Budget Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum"

Transkript

1 Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling och trygghet, är vägen till framgång. Tillsammans kan vi nå längre än vad var och en av oss ensamma förmår. Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling. Ett brett kvalitativt utbud av utbildning ger individen frihet att forma sitt eget liv, men den avgör också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Norrtälje kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till utbildning. Alla skolor ska vara bra skolor. Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Vår gymnasieutbildning och vuxenutbildning ska hålla hög kvalitet, motsvara de studerandes förväntningar men också svara mot arbetsmarknadens krav och framtida behov. Utbildningspolitiken måste prioriteras och hänga ihop - från förskola via fritidshemmen till grundskola, gymnasium och till högre utbildning. Vi ska fortsätta att utveckla kommunen utifrån våra lokala förutsättningar med kommuninvånarna i centrum. Tiohundra är ett sådant exempel som vi vill fortsätta att utveckla. Norrtälje kommun behöver ett akutsjukhus råder det inget tvivel om, och det får inte äventyras genom den borgerliga majoritetens privatiseringsexperiment. En modern politisk ledning sätter miljö- och klimatfrågorna högt på dagordningen. Vi ska ha mätbara mål om hur vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. I detta arbete måste vi inkludera kommuninvånarna och näringslivet. Vi vill ta ansvar för våra beslut idag så att kommande generationer kan använda sina skattepengar till att bygga vidare på en hållbar och stark kommun. Vi vill lyfta blicken och se vår kommun i ett större sammanhang. Vi lever i en kommun som har fantastiska fördelar, tillgångar och möjligheter. Vi har en mångfald av boendemiljöer och goda förutsättningar att erbjuda mark för bostäder och företagsetableringar. Närheten till Arlanda, med ca anställda, ger oss en unik möjlighet att skapa arbetstillfällen genom att attrahera de företag som inte har behov av att etablera sig i direkt närhet till flygplatsen. Vår närhet till de baltiska länderna och Ryssland vill vi ta vara på genom att låta Kapellskär bli porten mot öster. Vi vill skapa ett förhållningssätt där kommuninvånarna, näringslivet och politiken gemensamt tar ansvar för att bygga ett starkt samhälle. På så sätt skapar vi den positiva spiral som engagerar och får våra kommuninvånare delaktiga, men även gör vår kommun attraktiv bland företag och folk som finns långt utanför våra egna gränser. Skattesats Vår budget baseras på en skattesats om 20:12 kr. 1

2 TioHundra nämnden Mycket av den efterfrågade förbättringen av vård- och omsorg har infriats. Hemtjänsten har gått ifrån att varit bland de sämsta i Sverige till att nu ha en bra kvalité till mycket låg kostnad. Kostnaden för äldreboenden har reducerats med 15 procent med bibehållen kvalité. Trots dessa förbättringar har majoriteten ändrat kurs och privatiserar i rask takt verksamheter inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, enbart av ideologiska skäl, och tvärt emot grundtanken med Tiohundra. Den borgerliga majoriteten fortsätter nedrustningen och förbereder nu försäljning av sjukhuset. De började detta med ett beslut om att ta fram förfrågningsunderlag för utförsäljning av sjukhusets geriatrik. Nu har (M) aviserat att de avser bryta ur hela sjukhuset från Tiohundra. Sjukhuset är navet i Tiohundra för samordning, kompetens och grundförutsättningen för att Tiohundras grundidé, en väg in i vården för patienten, skall fungera. Vi Socialdemokrater värnar Tiohundra, vi säger bestämt NEJ till en försäljning av sjukhuset. Våra invånares behov måste tillfredsställas på ett värdigt och professionellt sätt med hög kvalité utan långa köer. Vår bedömning inför 2012 är att mer pengar måste satsas på psykiatrin, framförallt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har oacceptabelt långa köer. Hemtjänsten och äldreboenden behöver ytterligare resurser för att möta volymökningar. Habiliteringen, LASS och LSS behöver också budgetförstärkning för ökade volymer. Barn- och Skolnämnden En attraktiv och kvalitativ skola är en förutsättning och ett måste för att kommunen i en framtid kan attrahera nya kommuninvånare, och klara det lokala näringslivets behov av framtida arbetskraft. Det duger inte att hamna i bottenskiktet i undersökning efter undersökning. Kommunen rankas idag som den allra sämsta i landet när det gäller avtalspart gentemot lärarorganisationerna. Detta kan inte få fortsätta. Läraryrket måste prioriteras högre än idag. En skola blir aldrig bättre än dess lärare. Det måste tillföras ytterligare pengar för att öka antalet lärare och övrig personal i våra skolor, förskolor och på våra fritidshem. Våra barn och ungdomar måste garanteras en god datorvana redan i skolan. Alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek i enlighet med den nya skollagen. Vi satsar även på fler skolsköterskor och kuratorer för att stärka elevhälsan. Förskoleverksamhet måste kunna erbjudas på obekväma tider. Utbildningsnämnden Vi ser med stort allvar på den negativa utvecklingen från 2010 till 2011 där både andelen elever med slutbetyg samt andelen elever som når högskolebehörighet har minskat. Vi har högre ambitioner! För Norrtälje kommun minskar statsbidraget till gymnasiet med fyra miljoner kronor nästa år. Vi socialdemokrater vänder oss kraftigt mot detta, och hävdar att det är en oskälig och orättvis nedskärning av vår gymnasieutbildning. Det är helt orimligt att hänvisa till bättre genomströmning redan under det första året, då majoriteten av eleverna på gymnasiet fortfarande läser enligt tidigare läroplan. Utöver det minskade statsbidraget lägger den borgerliga majoriteten ytterligare besparingskrav på utbildningsnämndens verksamhet. Det är en mycket olycklig signal som rimmar väldigt illa med ambitionen att höja utbildningsnivån i Norrtälje kommun. 2

3 En stor andel elever som i höstas började sin gymnasieutbildning i GY11 var tyvärr inte behöriga till de nationella programmen, och är i behov av extra stöd för att nå målen. Vi hävdar att verksamheten måste få ökade resurser för att kunna hjälpa dessa elever på bästa sätt utan att kvaliteten försämras även för de elever som kommit in på gymnasiet med höga betyg. Socialnämnden Den finansiella oron i landet och i världen påverkar arbetsmarknaden, arbetslösheten stiger i landet och även i vår kommun. Den försämrade sjukförsäkringen gör att allt fler blir utförsäkrade. Det innebär att alltfler tvingas söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Den beslutade arbetsmarknadsenheten har ett gediget uppdrag, men alltför knappa resurser. Orosanmälningarna ökar för både barn, unga och vuxna. Fler behöver stöd och hjälp. Det är av yttersta vikt att stärka personalstyrkan, både att utöka antalet tjänster och att ha en kontinuerlig kompetensutveckling för samtlig personal. Det förebyggande arbetet måste stärkas då detta är att tidigt ta ansvar för kommunens invånare och ekonomi. Socialkontoret i Hallstavik vill vi stärka med fler verksamheter och samverka med andra förvaltningar och aktörer. Vi satsar därmed på förebyggande verksamhet i Hallstavik. Kultur och fritids nämnden Kulturen är en grundläggande förutsättning för ett aktivt och levande medborgarskap. Kommunen måste skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av, samt utöva, de kulturella uttrycken. Folkbildning och allmänna samlingslokaler är viktiga för att våra kommuninvånare ska kunna samlas, ta del av och utöva kultur, samt att utvecklas och lära tillsammans. Vi bibehåller verksamhetsbidragen till studieförbunden samt Folkets hus i Hallstavik för att dess verksamhet ska kunna bedrivas på samma nivå som idag. Vi betonar även att en ny lokal för ungdomsverksamhet måste vara klar innan byggnationen i hamnen påbörjas. Norrtälje stad behöver ett attraktivt U-hus. Vi ser mycket allvarligt på hur den borgerliga majoriteten har hanterat biblioteken på flera ställen i vår kommun. Tillgången till bibliotek, och möjligheten till läsning, är viktig även för dem som inte bor i Norrtälje stad. Biblioteksfrågan i Älmsta, Rimbo och Skederid ska lösas! Klimatnämnden Ska klimatnämnden få ett politiskt och ett organisatoriskt inflytande och klimatfrågan hanteras på ett adekvat sätt så krävs en budget som integrerar verksamheten i kommunens samtliga förvaltningar. Vårt förslag är att klimatnämndens verksamhet ska ingå i varje nämnds budget och att dessa resurser öronmärks och villkoras mellan respektive nämnd och förvaltning. Verksamheten genomförs genom att klimatnämnden driver gemensamma projekt med respektive nämnd/förvaltning, eller vice versa. Vårt förslag är att ca 1 procent per år av varje nämnds budget öronmärks för klimatarbete (ej valnämnd) och redovisas till klimatnämndens verksamhet. På detta sätt garanteras klimatnämnden ett reellt inflytande och klimatfrågan integreras i alla nämnders och förvaltningars verksamhet. 3

4 Ska en motion infrias, ett projekt drivas, en verksamhet certifieras, ett informationsmöte hållas eller ett stipendium delas ut så är nämnden i det närmaste helt beroende av andra nämnders och förvaltningars goda vilja, och pengar. Bygg- och miljönämnden Kommunen måste verka för förändringar i nya strandskyddslagen, utan att det inkräktar på det rörliga friluftslivet. De regler som gäller idag inte alltid är relevanta. För att vi ska ha en attraktiv, tillgänglig och levande skärgård samt kunna använda våra vattenvägar på ett bra sätt krävs det att viss byggnation tillåts. Likväl som man måste kunna parkera sin bil vid sitt hus så måste man kunna parkera sin båt på ett säkert sätt. kunna få bygga en brygga är idag näst intill omöjligt med dagens strandskyddsregler. Kommunstyrelsen Vi vill att kommunstyrelsen ska arbeta mer strukturerat med personalpolitik så att kommunen klarar att kompetensväxla på ett bra sätt vid de stora pensionsavgångarna framöver. Det handlar om att klara rekrytering av nya medarbetare samt att ha en klar bild av vad det är för kompetens vi efterfrågar. Vi vill att kommunen stärker upp personalkontoret med en förhandlingschef samt att kommunen inrättar en politiskt tillsatt förhandlingsdelegation. En god hantering av personalpolitiska frågor, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling och karriärvägar är en av de framgångsfaktorer som kommunen måste kunna leva upp till när vi ska konkurrera om nya medarbetare. Vi vill att kommunens internbank ändrar inriktning så att de kommunala bolagen inte är tvångsanslutna. Bolagen ska ha möjlighet att låna pengar från externa banker om de kan få bättre villkor där. Vi anser att det extra räntepåslag, 1,5 %, på bolagens samtliga lån, ska upphöra. Det missgynnar hyresgästerna i Roslagsbostäder och det missgynnar fjärrvärmeoch elkunder i Norrtelje Energi samt det missgynnar Etanets utveckling av bredbandslösningar. I bokslut för 2011 vill vi socialdemokrater att kommunen tar ansvar för att slutföra några ärenden som har dragit i långbänk. Vi är medvetna om att det är verksamheter som drivs av stiftelser, men kommunen har stort intresse av att frågorna blir lösta eftersom de har stor betydelse för besöksnäringen och för skolorna. Det första är att avsätta ett engångsbelopp om 5 miljoner för upprustning av Gevärsfaktoriet. Roslagsmuséets framtid finns det anledning att diskutera eftersom det finns många spännande lösningar för ett modernt museum att nå sin publik. Socialdemokraterna vill bevara Roslagsmuséets byggnad och bygga upp ett tidsenligt gevärsfaktori. Gevärsfaktoriet är en unik och viktig del av stadens och Roslagens historia. Det andra är att avsätta ett engångsbelopp om 650 tusen kronor till Pythagoras. Dels för att ansluta byggnaden till fjärrvärme, dels för att rusta det gamla värmesystemet så att Pythagoras kan hålla sin barnverksamhet öppen året runt. Idag värmer man upp med direktverkande el, och stänger därför sista oktober för att öppna igen i april. Pythagoras erbjuder barnverksamhet som är direkt kopplad till skolans läroplan. Pengarna ska också användas till att bygga två toaletter i anslutning till lokalen där man har evenemang. Nu måste gäster på evenemang lotsas genom fabriken för att kunna använda 4

5 toaletten. Den ena av toaletterna ska vara handikappanpassad så att även personer med rullstol kan använda den. Det gäller även den sista åtgärden som är en ramp till arbetarbostaden så även personer med rörelsehinder kan besöka utställningen. Budgetförslag 2012 i siffror Sveriges ekonomi är hårt sammankopplad med vad som händer i Europa och övriga världen. Med anledning av den finansiella oron och svårigheten att bedöma vad som kommer att ske framöver har vi valt att endast göra en 1-årsbudget. Skattesatsen ska beslutas varje år i samband med att kommunens budget justeras. Vi avser lägga budget för 2013 i anslutning till det, så att budgeten då återspeglar en säkrare bild av vad som ska gälla Budgetförslag fördelat på nämnder: Barn och skola Utbildningsnämnden TioHundranämnden Socialnämnden Kultur och fritidsnämnden Klimatnämnden Summa Finansieras enligt följande: Konjunkturstöd förs över till 2012 Energieffektivisering 2012 Upplösa underhållsfond Minska ks till förfogande Summa + 14 miljoner + 8 miljoner + 15 miljoner + 3 miljoner + 3miljoner + 0,5 miljoner + 43,5 miljoner -27 miljoner -4 miljoner - 10 miljoner -2,5 miljoner -43,5 miljoner Våra argument är att i sämre tider måste politiken prioritera de verksamheter som är viktigast att värna om i kommuninvånarnas intresse. Konjunkturstödet på 27 miljoner i budget för 2011 har förts över från Men pengarna har inte behövts Därför vill vi ta med dem som förstärkning till När det gäller energieffektivisering ser vi att majoriteten beräknar kunna spara 10 miljoner Vår bedömning är att vi kan minska våra energikostnader med 4 miljoner redan I goda tider sätter kommunen av pengar i fonder för att kunna använda vid dåliga tider. Nu är skatteintäkterna sämre på grund av ökad arbetslöshet och allmän finansiell oro i landet och i Europa. Därför vill vi lösa ut 10 miljoner av underhållsfonden för att minska belastningen av skatteintäkterna Det ger utrymme att stärka upp skola, vård och omsorg. Vi vill även minska kommunstyrelsens konto till förfogande. Det är rimligt att dessa 2,5 miljoner istället kan sättas in i verksamheter som riktar sig till barn och unga. 5

6 Uppdrag Vi vill ge Kommunledningen följande utrednings- och uppföljningsuppdrag skolans lokaler ej ska ingå i barn och skolnämndens rambudget. regelverket kring internbanken omarbetas så att de kommunala bolagen ej är tvångsansluta. samtliga nämnder och styrelser tar fram mål och budget för sitt klimatarbete. Kommunstyrelsen särskilt följer Socialnämndens utveckling av ekonomiskt bistånd och volymökningar. Kommunstyrelsen särskilt följer Utbildningsnämndens ekonomiska utveckling av gymnasieskolan med anledning av minskade statsbidrag. Elisabeth Björk (S) Norrtälje den 24 oktober

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer