Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20

2 sida 2 av 20

3 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning 2012 Verksamheten under året Sidorna 3-7 Uppföljning mot verksamhetsplan Sidorna 8 11 Administrativa uppgifter Sidorna Slutord och undertecknande Sida 17 Ekonomisk rapport Sida 18 Revisionsberättelse Sida 19 Ur Hyresgästföreningens stadgar 1.1 Hyresgästföreningens mål Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1.2 Verksamhetsidé Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. Ur Bostadspolitiskt Program för Hyresgästföreningen Järfälla Bygg fler hyreslägenheter! Kommunens bostadsförsörjningsprogram ska medverka till att behovet av bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader kan tillgodoses, bland annat för ungdomar och unga familjer. Kommunen ska äga Järfällahus! Hyresgästföreningen anser att det är viktigt att hela Järfällahus bevaras som ett allmännyttigt bostadsföretag, ägt av Järfälla kommun utan krav på oskälig vinst. Verksamhetsinriktning för Hyresgästföreningen Järfälla 2012, utformad enligt Agenda 2016 ( sammanfattning, behandlad vid HGF Järfällas årsmöte 2012 ) Bättre boende för hyresgästerna Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Maxhyror på 25% av disponibel inkomst / öka med max KPI Ökat inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön 200 nya hyreslägenheter i Järfälla Kontakter med kommunpolitiker Bostadspolitisk debatt Plan- & remissarbete Boutvecklingsrådet Boutvecklingskonferens Trygghetsarbete Förhandlingsdelegationen, Förhandlingsrådet, Hyreskommittén Utökad medlemsnytta Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Egen aktuell hemsida Informationsfolder INFO-blad till alla Förtroendevalda Infomöte för nya medlemmar Träff för alla medlemmar Hyresgästernas dag Förutsättningar för att lyckas Fånga upp och driva engagemang Förändrat förhållningssätt / Utvecklad organisation Organisera LH och LH-styrelser Medverka vid LHs årsmöten Öppet hus för förtroendevalda Informationsmöte för hyresgäster i bostadsrättsföreningar Grund- och Funktionsutbildning för LH-styrelser och övriga förtroendevalda Utbildning för samråd / lokal förhandling för LH-styrelser Rådslag med LH-styrelser Konferenser och träffar med LH-ordförande och andra förtroendevalda Stödverksamhet Årsmöte, styrelsemöten, lokaler, mm HGF Järfällas årsmöte Styrelsens möten och konferenser Expeditionskostnader / Kontorsmaterial Amortera skuld på kopiator Sammanträdeslokalen storstädning, utrustning, material Medverkan vid LHs årsmöten Stöd till LH-styrelser Arvoden till styrelse, revisorer och särskilda uppdrag Ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst och kostnader i uppdraget sida 3 av 20

4 VERKSAMHETEN UNDER ÅRET HGF Järfällas styrelses arbete Den verksamhetsinriktning som styrelsen utarbetat, och som presenterades vid HGF Järfällas årsmöte 2012, har varit vägledande för arbetet under året. Viss omplanering har gjorts löpande för att följa utvecklingen på olika områden. Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört elva styrelsemöten, samt en planeringskonferens på våren och en på hösten. Styrelsens arbetsutskott har hållit åtta möten under året. Styrelsen har utöver det öppna årsmötet för alla medlemmar arrangerat tre Rådslag med representanter för LH-styrelser. Styrelsen har engagerat sig i HGF Järfällas bostadspolitiska aktiviteter, förhandlingsarbete, boinflytandeverksamhet, och utbildning av förtroendevalda. Styrelsen har också erbjudit stöd till LH-styrelser, i sin helhet eller genom delegering av funktionsansvar till enskilda styrelseledamöter. Under året har Bostadsrättsföreningar ( BRF ) bildats i ett antal av Järfällahus bostadsområden med hjälp av professionella ombildningskonsulter. De har mycket aktivt försökt få intresse hos hyresgästerna att köpa sina lägenheter. Hittills har Järfällahus lämnat priserbjudanden till bostadsrättsföreningar i Gläntan, del av Barkarby A/B, Nedre Hammaren och Östra Polhem. Ombildningskonsulter är också aktiva i Tallen, Kullen och Barkarby C. Styrelsen har, med stöd av Regionkontoret, ordnat mycket uppskattade informationsmöten för hyresgästerna i desssa områden. Även hos privata fastighetsägare har ombildning av hyresbostäder till bostadsrätter initierats, och i något fall genomförts. Styrelsen har följt all tillgänglig information om dessa aktiviteter, för att kunna informera och stödja berörda HGF-medlemmar på bästa sätt. Engagemang för lokala frågor Att bo bra till rimlig kostnad och med inflytande över hyror, trivsel och trygghet är viktigt för alla hyresgäster. För att kunna arbeta effektivt inom ett brett område är det lokala engagemanget viktigt. Lokalt arbete kan bedrivas både formellt och informellt. Vi kan se att det formella är mindre lockande, och att antalet förtroendevalda minskar. Vi kan ändå glädjas över intresse för lokal verksamhet från medlemmar och andra hyresgäster, som gärna deltar i aktiviteter eller åtar sig ansvar för tex kvarterslokaler, men inte vill ta formellt ansvar som förtroendevalda i en styrelse. LH Hårsta Backe har återigen en styrelse, vilket vi ser som mycket glädjande. I LH Släggan kunde man inte heller under 2012 få ihop någon styrelse. Under året har styrelserna i LH Östra Polhem och LH Gläntan avgått. I LH Tallen har ordförande avgått, men övriga styrelsen kvarstår till årsmötet. I LH-områden som inte har haft egen verksam styrelse har HGF Järfällas styrelse ansvarat för verksamheten, men inte administrerat uthyrning av kvarterslokalen till hyresgäster. HGF Järfällas styrelse har kontakter med engagerade medlemmar för att bilda LH i områden där sådana saknas, kunna välja styrelser eller organisera alternativa mer informella arbetsgrupper. Särskilt aktuellt är detta i Diligentias och Akelius bostadsområden i Jakobsberg. HGF Järfällas årsmöte Alla medlemmar i HGF Järfälla kallades till årsmötet genom annons i medlemstidningen Hem & Hyra nr 2 samt genom personliga brev. Information om årsmötet lämnades dessutom på HGF Järfällas webbplats. Årsmötet hölls söndag 11 mars 2012 i Kallhälls Folkets Hus, med 38 röstberättigade medlemmar. J P Mattsson, ordförande i HGF Sollentuna, var mötesledare. Maria Palme, förhandlingschef i HGF region Stockholm, berättade ingående om sin verksamhet, och Jan-Åke Skog, regionstyrelsen medverkade också. Styrelsens verksamhetsrapport och ekonomiska redovisning, samt revisorernas berättelse, behandlades av årsmötet, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde styrelse, revisorer, valberedning och ombud i HGF region Stockholms fullmäktige, samt representanter till förhandlingsdelegation för Järfällahus, och till förhandlingsråd för privata fastighetsägare, samt för första gången dessutom husombud för tre privatägda bostadsområden. Styrelsens verksamhetsinriktning för 2012 presenterades. Avgående ordförande Hani Ghattas avtackades. HGF Järfällas medverkan i verksamhet inom HGF region Stockholm HGF Järfällas ombud har deltagit aktivt vid HGF region Stockholms fullmäktiges årsmöte och höstmöte. Styrelsen har varit representerad vid HGF region Stockholms konferenser för föreningsordförande, verksamhetskonferenser, förhandlingskonferenser och bildningskonferenser, samt vid andra träffar inom HGF region Stockholm för information i aktuella ärenden. Styrelsen svarade i slutet av 2011 på en enkät om hur den upplever samarbetet inom regionen och mellan föreningarna. Svaret på enkäten presenterades på hösten Under hösten 2012 har regionkontoret ändrat organisation för Boutvecklingsenheten, med samverkande team för regionens olika geografiska delar. Samarbete med regionkontoret HGF Järfälla får aktivt och mycket värdefullt professionellt stöd från anställda vid Regionkontoret, främst av Boutvecklings-, Ekonomi- och Förhandlingsenheterna. Vi har under året också etablerat bättre kontakt med Kommunikations- och Medlemsutvecklingsenheterna. Verksamhetsutvecklare Ali Al-Djaber har aktivt medverkat med professionell kompetens vid många möten och aktiviteter. Ali har disponerat ett rum i styrelsens sammanträdeslokal för att vara nära de ungdomprojekt han leder. sida 4 av 20

5 Tillsyn över lokala hyresgästföreningar och stöd till LH-styrelser Ett viktigt sätt att stödja LH-styrelserna är att medverka vid LHs årsmöten. HGF Järfällas styrelse har även under 2012 medverkat vid många av LHs årsmöten. HGF Järfällas styrelse inbjöd genom personliga brev alla medlemmar i LH Hårsta Backe, som vid årets början saknade egen vald LH-styrelse, till ett något försenat årsmöte. Årsmötet kunde denna gång välja en styrelse. I LHSläggan kunde ingen ny styrelse väljas. Diskussioner har under året förts med LH Hammarens styrelse om en eventuell utvidgning av deras område, så att även Släggan ingår. HGF Järfällas styrelses kontaktpersoner för stöd till LH-styrelser har medverkat vid flera av LHs styrelsemöten, samrådsmöten och boutvecklingsmöten. LH-styrelserna har givetvis frekventa kontakter per telefon och e-post med HGF Järfällas styrelses kontaktpersoner, för råd och stöd i olika ärenden. Vårens planerade utbildningskonferens om boutveckling och våra uppdrag fick ställas in pga för få anmäldningar. Under hösten ordnades en dagkonferens på hemmaplan för LH-styrelserna tillsammans med Järfällahus angående boutvecklingsverksamheten och uthyrning av kvarterslokalerna. För LH-ordförande genomfördes under året två särskilda möten, ett tillsammans med HGF Järfällas bostadspolitiska grupp. Alla fick vid detta möte möjlighet att lämna förslag till vad HGF Järfälla skulle svara på remiss om förslag till ny Översiktsplan för Järfälla kommun. HGF Järfällas revisorer har medverkat vid revision av de flesta LH, och särskilt granskat HGF Järfällas styrelses arbete för den LH som inte haft aktiv styrelse under året. Rådslag för LH-styrelser Tre Rådslag med representanter för LH-styrelserna har genomförts, ett på våren och två på hösten. Rådslagen är ett viktigt forum där representanter från alla LH-styrelser har tillfälle att träffas under lättsamma former för att utbyta erfarenheter med varandra, få aktuell information, samt kunna ställa frågor till och få svar från HGF Järfällas styrelse. Vid vårens Rådslag presenterades HGF Järfällas nyvalda styrelse, och HGF Järfällas mångfaldsverksamhet. Höstens första Rådslag genomfördes informellt, utan dagordning. Syftet var att låta deltagarna komma till tals med det som ligger närmast hjärtat, och diskutera vad som är viktigt för förtroendevalda och vad är av verkligt intresse för medlemmarna. Vid höstens andra Rådslag behandlades många aktuella ärenden, däribland utbildning för HGFs nya Intranät BOSSE, planering för HGF Järfällas årsmöte 2013, hyresförhandlingar med Järfällahus, nyheter om kabel-tv och Järfällahus Stadsnät, förslag till förändringar beträffande pengar till LHs boutvecklingsverlksamhet, förändringar av villkor för uthyrning av kvarterslokaler, samt samverkan inom LHs verksamhet Dessutom presenterades HGF Järfällas verksamhetsplan och budget för 2013 samt preliminär tidsplan för aktiviteter under första halvåret. Utbildning Regionkontoret erbjöd funktionsutbildningar för nyvalda i LH-styrelser tidigt efter LHs årsmöten. HGF Järfällas eget studieprogram har som målsättning att erbjuda möjlighet till utbildning på LH-nivå för att alla förtroendevalda ska kunna få den kompetens som de behöver för sina uppdrag. Årets studieprogram har erbjudit allmän funktionsutbildning för LH-styrelser, utbildning i samråd, utbildning för valberedare, samt kurser för LHs ekonomi med enkel bokföring, redovisning och bokslut. Annonserade utbildningar har genomförts då intresse har anmälts. I några fall har behovet av utbildning inte varit lika stort som planeringen förutsatt, och några utbildningar har därför ställts in. Hösten startade med en tvådagars boutvecklingskonferens i samarbete med Järfällahus, med 26 deltagare, 17 från HGF och 9 från Järfällahus. Kursledare och föreläsare var förtroendevalda från HGF Järfälla och personal från Regionkontoret. Liksom tidigare år erbjöds individuell handledning till LH-styrelserna i mån av behov och intresse. sida 5 av 20

6 Förhandlingar - Järfällahus Förhandlingsledare Houman Sayedi vid Förhandlingsenheten på Regionkontoret har också detta år ansvarat för förhandlingar med Järfällahus. Tillfällig förhandlingsordning Sedan Järfällahus under 2011 sagt upp den tidigare förhandlingsordningen mellan Sabo och HGF, har vi enbart ett tillfälligt avtal om förhandlingsordning med Järfällahus. Detta avtal innehåller ingen anvisning om hur eventuella tvister ska hanteras. Hyror för 2012 Förhandlingarna om hyror för 2012 försenades sedan Järfällahus i slutet av december meddelat att de frånträdde ( strandade ) förhandlingen. Företaget begärde därefter att Hyresnämnden skulle behandla företagets krav på hyreshöjning. Hyresnämnden behandlandlade ärendet, något informellt, under januari, och rekommenderade fortsatt förhandling mellan parterna. Därefter träffades överenskommelse om hyreshöjning med i genomsnitt 2,5 % från 1 mars ( 2,08 % beräknat för hela året ), fördelat med kallhyra 1,5 % och varmhyra 2,6 %. Retroaktiv höjning för mars månad debiterades under andra kvartalet. Systematiserad hyressättning Under året har inga initiativ tagits från någondera parten i Hyressättningskommittén för Järfälla, angående diskutioner om systematiserad hyressättning. Förhandlingsdelegationens arbete under 2012 Den stora Förhandlingsdelegationen har hållit fem formella möten under år Två möten i början av året behandlade de försenade hyresförhandlingarna. Vid det andra mötet godkändes uppgörelsen om hyror Vid det tredje mötet, på våren, valdes ordförande, sekreterare och liten delegation. Alla i förhandlingsdelegationen har kunnat delta i Regionstyrelsens stora Förhandlingsupptakt på hösten. Årets förhandlingsomgång inleddes formellt med företagets presentation inför förhandlingsdelegationen av företagets kalkyl för hyror 2013, samt sitt yrkande att hyrorna skulle höjas med 3,4 % från 1 januari Vid delegationens fjärde möte utformades mandat för den lilla delegationens överläggningar med företaget. Vid det femte mötet, 27 november, godkändes den preliminära överenskommelsen om hyror för Det var uppenbart att företaget önskade ett bättre förhandlingsklimat än under föregående år. Hyror för 2013 Överenskommelsen om hyror för 2013 innebär en höjning med 1,5 % från 1 januari, lika för alla lägenheter. Förhandlingar - privata fastighetsägare Förhandlingsledare Peter Svanberg vid Förhandlingsenheten på Regionkontoret har också detta år ansvarat för förhandlingar med privata fastighetsägare i Järfälla. Förhandlingsordningar HGF har avtal om förhandlingsordning och förhandlar med drygt ett tiotal privata fastighetsägare i Järfälla ( inklusive Järfälla kommuns fastighetsbolag ), samt för hyresgäster hos bostadsrättsföreningar. Förhandlingsrådet Förhandlingsrådet har till uppgift att medverka vid förberedande överläggningar och särskilt beträffande anledningar till prioriteringar inför förhandlingarna. Vid HGF Järfällas årsmöte valdes tre representanter från tre olika privata bostadsområden till Förhandlingsrådet - en viktig utökning från föregående år då endast ett område var representerat. Rådet har under 2012 sammanträtt tre gånger före sommaren och en gång under hösten. Förhandlingar om hyror för 2012 Många förhandlingar drog ut på tiden, och överenskommelser kunde i de flesta ärenden uppnås först en bra bit in på Överenskommelser kunde träffas med hyreshöjningar i de flesta fall om 2,0 2,7 % Förhandlingar om hyror för 2013 Förhandlingar har inletts med de privata fastighetsägarna, men, men många ärenden kommer som vanligt att dra ut på tiden. När detta skrivs ( i mitten av januari ) har en första överenskommelse träffats med den största privata fastighetsägaren i Järfälla, Willhem, med 1,5 % höjning av hyrorna från 1 januari. Förhandlingar med Akelius kommer att samordnas inom hela regionen. sida 6 av 20

7 Boinflytande Boutveckling inom Järfällahus Arbetet med boutvecklingsverksamhet fortsätter, baserat på Avtal om Boutveckling från år Boutvecklingsrådet, med tre ordinarie representanter för HGF Järfälla och tre för Järfällahus, samordnar denna verksamhet. Rådet har hållit sju möten under året. Verksamhetsutvecklare Ali Al-Djaber vid Boutvecklingsenheten på Regionkontoret har medverkat med sin specialkompetens vid vissa möten. Boutvecklingsrådet har också under 2012 satsat resurser på den särskilda ungdomsverksamheten, Team Tallbohov, Team Termo ( i Lilla Ulvsättra ) och Team Engelbrekt. Detta är en mycket uppskattad aktivitet. Ali Al-Djaber är populär projektledare för projekten. De flesta LH har ett mycket aktivt boutvecklingsarbete för hyresgästerna i sitt bostadsområde. Alla hyresgäster i varje bostadsområde inbjuds på hösten till boutvecklingsmöten, och har då möjlighet att påverka beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras under kommande år. Bostadsmötet kan besluta om aktiviteter som erbjuds alla hyresgäster området för upp till 120 kr per lägenhet. LH-styrelserna och Järfällahus förvaltare driver samrådsverksamhet för information om Järfällahus planer och budget för området, och för att diskutera åtgärder för trivsel och trygghet i bostadsområdena. Boinflytande i privatägda fastigheter Avtal om boinflytande och boinflytandemedel för lokala aktiviteter finns med Willhem ( tidigare Wåhlins fastigheter ) i Norra Kallhäll. Bostadspolitik - utåtriktade aktiviteter Hyresgästernas Dag genomfördes i fint väder i Riddarparken lördag 25 augusti med uppskattningsvis besökare. Målsättningen var att HGF Järfälla ska synas och skapa opinion. HGFs funktionärer uppträdde i likadana T-shirts med HGFs logotyp. Aktiviteten inleddes med tal av HGFs Förbunds-ordförande Barbro Engman. Representanter för de flesta politiska partierna i Järfälla medverkade i en paneldiskussion med ungdomar från SSU om HGF Järfällas bostadspolitiska program och om boendefrågor i stort. Ungdomarna hade tältat på platsen för att illustrera bristen på bostäder för unga vuxna. Regionkontorets Medlemsservice och Medlemsvärvare fanns på plats, men fick inte mycket att göra. På kvällen torsdag 18 oktober genomförde vi en offentlig bostadspolitisk diskussion på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek, med Ann Bly Lässman från ABF som moderator. Representanter för alla inbjudna politiska partier deltog. Terje Gunnarson, ordförande i HGF region Stockholm, medverkade. Debatten annonserades i Lokaltidningen Mitt i Järfälla. Trots detta var intresset från allmänheten mycket obetydligt, med mindre än 10 deltagare. Plan- och remissärenden HGF Järfällas styrelse har ambitionen att behandla remisser från Järfälla kommun i ärenden som berör plan-, bygg- och boendefrågor. I ärenden som berör ett specifikt bostadsområde beaktar vi synpunkter från LH-styrelsen. Under året har styrelsen - via Regionkontoret - fått en officiell kommunala remiss i ett omfattande ärende, Förslag till ny Översiktsplan Järfälla nu till Styrelsen har lämnat ett kortfattat yttranden i detta ärende. Styrelsen har dessutom internt diskuterat ett antal kommunala planärenden, baserat på information på kommunens webbsidor och i annonser. Styrelsen har kommenterat behov av hyresbostäder vid planering av byggande i Söderdalen, Viksjö Centrum och Boliderområdet. Styrelsen söker bättre möjligheter att delta på tidigare stadier i kommunens övergripande arbete med bostads- och samhällsplanering. Organisationsutveckling En stor del av kontakterna mellan HGF Järfällas styrelse och LH-styrelserna sker per e-post. Fördelarna med detta är både kostnadseffektivitet och snabbhet, samt möjlighet att bifoga elektroniska dokument och länkar till Internet. Vid större möten och konferenser, liksom vid vår utbildningsverksamhet, är IT-projektor ett effektivt hjälpmedel. I LH Tallen har HGF Järfällas styreles stödperson valts in i LH-styrelsen för att få tillräckligt antal ledamöter. HGF Järfällas ordförande skickar ut snabbinformation per e-post ( Ordförande tar ordet ) till alla LH-ordförande. I många sannanhang är pappersdokument fortfarande mer bekväma. HGF Järfälla har i styrelsens sammanträdeslokal tillgång till en mångsidig kopiator, för att kunna klara av tämligen avancerade kopieringsarbeten. HGF har tidigare gett HGF Järfälla och LH möjlighet att publicera egen information på den HGFs Intranät. Denna möjlighet föll bort när HGF öppnade sin nya publika webbplats. Styrelsens planerar att introducera en egen fristående hemsida ( försenad av tekniska skäl ). Denna kommer att innehålla länkar till HGFs nya Intranät BOSSE. sida 7 av 20

8 UPPFÖLJNING MOT VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen har kunnat utvecklas under året, då ytterligare resurser har tillförts. Verksamhetsområde: Bättre boende för hyresgästerna Målsättning Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Ökning med max den allmänna kostnadsutvecklingen ( KPI ) Ökat inflytande över den egna bostaden Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön 200 nya hyresrätter i Järfälla Verksamhetsplan Kontakter med kommunpolitiker Bostadspolitisk diskussion Plan- och Remiss-arbete Boutvecklingsrådet för Järfällahus ( BUR ) Boutvecklingskonferens Förhandlingsdelegationen Förhandlingsrådet Genomfört Planerat möte med kommunpolitiker inställdes på grund av tidsbrist. Offentlig bostadspolitisk diskussion med representanter för de politiska partierna i Järfälla på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek, med moderator från ABF. Alla politiska partier utom miljöpartiet medverkade. Tyvärr klent intresset från allmänheten. En lugn och bra diskussion mellan politikerna. Terje Gunnarson, ordförande i HGF region Stockholm deltog, och ställde några frågor till politikerna. Styrelsen har begärt att kommunen formellt skickar information till HGF Järfälla om intressanta ärenden på olika planeringsstadier ( men inte fått svar ). Styrelsen har följt kommunens planeringsarbete för nya bostadsområden i olika delar av kommnunen via tidningsannonser och information på kommunens webbsidor, med särskilt intresse för Barkarbystaden. Styrelsen har skrivit till kommunen beträffande önskemål att planer för Söderdalen kompletteras med hyresbostäder. Styrelsen har skrivit till kommunen beträffande detaljplan för kompletterande bebyggelse i Viksjö Centrum. Styrelsen har skrivit till kommunen beträffande önskemål att planer för Bolinderstrand 2 inkluderar hyresbostäder. Styrelsen har besvarat en formell remiss om förslag till ny Översktsplan - Järfälla nu till Styrelsen har haft kontakt med HSB beträffande planer för upprustning och nybyggnation i Kallhäll Centrum. HGF Järfällas representanter har under året medverkat i sju möten i Boutvecklingsrådet för Järfällahus. Förbättrad rapportering i protokoll från Boutvecklingsrådet, lämpade för distribution till LH-styrelser. Boutvecklingskonferens genomförd lördag 29 söndag 30 september med 26 deltagare, 17 från HGF och 9 från Järfällahus. Uppgörelse med Järfällahus om hyror för 2012 blev försenad, sedan företaget i slutet av 2011 meddelat att frånträtt förhandlingen. Därefter behandlades ärendet informellt i Hyresnämnden, och återförvisades till fortsatt förhandling mellan parterna. Parterna kunde därefter i mitten av februari enas om en höjning av hyrorna för 2012 med 2,5 % från 1 mars ( 2,08 % på årsbasis ) med differentiering 1,5 % för lägenheter med kallhyror och 2,6 % för lägenheter med varmhyror, samt debitering av retroaktiv höjning för mars månad under andra kvartalet. Förhandlingsdelegationen för Järfällahus har redan i november kunnat nå en förmånlig uppgörelse om hyror för 2013, med 1,5 % höjning från 1 januari. Förhandlingsrådet har under året utökats med representanter från fler privatägda bostadsområden, och har därigenom kunnat bredda sin verksamhet. Förhandlingsrådet har följt arbetet beträffande hyror för 2012 i privatägda bostadsföretag. Förhandlingsrådets medlemmar har under hösten deltagit i en heldags utbildning på Regionkontoret. Uppgörelser om hyror för 2012 i privatägda bostadsföretag träffades med höjning i de flesta fall 2,15 2,7 %. Hyreskommittén i Järfälla, med huvuduppgift att övervaka bruksvärdeshyror och framtida systematiserad hyressättning hos alla bostadsföretag i kommunen, har inte varit aktiv under året. Inget privatägt bostadsföretag har anslutit sig till Hyreskommittén. sida 8 av 20

9 Verksamhetsområde: Utökad medlemsnytta Målsättning Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Verksamhetsplan Hemsida Informationsfolders Informationsblad till förtroendevalda Infomöte för nya medlemmar Hyresgästernas dag Genomfört Struktur och design för en ny och mer avancerad hemsida skapad, men sidan är ännu inte aktiv. HGF Järfällas ordförande har skickat ut snabbinformation per e-post ( Ordförande tar ordet ) till alla LH-ordförande. Hyresgästernas Dag genomfördes i Riddarparken lördag 25 augusti med uppskattningsvis besökare. Aktiviteten inleddes med tal av HGFs Förbunds-ordförande Barbro Engman. Representanter för de flesta partierna i Järfälla medverkade i en paneldiskussion med ungdomar från SSU om HGF Järfällas bostadspolitiska program och om boendefrågor i stort. sida 9 av 20

10 Verksamhetsområde: Förutsättningar för att lyckas Målsättning Fånga upp och driva engagemang Förändrat förhållningssätt Utvecklad organisation Verksamhetsplan Upprätta en Mångfaldsplan Medverka vid LHs årsmöten Stöd för att organisera LH Informationsmöte för hyresgäster i Bostadsrättsföreningar Grund- och Funktionsutbildning för LH-styrelser Utbildning om HGFs ekonomi för LH-styrelser Utbildning för Bokslut och Revision f LH-styrelser Utbildning för samråd / lokal förhandling för LH-styrelser Utbildning om valberedning Utbildning för HGF Järfällas styrelse Rådslag med LH-styrelser och andra förtroendevalda Konferenser och träffar med LH-ordförande och andra förtroendevalda Genomfört En mångfaldsplan har upprättats, presenterats och diskuterats vid vårens Rådslag. En pott för mångfaldsverksamhet i LH har skapats. Representanter för HGF Järfällas styrelse har medverkat vid LHs årsmöten, då LH-styrelsen har önskat detta. HGF Järfällas styrelse och Verksamhetsutvecklare har deltagit i möten med medlemmar i ett privatägt bostadsområde, för att diskutera förutsättningar att bilda en LH. HGF Järfällas styrelse har med stöd av Verksamhetsutvecklaren hans kollegor genomfört informationsmöten i fyra bostadsområden inom Järfällahus, där nybildade Bostadsrättsföreningar vill köpa husen: Del av Barkarby A/B, Gläntan, Nedre Hammaren och Östra Polhem. Dessutom två möten i Tallen, som har uppvaktats av en ombildningskonsult, men där ingen Bostadsrättsförening har bildats. Grund- och funktionsutbildningar har erbjudits LH-styrelser. Utbildning HGFs ekonomi för LH-styrelser har genomförts separat. Andra utbildningsavsnitt har presenterats under höstens Boutvecklingskonferens. HGF Järfällas styrelse har deltagit i Regionkontorets utbildning Lagarbete under tre hela lördagar, kompletterat med hemarbete. Eva, Said och Ali har deltagit i Regionkontorets utbildning Fånga och driva engagemang. Said har deltagit i Regionkontorets utbildning Att genomföra Framtidsverkstad. Said och Ali har deltagit i särskild utbildning för Joomla för webbdesign för hemsidor. Said och Björn har deltagit i Regionkontorets korta utbildning om HGFs nya Intranät BOSSE. Björn har deltagit i Regionkontorets workshop HGF och planprocessen. Hans Holmberg har för styrelsens räkning deltagit i informationsmöte på Regionkontoret angående planerade kampanjer Tre Rådslag med LH-styrelser genomförda, ett under våren och tre under hösten. Gemensam träff med LH-ordförande och HGF Järfällas Bostadspolitiska grupp för diskussion om kommunens förslag till ny Översiktsplan. sida 10 av 20

11 Verksamhetsområde: Stödverksamhet Målsättning Årsmöte, styrelsemöten, lokaler, mm Verksamhetsplan HGF Järfällas årsmöte Styrelsens möten och konferenser Möten fullmäktigeombud Medverkan vid LHs årsmöten Stöd till LH-styrelser Lokalen storstädning, utrustning och material Bredband sekreterare, datorprogram, uppdatering, kontorsmaterial, etc Amortera skuld på kopiator Arvoden till styrelse, revisorer och särskilda uppdrag Ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst och kostnader i uppdraget Genomfört Personlig inbjudan till HGF Järfällas årsmöte genom brev till alla medlemmar. HGF Järfällas årsmöte genomfört i Kallhälls Folkets Hus under ledning av representant från Regionstyrelsen. HGF Järfällas styrelse har genomfört två planeringskonferenser, vår och höst, samt hållit 10 styrelsemöten. Styrelsens arbetsutskott har träffats 9 gånger. HGF Järfällas ombud i Fullmäktige i HGF region Stockholm har träffats och förberett sin medverkan vid fullmäktiges årsmöte och höstmöte. Representanter för HGF Järfällas styrelse har medverkat vid LHs årsmöten, då LH-styrelsen har önskat detta. Representanter för HGF Järfällas styrelse har medverkat på begäran vid LH-styrelsernas boutvecklingsmöten och samrådsmöten. HGF Järfälla har utnyttjat övre våningen i kvarterslokalen på Hårsta Backe som sammanträdeslokal och kontor. Storstädning av lokalen genomfördes under hösten. Amortering av lån till kopiatorn från regionen har amorterats enligt plan. Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda har betalats enligt beslut vid HGF Järfällas årsmöte. sida 11 av 20

12 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Hyresgästföreningen ( HGF ) är organiserad som en gemensam juridisk person i fyra nivåer enligt följande, med olika uppgifter och ansvar på varje nivå. Hyresgästföreningen Riksförbundet Hyresgästföreningen region Stockholm Hyresgästföreningen Järfälla Lokala hyresgästföreningar ( LH ) Hyresgästföreningen Järfälla är grundorganisation för alla HGF-medlemmar som är bosatta inom Järfälla kommun. Medlemmarna påverkar de viktigaste besluten inom Hyresgästföreningen Järfälla genom att delta i årsmötet. Under 2012 har alla registrerade medlemmar haft rösträtt vid årsmötet, och dessutom alla i samma hushåll från och med 15 års ålder. De kan också väljas till förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen. ( Från 2013 gäller reviderade stadgar, då endast en medlem per hushåll har rösträtt. ) Årsmötet utser den styrelse som under verksamhetsåret leder föreningens verksamhet, och har tillsyn över verksamheten i LH. Utöver årsmötet håller HGF Järfälla sedan 2001 också Rådslag som forum för dialog mellan föreningsstyrelsen och styrelserna i de lokala hyresgästföreningarna. Rådslaget sammankallas normalt tre gånger per år. HGF Järfälla är företrädd i fullmäktige för HGF region Stockholm genom fem ordinarie delegater och tre ersättare. HGF Järfällas ekonomi redovisas inom HGF region Stockholm, och administreras av styrelsens ansvariga för ekonomiuppföljning i samarbete med ekonomienheten vid regionkontoret. Bokföringen sköts av Regionkontoret. Inom HGF Järfälla registreras medlemmar dels inom 22 olika geografiska områden, dels i 3 icke-geografiska grupper. I 18 av dessa områden finns registrerade LH, därav 17 i bostadsområden inom Järfällahus ( Järfälla kommuns allmännyttiga bostadsföretag ), samt en registrerad LH ( Norra Kallhäll ) i ett bostadsområde hos en större privat fastighetsägare ( Willhem ). Tre LH har under året inte haft en aktivt verksam styrelse, Släggan hela året, samt Östra Polhem och Gläntan del av året efter avsägelser. HGF Järfällas styrelse har därför ansvarat för viss verksamhet i dessa områden. HGF Järfälla organiserar också hyresgäster hos privata fastighetsägare, men som inte formellt har organiserats i LH-områden, hyresgäster i enstaka bostäder som hyrs ut direkt av Järfälla kommun, samt hyresgäster hos bostadsrättsföreningar. Medlemsantal Antal medlemmar i Hyresgästföreningen Järfälla Service till enskilda medlemmar Medlemmars enskilda ärenden i förhållanden till sin hyresvärd handläggs av personal inom den juridiska enheten på regionkontoret. Denna service kan vara särskilt värdefull för medlemmar som bor som hyresgäster hos bostadsrättsföreningar. Finansiering av HGF Järfällas verksamhet Medlemsavgiften betalas av varje medlem till HGF region Stockholm, normalt via Autogiro. Avgiften var under kr per månad. Huvudparten av dessa pengar bekostar verksamhet inom HGF Riksförbundet och HGF region Stockholm, samt medlemstidningen Hem & Hyra och en informationstidning för förtroendevalda ( Hyresgästen ). HGF region Stockholm lämnar ett anslag till HGF Järfällas verksamhet med 35 kr per år per registrerad medlem. Dessa pengar används till den verksamheten för alla medlemmar inom HGF Järfälla som föreskrivs enligt HGFs stadgar, främst årsmötet, samt till styrelsens egen verksamhet, utbildning av förtroendevalda, och för samverkan med LH-styrelserna. Anslag till den verksamhet som LH ska bedriva, dvs främst LHs årsmöte, kan efter ansökan betalas genom HGF region Stockholms pott för detta ändamål. HGF Järfälla rekommenderar varje LH-styrelse att ansöka om ett sådant anslag, med ett grundbelopp av 500 kr per LH plus 5 kr per registrerad medlem i LH. Genom Avtal om Boutveckling med Järfällahus finansieras den särskilda verksamhet som HGF Järfällas styrelse organiserar för alla förtroendevalda, och som LH-styrelserna genomför för alla som bor hos detta bostadsföretag. Verksamhetsstöd och ekonomihantering Stöd för verksamheten erbjuds genom regionkontorets personal, främst på Boutvecklingsenheten. Här finns verksamhetsutvecklare och bildningsledare samt administration. HGF Järfälla får stöd av en anställd verksamhetsutvecklare vid Regionkontoret. Kontoret har under hösten ändrat organisationen, och Boutvecklingsenheten arbetar numera i team. HGF Järfällas ekonomihantering sker i samarbete mellan HGF Järfällas styrelse och ekonomienheten vid regionkontoret. Regionkontorets stödverksamhet belastar inte HGF Järfällas eller LHs budgetar. I varje LH ansvarar LH-styrelsen för LHs verksamhet och ekonomi. HGF Järfällas styrelse stöder LH-styrelserna, formellt genom sitt tillsynsansvar. Järfällahus Privata värdar Totalt sida 12 av 20

13 Förhandlingsorganisation Hyresgästföreningen har enligt lag och förhandlingsordning med fastighetsägare skyldighet att förhandla om hyror för alla hyresgäster, och således inte enbart för medlemmar i HGF. Alla HGFs kostnader för förhandlingsverksamheten finansieras av HGF region Stockholm genom den hyressättningsavgift med 12 kr per månad, som utgör en del av hyran för alla hyresgäster. Rutiner för förhandlingsverksamheten bygger på HGFs stadgar, och anpassas efter förhållanden i regionen enligt beslut i HGF region Stockholms fullmäktige. Ytterligare anpassning till förhållanden i Järfälla beslutas vid HGF Järfällas årsmöte. HGF region Stockholms styrelse utser förhandlingsledare för förhandlingar med Järfällahus samt förhandlare för privata fastighetsägare i Järfälla. Representanter till Förhandlingsdelegation för Järfällahus och till Förhandlingsråd för förhandlingar med privata fastighetsägare väljs vid HGF Järfällas årsmöte efter nomineringar i de lokala hyresgästföreningarna. Förhandlingar med Järfällahus planeras i den stora Förhandlingsdelegationen, och genomförs av en liten delegation som utses inom den stora delegationen. Förhandlingar med privata fastighetsägare sker efter samråd i Förhandlingsrådet. sida 13 av 20

14 Antal registrerade medlemmar per bostadsområde 31 december 2012 Områden med registrerad lokal hyresgästförening Område ( Fastighetsägare: Järfällahus ) Antal lägenheter Antal medlemmar Järfällahus Privat värd Järfällahus Privat värd 1 Tallbohov ( inkl Tallbacken ) Söderhöjden Sång- / Nibblevägen Engelbrekt ( inkl Magnusvägen 1 ) Hårsta Backe Oasen ( D-området ) Norra Kallhäll / Fastighetsägare: Willhem Östra Polhem ( inkl Kulingvägen ) ( inaktiv ) Kallhäll ( Ulvsättra ) Södra Berget ( inkl Fotbollen ) Kullen Släggan ( inaktiv ) Gläntan ( inaktiv ) Tallen Arrende / Högby Barkarby Centrum Flygaren ( Barkarby A & B ) Hammaren ( inkl Hammargården och Städet ) Summa i områden med registrerad lokal hyresgästförening Områden utan registrerad lokal hyresgästförening Område / Fastighetsägare Antal lägenheter Antal medlemmar Järfällahus Privat värd Järfällahus Privat värd Organisationsgrad Organisationsgrad 33 Stäket / Järfällahus Nybergstorget / Stena Skandia-Tjärnen / Diligentia Margaretavägen / HSB Hyreslägenheter i bostadsrättsföreningar Järfälla Kommuns Fastighetsbolag Övriga privata fastighetsägare Övriga medlemmar Summa i områden utan registrerad lokal hyresgästförening TOTALT ANTAL MEDLEMMAR I HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 14 av 20

15 Förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Järfälla - före val vid årsmötet 2012 Styrelse Ordförande Ordinarie ledamöter Ersättare Revisorer Ordinarie Valberedning Sammankallande Övriga Hani Ghattas Eva Dazley Vice ordförande Ekonomi Sekreterare Studieorganisatör Intendent Webb-/IT-admin Björn Ericson MarieLouise Karlsson Jakob Geuriya Said Choueifaty Februniye Boyaci Markku Suvanto Christina Hinnelund Catrine Karlsson ( avgått pga utflyttning ) Susanne Lindström Pia Rosén Christina Gillmo Alverin Richard Dazley Qamar Malik Mona Blomgren Ombud i HGF region Stockholms fullmäktige Ordinarie Björn Ericson MarieLouise Karlsson Eva Dazley Susanne Lindström Ersättare 1 Jakob Geuriya 2 Said Choueifaty Boutvecklingsråd för Järfällahus Utsedda av Föreningsstyrelsen Hani Ghattas Jakob Geuriya LHs ordinarie MarieLouise Karlsson representanter ersättare Cecilia Barklund Förhandlingsdelegation för förhandlingar med Järfällahus Utsedd av Regionstyrelsen Förhandlingsledare Houman Sayedi Utsedda av HGF Järfällas Ordförande Hani Ghattas styrelse Sekreterare Björn Ericson Valda efter nominering av LH Ordinarie Ersättare Tallbohov Rolando Rojas Richard Dazley Söderhöjden Douglas Johnson Said Choueifaty Sång- / Nibblevägen Jakob Geuriya Qamar Malik Engelbrekt Pia Rosén Maria Boström Hårsta Backe Oasen Kirsti Kälvéus Christina Gillmo Alverin Östra Polhem Tommy Lindblom Jari Paloranta ( adjungerade ) Kallhäll Kent Andersson Anders Drottz Södra Berget Kullen Hans Johansson Jörgen Berglund Släggan Bo Lindström Marita Lindström ( adjungerade ) Gläntan Anne da Silva Robert Eriksson Tallen Pija Söderlund ( adjungerade ) Arrende / Högby Solveig Sved Maj Larsson Barkarby Centrum Madelaine Grimstedt Eyan Söderberg Flygaren Uno Edman Per Andersson Hammaren Hans Holmberg Anna Katarina Johansson Liten Förhandlingsdelegation för Järfällahus Förhandlingsledare Houman Sayedi Utsedda av Föreningsstyrelsen Hani Ghattas Björn Ericson Utsedda av Förhandlingsdelegationen Uno Edman Hans Holmberg Förhandlingsråd för förhandlingar med privata fastighetsägare Förhandlare Utsedd av Föreningsstyrelsen Adjungerad sekreterare Vald efter nominering av LH Norra Kallhäll Peter Svanberg Hani Ghattas Björn Ericson Anne Törnqvist Bergh sida 15 av 20

16 Förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Järfälla - efter val vid årsmötet 2012 Styrelse Ordförande Ordinarie ledamöter Ersättare Eva Dazley MarieLouise Karlsson Vice ordförande Björn Ericson Sekreterare Jakob Geuriya Attestansvarig Said Choueifaty Webb-/IT-admin Februniye Boyaci Jejn Bengtsson ( avgått ) Marina Petäjistö Rolando Rojas Ombud i HGF region Stockholms fullmäktige Ordinarie Eva Dazley Björn Ericson MarieLouise Karlsson Jakob Geuriya Susanne Lindström Ersättare 1 Said Choueifaty 2 Februniye Boyaci 3 Marina Petäjistö Revisorer Ordinarie Valberedning Sammankallande Övriga Susanne Lindström Pia Rosén Christina Gillmo Alverin Richard Dazley Mona Blomgren Hani Ghattas Boutvecklingsråd för Järfällahus Utsedda av Föreningsstyrelsen Jakob Geuriya MarieLouise Karlsson LHs representanter ordinarie Pia Rosén ersättare Madelaine Grimstedt Förhandlingsdelegation för förhandlingar med Järfällahus Utsedd av Regionstyrelsen Förhandlingsledare Houman Sayedi Utsedda av HGF Järfällas styrelse Ordförande Eva Dazley Sekreterare Björn Ericson Valda efter nominering av LH Ordinarie Ersättare Tallbohov Rolando Rojas Richard Dazley Söderhöjden Said Choueifaty ( vakant ) Sång- / Nibblevägen Jakob Geuriya Lothar Senft Engelbrekt Pia Rosén Maria Boström Hårsta Backe Silva Hanna ( adjungerad ) ( vakant ) Oasen Kirsti Kälvéus Christina Gillmo Alverin Östra Polhem Tommy Lindblom Jari Paloranta Kallhäll Kent Andersson Anders Drottz Södra Berget Håkan Idman ( vakant ) Kullen Hans Johansson Jörgen Berglund Släggan Bo Lindström Marita Lindström Gläntan ( vakant ) ( vakant ) Tallen Pija Söderlund ( avgått ) ( vakant ) Arrende / Högby Solveig Sved Maj Larsson Barkarby Centrum Madelaine Grimstedt Christina Hinnelund Flygaren Uno Edman Per Andersson Hammaren Hans Holmberg Anna Katarina Johansson Liten Förhandlingsdelegation för Järfällahus Förhandlingsledare Houman Sayedi Utsedda av Föreningsstyrelsen Eva Dazley Björn Ericson Utsedda av Förhandlingsdelegationen Uno Edman Hans Holmberg Förhandlingsråd för förhandlingar med privata fastighetsägare Förhandlare Peter Svanberg Utsedd av Föreningsstyrelsen Björn Ericson Valda av HGF Järfällas årsmöte Anne Törnqvist Bergh ( ordförande ) Ann-Sofie Holm Jejn Bengtsson Husombud Valda av HGF Järfällas årsmöte Anne Törnqvist Bergh Ann-Sofie Holm Jejn Bengtsson sida 16 av 20

17 SLUTORD Under 2012 har den borgerliga alliansens politik fått genomslag. Hyresgästerna har känt av detta genom att fler områden har uppmuntrats till ombildning. Under hösten har bostadsrättsföreningar bildats i Gläntan, Flygaren, Östra Polhem och Nedre Hammaren. I Tallen och Kullen har hyresgästerna fått erbjudande från en ombildningskonsult om att bilda bostadsrättsföreningar, men inget mer har ännu hänt. Vi förtroendevalda inom Hyresgästföreningen arbetar, tillsammans med anställda vid Regionkontoret, hela tiden med utveckla boinflytandet för hyresgästerna, värna om en god bostadsmiljö, och förhandla hyror som medger bra underhåll av fastigheter och lägenheter samt god service till rimliga kostnader. HGF Järfällas styrelse ser nu fram emot ett händelserikt 2013, där vi hoppas kunna få fokusera på bostadspolitik och boutveckling. Tyvärr blir nog informationsmöten mot ombildning något som vi också får vara beredda på. Styrelsen tackar alla som under året bidragit med insatser för att vi ska kunna ha en bra verksamhet. Järfälla 24 januari 2013 Eva Dazley MarieLouise Karlsson Jakob Geuriya ordförande vice ordförande intendent, ekonomicontroller Björn Ericson Said Choueifaty Februniye Boyaci sekreterare ordinarie ledamot ordinarie ledamot Marina Petäjistö ersättare Rolando Rojas ersättare sida 17 av 20

18 EKONOMISK RAPPORT Uppgifter överförda från resultaträkning utfärdad av Hyresgästföreningen region Stockholm, Ekonomienheten vid Regionkontoret ( Belopp i kronor ) RESULTAT Finansieringsform BUDGET Finansieringsform INTÄKTER Anslag från regionen Boutvecklingsmedel Summa intäkter KOSTNADER 100. Bättre boende för hyresgästerna Utökad medlemsnytta Förutsättningar för att lyckas Stödverksamhet Summa kostnader RESULTAT Hyresgästföreningen Järfällas styrelses noter Finansieringsform 1 avser anslag från Hyresgästföreningen region Stockholm ( andel av medlemsavgifter ) Finansieringsform 3 avser boutvecklingsmedel från Järfällahus AB, enligt avtal normalt kr per år Angivna budgetbelopp avser den i november internt reviderad versionen med viss omfördelning mellan kostnadsposter I redovisade intäkter ingår överskott överförda från 2011, samt inom finansieringsform 1 extra anslag beviljade av Regionstyrelsen för finansiering av mångfaldsverksamhet samt Hyresgästernas Dag sida 18 av 20

19

20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016

Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016 Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLAS STYRELSE Styrelsen ska ha ett ojämnt antal ledamöter ( inräknat ordförande ), och normalt dessutom ersättare Ordförande

Läs mer

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2015 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2015 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA Järfälla i utveckling Verksamhetsberättelse 2015 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA Innehåll Utdrag ur Hyresgästföreningens stadgar / Om Hyresgästföreningen HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Sida 3 HGF

Läs mer

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2014 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2014 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA Järfälla i utveckling Verksamhetsberättelse 2014 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Sida 3 HGF Järfällas verksamhetsinriktning och Budget

Läs mer

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

Järfälla i utveckling. Verksamhetsberättelse 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA Järfälla i utveckling Verksamhetsberättelse 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA HGF Järfällas Verksamhetsplan och Budget 2016 ( Reviderad 2016-04-17 --- Sammanfattning ) VERKSAMETSOMRÅDE VISION BUDGET AKTIVITETER

Läs mer

Plan- & Remissarbete FF1 FF3

Plan- & Remissarbete FF1 FF3 100 Rätt att bo, Råd att bo, Roligt att bo Verksamhetsplan 2017 Specificerad, för löpande uppföljning Uppdaterad 2016-12-17 Version 17-1 Gul markering innebär genomfört eller utgår Att bo är en mänsklig

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 14 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsens ledamöter, ordförande Karin Spångberg, vice ordförande, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, remissansvarig Lena

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2015-01-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2015

Verksamhetsbera ttelse 2015 Verksamhetsbera ttelse 2015 Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en Hyresgästförening inom HGF Region Stockholm. Föreningens geografiska område omfattar församlingarna Enskede, Årsta,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Mötestid (början slut): Norrmalm

Mötestid (början slut): Norrmalm Styrelse-Protokoll 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm 2013-02-26 18.00-22.00 1. Mötets öppnande Mötesplats Vanadisplan 3 Närvarande: Beatrice Eriksson, Fatima Fransson, Sören Kroon, Birgitta

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Kastanjegården måndagen den 11 juni 2007 kl 17,00 18,30 Paragrafer 44-56 Närvarande ledamöter

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer