Rapport. MSB:s18-årsundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. MSB:s18-årsundersökning"

Transkript

1 Rapport MSB:s18-årsundersökning

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Sammanfattning och slutsatser 6 Tillit och informationsinhämtning 12 Informationskanaler och källkritik 27 Intresse att bistå militärt och civilt 48 Risk och oro för den egna säkerheten 71 Förtroende för myndigheterna 88 Säkerheten i Sverige och världen 108 Mänsklighetens undergång 1 Copyright (c) 16 Demoskop AB 2

3 Om undersökningen Syfte Undersökningen är en upprepning av 12, 13, 14 och 15 års undersökningar bland landets 18-åringar och resultatet jämförs över tid då detta är möjligt. Metod Webbundersökning baserat på urval från ett register med mejladresser som tillhandahölls av Rekryteringsmyndigheten. Målgrupp Undersökningens målgrupp är svenskar som under 16 fyller 18 år Antal intervjuer intervjuer Svarsfrekvens 10% Vägning Resultatet är vägt med avseende på län och kön Fältperiod september 16 Ansvariga Anders Lindholm, Demoskop Mikael Westerlund, Liselotte Jansson, MSB 3 Copyright (c) 16 Demoskop AB

4 Målgruppen Man Kvinna Utländsk bakgrund Några har besvarat enkäten i stort men inte samtliga bakgrundsfrågor varför summan av svaren kan skilja från 100 procent Ej utländsk bakgrund 85 Studerande Förvärvsarbetande Annat Storstadsområden 32 Övriga stadsområden 41 Övriga landet % 4

5 Sammanfattning och slutsatser 5

6 Sammanfattning Alltjämt låg tillit, myndighetsinformation trovärdig 18-åringarna litar i mindre utsträckning än allmänheten på människor i stort. Tilliten kan beskrivas som låg, men den har inte försämrats, snarare finns en svag tendens till förbättring. Bland de med utländsk bakgrund är tilliten tydligt lägre. Den informationskälla man i störst utsträckning litar på är myndigheter. Förtroendet för välgörenhetsorganisationer sjunker. Tvivel på objektiviteten, delade meningar om källkritiken i skolan SVT och SR uppfattas i huvudsak som objektiva, men det finns tvivel. Objektiviteten betraktas som tveksam när det gäller morgontidningar och lokaltidningar, och låg avseende riksdagspolitiker, lokalpolitiker och kommersiell radio och TV. Kvällstidningar uppfattas ha särskilt låg objektivitet, och många uppfattar att man medvetet sprider felaktig information. En av fem uppfattar att källkritiken i undervisningen ges litet utrymme, en av tre uppfattar att det ges mycket stort utrymme. 6

7 Sammanfattning Stort intresse för arbete militärt och i katastrofsituationer En av fem är mycket intresserade av att göra lumpen om det skulle återinföras, en av tio är mycket intresserade av arbete i Försvarsmakten. En av sex är intresserade av att arbeta i verksamhet i Sverige där man bistår vid katastrofer och andra svåra situationer, nästan lika många är intresserade av att göra det utomlands. Män är klart mer intresserade av militärt arbete medan kvinnor är intresserade av arbete med att bistå. Bland de med utländsk bakgrund finns ett större intresse än bland andra att bistå i svåra situationer utomlands. Stort ansvar, begränsade kunskaper, tre av tio vet vart de ska vända sig En överväldigande majoritet anser att man själv har ansvar för sin och sina anhörigas säkerhet vid en kris, men lika många anser att staten har ansvar att transportera hem den som råkar ut för en allvarlig händelse eller kris utomlands. Få har god kännedom om rättigheter och skyldigheter vid en kris, och ännu färre är medvetna om kommunens ansvar. Förändringarna över tiden är små. Tre av tio vet vart de ska vända sig för att få information om en allvarlig händelse eller kris, det är samma nivå som förra året. Familjen första kontakten Vid en allvarlig händelse eller kris är familjen den källa flest skulle vända sig till först, men förutom familjen skulle en majoritet söka information via nyhetssändningar på TV, nyhetssajter på internet och sökmotorer. 7

8 Sammanfattning Terrorism allt större hot Av ett antal allvarliga händelser är terrorism det som flest är rädda för att drabbas av. Klart fler än tidigare uppfattar att det finns en risk att de drabbas av terrorism. Det är också något fler än tidigare som bedömer att risken för krig har ökat, rädslan att drabbas har dock sjunkit något. Trafikolyckor, IT-haveri, upplopp och/eller kravaller upplever en av fem en risk att de kommer drabbas av, men rädslan för dessa händelser är mer måttlig. Kvinnor upplever en större risk än män att drabbas av var och en av händelserna. Störst är skillnaderna avseende trafikolyckor och terrorism. Bland de med utländsk bakgrund upplever man en större risk för terrorism. Lågt och sjunkande förtroende avseende terrorism och krig Förtroendet för myndigheternas förmåga att hantera olika händelser är stor avseende trafikolyckor, bostadsbränder, tillgång till vatten och el. Förtroendet är lågt och sjunkande avseende hantering av krig och terrorism. Bortsett från krig har kvinnor ett större förtroende än män för myndigheternas förmåga att hantera allvarliga händelser. Utanför städerna har man klart mindre förtroende för de lokala myndigheternas förmåga. 8

9 Sammanfattning Försvaret fortsatt viktigt, stöd för utveckling Tre av fyra anser att det militära försvaret är viktigt. Drygt en av tio anser att det är oviktigt. Betydelsen ökade förra året, men den utvecklingen har nu kommit av sig. Det finns även ett utbrett stöd för att det är viktigt med det psykologiska försvaret, men här är det många som saknar uppfattning. För män är det militära försvaret klart viktare än det psykologiska, för kvinnor uppfattas det som lika viktigt. Sju av tio anser att det är viktigt att utveckla försvaret, det är samma nivå som förra året. Sjunkande säkerhet Såväl i Sverige som i Europa och världen i stort anses säkerheten sjunka. Den negativa utvecklingen uppfattas som mest dramatisk för Europa. Majoritet tror på mänsklighetens undergång, klimatförändringarna främsta hotet En av sex tror att mänskligheten går under inom 500 år. Klimatförändringarna uppfattas som det främsta hotet följt av krig och resursbrist. Över tiden har klimatförändringarna tagit mer mark som det främsta hotet. 9

10 Slutsatser 1. Tvivel på människor och informationskanaler 18-åringarnas tillit till andra människor är begränsad, men sjunker inte. Man litar på myndigheterna och anser i relativt stor utsträckning att information från SVT och SR är objektiv, men här finns tvivel. Politiker, kommersiell TV och radio uppfattas i stor utsträckning sprida felaktig information. 2. Stort intresse att arbeta militärt eller att bistå i svåra situationer Mellan en av fem och en av sex är mycket intresserade av att göra värnplikt och att bistå vid katastrofer eller andra svåra situationer. Män är klart mer intresserade än kvinnor av värnplikt och militärt arbete, kvinnor är mer intresserade än män av att bistå vid svåra händelser. 3. Försvaret anses viktigt, utbrett stöd för utveckling Det militära försvaret uppfattas som viktigt, betydelsen ökade förra året, men den utvecklingen har kommit av sig. Det finns ett utbrett stöd även för betydelsen av psykologiskt försvar, men här är det många som saknar uppfattning. 10

11 Slutsatser 4. Terrorism ett växande hot Allt fler är rädda för att drabbas av terrorism och fler tror även att riskerna ökar. Även de upplevda riskerna för krig ökar successivt, men här har rädslan dämpats. Såväl i Sverige som i Europa och världen i stort anses säkerheten sjunka. Aktuella terrorhändelser förefaller ha mycket stor påverkan på uppfattningarna. 5. Klimatförändringarna största hotet mot mänskligheten Knapp majoritet tror att mänskligheten kommer att dö ut, en av sex tror att det sker inom 500 år. Klimatförändringarna är det dominerande hotet, och över tiden är det allt fler som tror det leder till mänsklighetens undergång. 11

12 Tillit och informationsinhämtning 12

13 Låg tillit, TV bredaste informationskanalen Låg men något växande tillit Hälften har låg tillit till andra människor. Tilliten är särskilt låg utanför städerna och bland dem som har utländsk bakgrund. Tilliten till andra är klart lägre än bland allmänheten i stort, men högre än förra året. TV når bredast, myndigheter tillförlitligast TV är den kanal som flest får samhällsinformation ifrån, men nu något färre än tidigare. Myndigheterna betraktas som den mest tillförlitliga kanalen. Åtta av tio litar på information från föräldrarna, vilket möjligen kan betraktas som lågt. Trovärdigheten i information från kompisar betraktas som låg, information från sociala medier, poddar och bloggar är mycket låg. Välgörenhetsorganisationer tappar trovärdighet I förhållande till förra året uppfattas information från välgörenhetsorganisationer som mindre trovärdig, i övrigt är förändringarna små. Två av tre tror sig kunna genomskåda falsk information Tilltron till den egna förmågan att genomskåda falsk information är relativt hög, däremot tror man i betydligt mindre utsträckning att Sveriges befolkning skulle kunna stå emot propaganda från en organisation med stora resurser. En av tre tror att andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande. 13

14 Marginellt ökande tillit Allmänheten 15: 6,54 16: 6,58 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara enligt skala 0-10 där 0=det går inte att lita på människor i allmänhet och 10=det går att lita på människor i allmänhet. Medel ,31 Samtliga ,45 Man ,62 Kvinna ,27 Utländsk bakgrund ,95 Ej utländsk bakgrund ,52 Storstadsområden ,54 Övriga stadsområden ,47 Övriga landet ,35 0% % 40% 60% 80% 100%

15 TV dominerande informationskälla Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? % Samtliga Man Kvinna TV Skolan 36 Radio Poddar och bloggar via internet Kompisar Föräldrar Facebook Dagstidningar Instagram Snapchat Twitter Myndigheter Välgörenhetsorganisationer 6 1 Ingen av dem 15

16 Störst skillnad avseende radio Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? % Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund TV Skolan 36 Radio Poddar och bloggar via internet Kompisar Föräldrar Facebook Dagstidningar Instagram Snapchat Twitter Myndigheter Välgörenhetsorganisationer 6 1 Ingen av dem 16

17 Målgruppen de 2% som enbart får information via sociala medier och kompisar en vanlig vecka Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? Samtliga Får enbart information via sociala medier och kompisar* Man Kvinna Utländsk bakgrund Studerande Förvärvsarbetande 1 4 Annan sysselsättning 3 9 Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne 12 *Får information via poddar och bloggar, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat och/eller kompisar, INTE via Radio, TV, dagstidningar, skolan, myndigheter, välgörenhetsorganisationer eller föräldrar 17 7

18 Myndighetsinformation mest tillförlitlig I vilken utsträckning litar du på information via? Myndigheter Föräldrar Radio TV Skolan Dagstidningar Välgörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet % % 40% 60% 80% 100% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I ganska liten utsträckning Inte alls Vet ej/ej svar 18

19 Sjunkande tilltro till välgörenhetsorganisationer I vilken utsträckning litar du på information via? % 100 I mycket/ganska stor utsträckning Myndigheter Föräldrar Radio TV Skolan Dagstidningar Välgörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet ( ) 19

20 Kvinnor har större tilltro till alla utom kompisar I vilken utsträckning litar du på information via? % I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Man Kvinna Myndigheter Föräldrar TV Skolan Dagstidningar Välgörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet

21 Lägre tilltro till kanalerna om utländsk bakgrund I vilken utsträckning litar du på information via? % I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Myndigheter Föräldrar TV Skolan Dagstidningar Välgörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet 21

22 Låg tilltro till traditionella kanaler om information enbart via sociala medier och kompisar I vilken utsträckning litar du på information via? % I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Får information endast via sociala medier och kompisar Myndigheter Föräldrar TV Skolan Dagstidningar Välgörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet 22

23 Två av tre tror sig kunna genomskåda falsk information I vilken utsträckning tror du att? du själv kan genomskåda falsk information Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande % % 40% 60% 80% 100% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Vet ej/ej svar 23

24 Små förändringar I vilken utsträckning tror du att? % 100 I mycket/ganska stor utsträckning du själv kan genomskåda falsk information Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande (4 613, 15) 24

25 Män tror sig vara bättre på att genomskåda falsk information I vilken utsträckning tror du att? % I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Man Kvinna du själv kan genomskåda falsk information Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och 25

26 Få uppfattar sig sprida falsk information Har du själv, under det senaste året, spridit information i sociala medier som senare visat sig vara falsk? 15 4 Samtliga 16 3 Ja Man Kvinna 3 4 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund 3 5 Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet %

27 Informationskanaler och källkritik 27

28 Stora tvivel på objektiviteten SVT uppfattas vara mest objektiv En av sex uppfattar att SVT förmedlar helt objektiv information, vilket i stort är samma nivå som SR. Flertalet tror att de båda kanalerna åtminstone i huvudsak förmedlar objektiv information, 13 procent tror att SVT sprider felaktig information medvetet eller omedvetet. För SR gäller motsvarande för 10 procent men här är det också fler som saknar uppfattning. Stort tvivel på kvällstidningarna Tre av tio tror att de ledande morgontidningarna medvetet eller omedvetet sprider felaktig information. En av fyra hyser samma tvivel om lokaltidningarna. Misstron mot riksdagspolitiker och lokalpolitiker, kvällstidningarna och kommersiell radio och TV är desto större. Här är det färre än hälften som uppfattar att man i huvudsak sprider objektiv information. I kvällstidningarnas fall är det en av tre som uppfattar att felaktig information sprids medvetet, och en majoritet tror att det sker medvetet eller omedvetet. Felaktig information från kvällstidningarna vanligt En majoritet har uppfattat felaktig information från kvällstidningar och riksdagspolitiker, men även när det gäller mer trovärdiga källor, som SVT, är det tre av tio som uppfattar att felaktig information har förmedlats. Män och de med utländsk bakgrund mest skeptiska Bortsett från kommersiell radio och TV är män något mer skeptiska till objektiviteten i var och en av kanalerna. 28

29 Måttligt utrymme för källkritiken i skolan En av tre uppfattar att källkritik fått mycket stort utrymme Källkritik och kritiskt granskande har fått mycket stort utrymme i skolan enligt en av tre, men det är också en av fem som uppfattar att det fått litet utrymme. Männen anser i störst utsträckning att det fått litet utrymme. Lärarna i stort objektiva En av sex ifrågasätter lärarnas objektivitet. Skillnaderna är begränsade mellan olika grupper. Nyheter diskuteras och ifrågasätts i stor utsträckning Sju av tio diskuterar internationella nyheter åtminstone någon gång per vecka, svenska nyheter diskuteras i marginellt mindre omfattning. De med utländsk bakgrund diskuterar i något mindre utsträckning svenska nyheter, men i övigt är skillnaderna måttliga. När man tar del av nyheter från mindre etablerade kanaler på internet så är tre av fyra ifrågasättande. Nyheter från etablerade medier ifrågasätts av en dryg tredjedel. Män är något mer ifrågasättande än kvinnor. 29

30 En av sex uppfattar SVT och SR som helt objektiva Vad tror du stämmer bäst in på följande kanaler och aktörer? SVT, dvs. statsfinansierad TV SR, dvs. statsfinansierad radio De ledande morgontidningarna Lokaltidningar Riksdagspolitiker Lokalpolitiker De ledande kvällstidningarna Kommersiell radio Kommersiell TV Förmedlar 0% % 40% 60% 80% 100% helt objektiv information i huvudsak objektiv information 30 omedvetet felaktig information medvetet felaktig information Vet ej/ ej svar

31 Kvinnor tror mer på de statsfinansierade kanalernas objektivitet Vad tror du stämmer bäst in på följande kanaler och aktörer? % Förmedlar i huvudsak/ helt objektiv information Samtliga Man Kvinna Kommersiell TV SVT SR De ledande morgontidningarna Lokaltidningar Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande kvällstidningarna 31

32 Lägre tilltro om utländsk bakgrund Vad tror du stämmer bäst in på följande kanaler och aktörer? % Förmedlar i huvudsak/ helt objektiv information Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Kommersiell TV SVT SR De ledande morgontidningarna Lokaltidningar Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande kvällstidningarna 32

33 Låg tilltro till morgontidningar utanför stad Vad tror du stämmer bäst in på följande kanaler och aktörer? % Förmedlar i huvudsak/ helt objektiv information Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Kommersiell TV SVT SR De ledande morgontidningarna Lokaltidningar Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande kvällstidningarna 33

34 Majoritet har uppfattat felaktig information från kvällstidningar och riksdagspolitiker Har du någon gång själv uppfattat att felaktig information har förmedlats från...? De ledande kvällstidningarna Riksdagspolitiker Kommersiell TV Lokalpolitiker De ledande morgontidningarna Kommersiell radio Lokaltidningar SVT, dvs. statsfinansierad TV SR, dvs. statsfinansierad radio % % 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej/ej svar 34

35 Felaktig information uppfattas mer av män Har du någon gång själv uppfattat att felaktig information har förmedlats från...? % 80 Ja Samtliga Man 60 Kvinna Kommersiell TV De ledande kvällstidningarna Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande morgontidningarna Lokaltidningar SVT SR 35

36 Felaktig information uppfattas i mindre utsträckning av personer med utländsk bakgrund Har du någon gång själv uppfattat att felaktig information har förmedlats från...? % 80 Ja Samtliga Utländsk bakgrund 60 Ej utländsk bakgrund Kommersiell TV De ledande kvällstidningarna Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande morgontidningarna Lokaltidningar SVT SR 36

37 Små skillnader Har du någon gång själv uppfattat att felaktig information har förmedlats från...? % 80 Ja Samtliga Storstadsområden 60 Övriga stadsområden Övriga landet Kommersiell TV De ledande kvällstidningarna Riksdagspolitiker Lokalpolitiker Kommersiell radio De ledande morgontidningarna Lokaltidningar SVT SR 37

38 Tre av fyra upplever stort utrymme för källkritik i undervisningen Vilket utrymme tycker du att källkritik och kritiskt granskande har fått i undervisningen under din skoltid? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 40% 60% 80% 100% Mycket stort Ganska stort Ganska litet Inget alls Vet ej/ej svar 38

39 Tre av fyra uppfattar lärarna som objektiva I vilken utsträckning anser du att de lärare du har erfarenhet av har förmedlat objektiv information? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 40% 60% 80% 100% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I ganska liten utsträckning Inte alls Vet ej/ ej svar 39

40 Internationella nyheter diskutera oftare än svenska Hur ofta brukar du diskutera? Internationella nyheter Svenska nyheter % % 40% 60% 80% 100% Dagligen Någon eller några gånger per vecka Någon eller några gånger per månad 40

41 Män diskuterar nyheter något oftare än kvinnor Hur ofta brukar du diskutera? % Dagligen/Någon eller några gånger Samtliga Man Kvinna Internationella nyheter Svenska nyheter 41

42 Svenska nyheter diskuteras mindre ofta av personer med utländska bakgrund Hur ofta brukar du diskutera? % Dagligen/Någon eller några gånger Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Internationella nyheter Svenska nyheter 42

43 Mest nyhetsdiskussion i storstad Hur ofta brukar du diskutera? % Dagligen/Någon eller några gånger Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Internationella nyheter Svenska nyheter 43

44 Få tar till sig nyheter utan reflektion När du tar del av nyheter från hur förhåller du dig oftast då till vad som sägs? Mindre etablerade kanaler på Internet Etablerade nationella medier % % 40% 60% 80% 100% Utgår från att det är desinformation som ska ifrågasättas Funderar över vad som är korrekt och vad som bör ifrågasättas Uppfattar det som fakta, men reflekterar över innehållet Uppfattar det som fakta utan vidare reflektioner Vet ej/ ej svar 44

45 Män mer ifrågasättande När du tar del av nyheter från hur förhåller du dig oftast då till vad som sägs? % Samtliga Man Kvinna Utgår från att det är desinformation som ska ifrågasättas/funderar över vad som är korrekt och vad som bör ifrågasättas Mindre etablerade kanaler på Internet Etablerade nationella medier 45

46 Större ifrågasättande av etablerade kanaler om utländsk bakgrund När du tar del av nyheter från hur förhåller du dig oftast då till vad som sägs? % 100 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Utgår från att det är desinformation som ska ifrågasättas/funderar över vad som är korrekt och vad som bör ifrågasättas Mindre etablerade kanaler på Internet Etablerade nationella medier 46

47 Små skillnader När du tar del av nyheter från hur förhåller du dig oftast då till vad som sägs? % 100 Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Utgår från att det är desinformation som ska ifrågasättas/funderar över vad som är korrekt och vad som bör ifrågasättas Mindre etablerade kanaler på Internet Etablerade nationella medier 47

48 Intresse att bistå militärt och civilt 48

49 Värnplikten intressant, många vill även bistå En av fem är mycket intresserade av att göra vänplikten, män i första hand Totalt är det en av fem som är mycket intresserade av att göra värnplikten om den skulle återinföras, men intresset är påtagligt större bland män. En av tio är mycket intresserade av att arbeta inom Försvarsmakten. Skillnaderna är små med avseende på utländsk bakgrund och var i landet man bor Omvänt intresse när det gäller att bistå En av sex är mycket intresserade av att bistå vid katastrofer i Sverige, och nästan lika många om det gäller utlandet. Här gäller det omvända förhållandet med kvinnor som klart mest intresserade. Intresset att bistå är större bland de med utländsk bakgrund än de med svensk bakgrund. 49

50 En av fem mycket intresserad av att göra värnplikt Hur intresserad är du av att? Göra värnplikt, om det skulle införas på nytt, i det svenska militära försvaret Arbeta i det svenska militära försvaret % % 40% 60% 80% 100% Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Vet ej/ ej svar 50

51 Stort intresse bland männen Hur intresserad är du av att? % Ganska/Mycket intresserad Samtliga Man Kvinna Göra värnplikt, om det skulle införas på nytt, i det svenska militära försvaret Arbeta i det svenska militära försvaret 51

52 Ingen skillnad om utländsk bakgrund Hur intresserad är du av att? % Ganska/Mycket intresserad Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Göra värnplikt, om det skulle införas på nytt, i det svenska militära försvaret Arbeta i det svenska militära försvaret 52

53 Större intresse utanför stad Hur intresserad är du av att? % Ganska/Mycket intresserad Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden 60 Övriga landet Göra värnplikt, om det skulle införas på nytt, i det svenska militära försvaret Arbeta i det svenska militära försvaret 53

54 Nästan hälften intresserade av att bistå utomlands Hur intresserad är du av att arbeta i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer...? i Sverige utomlands % % 40% 60% 80% 100% Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Vet ej/ ej svar 54

55 Kvinnor mer intresserade att bistå % 100 Hur intresserad är du av att arbeta i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer...? Ganska/Mycket intresserad Samtliga Man Kvinna i Sverige utomlands 55

56 Större intresse bistå om utländsk bakgrund % Hur intresserad är du av att arbeta i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer...? Ganska/Mycket intresserad Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund i Sverige utomlands 56

57 Marginellt större intresse utanför städerna % Hur intresserad är du av att arbeta i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer...? Ganska/Mycket intresserad Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet i Sverige utomlands 57

58 Om det inträffar en kris 58

59 Stort ansvar, liten kunskap om kommunen Stort eget ansvar, men också statligt ansvar Nästan alla håller åtminstone delvis med om att man bör ta ansvar för sig själv och sina anhöriga vid en kris, skillnaderna är små med avseende på kön och bakgrund. Uppfattningen att staten bör transportera hem de som utomlands råkar ut för en allvarlig händelse eller krig är lika utbredd. Många skulle ställa upp, men oklart om rättigheter och skyldigheter Tre av tio håller helt med om att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller krig, och totalt är det tre av fyra som åtminstone delvis håller med. Kunskaperna om skyldigheter och rättigheter vid en allvarlig händelse eller kris är begränsade, en av fyra anser att de åtminstone delvis vet. Kommunens ansvar vid en sådan situation är känd för ytterst få. Tre av tio vet vart de ska vända sig för information vid allvarlig händelse eller kris Kunskapsnivån ökade förra året och bibehålls i år. Män och de med utländsk bakgrund förefaller ha störst vetskap om vart de ska vända sig. Kontakt med familjen först Liksom tidigare är kontakt med familjen det man i störst utsträckning skulle göra först, följt av att besöka nyhetssajter på internet och att använda sökmotor. Förändringarna över tiden är små. 59

60 Stort upplevt eget ansvar Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du utomlands råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % % 40% 60% 80% 100% Håller helt med Håller delvis med Varken eller Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej/ej svar 60

61 Små förändringar i uppfattningarna om ansvar Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Håller delvis/ helt med Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 61

62 Samma syn på eget ansar mellan könen Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Håller delvis/ helt med Samtliga Man Kvinna Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du utomlands råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris 26 Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris 11 Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris 62

63 Ingen skillnad med avseende på utländsk bakgrund Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Håller delvis/ helt med Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du utomlands råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris 26 Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris 11 Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris 63

64 Kvinnor mer intresserade att bistå Hur intresserad är du av att arbeta utomlands i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom St Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 40% 60% 80% 100% Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Vet ej/ej svar 64

65 Fler än tidigare upplever att de vet var de får information Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Ja Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom St Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % ( ; ; ) 65

66 % 40 Vänner och familj fortsatt vanligaste informationskällan, mindre via TV Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) 30 Samtliga 14 Samtliga 15 Samtliga Kontakta familj /vänner Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t.ex. Google) Titta på nyhetssändningar på TV Lyssna på nyhetssändningar på radio Använda sociala medier Besöka webbplatsen Besöka andra myndigheters webbplats Besöka Internetforum (t.ex. Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Inget ( ; ) 66

67 Kontakta familjen främsta åtgärden % 40 Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) 30 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t.ex. Google) Titta på nyhetssändningar på TV Lyssna på nyhetssändningar på radio Använda sociala medier Besöka webbplatsen Besöka andra myndigheters webbplats Besöka Besöka Internetforum webbplats kommunens (t.ex. Flashback) Annat Inget 67

68 Familjen viktigare i relation till andra källor % 100 Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? Samtliga 14 Samtliga 15 Samtliga Kontakta familj /vänner Titta på nyhetssändningar på TV Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t.ex. Google) Använda sociala medier ( ; ) Lyssna på nyhetssändningar på radio 68 Besöka andra myndigheters webbplats Besöka webbplatsen Besöka kommunens webbplats Besöka Internetforum (t.ex. Flashback) Annat Inget

69 Små könsmässiga skillander % 100 Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) 80 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Titta på nyhetssändningar på TV Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t.ex. Google) Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka andra myndigheters webbplats Besöka webbplatsen informa- tion.se Besöka kommunens webbplats Besöka Internetforum (t.ex. Flashback) Annat Inget 69

70 % 100 Flertalet informationskällor utnyttjas i mindre utsträckning om utländsk bakgrund Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) 80 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Kontakta familj /vänner Titta på nyhetssändningar på TV Besöka nyhetssajter på Internet Använda sökmotor (t.ex. Google) Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka andra myndigheters webbplats Besöka webbplatsen informa- tion.se Besöka kommunens webbplats Besöka Internetforum (t.ex. Flashback) Annat Inget 70

71 Risk och oro för den egna säkerheten 71

72 Terrorism skrämmer mest Ökad rädsla för terrorism Av ett antal allvarliga händelser är terrorism det som flest, en av fem, är rädda att drabbas av. Drygt en av tio är mest rädd att drabbas av en konflikt med kärnvapen, krig, epidemi eller trafikolycka. Över tiden har det varit en tydlig minskning av rädslan för krig och epidemi och en tydlig ökning av rädslan för terrorism. Förändringarna återspeglar på ett mycket tydligt sätt de händelser som dominerar i media, där kriget i Ukraina respektive ebolaepidemin tidigare dominerade vid olika tidpunkter. Rädslan bottnar i ökad risk Risken för att drabbas av terrorism har ökat successivt och tydligt sedan 13, och det är nu en av fem som tror risken är åtminstone ganska stor. Även risken för krig och konflikt med kärnvapen anses ha ökat, medan andra risker snarare anses ha minskat. Kvinnor mer rädda för terrorism Skillnaderna mellan olika grupper är måttliga, men kvinnor är tydligt mer rädda för terrorism och krig, medan män är mer rädda för kärnvapenkonflikt och epidemi. Kvinnor tror i större utsträckning än män på risk för de olika händelserna. De med utländsk bakgrund tror, mer än andra, på risk för terrorism. Den största skillnaden mellan stad och landsbygd är att man på landsbygden i större utsträckning tror på risk för elavbrott och trafikolycka. 72

73 En av fem mest rädd att drabbas av terrorism Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % Terrorism En konflikt med användning av kärnvapen Krig Epidemi Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att bli hemlös Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 73

74 Växande rädsla för terrorism Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Terrorism En konflikt med användning av kärnvapen Krig Epidemi Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att bli hemlös Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Vet ej/ej svar % (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 74

75 Kvinnor mer rädda för terrorism och krig Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 30 Samtliga Man Kvinna Terrorism En konflikt med användning av kärnvapen Krig Epidemi Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att bli hemlös Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 75

76 Krig skrämmer mer om utländsk bakgrund Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 30 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Terrorism En konflikt med användning av kärnvapen Krig Epidemi Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att bli hemlös Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 76

77 En av fem mest rädd att drabbas av terrorism Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 30 Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Terrorism En konflikt med användning av kärnvapen Krig Epidemi Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att bli hemlös Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar 77

78 Störst risk för trafikolycka Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka IT-haveri Upplopp eller kravaller Terrorism (t.ex. självmordsbombare) Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) En konflikt med användning av kärnvapen Naturkatastrof (t.ex. översvämning, storm, skogsbrand) Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös % % 40% 60% 80% 100% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Vet ej/ej svar 78

79 Risken att drabbas av terrorism dubblerad Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka IT-haveri Upplopp eller kravaller Terrorism Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Naturkatastrof Tåg-, båt-, eller flygolycka Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Mycket/ganska stor risk Att bli hemlös % ( ; ; ) 79

80 Kvinnor befarar större risk att drabbas generellt Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 Mycket/ganska stor risk Samtliga Man Kvinna Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka IThaveri Terrorism Naturkatastrof Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös 80

81 Större upplevd risk om utländsk bakgrund Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 Mycket/ganska stor risk Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka IThaveri Terrorism Naturkatastrof Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös 81

82 Större upplevd risk för IT-haveri och upplopp i storstad, trafikolyckor, elavbrott på landet Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 Mycket/ganska stor risk Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka IThaveri Terrorism Naturkatastrof Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös 82

83 Större upplevd risk för trafikolyckor i Svealand, elavbrott i Norrland och epidemi, upplopp samt olyckor i Skåne Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 Mycket/ganska stor risk Samtliga Norrland Svealand utom St Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka IThaveri Terrorism Naturkatastrof Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös 83

84 % 30 Stor risk och rädsla för terrorism Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Upplever risk för Rädd för Upplopp eller kravaller 15 0 Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen 8 3 Trafikolycka IThaveri Terrorism Naturkatastrof Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att bli hemlös 84

85 Andel som upplever risk Ökad rädsla och risk för terrorism Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka Terrorism 15 Krig 10 Naturkatastrof Epidemi 5 Bostadsbrand Andel som rädd för (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 85

86 Mindre upplevd risk i Stockholm än i övriga storstadslän Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Riskindex En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Gotland 27 Halland 27 Västmanland 28 Uppsala 28 Örebro 28 Norrbotten 29 Stockholm 29 Västerbotten 29 Värmland 29 Östergötland 30 Jönköping 30 Västernorrland 31 Västra Götaland 31 Kalmar 31 Skåne 31 Gävleborg 32 Blekinge 33 Dalarna 34 Södermanland 34 Kronoberg 35 Jämtland 36

87 Alltjämt svårast vara utan vatten Vad av följande tror du är svårast att vara utan under tre dygn? % Vatten El Internet Telefon Kollektivtrafik Andra transportmedel ( ; ) 87

88 Förtroende för myndigheterna 88

89 Låg tilltro vid ovanliga, dramatiska händelser Stort förtroende för förmågan vid trafikolycka, lågt vid krig och terrorism En majoritet har god tilltro och få har låg tilltro till myndigheternas förmåga att hantera händelser som i någon utsträckning redan förekommer i Sverige med jämna mellanrum: Trafikolyckor Bostadsbränder El- och vattenförsörjning Båt, tåg eller flygolyckas Förtroendet är avsevärt lägre, ungefär en av fyra tror på låg förmåga, avseende förmågan att hantera: Naturkatastrof Epidemi Tillgång till mat Upplopp eller kravaller IT-haveri Propaganda från annan stat Förtroendet är mycket lågt avseende förmågan att hantera: Terrorism Hemlöshet Krig Kärnvapenkonflikter Från lågt till ännu lägre förtroende Förtroendet sjunker inom de områden där det redan var lågt och oron är stor och växande, dvs. hanteringen av krig och terrorism. 89

90 Skillnad mellan stad och land Förtroende för de lokala stort i storstad, litet på landsbygden I storstad tror en av tre att myndigheterna är bättre på att hantera en allvarlig händelse eller krig, få tror att man är sämre. Utanför stadsområden är det fyra av tio som tror att man är sämre, medan få tro att man är bättre. Allra störst är förtroendet i Stockholm, medan det är lägst i Norrbotten och på Gotland. Det militära försvaret fortsatt mycket viktigt, men trendbrott Två av tre tror det är viktigt att ha ett militärt försvar, medan drygt en av tio tror att det är oviktigt. Den upplevda betydelsen av försvaret ökade förra året, men den utvecklingen har nu avstannat. Liksom tidigare år är det sju av tio som anser att det är mycket viktigt att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp. Trots trendbrottet är det alltjämt viktigt att utveckla försvaret enligt sju av tio. Det psykologiska försvaret viktigt men oklart Liksom tidigare är det sex av tio som upplever att det psykologiska försvaret är viktigt, medan ytterst få upplever det som oviktigt. En av fem saknar uppfattning, vilket ger en antydan om att förståelsen för begreppet psykologiskt försvar är svag. Skillnaderna är ytterst få mellan olika grupper. Olika värderingar mellan män och kvinnor Män upplever det militära försvaret som avsevärt viktigare än det psykologiska, medan kvinnor tror de två är av samma betydelse. 90

91 Lågt förtroende för myndigheternas förmåga hantera krig och terrorism Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller IT-haveri Terrorism Propaganda från annan stat Hemlöshet Krig En konflikt med användning av kärnvapen % % 40% 60% 80% 100% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Vet ej/ej svar 91

92 Sjunkande förtroende för hantering av upplopp, terrorism, krig Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller IT-haveri Terrorism Propaganda från annan stat Hemlöshet Krig En konflikt med användning av kärnvapen Mycket/ganska stort förtroende ( ; ; ) 92

93 Rädsla Andel som är rädd att drabbas av Stor rädsla, litet förtroende avseende epidemi, terrorism, krig Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % Terrorism Epidemi Krig 10 Trafikolycka 5 Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka (4 613, 15) Att vara utan tillgång till Naturkatastrof dricksvatten mer än 24 IT-haveri timmar 0 Elavbrott i mer än 24 timmar Upplopp eller kravaller Litet förtroende Andel med litet förtroende för myndigheternas förmåga att hantera 93 %

94 Högre förtroende bland män % Mycket/ganska stort förtroende Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande Samtliga Man Kvinna Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IThaveri Terrorism Propagandlöshet Hem- från annan stat 17 Krig En konflikt med användning av kärnvapen 94

95 % 100 Högre förtroende om utländsk bakgrund Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande Mycket/ganska stort förtroende Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IThaveri Terrorism Propagandlöshet Hem- från annan stat 17 Krig En konflikt med användning av kärnvapen 95

96 Högre förtroende i storstadsområden % Mycket/ganska stort förtroende Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IThaveri Terrorism Propagandlöshet Hem- från annan stat 17 Krig En konflikt med användning av kärnvapen 96

97 Lågt förtroende för myndigheterna utanför storstad Tror du att myndigheterna (kommun/räddningstjänst, landsting, polis m.m.) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 40% 60% 80% 100% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 97

98 Störst förtroende i Stockholm Tror du att myndigheterna (kommun/räddningstjänst, landsting, polis m.m.) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten % % 40% 60% 80% 100% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar 98

99 Riskindex En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser (0-100) Risk kontra förtroende för lokala myndigheter Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst, landsting, polis m.m.) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 37 Större risk än i övriga landet, och även mindre förtroende för lokala myndigheter Större risk än i övriga landet, men även större förtroende för lokala myndigheter 35 Jämtland Kronoberg 33 Dalarna Södermanland Blekinge Värmland Norrbotten Gotland Gävleborg Kalmar Västernorrland Jönköping Västerbotten Örebro Västmanland Skåne Östergötland Västra Götaland Uppsala Halland Stockholm 25 Mindre risk än i övriga landet, men även mindre förtroende för lokala myndigheter Förtroende för lokala myndigheter Balans = Andel som tror att de lokala myndigheterna är bättre minus andel som tror att de är sämre än i resten av landet 99 Mindre risk än i övriga landet, och även större förtroende för lokala myndigheter %

100 Försvaret viktigt för två av tre Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett militärt (14: väpnat) försvar? Medel 3,87 4,03 Samtliga ,96 Man Kvinna ,04 3,90 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund ,09 3,94 Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet ,83 4,03 4,05 Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 40% 60% 80% 100% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar 4,02 4,08 3,85 3,90 4,00 4,03 (4 613, 15; 6 683, 14) 100

101 Sex av tio tycker det är viktigt med civilt psykologiskt försvar Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett civilt psykologiskt försvar? Medel 4,19 Samtliga ,18 Man Kvinna ,11 4,27 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund ,29 4,17 Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet ,23 4,17 4,17 Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 40% 60% 80% 100% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar 4,18 4,15 4,24 4,17 4,17 4,21 (4 613, 15) 101

102 Militärt och psykologiskt försvar lika viktigt för kvinnor Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett militärt försvar? Hur viktigt tycker du det är att Sverige har ett civilt psykologiskt försvar? Samtliga Man Kvinna Mycket viktigt Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Militärt försvar Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Civilt psykologiskt försvar Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne %

103 Försvar vid väpnat angrepp mycket viktigt Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Medel Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp ,54 4,54 Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar ,33 4,33 Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser ,96 3,94 Delta i internationella militära insatser ,23 3,44 0% % 40% 60% 80% 100% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar (4 613, 15) 103

104 Små förändringar i Försvarsmaktens betydelse Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Mycket viktigt Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser Delta i internationella militära insatser % ( , ) 104

105 Avvisa kränkningar vid gränsen viktigare för män % Försvarsmakten har ett antal olika uppgifter. Hur viktig tycker du att var och en av följande uppgifter är? Mycket/ganska viktigt Samtliga Man Kvinna Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp Bistå det övriga samhället vid katastrofer som t.ex. stormar och översvämningar Upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser Delta i internationella militära insatser 105

106 Trendbrott i försvarets betydelse Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) % % 40% 60% 80% 100% Det svenska Det svenska försvaret är Det svenska Vet ej/ försvaret är viktigt varken viktigt eller oviktigt försvaret är oviktigt ej svar

107 Utveckling av försvaret alltjämt viktigt Vad av följande stämmer bäst med din uppfattning? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % % 40% 60% 80% 100% Det svenska Det svenska försvaret försvaret bör utvecklas bör vara som idag (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 107

108 Säkerheten i Sverige och världen 108

109 Minskande säkerhet Säkerheten minskar i Sverige, Europa och världen En mycket klar majoritet är av uppfattningen att säkerheten minskar i Europa och världen. Nästan hälften uppfattar att den minskar i Sverige. Försämringar i säkerhetsläget uppfattas som störst i Europa. Kvinnor är mer benägna än män att uppleva en minskande säkerhet på alla plan. 109

110 Minskande säkerhet i Sverige och omvärlden Hur uppfattar du att människors säkerhet har utvecklats under det senaste året? I Europa I världen I Sverige % % 40% 60% 80% 100% Säkerheten har ökat mycket Säkerheten har ökat något Ingen skillnad 110

111 Fortsatta försämringar i Europa och Sverige Hur uppfattar du att människors säkerhet har utvecklats under det senaste året? % I Sverige I världen I Europa Balans = Andel som anser att säkerheten har ökat minus andel som anser att säkerheten har minskat (4 613, 15; 6 683, 14) 111

112 Minskad säkerhet vanligare bland kvinnor Hur uppfattar du att människors säkerhet har utvecklats under det senaste året? % 10 Samtliga Man Kvinna 0 I Sverige I världen I Europa Balans = Andel som anser att säkerheten har ökat minus andel som anser att säkerheten har minskat 112

113 Mindre negativ syn på säkerhet hos personer med utländsk bakgrund Hur uppfattar du att människors säkerhet har utvecklats under det senaste året? % 10 Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund 0 I Sverige I världen I Europa Balans = Andel som anser att säkerheten har ökat minus andel som anser att säkerheten har minskat 113

114 114 IT-säkerhet

115 Tydlig oro för att lämna information på internet Nästan hälften oroliga Liksom förra året är nästan hälften, kvinnor mer än män, oroliga för att lämna efter sig information på internet som kan användas för att skada dem. Framförallt oroar man sig för vad kriminella organisationer kan göra, den oron är särskilt utbredd bland kvinnor. Förändringarna är ytterst små över tiden. 115

116 Nästan hälften är oroliga för att lämna digital information Är du orolig för att information som du lämnar efter dig på Internet kommer att användas på ett sätt som kan vara till skada för dig? Samtliga Ja Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % (4 613, 15; 6 683, 14; 4 149, 13) 116

117 Oron för kriminella organisationer störst OM OROLIG: Vem är du mest orolig ska ta del av information du lämnar efter dig på Internet? % Möjliga arbetsgivare Myndigheterna, staten Privata företag Familj Vänner, bekanta Andra länder Inte alls orolig (4 613, 15; 6 683, 14) 117

118 Kvinnor mest oroliga för kriminella organisationer OM OROLIG: Vem är du mest orolig ska ta del av information du lämnar efter dig på Internet? % Samtliga Man Kvinna Möjliga arbetsgivare Myndigheterna, staten Privata företag Familj Vänner, bekanta Andra länder 118

119 Större oro för kriminella organisationer hos personer med utländsk bakgrund OM OROLIG: Vem är du mest orolig ska ta del av information du lämnar efter dig på Internet? % Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Möjliga arbetsgivare Myndigheterna, staten Privata företag Familj Vänner, bekanta Andra länder 119

120 Mänsklighetens undergång 1

121 Knapp majoritet tror på mänsklighetens utdöende En av sex tror mänskligheten är utdöd inom 500 år Hälften tror att mänskligheten kommer att dö ut, en av sex tro det sker inom 500 år. Förändringarna är små över tiden. Klimatförändringarna största hotet En av tre tror att klimatförändringarna leder till mänsklighetens undergång. Världsomfattande krig och resursbrist är andra risker som relativt många tror på. Klimatförändringarna ökande hot, att solen slocknar minskande Över tiden är det allt fler som tror att det är klimatförändringarna som leder till mänsklighetens undergång, medan allt färre tror att det kommer orsakas av att solen slocknar. Även pandemin uppfattas som en mindre trolig orsak än 14 då ebolaepidemin härjade. 121

122 Knapp majoritet tror på mänsklighetens undergång Tror du att mänskligheten kommer att dö ut? Samtliga 16 Man Kvinna Ja Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand exkl Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne % ( ; ) 122

123 En av sex tror på mänsklighetens utdöende inom 500 år OM TROR MÄNSKLIGHETEN DÖR UT: När tror du mänskligheten dör ut? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 40% 60% 80% 100% Under min livstid Inom 100 år Om 100 till 500 år Om mer än 500 år Aldrig Vet ej/ej svar ( ; ) 123

124 Klimatförändringar största hotet OM TROR MÄNSKLIGHETEN DÖR UT: Vad av följande tror du kommer orsaka mänsklighetens undergång? Klimatförändringar 33 Världsomfattande krig 16 Resursbrist 13 Att solen slocknar 8 Pandemi, en smittsam sjukdom som sprids över världen Antibiotikaresistens, att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och därför inte kan behandlas Naturkatastrof Gudomlig kraft En komet 2 1 Annat % Bas: Tror att mänskligheten kommer att dö ut, 2373 intervjuer 124

125 Klimatförändringarna uppfattas som allt större hot Vad av följande tror du kommer orsaka mänsklighetens undergång? 13: Vad av följande tror du kommer orsaka jordens/mänsklighetens undergång? Klimatförändringar Världsomfattande krig Resursbrist Att solen slocknar Pandemi, en smittsam sjukdom som sprids över världen Antibiotikaresistens, att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och därför inte kan behandlas Naturkatastrof Gudomlig kraft En komet Annat Bas: Tror att mänskligheten kommer att dö ut, intervjuer (2 607, 15; 3 624, 14; ställd till samtliga 13) %

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

MSB 18-årsundersökning 120815

MSB 18-årsundersökning 120815 MSB 18-årsundersökning 120815 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län Syfte och mål

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer