Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/"

Transkript

1 Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/

2 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2015 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143 Utgåva: Sammanställd av: Jack Lu, trafikplanerare, gatu- och trafiksektionen

3 Samlad bedömning av läget år 2015 I maj 2013 antogs trafikstrategin av kommunfullmäktige och blev där med ett styrdokument för kommunens verksamhet. Under 2013 har arbete utförts för att implementera trafikstrategin i Huddinge kommuns verksamhet genom att hålla informationsmöten och identifiera dokument och processer som behöver ses över. Under 2015 har implementeringsarbetet fortsatt med uppdraget att Förverkliga trafikstrategin genom att ta fram en mobility managementplan, en kollektivtrafikplan, en cykelplan ett parkeringsprogram och en trafiksäkerhetsplan. Bedömningen är att planeringen är på rätt väg men att det är för tidigt för att kunna dra tydliga slutsatser om utvecklingen. Årets resultat visar att arbetet med att ta fram ett parkeringsprogram, mobility managementplan, kollektivtrafikplan, cykelplan och gångplan är avgörande för om vi ska nå en ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Verksamhetsplaneringen utifrån prioriteringarna i trafikstrategin är dock under utveckling och på sikt bedöms detta ge en positiv inverkan för effektivare och miljövänligare transporter. Kommunen måste även jobba mer med att förändra kommunens egna resvanor för att uppnå trovärdighet i trafikstrategin. År 2015 minskade andelen stationsnära boende med en procentenhet jämfört med år Utvecklingen av andelen stationsnära arbetande har inte varit möjlig att bedöma i år på grund av bristande underlag i föregående mätning från För att nå utvecklingen enligt trafikstrategin behöver Huddinge kommun bli mer offensiv för att se till att den primära utvecklingen tillkommer i de stationsnära lägena. Bedömningen av de projekt som tas med i projektplanen behöver revideras och på ett tydligt sätt visa hur projektet bidrar till ökad andel kollektivt resande.

4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 5 2. Uppföljning 6 3. Ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik Kommunövergripande RVU Kompletteringsmätningar Slutsatser och rekommendationer Planera utifrån stationsnärhetsprincipen Andel stationsnära arbetande och boende Kompletteringsmätningar Slutsatser och rekommendationer Följ upp framtagandet av åtgärdsplaner Hur ofta och av vem Kostnad Status för åtgärdsplaner december Årets bedömning av läget Utveckla en metod för att mäta kommunens transporthållbarhet 23 4

5 1. Bakgrund och syfte Huddinge kommun har tagit fram en trafikstrategi som antogs av kommunfullmäktige den 13 maj Trafikstrategin har utgjort ett underlag för arbetet med översiktsplan Denna plan syftar till att följa upp att trafikstrategin är en del i att säkerställa att kommunen arbetar efter den antagna strategin. Vidare så utgör detta dokument en handlingsplan för uppföljningsmätningar av de övergripande målen preciserade i trafikstrategin. Dessa är input till verksamhetsplanen och innebär att medel bl.a. behöver avsättas i budget. 5

6 2. Uppföljning Uppföljningen av trafikstrategin delas in i fyra delar: 1. Ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik, se kapitel Planera utifrån stationsnärhetsprincipen, se kapitel Följ upp framtagandet av åtgärdsplaner, se kapitel Utveckla en metod för att mäta kommunens transporthållbarhet, se kapitel 6. Uppdatering av denna rapport ska ske i slutet av varje år för att komma med i verksamhetsberättelsen som tas fram nästkommande vår. D v s uppföljningen för år 2015 hamnar i 2016 års verksamhetsberättelse. Uppföljningen och uppdateringen av denna rapport genomförs av kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsavdelningen, gatu- och trafiksektionen. Konsultkostnaden för att ta fram underlag till denna rapport bedöms för år 2015 till kr exkl. moms och består av Space scapes rapport. Detta förutsätter att kompletteringsmätningar genomförs i andra projekt samt att dessa kan användas. 6

7 3. Ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik Ett av de två övergripande målen i trafikstrategin är att andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. Utgångsläget är RVU 2011 (Resvaneundersökning 2011) och är en långsiktig uppföljning som behöver kompletteras med lokala mätningar vid särskilda satsningar i de separata planerna för att ge utslag. Att öka andelen transporter som sker med gång, cykel och kollektivtrafik kommer enligt trafikstrategin att vara en stor utmaning bl.a. p.g.a. de omfattande väginfrastruktursatsningarna som genomförs i kommunen. För år 2012 utfördes ingen uppföljning av trafikstrategin. Detta beror bl.a. på att trafikstrategin för Huddinge inte var färdig och antagen. En resvaneundersökning genomfördes i Kungens kurva som visade på att 86 procent av de tillfrågade tog bilen till Kungens kurva men att nästan hälften av dessa egentligen inte behövde bilen för sitt besök. En tredjedel av bilåkarna kunde tänka sig att åka dit på annat sätt. Detta är något som verkligen kan påverkas genom kommande arbete med åtgärdsplaner redovisade i kapitel Kommunövergripande RVU Nedan följer en uppföljningsrutin för kommunövergripande resvaneundersökning (RVU). En RVU ger färdmedelsfördelning per transportslag. Med en RVU kan man bedöma om biltrafiken ökar eller minskar i förhållande till resor till fots, med cykel eller kollektivt Hur ofta och ansvarig En kommunövergripande resvaneundersökning ska göras var femte år och ansvarig för uppföljningen är kommunstyrelsens förvaltning. Tillsvidare är gatuoch trafikavdelningen ansvarig för att uppföljningen utförs. År för beställning, genomförande och sammanställning av resultat framgår av nedanstående tabell. År Beställs 2010 Utförs 2011 Sammanställning 2012 Beställs 2015 Anmärkning Utfört Utfört Utfört Utfört Utförs 2016 Sammanställning 2017 Beställs 2020 Utförs 2021 Sammanställning 2022 Beställs

8 Utförs 2026 Sammanställning 2027 o.s.v Kostnad Konsultkostnaden för 2011 års kommunövergripande resvaneundersökning var kr exkl. moms. Denna genomfördes genom att ett extra urval lades till i den nationella resvaneundersökningen utförd av Trafikanalys. För mer information se sammanställd rapport 1. Kostnad för nästa RVU kommer bli kr, varav kr kommer hamna som en kostnad för Redovisning Redovisning sker i en PM där resultatet presenteras och förklaras. Två resultat används som mått för uppföljning av resor kopplade till Huddinge kommun. Dels resor inom Huddinge kommun och dels alla resor i Huddinge kommun. (Resor utan start- eller målpunkt i Huddinge är ej medräknade.) Förklaring följer nedan. Resor inom Huddinge; Resor med både startpunkt och målpunkt i Huddinge kommun. Personer behöver inte vara bosatta i Huddinge. Resor utan start- eller målpunkt i Huddinge är ej medräknade. Resor till/från Huddinge; Resor med startpunkt i Huddinge och målpunkt utanför Huddinge, eller startpunkt utanför Huddinge och målpunkt i Huddinge. Personer behöver inte vara bosatta i Huddinge. Resor utan start- eller målpunkt i Huddinge är ej medräknade. Alla resor i Huddinge; Resor inom samt till/från Huddinge. Resor utan starteller målpunkt i Huddinge är ej medräknade Resultat 2011 Nedan presenteras uppföljningsmåtten sammanställda från resvaneundersökningen år Fler resultat finns redovisade i en separat rapport. Målet är att andelen gång, cykel och kollektivtrafik ska öka och ta en större del av andelen utförda transporter. 1 PM: Resvanor i Huddinge kommun år 2011, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

9 Figur 1: Färdmedelsfördelning för alla resor i Huddinge respektive för resor inom Huddinge. 2 Någon kommunövergripande resvaneundersökning har inte genomförts sedan Nästa resultat sammanställs år Kompletteringsmätningar För att kunna följa upp om kommunens planering bidrar till ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver kompletteringsmätningar göras. Dessa mätningar blir inte på samma sätt systematiskt utförda som den kommunövergripande resvaneundersökningen. Mätningar kan tas från kollektivtrafikplan, miljöbarometern 3 eller enskilda projekt så som säkra skolvägar och liknande. Kommunen genomför även undersökningar, såsom medborgarundersökning och resevaneundersökning över kommunens anställda där resvanor kan studeras. Kompletteringsmätningarna bidrar till bedömningen av kommunens planering och väljs ut och sammanställs varje år om inget annat anges Resultat 2015 Avgörande för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt är att ha god planering för dessa. En viktig milstolpe för att påverka människors färdmedelsval togs genom kommunfullmäktiges antagande av trafikstrategin. Under året har även ett fortsatt implementeringsarbete med att få in trafikstrategin i vår verksamhetsutövning pågått. Under 2016 ska arbetet med en gångplan påbörjas. I det arbetet behöver mått och rutiner för gångtrafiken tas fram. Resor till/från skola Huddinge kommun samarbetar med 19 av Huddinges skolor 4 för att påverka valet av färdmedel till- och från skolan. I nedanstående figur kan utvecklingen av bilanvändandet följas sedan år 2009 och framåt. Andelen som skjutsas med bil till skolan ökade lite under 2014 men har sedan minskat igen under 2015 till samma nivåer som Andelen som går, cyklar eller åker kollektivt har ökat sen senaste mätningen, men andelen är fortfarande lägre än åren 2012/2013 då 2 PM: Resvanor i Huddinge kommun år 2011, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöbarometern följer upp indikatorer framtagna i Agenda 21-arbetet 4 Juringeskolan, Kungsklippeskolan, Kräpplaskolan, Segeltorpsskolan, Sjötorpsskolan, Snättringeskolan, Stensängsskolan, Trångssundsskolan, Ängsnässkolan, Hörningsnässkolan, Stenmoskolan, Utsäljeskolan, Edboskolan, Visättra, Balingsnässkolan, Mörtviksskolan, Skanskbergsskolan, Solfagraskolan och Vista skolan. 9

10 andelen var som högst. En anledning till detta kan bero på att det under året är fyra nya skolor med i samarbetet och som ligger i startgroparna för att börja arbeta med denna typ av åtgärder. Figur 2: Val av färdmedel på de 19 skolor som arbetar aktivt med säkra skolvägar år I figuren ovan kan tydligt ses effekten av att aktivt arbeta med information och att påverka resvalsbeteenden. Bilanvändningen har tydligt sjunkit sedan man påbörjade arbetet. Att arbeta med så kallad mobility management 5 är därför en viktig pusselbit för att få ökad andel gång, cykel och kollektivresenärer. Resor med kollektivtrafiken Antalet resenärer i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet har ökat sedan föregående år. Vid årsskiftet var siffran 219 resor/invånare i Huddinge, jämfört med 214 resor/invånare föregående år. Trenden för ökad andel kollektivresenärer bedöms som positiv inom kommunen och ökningen i sig kommer att medföra ökade krav på framkomlighet och bekvämlighet i kollektivtrafiksystemet. Utifrån ambitionen i kommunens kollektivtrafikplan 6 kan förväntas att kollektivtrafikandelen kommer att öka. 5 Mobility management är ett samlingsnamn på åtgärder som påverkar människors val av om man ska genomföra en resa eller/och hur man reser. 6 Remissutgåva november

11 Figur 3: Antalet resenärer i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet. Trenden för ökad andel kollektivtrafikresenärer är positiv, se figur 3. Under senare år ser vi dock en minskning i antalet resor per invånare, jämfört med år 2012 då kollektivtrafikresandet var som högst med 220 resor/invånare. Med en växande befolkning ökar trängseln i transportsystemet. Även om förhållandet mellan andra trafikslag saknas så innebär detta en ökad efterfrågan på kollektiva resmöjligheter. För att möta denna efterfråga är arbetet med kommunens kollektivtrafikplan av avgörande betydelse. Resor med cykel Miljöbarometern 7 redovisar även cykeltrafikanter (på utvalda mätpunkter) i förhållande till folkmängden. Det görs genom manuell räkning vid 10 geografiskt spridda punkter under september månad varje år. Detta ger dock inte en total bild av antalet cyklister i kommunen utan enbart läget på de utpekade punkterna. Mätningen som utfördes 2015 visar att antalet cyklister har minskat något jämfört med I jämförelse med startåret 2007 så har antalet cyklister ökat med sju procent. Man ser dock ingen tydlig trend. Då mätningen endast genomförs vid tre tillfällen under samma dag och på tio platser i Huddinge, ger det ett litet underlag som är svårt att dra generella slutsatser ifrån. Mätningarna påverkas bl a av aktuella väderförhållanden samt andra tillfälligheter. De små variationerna ger alltså ingen tydlig positiv trend. Kommunen har påbörjat ett arbete att se över mätmetoden för att få bättre och mer tillförlitlig cykeldata, där det går att se utveckling över tid. 7 Miljöbarometern följer upp indikatorer framtagna i Agenda 21-arbetet 11

12 Figur 4: Cykeltrafikanter (på utvalda målpunkter) i förhållande till folkmängden 8 För att stimulera cyklandet krävs bl.a. ett gent och sammanhängande cykelvägnät med vägar av rätt kvalité. Den uppdaterade cykelplanen kommer att bli en viktig del i planeringen för ökad cykling. Befolkningsundersökning Huddinge kommun genomför vartannat år en befolkningsundersökning i syfte att identifiera vilka behov och erfarenheter kommuninvånarna har. Undersökningen genomför via enkäter som skickas ut till slumpmässigt utvalda medborgare mellan år. I undersökningen ställs bl a frågan på vilket sätt man vanligtvis tar sig till sin närmaste livsmedelsaffär, sitt närmaste centrum samt till arbete, skola eller annan daglig verksamhet. % På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till den livsmedelsaffär där du oftast handlar? Bil Gång Kollektivtrafik Cykel Moped/MC Annat sätt Kombination av flera transportslag Figur 5: Färdmedelsfördelning över hur de svarande vanligtvis reser till den livsmedelsaffär den oftast handlar. 8 Figuren är hämtad från Miljöbarometern, Agenda

13 % På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig till närmaste centrum? Bil Gång Kollektivtrafik Cykel Annat sätt Moped/MC Besöker inte närmaste centrum Kombination av flera transportslag Figur 6: Färdmedelsfördelning över hur de svarande vanligtvis reser till närmaste centrum. För lokala resor (resor till närmaste livsmedelsaffär och centrum) har resor med bil och kollektivtrafik ökat medan resor med gång har minskat mellan år 2014 och Anledningen kan vara att folk reser längre sträckor till sin livsmedelsbutik eller centrum då gång inte är ett lika attraktivt alternativ. Detta kan tyda på att vi måste bli mer offensiv i att bygga tätt och funktionsblandat för att öka tillgängligheten till lokal service. % På vilket sätt brukar du för det mesta ta dig arbete, skola eller annan daglig verksamhet? Kollektivtrafik Bil Gång Cykel Moped/MC Annat sätt Kombination av flera transportslag Figur 7: Färdmedelsfördelning över hur de svarande vanligtvis reser till arbete/skola/annan daglig verksamhet. För längre resor (till arbete/skola/annan daglig verksamhet) har kollektivtrafikresandet ökat medan bilresandet minskat en aning. Cykelresandet är dock oförändrat. Kommunen måste skapa bättre förutsättningar för att öka arbetsoch studiependlandet med cykel. Analys av resor i Huddinge kommun 13

14 Huddinge kommun genomför vartannat år en resevaneundersökning bland kommunens anställda som en del av kommunens arbete med att minska utsläppen av koldioxid från tjänste- och arbetspendlingsresor. Våren 2015 genomfördes en uppföljning 9 av två undersökningar som gjordes 2010 och I och med att svarsfrekvensen ej överstigit 50 % skall viss försiktighet tas vid tolkning av färdmedelsandelar från arbetspendling Bland arbetspendlarna har andelen medarbetare som använder bilen till arbetet ökat med 3 % sedan senaste mätning Andelen medarbetare som reser med kollektivtrafik och till fots har minskat med 2 % medan andelen medarbetare som cyklar har ökat med 1 %. Figur 8: Färdmedelsfördelning för Huddinge kommuns medarbetares arbetsresor. Detta tyder på att kommens anställda går i fel riktning gällande arbetsresor. En utmaning är att fortsätta arbetet med att öka andelen cyklister och fotgängare för de kortaste pendlingsresorna. Nästan hälften av alla bilister har under 10 kilometer till arbetet. Kommunen bör även motivera fler medarbetare att resa med kollektivtrafiken, t ex genom att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken så att fler medarbetare har möjlighet att utnyttja den. Ett gemensamt kommunhus i Huddinge C och en strikt parkeringspolicy kan vara ett sätt att förändra resebeteendet Slutsatser och rekommendationer Den samlade bedömningen av året är att kommunen ligger rätt med sin planering av den fysiska infrastrukturen för transporter men att det kommer att ta tid innan det gör någon signifikant förändring av färdmedelsvalet. Att planera bebyggelse utifrån vad som bidrar till färdmedelsfördelar är avgörande för att lyckas. Av bedömningen ovan kan man se betydelsen av att vi tar fram och börjar jobba med parkeringsprogram, mobility managementplan, kollektivtrafikplan, cykelplan och gångplan. Planeringen är på rätt väg men det är både för tidigt och vi har inte tillräckligt utvecklade verktyg för att kunna dra tydliga slutsatser om utvecklingen. Det finns även ett behov att jobba mer med kommunens egna resor. För att det ska finnas en trovärdighet i trafikstrategin måste Huddinge kommun leva som vi lär. 9 Uppföljningsanalys av resor i Huddinge kommun,

15 4. Planera utifrån stationsnärhetsprincipen För att stödja en effektiv transportförsörjning behöver bebyggelseplaneringen utgå från stationsnärhetsprincipen. Detta för att andelen stationsnära boende och arbetande ska öka vilken i sin tur leder till minskat bilberoende. Det andra övergripande målet i trafikstrategin är att andelen stationsnära boenden och arbetande ska öka. Stationsnärhetsprincipen finns förklarad i underlagsdokumentet till trafikstrategin. Kortfattat kan man säga att arbetande och boende 600 meter eller kortare från en spårstation har påvisad effekt för minskad bilanvändning. 10 För Huddinge bedömer man att ett avstånd upp till 1200 meter från en spårstation kan anses vara stationsnära och där med bidra till ökad andel gång, cykel- och kollektivtrafik. 11 Bl.a. service och handel bör förläggas så nära stationsläget som möjligt. Personalintensiva verksamheter har störst inverkan på minskad bilanvändning då de placeras stationsnära. Utgångsläget är presenterat i rapport Stationsnära lägen, Spacescape Att påverka och öka andelen boende och arbetande i stationsnära lägen kommer att ta tid. För att få en uppfattning av utvecklingen genomförs en kompletteringsmätning över andel stationsnära boende på årsbasis Andel stationsnära arbetande och boende Nedan följer en uppföljningsrutin för att mäta andel arbetande och boende. Genom att planera för en ökad andel stationsnära boende och arbetande, kan transportbehovet minska samt öka förutsättningarna öka resandet till fots, cykel och kollektiva färdmedel Hur ofta och ansvarig Andelen stationsnära boende och arbetande ska följas upp var tredje år. Ansvarig för att utföra mätningen är kommunstyrelsens förvaltning. Tillsvidare är gatu- och trafikavdelningen ansvarig för att uppföljningen blir utförd. I nedanstående tabell framgår vilka år som analysen ska beställas, utföras och sammanställas. 10 Underlagsrapport till trafikstrategi för Huddinge kommun, mars Underlagsrapport till trafikstrategi för Huddinge kommun, mars

16 År Beställs, utförs och sammanställs 2012 Beställs, utförs och sammanställs 2015 Anmärkning Utfört Utfört genomfördes dock april 2016 Beställs, utförs och sammanställs 2018 Beställs, utförs och sammanställs 2021 o.s.v Kostnad Kostnaden för Space scape att ta fram andel stationsnära boende och arbetande bedöms till en kostnad av kr exkl. moms Redovisning Redovisning sker i en PM där resultatet presenteras och förklaras. Metoden för analysen framgår av rapport Stationsnära lägen, Spacescape Andel boende och andel arbetande som är stationsnära i förhållande till hela kommunens befolkning ska redovisas. Det är det verkliga gångavståndet som ska mätas. Detta betyder att det radiella avståndet multipliceras med 1,3 för att få verkligt gångavstånd. Det verkliga gångavståndet 780 meter motsvar alltså radiellt avstånd 600 meter och 1560 meter motsvarar radiellt avstånd 1200 meter. Rutin och metod för detta framgår av rapport Stationsnära lägen, Spacescape

17 Resultat 2015 Figurerna nedan visar kommunens situation år Fler resultat finns redovisade i en separat rapport, (Stationsnära lägen, Spacescape 2016). Målet är att andelen stationsnära arbetande och boende ska öka. Figur 9: Boende och arbetande befolkning inom 780 respektive meters gångavstånd år I Huddinge kommun bor 2015 ca 39 % av befolkningen inom ett gångavstånd av 780 meter och ca 70 % inom 1560 meter. Jämfört med mätningen från 2012 har andelen stationsnära boende minskat, då motsvarande siffror var 39 % (inom 780 m) och 71 % (inom m). Av de som arbetar i kommunen arbetar ca 42 % inom 780 meters gångavstånd och 73 % inom 1560 meter. Dessa resultat är svåra att jämföra med de som togs fram 2012 då den tidigare studien hade brister 12 i underlaget som har justerats till denna uppföljning. % Stationsnära boende Inom 1560 m Inom 780 m Stationsnära arbetande % Inom 1560 m Inom 780 m Figur 10: Utveckling av andel stationsnära boende (t v ) och arbetande (t h ) mellan år 2012 och I den ursprungliga studien 2012 uppdagades att en rad företag med arbetsplatser i Huddinge kommun inte inkluderats i underlaget, detta på grund av att de var skrivna i en annan kommun. Denna brist i underlaget har justerats till denna uppföljning men resultaten för arbetande stationsnära befolkning jämförs därför inte med resultaten

18 4.2. Kompletteringsmätningar För de år när mätning av andel stationsnära arbetande och boende inte görs, bör måttet kompletteras med årlig uppföljning av antal stationsnära boende. Arbetsinsatsen för att ta fram antalet stationsnära arbetande är mer omfattande och görs därför var tredje år. Som kompletteringsmått bör även andel boende som ligger stationsnära i de projekt som finns i planen för samhällsbyggnadsprojekt 13 användas. I planen framgår att utbyggnad ska ske genom förtätning i goda kollektivtrafiklägen och boende ska ha närhet till service och rekreationsområden. Man bör titta på de planerade projekten i planen för att se ifall utbyggnad sker i enlighet med stationsnäraprincipen. Planen för samhällsbyggnadsprojekt revideras årligen. Utbyggnad av antal arbetsplatser framgår ej i projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Årligen bör även antal antagna detaljplaner under föregående år som ligger på en plats som bidrar till ökat kollektivt resande mätas, t ex hållplatsnära boenden. Rutin tas fram i kollektivtrafikplanen. Kollektivtrafikplanen är vid årets uppföljning inte antagen än Resultat 2015 Totalt planeras bostäder för drygt invånare i Huddinge kommun enligt planen för samhällsbyggnadsprojekt Andel bostäder som planeras stationsnära inom 600 meter gångavstånd är 30 % och andelen inom gångavstånd är 64 %. Dessa siffror utgör utgångspunkt för framtida uppföljningar av andel stationsnära boende i planerade projekt enligt planen för samhällsbyggnadsprojekt. Totalt planerade bostäder i plan för samhällsbyggnadsprojekt , version Antal planerade bostäder inom 600 meter gångavstånd (30 %) Antal planerade bostäder inom meter gångavstånd (64 %) 4.3. Slutsatser och rekommendationer Arbetet med att planera utifrån stationsnärhetsprincipen är fortfarande rätt så ny och inte fullt implementerad i kommunens rutiner och verksamhet ännu. I implementeringen av översiktsplan 2030 behöver stationsnärhetsprincipen implementeras ytterligare. Dessutom tar samhällsbyggnadsprocessen tid och de utbyggnadsplaner som finns i stationsnära lägen har inte hunnit genomföras ännu, vilket kan påverka resultatet av minskad andel stationsnära boende. Någon avgörande förändring av situationen år 2015 bedöms därför inte som realistisk. 13 F d projektplanen 18

19 Gällande stationsnära arbetande kan inga jämförelser göras, då den tidigare studien från 2012 hade brister i sitt underlag. Endast vid nästa mätning vid 2018 kan en bedömning göras. Sett till kommunens plan för samhällsbyggnadsprojekt behöver Huddinge kommun bli mer offensiv för att nå utvecklingen enligt trafikstrategin genom att se till att den primära utvecklingen tillkommer i de stationsnära lägena. Under 2016 ska en översyn göras av Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt 14 för För att intentionerna i översiktsplan 2030 och trafikstrategin ska få effekt behöver kommunstyrelsens förvaltning tydligt redovisa hur planerna i projektplanen bidrar till ökat kollektivt resande. 14 I den fastlås vilka detaljplaner som ska tas fram. Dokumentet tas fram av kommunstyrelsens förvaltning samt beslutas och antas av kommunfullmäktige. 19

20 5. Följ upp framtagandet av åtgärdsplaner I trafikstrategin specificeras vilka åtgärdsplaner som behöver tas fram och varför. Planerna ska utgöra kommunens trafikplan där specifika objekt preciseras vilka ska bidra till att visionen i trafikstrategin uppfylls. I maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram de planer som preciserats i trafikstrategins bilaga 1. Förklaring av färgindikatorer Status: Finns inget uppdrag eller/och arbetet har ej påbörjats. Arbetet påbörjat Planen framtaget och är antagen eller väntar på antagandebeslut. Medel: Medel finns inte och behöver avsättas Medel finns delvis för att finansiera arbetet Medel finns avsatt för att finansiera arbetet 5.1. Hur ofta och av vem Varje år beskrivs statusen för framtagandet av åtgärdsplaner i samband med uppdateringen av denna rapport. Statusbeskrivning utförs av ansvarig för respektive plan Kostnad Att se över statusen för de olika planerna ingår i kommunstyrelseförvaltningens årliga arbete. Konsultkostnad 0 kr.

21 5.3. Status för åtgärdsplaner december 2015 Uppdaterad tidplan och status för framtagandet av åtgärdsplaner i december (Med framtagen menas här att planen är färdig att skickas för politiskt beslut.) Planer Framtagen Ansvarig Status Medel Cykelplan År 2016 KSF Mobility managementplan År 2016 KSF Kollektivtrafikplan År 2016 KSF Parkeringsplan År 2016 KSF Trafiksäkerhetsplan År 2016 KSF Godstrafikplan År 2017 KSF Vägtrafikplan År 2018 KSF Gångplan År 2017 KSF Trafik- och miljöplan År 2018 KSF 5.4. Årets bedömning av läget Tidplan och medel Framtagandet av en mobility managementplan, en kollektivtrafikplan, en cykelplan, ett trafiksäkerhetsprogram och ett parkeringsprogram har varit viktiga delar i att implementera trafikstrategin under Nedan status visar att arbete har lagts på framtagandet av just dessa planer. Cykelplan Medel finns avsatta för att revidera 2009 års cykelplan. Den uppdaterade cykelplanen skickades på remiss under 2015 och arbete utifrån remissvaren pågår. Godkännande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beräknas under andra/tredje kvartalet Mobility managementplan Medel finns avsatta för att ta fram en mobility managementplan. Arbetet är startat och mobility managementplanen skickades ut på remiss sommaren Mobility managementplanen bedöms vara klar för godkännande i kommunfullmäktige våren Kollektivtrafikplan Medel finns avsatta för att ta fram en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanen skickades på remiss under 2015 och arbete utifrån remissvaren pågår. Godkännande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beräknas under andra/tredje kvartalet 2016.

22 Parkeringsplan Parkeringsprogrammet är ute på remiss under våren Godkännande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beräknas under första kvartalet Parkeringsplanen är delvis påbörjad. Medel finns avsatta för både program och plan, men bedömningen är att medlet inte täcker åtgärderna. Trafiksäkerhetsplan Medel finns avsatta för att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Arbetet är startat och trafiksäkerhetsprogrammet beräknas kunna skickas ut på remiss våren Trafiksäkerhetsprogrammet bedöms vara klar för godkännande i kommunfullmäktige våren/sommaren Medel behöver avsättas för att ta fram den efterföljande trafiksäkerhetsplanen. Godstrafikplan Inga medel avsatta och inget arbete pågår för att ta fram en godstrafikplan. Kommunen arbetar med samordnade kommunala varutransporter tillsammans med övriga Södertörnskommunerna. Deltagande kommuner är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Beslut i kommunstyrelsen togs i samtliga kommuner i januari februari 2013 och den 1 mars 2013 startade projektet med att handla upp en gemensam transportör. Projektet pågår från den 1 mars 2013 till den 31 december Den nya transportstrukturen startar med två testkommuner, Huddinge och Tyresö, under februari 2015 i samarbete med Widrikssons AB. Den 1 januari 2017 ska samtliga avtal vara överlagda i det nya transportsystemet. Projektledning: Jan Hultgren och Sven-Gunnar Andersson är projektledare och utgör projektledning tillsammans med Gunilla Eitrem, utvecklingsledare för Södertörnssamarbetet. Samtliga personer placerade i Huddinge kommun. Mer information på: Vägtrafikplan Inga medel avsatta och inget arbete pågår för att ta fram en vägtrafikplan. Gångplan Medel finns avsatta för Arbetet påbörjades år 2015 och beräknas pågå till och med år Trafik- och miljöplan Inga medel avsatta och inget arbete pågår för att ta fram en trafik- och miljöplan.

23 6. Utveckla en metod för att mäta kommunens transporthållbarhet I trafikstrategin framgår att kommunen föreslås arbeta fram en rutin för att bedöma kommunens transporthållbarhet över tid. Med transporthållbarhet menas den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten i kommunens transportsystem. Rutinen planeras att tas fram i samband med upprättandet av en trafik- och miljöplan 2018.

24

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/ Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/2143 2016-12-20 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2016 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus Trafikstrategi för Huddinge kommun Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus GK-2007/175.441 Antagen av kommunfullmäktige den 13 maj 2013 Huddinge kommun TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Med gång-,

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic.

RAPPORT CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER UPPDRAG: 2131027000. 2013-10-30 Sweco Infrastructure. Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic. UPPDRAG: 2131027000 CYKEL I ÖVERSIKTSPLANER Sweco Infrastructure Louise Bergström Krister Isaksson Björn Jerbic repo001.docx 2012-03-2914 Sweco 1 (18) repo001.docx 2012-03-2914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Mobility managementplan för Huddinge kommun

Mobility managementplan för Huddinge kommun Mobility managementplan för Huddinge kommun KS 2015/894.479 Antagen av Kommunfullmäktige den 9 maj 2016 Huddinge kommun MOBILITY MANAGEMENTPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/894.479 Utgåva:

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun November 2014 GK-2012/550 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 28 november 2014 Huddinge kommun KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Utgångslägesrapport till. Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun. November 2016 KS-2015/48

Utgångslägesrapport till. Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun. November 2016 KS-2015/48 Utgångslägesrapport till Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun November 2016 KS-2015/48 Dokumentinformation Titel: UTGÅNGSLÄGESRAPPORT TILL KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/48

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/

Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer: GK-2007/ 1 -ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard.se Remissyttrande: TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Vägen mot ett hållbart samhälle Diarienummer:

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

Tillgänglighet sida 1

Tillgänglighet sida 1 Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: TILLGÄNGLIGHET Aspekt Tillgänglighet Utfallsindikatorer Objektiv EN/Acc-I-O1 Kvot av genomsnittlig restid mellan

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist Trivector KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Lena Smidfelt Rosqvist Denna figur finns i underlagsrapporten om klimatscenariot till Kapacitetsutredningen Underlagsrapport

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Remiss - Mobility managementplan

Remiss - Mobility managementplan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-03 GSN-2015/720.479 1 (4) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Mobility managementplan

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe 1 - ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard. styrelsens Förvaltning Gatu-och trafiksektionen alvägen 28 141 85 Huddinge jack.lu@huddinge.se

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel 17) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-08 Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 17 Diarienummer SL 2014-1114 Infosäk. klass K1 Öppen)

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn

Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn Jenny Bejker projektledare Samordnad varudistribution, Gunilla Eitrem utvecklingsledare Södertörnssamarbetet Astrid Stockenberg,

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva 1 ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard Jessica Elmgren Projektledare Mobility management, Hållbart resande HUDDINGE KOMMUN 141 85 Huddinge

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer