Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström Handledare: Richard Gatarski

2 Förord Kära läsare, ibland tar livet oss med storm och bjuder på överraskningar som får oss att se världen med lite andra ögon. Idag har du en sådan dag. I handen har du nog Kräftrikets minst uppseendeväckande uppsatstitel. Men det spelar ingen roll, för du kommer ändå att läsa vår uppsats från pärm till pärm. Uttrycket att inte döma hunden efter håren kommer att få en helt ny innebörd för dig och du kommer att bjudas på en nagelbitare som du inte trodde var möjligt innanför de akademiska ramarna. Under de två senaste valkampanjerna har skola, vård och omsorg hamrats ut likt ett politiskt mantra. I den här uppsatsen ville vi gå bakom klyschorna och mediabilden som målas upp av den svenska skolans framtid. Därför dedikerade vi 20 manveckor under hösten 2003 till att studera hur skolorna använder sig av Europeiska Socialfondens kompetensutvecklingsprogram Växtkraft Mål 3. Om Växtkraft Mål 3 tillämpas på rätt sätt är programmet en unik chans för skolorna att öka sin konkurrenskraft och utveckla sin kompetens. Men växtkraft innebär ofta växtvärk. Håll oss därför hårt i hand och låt oss bjuda på vårt bidrag till hur den svenska skolan kan bli lite bättre. Vi har haft stor glädje av att träffa de skolrepresentanter som haft vänligheten att ställa upp på våra intervjuer. Ni är anonyma i uppsatsen men förblir starka personligheter i vårt minne. Vi tackar Er hjärtligt. Vi vill även passa på att rikta ett varmt tack till Per Hollander och Margit Unnefeldt på Europeiska Socialfonden som ställt upp och svarat på allt som två frågvisa studenter från MarknadsAkademien undrat angående ämnet. Ett annat tack går till vår handledare Richard Gatariski som har lett in oss på ämnet skolan som produkt under kandidatåret och som funnits längs vår väg som en hård ciceron. Vi vill också tacka andra handledare och kamrater på MarknadsAkademien som hjälp oss med stort som smått. Sist vill vi passa på att tacka varandra för ett gott och glädjefyllt samarbete. Arbetet har flutit på bra och vi hoppas att ni som läsare kommer att ha nästan lika kul att läsa denna uppsats som vi hade när vi skrev den. Mycket nöje! Stockholm den 9 januari 2004 David Ingnäs Joanna Sundström 2

3 Sammanfattning Denna uppsats behandlar Europeiska Socialfondens omfattande program Växtkraft Mål 3. Programmet syftar till att ge EU:s medlemsstater ekonomiskt stöd för att implementera den europeiska sysselsättningsstrategin. I detta syfte kan små och medelstora företag samt offentliga organisationer, såsom skolor, med färre än 250 anställda bland annat söka stöd för kompetensutveckling från Växtkraft Mål 3. Växtkraft Mål 3 är uppdelat i två steg. Steg 1 är en analysdel som resulterar i en handlingsplan för kompetensutveckling och i steg 2 verkställs handlingsplanen. I vår förstudie av huruvida skolor söker stöd från Växtkraft Mål 3 fick vi intrycket av att flera skolor tenderar att fastna på steg 1 och inte går vidare till steg 2. Med andra ord verkade de som om skolor fick pengar för en handlingsplan som sen aldrig sattes i verket. Därför är vår forskningsfråga: Vilka är de bakomliggande orsakerna till att skolor som genomför steg 1, inom ESF-projektet Växtkraft Mål 3 i Stockholms Län, inte går vidare till steg 2? Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad kunskap kring varför skolor inte går vidare till steg 2. Genom att identifiera några av de bakomliggande orsakerna till problemet hoppas vi kunna medvetandegöra skolor, ESF-rådet och konsulter om de hinder som finns på vägen, och därmed underlätta för fler skolor att genomföra hela Mål 3. I uppsatsen undersöker vi sju kommunala skolor i Stokcholms län. Skolorna har intervjuats om hur de genomfört och upplevt Växtkraft Mål 3. Vi har använt oss av en lättversion av Grundad Teori, därför bygger lejonparten av vår analys på det empiriska materialet från intervjuerna. Vår uppsats resulterar i sju kategorier som kan ses som bakomliggande faktorer till varför skolor inte genomför steg 2. Vår analys visar att skolor är dåligt pålästa, tycker att redovisningen är krävande, är projektovana samt att de anser att de lider av tidsbrist. Två kategorier är ESF-rådet ansvariga för. ESF-rådet har under perioder haft behandlingsstopp och det kan finnas ett inbyggt hinder mellan steg 1 och steg 2. Vi har även sett att konsulter inte alltid är skolorna till hjälp utan i vissa fall utgjort ett hinder för att skolor ska komma vidare i processen. För att illustrera vårt resultat har vi skapat en modell som heter växtkraftsgranen. Nyckelord Växtkraft Mål 3, ESF-rådet, kompetensutveckling, skolor, växtkraftsgranen 3

4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING INTRODUKTION TILL ÄMNESOMRÅDET PROBLEMATISERING FORSKNINGSFRÅGA OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR URVAL 12 2 METOD OLIKA VERSIONER AV GT BEGRÄNSNINGAR AV RESULTATEN TEORETISK KOPPLING INTERVJUMETODIK ANALYS AV DATA KRITIK AV METODEN KÄLLKRITIK 18 3 EMPIRI KÖTTFÄRSSKOLAN VILDMARKSSKOLAN BLEKHETENS GYMNASIUM MYSSKOLAN BERGÅSSKOLAN GÄSTABUDSSKOLAN HÖGBORGENS GYMNASIUM 27 4 ANALYS OCH RESULTAT VARFÖR GÅR INTE SKOLOR VIDARE? DÅLIGT PÅLÄSTA SKOLOR REDOVISNINGEN AV MÅL SKOLANS BRIST PÅ TID SKOLANS OVANA AV PROJEKTARBETE DET INBYGGDA STOPPET TILL STEG ÖVERBELASTNINGEN HOS ESF-RÅDET KONSULTERNA HJÄLPER ELLER STJÄLPER? HUR MÅNGA SKOLOR GÅR VIDARE? 36 4

5 5 AVSLUTANDE DISKUSSION 38 6 KÄLLFÖRTECKNING 41 PUBLICERAT MATERIAL 41 FÖRETAGSINTERNT MATERIAL 41 MUNTLIGA KÄLLOR 42 BILAGA 1 43 INTERVJUOMRÅDEN 43 5

6 1 Inledning Utan kniv klarar man sig inte i skogen, berättade Birk för Ronja när de hade lämnat den skyddande miljön vid Mattisborgen för att bo ensamma i den utsatta Björngrottan. I dagens samhälle klarar sig de flesta av oss utan kniv. Birks argumentationsteknik känns däremot igen från ett informationsmöte för kommunalanställda om EU programmet Växtkraft Mål 3, som vi besökte i höstas. Utan kompetensutveckling klarar man sig inte i dagens konkurrensutsatta marknad, berättade Inger Lundman, informatör för programmet Växtkraft Mål 3, på Kommunförbundet Stockholms Län. För att ytterligare ge tyngd åt sina ord inför tjugotalet åhörare, till mestadels bestående av skolledningar från länets alla hörn, gav Inger Lundman ett exempel. Hon berättar att ungefär 80 % av personalen inom den offentliga sektorn har en utbildning som är äldre än 10 år samtidigt som minst 80 % av den teknik som idag finns ute på arbetsplatserna har tillkommit under de senaste 10 åren. Betydelsen av kompetensutveckling för att stärka en verksamhets konkurrenskraft beskrivs också av Björn Axelsson Att se ett företags långsiktiga förmåga till innovation och lärande som en stor del av ett företags konkurrenskraft är inte ovanligt idag (Axelsson 1996, s.7). Företag och organisationer måste både på kollektiv och individuell nivå ständigt utvecklas och förnyas i takt med omvärlden, annars är de dömda att på lång sikt försvinna. Svenska grund- och gymnasieskolor befinner sig i en helt annan verklighet idag än vad de gjorde för 10 år sedan. Skolreformen 1992 innebar bland annat att skolpengssystemet infördes, närhetsprincipen slopades och fler friskolor startades. Kommunala skolor har blivit mer konkurrensutsatta och har allt mer tvingats tänka marknadsmässigt för att locka till sig elever och undvika tomma klassrum. Därmed har också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ökat. Men skomakarens barn går ofta med trasiga skor och skolans anställda har ibland svårt att själva se till att utvecklas och undervisas. Det är dock inte så lätt för skolor som ofta har resursbrist och byråkratisk organisation med inrutade mönster att vårda och utveckla den befintliga interna kompetensen. 6

7 1.1 Introduktion till ämnesområdet Vad är då Växtkraft Mål 3 (Mål 3), som nämndes i inledningen? Mål 3 är en EUsatsning, som bedrivs mellan åren 2000 till Huvudansvarig för projektet i Europa är Europeiska Socialfonden (ESF), som är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt. ESF har till uppgift att bekämpa arbetslöshet samt att utveckla de mänskliga resurserna och den sociala integrationen på arbetsmarknaden i syfte att främja en hög sysselsättningsnivå, jämställdhet, en hållbar utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning (ESF 2003). I Sverige är det rådet för Europeiska Socialfonden (ESF-rådet) som förvaltar och distribuerar socialfonden. Enligt ESF-rådet har Mål 3 som syfte att stärka individens ställning i arbetslivet och därmed bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Fokus ligger därför på individen och dess individuella kompetensutveckling och dennes delaktighet i utvecklingsprocessen. Det är ett krav från ESF-rådet att samtliga i organisationen är delaktiga i steg 1. Programmet ska även verka för att minska gapen mellan de nya kompetenskraven på arbetsmarknaden och arbetskraftens befintliga kompetens (ESF 2003). Kort sagt ska Mål 3 stimulera förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet. Hela arbetsmarknaden dvs. privata företag, ensamföretagare, offentlig sektor samt organisationer omfattas av programmet. Stödet riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser med max 250 anställda. Programmet vill uppmuntra till växande och lärande organisationer. ESF-rådet tillhandahåller information, stöd samt fattar beslut om Mål 3 på nationell nivå i Sverige. På regional nivå är det Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL), som ger information, stöd och framförallt utbildning om projektet. KSL erbjuder grundläggande information om analysansökan, handlingsplan, diskussionspartners, seminarier samt förändringsledarutbildning (Växtkraft Mål 3, 2001). Bland annat anordnar KSL ett informationsmöte angående Mål 3, som sedermera har blivit obligatoriskt för de verksamheter som önskar söka till Mål 3. Att EU driver satsningar på kompetensutveckling är inget nytt. Redan i Romfördraget 1957 när EG bildades var en målsättningen att skapa välstånd för gemenskapens medborgare (SOU 1999, s.15). Sedan dess har olika satsningar gjorts på sysselsättning och kompetensutveckling. Föregångaren till programmet Växtkraft Mål 3 är Växtkraft Mål 4 (Mål 4). Mål 4 sträckte sig över perioden och då gick 15 % av bidragen till offentligt styrda företag, men skolor kunde då inte söka (IM-Gruppen 2000, s.35). Den regeln togs dock bort inför Mål 3. Programmet Mål 3, är uppdelat i två faser. Steg 1 som ska innefatta en analys av kompetensbehov, samt steg 2 som är själva utbildnings- och kompetensutvecklingsstadiet. (Växtkraft Mål 3, 2001). I praktiken går steg 1 till så att en verksamhet skickar in en bidragsansökan som ska innehålla en kort företagsbeskrivning, förslag till upplägg av analysen samt en kostnadsberäkning. Om ansökan till steg 1 beviljas av ESF-rådet ska verksamheten genomföra en nulägesanalys under max sex månader. Den ska innehålla en handlingsplan, deltagarredovisning samt en ekonomisk redovisning. Analysen är en genomgång av starka och svaga sidor och av möjligheter och hot. 7

8 Den ska kartlägga förutsättningarna för verksamheten hur den ser ut idag och hur verksamheten kan komma att se ut i framtiden. Att alla medarbetare är delaktiga i arbetet är en viktig grund för förändringsarbetet. ESF-rådet lägger även vikt vid att verksamheten utformar en enad syn på både nuvarande och framtida kompetenskrav. Analysen ska resultera i en handlingsplan som ska innehålla en beskrivning av nuläget, framtiden, utvecklingsförslag, individuella kompetensplaner samt en kompetensförsörjningsplan. ESF-rådet har ställt som ett krav att fyra genomgående teman ska beaktas inom varje enskilt projekt. Temana är IT, jämställdhet, mångfald och östersjöperspektiv. Ett företag med över 50 anställda kan få bidrag med upp till kr för steg 1, pengarna betalas dock ut i efterhand. (Växtkraft Mål 3, 2001) Efter det att analysfasen är avklarad är tanken att bidrag till själva kompetensutvecklingsfasen, steg 2, ska sökas. Det får gå max 12 månader mellan ansökan till steg 1 och steg 2 för att få godkänt på steg 2. Nedan i figur 1.1 redovisar vi en översikt av grundstenarna i Mål 3. Så här går det till att söka för steg 1, verksamhets- och kompetensanalys: 1. Inhämta information från ESF-rådets hemsida. Samt gå på KSL:s informationsmöte. 2. Fyll i och skicka in ansökan. 3. Verksamheten erhåller en bekräftelse på att ansökan registrerats av ESFrådet. 4. Tips: Vänta alltid på beslutet från ESF-rådet innan analys startas! 5. Om positivt beslut erhållits kan verksamhets- och kompetensanalysen påbörjas. 6. Redovisa analysresultatet och handlingsplanen och skicka in den tillsammans med rekvisitionen av medel. 7. Utbetalning av stödet sker 2-3 veckor efter att ESF-rådet har godkänt analys och handlingsplan....och att söka för steg 2, kompetensutveckling: 1. Efter genomförd verksamhets- och kompetensanalys kan stöd sökas för kompetensutveckling. En specificerad handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatsen skall bifogas. Av planen ska varje individs behov av kompetensutveckling framgå. 2. En bekräftelse på att ansökan registrerats av ESF-rådet skickas. 3. Tips: Vänta alltid på beslutet från ESF-rådet innan arbetet startas! 4. Kompetensutvecklingen ska påbörjas och avslutas inom beslutad projektperiod. 5. Rekvisition av medel sker i efterhand tillsammans med redovisning av genomförd kompetensutveckling. Figur 1.1 Hur det går till att söka bidrag från Mål 3 (ESF, 2003). 8

9 1.2 Problematisering Sedan Mål 3 startade 2001 har ca 224 grundskolor i Stockholms Län fått bidrag från ESF för att de genomfört en analys enligt riktlinjerna för steg 1 av projektet (Skolorsteg1, 2003). Enligt Margit Unnefeldt och Per Hollander, ESF-samordnare och anställda på ESF-rådet i Stockholms län, så är avslag på ansökningar till steg 1 få. Det tror Hollander dels beror på att det i ansökningsprocessen ingår ett informationsmöte på KSL som ett obligatoriskt moment, dels för att många skolor tar hjälp av konsultfirmor för att författa ansökningarna. Sammanlagt har ca 94 miljoner kronor betalats ut till att göra analyser i kommunala verksamheter i Stockholms Län under de snart 4 år som Mål 3 pågått (Unnefeldt & Hollander 2003, personlig intervju). Ungefär en tredjedel av de pengarna har gått till grundoch gymnasieskolor. Återbetalningen till samhället är tänkt att ske efter steg 2 i form av positiva effekter på tillväxt och utveckling. Därför är ESF:s målsättning att minst 80 % av de som får bidrag till steg 1 ska gå vidare till det andra steget (Unnefeldt & Hollander 2003, personlig intervju). Det är ju först i steg 2 som handlingsplanen omsättas i en praktisk kompetensutveckling som kan ge verksamheten långsiktig konkurrenskraft. Det ska dock inte förglömmas att även steg 1 kan ge positiva effekter i sig själv. På KSL:s frukostmöte om Mål 3 den 10 september 2003 nämnde Inger Lundman, informatör på KSL, i förbifarten att ESF-rådet hade haft problem med att få skolor att gå vidare till steg 2. Det fick oss att spetsa våra öron. Nyfiken i en strut tittade ut och vi kände oss manade att ta reda på vad som kunde ligga bakom ett sådant uttalande. Även ESF-rådet tyckte sig se att de sett ett liknande mönster. Vi intervjuade även Jan von Heland på Deloitte & Touche och Agneta Landin på Proera 2000 AB, två konsulter i Stockholm som jobbat med Mål 3 och skolor. Även de hade upplevt att skolor hade problem med att ta sig vidare till steg 2. Många skolor verkade fastna efter att de sökt till steg 1 vilket i så fall resulterar i att det inte blir någon kompetensutveckling. Det tycktes med andra ord vara mycket snack och lite verkstad från skolornas håll. Ännu allvarligare är det ju om ESF:s bidragsfond töms till analyser som sedan aldrig verkställs. Efter vår första enkla förstudie föll det sig logiskt för oss att vilja veta mer om varför skolor inte går vidare till steg 2, och det blev grunden till vår forskningsfråga. Som både ESF-rådet samt konsulterna vi intervjuade under vår förstudie påpekar, så har en handlingsplan oftast inte en längre livslängd än 6-12 månader beroende på att omvärlden ständigt förändras. Generellt sett är det därför viktigt att handlingsplanen omsätts till praktik inom högst ett år. Skolor som sniglar sig kan därför vara ute på nästan lika tunn is som skolor som inte går vidare till steg 2 överhuvudtaget. Att skolor inte fullföljer hela Mål 3 tycker vi är ett allvarligt problem. Samtidigt som det är allvarligt tycker vi också att det är intressant eftersom problemet ägs av så många olika aktörer. Ämnesvalet känns därför inspirerande och svaret på vår forskningsfråga kan förmodligen intressera fler än oss författare, vår handledare och närmast sörjande. 9

10 Nedan har vi listat de aktörer som vi antar kan ha ett intresse av vårt ämnesval samt en kort motivering till varför det är ett problem för dem att skolor inte fullföljer Mål 3. En del motiveringar passar säkert in på fler aktörer, då har vi valt att endast nämna den en gång. ESF-rådet: KSL: Skolorna: Når inte målet med en 80 %-ig genomströmming till steg 2. De når inte heller sitt primära syfte och mål att bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Resurser som läggs på information och utbildning av skolorna för att de ska få kännedom om Mål 3 får inte full avkastning. Kompetensen inom skolorna höjs inte på det sätt som de borde vilket i slutändan är ett problem på kommunal nivå eftersom skolan är kommunaliserad sedan Kompetensen i de enskilda skolornas organisation höjs inte vilket leder till minskad konkurrenskraft vilket i sin tur leder till att skolan på lång sikt blir mindre attraktiv för både elever och personal. Resurser som har tagits från den ordinarie verksamheten för att genomföra analysen blir bortkastade. Skolpersonalen: Upplever förmodligen att de kastat bort sin tid när de engagerat sig och bidragit med idéer men sedan ser att ingenting händer. Detta försvårar också för skolledningen att få med sin personal i framtida projekt och skolledningen får minskat förtroendekapital. Den enskilde individen blir också mindre attraktiv på arbetsmarknaden relativt till om individen genomfört en kompetensutveckling. Eleverna: Lärarna har en lägre kompetens relativt till om kompetenslyftet hade förverkligats vilket kan påverka kvaliteten på undervisningen. Antingen direkta effekter som att lärarna generellt har en för dålig IT -kompetens eller att arbetsklimatet blir sämre på skolan för att det finns en allmän besvikelse bland personalen för att kompetenslyftet rann ut i sanden. Konsultbyråer: Flera skolor tar hjälp av konsulter för att genomföra analysen i steg 1. I många fall är det till och med så att konsultbyråer är drivkraften och initiativtagare till att en skola deltar i projektet. Konsultbyråer ringer upp och informerar skolan om att de kan få bidrag för att genomföra en analys, en analys som konsulterna i sin tur kan hjälpa till att ta fram. Om skolorna av någon anledning sen inte går vidare till steg 2 så innebär det ju en förlust av en potentiell intäkt för konsultbolaget. Det kan också vara så att bortfallet av skolor indikerar att konsulten inte gör ett tillfredsställande jobb vilket förstås också är ett problem för konsultbyrån när de ska jobba med framtida kunder. 10

11 Samhället: Samhället i stort förlorar på flera sätt på att skolan väljer att inte gå vidare till steg 2. Drastiskt formulerat så slänger Europas skattebetalare flera miljoner kronor i sjön varje år eftersom pengarna investeras i handlingsplaner som aldrig sätts i verket. Den nationella konkurrenskraften blir sämre i Sverige jämfört med andra länder eftersom vårt utbildningssystem inte tar del av kompetensutvecklingen i Växtkraft Mål 3. Att skolpersonalen inte höjer sin kompetens får en dubbelt negativ effekt. Dels drabbas den nuvarande skolpersonalen, dels drabbas framtida generationer av arbetskraft, det vill säga nuvarande elever. Vilket kan hämma Sveriges tillväxt på lång sikt. 1.3 Forskningsfråga och syfte Vilka är de bakomliggande orsakerna till att skolor som genomför steg 1, inom ESF-projektet Växtkraft Mål 3 i Stockholms Län, inte går vidare till steg 2? Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap kring varför skolor inte går vidare till steg 2. Genom att synliggöra de bakomliggande orsakerna till problemet hoppas vi kunna medvetandegöra skolor, ESF-rådet och konsulter om de fällor som finns på vägen, och därmed underlätta för fler skolor att genomföra hela Mål Avgränsningar Växtkraft Mål 3 är ett projekt som pågår över hela landet. På grund av de begränsade tidsramar som finns för en kandidatuppsats och att vi inte ville genomföra telefonintervjuer valde vi att geografiskt avgränsa den population vi undersökte till grund- och gymnasieskolor i Stockholms Län. Vi har dessutom gjort en tidsavgränsning på när skolorna senast måste ha genomfört steg 1. Vi har endast undersökt de skolor som fått godkänt till steg 1 innan första april Detta eftersom sannolikheten är stor att de skolor som har slutfört steg 1, efter detta datum fortfarande diskuterar sin handlingsplan eller precis lämnat in ansökningar för att genomföra steg 2. På grund av ESF-rådets namngivning av projekten som deltar i Mål 3 var det i många friskolors fall svårt att avgöra om skolan gått vidare till steg 2 eller inte. Därför valde vi att begränsa urvalet till endast kommunala skolor. Intrycket vi fick av ESF-rådets data var dock att många friskolor som påbörjat Mål 3 också slutfört projektet, vilket var ytterligare ett skäl till att vi valde att helt fokusera på kommunala skolor. 11

12 1.6 Urval För att ta reda på vilka skolor som ansökt till steg 1 samt vilka som dessutom ansökt till steg 2 kontaktade vi ESF-rådet. De har inte själva undersökt hur många skolor som går vidare till steg 2 och deras arkiveringssystem medgav tyvärr inte någon automatisk framtagning av den typ av uppgifter vi behövde. Kategoriseringen som ESF-rådet har gjort av ansökningarna är grov. Den finaste kategoriseringen som går att göra av projekten, som är relevant för oss, är en kategori som innehåller alla kommunala projekt. Det innebär allt från socialenheter, daghem, parkförvaltningen och grund- och gymnasieskolor. ESFrådet gav oss tillgång till fullständiga listor av samtliga registrerade projekt inom ovanstående kategori för steg 1 och 2 men utsorteringen av skolor genomförde vi själva. (Skolorsteg2, 2003) Ur den totala populationen av kommunala skolor som enligt ESF-rådets arkiv inte gått vidare till steg 2 lottade vi fram bland 30 grund- och gymnasieskolor. Nästa steg i vår urvalsprocess var att studera de akter som ESF-rådet arkiverar för varje skola. Akterna innehåller skolans samtliga ansökningar och redovisningar och är sekretessbelagda, vilket var skälet till att vi var tvungna att göra ett begränsande urval på endast 30 skolor. I utbyte mot att vi undertecknade ett sekretessavtal fick vi alltså titta på ett begränsat antal av akterna. Vi fick dock själva bestämma vilka akter vi ville titta på. Syftet med att studera akterna var att försöka få en sådan stor variation som möjligt inom vår respondentgrupp. Som vi återkommer till i metodkapitlet så är det av stor vikt i den metod vi använder oss av att det är en maximerad skillnad i urvalet för att kunna dra slutsatser. Därför studerade vi ansökningarna för att se storleken på skolan, geografisk plats, typ av åtgärder i handlingsplanen samt ekonomisk satsning i projektet. När skolor med liknande karaktär rensats ut ur urvalsgruppen kvarstod 20 skolor. Målsättningen var att inledningsvis boka en intervju med mellan fem till tio skolledare och därefter värdera om vi nått tillfredställande teoretisk mättnad. Därför gjorde vi ett bekvämlighetsurval och fick kontakt med sju skolor som vi intervjuade. Vi var dock beredda på att genomföra fler intervjuer om vi skulle ha upptäckt att det var nödvändigt. 12

13 2 Metod Vår forskningsfråga innebär att vi vill undersöka en social process, det vill säga ett fenomen som styrs av mänskliga handlingar. Utgångspunkten för att finna en lämplig metod för vår uppsats blev därför att metoden skulle passa för den typen av undersökningar. Efter att ha kommit i kontakt med metoden Grundad Teori (GT) på en föreläsning av Bengt Gustavsson under kursen Vetenskapliga metoder, kände vi att det var en metod som skulle kunna vara lämpad för vår forskningsfråga på många sätt. Bengt Gustavsson skriver i boken Metod: Grundad Teori att Metoden är således i första hand bäst lämpad för att ta fram dolda mönster ur komplexa mänskliga processer (Gustavsson 1998, s.31). Han skriver vidare att GT är en upptäckande metod som används för att upptäcka samband i den sociala interaktionen. GT är också speciellt lämpad för fenomen som saknar tidigare teoribildning. Det kan gälla generella tillämpningsområden, som att förstå nya beteendemönster som människor i företags- och organisationsvärlden skapar (Gustavsson 1998, s.37). Användningsområdet för GT som metod är därmed direkt sammanfallande med naturen av vårt problemområde. 2.1 Olika versioner av GT begränsningar av resultaten Gustavsson nämner i sin bok att det finns olika varianter av tillämpningssätt av GT (Gustavsson 1998, s.31). Dels finns en mer sofistikerade teoriskapande variant dels finns en lättversion av metoden. Samma principer följs vid lättversionen som vid den teoribildandevarianten, men det ställs lägre krav på de olika stegen i processen. Lättversionen av GT är enligt Gustavsson bäst lämpad för uppsatser på C- och D- nivå (Gustavsson 1998, s.32). Skillnaden mellan den mer teoribildande versionen och lättversionen är att med den senare kan resultaten bli mindre tillförlitliga eftersom den teoretiska urvalsprocessen inte har samma djup Dessutom lyfts inte resultaten från den empiriska nivån till att gälla mer generella fenomen. Det gör att lättversionen i första hand handlar om att organisera en mängd data för att få fram ny kunskap. Fördelen med att använda en modifierad GT ansats på detta vis är att 13

14 forskaren samlar in data på ett systematiskt sätt och kategoriserar dem på ett empiriskt sätt (Gustavsson, 1998, s.34). När Grundad Teori används i lättversion för att beskriva företagsekonomiska fenomen går det egentligen inte att prata om Grundad Teori. Enligt Gustavsson är det är mer en systematisk beskrivning där datainsamlingen sker på ett kvalitativt sätt med ett beskrivande urval. I första hand har det som ska studeras undersökts med intervjuer. Under tiden som intervjuerna genomförs letar forskaren efter ett antal återkommande kategorier. Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva varför skolor inte går vidare till steg 2 i Mål 3, tycker vi att lättversionen med syfte att beskriva ett företagsekonomiskt fenomen passar väl då uppsatsen skrivs på C-nivå. Generaliserbarheten av våra resultat och slutsatser är därför lägre än om vi haft möjlighet att använda oss av den teoriskapande varianten. En del kategorier som vi funnit har varit frekvent återkommande medan andra kategorier har enbart förekommit i enstaka fall. kategoriernas generaliserbarhet varierar, vilket diskuteras i analyskapitlet. 2.2 Teoretisk koppling Vi har inte tillämpat några tidigare kända teorier eller använt oss av en teoretisk referensram för att besvara vår forskningsfråga. Detta beror delvis på att den grundläggande idén inom GT är att vara så opåverkad som möjligt av andras konceptualiseringar och upptäckter inom det område du studerar (Gustavsson 1998, s.45). Förförståelsen bör helst vara obefintlig för att analysen skall bli så flexibel som möjligt. Syftet med GT är att skapa nya teoretiska modeller i sociala sammanhang som är grundligt baserad på empirisk data (Gustavsson 1998, s.9). Det är alltså en dödssynd att inom GT gräva fram existerande teorier och litteratur på ämnesområdet som undersöks. Teorin ska ju växa fram gradvis ur det empiriska materialet. GT-forskaren ska upptäcka en struktur i det som studeras. GT är med andra ord en upptäckande metod, och är användbar när teorier eller modeller ska skapas och inte för att bevisa samband (Gustavsson, 1998, s.31). Ett annat skäl till att vår uppsats saknar koppling till befintlig teori är att vi helt enkelt haft svårt att hitta tidigare teoribildning som är relevant för vårt ämnesområde. Detta kan förklaras med att vår forskningsfråga har en utpräglad upptäckandekaraktär. Gustavsson skriver att om du gjort en genuint upptäckande Grundad Teori-studie kommer du finna att det inte finns någon jämförande teori att diskutera din teori går bortom litteraturen (Gustavsson 1998, s. 46). Vi har alltså inte tillämpat några befintliga teorier i vår uppsats av två skäl. Dels för att GT till karaktären bygger på obefintlig förförståelse och att teorin ska växa fram ur empirin, dels för att vår forskningsfråga är av upptäckande karaktär. Däremot har vi använt en mängd orelaterad litteratur. Orelaterad litteratur kan användas för att få en känsla för teoretiska stilar (Gustavsson 1998, s.47). Exempel på orelaterad litteratur som vi läst är C-uppsatser, för att förstå hur en uppsats kan presenteras. Vi 14

15 har också läst en mängd olika metodböcker för att kunna sätta andra metoder i relation till GT, information om ESF-rådet och Mål 3, organisationslitteratur etc. Gustavsson skriver att läsa litteratur har många värdefull aspekter Med hjälp av orelaterad litteratur kan du öka din teoretiska lyhördhet för hur författaren konceptualiserar sina data, eller vilka begrepp författaren använder (Gustavsson 1998, s.47). 2.3 Intervjumetodik I urvalsbeskrivningen skriver vi hur urvalet av våra skolor, det vill säga våra respondenter, genomfördes. Vi har genomfört sju stycken intervjuer, vilket kan tyckas klent att dra vidare slutsatser av. I GT-studier är det dock inte antalet respondenter som räknas utan möjligheten till att se kategorier och kunna konceptualisera utifrån materialet. Data ska samlas tills teoretisk mättnad uppstår (Gustavsson 1998, s.8). Principen är att när forskaren upptäcker att en ytterligare intervju inte nämnvärt skulle ge bidra till någon större insikt har teoretisk mättnad uppstått. Utifrån förutsättningarna för GT på C-nivå, som vi diskuterade tidigare tycker vi att vi efter våra sju intervjuer uppnått en tillfredsställande teoretisk mättnad, med tanke på studiens omfattning. Vi inledde vår insamlingsfas med att per telefon kontakta de skolor som vi valt ut under urvalsprocessen. Vi frågade efter den person som var registrerad som kontaktperson för Mål 3 hos ESF. I de fall där kontaktpersonen inte längre var kvar på skolan bad vi att få tala med ersättaren. Vanligtvis var kontaktpersonen rektor eller biträdande rektor. Vi informerade de potentiella respondenterna om att vi skrev C-uppsats på MarknadsAkademien på Stockholms Universitet och att vårt ämnesområde var Växtkraft Mål 3 och skolan. Vi hade en medveten avsikt att inte gå in närmare på vår forskningsfråga för att inte påverka respondenten. I de fall där kontaktpersonen ville veta mer om vad intervjun skulle behandla informerade vi om att vi skulle ledda en öppen diskussion om hur skolan upplevt Mål 3 som projekt. På de skolor som vi lyckades komma i kontakt med rätt person var det endast en skola som avböjde medverkan på grund av tidsbrist. I övrigt var alla andra skolor positiva till att medverka. Vårt största problem under insamlingsfasen var istället att många kontaktpersoner var svåra att få tag på samt att skolorna hade svårt att avsätta tid för intervjun. Intervjuerna skedde under cirka en timme. I samtliga fall utfördes intervjun på den skola som var respondent. En lämplig intervjuansats för GT är cirkelansatsen som innebär att direkta frågor som exempelvis varför undviks. Som intervjuare närmade vi oss ämnet som katten kring het gröt. (Gustavsson 1998, s.52) Vi använde oss av öppna riktade frågor. Detta innebar att vi hade frågeområden som vi bad respondenten prata fritt om. (Lantz, 1997 s.18) Eftersom vi ville gå in i varje intervju med så lite förförståelse som möjligt hade vi för avsikt att låta respondenten ta upp det som var relevant kring deras erfarenhet av Mål 3. Vi ville därför att de skulle känna sig så lite styrda som möjligt av intervjufrågorna. Inför intervjuerna sammanställde vi däremot cirka tio intervjuområden som vi ville att respondenten skulle beröra (se 15

16 Bilaga 1). Områdena fungerade som stöd för oss för att vara säkra på att vi fick så uttömmande svar som möjligt. Genom att ha öppna frågor lämnas en möjlighet för respondenten att ta fram aspekter som vi på förhand inte visste något om. Vi hade ambitionen att respondenten skulle beskriva händelseförloppet och deras erfarenhet av Mål 3 så detaljerat som möjligt. Vi upplyste respondenterna om att varken deras eller skolans riktiga namn skulle förekomma i uppsatsen. Det gjorde vi för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt att prata fritt och ärligt om projektet. Under samtliga intervjuer var vi tre personer i rummet, respondenten samt vi författare. Noggranna anteckningar togs av en av oss medan den andra ledde intervjun. Vi valde att inte banda eftersom den intervjuade kan känna sig låst eller obekväm om bandupptagning sker. Vi litade istället på vår egen förmåga att fånga upp relevant fakta direkt under intervjun. Efter intervjun sammanställde vi det som sades, intryck vi fick samt de observationer som gjordes i interna PM. Anteckningarna från intervjuerna har bildat den data som sedermera analyserades och sammanställdes till kategorier. 2.5 Analys av data Efter varje intervju sammanställde vi det som sagts och vad vi observerats under intervjun. Vi lade stor vikt på att i sammanställningarna av intervjuerna skilja på egna tolkningar och vad respondenterna faktiskt har sagt. Detta eftersom vi ville undvika att fastna i våra egna tolkningar på ett för tidigt stadium av analysen, och inte ha möjlighet att gå tillbaks till den ursprungliga empiriska datan. När sedan alla intervjuer var genomförda och all vår data var insamlad satte vi oss och ner och letade efter återkommande mönster. Vi gick noggrant igenom varje skola och tog fram nyckelfaktorer kring skolan och dess relation till Mål 3. Detta resulterade i ytterligare ett PM för varje skola. Denna process kallas att kategorisera och konceptualisera inom GT. (Gustavsson 1998, s.34) Det finns självfallet en risk att vår förförståelse påverkar vårt letade efter nyckelfaktorer. Här underlättade det att vara två och kunna uppmärksamma den andres förförståelse och förhastade slutsatser. En annan risk med att vi delvis genomförde analysen parallellt med insamlingen av materialet, är att det är lätt att snöa in sig på en kategori och leta efter mönster som tros vara funna. Det kan bli så att en brådmogen kategori förblindar sökandet efter ett mer grundläggande mönster eller en kategori som bättre förklarar variationen i vår data. Visst kände vi en vilja att leta efter nykläckta kategorier från en intervju och finna den i en annan, men genom att vara medvetna om denna risk hoppas vi ha kunnat minimera sådan typer av inslag i analysen. (Gustavsson 1998, s. 42) 16

17 2.6 Kritik av metoden När en GT-studie genomförs är det önskvärt att forskaren eller den som genomför den är som ett tabula rasa, det vill säga ett oskrivet blad och inte har några förförstålelser (Gustavsson 1998, s.13). Vi diskuterade redan i föregående avsnitt svårigheten med att inte ha någon förförståelse, vi är naturligtvis färgade av våra erfarenheter, uppfostran, vad vi läst innan, vad andra har sagt med mera. Vem kan undslippa denna typ av påverkan? GT är en subjektiv metod därför är det stor risk att tolkningsproblem uppstår. Eftersom teorin bygger på empirin, det vill säga våra intervjuer, finns det en risk att vi har påverkat materialet utan att det har varit vår avsikt och gjort subjektiva förvrängningar. Vi har varit medvetna om detta och försökt att inför varje intervju beakta detta och ha så lite förförståelse som möjligt. Vi har båda varit närvarande vid alla intervjuer och har på så sett haft möjlighet att jämföra våra upplevelser från intervjuerna. En annan kritik som ofta uppstår mot GT är att den kan tyckas trivial eftersom teorier utformas endast utifrån empiri. Detta är en kritik som ofta framkommer mot kvalitativa metoder i allmänhet. Glaser skriver i boken The discovery of Grounded Theory att The qualitative research is generally labelled as unsystematic, impressionistic, or expoloraty, and the flexible quantitative research as sloppy or unsophisticated (Glasser & Strauss 1967, s.125). Även Gustavsson nämner att ett sådant problem existerar, men att kritiken måste sättas i relation till vilken ambition och inriktning som forskaren har. Det är när det empiriska materialet analyseras på flera nivåer som resultatet går från att vara trivialt till att bli djupare. Ett av de tyngsta kritiska argumenten mot GT tar resonemanget om att metoden är trivial ett steg längre då GT kritiseras för att enkom uppfinna hjulet på nytt. Denna kritik riktar sig framförallt mot principen om begränsad förförståelse. Eftersom GT-forskaren inte tar hänsyn till tidigare teoribildning förrän i det avslutande skedet av studien, menar kritikerna att en forskare kan ägna år av studier för att komma fram till en slutsats som redan existerar. Denna kritik kan i vissa fall vara befogad men som Gustavsson skriver jag föredrar att se till metodens potential att skapa intressanta teorier som fungerar i den företagsekonomiska verkligheten. (Gustavsson 1998, s 29) Ett annat problem med denna metod är det är att vi inte vet hur generaliserbart det är. I GT är de teorier som skapas baserade på induktiva slutsatser. Vilket menas att det är en ansats där forskaren härleder en allmän lag (Gustavsson 1998, s.17). Sannolikheten att våra resultat kan generaliseras blir självklart större ju fler fall som undersökts. Teorin kommer dock alltid att vara provisorisk. En GT-studie ska alltid kunna revideras om ny data tillkommer. Teorin bör aldrig ses som den absoluta sanningen utan snarare som den för tillfället bästa möjliga sanningen, som kan hjälpa oss att hantera fenomenet bättre (Gustavsson 1998, s.18). Tillförlitligheten av vår metod diskuteras också i samband med begränsningar av resultatet i avsnitt

18 2.7 Källkritik Vår teori är baserad på intervjuerna därför är det viktigt att värdera trovärdigheten hos våra källor. Anledningen till varför skolorna inte har gått vidare till steg 2 kan vara en känslig fråga för många skolor. Det kan uppfattas som ett misslyckande för den enskilda skolan när ett stort projekt har gått i stöpet. Därför finns det en risk att skolorna medvetet eller omedvetet förvränger informationen för att ställa sig i bättre dager. Det kan också vara så att skolan överdriver en utomståendes aktörs medverkan till att de gått snett, typ konsulter eller ESF-rådet. Vi har beaktat denna aspekt och därför försökt att utforma intervjusituationerna så att respondenterna ska känna sig trygga. Vi började med att ställa allmänna frågor och försökte vara ödmjuka i vår uttryckssätt. För att stärka förtroendet ytterligare har vi även informerat respondenterna om att deltagandet är helt anonymt, och att de kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. Eftersom vi gjorde ett bekvämlighetsurval på sju skolor av totalt 25 som vi fann intressanta finns det också en risk att vi med en omedveten systematik enbart fått tag på de skolor som generellt har gott om tid. Kanske är det finns ett samband mellan att skolor som inte hade tid att svara i telefon inte heller hade tid att genomföra Mål 3 på ett bra sätt. Det är därför möjligt att om vi intervjuat skolor som vi inte kom i kontakt med, kanske vår analys sett annorlunda ut. 18

19 3 Empiri Nu är det dags att stifta närmare bekantskap med de skolor som deltog i våra intervjuer. Empirin har, som vi behandlade i metodkapitlet, en väldigt central roll i vår uppsats. Därför tycker vi det är viktigt att låta dig som läsare att få insikt i vad de olika respondenterna svarade. Vi inleder med att beskriva samtliga undersökta skolors förutsättningar och hur de jobbade med Mål 3 projektet, vidare tar vi här upp intressant information som framkom i varje enskilt fall. I Först en kort rekapitulering av hur ESF-rådets ideala Mål 3- projekt bedrivs. Mål 3 syftar till att göra en analys över vilka framtida kompetensbehov en organisation kan komma att behöva och sen utarbeta en handlingsplan därefter. Projektet syftar främst till att ta fram individuella kompetensplaner för organisationens anställda och det är därför ett krav att samtliga i organisationen är delaktiga i analysen. ESF-rådet vill att alla analyser på något sätt ska innehålla en SWOT och behandla temana IT, jämställdhet, mångfald och östersjöperspektivet. För att få bidrag för steg 1 krävs att skolan får godkänt på redovisningen av deras analys som skickas in efter att steg 1 är färdiggjord. I steg 2 kan skolan bara få bidrag för de aktiviteter som man ska göra och inte de som man redan gjort. Det får gå max 12 månader mellan steg 1 och steg 2 för att få godkänt på steg 2. Vi har valt att inte presentera skolorna, skolpersonalen eller konsultbyråer med riktiga namn. Detta beslöt vi oss för på ett tidigt stadium i uppsatsarbetet, dels för att öka chansen att få så uppriktiga svar som möjligt av respondenterna, dels för att de skolor som ställer upp inte ska ta skada. I vissa fall kan det exempelvis vara känslig information som kommer fram när vi började nysta i varför skolan inte slutfört projektet. Alla namn som förekommer är därför fingerade. 3.1 Köttfärsskolan Köttfärsskolans rektor kommer inrusande på sitt arbetsrum 14 minuter efter avtal tid. Mellan ett arbetslagsmöte och en föräldramottagning har rektorn Adam Bertilsson nu klämt in en träff med två uppsatsskrivande studenter från MA. Trots den uppenbara stressen ger den medelålders rektorn ett glatt och avslappnat intryck. Köttfärsskolan är en F-9 skola och ligger i en stor förortskommun väster 19

20 om Stockholm. Skolan har cirka 650 elever och 100 till 110 anställda. Alla som jobbar på skolan är också anställda av skolan det vill säga att ingen jobbar på entreprenad. Bertilsson berättar hur han kom i kontakt med Mål 3 genom rektorskollegor och informationsbrev från ESF-rådet under våren Han såg det som en bra möjlighet att få EU-pengar. Dessutom var han en relativt nytillträdd rektor och såg det som en utmärkt chans att göra en rivstart och försöka göra ett gott intryck på sin personal. Han inledde ett samarbete med en konsultfirma, Monroekonsulterna, som han hade blivit rekommenderad av en annan skola. Konsulten hjälpte till med ansökan till steg 1 och med att lägga upp arbetet med hur analysen skulle genomföras. I september 2001 anordnade Köttfärsskolan en kick-off i matsalen för alla anställda där Bertilsson och Monroekonsulternas representant presenterade Mål 3. Efter mötet formerades en projektgrupp av 18 frivilliga som skulle leda analysen. Bertilsson minns att det inte direkt var kö bland personalen till att vara med i projektgruppen, de sista 2 i gruppen fick till och med lobbas in för att få bred representation. På frågan hur känslan var efter det första mötet småler Bertilsson och säger att: Det fanns väl en viss skepsis bland de anställda mot konsulter och känslan att; jaha här kommer en ny rektor, vad ska han hitta på? Men jag vet hur det är, jag har själv varit lärare. Under hösten delades en arbetsmiljöenkät ut bland alla anställda som konstruerats av projektgruppen i samråd med konsulten. Projektgruppen gjorde också en enklare SWOT-analys. Analysen var färdig 13 november, 2001 och det var återigen dags för ett stormöte där den nya handlingsplanen skulle presenteras. Bertilsson var mäkta stolt över att han lyckats få ihop steg 1 på mindre än ett halvår, men han påpekar att det aldrig gått utan konsulternas hjälp. Bertilsson berättar att analysen framför allt visade att skolan behövde bygga in en flexibilitet i organisationen för att möta förändringar i omvärlden. Köttfärsskolan har exempelvis många elever med annat modersmål än svenska. Därför måste det finnas andra sätt att mäta kunskap än läxförhör och prov. Rektor Bertilsson lutar sig över skrivbordet och säger Om elever kommer hit, måste vi kunna ta emot dem och ge dem en bra utbildning. Annars är det som att gå till ICA och fråga om man kan köpa köttfärs och de svarar: visst det går bra, men den är äcklig och rutten! Det fanns också ett behov av en gemensam värdegrund bland skolans anställda och därför planerade de att under två dagar åka med hela personalen till spa-och konferensanläggningen i Nådedalen. Där skulle Köttfärsskolans personal diskutera fram en gemensam värdegrund. Bertilsson tänkte dessutom vinna pluspoäng hos de anställda som förutspått att handlingsplanen bara skulle bli en hyllvärmare. Våren 2002 skickades ansökan till steg 2 in, men ESF-rådet var tveksamma till om en gemensam värdegrund verkligen var kompetensutveckling. Skolpersonalen fick vänta med att packa väskorna. Efter några omskrivningar var Köttfärsskolan tillslut redo för att få godkänt för steg 2 i september Då upptäckte Bertilsson att han inte läst anvisningarna för steg 2 tillräckligt och att han ville göra kompetensplanen mer omfattande och drog därför tillbaks ansökan på eget initiativ. Än en gång fick Nådedalenvistelsen skjutas upp. På våren 2003 skickades en omarbetade ansökan in igen, men i juni fick Bertilsson ett brev från ESF-rådet som sa att de hade behandlingsstopp och tidigast kunde behandla 20

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer