PROGNOS ARBETSMARKNAD STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS ARBETSMARKNAD STOCKHOLM"

Transkript

1 PROGNOS ARBETSMARKNAD STOCKHOLM

2 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättning 3 Kraftig sysselsättningsuppgång sedan Positiv sysselsättningstrend mattas av 3 Antalet varslade bedöms öka 4 Minskning av lediga platser 5 Marknadsutvecklingen har varit svag de senaste sex månaderna 6 Och kommer att vara svag de kommande sex månaderna 7 Kapacitetsutnyttjandet av personal är högt 7 Bristen på arbetskraft upplevs fortfarande som stor 8 Utveckling inom näringsgrenar och yrken 10 Byggverksamhet 10 Industri 11 Handel och kommunikationer 11 Finans- och uppdragsverksamhet 12 Personliga och kulturella tjänster 13 Offentlig verksamhet 14 Utbudet av arbetskraft 17 Arbetskraften ökar men svagare 17 Stockholms län svarade för 45 % av landets befolkningstillväxt 17 Stockholms läns befolkning fortsätter att växa 18 Fler till högskolestudier men färre i vuxenutbildning 18 Ohälsotalet har minskat stadigt i länet 19 Arbetslöshet och programinsatser 20 Arbetslösheten börjar öka under Deltagare i program med aktivitetsstöd ökar 20 Även personer med subventionerat arbete ökar 21 Arbetslöshetens struktur 21 Utrikes födda och funktionshindrade utsatta på arbetsmarknaden 22 Äldres kompetens tas tillvara 22 Gymnasieutbildning är viktig för att kunna få arbete 23 Deltidsarbete en innofråga 23 Långtidsarbetslösheten har halverats 23 Fakta om prognosen 24 Definitioner 24 För ytterligare information om prognosen, kontakta utredare Helene Dahlström, telefon Presskontakt: Michael Westman, telefon Prognosen och ytterligare material om utvecklingen på arbetsmarknaden i Stockholms län, i andra län och i riket finns på arbetsformedlingen.se under Nyheter/fakta, under rubriken Rapporter, prognoser och publikationer.

3 2 Sammanfattning Viss inbromsning men Stockholm står starkt I stort sett samtliga branscher finns representerade i Stockholms län men andelen industriföretag är lägre än i riket för övrigt. Istället finns en hög andel företag inom privat tjänstenäring. Sysselsättningsutvecklingen där varit gynnsam men en avmattning är att vänta och detta kan då bli särskilt kännbart i Stockholm. Rollen som huvudstadsregion medför att länets arbetsmarknad i större utsträckning påverkas av den globaliserade ekonomin. Detta leder till att svängningarna är snabbare i regionen. Positiv sysselsättningstrend mattas av Efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län har ökat kraftigt under några år men en avmattning kan noteras de senaste två artalen. Prognosen visar på att avmattningen fortsätter och antalet sysselsatta väntas öka marginellt fram till fjärde artalet 2008 för att sedan minska under Främst inom offentlig sektor ser vi ett minskat personalbehov. Vändningen sker dock från en hög nivå. Bedömningen bygger bland annat på resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som pekar på en dämpad efterfrågan på varor, tjänster och personal under prognosperioden. Att efterfrågan på arbetskraft fortfarande är stor visar sig genom att en tredjedel av arbetsgivarna inom näringslivet uppger att de upplever arbetskraftsbrist. Inom verkstadsindustrin är bristen mest påtaglig. Andra branscher med påtaglig brist är finans- och uppdragssektorn samt byggverksamheten. Utrikes födda och funktionshindrade är utsatta på arbetsmarknaden Antalet arbetslösa har minskat sedan 2006 och bedöms fortsätta att minska svagt fram till årsskiftet. Under 2009 väntas arbetslösheten börja öka. Stockholm tillhör de län som har den lägsta arbetslösheten i riket. Alla grupper har tagit del av det goda arbetsmarknadsläget men skillnaderna är stora. Utrikes födda och funktionshindrade är utsatta på arbetsmarknaden. Mest har arbetslösheten minskat för de som är 55 år och äldre. Drygt 30 procent av länets 20-åringar saknar avslutad gymnasieutbildning vilket blir ett långsiktigt problem då det är ett krav inom allt fler yrken idag. Som en följd av det goda arbetsmarknadsläget har långtidsarbetslösheten har halverats. Ytterliga en förklaring är att antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin ökat kraftigt under året. Av samtliga nyanmälda lediga platser i landet under det första artalet 2008 fanns nästan en tredjedel i Stockholms län vilket ger en bild av storleken på Stockholms arbetsmarknad. Under årets första fyra månader har antalet nyanmälda platser minskat med 14 procent jämfört med samma period Det innebär ändå att drygt lediga jobb anmäldes i veckan till arbetsförmedlingarna i länet. Den sammanfattande bedömningen är att platsinflödet kommer att minska under prognosperioden. Arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, till exempel restaurangbiträden, lokalvårdare, tidningsdistributörer mm, har minskat betydligt. Däremot har antalet nyanmälda platser ökat kraftigt inom maskinoperatörs- och transportarbete.

4 3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättning Konjunkturläget är osäkert men det mesta pekar på att sysselsättningstillväxten nått sin topp och arbetsmarknaden går in i ett lugnare skede. Tillväxten under 2008 väntas bli något under genomsnittet. Det resulterar i en tydlig inbromsning av sysselsättningstillväxten och den minskande arbetslösheten väntas plana ut för att börja öka något innan 2008 är slut. Kraftig sysselsättningsuppgång sedan 2006 Efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län har ökat kraftigt de senaste åren och samtidigt har arbetslösheten minskat. Nedanstående diagram, baserat på SCB:s aktuella kortperiodiska sysselsättningsstatistik, visar på den kraftiga sysselsättningsuppgången som började redan det fjärde artalet 2005 och som fortsatt ända fram till första artalet Under perioden ökade antalet anställda med närmare personer. Statistiken redovisar endast antalet anställda i länet och tar inte hänsyn till arbetspendlingen till och från länet. Diagram 1. Anställda enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Stockholms län, artal artal , säsongs- och trendrensade värden. Källa: SCB Positiv sysselsättningstrend mattas av Sysselsättningen, enligt AKU, i länet har ökat stadigt sedan år 2005 vid jämförelse med motsvarande artal året innan. Men en avmattning kan noteras de senaste två artalen. Mellan det första artalet i fjol och motsvarande artal i år ökade antalet sysselsatta i länet med eller 2,6 procent till personer. Männens andel av de sysselsatta utgjorde 52 procent och innornas 48 procent. Att arbetsgivare lyckats rekrytera trots bristen på arbetskraft inom flera yrken beror bland annat på att arbetskraften har ökat. En av förklaringarna är att en god konjunktur lockar fler personer till arbetsmarknaden.

5 4 Tabell 1. Förändring av arbetskraft, sysselsatta och arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa Summa förändring av (Af:s intervjuundersökning och AF:s verksamhetsstatistik sysselsatta och arbetslösa annan sysselsättn. statistik) jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka Prognosen för resten av 2008 och 2009 visar på att avmattningen fortsätter. Antalet sysselsatta väntas öka marginellt med personer för att under fjärde artalet 2008 uppgå till Under 2009 börjar antalet sysselsatta att minska. Bedömningen bygger bland annat på resultaten från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som pekar på en mindre efterfrågan av varor, tjänster och personal under prognosperioden. Antalet sysselsatta med privata arbetsgivare väntas minska inom industrin men öka inom finansiell verksamhet och företagstjänster, handel och kommunikationer samt inom personliga och kulturella tjänster. För övriga branscher väntas antalet sysselsatta vara oförändrad. För offentliga arbetsgivare väntas en minskande sysselsättningsutveckling. Tabell 2. Sysselsättningsutveckling per näringsgren till artal Källa: Arbetsförmedlingen Näringsgren Förändring Privata arbetsgivare Byggverksamhet Industri Finansiell verksamhet och företagstjänster Handel och kommunikationer Personliga och kulturella tjänster samt renhållning Totalt privata arbetsgivare oförändrat minskande ökande ökande ökande öka Offentlig arbetsgivare Offentlig administration Utbildning och forskning Vård och omsorg Totalt offentlig arbetsgivare minskande minskande minskande minskande Total sysselsättningsutveckling för länet ökakande Antalet varslade bedöms öka Antalet personer som varslas om uppsägning är en viktig indikator på ekonomins och arbetsmarknadens utveckling. Men alla varsel leder inte alltid till uppsägning och kan heller inte alltid förklaras av konjunkturella faktorer. Varselnivåerna i länet har legat på mycket låga nivåer sedan Under första artalet 2008 varslades personer om uppsägning vilket är en marginell nedgång vid jämförelse med motsvarande artal i fjol.

6 5 Diagram 2. Antal personer berörda av varsel i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingen (t. o. m. april 2008) En tvär vändning kom i april månad då antalet varslade ökade kraftigt och personer varslades om uppsägning, vilket nästan är en fördubbling jämfört med april förra året. Flest varslades inom finansiell verksamhet, fastighets- och företagstjänster. Den vikande konjunkturen påverkar branscher som ligger tidigt i konjunkturcykeln till exempel privata tjänsteföretag. Mycket pekar på att antalet varslade kommer att öka under prognosperioden. Minskning av lediga platser En annan indikator på sysselsättningsutvecklingen är antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen. Rekordmånga lediga platser anmäldes till arbetsförmedlingarna i länet under 2007, totalt Det är den högsta nivån på mer än 10 år och överträffar även toppnoteringen från De höga nivåerna är ett resultat av en bättre arbetsmarknad. Det visar även att fler arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen som har utökat sin marknadsandel av de lediga platserna till att idag vara cirka 50 procent. Alla lediga jobb anmäls inte till Arbetsförmedlingen utan många jobb går via andra kanaler, som via företagens hemsidor, spontana ansökningar och kontakter. Denna gynnsamma utveckling har nu vänt. Under årets första fyra månader har lediga platser anmälts vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma period Det innebär ändå att det anmäldes drygt lediga jobb i veckan till arbetsförmedlingarna i länet. Den sammanfattande bedömningen är att platsinflödet kommer att minska under prognosperioden.

7 6 Diagram 3. Antal lediga platser med varaktighet längre än 10 dagar i Stockholms län. Säsongs- och trendrensade värden. Källa: Arbetsförmedlingen Närmare 70 procent av alla anmälda lediga jobb hittills under året är en tillsvidareanställning, vilket är lika stor andel som under Flest jobb finns inom service-, omsorgs- och försäljningsyrken. Men det är här som nedgången av de nyanmälda jobben är störst. Många av jobben avser deltids- och timanställningar. Även arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, till exempel restaurangbiträden, lokalvårdare, tidningsdistributörer mm, har minskat betydligt. Detta är en utveckling som pågått ett tag och hör ihop med strukturomvandlingen som medför att samhället blir allt mer kunskapsintensivt. Denna utveckling är extra tydlig i Stockholms län där tjänstesektorn har vuxit kraftigt. Däremot har antalet nyanmälda platser ökat kraftigt inom maskinoperatörs- och transportarbete. Där är också bristen på arbetskraft påtaglig. Av samtliga nyanmäla platser i landet under det första artalet 2008 fanns nästan en tredjedel i Stockholms län. Det ger en bild av storleken på länets arbetsmarknad. Marknadsutvecklingen har varit svag de senaste sex månaderna Det viktigaste bedömningsunderlaget i Arbetsförmedlingens prognos är den intervjuundersökning som genomförts av arbetsförmedlingarna i länet. Resultaten av vårens undersökning är tydlig - företagen i Stockholms län visar på en svagare efterfrågeutveckling, både de senaste sex månaderna och de kommande sex månaderna. Svaren från arbetsgivarna inom det privata näringslivet i Stockholms län visar att efterfrågan på varor och tjänster har varit svag de senaste sex månaderna. Nettotalet (andelen företag som svarat att efterfrågan ökar minus andel som svarar att efterfrågan minskar) är 30 jämfört med våren 2007 då nettotalet var 53. Tydligast har efterfrågeminskningen varit inom byggverksamhet där nettotalet är 15 jämfört med 49 för ett år sedan.

8 7 Tabell 3. Nettotal - andel privata arbetsgivare som angivit ökning respektive en minskning av efterfrågan på tjänsteproduktionen i förhållande till budget. Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Senaste 6 mån Kommande 6 mån 6 till 12 mån framöver Näringsgren Vår -07 Höst -07 Vår -08 Vår -07 Höst -07 Vår -08 Vår -07 Höst -07 Vår -08 Byggverksamhet Industri Verstadsindustri Finansiell verksamhet och företagstjänster Handel och kommunikationer Personliga och kulturella tjänster samt renhållning Totalt och kommer att vara svag de kommande sex månaderna Totalt för bedömningen av efterfrågan de kommande sex månaderna är nettotalet 36 och motsvarande i undersökningen för ett år sedan var 55. Samtliga branscher tror på en minskande efterfrågan på deras varor och tjänster. Men tydligast är försvagningen av marknadsutvecklingen inom finansiell verksamhet och företagstjänster där nettotalet sjunkit från 63 till 36 på ett år. Företagstjänster har varit drivande i den goda konjunktur som varit och när efterfrågan väntas minska gör den det från en hög nivå. Mest positiva inför framtiden är företagen inom personliga och kulturella tjänster som tror på en fortsatt efterfrågan av sina varor och tjänster. Även på längre sikt, 6 till 12 månader, är arbetsgivarna pessimistiska om marknadsutvecklingen. Diagram 4. Efterfrågan på varor och tjänster kommande 6 månader. Nettotal per bransch i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Vår -07 Höst -07 Vår Byggverksamhet Industri Verkstadsindustri Finansiell verksamhet och företagstjänster Handel och kommunikationer Personliga och kulturella tjänster Totalt Kapacitetsutnyttjandet av personal är högt Hur stora rekryteringarna blir framöver beror bland annat på hur högt företagens kapacitetsutnyttjande av personal är. Om kapacitetsutnyttjandet är lågt har företagen stora möjligheter att öka produktionen med befintliga resurser. Men om kapacitetsutnyttjandet däremot är högt utnyttjar företagen redan sina personalresurser till fullo och måste rekrytera ny personal för att kunna öka produktionen. I vårens undersökning framkommer att kapacitetsutnyttjandet är fortsatt högt.

9 Närmare 30 procent av företagen uppger att produktionen inte kan öka alls utan att nya rekryteringar är nödvändiga. Inom byggverksamheten svarar hälften av de tillfrågade företagen att så är fallet. För att öka sin produktion med 1 till 10 procent uppger hela 37 procent att de inte kan göra det utan att rekrytera personal, vilket är en ökning från hösten 2007 då motsvarande andelar var 33 procent. Tabell 4. Kapacitetsutnyttjande av personal per bransch i Stockholms län Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. 8 Näringsgren 0 procent 1-10 procent procent procent Över 30 procent Byggverksamhet 50% 30% 9% 4% 7% Industri 24% 34% 20% 10% 11% Verkstadsindustri 30% 41% 14% 7% 8% Finansiell verksamhet och företagstjänster 31% 36% 15% 8% 11% Handel och kommunikationer 21% 38% 19% 10% 13% Personliga och kulturella tjänster samt renhållning 21% 44% 18% 11% 7% Totalt 29% 37% 16% 8% 10% Bristen på arbetskraft upplevs fortfarande som stor Under de senaste åren har antalet yrken där det är brist på arbetskraft ökat. Det har lett till ett stort fokus på dessa yrken från Arbetsförmedlingens sida. Bland annat har flera branschråd bildats och rekryteringsträffar med fokus på dessa yrken hålls på arbetsförmedlingarna. Arbetskraftsbrist uppstår när efterfrågan på arbetskraft är större än utbudet. Sådant är fallet även när antalet sökande till en tjänst är för få, eller när arbetskraften inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Svårigheten att rekrytera kan bero på att de sökande saknar rätt utbildning eller relevant yrkeserfarenhet. Diagram 5. Andelen privata arbetsgivare som angett de upplevt arbetskraftsbrist de senaste sex månaderna. Stockholm län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. % V 2002 H 2002 V 2003 H 2003 V 2004 H 2004 V 2005 H 2005 V 2006 H 2006 V 2007 H 2007 V 2008 Period

10 I vårens undersökning uppgav 32 procent av arbetsgivarna inom näringslivet att de har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är i nivå med höstens och vårens undersökningar och visar att bristen fortfarande är påtaglig. Inom verkstadsindustrin är bristsituationen mest påtaglig och 46 procent av arbetsgivarna har upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret. Andra branscher med påtaglig brist är finans- och uppdragssektorn samt byggverksamheten. Drygt 10 procent av företagen uppgav dold arbetskraftsbrist det vill säga att de inte ens försökt att rekrytera. Vanligast förekommande är detta inom bygg (21 %) och verkstadsindustri (15 %). 9 Tabell 5. Andelen företag inom det privata näringslivet som uppgivit arbetskraftsbrist i Stockholms län. Branschindelat. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Näringsgren Våren 2007 Hösten 2007 Våren 2008 Byggverksamhet 48% 45% 38% Industri exkl verkstadsindustri 23% 31% 29% Verstadsindustri 37% 48% 46% Finansiell verksamhet och företagstjänster 37% 39% 40% Handel och kommunikationer 25% 26% 27% Personliga och kulturella tjänster samt renhållning 29% 36% 32% Summa 32% 34% 32% Inom offentlig sektor anger drygt en tredjedel av arbetsgivarna att de upplever brist på arbetskraft. I den kommunala verksamheten är bristen störst inom barnomsorgen och gymnasieskolan. Den vanligaste effekten av arbetskraftsbristen var att det tog längre tid för arbetsgivarna att rekrytera och att en del inte lyckats rekrytera någon personal. Den vanligaste konseensen av detta är att befintlig personal får arbeta mer, eller att man hyr in personal från rekryteringsföretag.

11 10 Utveckling inom näringsgrenar och yrken Privat varuproduktion Byggverksamhet Branschen är indelat i mark- och grundarbeten, bygg- och anläggning, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. I Stockholm finns 6 procent sysselsatta inom byggverksamhet vilket är nästan samma andel som i riket som helhet. Antalet sysselsatta inom branschen har ökat stadigt sedan början av Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta här. Sysselsättningen väntas vara oförändrad fram till det fjärde artalet 2008 för att öka något under Ett mellanår för byggbranschen Den kraftiga tillväxten från 2007 har klingat av men bygg- och anläggningsindustrin går mycket bra. Många bedömare karaktäriserar 2008 som ett mellanår för byggbranschen. Året började med en nedgång för påbörjade bostäder medan övrigt byggande och infrastrukturen låg ar på en hög nivå. Nu ser det ut som den väntade avmattningen kommit av sig. Det har blivit lättare att sälja bostäder säger byggbolagen, men det tar längre tid. Påbörjade byggprojekt totalt i Stockholms län ligger under 2007 års nivåer och bedöms sluta på mellan 30 till 35 miljarder kronor. År 2007 påbörjades projekt för 36 miljarder. Arbetsförmedlingen bedömer att bygginvesteringarna kommer att avta ytterligare under innevarande år med en viss uppgång under Uppgången 2009 är främst på grund av satsningar som Swedbank Arena (nationalstadion i Solna) med kringbebyggelse som affärer, kontor och bostäder. Men även bygget av ett nytt universitetssjukhus lokaliserat till Karolinska sjukhusområdet i Solna, som beräknas komma igång under Efterfrågan på varor och tjänster bedöms minska Stockholms byggarbetsmarknad bedöms som het men inte överhettad och de flesta med utbildning som hantverkare och ingenjörer får arbete. Det är fortfarande mycket svårt att hitta personal och så kommer det att vara året ut. Medelåldern både bland tjänstemän och arbetare är hög, men särskilt bland tjänstemän. Fram till 2015 kommer mellan 40 till 50 procent av de nu verksamma ingenjörerna att ha gått i pension. Enligt Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökningen har förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster minskat betydligt de senaste sex månaderna. Branschen är den mest pessimistiska av alla och nettotalet sjönk från 49 våren 2007 till 15 våren Efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna bedöms också minska. I Arbetsförmedlingens undersökning svarar arbetsgivarna att yrkeskategorier det råder brist på är bland annat driftchefer byggverksamhet, ingenjörer och tekniker, murare, inredningssnickare, VVS-montörer samt övriga byggnadshantverkare.

12 Industri Branschen består av verkstadsindustri, energiproduktion, mineralutvinning samt övrig tillverkningsindustri. I Stockholms län finns en mindre andel, 7 procent, sysselsatta inom industrin jämfört med hela 15 procent i riket som helhet. Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta inom tillverkningsindustrin i länet och därav inom verkstadsindustrin. Inom verkstadsindustrin har sysselsättningsutvecklingen varit mera gynnsam än för industrin i övrigt de senaste artalen. Sysselsättningen inom industrin väntas vara svagt minskande fram till fjärde artalet 2008 och denna utveckling väntas fortgå även under Verkstadsindustrin har stor brist på utbildad arbetskraft Sysselsättningen inom industrin i länet har sjunkit de senaste åren. Det är bland annat ett resultat av den strukturomvandling som sker på Stockholms arbetsmarknad där industriproduktionen sjunker och tjänsteproduktionen ökar. Enligt Stockholms Handelskammares barometer har utvecklingen inom industrin i Stockholms län varit positiv. Detta mycket beroende på en kraftigt ökad orderingång på exportmarknaden. Den globala ekonomin och den internationella marknaden påverkar svensk tillverkningsindustri. Särskilt de globalt fokuserade stockholmsföretagen med koncentration inom telekom och läkemedel. Enligt Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökningen har förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster minskat betydligt de senaste sex månaderna. Utvecklingen inom verkstadsindustrin har dock varit mera positiv. Förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna har sjunkit enligt arbetsgivarna inom industrin. Verkstadsindustrin är dock mera positiv och nettotalet är 38 medan motsvarande för övrig industri är 33. Verkstadsindustrin upplever den största arbetskraftsbristen, enligt 46 procent av arbetsgivarna inom branschen. Bristen gäller yrken som systemerare och programmerare samt civilingenjörer med inriktning elektronik och teleteknik, maskin och övrigt. Vidare yrken som företagssäljare, svetsare och smeder, elmontörer och verktygsoperatörer. Privat tjänsteproduktion Handel och kommunikationer Inom branschen handel och kommunikationer ingår detaljhandeln, partihandeln, handel med motorfordon, transport samt post- och telekommunikation. En femtedel av samtliga sysselsatta i Stockholms län finns inom denna sektor vilket är en något högre andel än i riket som helhet. Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta inom handel och kommunikation. Sysselsättningsutvecklingen inom branschen har varit gynnsam de senaste åren. Sysselsättningen väntas öka något fram till fjärde artalet 2008 för att sedan vara på en oförändrad nivå under Splittrad bild inom handeln Enligt Stockholms Handelskammarens barometer är tillväxttakten för handeln i Stockholms län så gott som oförändrad under det första artalet Delbranscherna inom handeln utvecklas dock olika. Sällanköpsvaruhandeln försvagas ytterligare och inom handeln med motorfordon sjunker försäljningsvolymen avsevärt, vilket inte har hänt sedan början av 2005.

13 Bilförsäljningen påverkas vanligtvis tidigt av konjunktursvängningar. Dagligvaruhandeln står för den starkaste konjunkturen inom handeln totalt. Kraftigt ökade försäljningspriser tillsammans med ökade energipriser utpekas som starka hot mot Riksbankens inflationsmål. Konjunkturen för partihandeln stärks och noterar en stabil utveckling med ökad försäljning, stigande försäljningspriser och bättre lönsamhet. Partihandeln utgör grossistledet mellan industrin produktion och detaljhandelns försäljning. Det gör partihandeln relativt konjunkturkänslig och beroende både av industrins utveckling och hushållens konsumtion. Inom handel är deltidsarbete mycket vanligt. Det gör att arbetsgivarna får en flexibel personalstyrka som kan arbeta under de timmarna som behoven är störst och även arbeta flera timmar om det behövs. Från och med april 2008 begränsas deltidsarbetslösas möjlighet att kunna få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen till max 75 dagar. Det är i dagsläget osäkert vilken effekt detta kan få för antalet anställda i branschen. 12 Enligt TransportGruppens indikator för april har en viss återhämtning skett efter förra artalets stora nedgång i transportnäringens optimism, som var den största sedan mätningarna påbörjades i juli Den allt svagare dollarn har inneburit att världsmarknadspriset på olja har skjutit i höjden vilket direkt påverkar transportnäringen. Transportnäringen är starkt beroende av utvecklingen inom andra branscher. Ett ökat byggande ökar efterfrågan på lastbilstransporter och en fortsatt ökad konsumtion ökar behovet av varutransporter. Enligt Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökningen har förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster minskat betydligt de senaste sex månaderna. Även förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna har sjunkit, från 55 våren 2007 till 37 våren I Arbetsförmedlingens undersökning svarar arbetsgivarna att yrkeskategorier det råder brist på är främst förare och fordonsmekaniker. Men även företagssäljare och försäljare till fackhandel, resebyråtjänstemän, lagerpersonal, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter efterfrågas. Finans- och uppdragsverksamhet Till finans- och uppdragsverksamhet hör bank-, finans-, och försäkringsverksamhet liksom fastighets- och uthyrningsverksamhet samt dataverksamhet och andra företagstjänster. En fjärdedel av samtliga sysselsatta i Stockholms län finns inom denna sektor, vilket är betydligt högre andel än i riket som helhet med 16 procent. Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta inom finans- och uppdragsverksamhet. Utvecklingen inom branschen har varit gynnsam de senaste åren och sysselsättningen förväntas öka fram till fjärde artalet Under 2009 väntas antalet sysselsatta börja minska. Förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster har sjunkit Branschen är stor i Stockholms län. Enligt Stockholms Handelskammarens barometer har konjunkturen för uppdragsverksamheten försvagats något.

14 Det är ändå fortsatt stark ökning av efterfrågan på tjänster vilket bedöms bibehållas framöver. Konfidensindikatorn för databranschen ökar men stockholmsföretagen noterar sämre resultat än riket som helhet. I april månad varslades många om uppsägning inom fastighets- och företagstjänster i länet. Den vikande konjunkturen påverkar branscher som ligger tidigt i konjunkturcykeln till exempel privata tjänsteföretag. Det är ofta konsulter som företagen kan spara in på. Motsvarande utveckling är tydlig i Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning där förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster har minskat betydligt de senaste sex månaderna. Förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna har sjunkit mest av alla branscher, från 63 våren 2007 till 33 våren Bemanningsföretagen verkar inom nya yrkesområden Den största delbranschen inom uppdragssektorn är andra företagstjänster. Där erbjuds tjänster inom olika områden som lokalvård, teknik, revision och juridik samt personaluthyrning och bevakning. Enligt Almega som presenterade utvecklingen för årets första artal så fortsätter bemanningsföretagen att öka för fjortonde artalet i rad. I Stockholms län som är den region som står för den största andel av den totala omsättningen, drygt en tredjedel, ökade omsättningen med 16 procent jämfört med samma artal Därmed har länet åter tagit fart efter en svacka under förra året. Sammantaget stärker branschen ytterligare sin centrala arbetsmarknadsroll genom att verka i alltfler sektorer och branscher. Flera företag har talat om satsningar inom nya yrkesområden som kabinpersonal, journalister, brevbärare, jurister, bevakning, restaurangpersonal och lärare. En ny utmaning är det samarbete med andra arbetsmarknadsaktörer som öppnats genom Arbetsförmedlingens upphandlingar av kompletterande aktörer. I Arbetsförmedlingens undersökning svarar arbetsgivarna att yrkeskategorier det råder brist på är främst systemerare och programmerare, Men även företags- och redovisningsekonomer, försäkrings- och banktjänstemän samt väktare. 13 Personliga och kulturella tjänster Till personliga och kulturella tjänster hör hotell- och restaurangbranschen samt renhållning, intresseorganisationer, rekreation, kultur och sport. Elva procent av samtliga sysselsatta i Stockholms län finns inom denna sektor vilket är något högre andel än för riket som helhet, åtta procent. Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta här. Sysselsättningsutvecklingen inom branschen har varit svagt positiv de senaste åren och väntas fortsätta öka fram till sista artalet Under 2009 bedöms antalet sysselsatta börja minska. Stockholms hotellmarknad är glödhet De personliga tjänsterna har gynnats av hushållens goda tider. Enligt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) var den ekonomiska tillväxten under 2007 mycket stark för hotell- och restaurangbranschen. Den genomsnittliga hotellbeläggningen var den högsta på över 30 år. Den utländska konsumtionen i Sverige (turistexporten) ökade med 10 procent. Omsättningen på fristående

15 restauranger ökade med 10 procent under En stark utveckling, men den måste tolkas med viss försiktighet. Orsaken till det är personalliggaren som infördes i januari Skatteverket bedömer att personalliggaren har haft en preventiv effekt på användandet av svart arbetskraft och därmed på den svarta omsättningen i branschen. Stockholms hotellmarknad var glödhet under 2007 och hade en hög omsättningstillväxt. Enligt SHR är restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan fortsatt positiv för Enligt Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning har efterfrågan på tjänster minskat kraftigt de senaste sex månaderna, från 43 till 17. Förväntningarna om efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna är dock mera positiv. Förväntningarna var 49 våren 2007 och är 47 våren I Arbetsförmedlingens undersökning svarar arbetsgivarna att de yrkeskategorier där det är störst brist på personal är kockar och kokerskor, hovmästare, servitörer och bartendrar, receptionister, frisörer och hudterapeuter. 14 Offentlig verksamhet Till offentlig verksamhet hör offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjuård samt sociala tjänster. Cirka 30 procent av samtliga sysselsatta i Stockholms län finns inom denna sektor vilket är en något lägre andel än för riket som helhet som är 34 procent. Under det första artalet 2008 var i genomsnitt personer sysselsatta här. Sysselsättningsutvecklingen har varit negativ senaste artalen och sysselsättningen väntas fortsätta minska under prognosperioden. Efterfrågan på tjänsteproduktionen är låg De offentliga arbetsgivarna är mycket viktiga för länets arbetsmarknad. I likhet med övriga tjänstesektorn har efterfrågan dämpats under det senaste halvåret. Den negativa trenden är dock kraftigare än för övriga branscher. I vårens intervjuer utrycker 15 procent av de verksamheter vi intervjuat att de har övertalig personal i relation till budget. Övertaligheten är tydligast inom offentlig administration och utbildningsområdet. Till offentlig administration hör statlig verksamhet och övrig kommunal verksamhet. Tabell 6. Nettotal - andel offentliga arbetsgivare som angivit ökning respektive en minskning av efterfrågan på tjänsteproduktionen i förhållande till budget. Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Senaste 6 mån Kommande 6 mån 6 till 12 mån framöver Näringsgren Vår -07 Höst -07 Vår -08 Vår -07 Höst -07 Vår -08 Vår -07 Höst -07 Vår -08 Forskning och utbildning Hälso- och sjuård Offentlig administration Totalt I vår nyligen genomförda intervjuundersökning uttrycker verksamheterna inom offentlig sektor att efterfrågan på deras tjänsteproduktion varit fortsatt lågt det senaste halvåret. Nettotalet är 18, vilket är en oförändrad nivå från våren Hälso- och sjuård är mest negativ. Förväntningarna om efterfrågan på tjänsteproduktionen de kommande sex månaderna än mera negativ med nettotal 9. Även på längre sikt, de kommande 6 till 12 månaderna, är förväntningarna låga.

16 Privata aktörer inom utbildning och hälso- och sjuård är mera positiva om efterfrågeutvecklingen det kommande halvåret och nettotalet är 29 för hälso- och sjuård och 22 för utbildning. Förväntningarna om efterfrågan på tjänsteproduktionen de kommande sex månaderna är högre för hälso- och sjuård med nettotal 37 men väldigt negativt för utbildning med nettotal -17 våren Men på längre sikt är de mer positiva. 15 Brist på alificerad arbetskraft Under det senaste halvåret har 43 procent av arbetsgivarna inom offentlig verksamhet upplevt arbetskraftsbrist. Rekryteringsproblemen är mest utbrett inom hälso- och sjuården för vissa specialiteter som specialsjuksköterskor till intensivvård, operation, röntgen och anestesi. När det gäller läkare är de svårrekryterade specialiteterna främst allmänmedicin och psykiatri men även anestesi, radiologi och patologi. Även tandvården uppger problem med att rekrytera erfarna tandläkare. Övriga yrkeskategorier det råder brist på är främst förskolelärare och fritidspedagoger men även gymnasielärare i yrkesämnen och domare. Privata arbetsgivare inom vård och omsorg upplever ingen större arbetskraftsbrist enligt vår enkätundersökning. Tabell 7. Andelen offentliga arbetsgivare som uppgivit arbetskraftsbrist i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Näringsgren Hösten 2006 Våren 2007 Hösten 2007 Våren 2008 Forskning och utbildning 38% 31% 41% 40% Hälso- och sjuård 67% 62% 52% 65% Offentlig administration 23% 27% 23% 29% Summa 42% 38% 38% 43% Befolkningsstrukturen påverkar arbetskraftsbehovet Kommuner och landsting har gynnats av de senaste årens kraftiga ekonomiska återhämtning. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väntas det ekonomiska resultatet för kommuner och landsting försämras något i år men är fortfarande på en god nivå. Läget är dock bättre för kommunerna än för landstingen. Kostnaderna ökar genom att hälso- och sjuården kan göra mer med nya behandlingsmetoder och nya och dyrare mediciner. Det kommande åren försämras resultaten snabbt och landstingen får stora underskott. Befolkningsstrukturen i länet har stor påverkan på arbetskraftsbehovet inom offentlig verksamhet. Barnafödandet i länet har ökat vilket medfört ett ökat behov av personal i förskolan. Däremot minskar antalet grundskole- och högstadieelever de närmaste åren medan antalet gymnasieungdomar når en topp under 2008 då de stora barnkullarna födda omkring 1990 lämnar gymnasieskolan. Inom vården är personalbehovet störst för personer som är äldre än 80 år och den gruppen väntas inte öka de närmaste åren. Bristen på förskollärare medför större barngrupper Stockholms stad är länets största arbetsgivare inom vård och omsorg, barnomsorg och skola med anställda. Antalet anställda väntas inte öka det kommande året men ersättningsrekryteringar pågår ständigt. Äldre- samt handikappomsorgen är konkurrensutsatt och det är därför svårt att bedöma utvecklingen. På grund av

17 hög medelålder inom yrket uppstår det rekryteringsbehov de närmaste åren av bland annat fler biståndshandläggare, enhetschefer samt sjuksköterskor till natten. Barngrupperna på förskolan har ökat i antal och det råder fortsatt stor brist på förskollärare. För att klara detta så internutbildar man erfarna barnskötare. Effekterna av bristen blir att barngrupperna blir större. Genom förändringar i demografin så blir det färre elever i grundskolan och två skolor har fått stänga inom Stockholm stad. Grundskolan är den del av skolan som sysselsätter störst andel av lärarkåren och detta i kombination med konkurrensen från friskolor kan skapa övertalighet. Gymnasiereformens satsning på natur-, teknik,- och matematikämnen kan skapa ett rekryteringsbehov av lärare inom dessa ämnen där befintliga lärarna dessutom har en hög medelålder. Skolorna har ansträngd ekonomi och det kan leda till en minskning av yrkesgrupper som studievägledare, kuratorer och bibliotekarier. Inom övrig verksamhet väntar kommande pensionsavgångar som på sikt kan leda till arbetskraftsbrist inom yrken som fastighetsekonom, anläggningsingenjör, byggprojektledare, behandlingsassistenter och socialsekreterare. Inom Stockholms läns landsting arbetade personer den sista december De flesta av dem inom hälso- och sjuård inklusive tandvård. Tillgången på lediga platser är i stort sett i balans med efterfrågan. Antalet anställda bedöms minska marginellt under prognosperioden. Minskningen beror på i vilken takt och omfattning privatiseringar sker. Andelen som är 60 år eller äldre fortsätter att öka och är nu över 11 procent. Det innebär att närmare medarbetare går i pension de närmaste fem åren och det kommer att påverka rekryteringsbehovet framöver. 16

18 17 Utbudet av arbetskraft Arbetskraften ökar men svagare Arbetskraften definieras här som sysselsatta från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) och arbetslösa från Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. Utbudet av arbetskraft påverkas främst av befolkningsförändringar men också av antalet studerande, ohälsan samt arbetskraftsdeltagande i olika demografiska grupper. Antalet personer i arbetskraften inom Stockholms län har ökat sedan andra artalet I slutet av första artalet 2008 uppgick arbetskraften till personer, vilket är en ökning med 1,8 procent vid jämförelse med motsvarande artal förra året. Arbetsförmedlingen bedömer att utbudet av arbetskraft ökar svagt med personer från artal fyra 2007 till artal fyra Under 2009 bedöms arbetskraften att öka svagt. Tabell 8. Arbetskraftens utveckling samt prognos fram till Stockholms län Källa: Arbetsförmedlingen. Arbetskraften Period Antal Diff. % , , , , , , , ,8 Prognos , , ,7 Stockholms län svarade för 45 procent av landets befolkningstillväxt Den starka befolkningstillväxten i Stockholms län håller i sig och under 2007 ökade befolkningen enligt SCB med personer, en ökning med 1,6 procent jämfört med Ökningen var högre 2007 än den var 2006 då den låg på personer. I landet för övrigt ökade befolkningen under 2007 med eller 0,5 procent under samma period. Det betyder att Stockholms län svarade för drygt 45 procent av landets befolkningstillväxt. Antal inflyttningar till länet var samtidigt som antal utflyttningar från länet var Flyttnettot blev därmed personer vilket fördelade sig på 5 000

19 från övriga Sverige och hela från utlandet. De flesta som flyttade till Stockholms län bosatte sig i Stockholms stad men alla kommuner i länet ökade sin folkmängd. Flyttningsnettot för Stockholms stad bestod framförallt av inflyttare från utlandet och övriga Sverige. Nacka och Värmdö fick inflyttare från det egna länet i hög grad medan Södertälje och Botkyrka fick inflyttare från utlandet. En faktor som påverkar utbudet av arbetskraft är om befolkningsökningen består av stor invandring då nyanlända invandrare ofta har svårt att omedelbart etablera sig på arbetsmarknaden och därför har ett relativt lågt deltagande i arbetskraften. En väl fungerande integration är en nödvändighet bland annat för att trygga arbetskraftsförsörjningen på sikt. Utmärkande för Stockholmsregionen är att det sker en stor inflyttning i åldern 20 till 34 år vilket ger ett bidrag till antalet personer i yrkesverksam ålder. Flyttar fler personer till Stockholm än vad som flyttar ut kommer skillnaden i andelen i yrkesverksam ålder (16-64 år) att öka mellan huvudstadsregionen och övriga regioner. 18 Stockholms läns befolkning fortsätter att växa Enlig befolkningsprognos för perioden från Regionplane- och trafikkontoret (RTK) beräknas folkmängden i länet att öka från till personer. Vilket är en årlig ökning med personer eller 1,2 procent. Antalet inflyttningar från utlandet förväntas ligga på en relativt hög nivå med i genomsnitt inflyttningar per år. Befolkningen i förvärvsaktiv ålder har ökat under en längre tid och fortsätter att växa kraftigt. Antalet barn 0 13 år förväntas öka vilket även kan förväntas i åldersgrupperna år, år, år, år, samt 87 år och äldre. Antal personer i övriga åldersklasser förväntas minska. Det kommer att leda till att bland annat antalet nybörjare till högskolan ökar under 2008 och Samtidigt minskar då tillskottet till arbetskraften. Fler till högskolestudier men färre i vuxenutbildning Länets högskolor svarar för en femtedel av högskoleutbildningen i Sverige enligt RTK:s Rapport 9:2007. Stockholms universitet är länets största lärosäte med drygt helårsstuderande eller 40 procent av alla studerande i länet år Kungliga Tekniska högskolan KTH är näst störst med Enligt statistik från Verket för högskoleservice (VHS) har närmare personer sökt till höstens universitets- och högskoleutbildningar i landet. Det är en ökning med personer eller 13 procent jämfört med höstterminen Antalet internationella sökande bland dem har ökat kraftigt från hösten 2007 till hösten Bedömningen är att antalet högskolestuderande kommer att öka även i Stockholms län. Det leder till en viss minskning av arbetskraften då många av dessa personer söker sig till utbildning istället för annan sysselsättning.

20 Den kommunala vuxenutbildningen i länet har minskat kraftigt det senaste året. Arbetsförmedlingens intervjuer med kommunerna i länet visar på att antalet vuxenstuderande fortsätter att minska och därmed ger ett litet tillskott till arbetskraften nästa år. Ohälsotalet har minskat stadigt i länet En del av dem som står utanför arbetskraften gör det på grund av sjukskrivning. Personer som är långtidssjukskrivna eller har sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i arbetskraften. I slutet av april fanns personer med sjuk- och aktivitetsersättning i länet och av dessa fick hel ersättning. Under de senaste åren har antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning minskat marginellt. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjuårdsförsäkringen under en 12-månadersperiod. I Stockholms län har ohälsotalet minskat stadigt sedan 2004 och var 32 i mars. Detta är betydligt lägre än ohälsotalet för hela landet, 37,7. I första hand beror nedgången på att antalet sjukfall minskar. Nedgång av sjukfrånvaron brukar hänga ihop med god sysselsättningsutveckling. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av Vår bedömning är att ohälsotalet kommer att vara ganska oförändrat under prognosperioden. 19

21 20 Arbetslöshet och programinsatser Arbetslösheten börjar öka under 2009 Efter att ha uppvisat en relativt stabil nivå under 2004 och 2005 började arbetslösheten i länet att sjunka Som en följd av det goda arbetsmarknadsläget har antalet arbetslösa därefter fortsatt att minska även under innevarande år. Under prognosperioden väntas minskningen av arbetslösheten avta allt mera för att i slutet av 2008 börja öka svagt. Under år 2009 väntas arbetslösheten öka. Stockholm tillhör de län som har den lägsta arbetslösheten i riket Tabell 9. Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd, samt prognos fram till Stockholms län Källa: Arbetsförmedlingen A r b e t s l ö s a Program med aktivitetsstöd I arbete med stöd Period Antal Diff. % Antal Diff. % Antal Diff. % ,8% ,5% ,7% ,5% ,6% ,4% ,3% ,5% ,6% ,9% ,2% ,9% ,1% ,1% ,7% Prognos ,8% ,3% ,1% ,7% ,5% ,5% ,3% ,0% ,7% Deltagare i program med aktivitetsstöd ökar Till program med aktivitetsstöd hör bl.a. Arbetsmarknadsutbildning, Stöd till start av näringsverksamhet, Praktik, Jobbgaranti för ungdomar samt Jobb- och utvecklingsgarantin. Under 2007 sjönk antalet deltagare i program, som följd av att anslagna medel minskat. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet deltagare ökar något igen under 2008 och Den största gruppen med aktivitetsstöd är deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin som infördes i juli Den omfattade i april månad deltagare. Programmet är en insats riktad till arbetssökande som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Jobbgaranti för ungdomar som infördes i december 2007 har 580 deltagare. Tillsammans har de båda garantierna deltagare vilket är 61 procent av de sökande i program med aktivitetsstöd. Andelen deltagare beräknas öka under 2008.

22 Diagram 6. Antalet arbetslösa och personer med aktivitetsstöd. Stockholms län, Säsongs- och trendrensade värden. Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslösa Aktivitetsstöd Även personer med ett subventionerat arbete ökar Sedan andra artalet 2007 har antalet personer med ett subventionerat arbete minskat stadigt. I slutet av april månad hade personer någon form av anställningsstöd. Bland annat 900 i så kallade Plusjobb som ska fasas ut till årsskiftet. Till gruppen sökande som har arbete med stöd räknas också deltagare i Arbetsförmedlingens särskilda insatser för funktionshindrade. I april månad fanns personer i insatser för funktionshindrade varav hade lönebidragsanställning och antalet beräknas öka svagt under Diagram 7. Antalet personer som har arbete med stöd. Stockholms län, Säsongs- och trendrensade värden. Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshetens struktur Eftersom antalet arbetslösa påverkas av tillgången till programmedel ger en sammanslagning av arbetslösa och i program med aktivitetsstöd en bättre bild av läget på arbetsmarknaden. Totalt har andelen arbetslösa och sökande som har aktivitetsstöd minskat från 3,4 procent av befolkningen år till 2,7 procent

23 vid jämförelse med första artalet 2007 och Alla grupper har tagit del av det goda arbetsmarknadsläget men skillnaderna är stora. 22 Tabell 10. Arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Antal och andelar av respektive befolkningsgrupp (16-64 år) samt procentuella förändring av antalet. Kvartalsgenomsnitt, första artalet 2008 och första artalet Källa: Arbetsförmedlingen 2008 artal artal 1 Förändring Sökandegrupp Antal Andel Antal Andel Procent Samtliga ,7% ,4% -17,1% Kvinnor ,6% ,2% -17,7% Män ,9% ,5% -16,6% år ,4% ,0% -15,0% år ,0% ,7% -18,7% år ,0% ,7% -17,1% år ,1% ,6% -14,2% år ,4% ,0% -20,3% Födda i Sverige ,9% ,5% -24,3% Utrikesfödda ,4% ,0% -7,0% Utrikes födda och funktionshindrade är utsatta på arbetsmarknaden Utrikes födda har en mera utsatt situation på arbetsmarknaden i länet än inrikes födda. De har inte på långa vägar gynnats av det goda arbetsmarknadsläget i samma utsträckning som inrikes födda. Andelen i arbetslöshet eller aktivitetsstöd i förhållande till befolkningen är mer än dubbelt så stor som för inrikes födda. Så var det också för ett år sedan. Av samtliga bakgrundsfaktorer är det födelseland som har den starkaste effekten på arbetslösheten. Personer som är funktionshindrade har många gånger svårare att hävda sig i konkurrensen med andra arbetssökande. Det totala antalet inskrivna arbetssökande med funktionshinder på arbetsförmedlingarna i Stockholms län har ökat mycket långsamt men stadigt sedan flera år. Andelen funktionshindrade inskrivna som arbetslösa och med aktivitetsstöd har minskat med 3 procent under första artalet Motsvarande minskning för personer utan funktionshinder är 19 procent. Närmare 45 procent hade ett arbete med stöd särskilt riktade till funktionshindrade. Äldres kompetens tas tillvara Arbetslösheten har minskat i alla åldersgrupper men mest har den minskat i åldersgruppen 55 år och äldre. En förklaring till detta kan vara att efterfrågan på arbetskraft nu varat så länge att den kompetens och erfarenhet dessa personer har tas tillvara i högre utsträckning. För ungdomar år var minskningen mindre med 15 procent men ungdomsarbetslösheten i Stockholms län är lägst i landet. Vid jämförelse med dessa åldersgrupper som andel av befolkningen har de lägst arbetslöshet.

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010

prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010 prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 Tuff arbetsmarknad men företagen andas optimism 2 Antalet sysselsatta minskar under 2009 och 2010 2 Arbetslösheten ökar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 De till arbete minskade I slutet av januari 2015 påbörjade drygt 650 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 11 april 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2014 7 978 (8,6 %) 3 525 kvinnor (8,0 %) 4 453 män (9,0 %) 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län 2011-2012 Det här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Gotlands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län april månad 2016 De till arbete minskade I slutet av april 2016 påbörjade cirka 675 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 De till arbete minskade I slutet av mars 2016 påbörjade cirka 528 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Omsvängningen i ekonomin har gått snabbt. Under våren 2011 var tillväxten i Sverige stark och företagens framtidsförväntningar mycket

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2016 I oktober 2016 förkom det en viss avmattning i övergångar till arbete i Kalmar län,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län juli månad 2016 De till arbete minskade I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 1 109 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 10 oktober 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2014 Arbetslösheten fortsätter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 Antal till arbete oförändrat I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 482 av

Läs mer