Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!"

Transkript

1 Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades vid årsskiftet. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna avser den samlade biblioteksverksamheten dvs. den medicinska delen och i förekommande fall även den allmänna. Det är viktigt att vi får svar från alla, annars går det inte att sammanställa uppgifterna på läns- och nationell nivå. Vi önskar att ni besvarar frågorna innan 14 mars 2014, vi blir naturligtvis tacksamma om ni svarar tidigare än så. Om några av uppgifterna bara kan sammanställas på länsnivå därför att flera sjukhusbibliotek samarbetar kan ni kontakta för att få en länsövergripande enkät också. Frågorna är desamma som föregående år. Enkäten i pdf-format samt definitioner och tips hittar du på telefon Tryck inte på Skicka innan du är helt klar med alla frågorna. Har man tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Tack på förhand! Med vänlig hälsning Cecilia Ranemo, Utredare statistik Kungliga biblioteket Avdelningen för publik verksamhet, Enheten för nationell bibliotekssamverkan Twitter: #biblioteksstat, 1. Vilka delar består ert bibliotek av? Endast fackbibliotek - mestadels medicinsk litteratur Endast allmänbibliotek - mestadels skönlitteratur och allmän facklitteratur Biblioteket har två delar, medicinsk fackbibliotek samt allmänbibliotek för patienter (allmänhet) och anställda 2. Vad heter du som fyller i enkäten? Om vi behöver fråga om något. 3. Vad har du för e-postadress? Vi skickar länk till rapporten när den publiceras. E-postadressen valideras automatiskt så att du fyllt i en användbar e-postadress, det går därför inte att skriva två adresser i fältet. 4. Vänligen fyll i ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna.

2 5. Hur många årsverken utfördes av bibliotekets personal under 2013 skriv uppgiften med två decimaler. Bibliotekarier och dokumentalister KVINNOR Bibliotekarier och dokumentalister MÄN Biblioteksassistenter KVINNOR Biblioteksassistenter MÄN IT-personal KVINNOR IT-personal MÄN Övrig personal inklusive kvällspersonal (städpersonal medräknas ej) KVINNOR Övrig personal inklusive kvällspersonal (städpersonal medräknas ej) MÄN Eventuell kommentar till svaret ovan Antalet årsverken delas upp på kvinnor respektive män indelat på fyra olika kategorierer av tjänster. För definition av tjänsteindelning, se fråga 6. Årsverke motsvarar antal heltidsanställda (till exempel motsvarar 2 personer som arbetar halvtid 1 årsverke eller två personer som arbetar 75 procent av heltidstjänst motsvarar 1,5 årsverke). En heltidsanställning motsvaras vanligen av att en person arbetar 40 timmar per vecka, vilket motsvaras av 2080 timmar per år (från 2080 borträknas semester och ledigheter i samband med röda dagar, återstående är då timmar vid heltidsanställning). Redovisningen av årsverken avser den personal som förutsatts enligt budgeten för forskningsbiblioteksverksamheten. Uppgift om antal årsverken kan anges med flera decimaler. Respektive anställd räknas till den personalkategori som de är anställda som, inte nödvändigtvis utbildade till. Städpersonal räknas inte in eftersom dessa har olika anställningsförhållanden på olika bibliotek och detta skulle leda till att en jämförelse mellan olika bibliotek och bibliotekstyper då skulle bli missvisande, ibland är städpersonalen direkt anställd av huvudmannen, ibland av fastighetsbolaget, ibland direkt av biblioteket etc. Praktikanter räknas endast in om de är avlönade av biblioteket. Personer med lönebidragsanställning räknas in. 6. Hur många personer var anställda i biblioteksverksamheten ? Bibliotekarier och dokumentalister Biblioteksassistenter Antal kvinnor Antal män IT-personal Övrig personal inklusive kvällspersonal (städpersonal medräknas ej) Eventuell kommentar till svaret ovan

3 Bibliotekarier och dokumentalister: Personal med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och som har en tjänst som kräver denna utbildning. Utbildningen kan vara antingen formell utbildning, eller att personen har arbetat inom professionen och på det sättet förvärvat motsvarande kunskaper. Biblioteksassistenter: Personal med biblioteksassistentutbildning och som har en tjänst som kräver denna utbildning. Utbildningen kan antingen vara formell utbildning, eller att personen har arbetat inom professionen och på det sättet förvärvat motsvarande kunskaper. IT-personal: personal som innehar tjänst där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är IT-relaterade. Övrig personal inklusive kvällspersonal (städpersonal medräknas ej): vaktmästare, chaufförer, administratörer etc. Personal som inte ingår i någon av de andra kategorierna Inkluderar t.ex. personal som arbetar med löneadministration, kopiering, bokuppsättning, vaktmästeri, lokalvård etc. Respektive anställd räknas till den personalkategori som de är anställda som, inte nödvändigtvis utbildade till. I antal anställda inkluderas personer som är tillfälligt sjuka, har semester eller liknande. Helt tjänstlediga, långtidssjukskrivna eller motsvarande inkluderas inte, men däremot vikarier för dessa. Städpersonal räknas inte in eftersom dessa har olika anställningsförhållanden på olika bibliotek och detta skulle leda till att en jämförelse mellan olika bibliotek och bibliotekstyper då skulle bli missvisande, ibland är städpersonalen direkt anställd av huvudmannen, ibland av fastighetsbolaget, ibland direkt av biblioteket etc. Praktikanter räknas endast in om de är avlönade av biblioteket. Personer med lönebidragsanställning räknas in. 7. Hur många årsverken, av det totala antalet årsverken, utfördes speciellt för barn- och ungdomsverksamhet under 2013? Det går bra att lämna en skattning om exakt uppgift inte kan framräknas. Med barn- och ungdomsverksamhet avses informationstjänst för barn, sagostunder, bokprat, sexårsgrupper och liknande. Antal årsverken för barn- och ungdomsverksamhet ska beräknas varav det totala antalet årsverken. Praktikanter som inte uppbär lön från bibliotekets budget räknas inte in. 8. Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet personal. Skriv inga siffror här. 9. Vilka utgifter hade biblioteksverksamheten under 2013? Antal kronor exklusive mervärdesskatt. Avrunda inte till tusental. Skriv uppgifterna utan punkt, mellanslag eller kommatecken. Inköp av fysiska media och AV-material Inköp av virtuella e-baserade media och databaslicenser Lönekostnader personal Kostnader för personalens kompetensutveckling Lokalkostnader Investeringsutgifter Övriga kostnader som inte ingår i punkterna ovan

4 Inköp av fysiska media och AV-material: En fysisk medieenhet är en enhet som kan läsas utan elektronisk utrustning, ett dokument som är skilt från andra enskilda enheter genom särskilt band, hölje eller andra tekniska anordningar. Inköp av virtuella e-baserade media och databaslicenser: Ange värden i hela kronor, inte avrundat till tusental. Skriv endast siffror i fälten och använd inte mellanslag, punkt eller kommatecken. Värdet av de olika utgiftsposterna ska summera till bibliotekets totala utgifter exklusive mervärdesskatt. Förvärvskostnaden delas upp i kostnader för tryckt material och elektroniska resurser. Förvärvskostnaden omfattar samtliga utgifter för dokument som ingår i bibliotekets samlingar. Transportomkostnader, tull o.d. ska tas med i den omfattningen som de konteras på förvärvskontot. Hanteringskostnaderna för det enskilda dokumentet, t.ex. katalogisering, bindning eller konservering medräknas inte. Utgifter för mjuk- och hårdvara, nätverk och andra kostnader för att tillgängligöra elektroniska informationsresurser inkluderas inte i mediekostnader. I vissa fall kan kostnaderna för elektronisk och tryckt version av samma titel vara sammankopplade. En variant är att biblioteket prenumererar på en tryckt tidskrift och får den elektroniska versionen utan extra kostnad, en annan variant är att biblioteket får den elektroniska versionen till rabatterat pris, och en tredje variant kan vara att biblioteket genom licensavtal på elektroniska tidskrifter från ett förlag får rabatt på de tryckta versionerna av samma tidskrifter. Oavsett hur avtalen ser ut är det användningen som ska redovisas. Om biblioteket genom avtal får tillgång till både tryckt version och elektronisk version men bara använder den elektroniska titeln räknas det elektroniska materialet när det gäller att bokföra kostnader. Om både den tryckta och den elektroniska versionen används delas kostnaden så att hälften bokförs till tryckt material och hälften till elektroniskt. Redovisas i kronor utan moms. Lönekostnader personal: Bibliotekets driftskostnader för sin personal. Personalkostnaderna delas in i löner och kompetensutveckling. Redovisas exklusive moms i kronor. Avlönade praktikanter medräknas. Till löner räknas bibliotekets samlade direkta och indirekta personalomkostnader, inklusive semesterersättning, lagstadgade sociala avgifter, men exklusive traktamenten. Häri inräknas även personal som betalts med externa medel. Kostnader kompetensutveckling personal: Kostnaderna för kompetensutveckling inkluderar kurs- och konferensavgifter, kursmaterial samt kostnader för resor och traktamenten. Kostnader för eventuell ersättningspersonal räknas inte med. Vid internutbildning inkluderas eventuella kostnader för planering och genomförande av utbildningen, t.ex. läromedel, externa föreläsare etc., dock ej lönekostnader för egen personal. Lokalkostnader: I lokalkostnader ingår kostnader för köp, hyra, underhåll och drift av de lokaler i vilka biblioteket bedriver sin verksamhet och ställer upp sina samlingar. Här ingår också ev. kostnader för larm och lås. Investeringsutgifter är sådana kostnader som är avdragsgilla under längre period än ett år. Exempel på investeringsutgifter är fasta inventarier, ombyggnader, tillbyggnader och andra lokalförbättringar, inventarier som finns kvar över flera räkenskapsår, men inte utgifter för medier. Övriga kostnader är de resterande kostnaderna som inte kunnat påföras på medie- personal-, lokal-, eller investeringskostnader. Summan av de olika kostnadsslagen ska uppgå till de totala kostnaderna för biblioteksverksamheten under året exklusive mervärdesskatt.

5 10. Vilka intäkter hade biblioteksverksamheten 2013? Ange antal kronor exklusive mervärdesskatt. Bara siffror i fälten, inga punkter, kommatecken eller mellanslag. Avrunda inte till tusental. Anslag från moderorganisation 2013 Bidrag och intäkter från övriga delar av den offentliga sektorn och ev. projektmedel Intäkter från privata sektorn, gåvor, stiftelser och ev. projektmedel Genererade intäkter, försäljning, sponsring Övriga intäkter som inte ingår i punkterna ovan Anslag från moderorganisation 2013: Anslag och bidrag till bibliotekets förvärv och löpande verksamhet från bibliotekets ramorganisation, exempelvis landstinget. Anslaget är till det som är utöver lönekostnader. Bidrag och intäkter från övriga delar av den offentliga sektorn och ev. projektmedel: Anslag och bidrag till bibliotekets förvärv och löpande verksamhet från offentliga sektorn utanför bibliotekets ramorganisation. Projektmedel är externa medel från övriga offentliga sektorn för att finansiera (eller delfinansiera) tidsbegränsade projekt som biblioteket bedriver. Intäkter från privata sektorn, gåvor, stiftelser och ev. projektmedel: Anslag och bidrag till bibliotekets förvärv och löpande verksamhet från privata sektorn utanför bibliotekets ramorganisation. Anges i kronor exklusive moms. Projektmedel är externa medel från privata sektorn för att finansiera (eller delfinansiera) tidsbegränsade projekt som biblioteket bedriver. Genererade intäkter, försäljning, sponsring: Inkomster som biblioteket får in genom sin verksamhet, t.ex. från utbildningsinsatser, kopiering, förseningsavgifter etc. Redovisas i kronor utan moms. Intäkter för borttappade eller förstörda medier räknas inte in. Övriga intäkter som inte ingår i punkterna ovan: Alla övriga intäkter som inte ingår i någon av punkterna ovan. Intäkter redovisas i kronor exklusive mervärdesskatt.

6 11. Hur stort var mediebeståndet, nyförvärv och utlån uppdelat på olika medietyper under 2013? Tryckta böcker skönlitteratur för vuxna Fysiskt bestånd, antal enheter Tillgång till antal e- titlar varav antal nyförvärv under 2013 Utlån, inklusive omlån under 2013 Tryckta böcker skönlitteratur för barn Tryckta böcker fack- och referenslitteratur E-böcker Ljudböcker, CD-böcker, kassettbok, ej talböcker Talböcker, DAISY Tidskrifter, periodika, seriella publikationer, löpande titlar Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, löpande titlar E-musik Musik på CD, LP, MP3, kassett, ljudband Film på DVD, VHS, filmkassett, filmpatron, videogram, Blu-ray Mikrografiska dokument, microfil, microfiche Grafiska och kartografiska dokument, OH, presentationer Manuskript, artiklar, avhandlingar, patent, konferenshandlingar, festskrifter, rapporter Interaktiva medier, CD-ROM, TV-spel, interaktiva läromedel Övriga medietyper som inte ingår i ovanstående kategorier Totalt antal (värdena bör överensstämma med totalen på fråga 15) Beståndet består av alla de dokument som biblioteket ställer till sina användares förfogande. I beståndet inräknas också material som kommit in till biblioteket men ännu inte färdigbehandlats, om avsikten är att införliva dokumenten i bibliotekets samlingar. Dokument som omfattas av bestämmelser som begränsar eller tillfälligt förbjuder användning, ska också räknas in. Till beståndet räknas såväl informationskällor som lagrats lokalt som de ligger på annan server men som biblioteket ger access till, åtminstone för en specificerad tidsperiod. Informationskällor som är fritt tillgängliga på Internet räknas inte med. Beståndet anges efter hur stort det är 31 december. Nyförvärv är de dokument som under statistikperioden förvärvats till bibliotekets samling, vare sig detta skett genom köp, gåva, byte, licensavtal eller på annat sätt (dock ej depositioner). Även dokument som ännu inte är färdiga för användning ska inräknas i förvärvet. Fria elektroniska resurser som görs tillgängliga via bibliotekets webbsida ska inte räknas. Kumulerade utgåvor av ett verk som uppdateras löpande ska medräknas till alla sina delar (häften, volymer, mikrografiska dokument etc.).

7 Barnböcker är böcker som huvudsakligen är avsedda för personer i åldern 0-14 år. Vuxenlitteratur är verk som huvudsakligen riktar sig till personer som är 15 år eller äldre. Skönlitteratur är böcker som klassas inom SAB signum H eller Dewey Facklitteratur är alla övriga signum. Summan av skön- och facklitteratur ska summera till hela det tryckta bokbeståndet. Uppgiften om nyförvärv är samtliga förvärv inom dessa kategorier som biblioteket införskaffat under hela kalenderåret. Även gåvor och gratisexemplar räknas. Räkna antal exemplar, inte antalet titlar. Summan av nyförvärv av skön- och facklitteratur ska summera samtliga nyförvärv av tryckta böcker. Tryckta böcker skönlitteratur för vuxna: Böcker för vuxna är de böcker som i första hand är avsedda för personer som är 15 år eller äldre. Tryckta böcker skönlitteratur för barn: Böcker för barn är de böcker som i första hand är avsedda för personer i åldern 0-14 år. Tryckta böcker fack- och referenslitteratur: Referensexemplar är alla de medier som inte kan lånas hem, som måste läsas på plats i biblioteket, ofta märkta som Ref. Hit räknas också alla böcker inom ämnesområdet Bokoch biblioteksväsen (SAB signum A, eller Dewey ). Ett sätt att räkna referenslitteratur är att ta alla verk i systemet som inte tillåter utlån. Uppgiften används av Sveriges författarfond för beräkning av författarpenning. E-böcker antal titlar: Dokument i digital form som huvudsakligen innehåller sökbar text och som är jämförbar med en tryckt bok (monografi) och som kräver speciell teknisk utrustning för att kunna läsas. E-böcker kan överföras till användarens PC för användning eller lånas ut till användare på läsplattor. Till e-böcker räknas exempelvis referensverk och handböcker. Även encyklopedier och uppslagsverk i elektronisk form räkas hit. Konferensrapporter förs in under Seriella publikationer i elektronisk form eller Övriga digitala dokument beroende på om de är seriella eller inte. Endast de e-böcker som ingår som en del av bibliotekets samlingar exempelvis genom licensavtal räknas. De e-böcker som finns fritt tillgängliga på Internet och som görs tillgängliga genom bibliotekets försorg, i exempelvis den publika katalogen eller i länksamlingar, räknas inte. Ljudböcker, CD-böcker, kassettbok, ej talböcker: Ljudböcker kan finnas på ett flertal olika medieformer, det som är utmärkande är att texten läses upp av en röst. CD-böcker är detsamma som ljudböcker. I denna kategori ska inte talböcker i DAISY-format räknas in, de räknas separat. Talböcker, DAISY: står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard för talböcker. En DAISY-spelare är en fristående CD-romspelare med funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Tidskrifter, periodika, seriella publikationer, löpande titlar: Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, löpande titlar: Seriella publikationer i tryck och elektronisk form räknas i antal löpande titlar, dvs. titlar som biblioteket under rapporteringsperioden prenumererat på eller haft licensavtal för. Titeldubbleringar räknas inte. Periodika: Seriell publikation som utkommer mer sällan än en gång i veckan. Inkluderar tidskrifter och serier inklusive rapportserier och kongresstryck. Monografiserier inkluderas inte utan hänförs till böcker. Tidningar: En seriell publikation av nyhetskaraktär som utkommer minst en gång i veckan. Antalet tidningar och periodika i elektronisk form avser tillgång till fulltext som biblioteket genom prenumerationsavtal eller liknande erbjuder sina användare. Seriella publikationer i elektronisk form räknas i antal löpande titlar. De tidskrifter som finns fritt tillgängliga på Internet och som görs tillgängliga genom bibliotekets försorg, i exempelvis den publika katalogen eller i länksamlingar, räknas inte med. Periodika i elektronisk form bör särskiljas från fulltextdatabaser. För att räknas till periodika i elektronisk form (antal löpande titlar) ska det finnas ingång till publikationen (tidningen, tidskriften, rapporten etc.) t.ex. via ett index, där artiklar i en och samma volym ska kunna återfinnas samlat, så att varje enskild artikel inte ska behöva sökas var för sig. publikationen (tidningen, tidskriften, rapporten etc.) inte vara belagd med embargoperiod, utan finnas tillgänglig samtidigt som den eventuella tryckta motsvarigheten. Digitala resurser som innehåller artiklar i fulltext men som inte uppfyller ovanstående krav, ska föras in under rubriken databaser. E-musik antal titlar: redovisas separat och ska inte inkluderas i musik på olika medier,se nedan. Med egen licens avses att det är en nedladdad fil till ett fast medium t.ex. CD eller mp3 eller media i t.ex. en lokal jukebox där inte biblioteket betalar för varje enskild nedladdning. I bestånd av e-musik räknas inte antalet titlar på t.ex. Naxos eller musikfiler som är allmänt tillgängliga via Internet. T.ex. tillgång till Naxos räknas som (1) under databaser. Musik på CD, LP, MP3, kassett, ljudband: alla former av musik utom e-musik. Musiken kan finnas på t.ex. CD-skivor, DVD-skivor, mp3-filer, grammofonskivor (vinyl) och ljudband (inklusive kassetter) samt fonogramrullar etc. En enhet med flera musikstycken räknas som 1. Film på DVD, VHS, filmkassett, filmpatron, videogram, Blu-ray: Mikrografiska dokument, microfil, microfiche: Grafiska och kartografiska dokument, OH, presentationer: Manuskript, artiklar, avhandlingar, patent, konferenshandlingar, festskrifter, rapporter: Interaktiva medier, CD-ROM, TV-spel, interaktiva läromedel: Övriga medietyper som inte ingår i ovanstående kategorier: Totalt antal (värdena bör överensstämma med totalen på fråga 11): En fysisk enhet är normalt liktydig med den enhet i vilket material utlånas. Som fysiska enheter räknas således band, kapslar, kassetter, spolar, filmrullar, askar, pärmar med mikrokort, enstaka mikrokort, CD-ROM-skivor, enstaka blad m.m. i det tillstånd de har ställts upp eller kommer att ställas upp i hyllorna eller på andra förvaringsställen. Obundna seriella publikationer behandlas som bundna i

8 enlighet med bibliotekets generella riktlinjer för seriella publikationers volymomfång. Om obundna seriella publikationer förvaras i kapslar räknas varje kapsel som en enhet. Exempel: Ett verk i fem band är fem fysiska enheter. Två böcker som katalogiserats separat men bundits i samma band är en fysisk enhet. Tio brev, bundna i ett band, är en fysisk enhet. Sex mikrofiche räknas som sex fysiska enheter om de är uppställda och kan utlämnas/utlånas var för sig. Har de placerats tillsammans i en pärm eller i en ask räknas de som en fysisk enhet. Dubbletter räknas som separata fysiska enheter; detsamma gäller mikrofilm med olika polaritet. 12. Hur många referensexemplar hade biblioteket totalt ? Svaret används av Sveriges författarfond. Referensexemplar är alla de medier som inte kan lånas hem, som måste läsas på plats i biblioteket, ofta märkta som Ref. Hit räknas också alla böcker inom ämnesområdet Bok- och biblioteksväsen (SAB signum A, eller Dewey ). Ett sätt att räkna dessa är att ta alla verk i systemet som inte tillåter utlån. Uppgiften används av Sveriges författarfond för beräkning av författarpenning. 13. Hur stort var beståndet av anpassade medier för personer med läshinder 2013? Dessa medier bör även ingå i sammanställningen på fråga 11. Bestånd Utlån, inklusive omlån under hela 2013 Ev. kommentar Dessa medier ska inte exkluderas från någon annan sammanställning som gjorts under bestånd eller utlån. T.ex. räkna även här med talböckerna du fyllde i under AV-bestånd, en gång till. Anpassade medier för personer med läshinder avser talböcker (producerade enligt undantagsparagraf 17), talboksspelare, datorer med särskild anpassning, DVD och videogram (teckentolkade) för döva, storstilsböcker, lättläst och punktskrift. Räkna även med varje enskilt media som ni har på eventuell Äppelhylla. Som talbok räknas de titlar som är producerade för personer med funktionsnedsättning vad gäller läsning, oavsett om de är köpta, nedladdade, sparade på minneskort, mp3-spelare eller i andra fysiska format. Om fem olika boktitlar sparats på ett minneskort räknas det som fem utlån i statistiken. En nedladdad talbok som kastas efter utlån ska tas med under utlån men inte under bestånd. Böcker som är gjorda för alla barn i lära-läsa-åldern, läsa lätt-böcker skall inte räknas in här. Om du har läsa-lätt för vuxna skall de räknas in. Bestånd anges per Utlån, inklusive omlån, räknas under hela Hur många betaldatabaser hade biblioteket tillgång till ? Ej databaser som är fritt tillgängliga via Internet Betaladatabaser är samlingar av elektroniskt lagrad data eller poster där datat/posterna kan återvinnas med hjälp av mjukvara. Datat/posterna som ingår i databasen har som regel samlats in i ett speciellt syfte eller är relaterade till ett specifikt ämne. Exempel på databaser som sjukhusbibliotek kan vara uppkopplade till är Eira. När antalet databaser rapporteras ska ingen åtskillnad göras mellan olika typer av databaser (bibliografiska, fulltext etc.). Det spelar heller ingen roll om de är lokala eller har fjärråtkomst. De databaser som finns fritt tillgängliga på Internet och som görs tillgängliga genom bibliotekets försorg, i exempelvis den publika katalogen eller i länksamlingar, räknas inte. Bibliotekets egen systemkatalog räknas inte.

9 15. Hur många fysiska lån, elektroniska dokument och papperskopior levererades under 2013? Summan av alla lån bör överensstämma med totala siffran på utlån på fråga 11. Lokala lån, exklusive omlån Lokala lån, inklusive omlån Fysiska lån Leverans av elektroniska dokument Leverans av papperskopior Fjärrutlån inom Sverige Fjärrutlån utom Sverige Fjärrinlån inom Sverige Fjärrinlån utom Sverige Lokala lån, exklusive omlån: Initiala lokala lån. Lokala lån, inklusive omlån: Det totala antalet lokala lån. Fjärrlån är ett utlån av ett dokument, eller leverans av en kopia av ett dokument, till en annan institution. Lån mellan bibliotek räknas som fjärrlån, om det är en fråga om lån mellan två separata administrativa enheter. Lån mellan två administrativa enheter räknas emellertid som lokalt lån, om enheterna hör till samma ramorganisation eller har samma systemkatalog. Antalet effektuerade lån ska räknas, inte antalet beställningar. Kopior ska räknas. Fjärrlån som inte får lånas hem räknas. Fjärrlån som beställts, anlänt och sedan avbeställts räknas. Fjärrlån som beställts, inte anlänt och sedan avbeställts, räknas inte. Inlån av ett dokument, eller leverans av en kopia av ett dokument, från en annan institution räknas. Uppgifter om användningen av Eira-resurserna: (sammanställt av Anneli Mindemo, Monica Moberg, Marie Källberg under 2013) Mycket av uppgifterna om användning av e-resurser finns att hämta i Eira-statistiken på Projektplatsen (under Dokument/Statistik/2012). En hel del av 2012 års statistik är klart, och det som inte är det kommer att bli det snart. Dokumentet på Projektplatsen som innehåller uppgifterna om den totala användningen per landsting heter Eiraförlagen totalt per landsting. Där finns flikar för varje landsting och uppgift per förlag om antal nedladdningar. För några förlag brukar vi sålla vi statistiken för att bara få med de tidskrifter som ingår i bas-eira (det gäller Elsevier, Ovid/Wollters Kluwer, Nature, Wiley), men i dokumentet Eira-förlagen totalt är siffrorna den totala användningen, dvs även tillagda prenumerationer från olika landsting ska finnas med. (Här kan Ovid vara ett undantag, vill ni vara säkra på att inte missa statistik kolla gärna Ovid med ert eget login). I år kommer vi att skicka in den samlade statistiken över användningen av bas-eira till KB, men mer som ett komplement, den riktiga statistiken är den ni skickar in i enkätsvaren. Hur redovisa per sjukhusbibliotek när användningen av e-resurser är per landsting? Frågan om hur man redovisar statistiken över användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser per bibliotek när man bara kan få fram den per landsting diskuterade vi på senaste mötet i sjukhusbibliotekschefsnätverket och beslöt att rekommendera att ett av sjukhusbiblioteken i landstinget redovisar den samlade statistiken och anger i en kommentar att statistiken gäller hela landstinget och vilka sjukhusbibliotek som ingår. De andra sjukhusbiblioteken hänvisar i sitt enkätsvar till det bibliotek som redovisat den samlade statistiken. 16. Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet bestånd och nyförvärv. Skriv inga sifferuppgifter i detta fält.

10 17. Hur många besökare, virtuella och fysiska, hade biblioteket under 2013? Fysiska besök i biblioteket, inklusive ev. filialer Virtuella besök på interna webbsidan (startsidan, indexsidan) Virtuella besök på externa webbsidan (startsidan, indexsidan) Antal besök i bibliotekets OPAC Antal aktiva låntagare (minst ett lån eller omlån under 2013) Fysiska besök i biblioteket, inklusive ev. filialer: Används samma räkneverk för både in- och utpasseringar ska siffran halveras. Antal besök är inte liktydigt med antal personer eftersom en och samma person kan besöka biblioteket upprepade gånger samma dag, varje gång räknas då som ett besök. Virtuella besök på interna webbsidan (startsidan, indexsidan): Virtuella besök på externa webbsidan (startsidan, indexsidan): Antal besök i bibliotekets OPAC: En sökning representerar i detta sammanhang en unik intellektuell fråga i en databas eller OPAC och registreras varje gång en sökfråga skickas till servern. En felstavad eller felaktigt formulerad fråga registreras även om den inte kan definieras som en unik fråga. I praktiken kan biblioteken dock inte särskilja dessa frågor från andra sökningar. För externa resurser som förvärvats t.ex. genom licensavtal, kan uppgift om antalet sökningar i regel erhållas från databasleverantören. För databaser som innehåller flera mindre databaser bör information erhållas för varje databas som ingår. För OPAC fås uppgifter om antalet sökningar från systemets statistikmodul. Användningen av databaser som finns på fysiska enheter som CD-ROM och disketter för utlån, eller tillgänglig på en användarstation, räknas inte med. I den mån databaserna lånas ut, exempelvis som läsesalslån, hänförs användningen till rubriken utlån. Om biblioteket har en sammanslagen webbplats och OPAC (discovery-system) bör en uppskattning av hur den procentuella fördelningen av besök är mellan de två göras och de skattade värdena anges. Ange sedan att ni gjort detta i textfältet närmast nedanför. Antal aktiva låntagare: Aktiva låntagare är de som under kalenderåret utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation. 18. Hur många olika resurser hade användarna tillgång till under 2013? Antal publika datorer endast avsedda för sökning Antal publika datorer totalt sett Antal studieplatser (sittplatser vid skriv-/läsyta) Antal bokvagnsronder under 2013 (värdet kan skattas) Antal publika datorer endast avsedda för sökning: Antal datorer/terminalplatser som endast kan användas för sökning i biblioteket medier. Antal publika datorer totalt sett: Hit räknas alla datorer (terminaler) som är tillgängliga för bibliotekets besökare och som används för exempelvis sökningar i databaser och i bibliotekskataloger (bibliotekets egna och andras, lokala och i nätverk). Även s.k. tunna klienter ingår. Datorer i datorrum etc. räknas med om de ingår i bibliotekets service. Uttag eller trådlöst nätverk för besökares medhavda datorer redovisas inte i denna statistik. Antal studieplatser (sittplatser vid skriv-/läsyta): En plats där sittplats finns i kombination med läs/skrivyta, skrivbord eller skrivplatta. Antal bokvagnsronder under 2013, värdet kan skattas om det inte finns exakta uppgifter.

11 19. Hur mycket hade biblioteket öppet under 2013? Öppet per år, antal dagar - varav antal dagar med reducerad service Öppet per vecka, antal timmar - varav antal timmar med reducerad service Öppet med reducerad service innebär att bibliotekets lokaler är öppna och bemannade, men att besökare inte har tillgång till personal med bibliotekariekompetens. Antalet timmar per normalvecka med bemannat öppethållande vid minst ett serviceställe. Exempel: Ett bibliotek har två serviceställen. Det ena servicestället är under en normal vecka bemannat måndag fredag. Det andra servicestället är bemannat måndag fredag. Öppethållande per vecka för biblioteket är tio timmar per dag multiplicerat med fem dagar, dvs. 50 timmar per vecka. Ett bibliotek har två serviceställen. Det ena servicestället är under en normalvecka bemannat måndag fredag. Det andra servicestället är bemannat måndag fredag. Öppethållande per vecka för biblioteket är åtta timmar per dag multiplicerat med fem dagar, dvs. 40 timmar per vecka. För att biblioteket ska räknas som öppet med full service ska besökare ha tillgång till personal med bibliotekariekompetens. Exempel: Ett bibliotek har öppet sju dagar i veckan , men på söndagar är lokalerna endast bemannade av timanställda studenter. Biblioteket har öppet 49 timmar per vecka varav sju timmar med reducerad service. Antalet dagar per år med bemannat öppethållande vid minst ett serviceställe inom ett bibliotekssystem. Exempel: Ett bibliotek har två serviceställen. Det ena servicestället är bemannat måndag till torsdag och det andra servicestället är bemannat på fredagar. Öppethållande per år för biblioteket är fem dagar i veckan multiplicerat med antalet öppna veckor under året. Ett bibliotek har två serviceställen. Det ena servicestället är bemannat måndag torsdag och det andra servicestället är bemannat på torsdagar. Öppethållande per år för biblioteket är fyra dagar i veckan multiplicerat med antalet öppna veckor under året. För att biblioteket ska räknas som öppet med full service ska besökare ha tillgång till personal med bibliotekariekompetens. 20. Vid hur många tillfällen anordnades programaktiviteter under 2013 och hur många deltog? Författarbesök Lärarledd undervisning Antal tillfällen Totalt antal besökare/deltagare "Boka en bibliotekarie" Sökningar på uppdrag Annan programaktivitet än ovanstående Varje delfråga besvaras med uppgift om antal tillfällen detta inträffat under det efterfrågade kalenderåret samt uppgift om det totala antalet besökare/deltagare som deltagit i respektive. Antalet deltagare kan skattas om inte exakta uppgifter finns sammanställt. Författarbesök: ett inplanerat besök av en författare i biblioteket för information, mingel, högläsning eller föreläsning. Lärarledd undervisning: undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information och/eller använder biblioteket och dess tjänster. Bokad och formell. Rundvandringar som främst syftar till att lära användarna hitta i bibliotekets lokaler, räknas inte. Boka en bibliotekarie : en användare bokar en fast tid med en bibliotekarie för att få hjälp att söka böcker, artiklar eller annat material eller för en genomgång av databaser, sökstrategier, söktermer, eller andra källor. Sökningar på uppdrag: en biblioteksanställd genomför avancerade sökningar på uppdrag av en användare för att finna relevanta medier inom ett speciellt ämnesområde. Annan programaktivitet än ovanstående: De programaktiviteter som inte ingår i någon av de övriga kategorierna.

12 21. Här finns ett textfält som du kan kommentera dina svar i, lämna förklaringar och förtydliganden samt kommentarer till hur undersökningen lagts upp och eventuella svårigheter som du stött på när du fyllt i enkäten: 22. Uppskatta den effektiva tidsåtgången för att samla in och fylla i uppgifterna i denna enkät. Uppgifterna skickas till SCB som har i uppgift att sammanställa kostnaderna för Sveriges officiella statistik. Antal timmar Antal minuter Ange tidsåtgången i antal hela timmar och eventuella tillkommande minuter. Uppskatta all tid som gått åt för att sammanställa underlaget till ert svar samt den tid det tog att föra in uppgifterna i webbenkäten. Sjukhusbiblioteksstatistiken är en produkt inom ramen för Sveriges officiella statistik. Uppgifterna om tidsåtgång sammanställs och lämnas till Statistiska centralbyrån, SCB, för att samhällets kostnader för den officiella statistiken ska kunna beräknas. De 356 olika officiella statistikprodukter som samlas in regelbundet beräknades 2012 till 899,8 miljoner kronor hos de 27 myndigheter som samlar in all officiell statistik och till 610 miljoner kronor hos de institutioner, företag och privatpersoner som besvarar den. Stort tack för att du besvarade enkäten! När du är helt klar, tryck på Skicka, så läggs ditt svar i databasen hos Kungliga biblioteket. När du väl tryckt på knappen Skicka, går det inte att öppna enkäten igen.

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys

Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys Cecilia Ranemo, utredare Avdelningen för kunskapsutveckling och analys Sveriges officiella statistik Lagen om den officiella statistiken 2001:99 Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken Rådet

Läs mer

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt.

Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt. http://bibstat.libris.kb.se/ Hej och välkommen! Du har nu kommit till enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik som gäller för alla offentligt finansierade bibliotekstyper. Tanken med att använda

Läs mer

Mer information, pappersenkät och definitioner når du via

Mer information, pappersenkät och definitioner når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2013. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007

Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 2008-02-07 Definitioner till Statistik om forskningsbibliotek 2007 Definitionerna bygger till största delen på den internationella standarden ISO 2789:2006(E) (Information and documentation International

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om (AUTOMATIAKT UTSKRIVET KOMMUNNAMN) bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om ert bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor. Frågorna är i stort sett desamma

Läs mer

2. Ange din e-postadress. Vi skickar en länk när tabeller och rapporten publiceras.

2. Ange din e-postadress. Vi skickar en länk när tabeller och rapporten publiceras. Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2011 avseende 2010

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2011 avseende 2010 Version 2011-07-08 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2011 avseende 2010 Observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper. Definitionerna gäller följande offentligt

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Årsstatistik Lathund för BOOK-IT version 9.0 MARC21

Årsstatistik Lathund för BOOK-IT version 9.0 MARC21 2017-02-21 Årsstatistik Lathund för BOOK-IT version 9.0 MARC21 Detta dokument innehåller en lista över det resultat som visas efter generering i fönstret Administration Årsstatistik. Resultatet visar en

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Forskningsbibliotek 2007 KU0102

Forskningsbibliotek 2007 KU0102 BV/DEM 2008-08-19 1(12) Forskningsbibliotek 2007 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102

Forskningsbibliotek. Innehållsförteckning. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN KU0102 BV/DEM (11) Bernhard Tesler KU0102 BV/DEM 2007-09-27 1(11) Forskningsbibliotek 2006 KU0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Lund februari 2016 Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Lund januari 2015 Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund 25 januari 2016 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Folkbiblioteksstatistiken 2001

Folkbiblioteksstatistiken 2001 Folkbiblioteksstatistiken 2001 KU0101 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och Fritid A.2 Statistikområde Bibliotek A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN

FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN INNEHÅLL KULTURRÅDETS ANSVAR FÖR BIBLIOTEKSSTATISTIKEN... 3 OM UNDERSÖKNINGEN... 4 Frågorna som ställdes... 4 Biblioteken som svarade... 5

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 2015-03-10 / Jakob Nylin Nilsson Utlån Den sammanlagda utlåningen under 2014 uppgick till 103 004 antal lån. Tabell 1. Antal lån 2014 per biblioteksenhet Antal

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms l n i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms l n i siffror Folkbiblioteken i Stockholms l n i siffror 2008-2012 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 2012 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer