MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Innehåll 159 Godkännande av föredragningslistan Budget 2016 för Mullsjö kommun Budgetmål för 2016 för Mullsjö kommun Checkkredit 2016 för Mullsjö kommun Investeringsram 2016 för Mullsjö kommun Fastställande av låneram 2016 för Mullsjö kommun Delårsbokslut Mullsjö kommun Delegering av mark och fastighetsaffärer Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område Markförsäljning i anslutning till fastigheten Bosebygd 1: Eventuellt inköp av Sjörydsvillan AB Försäljning av Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem Handlingsplan för folkhälsa Motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal Motion om att integrera förskola/äldreboende Motion om fysisk aktivitet Motion, kunskap är makt Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige Valärende Kommunstyrelsens ordförande informerar Delgivningar

2 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Se bifogad uppropslista Eva Nilsson (M), Kent Oskarsson (S), Leif Andersson (MF) och Joachim Stenberg (MF) anmäler jäv i 170 Jimmie Larsson (M) ersätter Eva Nilsson (M) i 170 till 179 Övriga närvarande Lennie Johansson, kommunchef och sekreterare Jan Österberg, ekonomichef till kl Utses att justera Eva Götbrink (MP) och Niklas Hedström (KD) Justeringsplats och tid Kommunchefens tjänsterum den 26 november Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Lennie Johansson Pernilla Jovanovic Eva Götbrink Niklas Hedström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

3 Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan. En interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande, som skulle ställts till kommunstyrelsens ordförande har kommit in till kommunen den 3 november. Enligt överenskommelse ändrades rubriken till Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen stod inte med i kungörelsen av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november. Lades ut på borden till sammanträdets samtliga ledamöter. Bestämdes att interpellationen tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

4 Dnr 2015/1186 Budget 2016 för Mullsjö kommun att budgetramarna fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag: Allmänna utskottet, tkr Tekniska utskottet, tkr Kultur- och fritidsutskottet, tkr Barn- och utbildningsnämnden, tkr Socialnämnden, tkr Byggnadsnämnden, 1898 tkr Miljönämnden, tkr Finansförvaltningen, tkr Reservation Angelica Lundberg (SD) och Albert Müller (SD) reserverar sig mot besluten gällande: Allmänna utskottet Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden Budgetberedningens förslag till ramar för 2016 Allmänna utskottet, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten. Ramökning: Upphandlare 500 tkr IT tekniker 50 %, samordnas med socialnämnden 300 tkr Ramminskning: Besparingar 889 tkr Telefonväxel 130 tkr Tekniska utskottet, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten Ramökning: Införande av kostprogram 200 tkr, ettårigt Ramminskning: Uppstyrning av inköp 100 tkr. Omdisponering av tjänster 100 tkr Underhåll överförs till komponentavskrivning 500 tkr Nytt elavtal 350 tkr Enskild belysning landsbygden 100 tkr Skogsavverkning 200 tkr

5 forts. Kultur- och fritidsutskottet, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten. Ramökning: Ramminskning: Taxehöjning idrottshallar 20 tkr Ökad självfinansiering simhallen 100 tkr Reducerat stimulansstöd evenemang 40 tkr Ökad självfinansiering kulturskolan 40 tkr Projektbidrag hembygdsföreningar upphör 15 tkr Barn- och utbildningsnämnden, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten. Ramökning: Ramminskning: Förbrukningsinventarier 80 tkr Vikariepool 100 tkr Läromedel 206 tkr. Tillsättning utvecklingschef 106 tkr Kompetensutveckling 100 tkr Komvux 100 tkr Lägre antal gymnasieelever 695tkr Socialnämnden, tkr Ramförändring jämfört med innevarande år Ramökning: Systemförvaltare 50 % samordnas med IT 300 tkr Samverkansprojekt 150 tkr Ramminskning: Riktat statsbidrag för bemanning IFO 175 tkr Tekniska hjälpmedel 300 tkr Läkemedel 200 tkr Chef ÄO 700 tkr Taxor hemsjukvård 400 tkr Hyreshöjningar servicehuset MP 20 tkr Ökade taxor trygghetslarm 75 tkr Minskade SÄBO-platser tkr FO 30 % minskad bemanning 6 månader 100 tkr Byggnadsnämnden, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten Ramökning: Ramminskning: Besparingar 49 tkr

6 forts. Miljönämnden, tkr Ramökning Mindre ramförändring jämfört med innevarande år Finansförvaltningen, tkr Ramförändring jämfört med vårbudgeten Ramökning: Flitpeng 250 tkr Familjecentral 500 tkr - uppstart sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 12 oktober 2015 samt budgetdokument Budget 2016 för Mullsjö kommun Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 20 oktober 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 207 Skrivelse från Lärarförbundet den 26 oktober 2015 Skrivelse från Kommunal den 2 november 2015 med bilagt tillägg till skrivelsen angående budgetbesparingar Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 250 Förslag till beslut att godkänna budgetberedningens förslag. Förslag till beslut under sammanträdet Linda Danielsson (S), Christer Rube (S), Henrik Jansson (M), Johnny Nilsen (MF) Mikael Johnsson (V) och Ingemar Eriksson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Angelica Lundberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas ändringsförslag som innebär följande: Allmänna utskottet tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr Socialnämnden tkr Byggnadsnämnden tkr sgång 1 Allmänna utskottet Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner.

7 forts. sgång 2 Barn- och utbildningsnämnden Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. sgång 3 Socialnämnden Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. sgång 4 Byggnadsnämnden Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner Ajournering i 10 minuter. et skickas till Ekonomiavdelningen

8 Dnr 2015/1186 Budgetmål för 2016 för Mullsjö kommun att målsättningen är ett resultat som är 0 % av skatter och bidrag för 2016, att målsättningen ska vara att amortera i nivå med avskrivningarna under Målet avser amortering på nuvarande lån och är inte kopplat till eventuell nyupplåning. Målsättningen är ett resultat som är 0 % av skatter och bidrag för Detta är ett ettårigt mål. Kommunen har som mål att amortera i nivå med avskrivningarna under Målet avser amortering på nuvarande lån och är inte kopplat till eventuell nyupplåning. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 251 Förslag till beslut att målsättningen är ett resultat som är 0 % av skatter och bidrag för et skickas till Ekonomiavdelningen

9 Dnr 2015/1186 Checkkredit 2016 för Mullsjö kommun att godkänna att checkkrediten ska vara 50 mkr Budgetberedningen har lagt förslag att checkkrediten ska vara 50 mkr sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 252 Förslag till beslut att godkänna att checkkrediten ska vara 50 mkr et skickas till Ekonomiavdelningen

10 Dnr 2015/1186 Investeringsram 2016 för Mullsjö kommun att investeringsramen för 2016 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag: Tekniska utskottet tkr Allmänna utskottet tkr Kultur- och fritid tkr Socialnämnden 750 tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr Reservation Angelica Lundberg (SD) och Albert Müller (SD) reserverar sig mot besluten gällande: Tekniska utskottet Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Budgetberedningen föreslår att investeringsramen för 2016 ska vara tkr och fördelas enligt följande: Tekniska utskottet tkr Allmänna utskottet tkr Kultur- och fritid tkr Socialnämnden 750 tkr Barn- och utbildningsnämnden tkr sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 253 Förslag till beslut att investeringsramen för 2016 ska vara tkr. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas ändringsförslag vilket innebär Tekniska utskottet, tkr Allmänna utskottet, tkr Kultur- och fritidsutskottet, 590 tkr Ajournering i 5 minuter.

11 forts. Liza Ozwald Svensson (S) och Linda Danielsson (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår Sverigedemokraternas förslag. Eva Nilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Fredrik Samuelsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en gång- och cykelväg (GC-väg) på Kärleksudden, 1,8 mkr. Johnny Nilsson (MF), Adam Bergqvist (V), Linda Danielsson (S), Staffan Bäckelid (KD), Maria Danfors (MP) och Kent Oskarsson (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår Fredrik Samuelssons (M) förslag. sgång 1 Tekniska utskottet Ordföranden finner att det finns tre förslag, kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas och Fredrik Samuelssons (M) och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. sgång 2 Allmänna utskottet Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. sgång 3 Kultur- och fritidsutskottet Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas och ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. et skickas till Ekonomiavdelningen

12 Dnr 2015/1186 Fastställande av låneram 2016 för Mullsjö kommun att fastställa låneramen för Mullsjö kommun för nyupptagna lån till 38 mkr för Budgetberedningen har föreslagit en låneram för Mullsjö kommun för nyupptagna lån på 38 mkr för sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 254 Förslag till beslut att fastställa låneramen för Mullsjö kommun för nyupptagna lån till 38 mkr för et skickas till Ekonomiavdelningen

13 Dnr 2015/1147 Delårsbokslut Mullsjö kommun att godkänna föreliggande delårsbokslut med helårsprognos per för Mullsjö kommun. En sammanställning har gjorts med prognos och årsbokslut för hela kommunen. Delårsbokslutet visar ett positiv resultat om plus tkr och helårsprognosen pekar mot ett negativt resultat tkr. Ärendet har varit hos kommunfullmäktige för beslut men blev återremitterat till kommunstyrelsen för korrigering av felaktiga siffror. Delårsbokslutet har korrigerats och sunderlag Delårsbokslut Mullsjö kommun, version 3. Protokoll från kommunstyrelsen den 7 oktober 2015, 237 Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2015 den 8 oktober 2015 Protokoll från kommunfullmäktige den 27 oktober 2015, 149 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 256 Förslag till beslut att godkänna föreliggande delårsbokslut med helårsprognos per för Mullsjö kommun. et skickas till Ekonomiavdelningen

14 Dnr 2015/1297 Delegering av mark och fastighetsaffärer att inrätta ett investeringskonto på 5 mkr för fastighetsaffärer att disponeras av kommunstyrelsen, där försäljning och köp kan kvittas mot varandra, att kommunstyrelsen kan genomföra affärer med enskilt belopp upp till 3 mkr och att köp och försäljning ska redovisas som delegationsbeslut till kommunfullmäktige. Reservation Angelica Lundberg (SD) och Albert Müller (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen är kommunens organ för markförsörjning men har med dagens regelverk mycket begränsade möjligheter att ta detta ansvar. Kommunens regelverk är föråldrat och behöver anpassas till dagens verklighet och marknadens förutsättningar för att bli en effektiv aktör. Kommunstyrelsen behöver ges delegation att genomföra mindre affärer upp till 3 mkr. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 5 oktober 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 214 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 257 Förslag till beslut att inrätta ett investeringskonto på 5 mkr för fastighetsaffärer att disponeras av kommunstyrelsen, där försäljning och köp kan kvittas mot varandra, att kommunstyrelsen kan genomföra affärer med enskilt belopp upp till 3 mkr och att köp och försäljning ska redovisas som delegationsbeslut till kommunfullmäktige. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) och Ingemar Eriksson (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

15 forts. Linda Danielsson (S), Mikael Johansson (V), Staffan Bäckelid (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Joachim Stenberg (MF) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. sgång Ordföranden finner att det finns tre förslag: Angelica Lundbergs (SD) och Ingemar Erikssons (M) förslag av avslå kommunstyrelsens förslag. Linda Danielsson (S), Mikael Johansson (V) och Staffan Bäckelid (KD), Calle Nyholm (MP) och Henrik Janssons (M) förslag att besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Joachim Stenbergs (MF) förslag att återremittera ärendet. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar så. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Angelica Lundberg (SD) och Ingemar Erikssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner. Omröstning Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: JA-röst för kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultat Med 27 JA-röster för kommunstyrelsens förslag mot 8 NEJ-röster för Angelica Lundbergs (SD) och Ingemar Erikssons (M) förslag beslutar kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. et skickas till Kommunstyrelsen

16 Dnr 2015/1291 Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område att godkänna förslaget till taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område. Räddningschef Bengt Martinsson har tagit fram dokumentet Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område till kommunstyrelsen. sunderlag Taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 215 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 258 Förslag till beslut att godkänna förslaget till taxor för myndighetsutövning inom räddningstjänstens område. et skickas till Räddningschef T.f. räddningschef Ekonomiavdelningen

17 Dnr 2015/1102 Markförsäljning i anslutning till fastigheten Bosebygd 1:34 att sälja marken i anslutning till fastigheten Bosebygd 1:34 om 2260 m 2. Ägaren av fastigheten Bosebygd 1:34 är intresserad av att förvärva mark i anslutning till sin fastighet. Totalt handlar det om cirka m 2 till ett pris av 15 kr/m 2. Markområdet är inte detaljplanelagt. Kommunen erbjöds hösten 2014 att förvärva en fastighet i nära anslutning till aktuell mark. Det rörde sig om fastigheten Havstenshult 1:26 med 26 ha mark till ett pris av tkr (4,2 kr/m 2 ). Kommunen tackade nej. Enligt markförsäljningspolicyn är ej planlagd mark normalt inte till salu. Översiktsplanen anger ingen speciell inriktning för markområdet. Fastighetsägaren har meddelat att syftet med ett markköp är att säkerställa så inga nybyggnationer blir för nära och även vid en framtida försäljning ha en större målgrupp, vilket också kan öka värdet då tomten idag är ganska liten och begränsad. Allmänna utskottet beslutade den 17 juni 2015 att säga nej till liggande förslag och överlämna ärendet till tekniska utskottet för diskussion med fastighetsägaren om eventuell ändring av markstorleken till en mindre tomtareal. Efter kontakt med ägaren av fastigheten Bosebygd 1:34 finns det ett nytt förslag till köpekontrakt framtaget, där ytan är minskad till ca 2260 m 2. sunderlag Tjänsteskrivelse, förslag till kontrakt samt kartbilaga från enhetschefen för teknisk service den 15 september 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 17 juni 2015, 141 Protokoll från tekniska utskottet den 27 augusti 2015, 114 Protokoll från tekniska utskottet den 24 september 2015, 139 Köptekontrakt daterat den 19 oktober 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 216 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 259 Förslag till beslut att sälja marken i anslutning till fastigheten Bosebygd 1:34 om 2260 m 2. et skickas till Tekniska utskottet och teknisk chef Fastighetsägarna

18 Dnr 2015/1313 Eventuellt inköp av Sjörydsvillan AB att köpa Sjörydsvillan AB, att förhandlingar upptas snarast med Mullsjö Bostäder AB om försäljning av Sjörydsvillan AB. Kommunchefen fick på allmänna utskottets sammanträde den 28 oktober 2015 i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som underlag för beslut till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 11 november att en utredning ska göras till kommunfullmäktiges sammanträde om möjligheterna att göra ett rent fastighetsköp av fastigheterna Sjöryd 1:98 och 1:113. Kommunen kan köpa Sjörydsvillan som fastighetsaffär men då till priset av 5400 tkr. Detta att jämföra med köpet av fastigheten, då ingående i ett bolag för 4500 tkr. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 213 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 4 november 2015 med bilagor Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 248 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 16 november 2015 Förslag till beslut att om inte ett rent fastighetsköp är möjligt ska Sjörydsvillan AB köpas in. Förslag till beslut under sammanträdet 1 Linda Danielsson (S), Adam Bergqvist (V) och Mikael Johansson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett rent fastighetsinköp. Angelica Lundberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Ajournering Ajournering begärs i 20 minuter.

19 forts. Förslag till beslut under sammanträdet 2 Stefan Lindkvist (MF), Lars Eriksson (KD), Eva Nilsson (M), Niklas Hedström (KD), Åsa Dahlqvist (L), Gun Nilsson (C) och Joachim Stenberg (MF) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa Sjörydsvillan AB och att förhandlingar upptas med Mullsjö Bostäder AB om försäljning av bolaget till Mullsjö Bostäder AB. Ajournering Ajournering begärs i 10 minuter. sgång 1 Ordföranden finner att det finns tre förslag, ett rent fastighetsköp, ett köp av Sjörydsvillan AB och att inte göra något fastighets- eller bolagsköp. Ordföranden ställer förslagen om köp eller inte köp mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att köpa. sgång 2 Ordföranden ställer förslagen om köp av fastighet eller köp av Sjörydsvillan AB mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar om köp av fastighet. Omröstning Omröstning begärs och genomförs. om följande beslutsgång: JA-röst för köp av fastighet NEJ-röst för köp av Sjörydsvillan AB Omröstningsresultat Med 19 NEJ-röster mot 16 JA-röster beslutar kommunfullmäktige att köpa Sjörydsvillan AB. Se omröstningsbilaga. et skickas till Karin Johansson Mullsjö Bostäder AB Ekonomiavdelningen Kommunchefen

20 Dnr 2015/1023 Försäljning av Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem att sälja fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 för en summa av 8 mkr. Jäv Kent Oskarsson(S), Eva Nilsson (M), Leif Andersson (MF) och Joachim Stenberg (MF) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut i ärendet. Mullsjö kommun förvaltar genom fastighetsenheten två bostadsfastigheter i Sandhem. De ligger i anslutning till varandra och kallas för 3:an och 7:an. 3:an ligger på adressen Stråkenvägen 3 och består av två byggnader. 7:an ligger på adressen Stråkenvägen 7 och består av en byggnad. Under flera år har diskussioner förts att sälja fastigheterna till Mullsjö Bostäder. Som huvudskäl har anförts strukturaffär det vill säga fastighetsenheten inom kommunen skall arbeta med lokaler och Mullsjö Bostäder med bostäder i huvudsak. Skälet till varför det inte blev en affär 2011 berodde på att man inom politiken inte kom överens om vilken procentsats som skulle gälla för en utställd revers. Mullsjö Bostäder AB har återkommit i ärendet där man i ett brev är bredda att förvärva fastigheterna. Kommunen har investerat cirka 1mkr i bergvärmeanläggning samt renoveringar av lägenheter. Mullsjö Bostäder AB har vid sitt sammanträde den 28 oktober beslutat att köpa Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. Tekniska utskottet har vid sitt sammanträde den 29 oktober beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheterna på Stråkenvägen 3 och 7 i Sandhem. sunderlag Skrivelse från Mullsjö Bostäder AB den 14 januari 2015 Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 218 Tjänsteskrivelse från teknisk chef den 20 oktober 2015 Köpekontrakt Vimla 1:56, Stråkenvägen 3 med karta Köptekontrakt Vimla 1:12, Stråkenvägen 7 med karta Protokoll från tekniska utskottet den 29 oktober 2015, 154 Protokoll från Mullsjö Bostäder ABs styrelsen den 28 oktober 2015, 71 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 261

21 forts. Förslag till beslut att sälja fastigheterna Stråkenvägen 3 och 7 för en summa av 8 mkr. et skickas till Mullsjö Bostäder AB Ekonomiavdelningen

22 Dnr 2015/1309 Handlingsplan för folkhälsa att anta handlingsplanen för folkhälsa En Handlingsplan för folkhälsa är antagen av folkhälsorådet den 14 oktober sunderlag Handlingsplan för folkhälsa Protokoll från folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet den 14 oktober 2015, 14 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 220 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 263 Förslag till beslut att anta handlingsplanen för folkhälsa et skickas till Folkhälsorådet

23 Dnr 2015/1221 Motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar och förklara motionen besvarad. Alliansen kom in med en motion den 11 juni om att utreda förutsättningarna att införa en förmånsportal. Syftet är att höja Mullsjö kommuns attraktionskraft som arbetsgivare genom att ge likvärdiga förmåner till kvinnor och män, ett förmånsutbud via en förmånsportal. Alliansen pekar vidare på att förmåner av den här typen är vanliga i näringslivet och att även offentliga arbetsgivare fått upp ögonen för den här typen av förmånslösningar. Vi bör också titta på om detta är en möjlighet att stärka det lokala näringslivet. sunderlag Motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal Protokoll från kommunfullmäktige den 23 juni 2015, 109 Protokoll från kommunfullmäktige den 25 augusti 2015, 126 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 september 2015, 106 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 5 oktober 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 221 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 264 Förslag till beslut att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar och förklara motionen besvarad. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. et skickas till Alliansen Administrativa avdelningen

24 Dnr 2015/1239 Motion om att integrera förskola/äldreboende att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar och anse motionen besvarad. Förvaltningen delar intentionerna i motionen och ställer sig positiv till att utreda och eventuellt genomföra förslaget beroende på förutsättningarna när det blir aktuellt. I nuläget har vi inga byggnationer eller verksamhetsförändringar där detta kan genomföras. Förskolan Skogsgläntan har kommit för långt i projekteringsskede för att nu förändra inriktningen. När det gäller befintliga äldreboenden Björkgården och Margaretas Park så finns det i alla fall teoretiskt utrymme att bygga i närheten och därigenom uppnå någon form av integration. Inför framtiden diskuteras byggnation av trygghetsboende och där kanske integrationstanken passar ännu bättre. I dag finns inga färdiga planer på någon mer förskola utan integrationstanken bör finnas med när detta aktualiseras! Det bör nog också övervägas vid framtida byggnationer eller verksamhetsförändringar om det inte finns fler verksamheter inom kommunen som kan/bör integreras. Eftersom det i dagsläget inte finns några planer på om/nybyggnation föreslår förvaltningen att vi även väntar med studiebesök intill dess att planeringsfasen inleds. sunderlag Motion om att integrera förskola/äldreboende Protokoll från kommunfullmäktige den 25 augusti 2015, 127 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 september 2015, 207 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 5 oktober 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 28 oktober 2015, 222 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november 2015, 265 Förslag till beslut att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar och anse motionen besvarad. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

25 forts. et skickas till Sverigedemokraterna

26 Dnr 2015/1275 Motion om fysisk aktivitet att skicka motionen till kommunstyrelsen för utredning. Joachim Stenberg (MF) har kommit in med en motion om fysisk aktivitet. Motion motverkar en hel rad sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet har så stor betydelse för hälsan att den i många fall kan komplettera eller till och med ersätta läkemedel. Därför vill man att det skapas ekonomiskt utrymme i budget för - att höja 4 årsgränsen till 15 år och göra det gratis för ålderskategorin 0-15 år i målsman sällskap, - att erbjuda gratis bad för de som är 60 år och uppåt, och - införa detta snarast, då möjlighet ges. ades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober att då Joachim Stenberg (MF) inte var närvarande tas ärendet upp vid sammanträdet i november. sunderlag Motion om fysisk aktivitet den 9 september 2015 Protokoll från kommunfullmäktige den 27 oktober 2015, 151 et skickas till Kommunstyrelsen

27 Dnr 2015/1276 Motion, kunskap är makt att skicka motionen till kommunstyrelsen för utredning. Joachim Stenberg (MF) har kommit in med en motion, kunskap är makt. Insyn och förståelse för andras vardag minskar bristerna i fattade beslut hävdar motionären. Mullsjö Framtid vill att det från och med 2016 införs besöksplikt för samtliga i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och utskott i verksamheten där politikerna står till verksamhetens förfogande under lättare former. Den verksamhet man har ansvar för ska besökas minst 2 gånger per halvår och det ska avsättas minst 2 timmar/tillfälle där man förkovrar sig i effekten av tidigare fattade beslut och även lär känna sin verksamhet från grunden. ades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober att då Joachim Stenberg (MF) inte var närvarande tas ärendet upp vid sammanträdet i november. sunderlag Motion, kunskap är makt den 9 september 2015 Protokoll från kommunfullmäktige den 27 oktober 2015, 152 et skickas till Kommunstyrelsen

28 Dnr 2015/1306 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för Förslag till sammanträdesdagar för kommunens styrelser, utskott och nämnder har tagits fram. Varje nämnd, styrelse och utskott beslutar själva om sina respektive sammanträdesdagar. Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige tisdagar 26 januari 30 augusti 23 februari 27 september 22 mars 25 oktober 26 april 29 november 24 maj 19 december, måndag 21 juni Förslag till beslut att fastställa förslag till sammanträdesdagar. et skickas till Administrativa avdelningen

29 Dnr 2015/1206 Valärende att godkänna nedanstående avsägelser. Ola Utbult (KD) har kommit in med avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ann-Marie Funck (MF) har kommit in med avsägelse från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i valnämnden. Jan-Eric Funck (MF) har kommit in med avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. sunderlag Avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden den 18 november Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige den 19 november Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden den 24 november Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden den 19 november et skickas till Ola Utbult Ann-Marie Funck Jan-Eric Funck Administrativa avdelningen

30 Kommunstyrelsens ordförande informerar Vi har sedan några veckor tillbaka ett evakueringsboende för flyktingar på Mullsjö Camping. Det är ett boende som migrationsverket har ansvar för, men som kommunen under denna ansträngda situation bistår med, eftersom det är fullt på deras egna boenden. De personer som vistas här söker asyl, men inga beslut är ännu tagna. Man vet inte om de kommer att få stanna kvar i Sverige, inte heller var de eventuellt ska flytta till i Sverige, om de får uppehållstillstånd, eller när. Det som kommunen har ansvar för i det här läget är boende, mat och personal som finns på plats, detta betalas av Migrationsverket. Det har varit lite turer kring mat och hantering, men nu har man hittat en lösning då maten från och med i fredags började levereras från VIP. Om några dagar kommer leveranserna vara återställda på Parkrestaurangen och senast måndag kommer det att serveras två rätter igen. Åtgärdsvalsstudien för väg 26/47 sträckan från VIP-rondellen till Slättängskorset är nu klar. Det känns oerhört positivt att det vägbygget som redan ligger redo kompletteras även med denna sträcka. Sverigeförhandlingen pågår för fullt och vi har representanter som är med i diskussionerna runt Götalandsbanan. Det ligger i vårt intresse med en god kommunikation till det nya stationsläget i Jönköping där höghastighetståget kommer att ha sitt stopp. Detta kommer att knyta ihop Mullsjö med resten av Europa på ett smidigt och positivt sätt. Något som känns Snart, är det inflyttningsdags i det nybyggda lägenhetshuset i Sandhem. Det känns oerhört roligt.

31 Delgivningar att lägga delgivningen till handlingarna. Följande handling har kommit in till kommunfullmäktige för delgivning: Månadsuppföljning september 2015 (Dnr 2015/1147) sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 november med bilagor et skickas till

32 UPPROPSLISTA Ledamot Närvarande Tjänstg. ersättare Anm. JA NEJ Linda Danielsson (S) x Christer Rube (S) x Katarina Karlsson (S) x Mats Tingshagen (S) x Liza Oswald Svensson (S) x Kent Oskarsson (S) x Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) x Tomas Elf (S) x Mikael Johansson (V) x Adam Bergqvist (V) x Jens Mattsson (MP) x Gunnel Engström Calle Nyholm (MP) x Maria Danfors (MP) x Eva Götbrink (MP) x Stefan Lindkvist (MF) x Leif Andersson (MF) x Johnny Nilsen (MF) x Joachim Stenberg (MF) x Åse Steinert (MF) x Albert Müller (SD) x Angelica Lundberg (SD) x Henrik Jansson (M) x Eva Nilsson (M) x Jan-Olof Larsson (M) x Fredrik Samuelsson (M) x Ingemar Eriksson (M) x Annika Carlsson (M) x Gun Nilsson (C) x Åsa Dahlqvist (L) x Staffan Bäckelid (KD) x Niklas Hedström (KD) x Sven Larqvist (KD) x Lars Eriksson (KD) x Berit Abrahamsson (KD) x Per Högberg Pernilla Jovanovic (S) x 35

33 OMRÖSTNINGSLISTA Ledamot Tjänstgörande ersättare JA NEJ AV- STÅR JA NEJ AV- STÅR Linda Danielsson (S) x x Christer Rube (S) x x Katarina Karlsson (S) x x Mats Tingshagen (S) x x Liza Oswald Svensson (S) x x Kent Oskarsson (S) x x Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) x x Tomas Elf (S) x x Mikael Johansson (V) x x Adam Bergqvist (V) x x Jens Mattsson (MP) Gunnel Engström x x Calle Nyholm (MP) x x Maria Danfors (MP) x x Eva Götbrink (MP) x x Stefan Lindkvist (MF) x x Leif Andersson (MF) x x Johnny Nilsen (MF) x x Joachim Stenberg (MF) x x Åse Steinert (MF) x x Albert Müller (SD) x x Angelica Lundberg (SD) x x Henrik Jansson (M) x x Eva Nilsson (M) x x Jan-Olof Larsson (M) x x Fredrik Samuelsson (M) x x Ingemar Eriksson (M) x x Annika Carlsson (M) x x Gun Nilsson (C) x x Åsa Dahlqvist (L) x x Staffan Bäckelid (KD) x x Niklas Hedström (KD) x x Sven Larqvist (KD) x x Lars Eriksson (KD) x x Berit Abrahamsson (KD) Per Högberg x x Pernilla Jovanovic (S) x x

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-11-11 Innehåll 242 Godkännande av ärendelista... 307 243 Information om E-sport... 308 244 Delgivningar... 309 245 Anmälan av delegationsbeslut... 310 246 Anmälan av

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan Inköp av fastigheten Sjöryd 1:

Godkännande av föredragningslistan Inköp av fastigheten Sjöryd 1: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-10-27 Innehåll 140 Godkännande av föredragningslistan... 201 141 Inköp av fastigheten Sjöryd 1:93... 202 142 Bredbandsutbyggnad (fiber) i Mullsjö kommun... 204 143

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 79 Godkännande av ärendelista 143 80 Förslag till nya markpriser 144 81 Förslag till reviderade taxor och en ny taxa för sprängämnesprekursorer för miljönämndens verksamhet 146 82 Flaggreglemente

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-10-06 Innehåll 133 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 158 134 Redovisning av delegationsbeslut... 159 135 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 11 Godkännande av ärendelista... 16 12 Ensamkommande flyktingbarn, budget och organisation... 17 13 Budget 2017... 18 14 Delgivningar... 19 15 Anmälan av delegationsbeslut... 20 16 Statusrapport

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-06-10 Innehåll 154 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 198 155 Delgivningar... 199 156 Anmälan av utskottsprotokoll... 200 157 Utskottsordförandena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 138 102 Skolskjutsupphandling... 139 103 Delgivningar... 141 104 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden 142 105 Detaljplan för Sjöryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 62 42 Delgivningar... 63 43 Anmälan av utskottsprotokoll... 64 44 Ordförandenas rapport... 65 45 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen... 68 46

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-09-24 Innehåll 128 Studiebesök på Trollehöjdskolan och Kronängskolan... 144 129 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-11-06 278 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Anna Zetterberg (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 36 28 Anmälan av delegationsbeslut... 37 29 Delgivningar... 38 30 Lägesbeskrivning per programområde... 39 31 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll 134 Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 137 102 Systematiskt kvalitetsarbete, Samverkan... 138 103 Månadsuppföljning per 31 oktober 2016... 139 104 Delgivningar... 140 105 Delegationsbeslut... 141

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Valnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-06-03 Innehåll 22 Föregående protokoll... 25 23 Översiktlig information, valen 2014... 26 24 om öppethållande vid förtidsröstning gällande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2011-06-17 10 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.30 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) Katarina Karlsson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 161 Godkännande av ärendelista... 222 162 Delprogram Krisberedskap Mullsjö kommun... 223 163 Delgivningar... 225 164 Anmälan av delegationsbeslut... 226 165 Anmälan av utskottsprotokoll... 227

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-02-17 Sammanträdesdag Innehåll 9 Information, Mullsjö simhall... 11 10 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 12 11 Information

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 16 Godkännande av ärendelista... 22 17 Synpunkter om renlighet i simhallen... 23 18 Anmälan av delegationsbeslut... 25 19 Fritt upplåtande av Kyllemohallen i Sandhem... 26 20 Delgivningar... 27

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer