Teknikbevakning av stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport 11:39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikbevakning av stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport 11:39"

Transkript

1 Teknikbevakning av stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport 11:39 Mohsen Assadi Augusti 2011

2 Teknikbevakning av stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport 11:39 Mohsen Assadi Augusti 2011

3 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet Teknikbevakning av bränslecellsområdet under (Elforsk projektnummer 25043). Rapportens huvudsakliga slutsatser presenteras i en slutrapport för hela teknikbevakningsprojektet (Elforsk rapport 11:48). Projektet har till största delen finansierats av Energimyndigheten. E.ON Sverige, Volvo och Vätgas Sverige har bidragit med egeninsatser. Stockholm augusti 2011 Bertil Wahlund Programområde El- och värmeproduktion

4 Sammanfattning Fastoxidbränsleceller (SOFC) har stor potential att nå hög elverkningsgrad vid mycket låga emissioner. SOFCs bränsleflexibilitet och lämplighet för kraftvärmeproduktion gör den intressant som energiomvandlingsteknik för varierande applikationer. Forskning och utvecklingsfrågorna inom SOFC-området har under gångna åren handlat om att: reducering av tillverkningskostnaderna reduktion av prestandadegradering som funktion av drifttid ökad flexibilitet för hantering av snabba laständringar uppskalningstekniken Vad vi kan se idag kommer dessa frågor fortsatt att vara huvudfrågor när det gäller FoU inom SOFC-området. Rapporten avser sammanställa information om det internationella utvecklingsarbetet och utvecklingstrender inom SOFC-tekniken. Man kan se en tydlig trend när det gäller förflyttning av FoU-arbetets tyngdpunkt mot Sydostasien, samtidigt som man kan konstatera en tydlig variation i prioriteringar hos olika aktörer runt om i världen. I Japan till exempel, fokuseras bränslecell utvecklingen på småskaliga SOFCsystem med naturgas som bränsle, medan i USA vill man få fram storskaliga lösningar med förgasat kol som bränsle. Integrerade trycksatta system med gasturbin och bränsleceller har visats vara svåra att realisera, speciellt när det gäller uppskalning till större enheter. Trots skillnaderna i prioritering hos olika aktörer, kommer listan över FoUfrågor som presenterats ovan att vara aktuell även i närmaste framtiden.

5 Summary High temperature fuel cells (SOFC) have potential to rich high electrical efficiency at low emission levels. Their fuel flexibility and suitability for combined heat and power (CHP) application make them a strong candidate as future energy conversion technology. For the past years, major R&D topics within the SOFC area have been: reduction of production and manufacturing costs reduced performance degradation improved capability for rapid load change development of up scaling technique The listed topics will continue to be the major R&D driver in coming years. This report summarizes the status of the international SOFC development activities. One of the observable trends is that the R&D activities in the field of SOFC are moving over to Southeast Asia region. It is also clear that different international actors have different focus areas. In Japan R&D activities in the field of fuel cells are focused on small scale applications with natural gas as main fuel, while in USA large scale applications with gasified coal as main fuel are the major focus. Pressurized integrated systems based on gas turbines and fuel cells are still under development and will not be commercially available in near future. Despite the observed variation in R&D goals and focuses, the list of topics and issues presented above will be valid for the years to come.

6 Innehåll 1 Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Beskrivning av tekniken Design alternativ för SOFC Teknikbevakning SOFC-utvecklingen i USA Bloom Energy SOFC-utvecklingen i Kanada SOFC-forskning inom EU Tyskland Danmark SOFC-utveckling i Asien Japan Korea Framtida utveckling 22

7 1 Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Bränsleceller har stor potential att nå hög elverkningsgrad vid mycket låga emissioner och detta även i småskaliga anläggningar, vilket gör bränslecellen till stark kandidat för småskalig kraftvärmeproduktion i den avreglerade energimarknaden. En annan viktig fördel, som är specifik för högtemperaturbränsleceller och i synnerhet fastoxidbränsleceller (SOFC), är deras bränsleflexibilitet. Högtemperaturbränslecellernas bränsleflexibilitet är en direkt följd av deras inre bränslereformeringsförmåga, vilket gör dem till lämpliga energiomvandlingstekniker med biogas som bränsle. Forskning och utvecklingsarbetet var tidigare uppdelat mellan modellering och test av hårdvara. Tanken var att utveckla datorbaserade modeller som kunde valideras m.h.a. mätdata från testanläggningar, som kunde sedan användas för parameter studier för att optimera system designen. Institutionen för Energivetenskaper, vid Lunds Universitet, har under ett flertal år bedrivit forskning inom fastoxidbränslecellteknikområdet. Bränslecellforskningen på institutionen har varit fokuserad på stationära tillämpningar för samtidig eloch värmeproduktion, d.v.s. kraftvärme, där ett validerat simuleringsprogram har utvecklats i samarbete med internationella partner, med kapacitet att simulera såväl stationära som dynamiska driftförhållande. Den nuvarande utvecklingstrenden domineras av produktutveckling för kommersiellt bruk, snarare än teoretiska potentialstudier. För att svenska forskargrupper ska kunna spela en viktig roll i fortsättningen, krävs satsning på experimentell verksamhet på både komponent och system nivå. Kostnaderna för fastoxid bränslecell system fördelar sig i nästan tre lika stora delar på bräsnlecell stack, hjälpsystem och strömriktare (converter), där strömriktaren används för att omvandla likström (DC) från stacken till växelström (AC). Svenska stålföretag är leveratörer av bipolära plattor som används i bränslecelll stacken och företag som ABB är stora leverantörer av strömriktare som skulle kunna ta marknadsandelar i en framtida bränslecell marknad. Under år 2010 har professor Mohsen Assadi från LTH deltagit i bevakningsprojektet. Prof. Assadi har också deltagit i internatinella konferenser och möten arrangerade av International Eenergy Agency (IEA) SOFC-annex i syfte att rapportera till här aktuella teknikbevakningsprpojektet. 1.1 Beskrivning av tekniken Bränsleceller har stor potential att nå hög elverkningsgrad vid mycket låga emissioner och detta även i småskaliga anläggningar. Fastoxidbränsleceller (SOFC) som arbetar vi höga temperaturer mellan 750 C och 1000 C, erbjuder 1

8 Anode Cathode ELFORSK dessutom stor bränsleflexibilitet och kan användas med såväl naturgas som biogas. SOFC består av anod, katod och fastoxid-elektrolyt. Syre i luften joniseras vid katoden och transporteras genom elektrolyten. Vid reaktion med vätgas på anodsidan frigörs elektroner och värme samtidigt som vattenånga bildas. Figur 1 visar funktionssättet hos SOFC. Figur 1: Funktionssättet hos fastoxidbränslecell Bränslecellstacken kan arbeta antingen vid atmosfärstryck (stand alone) eller i trycksatt tillstånd, då i kombination med en gasturbin (hybrid plant). Figur 2 visar exempel på standardutförande för atmosfäriskt bränslecellsystem. Som det framgår av figuren, krävs ett antal komponenter (balance of plant components (BoP)) och kringutrustning för att få SOFC systemet att fungera. Air Biogas/DME Fuel Processor SOFC Water for start-up Catalytic burner Heat Recovering System Opti on for connecti on to Biogas producti on uni t Figur 2: Atmosfäriskt SOFC system för samtidig el- och värmeproduktion (CHP) 2

9 SOFC-systemets effekttäthet och verkningsgrad kan förbättras genom trycksättning. Därför har hybridkonceptet där SOFC trycksätts med hjälp av en gasturbin utvecklats. Figur 3 visar schematiskt hybridsystemets uppbyggnad. Figur 3: Hybridsystem med SOFC och gasturbin Den senaste utvecklingstrenden för hybrida anläggningar är att värmeväxlare och fläktar byts ut mot ejektorer som kombinerar dessa funktioner, och därmed minskar investeringskostnaderna och förbättra funktionen. Figur 4 visar hybridsystem med ejektorer som ersätter värmeväxlarna i hybrid anläggningen presenterad i figur 3. Bilden härstammar från EU-projektet Large SOFC, med VTT som koordinator. Figur 4: Hybridsystem med ejektorer 3

10 1.2 Design alternativ för SOFC Det finns två huvudgrupper av SOFC design, tubformiga och plana bränsleceller. Båda har för- och nackdelar. En viktig fördel med tub design är enklare tätning jämfört med plana bränsleceller. Nackdelen med tub design är dess övre gräns gällande systemstorlek och dess högre produktionskostnad. Plana celler är svårare att täta men mer flexibla när det gäller systemstorlek. Figur 5 och 6 visar den principiella uppbyggnaden av tubformade, resp. plana celler. Figur 5: Tubformig SOFC Figur 6: Plan SOFC 4

11 2 Teknikbevakning Forskning och utveckling inom SOFC-området har fokuserats dels på utveckling av mellantemperatur celler (intermediate temperature SOFC) för att reducera kostnaden och öka flexibiliteten, och dels på långtidstester för att kartlägga degraderingen och öka tillförlitligheten för tekniken för att underlätta kommersialiseringen. Huvud frågorna kring SOFC-systemens kommersialisering är fortsatt kostnadsreduktion, robusthet när det gäller varierande driftförhållanden, uppskalning, samt långtidsdegradering. Trots lovande testresultat från uppskalningsförsök presenterade vid tidigare SOFC-konferenser, är sannolikheten för kommersiell introduktion av SOFC-system större än 10 kw under närmaste åren rätt så begränsad. Man kan också notera att flera storindustrier som General Electric, Siemens och BMW lämnar bränslecellutvecklingen samtidigt som fler småföretag specialiserar sig inom bränslecelltekniken och antalet aktiva universitet och forskningsinstitut som ägnar sin FoU åt bränslecelltekniken ökar. Det har satsas på helmetalliska SOFC både inom EU och i sydost Asien. Genom att ersätta spröda keramiska komponenter med formbara metalliska konstruktioner vill man undvika sprickbildning vid last- och temperaturskifte. Problemet är krom och nickel vandringen vid den höga drifttemperaturen som leder till snabb degradering. Annars arbetas fortsatt med utveckling av mellantemperatur celler (IT-SOFC) med fokus på reducerad drifttemperatur vid bibehållen prestanda. Man har kunnat demonstrera SOFC-stack med acceptabel elverkningsgrad som arbetar vid ca 800 C. Men det är fortfarande en bit kvar till arbetstemperaturer på 650 C som brukar anges som mål för IT-SOFC design. Risö rapporterade om mycket lovande testresultat från helmetalliska SOFC under årets bränslecellkonferens i Montreal, Canada. Teknikutvecklingen inom bränslecellområdet har dominerats under senare decennier av USA, Japan och EU. Man kan dock konstatera en geografisk förskjutning på senare år där länder som China, Sydkorea och Australien har fått allt starkare roll. I följande avsnitt presenteras teknikutvecklingen översiktligt i ett globalt perspektiv. 5

12 2.1 SOFC-utvecklingen i USA Den allmänna uppfattningen hos marknadens aktörer och de amerikanska elproducenterna har varit att den amerikanska marknaden inte lämpar sig för distribuerad elproduktion, vilket kräver storskaliga SOFC-anläggningar som kan drivas med förgasad kol som bränsle. Utveckling av kostnadseffektiva SOFC system med hög verkningsgrad och låga CO2 utsläpp där förgasad kol användes som bränsle är därför huvudmålsättningen för det amerikanska FoU programmet SECA. I det senaste DoE presentationen har man också fört farm distribuerad elproduktion, som är oberoende av elnätet, som delmål för SECA programmet. Figur 7: En sammanfattande bild över SECA programmets mål Figur 8 nedan visar konceptuella systemlösningen för DoEs atmosfäriska SOFC baserade kraftverksanläggning (källa: DoE) Figur 8: Konceptuell systemlösning för atmosfärisk SOFC system Genom trycksättning av SOFC enheten, via integration med en gasturbin, förväntas el-verkningsgraden öka med 3%-enheter till 50% (med CO2 avskiljning och kompression). SECA programmet avser också öka samarbetet mellan industri, universitet och forskningsinstitutioner. Partner för SECA programmet visas i figuren nedan (källa: DoE). 6

13 Figur 9: SECA programmets deltagare Flera av målen för 2010, beträffande kostnader och uppskalning, har kunnat realiseras (se figur 10 nedan). Figure 10: SECA programmets mål för teknisk och ekonomisk utveckling av SOFC stack i 2010 (källa: DoE presentation). 7

14 Figure 11: SECA programmets mål för kommande år (källa: DoE presentation) Bloom Energy Kalifornien baserade företaget Bloom Energy startade utvecklingen av sin plana SOFC för NASAs Mars program med rötter i University of Arizona. En forskargrupp under Dr. KR Sridhars ledning utvecklade Bloom Energys plana SOFC koncept för att skapa hållbar livsmiljö på planeten Mars. Idag marknadsförs standardprodukten ES-5000, en modulbaserad SOFC system, med basmoduler på 100kW som kan leverera eleffekt mellan 100kW och 1MW. ES-5000 kan köras med såväl naturgas som med biogas och bränslebyte kan genomföras under drift. En ES-5000 upptar en yta motsvarande en bils parkeringsplats och väger ca. 10 ton. Den garanterade elverkningsgraden är högre än 50%. Enligt företagets hemsida ( finns idag över 20 MW installerad effekt i drift. Företagen som har installerat Bloom Energys standard product, Bloom Energy Server, är listade nedan: - Bank of America, 500kW installerad effekt - The Coca-Cola Company, 500kW installerad effect - Cox Enterprises, 400 kw installerad effekt - ebay Inc., 500kW installerad effekt - FedEX Corporation, 100 kw installerad effekt - Google Inc., 400 kw installerad effekt - Staples Inc., 300 kw installerad effekt 8

15 - Walmart, 400 kw installerad effekt - Adobe, 1200 kw installerad effekt 2.2 SOFC-utvecklingen i Kanada För att förbättra koordineringen av FoU aktiviteter inom högtemperatur bränslecell området i Kanada har ett nätverk (NSERC Strategic Research Network) bestående av 11 forskningsinstitut och 11 industripartner bildats. Nätverket som leds av Univ. of Calgary, arbetar kring fyra temaområden, bränslebehandling, materialutveckling, systemintegration och metallisk SOFC (se figur nedan). Figur 12: Temaområden för det Kanadensiska nätverket (källa: presentationsmaterial Versa Power Systems) Genom detta samarbete hoppas man kunna mobilisera forskarna och involvera studenterna i FoU arbetet, samt öka kunskapsutbytet mellan företag och forskningsorganisationer i landet. Ett av företagen i detta nätverk är Versa Power Systems. Figuren nedan visar utvecklingen av företagets SOFC stack, som idag används i både SECA-programmet och det finska SOFC programmet som leds av VTT. Pågående tester visar bra resultat avseende degradering. 9

16 Figur 13: Uppskalning av Versa Power Systems SOFC stack (källa: Versa Power Systems presentationsmaterial) Figur 14: Test resultat (källa: Versa Power Systems presentationsmaterial) 10

17 2.3 SOFC-forskning inom EU Europeisk FoU inom SOFC området omfattar både högtemperatur och IT- SOFC, atmosfäriska och trycksatta system, småskaliga och storskaliga liksom stationära och mobila applikationer. Bränslecell forskningsprogrammet inom EU genomgår en utveckling nu där samfinansiering från både privata och statliga organisationer krävs. Detta initiativ presenterades under rubriken Joint Undertaking. Figur 15: Mål för EUs BC-forskning Figur 16: Budget för EUs BC-forskning 11

18 Som det framgår av figur 16, nästan hälften av resurserna ska användas för demonstrationsändamål. Detta för att påskynda kommersialiseringen av bränslecelltekniken. Figur 17: Mål för stationära bränslecellapplikationer Figuren nedan sammanfattar målen för EU finansierade demonstrationsprojekt. Figur 18: Målsättning för EU finansierade demonstrations projekt 12

19 2.3.1 Tyskland Tyskland har satsat betydande resurser i utveckling av bränsle cells produktionskapaciteten. Det nationella programmets mål är att installera 100 BC-anläggningar under Vid 2013 ska antal installerade enheter uppgå till 800. Figur 19: Det Tyska BC-projektet Figur 20: Bränslecell system för det nationella projektet 13

20 Flera företag och forskningsinstitutioner är involverade in det Tyska nationella BC-projektet. HEXIS har ca. 80 enheter i drift med över drifttimmar ackumulerade. Figur 21: HEXIS BC-enheter Ett annat företag som har lagt produktionen av OSFC enheter i Tyskland är den Australienska företaget Ceramic Fuel Cell Limited (CFCL). CFCLs enheter har demonstrerat en uppmätt elverkningsgrad på 60%. I en fallstudie i Australien, Smart Homes, har BlueGen produkten installerats i vanliga bostäder för samtidig el och värmeproduktion. ( Figur 22: CFCL BC-enhet 14

21 Figur 23: Nya BC-relaterade företag i Tyskland Det växer fram nya småföretag i Tyskland som specialisera sig på BC-system, samtidigt som de stora företagen, Siemens och BMW, har avvecklat sina BCaktiviteter. BC-system med biogas som bränsle är ett av satsningsområdena i Tyskland. Figur 24 nedan visar mycket intressanta testresultat med biogas som bränsle. Figur 24: Testresultat med biogas i SOFC system Ett annat utvecklingsområde för SOFC system är hjälpkraft enheter (APU). Figuren nedan visar en sammanställning över det Tyska initiativet kring utveckling av APU. 15

22 Figur 25: Utveckling av hjälpkraftsenhet baserad på SOFC teknik Danmark Det danska bränslecellprogrammet omfattar både låg- och högtemperatur bränsleceller. Samarbetet mellan Risö, DTU, Haldor Topsö och det Finska företaget Wärtsilä har resulterat i produktutveckling och testning med fokus på system degradering. Figurerna nedan visar upplägget för degraderings studier samt tester utförda på DTU-Risö. Figur 26: Upplägg för system degraderingsstudier på DTU-Risö 16

23 Figur 27: Degraderingsstudier på DTU-Risö DTU-Risö har också testat enheter på 20 kw installerade på Wärtsiläs fartyg med goda resultat. Figur 28: Testresultat från 20kW enheten ombord Wärtsiläs fartyg Risö har också rapporterat om intressanta testresultat från metalliska SOFC enheter. 17

24 2.4 SOFC-utveckling i Asien Japan I Japan har man delat upp FoU aktiviteterna i två huvudgrupper, nämligen basteknologi för systemutveckling och systemdemonstration. FoU aktiviteterna har samfinansierats med privata och statliga medel. Figur 29: Finansiering och uppdelning av den japanska FoU programmet Det japanska demonstrationsprogrammet har fokuserats på småskaliga kraftvärmeapplikationer (CHP). En av orsakerna till denna utveckling är att eloch naturgasdistributörer i Japan är skilda företag som konkurrerar om den inhemska marknaden. För gasleverantörerna är småskalig SOFC-baserad CHP en möjlighet att konkurrera med elleverantörerna, där varje hushåll producerar sin egen el och värme lokalt genom att använda naturgasen som bränsle. Figur 16 visar fördelningen mellan värme- och elbehovet i Japanska hem som funktion av tiden. 18

25 Figur 30: Exempel på småskaliga CHP- installationer i Japan Idag finns ett flertal småskaliga anläggningar i drift i Japan, där data från installationerna lagras och analyseras för kartläggning av anläggningsprestanda och degradering. Figur 21 visar ett exempel. Figur 31: Schematisk figur på datainsamling från CHP installationer 19

26 Figur 32: Antal CHP installationer i Japan från 2007 till

27 2.4.2 Korea Förutom Japan och Australien, satsar Korea stort på SOFC. Figur 33: Road Map för SOFC satsningen i Korea Flera företag och organisationer i Korea arbetar med SOFC utveckling, t.ex. KEPCO Research Institute som utvecklar "anode supported" plana celler, Samsung som utvecklar tubformade celler, DGLIO, RIST, KIER och KIST, där alla utvecklar och testar SOFC system på 1 till 10 kw. 21

28 3 Framtida utveckling Reducerad arbetstemperatur resulterar i följande fördelar: - Lägre degraderingshastighet - Lägre korrosionshastighet, speciellt för interconnect-material - Minskad spänning, orsakad av skillnader i termisk expansionskoefficient hos cell- och stack-komponenter - Användning av billigare tätningsmaterial - Användning av billigare metalliska komponenter - Kraftig kostnadsreduktion för systemkomponenter (BoP) Uppskalning av SOFC tekniken har visats vara svårt. Detta beror främst på ojämn fördelning av luft och bränsleflöde genom stacken och över enskilda celler. Ojämn flödesfördelning leder till ojämn temperaturfördelning över cellerna och därmed termiska spänningar som leder till mekanisk utmattning och sprickbildning. Det pågår intensiv test- och utvecklingsarbete på olika håll i världen för att lösa uppskalningsproblemen. Rapporterade testresultat från både 10 och 20 kw SOFC stack visar dock att man har fått kontroll över en hel del av problemen. 22

29 23

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Mohsen Assadi Januari 2008 Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007 - Stationära fastoxidbränsleceller

Läs mer

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Martin Andersson & Bengt Sundén Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet Innehåll Generell introduktion

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH 1 Smältkarbonatbränslecellen Anod: Porös Ni (5-10% Cr el. Al) H 2 +CO 3 2-

Läs mer

Internationella samarbeten bränsleceller

Internationella samarbeten bränsleceller Internationella samarbeten bränsleceller IEA Advanced fuel cells EU Joint Undertaking Bengt Ridell IEA International Energy Agency an OECD organisation Founded after the oil crisis in 1973-74 Objectives

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Smältkarbonatbränslecellen (MCFC)- tekniken som är på väg att bli kommersiell Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Skolan för kemivetenskap Smältkarbonatbränslecellen, MCFC Anod:

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget idag och framåtblick. Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget idag och framåtblick. Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget idag och framåtblick Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH 1 Smältkarbonatbränslecelle Anodmaterial: Porös Ni (5-10% Cr el Al) n

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Det danska bränslecellsprogrammet

Det danska bränslecellsprogrammet Det danska bränslecellsprogrammet Mikael Näslund, DGC mna@dgc.dk Översikt Vad är DGC? Allmänt om bränsleceller och vätgas i Danmark Kraftvärme och mikrokraftvärme i Danmark DGC:s internationella aktiviteter

Läs mer

Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-apu för tunga fordons applikationer (Improving Lifetime Performance of SOFC for Truck APUs)

Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-apu för tunga fordons applikationer (Improving Lifetime Performance of SOFC for Truck APUs) Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-apu för tunga fordons applikationer (Improving Lifetime Performance of SOFC for Truck APUs) Period: 2014-01-01 till 2017-06-30 Huvudmotagare: Chalmers

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

Jan-Erik Svensson. Energi och material Institutionen för Kemi och Kemiteknik Chalmers tekniska högskola

Jan-Erik Svensson. Energi och material Institutionen för Kemi och Kemiteknik Chalmers tekniska högskola FFI projekt Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller- APU för tunga fordons applikationer (Improving Lifetime Performance of SOFC for Truck APUs) Jan-Erik Svensson Energi och material Institutionen

Läs mer

Möjlighet och potential för bränslecellssystem för energiförsörjning i byggnader 30 mars 2011

Möjlighet och potential för bränslecellssystem för energiförsörjning i byggnader 30 mars 2011 Möjlighet och potential för bränslecellssystem för energiförsörjning i byggnader 30 mars 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Studiens bakgrund och målsättning Beskrivning av bränslecellssystem för

Läs mer

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world.

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Information & Communication

Läs mer

Bevakning av området stationära smältkarbonatbränsleceller

Bevakning av området stationära smältkarbonatbränsleceller Bevakning av området stationära smältkarbonatbränsleceller (MCFC) under 2007 Elforsk rapport Carina Lagergren Göran Lindbergh Sara Randström Lars Hildebrandt Januari 2008 Bevakning av området stationära

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Framtidens el- och värmeteknik

Framtidens el- och värmeteknik Framtidens el- och värmeteknik Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion Lars Wrangensten 1 Nytt Elforsk-projekt: "Inventering av Framtidens produktionstekniker för eloch värmeproduktion" Bakgrund

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Utvecklingsvägar för Europas energisystem

Utvecklingsvägar för Europas energisystem Utvecklingsvägar för Europas energisystem Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Chalmers energidag, 4 november, 2010 Stora investeringar

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Smart Grids Program Karl Bergman Johan Söderbom Uthållighet i energisystemet

Läs mer

Bränsleceller. Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå

Bränsleceller. Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå Bränsleceller Av: Simon Marklund EE1a Kaplanskolan Skellefteå Innehållsförteckning: Historian bakom bränslecellen...sid 2-3 Hur utvinner man energi från bränsleceller?...sid 4-6 Vilka energiomvandlingar

Läs mer

Vågkraft Ett framtida alternativ?

Vågkraft Ett framtida alternativ? Vågkraft Ett framtida alternativ? Per Holmberg, Vattenfall Research & Development AB Elforskdagen, 2010.10.28 Innehåll 1. Elforskprojektet 2. Varför vågkraft? 3. Vågresurser och vågkraftspotentialer 4.

Läs mer

Kostnadseffektiva val av bränslen i transportsektorn koldioxidmål Finansierat av Vinnova

Kostnadseffektiva val av bränslen i transportsektorn koldioxidmål Finansierat av Vinnova Kostnadseffektiva val av bränslen i transportsektorn givet hårda h koldioxidmål Finansierat av Vinnova Maria Grahn Fysisk Resursteori Chalmers Tekniska Högskola maria.grahn@fy.chalmers.se www.frt.fy.chalmers.se

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

En introduktion till Bränsleceller

En introduktion till Bränsleceller En introduktion till Bränsleceller Erik Johansson Energivetenskaper, Lunds Tekniska Högskola Februari 2015 Om mig Examen Energiteknik Umeå Universitet 2010 Exjobb i Vancouver, simulering av bränsleceller

Läs mer

Demonstrationsprojekt i Sverige: biogas och bränsleceller

Demonstrationsprojekt i Sverige: biogas och bränsleceller Demonstrationsprojekt i Sverige: biogas och bränsleceller Rapport från arbetsseminarium Elforsk rapport 11:47 Anna-Karin Jannasch, Catator AB Augusti 2011 Demonstrationsprojekt i Sverige: biogas och bränsleceller

Läs mer

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Maria Grahn Fysisk Resursteori maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet står inför tre huvudsakliga utmaningar

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Polymera bränsleceller (PEFC) teknikläget och framåtblick

Polymera bränsleceller (PEFC) teknikläget och framåtblick Polymera bränsleceller (PEFC) teknikläget och framåtblick Göran Lindbergh, Rakel Wreland Lindström, Lars Hildebrandt KTH Skolan för kemivetenskap Tillämpad elektrokemi Bränslecellsseminarium 2010 Stockholm,

Läs mer

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT Energy e-mobility KRAFTELEKTRONIK NAV Transport Industry Mietek Bakowski Konstantin Kostov ICT UPPDRAG Att synliggöra aktörer inom industri, akademi och forskningsinstituten och deras kompetenser samt

Läs mer

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft

Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Faktablad TeliaSoneras prov av bränsleceller som alternativ till traditionell reservkraft Vad är en bränslecell? En bränslecell kan liknas vid ett batteri. Till bränslecellens poler kan man ansluta en

Läs mer

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft 1 Effektivare elproduktion baserad på förnyelsebara bränslen

Läs mer

Lagring av överskottsel

Lagring av överskottsel Lagring av överskottsel Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Lagring av ö versköttsel Norra Sveriges stora naturresurser för

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag?

Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag? Vägen mot 100% förnybart Vart står vi idag? Upplägg 1. Varför måste vi ställa om till 100% förnybart? 2. Globala tecken på förändring 3. Utvecklingen i Europa 4. Situationen i Sverige Varför måste vi ställa

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Datum: 28 juni 2011. Rapportering av arbetsseminariet med titeln. Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller?

Datum: 28 juni 2011. Rapportering av arbetsseminariet med titeln. Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller? Datum: 28 juni 2011 Rapportering av arbetsseminariet med titeln Demonstrationsprojekt i Sverige: Biogas och Bränsleceller? skriven av Anna-Karin Jannasch, Catator AB Den 21 juni 2011 genomförde företaget

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016 GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna 25-26 maj 2016 Produktion av förnyelsebar biogas genom förgasning av skogsråvara Distribution av producerad biogas

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal "[Ev underrubrik/beskrivning]" Magnus Karlström Vätgas Sverige Göteborg 2009-10-05 Rapporten är utgiven av

Läs mer

STATUSRAPPORT ÅR 2000: Teknik, Mognad, Ekonomi för SOFC och Hybrid SOFC/GT System

STATUSRAPPORT ÅR 2000: Teknik, Mognad, Ekonomi för SOFC och Hybrid SOFC/GT System Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet STATUSRAPPORT ÅR 2000: Teknik, Mognad, Ekonomi för SOFC och Hybrid SOFC/GT System Författare: Jens Pålsson och Azra Selimovic

Läs mer

Förgasningsforskning, utgångspunkt

Förgasningsforskning, utgångspunkt Förgasningsforskning, utgångspunkt Ingen kommersiell anläggning med SNG-produktion i drift Forskning huvudsakligen i kategorier: Teoretiska undersökningar (studier, LCA analys, etc.) Praktisk forskning

Läs mer

Vad är framtiden inom gasuppgradering?

Vad är framtiden inom gasuppgradering? Vad är framtiden inom gasuppgradering? 2010-10-13 Vad är det som bestämmer hur framtiden skall gestalta sig? Det är en intressant filosofisk fråga generellt!...men hur ser det ut för gasuppgradering? Två

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Program seminarium 2, 6 oktober: Seminarium om tillförseln av energi tekniker för el- och värmeproduktion Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Heije Westberg - CTO heije.westberg@minesto.com Innehåll

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen, 29 November 2017 Idag 7% av Sveriges el från kraftvärme

Läs mer

processindustrin Thore Berntsson

processindustrin Thore Berntsson Bioraffinaderier i processindustrin av Thore Berntsson Relationer mellan CO2 utsläpp från bränslen per energienhet Kol 1,25 Olja 1 Naturgas 0,75 Biobränsle 0?? CHALMERS Bioraffinaderikoncept i Processindustrin

Läs mer

Nordic Energy Perspectives

Nordic Energy Perspectives Nordic Energy Perspectives Utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem till 2030 Bo Rydén Profu Projektinriktad forskning och utveckling Profu etablerades 1987 och består idag av ca 20 personer.

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

INFO från projektet 05

INFO från projektet 05 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 05 Mindre CHP anläggningar Många mindre värmeproducenter

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED KEMCYKLISK FÖRBRÄNNING. Chemical-Looping Combustion (CLC)

INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED KEMCYKLISK FÖRBRÄNNING. Chemical-Looping Combustion (CLC) INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED KEMCYKLISK FÖRBRÄNNING Chemical-Looping Combustion (CLC) Anders Lyngfelt Chalmers Göteborg Chalmers Energidag 14 december 2012 1. Introduktion till CCS (CO 2 Capture & Storage)

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Sol, vind, vatten och bio kraftsamling sydost, 30 maj 2016 Med

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Per Eckemark, Oct 16, 2015 Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Om ABB Slide 3 Power and productivity for a better world ABB s vision As one of the world s leading engineering

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Stationära bränsleceller Elforsk - Energimyndigheten Seminarium. Bengt Ridell 2013-03-05

Stationära bränsleceller Elforsk - Energimyndigheten Seminarium. Bengt Ridell 2013-03-05 Stationära bränsleceller Elforsk - Energimyndigheten Seminarium Bengt Ridell 2013-03-05 Nya förutsättningar på naturgasmarknaden Naturgas pris på topp 2006 13 USD/MMBTU Idag 3-4 USD/MMBTU Marknadsläget

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Klimatmål, fossila bränslen och CCS

Klimatmål, fossila bränslen och CCS Pathways to Sustainable European Energy Systems Klimatmål, fossila bränslen och CCS Filip Johnsson Energisystem 20 januari, 2016 Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Carbon budget

Läs mer

INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED TVÅSTEGSFÖRBRÄNNING. Chemical-Looping Combustion (CLC)

INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED TVÅSTEGSFÖRBRÄNNING. Chemical-Looping Combustion (CLC) INFÅNGNING AV KOLDIOXID MED TVÅSTEGSFÖRBRÄNNING Chemical-Looping Combustion (CLC) Anders Lyngfelt Chalmers Göteborg Chalmers Energidag 4 november 2010 Exempel på CO 2 lagring, Utsira: Area - 26 000 km

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Den här presentationen kommer att handla om något som numer är ett hett ämnesområde nere på kontinenten nämligen power-to-gas eller på svenska

Den här presentationen kommer att handla om något som numer är ett hett ämnesområde nere på kontinenten nämligen power-to-gas eller på svenska Den här presentationen kommer att handla om något som numer är ett hett ämnesområde nere på kontinenten nämligen power-to-gas eller på svenska el-till-gas, som då alltså är ett sätt att lagra energi. 1

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

Seminarium batterier och bränsleceller

Seminarium batterier och bränsleceller Seminarium batterier och bränsleceller Skillnader och hur de kompletterar varandra Elforsk rapport 13:54 Erik Wiberg Mars 2013 Seminarium batterier och bränsleceller Skillnader och hur de kompletterar

Läs mer

Svenskt Hybridfordonscentrum. Finansieras av Energimyndigheten och Fordonsföretagen

Svenskt Hybridfordonscentrum. Finansieras av Energimyndigheten och Fordonsföretagen Svenskt Hybridfordonscentrum Finansieras av Energimyndigheten och Fordonsföretagen Lennart Josefson och Peter Eriksson Chalmers Tekniska Högskola Lennart Josefson och Peter Eriksson Chalmers 1 From Socolow

Läs mer

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier Alternativa µ-chp teknologier Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB corfitz.nelsson@sgc.se Agenda Svenskt Gastekniskt Center (SGC) Genomgång av olika µ-chp teknologier upp till 50 kw e. Exempel

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem Carl-Johan Falk Plant Manager Öresundsverket - nu Drifttagning: 7 December 2009 Elkapacitet: 453 MW Fjärrvärmekap.: 270 MW (408 MW) Elverkningsgrad: >58 %

Läs mer

Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker

Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker Delrapport Småskalig teknik Elforsk rapport 08:82 Bengt Ridell Grontmij AB December 2008 Inventering av framtidens el- och värmeproduktionstekniker

Läs mer

INFO från projektet 45

INFO från projektet 45 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 45 CHP alternativ för energikooperativ Det finns ett

Läs mer

Konkurrenskraft och Klimatmål

Konkurrenskraft och Klimatmål Industridagen 2008 Konkurrenskraft och Klimatmål 24/11 2008 Peter Gossas VD - Sandvik Materials Technology Ordf - Stål och Metall Arbetsgivareförbundet 0 Sveriges elproduktion TWh 2007 Kraftvärme bio Kraftvärme

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet 1974 1976 1980 1980 1993 1988 1989 1994 1998 1999 2000 2001 2006 Dipl. Ing., Tekniska Högskolan i Helsingfors Driftsättare, Asea-Atom (Västerås Olkiluoto Västerås)

Läs mer

Användningsmöjligheter för bränsleceller i Sverige

Användningsmöjligheter för bränsleceller i Sverige Användningsmöjligheter för bränsleceller i Sverige Elforsk seminarium 2011-09-08 Bengt Ridell Grontmij AB Bränsleceller i Sverige Förutsättningar Sverige har idag ett stabilt elnät jämfört med många andra

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark

Smart Energisystem. IVA Internet of Things 10 April 2013. Bo Normark Smart Energisystem IVA Internet of Things 10 April 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles network

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

GoBiGas demonstration. Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola

GoBiGas demonstration. Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola GoBiGas demonstration Henrik Thunman Chalmers tekniska högskola DEMONSTRATION TEKNIK Basteknik 88 MW CFB Multibränslepanna från Valmet Referrens: http://www.endswasteandbioenergy.com/article/1229053/paper-mills-multi-fuel-boiler-generate-88mw

Läs mer

Bränsleceller - en utblick Workshop Energimyndigheten Bengt Ridell

Bränsleceller - en utblick Workshop Energimyndigheten Bengt Ridell Bränsleceller - en utblick Workshop Energimyndigheten 2016-10-14 Bengt Ridell Leveranser av bränsleceller per användningsområde Leveranserna av bilar ökar ca 100 kwe per fordon Stationära: stora bränsleceller

Läs mer