeslyrkande ~~C. Akten

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk- Andersson (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk- Andersson (FP) '' 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2012-11-29 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 10-12.15 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk-

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1 Katrineholms kommun FOLKHÄLSOUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 10-12.20 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Paula Carvalho Olovsson (s), Margareta Eriksson (kd) Paragrafer 1-4. ,,,.,/ i.-/i..it v.-9.a /f., /'-;"../...~...L...

Paula Carvalho Olovsson (s), Margareta Eriksson (kd) Paragrafer 1-4. ,,,.,/ i.-/i..it v.-9.a /f., /'-;../...~...L... IZatrinehOl111S k0111111ul1 \. Valnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2010-01-19 Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita Huset kl 15.00- L 6.00 Leif Tronelius (s), ordförande, Petter Otterstedt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-19 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02

Katrineholms kommun 269-292. Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Benjamin Axelsson (MP), Lotta Back (V) Kommunstyrelsen 2013-01-02 Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammantrådesdatum Blad 2012-12-19 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 8.15 14.20 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer