Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär."

Transkript

1 Kandidatundersökning Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär.

2 På en konkurrensutsatt arbetsmarknad är det kandidaterna som väljer Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater. Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss unika tillfällen att skapa insikter kring målgruppen. I den här rapporten vill vi dela med oss av insikter som kan hjälpa att skapa större förståelse för vad potentiella medarbetare värderar i frågor som rör jobb och karriär. Svarspopulationen är kandidater från Bravura, men eftersom Bravura förmedlar jobb inom hela tjänstemannaområdet och för olika karriärnivåer gör vi antagandet att kandidaterna i stor utsträckning representerar attityder bland den totala populationen som söker jobb inom tjänstemannaområdet i storstäderna. Undersökningen genomfördes i samarbete med konsultföretaget Kontigo under perioden januari till maj 2016, med Bravuras kandidater som målgrupp. Svaren samlades in digitalt i samband med kandidatintervjuer. 339 kandidater lämnade fullständiga svar i undersökningen. Fokus i frågeställningen är kring kandidaternas prioriteringar mellan jobb och fritid, vad som kännetecknar en bra arbetsgivare och kandidaternas syn på bemanningsbranschen och att jobba som konsult. Key Takeaways o Fler faktorer än hög lön avgör hur attraktivt en arbetsgivare är för kandidaterna. Majoriteten av kandidaterna upplever att det är viktigare att brinna för jobbet än att ha hög lön. Stor andel anser att jobbet är en viktig del av ens identitet. o Majoriteten av kandidaterna värdesätter förmåner utöver lön. o Över hälften anser att arbetsgivarens hållbarhetsarbete är viktigt. o Möjlighet till balans mellan jobb och fritid är viktigt, samtidigt är det vanligt att man väljer att prioritera bort fritid för jobb. o Anställningstrygghet och karriärmöjligheter ses som de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare. o Bemanningsföretag ses som en inkörsport och möjlighet att bli direktrekryterad år år år år år 40 år eller äldre 49% av kandidaterna har 3-9 års arbetslivserfarenhet. 34% har jobbat längre än 10 år. Senast avslutade utbildningar bland kandidaterna: Gymnasieutbildning (40%), universitet/högskola (39%), yrkesskola (11%). Jämn fördelning mellan kvinnor och män totalt. Männen är i genomsnitt äldre. 1

3 Är något viktigare än hög lön? 59% av kandidaterna tycker att flexibel arbetstid är viktigare än högre lön. 45% prioriterar att kunna arbeta hemifrån över högre lön. 37% tycker att det är viktigare att inte kunna bli nådd utanför arbetstid än att ha en högre lön. 36% värderar en tydlig gräns mellan jobb och fritid mer än en högre lön. 25% värdesätter möjlighet till att träna under arbetstid mer än en högre lön. Exempel på tydlig gräns mellan jobb och fritid är att inte behöva ta jobbsamtal hemma, delta i möten eller arbeta hemifrån. Det är relativt få av kandidaterna som värderar tydlig gräns mellan jobb och fritid. En hypotes är att det inte handlar om en uppdelning mellan jobb och fritid för dagens kandidater och att yrkesrollen blir än mer integrerad i personligheten. Det finns flera faktorer än lön som påverkar val av arbetsgivare. Att ha flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån är viktigare för kandidater mellan år än för övriga åldersgrupper. Minst viktigt för gruppen år. Möjliggör ert företag för medarbetare att vara effektiva på jobbet och samtidigt hitta en balans mellan jobb, fritid och familjeliv? 2

4 Brinner man för jobbet eller jobbar man för att kunna ha fritid? Hela 87% upplever att det är viktigare att brinna för jobbet än att ha hög lön. 67% tycker att jobbet är en viktig del av sin identitet. 53% anser att det är viktigt att ha en tydlig gräns mellan jobb och fritid. 31% upplever att det är en utmaning att hitta balans mellan jobb och fritid. 31% känner att arbetet främst är ett sätt att skapa möjlighet att ha en aktiv fritid. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att yrket är en viktig del av deras identitet. I övrigt ser vi inga skillnader mellan de som svarat. Ungefär hälften av kandidaterna vill ha en tydlig gräns mellan jobb och fritid. Det kan ses som något motsägelsefullt då en betydande del anser att jobbet är en viktig del av sin identitet. Samtidigt är det bara en tredjedel som anser att det är svårt att hitta en bra work life balance. Engagerade medarbetare skapar framgång, men vad får medarbetare att brinna för jobbet? Vår uppfattning är att möjlighet att bidra till samhällsnytta och verka för ett högre syfte är något som idag rankas högt bland kandidater när man väljer arbetsgivare. Man söker en mening med jobb och karriär. Det är lättare att knyta en emotionell koppling till ett varumärke om man förstår varför det finns, vad det har för syfte och om dess värderingar överensstämmer med ens egna. En trend som pratas om idag är karmakapitalism, vilket handlar om att både individer och företag strävar efter att verka för något bortom kapitalism. Det medför att både individer och företag idag söker sig till högre syften för att skapa mening med det de gör. Är syftet med ert företagande tydligt? Hur kan ni använda ert syfte för att attrahera rätt medarbetare? 23

5 Fritid och engagemang 31% anger att de jobbar ideellt vid sidan av jobb eller studier. 35% är engagerade i idrottsföreningar. 38% är engagerade i kulturella eller politiska föreningar. 86% tränar regelbudet. 88% har en eller flera hobbys och/eller fritidsaktiviteter. Kandidaterna värderar fritid och 64% av kandidaterna lägger 1-11 timmar i veckan på fritidsaktiviteter. Träning och motion rankas som viktigt bland kandidaterna, men det kan vara svårt att hinna med både karriär och en aktiv fritid med flera hobbys. På Bravura uppmuntrar vi medarbetare till en aktiv livsstil då vi ser tydliga kopplingar mellan fysiskt välmående och resultat på jobbet. Hur arbetar ert företag med medarbetarnas fysiska hälsa? Tränar ni på jobbet? Jag arbetar, ideellt vid sidan av jobb/studier Jag är engagerad i en eller flera idrottsföreningar Jag är engagerad i annan typ av förening (kultur, politik, mat etc) Jag tränar/ motionerar regelbundet Jag har en eller flera hobbys (utöver tidigare nämnda åtaganden) 4

6 Vad är viktigt hos en arbetsgivare? 91% anser att möjlighet till fast jobb är viktigt vid val av arbetsgivare. Tydlighet kring anställningsvillkor efterfrågas. 88% av dagens kandidater anger att lönen är en viktig faktor vid val av arbetsgivare. 89% av kandidaterna värderar karriärmöjligheter hos den potentielle arbetsgivaren högt. 86% värdesätter förmåner utöver lön, exempelvis flexibel arbetstid och utökad semester. 62% tycker att det är viktigt att arbetsgivaren jobbar aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor. 50% av kandidaterna anser att det är viktigt att arbetsgivaren tar ett tydligt samhällsansvar. Endast 38% tycker att aktivt miljöarbete är viktigt vid val av arbetsgivare. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att det är viktigt att arbetsgivaren bedriver ett tydligt miljöarbete, arbetar aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor och kommunicerar ett tydligt samhällsansvar. Vi ser ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupper. Att vara tydlig gällande anställningsformer och framtidsutsikter skapar en känsla av trygghet. Kandidaterna värdesätter även tydlighet kring vilka karriärvägar som finns på jobbet. Även om CSR och hållbarhetsarbete inte rankas högst av kandidaterna så är det frågor som blir allt viktigare för både människor och företag. Jobbar ert företag med hållbarhetsfrågor? Har ni paketerat ert hållbarhetsarbete på ett attraktivt sätt? Den här undersökningen visar att de kandidater som värderar att brinna för jobbet i större utsträckning värdesätter ett aktivt hållbarhetsarbete hos arbetsgivaren. 5

7 Prioriteringar mellan jobb och fritid Balans mellan jobb och fritid är något som skattas högt bland kandidaterna. Hela 70% av kandidaterna anger att de någon gång har valt bort fritidsaktiviteter på grund av jobb under senaste tiden. Ja Ja, det har hänt Nej Vet ej 6 Idag är det vanligt med arbetsrelaterad stress, digital utbrändhet och obalans mellan jobb och fritid. Följer ni upp välmående hos era medarbetare? Ser ni samband mellan minskad effektivitet och obalanserade medarbetare på er arbetsplats? Det finns många verktyg för att jobba med för att skapa en balanserad arbetsmiljö och rätt förutsättningar för sina medarbetare, vilka ökar medarbetarengagemanget. Ett effektivt sätt att följa upp medarbetarengagemang är genom att mäta frekvent. Jobbar ert företag med olika nöjdhetsindex, exempelvis enmi och enps?

8 Kandidaters syn på bemanningsbranschen Endast 17% av kandidaterna föredrar att jobba som konsult via bemanningsföretag framför att bli direktrekryterad. Man ser bemanningsföretagen som en inkörsport. 53% upplever att bemanningsbranschen har ett gott rykte. Att vara anställd via bemanningsföretag ökar möjligheterna att bli rekryterad enligt 56 % av kandidaterna. Få av kandidaterna föredrar att vara anställda av rekryterings- och bemanningsföretag framför att bli direktrekryterade. Samtidigt anser stor del av kandidaterna att det är en väg som ökar chanserna att bli direktrekryterade. Rekryterings- och bemanningsföretagen verkar för att korta ledtider på vakanser genom att matcha kompetens med behov. Stor del av de uppdrag som Bravura förmedlar är så kallade hyrrekryteringar. Det innebär att Bravura är arbetsgivare, men att kandidaten arbetar hos ett annat företag. Vanligtvis pågår anställningen under en förutbestämd period med intention från alla parter att anställningen ska övergå till uppdragsgivaren efter perioden. Det är ett sätt för både kandidat och framtida arbetsgivare att testa på varandra för att säkerställa matchningen. Vi ser tydligt att modellen reducerar risk för felrekrytering och att företagen som vi hjälper vågar satsa mer på att lyfta in nya talanger jämfört med att rekrytera direkt. Jobbar ni med rekryterings- och bemanningsföretag idag? Läs mer om tips vid utvärdering av rekryteringspartner här. 7

9 Vad tycker kandidaterna om att vara anställd via bemanningsföretag? 69% instämmer angående att man får erfarenhet från olika branscher och yrken. 39% instämmer i att konsultuppdrag medför otrygghet kring arbets-tider och anställningslängd. 45% upplever att tillhörighet och gemenskap med arbetsplatsen blir lägre om man jobbar som konsult. 34% tycker att konsultuppdrag ger flexibilitet kring hur mycket man vill jobba. Endast 25% tycker att det är svårt att få uppdrag på heltid och upplever att bemanningsbranschen mest erbjuder kortare uppdrag. Har ert företag en kultur som inkluderar såväl konsulter som internanställda? Vår uppfattning är att huvuddelen av våra konsulter vill vara en del av gemenskapen hos företaget där de jobbar. Bravuras roll som arbetsgivare handlar om att ha övergripande koll på uppdraget och att finnas tillgängliga som bollplank och karriärrådgivare. Det är därför viktigt skapa en arbetsmiljö där även konsulter har möjlighet att vara en del av företaget och kulturen. Gymnasieutbildade anser i lägre utsträckning än högutbildade att branschen bidrar med otrygga arbetstider och mindre gemenskap. Högutbildade och kandidater över 30 år tenderar att ha en mer negativ syn på bemanningsbranschen jämfört med övriga. De instämmer i högre grad i påstående om att bemanningsbranschen har dåligt rykte. De föredrar att vara anställd framför att vara konsult. Instämmer i högre grad att bemanningsföretag innebär högre grad av otrygghet. Av de som vi frågat anses bemanningsbranschen framförallt ge erfarenhet, men samtidigt medföra viss otrygghet kring arbetstider och risk att hamna utanför gemenskapen på jobbet. 8

10 12 9 Det finns generationsskillnader bland kandidaterna Ungefär hälften av kandidaterna som intervjuats är mellan år. Det finns ett antal områden där grupperna under och över 30 år skiljer sig. Att brinna för sitt jobb anges vara mer viktigt för de yngre kandidaterna (under 30 år). De ser även i högre utsträckning att jobbet är en viktig del av deras identitet jämfört med kandidater över 30 år. Karriärmöjligheter är viktigare än högre lön när kandidater över 30 år väljer arbetsgivare. Kandidater över 30 år anger i högre utsträckning att de vet vilken karriär de vill satsa på. Efter avslutade studier har de även bytt yrke eller ändrat inriktning i karriären. Kandidater under 30 år tycker att det är svårare att väja karriär. Gällande bemanningsbranschen så tycker kandidater över 30 år i större utsträckning än personer under 30 år att anställning via bemanningsföretag medför en otrygghet gällande anställning, gemenskap och tillhörighet på jobbet. Kandidater över 30 år har svårare att hitta en balans mellan jobb och fritid och värdesätter flexibilitet och möjlighet att jobba hemifrån mer än kandidater under 30 år. Människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal har benämnts vid flera namn, bland annat Generation Y, Generation Next, Echo Boomers och kanske mest bekant som Millennials. Teknologi och digital transformation har förändrat deras attityder och syn på jobb och karriär jämfört med tidigare generationer. Det är en inflytelserik generation som lämnat bestående sociala, kulturella och teknologiska avtryck. De är den nya och framtida arbetskraften inklusive morgondagens ledare, specialister och yrkesproffs. Oavsett generationsskillnader så är en sak säker som företag behöver man kunna attrahera rätt Millennials för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Läs mer om hur du attraherar Millennials till ditt företag här

11 Vad karaktäriserar gruppen som brinner för jobbet? De kandidater som i undersökningen anger att det är viktigare att ha ett yrke man brinner för än högre lön särskiljer sig i några avseenden. Kandidaterna anger i högre utsträckning att deras jobb är en viktig del av deras identitet. De är även trygga i sina karriärval och vet vad de vill jobba med. De här kandidaterna sticker även ut gällande att värdera hållbarhetsinitiativ. Man värdesätter i större utsträckning arbetsgivarens arbete med miljöfrågor, samhällsansvar, mångfald och jämställdhet. Denna grupp anger i högre utsträckning att de vill jobba som konsulter framför att bli direktrekryterade och man har en mer positiv syn på bemanningsbranschen. De ser även att de karriärmöjligheter som arbetsgivaren kan erbjuda är viktigare än högre lön. Lön och förmåner är inte avgörande för hur attraktivt ett erbjudande är för den här gruppen kandidater. För den här gruppen kandidater är jobbet en viktig del av identiteten. En förutsättning för att man ska kunna attrahera dessa kandidater är att man delar värdegrund. Lyft därför fram ert företags värderingar och er företagskultur när ni rekryterar. Det skapar förutsättningar för att attrahera rätt kandidater. 10

12 Vilka uppskattar flexibilitet? 60% av kandidaterna anger att de värdesätter möjligheten till flexibel arbetstid i större utsträckning än högre lön. I denna grupp är kandidater som är 30 år och äldre överrepresenterade. För de som anger att de uppskattar flexibilitet är olika former av anställningsförmåner viktigt och vi ser även att man värdesätter möjligheten att träna på arbetstid i högre utsträckning än övriga. En hypotes är att de sökt sig dit just för att kunna styra sin arbetstid. Vilken arbetsgivare man har är viktigt för denna grupp då man värdesätter även i högre grad att arbetsgivaren tar ett tydligt samhällsansvar. Att denna grupp samtidigt i högre grad anger att de karriärmöjligheter som erbjuds är viktigare än högre lön kan ses som motsägande. En tolkning är att det primärt inte är en ökad lön som man strävar mot utan en ökad möjlighet att styra över sin arbetstid, när man tänker på karriär. Om man söker kandidater med några års arbetslivserfarenhet är det inte ovanligt att många av dessa befinner sig i en tid i livet som ställer högre krav på flexibilitet. För att attrahera den här gruppen kandidater behöver man vara tydlig med vilka möjligheter till flexibilitet som finns. Använd era befintliga medarbetare i kommunikationen för att exemplifiera hur det är att jobba hos er. Låt dem berätta storyn! 11

13 En kandidat från Bravura Den genomsnittliga kandidaten från Bravura är runt 25 år (22-29 år), har studerat på högskola eller yrkeshögskola och därefter jobbat 3-5 år. På den senaste arbetsplatsen har man jobbat cirka 2 år. På fritiden motionerar kandidaten regelbundet och har minst en hobby, men är inte engagerad i någon förening och jobbar i liten utsträckning ideellt. Jobbet upptar mycket tid, man lägger mellan 6-11 timmar i veckan på fritidsaktiviteter. När det gäller jobb och karriär så uppskattar man flexibel arbetstid och att ha möjlighet att jobba från annan plats än kontoret vissa dagar av veckan. Man gör gärna en tydlig gräns mellan arbete och fritid. En viktig drivfaktor är att brinna för sitt jobb och man upplever att jobbet är en viktig del av ens identitet. När man väljer arbetsgivare värderar man möjligheter till fast jobb och karriärmöjligheter högt. Lönenivå och anställningsformer är även viktigt. Personen anser att bemanningsbranschen har ett bra rykte och bedömer att chansen att bli rekryterad ökar genom att arbeta via bemanningsföretag. Man upplever att bemanningsbranschen ökar antalet jobbmöjligheter och ger möjligheter till erfarenheter från olika arbetsplatser och yrken. Attraherar ert företag den här profilen? Har ni anpassat ert erbjudande utifrån vad kandidaterna värderar? Hur får ni era medarbetare att brinna för jobbet? En nyckelfaktor när det gäller arbetsgivarens erbjudande är att det ska vara förankrat i värdegrunden hos företaget. Vad står ert varumärke för? Vilket är ert syfte och hur definierar ni värdegrunden? Vad kännetecknar er företagskultur? Paketera ert erbjudande på ett attraktivt och enkelt sätt och använd med fördel era medarbetare för att berätta storyn om er företagskultur! 12

14 Om Bravura Bravura är experter på kompetensförsörjning inom tjänstemannaområdet och har sedan 2008 levererat rekryterings- och bemanningslösningar över hela Sverige. Vi är en engagerad och pålitlig partner som vill förenkla och förbättra rekryteringsprocessen genom en djupare förståelse för både våra kunder och kandidaters behov. Syftet med vår verksamhet är att skapa värde för våra intressenter. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Bravura har utsetts till Gasellföretag fyra år i rad (2013, 2014, 2015 och 2016). Behöver du rekrytera eller hyra in personal? Läs mer om rekrytering och bemanning från Bravura Har du frågor om undersökningen? Kontakta Otto Johansson, eller Vill du följa Bravura?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

SPIRA utvecklingsprogram

SPIRA utvecklingsprogram SPIRA utvecklingsprogram Syfte: Att låta din utveckling spira under föräldraledigheten. Genom föreläsningar, reflektion i grupp och en strukturerad dialog med den närmaste chefen möjliggörs en inspirerande

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR ARTIKEL TILL KAIROS FUTURES NYHETSBREV WATCHING NR 1/2008 UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR Av Sofia

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer