Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr Tallstigen 27 D Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga andra intressenter vare sig i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen. Som medlem antages varje bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltningen sker av styrelsen som väljs på årsmötet varje räkenskapsår. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär även att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt att genom upphandlingar genomföra låneplaceringar med, för den ekonomiska föreningen och medlemmarna, bästa utfall. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse daglig drifts och framtida ekonomin genom att med årsavgifter och placeringsräntor skapa och bygga upp kapital för löpande driften samt låneamorteringar och att kunna genomföra investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har i principbeslut bestämt att inte öka årsavgiften under 2006 / -07 samt att en minskning innebär att andra uppdrag och investeringar, inte kan genomföras som planerat. Föreningen delar KabelTV-nät samt viss drift (el och sophämtning m.m. ) med Brf. Sätuna 9 ( Smedsgränd ) och Sigtunahem ( Tallstigen ) i 2 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen 2006 Medlemsbladet Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida 1 mars 2006 och vintern håller fortfarande sitt grepp om vår omvärld. OS blev en succé för oss alla och skolungdomarna har i omgångar under 2 veckor, sportlov. Även om det ser ut som allt är lugnt, händer det en hel del inom Oden 2. Några saker kommer vi att ta upp i detta nummer som vad det innebär för Dig att vara medlem i en förening av vår typ, garage, snöröjning, kvarterslokalen, störningsjour, vattenskador, kabel-tv, gemensamhetsanläggningar, felanmälan m.m. Vi introducerar också en interaktiv utbildning Trevlig förvår En liten begreppsutbildning.. Del 1 Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Särskilda regler Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, bostadsrättslagen. Varje bostadsrättsförening måste registreras som juridisk person och ha stadgar, ekonomisk plan och en av medlemmarna vald styrelse. Därmed träder även andra lagstiftningar in som reglerar de ekonomiska kraven. Andra typer av ekonomiska föreningar för boende, som bostadsföreningar, har andra regler. Att bli medlem Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar. Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Vägras man medlemskap går det att få det prövat i hyresnämnden. Det kostar ingenting. Föreningen kan inte neka någon utan att ha mycket goda skäl. Vissa bostadsrättsföreningar är till för exempelvis äldre. Men diskriminering på grund av hudfärg, trosbekännelse eller liknande är förbjuden enligt lag. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal Om bostadsrätten är ny säljs den av föreningen. Det kallas upplåtelse. Samma gäller när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt, fast själva bostaden inte är ny i detta fall. När en bostadsrätt sedan säljs vidare talar man om överlåtelse. Upplåtelse- och överlåtelseavtal måste vara skriftliga för att gälla. Överlåtelseavtal ska dessutom vara underskrivna av båda parter. Vissa föreningar får ta ut en överlåtelse- eller upplåtelseavgift vid försäljningen. Då måste det anges i stadgarna hur avgiften ska beräknas. 1 fortsätter på sidan 2

2 Upplåtelseavtal - första gången bostadsrätten säljs I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är din avtalspart. I regel undertecknas det av både föreningen och dig som köpare. Din underskrift är dock inte nödvändig, även utan den har ni ett avtal i lagens mening. Upplåtelseavtal har en särskild tyngd, eftersom det är bara här som det bestäms om det ingår en uteplats i bostadsrätten. Överlåtelseavtal - varje gång bostadsrätten säljs vidare I överlåtelseavtalet är det bostadsrättshavaren som är avtalsparten, oftast den som bor i lägenheten. Men det kan också vara en organisation, ett byggföretag eller liknande. För överlåtelse kräver lagen att båda parter skriver under avtalet. Stadgarna reglerar lokalt för varje förening. Förhandsavtal - innan bostadsrätten upplåts Så kallade förhandsavtal tecknas innan bostaden är helt klar. I regel undertecknas de av både föreningen och dig som köpare. Men inte heller här är din underskrift nödvändig. Avtalet gäller även utan den. Red ut vad avtalet betyder Kräv klart besked om vilken typ av avtal det handlar om. Kräv också att det klargörs vad avtalet innebär för dig. Mäklaren eller någon i bostadsrättsföreningens styrelse kan svara. Andra slags avtal Ibland kan säljare föreslå andra avtal, som inte regleras enligt bostadsrättslagen. Var då extra noga med att få full information. Det kan vara fråga om: Bokningsavtal, intresseanmälan eller liknande. Ett sådant avtal kan slutas med alla som har med byggandet att göra. Dessa avtal ger dig ingen formell rätt eller skyldighet att köpa en bostadsrätt. Då bör du istället kräva att få ett förhandsavtal! Optionsavtal är bindande avtal med en bostadsrättshavare om att du ska köpa och han eller hon ska sälja. (Observera att du i dessa båda fall måste ansöka om medlemskap hos föreningen i vanlig ordning.) Ett hushåll, en röst Som bostadsrättshavare är man med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelse, revisor med mera och därmed hur huset ska skötas, årsavgift med mera. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman. Där och vid extra stämma har varje bostadsrätt en röst. Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi under verksamhetsåret och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Insats När en bostadsrätt upplåts betalar den nya medlemmen en insats till bostadsrättsföreningen. Det här är en viktig skillnad jämfört med hyresrätt, där det är förbjudet att ta betalt för bostaden. Storleken på insatsen vid upplåtelsen anges i en ekonomisk plan för föreningen, som registreras hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen finns, förutom en beräkning av föreningens kommande kostnader, uppgifter om bostädernas andelstal och storleken på insatserna. Årsavgift Det finns också likheter mellan bostadsrätt och hyresrätt. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste den som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift. Beloppet delas oftast upp i tolv eller fyra delar, så att inbetalningen görs varje månad eller kvartal. Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. I en del föreningar försöker medlemmarna hålla kostnaderna nere genom att själva ta hand om administration, trappstädning med mera. Fonder för underhåll Föreningen är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera. Men denna fond för yttre underhåll räcker inte alltid, så många föreningar tar lån till sådana åtgärder. Det är inte ovanligt att det också finns en fond för inre underhåll. Då sparas en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda lägenheterna. Pengarna i den inre fonden får vanligen inte användas för att rusta upp eller ändra lägenheten, till exempel sätta in en dusch eller frys, om det inte fanns från början. Riksorganisationer Många bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon riksorganisation för att få hjälp med administration och rådgivning. HSB och Riksbyggen är kooperativa organisationer. Det är ekonomiska föreningar där medlemmarna på olika sätt deltar i verksamheten. Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, är en organisation för privata bostadsrättsföreningar (sådana som inte är kooperativa). En del privata föreningar är i stället medlemmar i en lokal fastighetsägareförening. Försäljning Nya bostadsrätter säljs för det mesta genom riksorganisationerna eller via byggföretag - som då ibland anlitar mäklare. Äldre bostadsrätter säljs på den öppna marknaden genom mäklare eller direkt av bostadsrättshavaren. Vissa säljs via Kronofogden. Lägenheterna annonseras vanligen ut i dagspressen och via Internet. Denna information fortsätter i nästa medlemsblad som kommer i maj

3 3 Hur fungerar det då inom Oden 2, vem gör vad? Du har valt en boendeform som innebär att Du, trots att Du äger en 140-del av samfälligheten, samt ytterligare andelar inom 2 ytterligare gemensamhetsanläggningar med Brf Sätuna 9 och Sigtunahem. också har ett avtalat ansvar ( stadgarna ) d.v.s. skyldigheter och rättigheter för den dagliga och framtida driften och förvaltningen av samtliga anläggningar. Denna typ av ekonomiska förening kallas av lagstiftaren för Bostadsrättsföreningar och styrs av föreningens stadgar som är direkt kopplade till bl.a. BRL Bostadsrättslagen, LEF Lag om ekonomiska föreningar, Aktiebolags-lagen samt BokfL Bokföringslagen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ genom medlems samt årsmöten som genomförs enligt strikta regler däri varje medlem d.v.s. varje bostadsrätt har att rösta med 1 röst, oavsett antalet delägare. Besluten giltigförklaras enligt majoritetsbeslutsprincipen utom i en del ekonomiska undantagsfall ( likvidation, upplösning m.m. ) Du har genom årsmötet varje år givit en stor del av dessa uppdrag till en mindre grupp människor, styrelsen, att med Ditt förtroende ta över detta ansvar d.v.s. skyldigheter och rättigheter för den dagliga och framtida driften samt förvaltningen av tre ekonomiska samfälligheter. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsens samtliga ledamöter arbetar aktivt inom styrelsen och föreningen, varför det i det dagliga arbetet inte görs någon skillnad mellan ledamöterna. Föreningen är delägare i UBC som styrelsen utnyttjar för viss ekonomisk förvaltning. Ordförande leder arbetet och har fördelat områdesansvar inom hela styrelsen. Styrelsens ledamöter arbetar med tystnadsplikt och driver alla enskilda frågor som styrelsens egna frågor oavsett typ och ärendets karaktär. Gårdsvärdar har utsetts för varje delområde som medlemmarnas kontaktperson gentemot styrelsen bl.a. på städdagar och medlemsmöten. Medlemmen, d.v.s. Du är den viktigaste personen och utgör stommen till allt annat arbete. Därför är det viktigt att Du också föregår med gott exempel gentemot Dina grannar / övriga medlemmar samt deras familjer. Idag haltar det lite med våra medlemmars vilja att hjälpa till med så enkla saker som sophantering och skötsel av yttre och trapphusmiljöerna. Styrelsen hoppas på en förbättring där Du rannsakar Dig själv lite extra. Tack, styrelsen Det är så trist att återigen behöva påpeka några enkla sanningar. Garage och p-platser är enbart till för Dem som hyr dessa platser för eget bruk. Detta innebär att samtliga plaster är upptagna av medlemmar och externa hyresgäster med 7 platser för Sigtunahem, 3 platser för Dagiset Smedjan samt 2 platser av Taxi 020. Dessa externa hyresgäster betalar dessutom en betydligt högre månadsavgift än vad Du som medlem gör. Det gör mig fullständigt rasande, att Du som medlem och delägare i vår gemenskap tillåter Dig själv att missbruka föreningens/medlemmarnas förtroende genom att ständigt och jämt, trots upprepade påpekanden, använder våra externa hyresgästers platser som Dina egna och till och med lånar ut dessa till icke medlemmar från långt bort någonstans. Allra värst är det när Du använder den som tvätt eller reparationsplats - vilket av brandhänsyn är strängt förbjudet och vår fastighetsförsäkring täcker inte detta! Gör Din försäkring det??? Jag ger fullständigt tusan i om dessa platser används eller inte, av den betalande hyresgästen, VI SKALL INTE MISSBRUKA DETTA FAKTUM! Det är helt upp till den betalande hyresgästen att bestämma om han vill använda sin garageplats eller inte, det är absolut inget beslut vi har rätt att fatta åt honom/henne. Jag har som följd av denna mångåriga ohörsamhet diskuterat inom styrelsen möjligheten att ta ut kontrollavgifter om kr/dygn för den som missbrukar detta ( bilägaren ) och låta t.ex. CarPark vara kontrollorgan. Detta ställer krav på dekaler på bilarna, vilket är en baggis att genomföra. Leif Mayer, styrelsen

4 Vattenskador igen! Återigen ökar vattenskadorna utan att det är fel på servis eller va-anläggningarna. Det råder ingen tvekan om, att det är slarv eller rent av bekvämlighet från vår egen sida som är den största boven i dramat. Det har i ett par fall varit renodlade fastighetsproblem, som vi förhoppningsvis har löst i dag. Men de kvarvarande bekymren handlar om slarv. Jag tar inte upp detta för att pricka någon - utan uppmanar samtliga medlemmar att vara mer uppmärksamma på ventilations och våtrumsserviser och armaturer. Uppmärksammar Du ett läckage eller fukt, anmäler Du detta snarast till vårt journummer för omedelbara åtgärder. Teknikerna Garagen Stationsgatan 21 och 23 Kommer att förses med självlysande band målade på stolparna och väggar. En uppmärksam medlem har föreslagit detta eftersom det är svårt att se dessa då lyset släcks. Färgen blir orange. Sandlådorna i lekparkerna Sanden behövs bytas ut eftersom det dels har varit mycket stillastående vatten samt en massa husdjur som förrättat sina behov i dessa. Detta kommer att ske i samband med vårstäddagen och innebär att det kommer att köra dels traktorgrävare som lastbilar inom området. Vi uppmanar därför samtliga föräldrar att under dessa dagar inte utnyttja lekparkerna. Separat info kommer att utgå till alla Motorcykel och mopedkörning Inom området är det endast tillåtet att framföra motorfordon av alla typer på asfalterade vägar och vid synnerliga behov. Missbruket att köra moped bl.a. måste upphöra omgående på grusgångarna innan det sker en allvarlig olycka med småbarnen. Det stinker kiss o bajs. I sandlådor, rabatter, entréer, trapphus och p- platser allteftersom vårvärmen kommer. Vi uppmananar alla husdjursägare att rasta sina djur på anvisade platser inom kommunen eller att ha kattlåda utanför entréerna. Sigtuna kommuns hälsostadgar gäller! djurskydd Byta vvs-inredning Skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Detta är ett krav dels enligt stadgarna/lagen och från föreningens försäkringsbolag. I de fall monteringen har skett amatörmässigt (= oftast klantigt) och så småningom orsakar en vattenskada, får dess värre medlemmen betala notan själv, i bästa fall med självrisken kr kr. Föreningen använder endast godkända och certifierade yrkesmän för alla hantverkartjänster. Bygga ut altaner eller entréer.. Våren innebär alltid en massa snickarglädje och fasligt många idéer, främst av oss det manliga könet. Nu är det så vist ordnat att Du får inte bygga om eller till, ifall Du inte har styrelsens godkännande. Vårt område är strikt reglerat i bygglovshandlingarna till utseende, färgsättning och utförande. Detta eftersom det var en hel del problem att överhuvudtaget få byggnationen godkänd Avseende baksidorna är det tillåtet att bygga altangolv och staket i samma typ som gjorts enligt referens Tallstigen 3 A-C, 13 A-C, 15 och 17. Det är inte tillåtet att bygga högre staket än dessa eller altantak (bygglov). Markiser är godkända för montering, enligt byggreglerna för detta. Avsikten och syftet är att det skall se enhetligt ut i området, vilket inte heller stadsbyggnadskontoret haft synpunkter på. Entréerna är dock ett betydligt hetare kapitel. Odenvägen är ett skräckexempel där dåvarande medlemmar byggt altaner i strid mot styrelsens beslut och avsaknad av bygglov samt på kommunal mark. Papperskorgarna inom området Töms av någon och ingen. Någon är i detta fall Leif och Peter. Vänligen kasta Ditt skräp i papperskorgen och plocka gärna upp det andra slängt i istället för att bara låta det ligga. Detta gäller i högsta grad även rökarna som har den fula ovanan att slänga fimpar överallt. Tack! Störningsjour Oden 2 är på väg in i samarbetsavtal med Störningsjouren, ett företag som specialiserat sig på bl.a. störningar, bostadsbråk och andra problem mellan boende och befintlig lagstiftning inom ämnesområdet. Vi återkommer med ytterligare information 4 Ha en skön vår efter snön

5 5 Parkeringar och garageplatser Styrelsens Lena Dahlkar hanterar alla p-platsärenden. Du når henne enklast på mobiltelefon Lämna Ditt nummer o namn samt ärende ifall inte Lena svarar, så ringer hon upp fortast möjligt. Du kan även besöka Oden 2;s expedition på gården Stationsgatan 23 B. Se öppettiderna i agendan. Besök vår expedition Stationsgatan 23 B, gården Här kan Du lämna in kvitton, diskutera boendefrågor, boka kvarterslokalen, ställa frågor och anmäla p-plats ärenden (ovan). Vi har öppet varannan helgfri torsdag mellan eller så länge det behövs. Ibland sker även informella arbetsgruppsmöten här. Kvarterslokalen i förändring.. Det pågår f.n. en upprustning av kvarterslokalen i form av nya dörrar, nya lamparmaturer, förbättrad toalettmiljö, förbättrad dusch/bastu miljö och duschdraperier samt inte minst ny köksservis. 30 kompletta kuvert med porslin, glas, kaffekoppar och bestick för alla typer av festligheter och möten. Kompletteringen görs för att dels har dörrarna m.a.a. 18 års slitage och hårdhänt behandling, gått sönder. Ersättning sker med trädörrar som laseras vita. Porslin, glas och bestick är av ganska hög kvalitet och är stöldbegärligt. Porslins och skafferiskåp kommer att låsas med nyckel som enbart lämnas ut i samband med att lokalnycklarna hämtas. Kvarterslokalen lånas och bokas endast ut till medlem eller ideell organisation med direkt anknytning till medlem ( efter förfrågan ) inom Brf Oden 2. Enda undantag f.n. är Lions i Märsta och Förskolan Smedjan genom mångårigt samarbete. Städning skall ske omgående innan nycklar återlämnas. Komplettering av förstört porslin eller glas kommer att ske av föreningen till självkostnadspris. Detta innebär att det kommer att ställas betydligt högre krav på Dig i framtiden än vad som hittills skett och framförallt då lokalen lånas ut för bl.a. pingisspel. Ungdomar eller barn får inte utan målsmans godkännande själva låna lokalen. Dessa något hårdare regler har tillkommit för att vi skall kunna ha vår fina kvarterslokal för de sammankomster den i första hand är avsedd för. Styrelsen Oden 2 // Inför snösmältningen och vårens ankomst. Bästa medlemmar. Vi behöver Din hjälp med att se till att hålla dagvattenbrunnarna fria från snö, is och sand då töandet startar. Har Du möjligheter finns verktygen i trädgårdsförråden. Uppmärksammar Du någon brunn som inte släpper igenom tövattnet, kontaktar Du Peter eller Leif. Teknikerna

6 6 Något av innehållet i detta nummer Förvår/senvinter 2006 En liten begreppsförklaring del 1 Hur funkar Oden 2? Kvarterslokalen Garagen och lite bekymmer Små notiser om lite av varje Styrelsens sammansättning Agenda 2006 Snöröjning Tage Danielsson, vårtalet 1955 KabelTv, extra uttag, kanaler Snöröjningen vinter 2006 Snö och is har varit en återkommande fråga för tekniken. Det har varit stört omöjligt att kunna genomföra vettig snöröjning m.a.a. det fantastiska vintervädret. Tyvärr visar det sig allt tydligare, att idén om ett inköp av begagnad traktor rycker allt närmare. Vi ber om ursäkt att vi inte hunnit med att dels arbeta och dels agera morgonpigga snöröjare. Nästa vinter kommer förhållandena att förändras radikalt till det bättre. Tack till Er fåtal, som röjer och sandar framför Stationsgatans portar och gångar. "Förresten kan det vara rätt så farligt att hälsa våren alltför gravallvarligt tänk om hon sitter bakom molnens murar och inte vill bli med och bara tjurar för att hon inte på vår gård får leka... ty varför skulle annars våren tveka?" Tage Danielsson 30april 1955 vårtalet i Uppsala Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Orgnr Styrelsen 2005 / 2006 Redaktör för detta nummer är styrelsens Leif Mayer. Du är välkommen med tips och annat Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras enbart till aktuellt format // Leffe Tallstigen 27 D, Märsta Pia Gidlöf, ordförande Tallstigen 27 D Hem: Mobil; Leif Mayer, sekreterare, info Akuta problem teknik Tallstigen 13 C Hem; Mobil; Catarina Harwing, ekonomi Tallstigen 27 C Mobil: Anders Sundqvist, vice ordf. + IT/TV Stationsgatan 23 C Hem: Mobil; Margareta Rasmussen, samordnare miljöfrågor Stationsgatan 23 C Hem: Peter Aro, teknikansvarig Akuta problem Teknik Odenvägen 12 A Mobil: Lena Dahlkar, vice sekr, Tallstigen 7 B Tarmo Kurvinen, suppleant Stationsgatan 23 A Hugo Strindhagen, suppleant Stationsgatan 21 B samordnare projekt Mobil: Brf Oden 2 e-post: Då Du snabbt vill komma i kontakt med styrelsen Brf Oden 2 hemsida: Här hittar Du en massa information m.m. Jourtelefon:

7 2006 Agenda våren 2006 Torsdag 12 januari 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 16 januari 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte Torsdag 26 januari 2006 kl Expeditionen öppen Torsdag 9 februari 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 13 februari 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte Torsdag 23 februari 2006 kl Expeditionen öppen Torsdag 9 mars 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 13 mars 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte Torsdag 23 mars 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 3 april 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte / Årsredovisning, förbereda årsmöte Torsdag 6 april 2006 kl Expeditionen öppen Torsdag 20 april 2006 kl Expeditionen öppen Lördag 22 april 2006 kl Hela området Vårsstäddag kl Torsdag 4 maj 2006 kl Expeditionen öppen Kvarterslokalen Medlemmar vårmöte Söndag 7 maj 2006 kl Tallstigen 13 C sista motionsdag före årsmötet Måndag 8 maj 2006 kl Kvarterslokalen Styrelsemöte / beslut motioner Torsdag 18 maj 2006 kl Expeditionen öppen Måndag 29 maj 2006 kl Ekillaskolan matsal Årsmöte 2006 ( arbetsåret 2005 ) 7 Lite funderingar som Du borde ställa Dig. En dag kommer kallelsen i brevlådan; föreningsstämma När du läser den kanske du tänker: Det där är inget för mig, de gör ändå som de vill i styrelsen. Varför lägga tid på att gå dit? Eller kanske känner du dig osäker när du hör ord som justerare, motion och votering. För att inte tala om resultat- och balansräkning. Ord som kan sända rysningar längs den mest stadige persons ryggrad. Lika bra att de som kan det där håller på, kanske du funderar. Fast det vore nog roligt att vara med ändå, man har ju ändå vissa idéer och tankar om vad som skulle kunna bli bättre. Och att delta på årsstämman handlar ju dessutom om att förvalta en investering som kanske är den viktigaste i ditt liv, den i ditt boende. En styrelse ska företräda föreningens medlemmar. Men om styrelsen inte har kunskap om medlemmarnas vilja riskerar den att besluta saker som strider mot den allmänna viljan i föreningen. - Om styrelsen inte får någon input från medlemmarna vet ju inte styrelsen vad medlemmarna vill, då kan inte styrelsen företräda medlemmarna. En aktiv debatt bland medlemmarna höjer dessutom kvaliteten i föreningen. Gör slag i saken och deltag på årsstämman den 29 maj. Som vanligt genomför vi årsmötet utan stress och hets samt förklarar alla ärenden innan beslut. Som avslutning äter vi läcker smörgåstårta med dryckjom samtidigt som Du kan ställa resten av frågorna Du funderat över Styrelsen

8 8 Gemensamhetsanläggningen, Kabel-TV ( Anläggningen med digital och analog utsignal, Internet bredband samt IP-telefoni ) Under mars/april kommer ComHem s utförare Wikmans El i Uppsala att återkomma för ev. extra samt kompletterande inkopplingar av digital TV/Internet/IP-telefoni 3-håliväggen. Du skall, ifall Du har intresse av detta, anmäl till Leif Mayer ( Du hittar adress och anmälan m.m. längre ner ) så snart som möjligt. Kostnaden kommer Du att få bära själv. Genom att vi blir flera som kommer att göra detta samtidigt blir kostnaden lägre för var och en, än om vi gör detta själva. En anledning till att vi använder det företag som monterat från begynnelsen, är besiktningsansvaret för anläggningen. Dessutom används enbart kontakter av professionell kvalitet. Som bekant har vi även en satellitantenn inkopplad på systemet vilket är mycket ovanligt i en ComHem-anläggning och ställer därmed också lite större tekniska krav. Det är inte tillåtet att själv utföra inkopplingar/uppgraderingar av s.a.s. gamla anslutningsdon till 3-håliväggen. Respekteras inte detta kommer inte heller den avtalade garantin och avtalet med ComHem att hållas med innebörden att anläggningen kan kopplas ut från ComHem nätet, med alla tillkommande årskostnader under kvarvarande avtalsperiod som följd. Anläggningen synes till dags dato, ha fungerat bra. Ingen enda medlem har hört av sig om problem eller dålig bild, efter det vi tagit upp problemet med anslutningskablarna. Märkte själv en oerhörd förbättring då jag bytte ut min 7 meter kabel till bättre typ. Under våren kommer Anders Sundqvist att återkomma om ev. tillkommande satellitkanaler. Detta är helt beroende av kostnaderna för komplettering av kortplatser i befintlig mottagare. Vi är beroende av Dina synpunkter på aktuellt och förslag till framtida kanalutbud Har Du synpunkter på dels den tekniska lösningen eller kanalutbuden, kontaktar Du Teknik/felanmälan Leif Mayer, Tallstigen 13 C , Avtal/Kanalutbud Anders Sundqvist, Stationsgatan 23 C , Observera att detta gäller samtliga medlemmar i Brf Oden 2, Brf Sätuna 9 och Sigtunahem Märsta, Tallstigen KabelTV samfälligheten, Anders o Leif Anmälan för kompletterande arbeten gemensamhetsanläggningen Kabel-TV Brf Oden 2 Brf Sätuna 9 Sigtunahem Tallstigen Medlem/lägenhetsnummer;.. Medlems namn;. Gatuadress;. Antal kompletterande inkopplingar i befintliga TV-uttag. Antal nya 3-håliväggen-uttag. Övervåning / undervåning (stryk ) Godkännes som beställning och fakturaadress. 2006/03/ Lämnas till Leif Mayer, Tallstigen 13 C

9 9 Kallelse till Vårstäddagen 2006 Lördagen den 22 april kl Som sedvänjan kräver, skall vi sopa, feja, reparera, odla och fixa buskage, trapphus, utanför portarna, parkytorna, gångvägarna, prata med varandra och inte minst ta en välförtjänt fika med korv o bröd, eller varför inte en öl eller två. Det serveras även icke alkoholdrycker som saft o läsk med en del godis för barnen. Alla skall deltaga utan de fåtal undantagna som m.a.a. handikapp, sjukdom eller hög ålder av naturliga skäl inte skall deltaga i arbetet. Alla Ni är dock välkomna att delta i pratet och myset i övrigt. Har Du trots detta giltiga skäl som ex.vis dödslar, födslar eller andra viktiga händelser är Du också undantagen. För Er som inte avser vara med enligt ovan skäl, vänligen kontakta Din Gårdsvärd eller Maggan Rasmussen / Lena Dahlkar , ansvariga för denna dag. För Dig som tycker att detta är något man skall låta andra göra och inte bryr sig om sitt eget boende överhuvudtaget och bara uteblir för att låta Dina grannar göra Ditt jobb, kommer en kontrollavgift att tas ut om 500 kr som kompensation för de merkostnader Du genom Din nonchalans orsakar föreningen och medlemmarna Observera att arbetspass handlar mest om planering - det går för det mesta att ordna, med de flesta arbetsgivare. Styrelsen Kallelse till medlemsmöte/föreningsstämma Lördagen den 22 april 2006, kl Plats; baksidan kvarterslokalen Tallstigen parken 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av justerare / rösträknare 4. Kabel-TV anläggning och avtal samt kanalutbud 5. Förberedelser inför Årsmötet 29 maj Störningsjouren 7. Ekonomisk förvaltning, tjänsteinköp, försäkringar m.m. 8. Besiktning av lägenhetsbeståndet Avslutning Styrelsen påminner om det obligatoriska deltagande, varför mötet också sker i direkt anslutning till städdagen. Välkomna, styrelsen

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf.

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf. Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013.

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. Tid: Söndagen den 24 mars 2013, kl. 12.00 14.00 Plats: Mörtviksskolans

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 Sommarvärme,, piingst Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon sedan förra

Läs mer

METERN MEDLEMSBLAD 98 JUNI 2010

METERN MEDLEMSBLAD 98 JUNI 2010 METERN MEDLEMSBLAD 98 JUNI 2010 Styrelsen arbetar f.n. med de underhållsåtgärder som ska göras de närmaste åren. Det som finns med i planeringen är bl.a. portrenovering, inreglering av värmesystemet (inkl

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Olivbladet. Informationsblad för Bostadsrättsföreningen Oliven 13 14, Oxelösund November 2008. Styrelsen fram till årsmötet 2009. Vintern har kommit

Olivbladet. Informationsblad för Bostadsrättsföreningen Oliven 13 14, Oxelösund November 2008. Styrelsen fram till årsmötet 2009. Vintern har kommit Vintern har kommit Snön lyser vit på taken. Vi hoppas att alla medlemmar haft en skön sommar och höst nu när vintern har kommit Vi har hittills i år fått 7 nya medlemmar i föreningen. Vi hälsar alla välkomna

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler 1/5 Inledning Målsättningen med denna skrift är att informera om Samfälligheten Bangården. Den redovisar samtidigt vilka regler som gäller för medlemmarna

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

I detta nr: Styrelsen informerar

I detta nr: Styrelsen informerar nr 1/2013 jan - maj I detta nr: Styrelsen informerar Balkongrenoveringen Vicevärden informerar Nästa nummer beräknas komma ut i slutet av maj 2013. Lämna in annonser eller annat material senast den 20

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. September 2008 Årgång 20 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. September 2008 Årgång 20 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta 1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Välkommen till HSB BRF Morkullan i Stockholm!

Välkommen till HSB BRF Morkullan i Stockholm! Välkommen till HSB BRF Morkullan i Stockholm! För att du som boende ska finna dig till rätta, veta vad du kan förvänta dig av föreningen och vad som förväntas av dig har vi sammanställt det här välkomstbrevet.

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Juli 2005, Sommarnummer Årgång 17 nummer 3. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Juli 2005, Sommarnummer Årgång 17 nummer 3. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Innehåll Välkommen till... 1 1. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lunden 28... 3 2. Generell information & kontaktuppgifter... 4 3. Styrelsen... 6 4. Parkeringsplatser...

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Det innebär bl.a. att styrelsen

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Information från Brf Trädgårdsstaden

Information från Brf Trädgårdsstaden Infoblad nr 1, februari 2015 Nu har julen passerat och vi har fått lite snö och kyla. Även vintern kan ha sin tjusning, bifogad bild togs en kväll när nysnön lagt sig. Vi ser fram mot en vårvinter med

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 BRF Islandet Adolf Information till medlemmar Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf! Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 På föreningens hemsida, www.brfkyrkbyn1.se, finns utförlig information om föreningen och boendet i Kyrkbyn. Men några saker vill vi passa på att inledningsvis nämna.

Läs mer

Policydokument för BRF Mjölner 15

Policydokument för BRF Mjölner 15 Policydokument för BRF Mjölner 15 Inledning Dokumentet beskriver BRF Mjölner 15s övergripande policy för balkonginglasning, bebyggning av uteplats, installation av markis över balkong samt installation

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Fågelmatning.. .. och hundbajs!

Fågelmatning.. .. och hundbajs! Februari 2013 Fågelmatning.. På förekommen anledning ber styrelsen de medlemmar som matar fåglarna genom att kasta ut bröd och frön på marken att sluta med det. Detta innebär mycket nedskräpning av fågelträck,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 Sensommar,, skollstart Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren 2011-02-28 1 av 7 Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Domherren Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen!

Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen! 00 Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen! 01 Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Mosippan 1.1 Vår historik 02 Vem ska jag

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Barkarby Äng kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tisdagen 31 maj 2016 kl. 18.30 i restaurangen på äldreboendet Flottiljen, Korpralsvägen

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Ordningsregler Brf Översten

Ordningsregler Brf Översten Vad är en bostadsrätt Vi säger i dagligt tal att vi äger vår bostad. Det är riktigt att säga så när det gäller villor men i Sverige kan man till skillnad från de flesta andra länder inte äga sin bostadsrättslägenhet.

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND

VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND 2 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND OM FÖRENINGEN LÄGENHETSSTORLEKAR FÖRENINGENS

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Org nr 716408-1882 Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Innehållsförteckning Välkommen till BRF Fiskekroken... 2 Om att bo i bostadsrättsförening... 2 Hemsida och e-postadress... 2 Föreningens

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Hedlundsgatan 10 A Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Hedlundsgatan 10 A Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96.5 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och barnvänligt område, nära till centrum, tåg, skolor

Läs mer

Rubinen Nytt. Nyä TV-ävtäl. 2013-03-17 Nr 1 2013. BRF Rubinen

Rubinen Nytt. Nyä TV-ävtäl. 2013-03-17 Nr 1 2013. BRF Rubinen BRF Rubinen 2013-03-17 Nr 1 2013 Rubinen Nytt Nyä TV-ävtäl Föreningen har tecknat ett fastighetsägaravtal och ett gruppanslutningsavtal med Tele2 Sverige AB om leverans av kabel-tv. Tele 2 ska enligt avtalen

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221

Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221 Södra Bostorp 221 Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221 Enplansvilla på hörntomt med altan delvis under tak i norr, stenlagd

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida Brf Rensnålen 8 Information till medlemmarna Hemsida... 1 Avgifter... 2 Nycklar... 2 Fastighetsskötsel... 2 Medlemsförmåner... 3 Rabatter... 3 Kabel-TV, bredband och IP-telefoni... 3 Inventarier... 3 Altan...

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2016-1 2016-01-02 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2016-1 Hej alla medlemmar! Styrelsen hoppas att ni alla fått ett gott slut på 2015 och

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer