Marknadskommentar December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin, räntan till negativ vid mötet nu i februari. Vi blev själva överraskade av beslutet. Vi hade räknat med att man skulle lämna styrräntan oförändrad på noll procent. Dels för att negativ ränta kan innebära problem för banksystemet, dels för att kronan försvagats relativt kraftigt sedan senaste mötet i december. Nu valde man alltså att både sänka räntan men därtill tillkännagav man även ett QE-program (kvantitativ lättnad av penningpolitiken). Man kommer att under tre tillfällen kommande veckor hålla omvända auktioner där man köper statsobligationer med löptid från 1 till 5 år till ett sammanlagt värde av totalt 10 miljarder kronor. Den utestående stocken av svenska nominella statsobligationer är i skrivande stund 598 miljarder kronor. 10 miljarder är i det perspektivet inte särskilt mycket. Av de fyra lån man har för avsikt att köpa finns en utestående stock om 280 miljarder. Så man kommer att köpa cirka 3,5 procent av just de fyra utestående lånen. Man bör tänka på att Riksgälden normalt emitterar lån med längre löptid och att emissioner i just de lån som Riksbanken valt att köpa är ovanliga. Men, det är inte beloppen i sig som är viktiga. Istället är det signalen. Dels att man sätter igång med QE, men inte minst att man säger sig vara beredd att göra mer om det skulle behövas. Riksbankens besked överraskade marknaderna och dessa fyra lån föll kraftigt i ränta och samtliga handlar i skrivande stund till negativ ränta. Som placerare måste jag erkänna att jag har mycket svårt att förstå varför jag skall betala för att få låna ut pengar, vilket ju blir effekten om man köper obligationer till negativ ränta. För emittenten, i detta fall svenska staten, är det ju en lysande affär. Det innebär ju de facto att man amorterar på statsskulden, man får ju in mer pengar än man blir skyldig Att investerare ändå köper räntepapper till negativ ränta är en konsekvens av att det har stiftats nya lagar och regler de senaste åren gällande banker och försäkringsbolag som av olika skäl tvingar dem att köpa bland annat statsobligationer, oavsett ränta. Det är tydligt att Riksbankens penningpolitik bidrar till att värdet på vissa finansiella tillgångar nu ökar mycket kraftigt. Som exempel kan nämnas fastighetsindex på Stockholmsbörsen som sedan Riksbankens sänkning i oktober stigit med hela 52 procent, inom loppet av fyra månader! Utöver detta meddelade Riksbanken att man kan komma att göra ytterligare åtgärder, till exempel både sänka räntan och initiera ytterligare QE mellan mötena, det vill säga utan nytt direktionsbeslut. Detta skapar stor osäkerhet i räntemarknaden och bidrar snarast till ökad oro och volatilitet. Vår bedömning är att Riksbanken är genuint orolig inför kommande lönerörelse där flera företrädare för arbetsmarknadens parter sagt att man saknar förtroende för Riksbankens förmåga att upprätthålla inflationsmålet. Det riskerar dels att underminera inflationsmålet, dels att skapa tveksamhet kring Riksbanken som institution. Något som sannolikt bidrar till att Riksbanken nu blivit så aggressiv vad gäller inflationsbekämpningen. Som vi ser det är oron för deflation lite märklig. Deflation är framförallt ett hot om det - som till exempel i Japan - leder till fallande tillgångspriser. Om så sker urholkas bankernas balansräkningar, och bankernas förmåga att låna ut minskar eller försvinner helt. Därmed slutar den så kallade kreditkanalen att fungera och företag och hushåll får allt svårare att låna pengar. Det leder i sin tur till fallande tillgångspriser som gör att hushåll och företag tvingas öka sitt sparande för att täcka upp för sina fallande tillgångsvärden. Detta leder till lägre konsumtion vilket - om det fortsätter - leder till mycket svag tillväxt under lång tid, precis som fallet varit i Japan. Men det är ju inte alls där vi i dagsläget befinner oss i Sverige. Vi har låg inflation för att Riksbanken sänkt räntan och för att energipriserna fallit.

2 Inget av det är ju negativt. Dessutom är reallöneökningarna höga. Vad gäller tillgångspriserna är ju läget det totalt motsatta. Fastighetspriserna stiger ju i mycket snabb takt! Det är ju enormt paradoxalt; sänkt ränta ger lägre inflation, men att det leder till stigande fastighetspriser exkluderas helt ur inflationsmåtten. Logiken bakom resonemanget är att ett hushåll som bor i sin bostad inte påverkas av stigande bostadspriser. Frågan är om man inte borde se det mer ur ett nationellt perspektiv. Vår uppfattning är att det med tiden kommer att komma en diskussion om både inflationsmålet i sig och om inflationsmåttens konstruktion. Men, tills dess; företrädare för Riksbanken sade nyligen att Riksbanken kommer att göra det som krävs för att få upp inflationen. Vår tolkning av detta är att man kommer att vara mycket vaksam på kronans växelkurs, eftersom det framförallt är via växelkursen som man kan påverka inflationen. Om kronan börjar förstärkas kommer man att göra mer åtgärder, räntesänkningar eller QE, i syfte att försvaga kronan. Problemet är att detta i värsta fall riskerar att leda till en negativ spiral. Det är många länder som just nu vill försvaga sina valutor; till exempel Japan, Europa, Danmark och på sikt sannolikt även Norge. Alla kan inte försvagas samtidigt. Så ju mer någon centralbank gör desto mer måste de andra göra. Effekten kan som sagt i värsta fall bli en ond spiral med alltmer aggressiv penningpolitik. Vi trodde man hade lärt sig efter 90-talets 500 procents ränta att det inte var någon bra idé att koppla penningpolitiken till växelkursen, men risken finns att vi nu är där igen, fast denna gång åt andra hållet, det vill säga med alltmer negativa räntor. Jag har alltid levt i förvissningen att 500 procents styrränta skulle vara det mest märkliga jag skulle vara med om i räntemarknaden, men jag måste säga att detta är ännu märkligare. Som sagt - betala för att få låna ut pengar och ta en risk på motparten. Det känns orimligt. Enda skälet att göra det, om man inte är tvingad till det av lagar och regelverk, är i tron att man kan sälja det man köper idag dyrare till någon annan i morgon. Den typen av resonemang har ju dessvärre väldigt lite med meningsfulla investeringar att göra, det blir ju mer som att köpa holländska tulpanlökar... Tyvärr uppmuntras detta beteende nu av samma myndigheter som normalt skall övervaka marknaderna och fungera som en motvikt till överdriven spekulation. Man brukar ju säga att centralbanken är den som tar undan punchbålen när festen börjar bli för rolig. Nu känns det som att det är centralbankerna som står och fyller på skålen trots att det börjar bli rejält stimmigt på dansgolvet. Att Riksbanken nu fokuserar så tydligt på kronkursen talar för att svenska exportbolag kommer att fortsätta gynnas. Exportintäkterna räknas om till kronor i resultaträkningen och valutaeffekterna ser ut att kunna bli betydande. Det talar även i fortsättningen för börsen. Vår bestämda uppfattning är att finanspolitiken i Sverige måste börja dra sin del av lasset, allt kan inte bara vara upp till penningpolitiken. Överskottsmålet borde skrotas; Sverige har idag en av världens lägsta statsskulder i förhållande till BNP. På 90-talet ansåg vi oss tvingade att ha överskott i statsfinanserna, vilket behövdes då när vår statsskuld var hög i ett internationellt perspektiv. Den politiken har tjänat landet väl men är i dagsläget onödig. Därför tycker vi att finansminister Anderssons förslag med ökade investeringar på bostadsbyggande, infrastruktur och kunskapsutveckling är mycket bra. Det har aldrig varit så billigt för staten att låna som nu, man får ju faktiskt betalt för att låna! Så vad väntar man på, sluta se ensidigt kameralt på statsfinanserna och våga satsa på framtiden istället! Det har ju varit ökat fokus på Grekland de senaste veckorna. Effekten på andra finansiella marknader än de grekiska har trots det varit små. Vår bedömning är fortsatt att det mest sannolika är en lösning där man förlänger löptiden på de grekiska skulderna och förhandlar ner räntan som de betalar på lånen. På så vis kan politikerna hos både långivare och låntagare säga till sina väljare att man vunnit. Grekerna kan säga att man lyckats förhandla ner kostnaden för skulden och långivarna kan säga att man inte accepterat en skuldnedskrivning. Det finns givetvis en risk att Grekland väljer att lämna eurosamarbetet men vår bedömning är i dagsläget att den risken är mindre. Den kanske största enskilda risken för finansmarknaderna just nu ligger - som vi ser det - sannolikt i USA hos FED. I nästa vecka kommer FED-chefen Janet Yellen att inför kongressen redogöra för hur man ser på läget i den amerikanska ekonomin. Det finns en risk att man då väljer att mer tydligt signallera kommande räntehöjningar. Om så sker skulle det sannolikt få amerikanska räntor att stiga och de amerikanska börserna att falla. Givet USA:s tyngd på finansmarknaderna skulle det sannolikt ge effekter även på andra håll i världen. Mot ett alltför hökaktigt budskap från FED står att man då skulle riskera att få en kraftig dollarförstärkning vilket dels skulle bidra till att hålla ner amerikansk inflation, dels vara hämmande för amerikansk export. Vi tror därför att FED kommer att försöka ge ett fortsatt balanserat budskap och inte vara alltför tydliga eftersom stigande räntor och fallande börser i dagsläget riskerar att bli kontraproduktivt. 2

3 Vi skrev förra månaden att noll uppenbarligen inte är ett golv för räntan. Grafen visar avkastningskurvorna i Sverige, Tyskland, Danmark och Schweiz. Som synes handlas en stor del av obligationerna nu till negativa räntor. Riksbanken fortsätter med att fatta historiska beslut. Senast nu i februari då man inte bara - för första gången någonsin - sänkte styrräntan till negativ. Dessutom offentliggjorde man att man har för avsikt att köpa statsobligationer till ett värde av sammanlagt 10 miljarder kronor under kommande veckor. Det vill säga kvantitativ lättnad av penningpolitiken. Bakgrunden till Riksbankens aggressiva policybeslut är en önskan att få upp inflationen. Framförallt kan detta ske via växelkursen. Grafen visar den svenska kronans utveckling det senaste året. Kronan har försvagats med drygt 30 procent mot dollarn, med cirka 7 procent mot euron och ett handelsvägt kronindex har försvagats med cirka 10 procent på ett år. 3

4 Vi har sett att Schweiz och Danmark sänkt till negativ ränta tidigare. Men av världens stora centralbanker har ingen gjort det tidigare. Inte USA, UK, Europa eller ens i Japan har man någonsin haft negativ styrränta. Betänk till exempel Japan med över 30 års deflation och som trots det aldrig sänkt till negativ ränta. Sannolikt för att det medför en hel del problem som riskerar att skada räntemarknadernas och banksystemets funktionalitet. Grafen visar dels utfallet, dels Riksbankens prognoser för svensk inflation. Dels som KPI (röd), dels som KPIF (blå), det mått där effekten av Riksbankens räntesänkningar exkluderas. Riksbanken styr framförallt efter KPIF. Som framgår av grafen väntas inflationen stiga under hösten. Detta är till följd av baseffekter när effekten av ränteändringarna och energiprisnedgången försvinner ur index. Vi ser dessa prognoser som rimliga och räknar med att vi under hösten kommer att ha betydligt högre inflationstal än idag. Det är i våra ögon uppenbart att Riksbankens mycket aggressiva penningpolitik bidrar till att skapa extrema värderingar på vissa typer av finansiella tillgångar. Grafen visar fastighetsindex på Stockholmsbörsen som sedan mitten av oktober stigit med hela 52 procent. 4

5 Rivstart på börsåret Vad händer på börsen egentligen? Bilden intill sätter årets rivstart i perspektiv. Den visar de bästa börsstarterna de senaste 30 åren. Man får faktiskt gå tillbaka till 1988 för att hitta en bättre början än årets. Nedan funderar vi på vad det är som eldar på marknaden och på om bränslet håller på att ta slut eller inte. Vinster i sidled Är det vinsterna som lyfter marknaden? Knappast - att döma av bilden intill. Den visar hur vinsterna utvecklats för de svenska bolagen (röda staplar). Notera att vinsterna i princip stått stilla sedan De blå staplarna visar hur utdelningarna utvecklats för samma period. Här ser vi förvisso en uppgång, men alltså inte driven av stigande vinster. Det innebär att andelen utdelad vinst (blå linjen) har stigit stadigt de senaste åren. För 2014 hamnar den kring 70 procent. Mer av samma sak Efterfrågeläget är knappast heller något att hetsa upp sig över. Bilden intill är hämtad från SKF:s bokslutspresentation. Den beskriver hur SKF bedömer efterfrågan för sina viktigaste kundgrupper, och är tämligen representativ för de flesta bolag som rapporterat. Vi noterar en pil som pekar svagt upp för bilsektorn (lägre oljepris), men på det stora hela en utveckling som går i sidled. Källa: SKF Mer av samma sak alltså. 5

6 Dyrare än vanligt Värderingen då? Bilden intill visar vår värderingskombo, som är ett likaviktat snitt av de fem vanligaste värderingsmåtten. Kombon föll ned mot genomsnittslinjen under sättningen i höstas, men ligger nu nästan två standardavvikelser över det långa genomsnittet. Så: en tämligen hög värdering med absoluta mått mätt, även om värderingen relativt räntor fortfarande ger stöd. Press på premien Nej, bränslet för börsen finner man snarare i den extrema penningpolitik som centralbankerna ägnar sig åt. Den här bilden är ett sätt att illustera dynamiken. Den visar riskpremien på aktier (skillnaden mellan earnings yield och långa räntan). De grå fälten markerar perioder av QE. Det man kan notera är att QE brukar följas av en rejäl press ned på riskpremien (vilket för det mesta är synonymt med stigande kurser). Nu har alltså ECB tvingats ut på banan med ett överraskande stort QE-program. Så här långt har riskpremien fallit med ca 50 punkter sedan programmet annonserades. Att döma av tidigare erfarenheter, är det en rörelse som kan fortsätta. Mer bränsle för börsen i så fall. En källa att ösa ur En kanske mer påtaglig illustration av hur penningpolitiken slår ges av bilden intill. Den övre delen visar hur mycket kapital som ligger i svenska penningmarknadsfonder. I dagsläget ca 235 miljarder kronor. Det är tillgångar som man nu kan räkna med ger negativ avkastning efter kostnader. Inte så konstigt då att pengar börjat flöda ur PMfonderna - ca 15 miljarder kr sedan i november. Samtidigt ökar inflödet till aktiefonder (se nedre delen). Men fortfarande ligger alltså 235 miljarder kronor kvar i PM-fonderna. En källa att ösa ur för aktiemarknaden, kan man tycka. 6

7 FX-boost Ett av målen med den förda penningpolitiken är att försvaga kronan - och där har man lyckats. Att kronförsvagningen är en av de största på senare år, framgår av bilden intill. För de svenska exportbolagen innebär det en rejäl skjuts. Försäljningen för den typiska exportören dras upp med ca 10 procent 2015 om rådande valutakurser består. Effekten på nedersta raden blir i de flesta fall större. Det innebär att oddsen för stigande vinster nu är bättre än på länge. Fördel Sverige Så är en svag krona bra för svenska börsen? Ja, det är i alla fall det historiska mönstret. Den här bilden visar dels kronindex (röda linjen), dels hur Stockholmsbörsen utvecklas relativt världsindex i dollar (blå linjen). Kronindex är framskjutet 300 dagar. Det vi kan notera är att en försvagning av kronan (stigande röd linje) brukar följas av att svenska börsen går bättre än världsindex (stigande blå linje) det kommande året. Det vill säga: för en dollar-investerare ser svenska aktier sannolikt fortsatt intressanta ut, även om de har en stark period bakom sig. Ombytta roller Slutligen noterar vi att penningpolitiken också påverkar styrkeförhållandet mellan branscher på börsen. Industribolagen har i flera år tyngts av sänkta vinstprognoser eftersom global tillväxt varit sämre än väntat. Det har medfört att sektorn gått trendmässigt sämre än börsen. För bankerna har bilden varit den motsatta: vinstprognoserna har kontinuerligt justerats upp vilket bidragit till att sektorn trendat bättre än marknaden under lång tid. Nu noterar vi något som liknar ett brott i det här mönstret. Estimaten för industrin revideras upp pga valuta. Samtidigt pressas bankernas estimat av de låga räntorna via lägre inlåningsmarginal och minskat tradingnetto. En scenförändring som kan sätta fortsatt spår i kurserna. 7

8 Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Både Anders och John var med och startade Enter Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning. Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning. Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss. Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se. 8

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad. Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör

Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad. Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör Tio år med realobligationer - en ny tillgångsklass är etablerad Erik Thedéen Biträdande riksgäldsdirektör Underlag för ett anförande på ett seminarium arrangerat av FIM Kapitalförvaltning 12 maj, 2004

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon!

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon! OMX-index 10 min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:48 OMX-INDEX (1567,46): Den luriga rekylfasen fortfarande dominant Det fanns möjlighet för att

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer