Statsrådets förordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsrådets förordning"

Transkript

1 Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen I enlighet med statsrådets beslut ändras i skjutvapenförordningen (145/1998) 2 3 mom., 10 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 12, 16 och 16 a, rubriken för 23 samt det inledande stycket i 23 1 mom. och 23 1 mom. 3 punkten, 24 3 punkten, 27, rubriken för 28 och det inledande stycket i 28 1 mom., det inledande stycket i 31, 35 1 mom. 3 punkten, 42, 43 1 mom. 5 punkten, rubriken för 44, 47 1 mom. 7 punkten, 50 1 mom. 7 punkten, 53 3 punkten, 55 1 mom. 4 punkten, 57 2 punkten samt rubriken för och det inledande stycket i 59, av dem 2 3 mom. sådant det lyder i förordning 572/2011, 10 1 mom. 6 punkten, 43 1 mom. 5 punkten, 47 1 mom. 7 punkten, 53 3 punkten, 55 1 mom. 4 punkten och 57 2 punkten sådan de lyder i förordning 101/2002, 12 sådan den lyder delvis ändrade i förordning 572/2011, 16 a sådan den lyder i förordningarna 101/2002 och 1121/2009, 27 sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1121/2009 och 572/2011 och det inledande stycket i 31 sådant det lyder i förordning 1121/2009, samt fogas till förordningen en ny 1 c, till 13, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt, till 14, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt, till 23 1 mom. en ny 4 punkt, till 32 1 mom. en ny 3-a punkt, till 35 1 mom. en ny 4 punkt, till 36 en ny 4-a punkt, till 37 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 101/2001 och 572/2011, en ny 6-b punkt, till 43 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 3-a punkt och en ny 6 punkt, till 44, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, ett nytt 2 mom., till 47 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 5-a punkt och en ny 8 punkt, till 48, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, ett nytt 2 mom., till 50 1 mom., sådant det lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, en ny 4-a punkt och en ny 8 punkt, till 51 ett nytt 2 mom., till 54 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 101/2002 och 572/2011, en ny 1-b punkt, till 55 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 5 punkt, till 59, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt och till 61, sådan den lyder delvis ändrad i förordning, en ny 2-a punkt som följer: 1 c Tillämpning av förordningen på effektiva luftvapen Bestämmelserna om skjutvapen i denna förordning ska också tillämpas på effektiva luftvapen, med undantag för bestämmelserna i 1 och 1 b, 10 1 mom. 6 punkten, 12 1 punkten, 13 1 punkten, 14 1 punkten, 19 22, 25, 26, 26 a 26 c, 27 och 28, 32 1 mom. 3 punkten, 37 1 mom. 4 punkten, 43 1 mom. 3 punkten, 47 1 mom. 5 punkten, 50 1 mom. 4 punkten, 54 1 mom. 1 a-punkten och 61 2 punkten. 2 Varaktigt obrukbara skjutvapen Ett skjutvapen betraktas som deaktiverat om delar av vapnet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen anses inte vara deaktiverat om det utan särskilda kunskaper och färdigheter kan försättas i funktionsdugligt skick. Ett effektivt luftvapen betraktas

2 som deaktiverat om pipan och de delar som är avsedda för att åstadkomma tryck för skottet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. 10 Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen Näringstillstånd i vapenbranschen skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som ska saluföras, förvaras, tillverkas, repareras eller modifieras. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av brand- och räddningsmyndigheterna samt polisinrättningen i den kommun inom vars område näringen i vapenbranschen är avsedd att idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av tillstånd. 12 Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att idka handel eller rätt till förvaring I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med eller förvara skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas 1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer när det gäller skjutvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits, 2) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer när det gäller effektiva luftvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits, 3) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer när det gäller vapendelar som förvärvats, förvaras och överlåtits, 4) mängd, slag och kaliber när det gäller patroner och särskilt farliga projektiler som förvärvats, förvaras och överlåtits, 5) antal, slag och gaskoncentration när det gäller gassprayer som förvärvats, förvaras och överlåtits, 6) namnet på överlåtaren, förvärvaren, den som har innehavstillståndet för det skjutvapen som förvaras och den som lämnat skjutvapnet till förvaring, 7) tidpunkten för förvärvet, tagandet för förvaring och överlåtelsen, 8) uppgifter om överlåtarens och förvärvarens rätt att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen. 13 Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att tillverka I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas 2

3 1 a) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som tillverkats, 14 Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att reparera eller modifiera I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att reparera och modifiera skjutvapen och vapendelar ska föra antecknas 1 a) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som ska repareras, 16 Utredning över ansvarig person Tillståndsmyndigheten ska vid behov inhämta utlåtande om den person som har föreslagits som ansvarig person hos en vapennäringsidkare från polisinrättningen i personens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för att bli godkänd som ansvarig person. 16 a Prov för ansvarig person Polisstyrelsen anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en näringsidkare i vapenbranschen kan avläggas. Provet består av två alternativa uppgifter. En godkänd uppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch. Uppgifterna är följande: 1) idkande av handel i vapenbranschen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte, 2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar. Polisstyrelsen kan som ett i 2 mom. avsett prov godkänna en sådan i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) avsedd yrkesexamen eller utomlands avlagd annan examen i vilken examensfordringarna motsvarar åtminstone kraven i provet. 23 Ansökan om införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen skall sökas skriftligen. I ansökan ska anges 3) antal, slag och gaskoncentration för de gassprayer som ska överföras eller föras in, 4) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in. 3

4 24 Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen skall anges 3) de uppgifter som avses i 23 1 mom. 2 4 punkten, 27 Ansökan om kommersiellt transiteringstillstånd Kommersiellt transiteringstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges 1) sökandens namn och adress, numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet, 2) avgångsland och destinationsland, 3) antalet skjutvapen som ska transiteras och deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer, 4) antalet vapendelar som ska transiteras och deras slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer, 5) mängden patroner och särskilt farliga projektiler som ska transiteras och deras slag och kaliber. I ansökan ska de uppgifter som avses i 1 mom. 3 5 punkten anges särskilt för varje destinationsland. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra behövliga utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av kommersiellt transiteringstillstånd. 28 Tillståndsbevis över kommersiellt transiteringstillstånd I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt transiteringstillstånd ska anges 31 Intyg över att varan blir i landet Polisstyrelsen ska ge innehavaren av ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd eller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen ett intyg (intyg över att varan blir i landet), i vilket innehavaren av ett ovan nämnt förhandssamtycke eller tillstånd försäkrar 4

5 32 Ansökan om intyg över att varan blir i landet Intyg över att varan blir i landet skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 3 a) antal och pipans minsta inre diameter för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in, 35 Ansökan om privat förhandssamtycke Privat förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 3) de uppgifter som avses i 19 1 mom. 3 7 punkten, 4) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken. 36 Intyg över privat förhandssamtycke I ett intyg över privat förhandssamtycke skall anges 4 a) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken, 37 Ansökan om privat införseltillstånd Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 6 b) antalet effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer, 42 Tullens anmälningsskyldighet när det gäller kommersiell införsel I den anmälan som avses i 40 skjutvapenlagen ska Tullens ange tillståndshavarens namn och adress samt de uppgifter som avses i 21 1 mom. 2 5 punkten och 23 1 mom. 2 4 punkten i denna förordning. Vidare ska Tullen meddela huruvida de skjutvapen och patroner som förs in med stöd av ett kommersiellt införseltillstånd har besiktats enligt bestämmelserna i 5

6 förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning. 43 Ansökan om förvärvstillstånd Förvärvstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 3 a) den minsta inre diametern på pipan till de effektiva luftvapen som ska förvärvas och, om de är kända, vapnens fabriksmärke och modell eller modellnummer, 5) namnet på den vapenansvariga sammanslutningen eller stiftelsen, 6) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska förvärvas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen. 44 Tillståndsbevis över förvärvstillstånd samt förvaringsanvisning I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över förvärvstillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen. 47 Ansökan om privat tillverkningstillstånd Privat tillverkningstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 5 a) den minsta inre diametern på pipan till de effektiva luftvapen som ska tillverkas, 7) namnet på den vapenansvariga sammanslutningen eller stiftelsen, 8) platsen och sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska modifieras eller tillverkas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen. 48 Tillståndsbevis över privat tillverkningstillstånd I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över privat tillverkningstillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen. 6

7 50 Ansökan om parallelltillstånd Parallelltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 4 a) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer, 7) särskilda kännetecken för skjutvapnet och vapendelen, 8) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara skjutvapen eller vapendelar samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i ett skjutvapen. 51 Tillståndsbevis över parallelltillstånd I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över parallelltillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen. 53 Intyg över godkännande som vapensamlare I ett intyg över godkännande som vapensamlare skall anges 3) den av Polisstyrelsen fastställda samlingsplanen, 54 Innehållet i och formen för vapensamlarens register I det register över skjutvapen och vapendelar som en vapensamlare skall föra enligt 59 a och 60 skjutvapenlagen skall han anteckna 1 b) antal, pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken för de effektiva luftvapen som innehas, 55 Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd Skjutförnödenhetstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 7

8 4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen, 5) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara patroner och särskilt farliga projektiler. 57 Ansökan om samtycke Samtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges 2) de uppgifter som anges i 43 1 mom. 3, 3-a punkten och 4 punkten, 59 Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar och effektiva luftvapen En anmälan enligt 70 skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska göras skriftligen. I ansökan ska anges 1 a) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer, 61 Innehållet i anmälan om överlåtelse I en anmälan om överlåtelse som avses i 89 i skjutvapenlagen ska anges 2 a) pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken för de effektiva luftvapen som överlåtits, Denna förordning träder i kraft den 1 december Helsingfors den 5 november 2015 Inrikesminister Petteri Orpo Överinspektör Elina Hirttiö 8

Lag. om ändring av skjutvapenlagen. Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag. om ändring av skjutvapenlagen. Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015 Lag om ändring av skjutvapenlagen Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 1 2 mom., 5 3 mom., 14, 18 1 mom., 19 1 mom. 7 punkten, 20 2

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017 I enlighet med inrikesministeriets beslut ändras bilagan till inrikesministeriets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 79 Nr 79 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av avgiftstabellen till Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer Föredragen för Republikens

Läs mer

AVGIFTSTABELL. Trafiklärartillstånd Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd Utlåtande om lämplighet enligt 91 i körkortslagen...

AVGIFTSTABELL. Trafiklärartillstånd Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd Utlåtande om lämplighet enligt 91 i körkortslagen... 6 871/2013 Bilaga AVGIFTSTABELL 1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER KÖRRÄTT OCH TRAFIK Körkort Dubblettexemplar av körkort, förnyelse av körkort och andra i 11 i körkortslagen (386/2011) avsedda körkort

Läs mer

AVGIFTSTABELL. Trafiklärartillstånd Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd Utlåtande om lämplighet enligt 91 i körkortslagen...

AVGIFTSTABELL. Trafiklärartillstånd Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd Utlåtande om lämplighet enligt 91 i körkortslagen... 6 850/2012 Bilaga AVGIFTSTABELL 1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER KÖRRÄTT OCH TRAFIK Körkort Dubblettexemplar av körkort och andra i 11 3 mom. i körkortsförordningen avsedda körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

Bilaga AVGIFTSTABELL

Bilaga AVGIFTSTABELL Bilaga AVGIFTSTABELL 1. BESLUT Körkortsbeslut temporärt körkort... 10 temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort...22 internationellt körkort...14 ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2009 Nr 1118 1127 INNEHÅLL Nr Sidan 1118 om ändring av förordningen om inrikesministeriet... 5433 1119 om ändring av förordningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av skjutvapenlagen, om ändring av 117 i en lag om ändring av skjutvapenlagen och om ändring av 41 kap. 1 i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); utfärdad den 20 november 2014. SFS 2014:1361 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2006:509 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om vapenbrott PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna om vapenbrott samlas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Definitioner. Lagens syfte

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Definitioner. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om skjutbanor Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja ett tryggt hobbyskytte, säkerheten på skjutbanor

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2017 I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om skjutprov

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om skjutprov Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 b i jaktlagen (615/1993), sådan den lyder i lag xxx/2017: 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik]

Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] Vapenlag (1996:67) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna

Läs mer

RP 20/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om skjutbanor. Dessutom föreslås ändringar i skjutvapenlagen, lagen om behandling

RP 20/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om skjutbanor. Dessutom föreslås ändringar i skjutvapenlagen, lagen om behandling Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser

Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser Vapenlag (1973:1176) Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 Med skjutvapen förstås i denna lag ett vapen med vilket kulor, hagel, harpuner eller andra

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015): 1 Ansökan om godkännande som väktare

Läs mer

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel,

Läs mer

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. SFS 1996:67 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-02-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:386 Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i

Läs mer

Law (1996-67) on weapons

Law (1996-67) on weapons SFST Law (1996-67) on weapons Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 2 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2014:1149 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2016 I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 86/2009 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 86/2009 rd RIKSDAGENS SVAR 86/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

RP 100/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ändring av skjutvapenlagen

RP 100/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ändring av skjutvapenlagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ändring av skjutvapenlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2000:149 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

VAPEN OCH EXPLOSIVA VAROR

VAPEN OCH EXPLOSIVA VAROR Vapenlag, 1 kap. [7301] VAPEN OCH EXPLOSIVA VAROR Vapen Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde [7301] Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med

Läs mer

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR

IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR IMPORT OCH ÖVERFÖRING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 Sprängämnesinspektionens författningssamling

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning 3236 Nr 891 Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer Given i Helsingfors den 24 oktober 2003 I enlighet med inrikesministeriets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Nr 90 Nr 90 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 11 december 2002 Landskapsstyrelsen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2007 Nr 260 264 INNEHÅLL Nr Sidan 260 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner... 863 261 Republikens presidents förordning om

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2011 1349/2011 Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2012 Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011

Läs mer

Sida 2 av 21 reparation eller översyn samt godkännande av enskild person att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning prövas av polismyndighe

Sida 2 av 21 reparation eller översyn samt godkännande av enskild person att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning prövas av polismyndighe Sida 1 av 21 Sökresultat Nästa Post 1 av 3 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen Ärende Regeringen

Läs mer

Vapenförordning (1996:70)

Vapenförordning (1996:70) Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 1 kap. Inledande bestämmelser [7371] Med skjutvapen och ammunition förstås i denna förordning sådana skjutvapen och andra föremål samt sådan ammunition

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 19 Nr 19 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 30 mars 2012 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 oktober 2003 Nr 890 891 INNEHÅLL Nr Sidan 890 Inrikesministeriets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt... 3231 891 Inrikesministeriets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2016 Nr 94 Nr 94 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2016 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Vissa frågor om vapenlagen

Vissa frågor om vapenlagen Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2016 Nr 5 Nr 5 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 19 januari 2016 Landskapsregeringen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Justitiedepartementet OU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Polisstyrelsen INFORMATIONS- 1 (11) SKYDDSBESKRIVNING Kombinerad register- och informationsskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24%7booh...

http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24%7booh... Sida 1 av 19 Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Vapenförordning (1996:70) [Fakta & Historik]

Vapenförordning (1996:70) [Fakta & Historik] Vapenförordning (1996:70) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Med skjutvapen och ammunition förstås i denna förordning sådana skjutvapen och andra föremål samt sådan ammunition som omfattas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1181/2013 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Läs mer

Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.

Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m. Ds 2009:22 Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

Ju2009/2604/P

Ju2009/2604/P Promemoria 152 2009-03-18 Ju2009/2604/P Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Uppdrag att utreda vissa frågor rörande vapenlagstiftningen Bakgrund FN antog i maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2007 Nr 1263 1266 INNEHÅLL Nr Sidan 1263 Lag om ändring av vallagen... 4911 1264 Lag om ändring av kreditinstitutslagen... 4913 1265

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2011 518/2011 Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

RP 254/2009 rd. Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform

RP 254/2009 rd. Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande ämbetsverksreform Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Vid kommunikationsministeriet har man utarbetat ett förslag till en övergripande

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Lag. om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 2 17 punkten, 4 2 mom., 8 1 mom., 9 1 mom., 10 2 och 3 mom.,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Lag. om ändring av tobakslagen

Lag. om ändring av tobakslagen Lag om ändring av tobakslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i tobakslagen (549/2016) 2 42 punkten samt 24, 32, 51, 61, 63, 79, 83, 95, 97, 109, 121 och 124, samt fogas till 60 ett nytt 4 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msb.se Reviderad Handladdning av ammunition Med handladdning menas tillverkning av ammunition till

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer