Datum Diarienummer MN Till arbetsgruppen/kontaktpersoner för klimatsmarta inköp Grön El

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-05- 24 Diarienummer MN 00081-2009 Till arbetsgruppen/kontaktpersoner för klimatsmarta inköp Grön El"

Transkript

1 1 Miljösekretariatet Datum Diarienummer MN Till arbetsgruppen/kontaktpersoner för klimatsmarta inköp Grön El Fortsatt samverkan och rekommendationer om klimatsmarta inköpsbeslut vid inköp av Grön El 1 i syfte att bryta Västra Götalands fossilberoende till Arbetsgruppen för klimatsmarta inköp av Grön El i Smart Energi presenterar här förslag till beslut om inriktningsnivåer vid inköp av el. Utifrån en kartläggning av hur det idag ser ut i de olika deltagande organisationerna samt samtal med leverantörer och experter har kunskap etablerats om komplexiteten i upphandling av Grön El. Ju fler som delar en gemensam inriktning desto tydligare och smidigare kommer omställningsarbetet till förnyelsebar el att bli. Bakgrund Sedan ett par år driver miljönämnden processen Smart Energi, vars uppgift är att samla aktörer för att enligt Västra Götalands klimatstrategi bryta Västra Götalands fossilberoende till I september 2009 antogs strategin av regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen och under 2010 skrevs den under av nästan alla kommuner samt högskolor, organisationer och näringsliv. Det finns ett gemensamt åtagande där alla ges utrymme att verka men där förutsättningarna kan se olika ut. Smart Energi har som uppgift att samla aktörer, hitta samverkansformer för förverkligandet av klimatstrategin och underlätta genomförande och upprätthålla tempo i frågorna. Detta sker bland annat genom överenskommelser, varav en har fokus på klimatsmarta inköpsbeslut i offentlig sektor, i det här fallet Grön El. De kommuner som deltar i överenskommelsen om Grön El (se bilaga 1) har åtagit sig att utveckla marknaden för miljömärkt el genom att: ställa gemensamma, tydliga miljökrav tydliggöra miljömässiga vinster föra dialog med leverantörer och följa upp resultaten 1 Med Grön El avses el som är producerad av förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller solenergi. POSTADRESS: Miljösekretariatet Regionens hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Regionens hus Solhem plan 10 Ekenäsgatan Borås TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

2 Sida 2(3) Datum Diarienummer MN ETAPP I - FÖRSLAG TILL BESLUT I arbetet med att skapa kriterier för inköp av Grön El har olika inriktningsnivåer identifierats. Här nedan presenteras fem alternativ och arbetsgruppen rekommenderar att respektive organisation beslutar om vilken inriktningsnivå man bedömer vara bäst för sin organisation alternativt kommun för att uppnå fastlagda mål. (Fördjupad information finns i Bilaga 2) Nästa steg följer under Etapp II. Inriktningsnivå 1 Enbart förnyelsebar el köps in. Detta innebär att kontrollen måste ske hos kommunen som av sin leverantör kräver bekräftelse av att leverans har skett av förnyelsebar el. Inriktningsnivå 2 Inköp av Bra Miljömärkt el och tillgång till den tredjepartsrevidering som görs av SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Inriktningsnivå 3 Inköp av närproducerad/lokal förnyelsebar el och därmed minska förluster på elnätet, detta kräver ett lokalt energiproduktionsbolag. Inriktningsnivå 4 Egenförsörjning av el genom att bygga nytt t.ex. Vind-el. - Beträffande det administrativa förfarandet underlättas detta genom samarbete med ett elhandelsbolag. Inriktningsnivå 5 Nettoproducent av el dvs. att producera mer el än vad man konsumerar. - Här bör man undersöka om man behöver ett energiproducerande bolag för ändamålet eller om det är tillräckligt att samarbeta med annan aktör som administrerar, som i inriktningsnivå 4. ETAPP II Utbildning - Workshop - Kriterier Under arbetets gång växte behovet av att förstärka kunskaperna om elmarknaden och förfarandet/rutiner avseende en upphandling. Arbetsgruppen föreslog därför en utbildningsdag med medverkan av olika experter som lärare/föreläsare och där man i workshopform också gavs möjlighet att arbeta fram kriterierna för de olika inriktningsnivåerna. Inbjudan föreslogs gå till samtliga deltagare i överenskommelsen Grön El. Denna utbildning finns idag inte tillgänglig på marknaden, men en sökprocess har inletts för att undersöka olika möjligheter. Återkoppling sker i frågan. (Mer information i Bilaga 3)

3 Sida 3(3) Datum Diarienummer MN Arbetsgruppen Arbetsgruppen har bestått av tio representanter från de 23 deltagande kommunerna som medverkar i överenskommelsen Grön El. Roger Fredriksson, Dalslandskommunerna med: Färgelanda, Dals-Ed, Mellerud, Åmål och Bengtsfors Roy Karlsson/Lise-Lott Bolt, Uddevalla Peter Melin Västra Götalandsregionen Kennet Fasth Partille Lars-Erik Olsson Göteborgs Upphandlingsbolag Peter Sundell- Mariestad (slutade hö 2010 på kommunen, ingen ers.) Staffan Buhre Strömstad, ej medv. Michaela Holmberg Lerum, ej medv. Jan Aronsson Vårgårda, ej medv. Ni kommer inom kort också att få material från de arbetsgrupper som arbetet med fordon, inredning och livsmedel. Välkommen att fortsätta vårt gemensamma arbete om ett fossiloberoende Västra Götaland För ytterligare information besök vår hemsida; vgregion.se/smartenergi Med vänlig hälsning Ny Dinau, Smart Energi Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen Bilaga 1 Deltagande kommuner i överenskommelsen Grön El Bilaga 2 Bakgrund till förslag om inriktningsnivå Bilaga 3 ETAPP II fortsatt arbete

4 Bilaga 1 Grön El Deltagande kommuner i överenskommelsen: Klimatsmarta inköpsbeslut i offentlig sektor Grön El Fyrbodal Skaraborg GR Sjuhärad Färgelanda Dals-Ed Mellerud Åmål Bengtsfors Trollhättan Uddevalla Strömstad Skara Lidköping Götene Töreboda Mariestad Falköping Göteborg Partille Lerum Bollebygd Tjörn Ulricehamn Svenljunga Vårgårda Västra Götalandsregionen

5 Bilaga 2. Grön El Bakgrund till förslag på inriktningsnivåer inom Grön El Västra Götaland ska vara oberoende av fossil energi till år 2030 och ett led i detta är att undersöka vad som krävs för att få till stånd klimatsmartare upphandling av Grön El. Arbetsgruppen för överenskommelsen Grön El inom Smart Energi har arbetat fram förslag till beslut om olika inriktningsnivåer för klimatsmarta inköpsbeslut. Följande har genomförts sedan processen startade den 27e maj Kartläggning över hur el-upphandlingen ser ut idag där följande delar ingick: Hur mycket el upphandlar man inom kommunen? Hur ser el-mixen ut mellan grön el och Nordpol el? Vilka klimatkrav ställs? Vilka beslut finns som idag påverkar elkonsumtionen i kommunen/regionen? Vilka planer finns för framtiden? Vilka CO2-mål och energieffektiviseringsmål finns? Dagens nordiska el-mix har ett relativt lågt fossilberoende och är förnyelsebar till 51-57%. De 23 kommunerna och Västra Götalandsregionens el-mix ser ut enligt nedanstående bild: Västra Götalandsregionen har till exempel som mål att halvera energianvändningen i sitt samlade fastighetsbestånd till 2030 jämfört med (EU-direktivet har målet 2050) Om alla skulle välja att följa Västra Götalandsregionens mål skulle det betyda, utifrån dagens elanvändning, att man skulle arbeta bort hela den nedersta basen i triangeln ovan dvs. Nordpoolmixen som motsvarar ca 426 GWh. 1

6 Elhandeln i Sverige Som kund kan man i teorin köpa el direkt från Nordpool, via ett elhandelsbolag eller direkt från producenten. Om man ska köpa el direkt från producenten måste man ha ett eget balansansvar, oftast har man lämnat över balansansvaret till återförsäljaren och köper då el därifrån. Så här ser handeln ut: Energi Produktionsbolag Återförsäljare/ El-handelsbolag Nordpool Kund/ Upphandlande enhet Fysisk marknad NordPool Elspot Bilateral handel Balanskraft Finansiell marknad NordPool Eltermin Bilateral finansiell handel Grön el i kontakten Fysikaliskt kommer energin från den närmaste produktionskällan. I Göteborg kommer ex 90 % av elen från Ringhals Väljer man miljöel garanterar elbolagen (revisorer kontrollerar detta) att samma mängd matas in i systemet på årsbasis. Jämför penningsystemet. Starkaste grön el-produkt är Bra miljöval i och med att tredje part är garant (Naturskyddsföreningen) och högre krav ställs på produktionen. 2

7 Aktörer som påverkar Elmarknaden på olika sätt: Med elmarknad avses den marknad som byggs upp av affärsrelationerna mellan de aktörer som är involverade i produktion, leverans och konsumtion av el. Här nedan återfinns aktörer som finns i hela ledet, från beslut om regelverk till slutkund. Staten genom Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen beslutar om regelverken för marknadens funktion och styrmedel. Fysiskt ansvar har Svenska Kraftnät (SvK) som är den enhet som är fysiskt ansvarig för driften av elkraftsystemet i Sverige. Det ekonomiska ansvaret är distribuerat till de balansansvariga, men SvK behåller ansvaret för att den tillgängliga produktionen i varje ögonblick kan möta konsumtionen. (fördjupad info svk.se) Infrastrukturägare av distributionsnät och regionnät (Vattenfall, Fortum, EON etc.), samt SvK, Svenska Kraftnät, som äger transmissionssystemet i Sverige. Handelsplats/elbörs. NordPool är den stora handelsplatsen för elektrisk energi i norden. Bilaterala avtal existerar också, men trenden är att en all större andel av omsättningen går via NordPool. Elkraftsproducenter. Producerar elkraft. Bränsleproducenter. Levererar bränsle till produktionsanläggningarna som kräver detta. Elhandlare/mäklare. Fungerar som återförsäljare mot slutkunder. Erbjuder varierande kontrakt för att möta kundernas efterfrågan för olika risknivåer (jmf banker) osv. Kunder Underlag för Elpriset Faktorer som påverkar elpriset är bl.a. Klimat Magasinsinnehåll Efterfrågan, konjunktur Råvarupriser kol, olja, naturgas Utsläppsrätter Tillgänglighet kärnkraft Export- och importförhållanden I framtiden tror man att följande faktorer kommer påverka elmarknaden: Ökade kostnader för elcertifikaten (2035 sista året) Höjda energiskatter En gemensam europeisk elbörs Kärnkraften Energieffektivisering Strukturaffärer Nya aktörer agerar på elmarknaden Utsläppsrätter Nya krav på elmätning 3

8 Värme normalårskorrigerad förbrukning (kwh/m² BRA) Exempel från Västra Götalandsregionen, Partille kommun och Falköpings kommun Några av de beslut som fattats i Västra Götalandsregionen och i kommunerna belyses här nedan. Bilden visar hur man bl a arbetat med energieffektivisering inom Västfastigheter i Västra Götalandsregionen. Västfastigheter/Västra Götalandsregionen Sjukhus Västfastigheter Nyckeltal kwh/m 2 BRA SÄS Sjukhu Sjukhu Dalslands Sjukhu Hög Alings Strömstads Kärnsjuk huset NÄ Mölndals Uddevalla Kungälvs SÄS VF Sahlgrenska Östra Elförbrukning inkl kyla (kwh/m² BRA) Beslut i Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen Grön El Regionfullmäktige har efter en motion beslutat att den elenergi som förbrukas i regionens ägda fastigheter och för den av regionen bedrivna verksamheten ska vara producerad enligt Naturskyddsföreningens gällande kriterier för Bra miljöval på elmarknaden eller sk Grön El. Anbudsgivare ska lämna a-pris öre/kwh, som ett påslag till det i svensk valuta prissäkrade a-priset för leverans av grön el enligt ovan. 4

9 Partille kommun Det kommunala bostadsbolaget Partille Bo i Partille har beslutat att investera i två vindkraftverk. Man valde att lägga ut samordningsansvaret och handeln med El-certifikat på den el som man producerar på ett elhandelsbolag. Detta skedde genom offentlig upphandling. Falköpings kommun De kommande fem åren investerar Falköpings kommun 70 miljoner i vindkraft. Målet är att kommunen som organisation ska bli självförsörjande på el från vindkraftverk. Genom delägarskap i aktiebolag och ekonomiska föreningar investerar kommunen upp till 15 procent i planerade vindkraftparker och grupper om minst tre verk. Falköping producerar el som säljs från de bolag man är delägare i och köper el på marknaden som innan. Detta gör att elpriset inte påverkas men man får intäkter från delägarskap, slutsatsen blir inget lägre elpris men minskad nettokostnad för kommunen samt lokalt delägande som ger ett mervärde genom att vinsterna finns kvar inom kommunen genom dess invånare och företag. Det lokala delägandet minskar även konflikterna för fortsatt utbyggnad. Beslut fattade i Falköpings kommun: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga lokal vindkraft motsvarande kommunens egen elförbrukning som 2008 var 25 GWh Kommunens ägande ska utövas genom delägarskap i aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt nedanstående riktlinjer. Kommunens kapitaltillskott till bolag eller ekonomisk förening är en finansiell investering. Investeringar planeras till 70 miljoner kronor. Varje beslut om ägande i ett lokalt vindkraftföretag ska bedömas för sig och om delägandet bedöms lönsamt beslutas detta av kommunstyrelsen. Förslag på olika inriktningsnivåer som kan användas inom Grön El Utifrån en kartläggning av de medverkande aktörernas elbehov idag och framöver och samtal med de leverantörer och experter som vi mött på våra arbetsträffar har arbetsgruppen konstaterat att det finns flera viktiga faktorer som spelar roll när man upphandlar el. Användningen, behoven och de krav som ställs på vilken slags el som köps ser olika ut. Vissa kommuner ställer inga krav medan andra, tagit beslut om egenproducerad el. I första hand måste det därför finnas en inriktningsnivå av inköp av el som man väljer att anta vilket bygger på de ambitioner man har i form av tydliga mål och energiplaner. 5

10 Nedanstående är reflektioner av vad som är viktigt för att lyckas med sina ambitioner om inköp av grön el:. - Samverkan med fler aktörer inom regionen inför en upphandling, tillsammans kan man benchmarka och få med viktiga erfarenheter från andra liknande upphandlingar som är till nytta för framgång. - Hur organiserar man sig inför en upphandling i kommunen och vilka underlag krävs? T.ex. bör andra upphandlare också finnas med som ansvarar för produkter med hög energianvändning som byggnader, värme. Man behöver också involvera kommunens miljö/energistrateg för att verka för att nå uppsatta mål. Områdesansvarig bör också finnas med. - Krav på nätbolagen genom att analysera konsumtionsmönster/mätdata för att undvika kommande effekttariffer och minska topparna i syfte att förhindra att den mer miljöpåverkande elproduktionen startar. Ökade resurser till de som ansvarar för el, som skapar möjligheter att kunna arbeta mer aktivt inom kommunen, organisationen eller regionen - Kontroll bör ske kontinuerligt av att beslutsprocessen efterlevs i vardagen, dvs. att bolagen inom kommun, region följer de beslut som fattats. Här bör man utse någon person som ansvarar för frågan. Arbetsgruppen vill visa på fem inriktningsnivåer: Inriktningsnivå 1 Enbart förnyelsebar el köps in. Detta innebär att kontrollen måste ske hos kommunen som av sin leverantör kräver bekräftelse av att leverans har skett av förnyelsebar el. Inriktningsnivå 2 Inköp av Bra Miljömärkt el och tillgång till den tredjepartsrevidering som görs av SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Inriktningsnivå 3 Inköp av närproducerad/lokal förnyelsebar el och därmed minska förluster på elnätet, detta kräver ett lokalt energiproduktionsbolag. Inriktningsnivå 4 Egenförsörjning av el genom att bygga nytt t.ex. Vind-el. - Beträffande det administrativa förfarandet underlättas detta genom samarbete med ett elhandelsbolag. Inriktningsnivå 5 Nettoproducent av el dvs. att producera mer el än vad man konsumerar. - Här bör man undersöka om man behöver ett energiproducerande bolag för ändamålet eller om det är tillräckligt att samarbeta med annan aktör som administrerar, som i inriktningsnivå

11 Bilaga 3 Grön El ETAPP II Gemensamma kriterier utifrån inriktningsnivåerna Utbildning - Workshop - Kriterier Under arbetets gång växte behovet av att förstärka kunskaperna om elmarknaden och förfarandet/rutiner avseende en upphandling. Efter det att arbetsgruppen identifierat inriktningsnivåer för inköp av grön el konstaterande man att nästa steg är att skapa kriterier utifrån de nivåer man väljer. Arbetsgruppen föreslog därför en gemensam utbildningsdag, med medverkan av olika experter, för att samla kunskap och i workshopform arbeta fram kriterierna för de olika inriktningsnivåerna. Inbjudan föreslogs gå till samtliga deltagare i överenskommelsen Grön El. Förslag på innehåll: 1. VAD är det man upphandlar - kunskap om produkten El och förnyelsebar el, - marknadens funktion - hur elsystemet fungerar 2. HUR och NÄR - Hur man som offentlig aktör upphandlar el på bästa sätt för att attrahera flera leverantörer, ska man vara stor eller liten kund dvs. LoU-frågor - Ska man ha flera leverantörer av el - Avrop, när i tiden är det bäst - Vilka krav och kriterier kan man ställa på leverantörerna - Hur proaktiv kan leverantören vara. OBS. Denna utbildning finns idag inte tillgänglig på marknaden, men en sökprocess har inletts för att undersöka olika möjligheter. Återkoppling sker i frågan.

12 Tabellen nedan visar när organisationerna upphandlar nästa gång. Kommun Nästa el-upphandling MTG (Mariestad, Töreboda, Gullspång) 2010 Götene 2011 Skara 2011 Strömstad år 2013 (från 2014) Lidköping 2011 Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-Ed, 2011 för 2012 Färgelanda, Mellerud, Åmål) Trollhättan Påbörjas våren 2011 för att gälla från 2014, (El har upphandlats för helåren ) Vårgårda 2011 Falköping 2012 Uddevalla 2012 Tjörn GBG UB år dvs 2013 Göteborgs stads upphandlingsbolag 2013 Lerum 2013 Partille 2013 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen 2013 för avrop Ulricehamn Vet ej 9 kommuner upphandlar el från Vårgårda, 5 Dalslandskommunerna, Lidköping, Skara och Götene. 2 kommuner upphandlar el 2012, Falköping och Uddevalla. 4 kommuner, Göteborgs Upphandlingsbolag och Västfastigheter, Västra Götalandsregionenregionen upphandlar el från Här finns möjligheter att påbörja arbetet redan nu. Kommunerna är Strömstad, Lerum, Partille och Tjörn(Gbg UB)

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL

KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL KLIMATSMARTA INKÖPSBESLUT - EL Medverkande i el-gruppen Göteborgs stad Partille kommun Dalslands kommunerna Lerums kommun Mariestads kommun Strömstad kommun Västra Götalandsregionen Vårgårda kommun Uddevalla

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

INBJUDAN. Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari Anmälan senast 31 augusti 2016 till:

INBJUDAN. Samordnad upphandling av Elkraft Leveransstart 1 januari Anmälan senast 31 augusti 2016 till: 1 (6) INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 17-134 Leveransstart 1 januari 2017 Anmälan senast 31 augusti 2016 till: Elkraft 17-134 HBV Box 5199 121 18 Johanneshov eller elkraft@hbv.se 2 (6) 1 Inbjudan

Läs mer

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor)

Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) 2002-04-25 LOC 0112-1145 LS 0112-0693 1(6) Landstingskontoret Registraturen Box 22550 104 22 STOCKHOLM Remissvar Motion 2001:40 om att landstinget ska köpa miljömärkt el (3 bilagor) Ärendet Remissvar på

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET

SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET Tomas Ekberg Västra Götalandsregionen Skövde 110405 Varför och hur attrahera de mest attraktiva? Humankapital kommande bristvara och viktigaste insatsvara i en modern kunskapsdriven

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland

Klimatstrategi för Västra Götaland Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet av fossil energi i Västra Götaland till 2030 Behålla välfärden och skapa fler jobb Ta ansvar för kommande generationer Skapa långsiktigt samarbete mellan

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer