~~~' ~. I~atiineholms kommun \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~~' ~. I~atiineholms kommun \"

Transkript

1 ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Ewa Gallhammar, 2:e vice ordförande (FP), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Bengt Andersson (M), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Tony Rosendahl (V), Kenneth Malm (SD) Beslutande ersättare E~s~«afe Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S), Osman Haji Abdikarim (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Jesper Ek (FP), Sten Holmgren (C), Whera Nyvell (MP) Övriga deltagande Utsesattjustera Justeringens plats och lid Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, förvaltningschef Lars Hågbrandt, verksamhetscontroller Anna Marnell, Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Ginstam (VD, Ginstam &Lindström AB), Martin Hedman (NC), verksamhetschef Linda Qvarnström, handläggare Karin Rytter, kommunjurist Staffan Källström Ewa Gallhammar (FP) Gröna Kulle tisdag den 3 februari 2015 Underskrifter Sekreterare (/~ ~,~j /A` Ordförande ~~ r. ~ Paragrafer 1-2/ Justerande ~.~~~'{~/~..t ~..~~~. ~...y.~,..%\ Organ Kommunstyrelsen Sammantrådes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags anslags nedtagande uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 `~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~, Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Verksamhetscontrollern Anna Marnell redovisar en sammanställning av KKiK som består av ett antal nyckeltal, vilka utgör jämförelsetal för deltagande kommuner. Ambitionen är att utifrån resultaten beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet är bland annat att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Vidare kan måtten användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. En skriftlig sammanställning kommer senare att finnas tillgänglig på kommunens webbsida. Näringslivshändelser Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom näringslivsområdet. Ömdragning av väg Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för omdragningen av trafikleden Mejerigatans anslutning till Vingåkersvägen som kommer att påbörjas under våren Nyföretagandet i Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för nyförtagandet i Katrineholm under 2014: 110 nya företag har startats i Katrineholm under En minskning mot föregående år samma tid med 9,1 %. 73 aktiebolag och 37 enskilda bolag har startats. 62 bolag har gått via Nyföretagarcentrum varav 25 aktiebolag och 37 enskilda bolag. Hittills under 2015 har totalt ll företag startats i Katrineholm. Företagskonkurser Katrineholm Förvaltningschefen Lars Hågbrandt rapporterar att under perioden januari november 2014 så har det varit 22 företagskonkurser ikatrineholm motsvarande period 2013 uppgick antalet företagskonkurser till 18 stycken. Beviljade bygglov Förvaltningschefen Lars Hågbrandt visar en sammanställning över bygglov till företag ikatrineholm. Utdragsbestyrkande

3 l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Redovisning av sammanställning av kundenkäter Förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för den sammanställning av kundenkäter gällande samhällsbyggnadsförvaltningen som gjorts. Utifrån enkäterna ses information via hemsidan som ett förbättringsområde. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (FP), Ulrica Truedsson (S), Christer Sundqvist (M) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell, förvaltningschefen Lars Hågbrandt och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. C~ /,~`~

4 ,~ ~` 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Katrineholms Logistikcentrum Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum) och Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) redogör för verksamhetsutvecklingen av Katrineholms Logistikcentrum sedan starten Idag omfattar Katrineholms Logistikcentrum drygt 1 miljon kvm mark för logistiketableringar och innehåller två terminaler för lossning och lastning av gods. Martin Hedman (IUC) redogör för den samhällsanalys som han utfört gällande Katrineholms Logistikcentrum samhällsekonomiska effekter för etablering, utveckling och verksamhet Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Kenneth Malm (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Sten Holmgren (C), Gunilla Magnusson (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Lars Härnström (M) samt Anders Thörnström (Katrineholms Logistikcentrum, Anders Gillstam (VD, Gillstam &Lindström AB) och Martin Hedman (IUC). Kommunstyrelsen lägger redogörelsen till handlingarna. Utdragsbestyrkande "- S -J L

5 (' ' 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har inkommit med en motion i vilken de yrkar på att alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen får möjlighet att helgoch feriearbete. Motionen har följande lydelse: "Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vård- och omsorgsprogrammet kan eleven göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör eleven ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och kan även göra en del av APL utomlands. Vad är APL? Enligt gymnasieförordningen ska eleven som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuds eleven 25 veckors praktik under gymnasietiden. Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare. En ytterligare möjlighet att få tjäna lite pengar under studietiden och inom utbildningens område, föreslår vi ett komplement till aplien med helg och feriejobb under utbildningstiden. Exakt när det ska ske under utbildningstiden får utredningen svara på. Elever som vill tjäna lite extra pengar under sin studietid tycker vi ska erbjudas jobb inom omsorgen. Vi Kristdemokrater yrkar på att alla elever inom vård &omsorgsutbildningen får en möjlighet till helg och feriejobb med betalt enligt ovan intentioner." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. ~.'~ w~. ~ Utdragsbestyrkande

6 x + TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande, Motion om att erbjuda helg och feriejobb till elever på vård &omsorgscollege Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 88 Sammanträdesprotokoll från viadidaktnämnden, , 61 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 129 ~~ Akten Utdragsbestyrkande

7 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2013: sign Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att, mot bakgrund av den politiska beredningen, avslå den första delen av motionens yrkande, som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter. anse den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, besvarad. Ärendebeskrivning Petter Otterstedt (M) och Lars Härnström (M) har lämnat in en motion om kommunfullmäktiges presidium. Motionen har följande lydelse: r~ "Av tradition har kommunfullmäktiges presidium utgjorts av tre personer, nämligen ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Praxis har varit att ordförande och förste vice ordförande har utsetts av majoriteten och andre vice ordförande av oppositionen. Efter valet 2010 beslöt oppositionen att inte besätta posten som andre vice ordförande. Eftersom detta stred mot den dåvarande arbetsordningen för KF (Arb. ordn. antagen ) ändrades arbetsordningen påpresidiets initiativ, genom att det medgavs att andre vice ordförandeposten kunde lämnas obesatt (Arb. ordn. ändrad Nuvarande arb.ordn. fastställd ). Observera dock formuleringen: "Fullmäktige bör även välja en andre vice ordförande". Denna ordning har visat sig ha påtagliga brister. Enligt vår uppfattning borde därför den tidigare ordningen återinföras. Alltså att presidiet består av tre personer (enligt ovan). Följande argument kan anföras för detta Ett presidium bestående av endast två personer medför en risk att presidiet blir reducerat till endast en person eller i värsta fall blir helt arbetsoförmöget. Ett presidium som saknar en företrädare för oppositionen saknar en enkel och naturlig kommunikationsväg till denna opposition. Ett presidium utan någon representant från oppositionen kan uppfattas som ett avståndstagande från det gemensamma ansvar som samtliga ledamöter har i egenskap av att vara valda till den högsta beslutsfattande direktvalda församlingen i kommunen. Vi yrkar därför att Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till att presidiet skall bestå av tre personer - Ordförande

8 `''. `~. 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN g - Förste vice ordförande Andre vice ordförande. Vi yrkar vidare att presidiets årsarvoden öronmärks inom den arvodesram som beviljas majoritet och opposition enligt'arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, Årsarvodesbilaga'." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste vice ordförande (presidium). I arbetsordningen anges också att fullmäktige även bör välja en andre vice ordförande. Möjligheten till att presidiet ska bestå av tre personer finns således enligt nu gällande bestämmelser. Kommunfullmäktiges presidium består idag av tre personer; ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2014, 219, gjordes revideringar iarvodesbestämmelserna. Iden reviderade arvodesbilagan är presidiets årsarvoden öronmärkt inom den arvodesram som beviljats majoriteten och oppositionen. Mot bakgrund av ovanstående, kan motionen om kommunfullmäktiges presidium anses vara besvarad." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, Motion om kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S). Förslag och yrkanden Ordföranden, Göran Dahlström (S) yrkar mot bakgrund av den politiska beredningen, att motionens första del som gäller att presidiet skall bestå av tre ledamöter ska avslås och att den andra delen av motionens yrkande, gällande arvoden, ska anse besvarad. Han återtar därmed sitt tidigare förslag till beslut. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes eget förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. ~~~ ~ ~ Utdragsbestyrkande Akten

9 t' '. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att minska den politiska organisationen ikatrineholms kommun, mot bakgrund av den politiska beredningen. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Ärendebeskrivning Ewa Gallhammar (FP), Lars Levin (FP), Ingegerd Furen (FP), Carina Björk- Andersson (FP), Marianne Körling-Ström (FP) och Agneta Emanuelsson (FP) har lämnat in en motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har en i förhållande till sin storlek stor politisk organisation. I nämnder och styrelser finns ett stort antal ledamöter och ersättare och i många fall finns det två vice ordföranden. Folkpartiet vill ha en mer effektiv politisk organisation och samtidigt minska kostnaderna. Vi vill därför inför nästa mandatperiod se över den politiska organisationen både vad avser antalet nämnder och styrelser, antalet ledamöter och ersättare, för att få en mer effektiv och ekonomisk organisation. Folkpartiet Liberalerna föreslår följande: Att antalet styrelser och nämnder, antalet ledamöter och ordförandeposter ses över för att göra den politiska organisationen mer effektiv och för att minska kostnaderna. Att detta ska vara klart innan valet i september." Ärendets beredning I ärendet har en politisk beredning gjorts. "Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse. Fullmäktige ska också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter samt bestämma nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige ikatrineholms kommun beslutade på sammanträdet i december månad 2014, om val av ledamöter och ersättare för bland annat kommunens nämnder.

10 `f 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN En förändring som gjordes var att s1å samman den tidigare byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en nämnd, bygg- och miljönämnden. Antalet ledamöter och ersättare minskades också i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden samt kommunrevisionen. Den politiska organisationen är således redan fastställd för den kommande mandatperioden. Då val av ledamöter och ersättare redan har gjorts, föreslås motionen om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun avslås." Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malm (SD). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Kenneth Malm (SD), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) och Kenneth Malms yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --`~ -~ LC Utdragsbestyrkande Akten

11 _ `~ 1\atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Ärendebeskrivning Ingegerd Furen (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionen har följande lydelse: "Stärk föräldrarnas roll och engagemang i skolan Vi vet att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och att i Katrineholm ligger den under rikssnittet, så hur kan vi då kompensera för detta? För en tid sedan anordnades på en enskild lärares initiativ en föräldrautbildning imatematik på Nyhemsskolan. Det blev en succe inte minst sett till deltagarantalet. Inom matematiken har beräkningsmodellerna ändrats mellan generationerna och det bl a kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet. Vi anser att detta initiativ och den erfarenhet det gav borde tas tillvara. Föräldrautbildningar borde kontinuerligt erbjudas alla föräldrar till barn i olika åldrar (stadier). Eftersom Katrineholms kommun redan ingår i nationella mattesatsningar (Mattelyftet och PISA2015) borde föräldrautbildningar passa vä1 in och stärka dessa satsningar. Vi vet att föräldrars engagemang i sina barns skolarbete är viktigt för skolresultaten och vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn om de bara får rätt förutsättningar. Vi yrkar: Att en föräldrautbildning imatematik skapas och erbjuds i linje med ovanstående." -~. T~ l~ %~ Utdragsbestyrkande

12 ~~~-` ~; ~ :i. TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, 62, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Bildningsförvaltningen har berett ärendet och konstaterar i sitt yttrande bland annat att föräldrarnas engagemang är av betydelse. Förvaltningen tar upp att det pågår arbete med att ge föräldrar möjlighet att stödja sina barn. Bland annat så bedrivs matematikutbildning på flera skolor. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit del av bildningsförvaltningens yttrande som ligger till grund för bildningsnämndens ställningstagande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det, enligt bildningsförvaltningens yttrande, inom skolan pågår aktiviteter inom området att stödja föräldrar så att de kan stötta sina barn i skolarbetet samt att detta också är ett utvecklingsområde. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motionen Stärk föräldrars roll och engagemang i skolan, Bildningsnämndens protokoll, , 87 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Ewa Gallhammar (FP) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandesförslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Akten

13 `l `,l l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Reservation Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C) och Gudrun Lindvall (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 15. Särskilt yttrande Styrelsen medger att Gudrun Lindvall (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas på sidan 16. Ärendebeskrivning Ett kommungemensamt styrdokument för kvalitetsarbete med våld i nära relationer har arbetats fram av socialnämnden under 2013 på uppdrag av kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 19 mars 2014, 35, att överlämna styrdokumentet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Följande nämnder har därefter haft dokumentet på remiss: bildningsnämnden, viadidaktnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Styrdokumentet är kommunövergripande och riktar sig till kommunens samtliga nämnder. Styrdokumentet ska verka både som ett anvisningsdokument och som en kunskapsöversikt. Dokumentet avslutas med mål och insatser, inriktade på ökad samverkan, ökad kunskapsspridning och stärkt förebyggande arbete. För det konkreta arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna handlingsplaner och insatser utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt i styrdokumentets inriktning och mål. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun Socialförvaltningens skrivelse, Socialnämndens protokoll, , 135 Viadidaktnämndens protokoll, , 34 Bildningsnämndens protokoll, , 66 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, , 98 Utdragsbestyrkande

14 I.r, ~~ I~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Whera Nyvell (MP), Ewa Gallhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Gudrun Lindvall (MP), Göran Dahlström (S) samt verksamhetschefen Linda Qvarnström. Förslag och yrkanden Tony Rosendahl (V) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Ewa Gallhammar (FP) och Gudrun Lindvall (MP) att definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna kvinnan. Göran Dahlström (S) yrkar avslag på Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandes förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. Särskilt yttrande Gudrun Lindvall (MP) framför till styrelsen att hon önskar få foga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger. ~1. ~\, ~-, Akten _> ~ ~.. ~ Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNSTYRELSEN ~ / I,\ ~~~ [ENTER PARTIET Folkpartiet Liberalerna Reservation DnrKS/2014: Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer. Under remissrundan så har flera nämnder inkommit med synpunkter på dokumentet. Bland annat har Viadidaktnämnden lämnat in synpunkter på att definitionen av våldsutsatta personer skulle behöva vara könsneutralt formulerad för att inte utesluta hbtq-personer. Vi yrkade att: Definitionerna i styrdokumentet skrivs om så att de blir könsneutrala och ordet offer ersätter ordet kvinna/kvinnan. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 28 januari 2015 ~~. Tony Rosendahl Vänsterpartiet Gudrun Lindvall Miljöpartiet Ing r Fredriksson Centerpartiet Ewa Gallhammar Folkpartiet

16 KOMMUNSTYRELSEN miljöpar#ie# de gr~na~ ~ ' Särskilt yttrande Ärende: Styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer Miljöpartiet de gröna välkomnar detta dokument, men ser samtidigt risker att de uppsatta målen inte kommer att nås på grund av bristande ekonomiska resurser. Under delmål står: "Utbildning för politiker, chefer och verksamhetsnära personal vid efterfrågan i syfte att öka kunskap om relationsvåld, socialnämndens verksamhet och ansvar, förebyggande insatser och behandlingsrutiner vid upptäckt/misstanke av relationsvåld. I utbildningarna implementeras aktuella rutiner och checklistor." Det här låter ju bra och nödvändigt för att styrdokumentet ska bli styrande, men så kommer det: "Socialnämnden ansvarar för utbildningarna, övriga nämnder inom respektive nämnd ansvarar för efterfrågan av utbildning inom området." (min kursivering) Det betyder alltså att nämnderna ska efterfråga utbildning inom sin budget. Några speciella medel finns inte avsatta för detta ändamål och vår farhåga är att detta inte kommer att prioriteras i det ekonomiskt kärva läge, som nämnderna har i kommunen idag. Såväl socialnämnden som vård- och omsorgsnämnden går med underskott. Miljöpartiet de gröna hoppas att de uppföljningar, som ska göras, kommer att visa att våra farhågor inte besannas. Katrineholm den 28 januari 2015 För Miljöpartiet de gröna... Gudrun Lindvall, gruppledare ~~~~ ~~~

17 ~,I `,~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda ikatrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Därmed utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Ärendebeskrivning En översyn av Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen, har genomförts. I styrdokumentet finns nu, utöver representation, även anvisningar om gåvor, mutor och jäv. Inkomna yttranden Bildningsnämnden ställer sig bakom anvisningsdokumentet och anser att ett kommungemensamt dokument ger tydliga anvisningar till förvaltningarna gällande representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun. Service- och tekniknämnden välkomnar översynen och anser att det är positivt att dokumentet nu också behandlar gåvor, mutor och jäv. Nämnden bedömer att det i dokumentet, möjligen, kan hänvisas till specifika lagtexter. Kultur- och turismnämnden har inget att erinra mot förslaget. Byggnadsnämnden har inget att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Viadidaktnämnden ser inga hinder i kommunledningsförvaltningens förslag och ställer sig bakom förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte att erinra mot det nya förslaget till anvisningsdokument. Vård- och omsorgsnämnden önskar en komplettering i dokumentet med hänvisning till Sveriges Kommuner och Landstings vägledning Om mutor och jäv vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (htt~://brs.skl.se/brsbibukata documents/doc40255 l.pd fl. Hänvisning kan också göras till Skatteverkets Allmänna råd. Utdragsbestyrkande

18 ~ ly~'~. 1\atiineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN Kommunledningsförvaltningens bedömning Samtliga nämnder ställer sig bakom förslaget till nytt anvisningsdokument. Service- och tekniknämnden påpekade möjligheten att förtydliga hänvisningar till lagtexter i dokumentet. Kommunledningsförvaltningen har under arbetets gång gjort bedömningen att inga specifika hänvisningar bör göras, då lagtexter och paragrafnummer kontinuerligt förändras och att styrdokumentet då också måste revideras. Vård- och omsorgsnämnden önskade en komplettering av hänvisningar till SKL samt Skatteverket i slutet av dokumentet. Kommunledningsförvaltningen gör även i det fallet bedömningen att ingen hänvisning bör göras. Vid antagande av anvisningsdokumentet Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun utgår Allmänna riktlinjer för servering av alkohol på kommunens bekostnad i samband med representation och andra tillfällen. Anvisningsdokumentets giltighetstid bör vara från och med beslutsdatum till och med år Förvaltarskapet bör ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen. Dokumentet ska följas upp en gång per år för att se så att dokumentet är uppdaterat samt ta in eventuella synpunkter från förvaltningarna. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevald ikatrineholms kommun Sammanträdesprotokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll viadidaktnämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll byggnadsnämnden, , 90 Skrivelse kultur- och turismnämndens ordförande, Sammanträdesprotokoll service- och tekniknämnden, , 62 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, , 106 Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 127 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Pat Werner (S) samt handläggaren Karin Rytter. Akten Utdragsbestyrkande

19 t ~f i. l~ati ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Revidering av Reglemente för revisorerna, KFS 1.15 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Reglemente för revisorerna med avseende på 3, avseende antalet förtroendevalda revisorer. Ärendebeskrivning Med anledning av att antalet förtroendevalda revisorer reduceras från sju till sex, måste en revidering av reglementet för revisorerna (KFS 1.15) göras 3 (Revisorernas antal och organisation). Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Reglemente för revisorerna (KFS 1.15) med föreslagen ändring Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Göran Dahlström (S). Akten

20 %' i~~- TI 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente, KFS 1.03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner bildningsnämndens förslag till justering i 1, bildningsnämndens reglemente, där ordet "informationsansvaret" ersätts med ordet "aktivitetsansvaret". Ärendebeskrivning Från och med den 1 januari 2015 kommer informationsansvaret att benämnas aktivitetsansvaret iskollagen. Mot bakgrund av detta bör texten i bildningsnämnden reglemente anpassas så att det korresponderar med terminologin i skollagen. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 104 Reglemente för bildningsnämnden, KFS 1.03, med föreslagen justering i 1. ~~ ~C Utdragsbestyrkande Akten

21 _~,i ;:f l~atiineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdalum KOMMi1NSTYRELSEN Dnr KS/2014: Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat in sin delårsrapport för perioden januari till augusti Tillrapporten har också lagts revisorernas granskning av delårsrapporten. Av delårsrapporten framkommer det ekonomiska utfallet för perioden januari till och med augusti som uppgår till kronor. Prognosen för helåret 2014 visar på ett positivt resultat på kronor, jämfört med budget. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafik myndighet i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanträdesprotokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, , 3 Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Revisorernas bedömning av delårsrapporten inklusive Ernst &Youngs granskning Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) ~' ~ -~fi- Utdragsbeslyrkande ~~C. Akten

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-02 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm klockan 18.00-20.05 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP)

Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP) ~.~~. ~~ ~ TI ~ ~ 1\ati~ineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Biad FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2011-09-05 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande,

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk- Andersson (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk- Andersson (FP) '' 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2012-11-29 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 10-12.15 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Carina Björk-

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-14 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15-16 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Roger Ljunggren (S), ordförande,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Paula Carvalho Olovsson (s), Margareta Eriksson (kd) Paragrafer 1-4. ,,,.,/ i.-/i..it v.-9.a /f., /'-;"../...~...L...

Paula Carvalho Olovsson (s), Margareta Eriksson (kd) Paragrafer 1-4. ,,,.,/ i.-/i..it v.-9.a /f., /'-;../...~...L... IZatrinehOl111S k0111111ul1 \. Valnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2010-01-19 Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita Huset kl 15.00- L 6.00 Leif Tronelius (s), ordförande, Petter Otterstedt

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1

Sammanträdesdatum 2014-04-16 1 Katrineholms kommun FOLKHÄLSOUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 10-12.20 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer