Marknadskommentar December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin, räntan till negativ vid mötet nu i februari. Vi blev själva överraskade av beslutet. Vi hade räknat med att man skulle lämna styrräntan oförändrad på noll procent. Dels för att negativ ränta kan innebära problem för banksystemet, dels för att kronan försvagats relativt kraftigt sedan senaste mötet i december. Nu valde man alltså att både sänka räntan men därtill tillkännagav man även ett QE-program (kvantitativ lättnad av penningpolitiken). Man kommer att under tre tillfällen kommande veckor hålla omvända auktioner där man köper statsobligationer med löptid från 1 till 5 år till ett sammanlagt värde av totalt 10 miljarder kronor. Den utestående stocken av svenska nominella statsobligationer är i skrivande stund 598 miljarder kronor. 10 miljarder är i det perspektivet inte särskilt mycket. Av de fyra lån man har för avsikt att köpa finns en utestående stock om 280 miljarder. Så man kommer att köpa cirka 3,5 procent av just de fyra utestående lånen. Man bör tänka på att Riksgälden normalt emitterar lån med längre löptid och att emissioner i just de lån som Riksbanken valt att köpa är ovanliga. Men, det är inte beloppen i sig som är viktiga. Istället är det signalen. Dels att man sätter igång med QE, men inte minst att man säger sig vara beredd att göra mer om det skulle behövas. Riksbankens besked överraskade marknaderna och dessa fyra lån föll kraftigt i ränta och samtliga handlar i skrivande stund till negativ ränta. Som placerare måste jag erkänna att jag har mycket svårt att förstå varför jag skall betala för att få låna ut pengar, vilket ju blir effekten om man köper obligationer till negativ ränta. För emittenten, i detta fall svenska staten, är det ju en lysande affär. Det innebär ju de facto att man amorterar på statsskulden, man får ju in mer pengar än man blir skyldig Att investerare ändå köper räntepapper till negativ ränta är en konsekvens av att det har stiftats nya lagar och regler de senaste åren gällande banker och försäkringsbolag som av olika skäl tvingar dem att köpa bland annat statsobligationer, oavsett ränta. Det är tydligt att Riksbankens penningpolitik bidrar till att värdet på vissa finansiella tillgångar nu ökar mycket kraftigt. Som exempel kan nämnas fastighetsindex på Stockholmsbörsen som sedan Riksbankens sänkning i oktober stigit med hela 52 procent, inom loppet av fyra månader! Utöver detta meddelade Riksbanken att man kan komma att göra ytterligare åtgärder, till exempel både sänka räntan och initiera ytterligare QE mellan mötena, det vill säga utan nytt direktionsbeslut. Detta skapar stor osäkerhet i räntemarknaden och bidrar snarast till ökad oro och volatilitet. Vår bedömning är att Riksbanken är genuint orolig inför kommande lönerörelse där flera företrädare för arbetsmarknadens parter sagt att man saknar förtroende för Riksbankens förmåga att upprätthålla inflationsmålet. Det riskerar dels att underminera inflationsmålet, dels att skapa tveksamhet kring Riksbanken som institution. Något som sannolikt bidrar till att Riksbanken nu blivit så aggressiv vad gäller inflationsbekämpningen. Som vi ser det är oron för deflation lite märklig. Deflation är framförallt ett hot om det - som till exempel i Japan - leder till fallande tillgångspriser. Om så sker urholkas bankernas balansräkningar, och bankernas förmåga att låna ut minskar eller försvinner helt. Därmed slutar den så kallade kreditkanalen att fungera och företag och hushåll får allt svårare att låna pengar. Det leder i sin tur till fallande tillgångspriser som gör att hushåll och företag tvingas öka sitt sparande för att täcka upp för sina fallande tillgångsvärden. Detta leder till lägre konsumtion vilket - om det fortsätter - leder till mycket svag tillväxt under lång tid, precis som fallet varit i Japan. Men det är ju inte alls där vi i dagsläget befinner oss i Sverige. Vi har låg inflation för att Riksbanken sänkt räntan och för att energipriserna fallit.

2 Inget av det är ju negativt. Dessutom är reallöneökningarna höga. Vad gäller tillgångspriserna är ju läget det totalt motsatta. Fastighetspriserna stiger ju i mycket snabb takt! Det är ju enormt paradoxalt; sänkt ränta ger lägre inflation, men att det leder till stigande fastighetspriser exkluderas helt ur inflationsmåtten. Logiken bakom resonemanget är att ett hushåll som bor i sin bostad inte påverkas av stigande bostadspriser. Frågan är om man inte borde se det mer ur ett nationellt perspektiv. Vår uppfattning är att det med tiden kommer att komma en diskussion om både inflationsmålet i sig och om inflationsmåttens konstruktion. Men, tills dess; företrädare för Riksbanken sade nyligen att Riksbanken kommer att göra det som krävs för att få upp inflationen. Vår tolkning av detta är att man kommer att vara mycket vaksam på kronans växelkurs, eftersom det framförallt är via växelkursen som man kan påverka inflationen. Om kronan börjar förstärkas kommer man att göra mer åtgärder, räntesänkningar eller QE, i syfte att försvaga kronan. Problemet är att detta i värsta fall riskerar att leda till en negativ spiral. Det är många länder som just nu vill försvaga sina valutor; till exempel Japan, Europa, Danmark och på sikt sannolikt även Norge. Alla kan inte försvagas samtidigt. Så ju mer någon centralbank gör desto mer måste de andra göra. Effekten kan som sagt i värsta fall bli en ond spiral med alltmer aggressiv penningpolitik. Vi trodde man hade lärt sig efter 90-talets 500 procents ränta att det inte var någon bra idé att koppla penningpolitiken till växelkursen, men risken finns att vi nu är där igen, fast denna gång åt andra hållet, det vill säga med alltmer negativa räntor. Jag har alltid levt i förvissningen att 500 procents styrränta skulle vara det mest märkliga jag skulle vara med om i räntemarknaden, men jag måste säga att detta är ännu märkligare. Som sagt - betala för att få låna ut pengar och ta en risk på motparten. Det känns orimligt. Enda skälet att göra det, om man inte är tvingad till det av lagar och regelverk, är i tron att man kan sälja det man köper idag dyrare till någon annan i morgon. Den typen av resonemang har ju dessvärre väldigt lite med meningsfulla investeringar att göra, det blir ju mer som att köpa holländska tulpanlökar... Tyvärr uppmuntras detta beteende nu av samma myndigheter som normalt skall övervaka marknaderna och fungera som en motvikt till överdriven spekulation. Man brukar ju säga att centralbanken är den som tar undan punchbålen när festen börjar bli för rolig. Nu känns det som att det är centralbankerna som står och fyller på skålen trots att det börjar bli rejält stimmigt på dansgolvet. Att Riksbanken nu fokuserar så tydligt på kronkursen talar för att svenska exportbolag kommer att fortsätta gynnas. Exportintäkterna räknas om till kronor i resultaträkningen och valutaeffekterna ser ut att kunna bli betydande. Det talar även i fortsättningen för börsen. Vår bestämda uppfattning är att finanspolitiken i Sverige måste börja dra sin del av lasset, allt kan inte bara vara upp till penningpolitiken. Överskottsmålet borde skrotas; Sverige har idag en av världens lägsta statsskulder i förhållande till BNP. På 90-talet ansåg vi oss tvingade att ha överskott i statsfinanserna, vilket behövdes då när vår statsskuld var hög i ett internationellt perspektiv. Den politiken har tjänat landet väl men är i dagsläget onödig. Därför tycker vi att finansminister Anderssons förslag med ökade investeringar på bostadsbyggande, infrastruktur och kunskapsutveckling är mycket bra. Det har aldrig varit så billigt för staten att låna som nu, man får ju faktiskt betalt för att låna! Så vad väntar man på, sluta se ensidigt kameralt på statsfinanserna och våga satsa på framtiden istället! Det har ju varit ökat fokus på Grekland de senaste veckorna. Effekten på andra finansiella marknader än de grekiska har trots det varit små. Vår bedömning är fortsatt att det mest sannolika är en lösning där man förlänger löptiden på de grekiska skulderna och förhandlar ner räntan som de betalar på lånen. På så vis kan politikerna hos både långivare och låntagare säga till sina väljare att man vunnit. Grekerna kan säga att man lyckats förhandla ner kostnaden för skulden och långivarna kan säga att man inte accepterat en skuldnedskrivning. Det finns givetvis en risk att Grekland väljer att lämna eurosamarbetet men vår bedömning är i dagsläget att den risken är mindre. Den kanske största enskilda risken för finansmarknaderna just nu ligger - som vi ser det - sannolikt i USA hos FED. I nästa vecka kommer FED-chefen Janet Yellen att inför kongressen redogöra för hur man ser på läget i den amerikanska ekonomin. Det finns en risk att man då väljer att mer tydligt signallera kommande räntehöjningar. Om så sker skulle det sannolikt få amerikanska räntor att stiga och de amerikanska börserna att falla. Givet USA:s tyngd på finansmarknaderna skulle det sannolikt ge effekter även på andra håll i världen. Mot ett alltför hökaktigt budskap från FED står att man då skulle riskera att få en kraftig dollarförstärkning vilket dels skulle bidra till att hålla ner amerikansk inflation, dels vara hämmande för amerikansk export. Vi tror därför att FED kommer att försöka ge ett fortsatt balanserat budskap och inte vara alltför tydliga eftersom stigande räntor och fallande börser i dagsläget riskerar att bli kontraproduktivt. 2

3 Vi skrev förra månaden att noll uppenbarligen inte är ett golv för räntan. Grafen visar avkastningskurvorna i Sverige, Tyskland, Danmark och Schweiz. Som synes handlas en stor del av obligationerna nu till negativa räntor. Riksbanken fortsätter med att fatta historiska beslut. Senast nu i februari då man inte bara - för första gången någonsin - sänkte styrräntan till negativ. Dessutom offentliggjorde man att man har för avsikt att köpa statsobligationer till ett värde av sammanlagt 10 miljarder kronor under kommande veckor. Det vill säga kvantitativ lättnad av penningpolitiken. Bakgrunden till Riksbankens aggressiva policybeslut är en önskan att få upp inflationen. Framförallt kan detta ske via växelkursen. Grafen visar den svenska kronans utveckling det senaste året. Kronan har försvagats med drygt 30 procent mot dollarn, med cirka 7 procent mot euron och ett handelsvägt kronindex har försvagats med cirka 10 procent på ett år. 3

4 Vi har sett att Schweiz och Danmark sänkt till negativ ränta tidigare. Men av världens stora centralbanker har ingen gjort det tidigare. Inte USA, UK, Europa eller ens i Japan har man någonsin haft negativ styrränta. Betänk till exempel Japan med över 30 års deflation och som trots det aldrig sänkt till negativ ränta. Sannolikt för att det medför en hel del problem som riskerar att skada räntemarknadernas och banksystemets funktionalitet. Grafen visar dels utfallet, dels Riksbankens prognoser för svensk inflation. Dels som KPI (röd), dels som KPIF (blå), det mått där effekten av Riksbankens räntesänkningar exkluderas. Riksbanken styr framförallt efter KPIF. Som framgår av grafen väntas inflationen stiga under hösten. Detta är till följd av baseffekter när effekten av ränteändringarna och energiprisnedgången försvinner ur index. Vi ser dessa prognoser som rimliga och räknar med att vi under hösten kommer att ha betydligt högre inflationstal än idag. Det är i våra ögon uppenbart att Riksbankens mycket aggressiva penningpolitik bidrar till att skapa extrema värderingar på vissa typer av finansiella tillgångar. Grafen visar fastighetsindex på Stockholmsbörsen som sedan mitten av oktober stigit med hela 52 procent. 4

5 Rivstart på börsåret Vad händer på börsen egentligen? Bilden intill sätter årets rivstart i perspektiv. Den visar de bästa börsstarterna de senaste 30 åren. Man får faktiskt gå tillbaka till 1988 för att hitta en bättre början än årets. Nedan funderar vi på vad det är som eldar på marknaden och på om bränslet håller på att ta slut eller inte. Vinster i sidled Är det vinsterna som lyfter marknaden? Knappast - att döma av bilden intill. Den visar hur vinsterna utvecklats för de svenska bolagen (röda staplar). Notera att vinsterna i princip stått stilla sedan De blå staplarna visar hur utdelningarna utvecklats för samma period. Här ser vi förvisso en uppgång, men alltså inte driven av stigande vinster. Det innebär att andelen utdelad vinst (blå linjen) har stigit stadigt de senaste åren. För 2014 hamnar den kring 70 procent. Mer av samma sak Efterfrågeläget är knappast heller något att hetsa upp sig över. Bilden intill är hämtad från SKF:s bokslutspresentation. Den beskriver hur SKF bedömer efterfrågan för sina viktigaste kundgrupper, och är tämligen representativ för de flesta bolag som rapporterat. Vi noterar en pil som pekar svagt upp för bilsektorn (lägre oljepris), men på det stora hela en utveckling som går i sidled. Källa: SKF Mer av samma sak alltså. 5

6 Dyrare än vanligt Värderingen då? Bilden intill visar vår värderingskombo, som är ett likaviktat snitt av de fem vanligaste värderingsmåtten. Kombon föll ned mot genomsnittslinjen under sättningen i höstas, men ligger nu nästan två standardavvikelser över det långa genomsnittet. Så: en tämligen hög värdering med absoluta mått mätt, även om värderingen relativt räntor fortfarande ger stöd. Press på premien Nej, bränslet för börsen finner man snarare i den extrema penningpolitik som centralbankerna ägnar sig åt. Den här bilden är ett sätt att illustera dynamiken. Den visar riskpremien på aktier (skillnaden mellan earnings yield och långa räntan). De grå fälten markerar perioder av QE. Det man kan notera är att QE brukar följas av en rejäl press ned på riskpremien (vilket för det mesta är synonymt med stigande kurser). Nu har alltså ECB tvingats ut på banan med ett överraskande stort QE-program. Så här långt har riskpremien fallit med ca 50 punkter sedan programmet annonserades. Att döma av tidigare erfarenheter, är det en rörelse som kan fortsätta. Mer bränsle för börsen i så fall. En källa att ösa ur En kanske mer påtaglig illustration av hur penningpolitiken slår ges av bilden intill. Den övre delen visar hur mycket kapital som ligger i svenska penningmarknadsfonder. I dagsläget ca 235 miljarder kronor. Det är tillgångar som man nu kan räkna med ger negativ avkastning efter kostnader. Inte så konstigt då att pengar börjat flöda ur PMfonderna - ca 15 miljarder kr sedan i november. Samtidigt ökar inflödet till aktiefonder (se nedre delen). Men fortfarande ligger alltså 235 miljarder kronor kvar i PM-fonderna. En källa att ösa ur för aktiemarknaden, kan man tycka. 6

7 FX-boost Ett av målen med den förda penningpolitiken är att försvaga kronan - och där har man lyckats. Att kronförsvagningen är en av de största på senare år, framgår av bilden intill. För de svenska exportbolagen innebär det en rejäl skjuts. Försäljningen för den typiska exportören dras upp med ca 10 procent 2015 om rådande valutakurser består. Effekten på nedersta raden blir i de flesta fall större. Det innebär att oddsen för stigande vinster nu är bättre än på länge. Fördel Sverige Så är en svag krona bra för svenska börsen? Ja, det är i alla fall det historiska mönstret. Den här bilden visar dels kronindex (röda linjen), dels hur Stockholmsbörsen utvecklas relativt världsindex i dollar (blå linjen). Kronindex är framskjutet 300 dagar. Det vi kan notera är att en försvagning av kronan (stigande röd linje) brukar följas av att svenska börsen går bättre än världsindex (stigande blå linje) det kommande året. Det vill säga: för en dollar-investerare ser svenska aktier sannolikt fortsatt intressanta ut, även om de har en stark period bakom sig. Ombytta roller Slutligen noterar vi att penningpolitiken också påverkar styrkeförhållandet mellan branscher på börsen. Industribolagen har i flera år tyngts av sänkta vinstprognoser eftersom global tillväxt varit sämre än väntat. Det har medfört att sektorn gått trendmässigt sämre än börsen. För bankerna har bilden varit den motsatta: vinstprognoserna har kontinuerligt justerats upp vilket bidragit till att sektorn trendat bättre än marknaden under lång tid. Nu noterar vi något som liknar ett brott i det här mönstret. Estimaten för industrin revideras upp pga valuta. Samtidigt pressas bankernas estimat av de låga räntorna via lägre inlåningsmarginal och minskat tradingnetto. En scenförändring som kan sätta fortsatt spår i kurserna. 7

8 Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys. Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Både Anders och John var med och startade Enter Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning. Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning. Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss. Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se. 8

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 2015 kommer gå till historien som det år då Riksbanken för första gången någonsin sänkte styrräntan under noll. De flesta levde nog tidigare i tron att räntan inte kunde bli lägre än noll. Varken USA,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu är det drygt två månader sedan den brittiska EUmedlemsskapsomröstningen, mer känd som Brexit. Vi tänkte börja med att titta lite på marknadseffekterna

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December I förra månadens marknadsanalys skrev vi bland annat om det så kallade bail-in regelverket gällande banker i Europa och den osäkerhet regelverket skapat. I korthet går det ut på att innehavare av europeiska

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det oväntade valresultatet i USA har fått stora effekter på världens finansmarknader. Vi kommer nedan att försöka titta i första hand på de ekonomiska effekterna av valutgången. Den initiala reaktionen

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon!

OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt. God Morgon! OMX-index 10 min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 18 juni 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:48 OMX-INDEX (1567,46): Den luriga rekylfasen fortfarande dominant Det fanns möjlighet för att

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Tvärt emot finansmarknadernas förväntningar röstade det brittiska folket för att lämna den Europeiska Unionen. Effekterna på finansmarknaderna blev dramatiska när resultatet av folkomröstningen stod klart.

Läs mer

Penningpolitik och Inflationsmål

Penningpolitik och Inflationsmål Penningpolitik och Inflationsmål Inflation Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Penningpolitik Finansiell stabilitet Vad är inflation?

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer