Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare Göran Lidström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy Streling Inga Jonsson Anita Johansson Mikael Danielsson, Saxnäs Eva Risberg Abramsson Ann-Kristin Norman Mikael Österberg Mikael Fjällstedt Lillemor Jonsson Rune Andersson Ulf Hansson Agneta Lindström-Berg Gunilla Prång Elisabeth Jonsson Kerstin Bergsten Maria Lundqvist Max Fredriksson Kristina Norman Ewa Hed Margaretha Löfgren Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef tses att justera Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Lillemor Jonsson Kerstin Bergsten BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Kfm 79 Inledning Ordförande konstaterar efter det att uppropet genomförts, att ledamöterna från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet inte är närvarande, ej heller deras ersättare. Det noteras också att beskedet om att ledmöterna från de borgrliga partierna skulle utebli, nådde kommunfullmäktiges presidium först efter kl idag. Kommunallagen reglerar i 5 kap 18 att fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter vid dagens sammanträde uppfyller detta krav. att notera informationen.

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 80 Ekonomisk redovisning. Pärm Ärendebeskrivning Kfm Ekonomichef Lars Ekbäck redovisar att delårsrapporten för augusti månad ska färdigställas till Arbete med detta pågår varför det är svårt att idag lämna en prognos över 2011 års resultat. Värdet för kommunens värdespappersportfölj uppgick till 67,6 Mkr. Värdet har sjunkit till 63,6 Mkr per Mkr har lyfts av Kommuninvests kreditiv, som omfattar 39 Mkr. Investeringar för året uppgår hittills till 12,9 Mkr. -

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Jonny Kärkkäinen Kfm 81 Kfm 48 Dnr 11/Ks Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande ang. lärcentrum. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD ang. lärcentrum. Tycker ordförande för Kultur och utbildningsnämnden att det är en fördel att ha Lärcentrum i sin förvaltning? Vilka fördelar i så fall? Hur gynnar det våra medborgare? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Jonny Kärkkäinen Kfm 82 Kfm 49 Dnr 11/Ks Interpellation till socialnämndens ordförande ang. immigrationsservice. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD till socialnämndens ordförande. Tycker socialnämndens ordförande att det är en fördel att ha immigrationsservice i sin förvaltning? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Tommy Streling Kfm 83 Kfm 50 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. Lärcentrum. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Tommy Streling, PA till kommunstyrelsens ordförande Turerna kring Lärcentrums uppsplittring startade med s/v-majoritetens budgetremissvar som korthugget markerade omorganisationsförslaget i början av maj Därtill har den enda utförda konsekvensbeskrivningen blivit ifrågasatt från första stund, både formellt och till innehåll. Kommunstyrelsens ordförande har uttalat både på First Class, och anmärkningsvärt nog även i Västerbottenskuriren, att Lärcentrums rektor Lars Gavelin överskridit sina befogenheter. 1. Vilka befogenheter anser kommunstyrelsens ordförande att rektor Lars Gavelin överskridit? Vid förändringar i organisationen krävs konsekvensbeskrivningar, dels för att förvaltningarna skall kunna bedöma, värdera och avge rekommendationer, dels för att politikerna skall ges ett fullvärdigt beslutsunderlag, vilket således inte fanns i kommunstyrelsen den 31 maj Det enda underlag som fanns var rektor Lars Gavelins utlåtande, vars konsekvensbeskrivning tydligt talade mot en organisationsförändring. Trots detta beslutade kommunstyrelsen att organaisationsförändringen skall genomföras, trots att inte konsekvensbeskrivningar fanns för Kultur- och utbildningsnämndens respektive Socialnämndens vidkommande. Politiskt Alternativ (PA) markerade vid sammanträdet den31 maj att en fördjupad beredning avseende alla berörda verksamheter och nämnder skall utföras, vilket yrkades av (PA) men ej bifölls i kommunstyrelsen.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Kfm 83 (forts) Kfm 50 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. Lärcentrum Frågan till kommunstyrelsens ordförande är, skall detta bli regel i Vilhelmina kommun, att omorganisation kan ske grundlöst, utan beredning i berörda nämnder/förvaltningar och motsatt den konsekvensutredning som är bilagd? 2.2. Ser inte kommunstyrelsens ordförande risken med en uppluckring av den demokratiska beslutsprocessen, då förankring och beredningsunderlag blir ytterst bristfälligt både på förvaltningsnivå och i politiken genom detta förfarande? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Tommy Streling, PA meddelar att han återtar denna interpellation. att notera att interpellationen återtagits.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Tommy Streling Kfm 84 Kfm 51 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. lån till Cloudberry Village AB. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Tommy Streling, PA till kommunstyrelsens ordförande. 1. Varför sade inte Vilhelmina kommun upp det kortfristiga miljonlånet till Cloudberry Village, när Kittelfjäll Utveckling AB, KUAB, förvärvade hotellverksamheten i Kittelfjäll? Det stod då bortom alla tvivel att ingen affär med Cloudberry Village AB skulle bli av. Det fanns en undantagsklausul i lånekontraktet varför utnyttjades inte denna för att minimera risken och omedelbart återkräva utlånat kapital när fullföljandet av hotellaffären inte längre var möjligt? 2. Anser kommunstyrelsens ordförande fortfarande att det finns en säkerhet för miljonlånet till Cloudberry Village AB? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 84 (forts) Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. lån till Cloudberry Village AB. Kfm Kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson redovisar sitt skriftliga svar på interpellationen. I samband med svaret redovisar Nilsson också revers samt därtill kopplade allmänna villkor. Tommy Streling tackar för svaret. Då ingen ytterligare begär ordet förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad. -

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Jonny Kärkkäinen Kfm 85 Kfm 52 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. utlåning till Cloudberry Village AB. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Förvaltningsrätten har i rättslig dom meddelat att kommunstyrelsens beslut om utlåning av en miljon kronor till Cloudberry Village AB var ett olagligt beslut. Min fråga är: Hur ämnar kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson agera för att inte liknande olagligheter ska återupprepas?. Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Jonny Kärkkäinen Kfm 86 Kfm 53 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. beslut om köp av aktier. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Förvaltningsrätten har i rättslig dom meddelat att kommunstyrelsens beslut om köp av aktier i Cloudberry Village AB för 2,98 miljoner kronor, med utbetalningsdag 15/ , alltså innan kommunfullmäktige godkänt detta, var ett reglementsvidrigt beslut. Majoriteten i kommunstyrelsen har således enligt Förvaltningsrätten överträtt sin befogenhet genom att ha beslutat i frågan. Jag frågar hur kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson ämnar hantera detta, samt agera för att något liknande inte ska återupprepas i framtiden? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Jonny Kärkkäinen Kfm 87 Kfm 54 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. förändring av Lärcentrums organisation. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Vi har fått veta att de styrande har planer på att förändra Lärcentrums organisation men kan inte utläsa vad kommunen kommer att tjäna på detta. Min fråga är: - Vad tjänar vi på detta och var finns utredningen? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Jonny Kärkkäinen Kfm 88 Kfm 55 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. Lärcentra Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Lärcentra finns i 250 kommuner och är sällan eller aldrig integrerade med gymnasieskolor. Lärcentra finns organisatoriskt under kommunstyrelsen eller en utvecklingsnämnd. Varför föreslås Vilhelmina Lärcentra finnas under Kultur och utbildning istället för Kommunstyrelsen? Varför skulle det fungera i Vilhelmina när det inte bedöms göra det i andra kommuner? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits. ----

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Jonny Kärkkäinen Kfm 89 Kfm 56 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. Lärcentrums verksamhet. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Lärcentrum har fått goda vitsord från Skolverket som menar att denna verksamhet är ett föredöme. Lärcentrum består av nio inriktningar med 25 medarbetare. Dessa inriktningar är grundläggande vuxenutbildning, särvux, sfi (svenska för invandrare), gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola, uppdragsutbildning, ungdomsprojekt och immigrationsservice. Vi undrar varför de styrande vill ändra på en verksamhet som fungerar bra. Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Jonny Kärkkäinen Kfm 90 Kfm 57 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. Immigrationsservice. Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunstyrelsens ordförande. Immigrationsservice (Flyktingorganisationen) som nu finns i Lärcentrums regi arbetar för en snabb integration i samhället. Målet ska vara att lära sig språket och därefter få praktikplats för att sedan kunna komma ut i arbetslivet. En bra och fungerande verksamhet har byggts upp för detta. I S och V:s förslag är tanken att flytta Immigrationsservice till Socialnämnden. Socialnämnden handlägger främst omsorgsfrågor och jag undrar hur man tänkt i denna fråga? Är det omsorg vi ska sätta i fokus för flyktingarna eller är det integration i samhället? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Jonny Kärkkäinen Kfm 91 Kfm 58 Dnr 11/Ks Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Ärendebeskrivning Kfm Interpellation har inlämnats av Jonny Kärkkäinen, KD, till kommunfullmäktiges ordförande. Kommunfullmäktige i Vilhelmina har i rättslig dom från Förvaltningsrätten erhållit utslag angående hanteringen av en motion som bland annat handlade om utökad demokrati. Min fråga är hur Förvaltningsrättens beslut kommer att hanteras av KF:s majoritet samt dess ordförande? Ordförande föreslår kommunfullmäktige att den inkomna interpellationen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Abramssons förslag att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde Kfm Jonny Kärkkäinen meddelar att han återtar sin interpellation då den i princip besvarats genom enkel fråga att notera att interpellationen återtagits.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks Au Kfm 92 Dnr 11/Ks Motion Ingen rökning under arbetstid. Ärendebeskrivning Au Motion Ingen rökning på arbetstid har inlämnats av Margaretha Löfgren, V. Den 31 maj manifesteras internationellt den tobaksfria dagen och Sverige är ett a 168 länder som undertecknat Världshälsoorganisationens Tobakskonvention, där målet är en värld fri från Tobak. Tobak är den vanligaste yttre orsaken till för tidig död. - kärlkramp i benen, cancer i urinblåsan, kronisk bronkit, kol, åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, magsår, benskörhet. - Det dröjer länge innan skadorna märks år. - I Sverige där omkring människor i sjukdomar som relaterats till deras rökning. - Drygt 500 personer dör av skador de fått av passiv rökning. (Passiv rökning klassificeras i samman cancerframkallande kategori som asbests, arsenik och bensen) Kostnad - Sjukvård och minskad produktion på grund av rökning kostar det svenska samhället minst 26 miljarder kronor/år (SKL) Att skapa rökfria miljöer har stort stöd hos befolkningen då drygt 70 % av svenskarna 2009 ansåg att det vore bra med flera rökfria platser t ex uteserveringar, busshållplatser, m m. Drygt 85 % ville även förbjuda rökning i bostäder där det bor barn. Från maj 2011 tillämpas rökfri arbetstid i 146 av Sveriges 290 kommuner. Detta beslut innebär att: - Samtliga lokaler och fordon som tillhandahålls av arbetsgivaren är rökfria.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 92 (forts) Dnr 11/Ks Motion Ingen rökning under arbetstid. - Det är inte tillåtet att röka i sina arbetskläder, trappor, kulvertar, vädringsbalkonger, terrasser, entréer. - Det är endast tillåtet att röka på icke betald arbetstid, dvs lunchen, övriga raster gäller rökförbud. - Rökförbud gäller också under konferenser, kurser, tjänsteresor eller liknande. - Vänsterpartiet vill att barn och ungdomar ska ha rätt till en tobaksfri uppväxt. Skolan, fritidsgården och övrig ungdomsverksamhet är viktiga aktörer som kan och bör arbeta förebyggande mot tobak. - Vänsterpartiet vill att vårdtagare/brukare inte ska utsättas för passiv rökning. - Vänsterpartiet värnar om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att införa rökfri arbetstid. Vänsterpartiet föreslår därför att rökfri arbetstid införs i kommunen. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks Au Kfm 93 Dnr 11/Ks Motion Trädgårdsavfall i kommunal regi, V. Ärendebeskrivning Kfm Margaretha Löfgren, V, inkommer med motion Trädgårdsavfall i kommunal regi. Många, ja kanske de flesta invånare i Vilhelmina kommun har en komposttunna i sin trädgård. I denna behållare komposteras allt från trädgårdsavfall till matrester. Detta görs för att dels minska sina egna sopavgifter och dels för att få kompostjord som sedan används åter i trädgårdarna. Att sköta en trädgårdskompost som enbart består av trädgårdsavfall är inte svårt, den kräver ingen dyr utrustning, är lätt att sköta och den ställer ej höga krav på ev. behållare eftersom materialet som komposteras inte är begärligt för möss och råttor. Kompostering av trädgårdsavfall är också tillåtet i alla kommuner. Under vår och höststädning i våra trädgårdar blir det ofantligt med trädgårdsavfall: löv, gräsklipp, häckklipp, grenar, blast, bark m m. Denna mängd (som inte ryms i villa komposterna) fraktas oftast ut av villaägarna och tippas till närmaste lämpliga skogsområde eller så eldas trädgårdsavfallet upp. Denna avfallsbränning kan leda till att elden sprider sig till intilliggande byggnader eller till skogsbränder. Dessutom blir det ofta mycket rök från bränningen, vilket orsakar oönskade störningar från grannar. För att minska på tomtbränningarna med sina risker och dumpning i skog och mark föreslår därför vänsterpartiet att återvinningscentralerna i kommunen även ta emot trädgårdsavfall det vill säga; gräsklipp, löv buskar etc. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. ----

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kommuninvest Ekonomi Kfm 94 Ks Au 216 Dnr11/Ks Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest. Ärendebeskrivning Au Årsstämman i Kommuninvest, som hölls den 7 april, beslutade enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på bolagets mycket höga kreditvärdighet. Avgörandet för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. De två nya avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Sedan Verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmarna, myndigheter samt kreditvärderingsföretag har ökat. Till detta kommer användningen av olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minimera riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt vid likviditetsförvaltningen. Kommuninvest gör bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 94 (forts) Ks 122 (forts) Au 216 (forts) Dnr117Ks Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat. Garantiavtalet omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter. Dessa exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat, ett slags försäkringsinstrument, som Kommuninvest använder sig utav för att minimera riskerna i verksamheten. Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur detta så snart det nya garantiavtalet blir gällande. I samband med medlemskapet i Kommuninvest, var det fullmäktige som fattade alla beslut. Vidare hanterar de två nya avtalen frågor som ligger utanför den normala verksamheten i kommunen/landstinget. Fattas inte beslutet av fullmäktige kan detta innebära att de nya avtalen inte blir juridiskt giltiga. Samtliga kommuner i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Meningen är att de nya avtalen ska vara gällande senast vid utgången av För att hinna med hanteringen av avtalen, vill Kommuninvest att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar fattar sina beslut senast den 31 oktober 2011.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 94 (forts) Ks 122 (forts) Au 216 (forts) Dnr117Ks Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Vilhelmina kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Vilhelmina kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 94 (forts) Dnr117Ks Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest. Kfm Beslut från kommunfullmäktige erfordras. att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Vilhelmina kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 VIBO AB Ekonomi Kfm 95 Ks Au 289 Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. Ärendebeskrivning Au Styrelsen för Vilhelmina Bostäder har beslutat att sälja fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) till Svensk Bolig AS. Den avyttrade fastigheten kommer att upplåtas i form av bostadsrätter till köpare bosatta och skrivna utanför Sverige och då företrädesvis i Norge. Då kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om att tillåta rivning av ifrågavarande fastighet, föreslår Vilhelmina Bostäder AB nu att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut och istället godkänner den nu föreslagna försäljningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut,. Kfm , 60, om rivning av fastigheter, att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal Ks Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Mikael Österberg, Tommy Streling och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut Kfm , 60, om rivning av fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 95 (forts) Dnr11/Ks Vilhelmina Berget 15, försäljning. Kfm Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling, Åke Nilsson och K G Abramsson. att upphäva beslut Kfm , 60, om rivning av fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i enlighet med föreliggande köpeavtal.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Socialnämnden Kfm 96 Ks /1-71 Au 292 Dnr11/Ks Utvärdering av socialförvaltningens ledningsorganisation. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 89 beslutat om utvärdering av socialförvaltningens organisation. Socialnämnden har , 83 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ny organisation ska gälla fr o m 1 januari att uppdra till tillförordnad förvaltningschef Birgitta Johansson att redovisa förslag till lösning till arbetsutskottet den 25 augusti 2011, Birgitta Hedsell, Janet French, Ewa Larsson och Gunder Lindgren reserverar sig mot första att-satsen i beslutet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med socialnämndens förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med socialnämndens förslag.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 96 (forts) Ks 165 (forts) Au 292 (forts) Dnr11/Ks Utvärdering av socialförvaltningens ledningsorganisation. Reservation avges av Maria Kristoffersson och Sanja Tadic Ks Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson att kommunstyrelsen bör avvakta med att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny organisation för socialförvaltningen till dess att ny förvaltningschef för socialtjänsten rekryterats. Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling, Anita Johansson, Mikael Österberg, Mikael Fjällstedt och Bengt Bergsten. Efter avslutad överläggning ställer ordförande arbetsutskottets förslag mot Maria Kristofferssons förslag. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med socialnämndens förslag. Maria Kristoffersson C, Rickard Norberg KD, Tommy Streling PA och Sanja Tadic FP, reserverar sig mot beslutet. ----

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 96 (forts) Dnr11/Ks Utvärdering av socialförvaltningens ledningsorganisation. Kfm Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson, Agneta Lindström- Berg och Margaretha Löfgren bifall till kommunstyrelsens förslag. Tommy Streling yrkar bifall till förslaget med den ändring att kommunfullmäktige bör besluta att avvakta med ikraftträdandet. Maria Lundqvist yrkar bifall till Strelings förslag. Efter avslutad överläggning ställer först ordförande kommunstyrelsens förslag avseende fastställelse av ny organisation för socialförvaltningen under proposition. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag om ikraftträdande mot Strelings yrkande om att avvakta med startpunkten för den nya organisationen. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ledamöterna Tommy Streling, Maria Lundqvist och Kerstin Bergsten, samtliga PA, reserverar sig mot detta beslut. att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med socialnämndens förslag. -

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer