KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET"

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur- och fritids-förvaltningens stöd till föreningar... 7 Grundstöd... 7 Verksamhetsstöd... 8 Lokalstöd... 8 Driftstöd... 9 Stöd till verksamhetsutveckling... 9 Utbildningsstöd Stöd till föreningsdrivna ridskolor Särskilt stöd taxa för föreningar Huvudprincip vid fördelning av tider i kommunala lokaler och anläggningar

3 VIKTIGA DATUM 25 FEBRUARI Sista dag för ansökan om verksamhetsstöd för perioden 1 juli-31 december föregående år. 25 AUGUSTI Sista dag för ansökan om verksamhetsstöd för perioden 1 januari-30 juni innevarande år. SENAST 1 DECEMBER Sista dag för ansökan om grundstöd (skickas in snarast efter årsmöte) Sista dag för ansökan om lokalstöd (skickas in tillsammans med ansökan om grundstöd snarast efter årsmöte) Sista dag för ansökan om driftstöd för kommande år. HELA ÅRET Skicka in ansökan om utbildningsstöd snarast, dock senast tre månader efter genomförd kurs. Förening kan söka stöd för verksamhetsutveckling när som helst under året. Grundstöd, lokalstöd och driftstöd, se ovan. ANSÖKAN OM TIDER I KOMMUNALA IDROTTSANLÄGGNINGAR Senast den 15 april vill vi att ni ansökt om tider i kommunens lokaler. Se sidan 11 för vidare information. 3

4 VILLKOR FÖR STÖDBERÄTTIGADE FÖRENINGAR STÖDBERÄTTIGAD FÖRENING Karlstads kommun har olika stöd som syftar till att stimulera barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. En förening som erhåller stöd hos Karlstads kommun har möjlighet att ta del av 0- taxan i kommunens anläggningar. Utöver 0-taxan finns andra stöd som ni kan läsa om i detta regelverk. För att en förening ska kunna bli stödberättigad hos kommunen ska den: bedriva huvuddelen av sin ideella verksamhet inom Karlstads kommun bedriva verksamheten i en drogfri miljö vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla ha godkända stadgar, ansvarig styrelse och revisorer ha minst 5 godkända sammankomster per termin (se sidan 8 för godkända sammankomster) hålla årsmöte varje år där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns och skicka in dessa till kommunen i samband med ansökan om grundstöd ha minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år, för medlemmar med funktionsnedsättning* finns ingen övre åldersgräns ha ett plus- eller bankgiro samt ett organisationsnummer skicka in en ansökningsblankett som finns på karlstad.se 4

5 vara medlem i en riksorganisation som ger statligt stöd till barn- och ungdomsverksamhet, undantag kan eventuellt göras efter särskild prövning. Stödberättigade föreningar ska aktivt arbeta med att: bidra till en god folkhälsa genom att främja individens psykiska, fysiska eller sociala välbefinnande se till att jämställdhet genomsyrar såväl organisation som verksamhet främja integration samt arbeta för en god mångfald inom föreningen aktivt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering inom föreningen. STÖDBERÄTTIGAD MEDLEM Med stödberättigad medlem avses person som: fyller lägst 7 år och högst 20 år under innevarande år betalar en årlig medlemsavgift på minst 50 kronor eller ingår i en familj som betalar en familjeavgift på minst 150 kronor är registrerad i föreningens medlemsförteckning. LÖPANDE PRÖVNING Kultur- och fritidsnämnden prövar löpande om föreningen ska godkännas som stödberättigad. Att föreningen fått stöd en gång garanterar inte fortsatt stöd eller stödnivå. En förening som inte uppfyller fastställda villkor kommer automatiskt att avregistreras som stödberättigad förening. Förening som inte kan redovisa föreskrivet antal medlemmar kan efter prövning medges att stå kvar som stödberättigad förening i ett år. Om föreskrivet medlemsantal därefter inte uppnås kommer föreningen att avregistreras som stödberättigad förening. De olika stöden granskas kontinuerligt, och varje år sker ett urval av föreningar som granskas. ANSÖKAN Alla ansökningar ska vara undertecknade av föreningens ordförande eller en firmatecknare som är utsedd av föreningen. flersektionsförening En så kallad flersektionsförening ska söka stöd genom sin huvudförening, vilken även tar emot allt stöd från kultur- och fritidsförvaltningen. Felaktiga uppgifter i ansökan Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av beviljat stöd påverkar kommande års stöd och medför återbetalningsskyldighet för föreningen. 5

6 SKULDER TILL KOMMUNEN Upprepad försening med hyra eller avgifter Upprepad försening med hyra eller andra avgifter till kommunen medför att kultur- och fritidsnämnden kan besluta att föreningen inte längre ska vara stödberättigad, alternativt inte ha möjlighet att nyttja kommunala anläggningar och lokaler. Reglering av skuld En förening som per den 31 december är skyldig kommunen pengar, måste reglera sin skuld eller träffa avtal om avbetalning med kultur- och fritidsnämnden innan ytterligare bidrag kan utbetalas. VILKA FÖRENINGAR KAN INTE FÅ STÖD? Följande föreningar får inget föreningsstöd: Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Föreningar som får stöd till samma verksamhet via annan kommunal förvaltning. Korplag anslutna till föreningen Korpen Karlstad. Studieförbund. Stödföreningar och supporterklubbar. Om kultur- och fritidsnämnden, vid tidpunkten för utbetalning av föreningsstöd, har fordringar på föreningen har kommunen rätt att avräkna sina fordringar mot de stöd föreningen är berättigad till. FÖRENINGARS IDENTITET Förtydligande gällande föreningars identitet: Organisationsnumret är föreningens unika kännetecken och ses som föreningens identitet. En förening kan endast ha ett organisationsnummer som tillhör huvudföreningen. Alla stöd betalas ut till huvudföreningen. Förening som avvecklas, går i konkurs eller på annat sätt upphör och tilldelas nytt organisationsnummer, betraktas av kommunen som en ny förening. Förening som i speciella fall enbart byter organisationsnummer, ska informera kulturoch fritidsförvaltningen om detta i förväg så att särskild bedömning kan göras. 6

7 KULTUR- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR GRUNDSTÖD Stödets ändamål är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet medlemmar mellan 7-20 år i föreningen. Stödet måste sökas årligen för att föreningen ska stå kvar som stödberättigad förening. Underlag för stödet är uppgifter från föregående verksamhetsår. Grundstödets storlek och uppdelning beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden. ska skickas in på särskild blankett snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. 7

8 VERKSAMHETSSTÖD Syftet med verksamhetsstödet är att uppmuntra den gruppverksamhet som föreningarna bedriver. Det är närvarokorten som ligger till grund för ansökan. På närvarokorten redovisas de deltagartillfällen, som sker i föreningens regi, för barnoch ungdomar i åldern 7-12, och år samt för personer med funktionsnedsättning. Stödberättigade föreningar måste söka verksamhetsstöd. För att sammankomsten ska vara stödberättigad ska den: pågå i minst 60 minuter ha minst tre stödberättigade deltagare vara planerad vara ledd av ledare som är lägst 13 år och utsedd av föreningen. Instruktioner för verksamhetsstöd En deltagare får bara räknas en gång per dag och verksamhet. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt. Ledare i åldern är också stödberättigade. För grupp med 3-10 deltagare är en ledare stödberättigad och för större grupper är två ledare stödberättigade. För deltagare och ledare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns (se definition på sista sidan) Följande aktiviteter är inte stödberättigade: fester, firande av högtid, publika arrangemang, sammankomster anordnande av samarbets-, distrikts- eller riksorganisationer, aktiviteter i skolans regi, studiecirklar med mera. Närvarokorten ska sparas av föreningen i fem år och ska kunna visas upp vid en eventuell kontroll. Beloppen för verksamhetsstödet fastställs av kultur- och fritidsnämnden inför varje år. som avser perioden 1 januari till och med 30 juni ska vara inlämnad senast den 25 augusti och ansökan som avser perioden 1 juli till och med den 31 december ska vara inlämnad senast den 25 februari. skickas in digitalt via interbook.karlstad.se. Det är inte tillåtet att redovisa aktiviteter från föregående redovisningsperiod. LOKALSTÖD Föreningar kan få stöd för egna och långtidsförhyrda verksamhetslokaler där föreningen bedriver sin ideella verksamhet. Syftet med stödet är att underlätta även för föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar. Stöd beviljas med maximalt X procent av stödgrundande lokalkostnader dock högst Y kr per år och förening eller antalet deltagartillfällen gånger Z kronor. Beloppen beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden. Beviljande sker efter särskild prövning. Normalt gäller föregående års kostnader och deltagartillfällen som underlag för stödet. Villkor och information Lokalstöd utgår endast till föreningar som är stödberättigade. Lokalen ska vara godkänd av kommunen för barn- och ungdomsverksamhet, såväl utifrån säkerhet som tillgänglighet. Kommunen ställer krav på energieffektiviseringar och val av energikällor. Föreningar i kommunala anläggningar kan inte söka lokalstöd. Stöd ges inte för lokaler utanför Karlstads kommun. Stöd ges inte för lokaler hyrda i andra hand eller då privatpersoner står för hyreskontraktet. Stöd ges inte för kanslilokaler. Stöd utgår inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang eller sammankomster där det förekommer ekonomiska vinstintressen såsom bingo, loppmarknad, försäljning etc. 8

9 Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller t.ex. bygglov, brandsäkerhet och försäkring. Lokalstöd kan undantagsvis beviljas vid korttidshyra (timtaxa) i andra lokaler än i kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar. ska skickas in tillsammans med ansökan för grundstödet snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år. Godkända kostnader är bland annat hyra, energi, vatten/avlopp, soptömning, sotning och försäkring. DRIFTSTÖD Stödberättigade föreningar kan söka driftstöd till egna anläggningar som används i egen regi. Främst till barn- och ungdomsverksamhet, eller till anläggningar som kultur- och fritidsnämnden bedömer vara till nytta för allmänheten. Syftet med stödet är att underlätta för föreningar som själva driver sina anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden fastställer belopp och anläggningar varje år. STÖD TILL VERKSAMHETSUTVECKLING Stöd till verksamhetsutveckling kan sökas av stödberättigade föreningar för att utveckla verksamheten för nya målgrupper utifrån Karlstads kommuns hållbarhetsstrategier. Syftet med stödet är att uppmuntra och stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet utifrån kommunens prioriterade områden. Särskilda prioriteringsområden är: integration jämställdhet personer med funktionsnedsättning och deras förutsättningar att delta på lika villkor. Stödet kan sökas löpande och beviljas efter särskild prövning. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för mer information. Villkor och information Anläggningar som kan vara föremål för driftstöd handläggs efter särskild prövning. Driftstöd kan inte sökas för en anläggning där det finns ett befintligt avtal med kommunen. Driftstöd söks för nästkommande år. skickas in digitalt via interbook.karlstad.se och där specificerar ni de kostnader föreningen haft för anläggningen och bifogar en resultaträkning där kostnaderna framgår. ska vara inlämnad senast den 1 december för nästkommande år. 9

10 UTBILDNINGSSTÖD Stödet ges till stödberättigade föreningar och avser att stimulera utbildning av ungdomsledare och funktionärer. Syftet är att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet. Stöd kan också sökas för kunskapshöjande insatser inom Karlstads kommuns prioriterade områden för stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Stödet riktar sig till personer som har eller förväntas få ledaruppdrag efter genomförd utbildning. Villkor och information Stöd utgår till personer som fyller minst 13 år det kalenderår utbildningen genomförs. Utbildningen ska till minst 25 procent bestå av ämnen/områden såsom ungdomsledarskap, föreningskunskap, metodik och pedagogik med särskild inriktning mot integration, jämställdhet eller personer med funktionsnedsättning i ungdomsarbetet. Utbildning av ledare och funktionärer ska anordnas av förening, distriktsförbund, riksorganisation, SISU Idrottsutbildarna eller studieförbund. Stöd kan undantagsvis sökas av föreningsanställd personal. Stöd ges inte till studiecirklar, träningsläger, distriktsläger, fjällresor eller yrkesutbildning. Utbildningsstöd kan sökas med upp till 50 procent av godkända kurskostnader. Kulturoch fritidsnämnden fastställer högsta belopp som kan beviljas per år. STÖD TILL FÖRENINGSDRIVNA RIDSKOLOR Stödberättigade föreningar som bedriver ridskola kan söka stöd för sin verksamhet. Stödet syftar till att underlätta för föreningar att bedriva ridskoleverksamhet. Stöd kan beviljas inom områden som till exempel investeringar, material och ridverksamhet. görs löpande under året. Stödet beviljas efter särskild prövning. SÄRSKILT STÖD Kultur- och fritidsförvaltningen ger även stöd till utbyte mellan ungdomsföreningar i Karlstads kommun och dess vänorter. Särskilt stöd kan beviljas till kostnader i samband med reparationer eller reinvesteringar i inventarier, maskiner eller liknande. görs löpande under året. Kontakta någon av kultur- och fritidsförvaltningens fritidskonsulenter för mer information kring ansökan om de särskilda stöden. Stödet beviljas efter särskild prövning. skickas in efter genomförd kurs till kultur- och fritidsförvaltningen, ansökan ska komma in senast 3 månader efter utförd kurs. 10

11 0-TAXA FÖR FÖRENINGAR Stödberättigade föreningar hos kultur- och fritidsförvaltningen har subventionerad hyra för träning i kommunens lokaler och anläggningar. Syftet med stödet är att uppmuntra och underlätta föreningarnas verksamhet i kommunens anläggningar. För matcher, arrangemang, träningsläger, utbildningar och liknade, samt för träning utanför ordinarie säsong på konstgräsanläggningar och i Våxnäshallen, utgår avgift enligt fastställd taxa. Ordinarie säsong Att ange en generell start- och sluttid för en säsong är inte möjligt. Anledningen är att yttre faktorer påverkar tiderna, t.ex. skollov, skottår, olika förbunds serieläggning osv. Nedanstående tider får ses som riktlinjer. Kultur- och fritidsförvaltningen fastställer exakta tider för 0- taxan inför varje säsong. Utomhusidrotter, sommar 31 veckor/år, 1 april till och med 31 oktober Amerikansk fotboll, fotboll, rugby. Utomhusidrott, vinter 20 veckor/år, lördag vecka 43 till och med vecka 11. Bandy, skridsko-/hastighetsåkning. Inomhusidrott, vinter 27 veckor/år, första helgen i september till och med vecka 11 Ishockey, konståkning. Inomhusidrott 45 veckor/år, vecka 32 till och med vecka 24, viss variation kan förekomma bland anläggningarna. Basketboll, bordtennis, budo, bågskytte, danssport, gymnastik, handboll, handikappidrott, innebandy, judo, sportskytte, taekwondo, tyngdlyftning, volleyboll. Vattenidrott, inomhus 48 veckor/år, vecka 32 till och med vecka 27. Stängt fyra veckor. Simsport, sportdykning, triathlon. Övriga idrotter 31 veckor/år, En vecka in i maj till 30 september på Tingvalla IP 21 veckor/år, 1 oktober till 30 april i Våxnäshallen. Friidrott. Tilldelas tider beroende på idrott Akademisk idrott Skolidrott HUVUDPRINCIP VID FÖRDELNING AV TIDER I KOMMUNALA LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar tider utifrån ett helhetsperspektiv där så många behov som möjligt tillgodoses. Föreningar kan fritt söka tider efter önskemål. Förvaltningen ansvarar sedan för att fördelningen sker i enlighet med nedanstående principer och prioriteringsordning. Detta utifrån intentionen att skapa ett brett utbud av möjligheter för barn och unga att vara fysiskt aktiva. Fördelningen justeras allteftersom efterfrågan varierar. Den ska både ge utrymme för nya verksamheter att uppkomma och ge befintliga föreningar möjlighet till framtidsplanering. Det innebär att en förening kan få byta lokal, eller få mer eller mindre tider, olika säsonger beroende på efterfrågan på tider samt omfattning av aktivitet. Det innebär också att nya föreningar kanske inte får plats i den lokal man helst önskar. Huvudprincip Generellt gäller att minst 75 procent av tiden mellan på vardagar i breddanläggningar ska fördelas till barn- och ungdomsverksamhet. Aktivitet ska skapas åt så många som möjligt. Fördelning av tider ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv. Fördelning av lokalresurser ska om möjligt se till att ingen blir utan tilldelning. Hänsyn ska tas till geografiska förutsättningar. En rimlig fördelning ska ske mellan bredd och elit samt mellan olika idrotter. 11

12 Dessutom ska publikattraktivitet och kommunens prioriterade områden (se sidan 9) beaktas. Villkor och information Huvudprincipen är att 75 procent av tiden på vardagar mellan ska tilldelas barnoch ungdomsverksamhet. Dock kan vissa undantag göras för anläggningar med elitkaraktär. Karlstads kommun anser att bäst förutsättningar för elitidrott skapas genom en bred satsning för barn- och ungdomsidrott. Kultur- och fritidsförvaltningen bestämmer inför varje år vilka anläggningar som ska anses vara av elitkaraktär eftersom de kan variera över tid. Prioriteringsordning 1. Stödberättigad förening med idrottslig verksamhet enligt huvudprincipen. 2. Utifrån verksamhetens ordinarie säsong samt utifrån anläggningens huvudsakliga inriktning. 3. Föreningar med idrottslig verksamhet som deltar i distrikts- eller riksserier. 4. Stödberättigad förening som inte är ansluten till Riksidrottsförbundet. 5. Förening som får stöd från annan kommunal förvaltning. 6. Förening som varken är stödberättigad eller är ansluten till Riksidrottsförbundet. 7. Kommunal verksamhet. 8. Privata hyresgäster. 9. Föreningar och privata hyresgäster från annan kommun * Definitionen av funktionsnedsatt i detta regelverk avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. 12

13 Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se. November 2014

STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2017:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrott & förenings bidrag och kan hyra anläggning

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Övergripande mål för stöd till ideella föreningar Staffanstorps kommun vill genom olika stödformer ge föreningar möjligheter att genomföra stimulerande,

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd 2015-12-07 2 (13) Innehållsförteckning Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Särskilda bestämmelser... 7 AKTIVITETSBIDRAG... 7 LOKALBIDRAG... 9 BIDRAG TILL KULTUR- OCH

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar

Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar Villkor och regler för föreningar som ska söka idrotts- och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Reviderad 2014-12-19

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL.

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. FÖRENINGSSERVICE NYA BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70. ADRESS:

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Att bli en bidragsgodkänd förening En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd förening kan söka alla Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag och

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR Beslutat av idrottsnämnden den 20 december 2011 Reviderat av idrottsnämnden den 22 maj 2012 Förslag till ändringar i Kursiv stil Föreningslivet, som i det närmaste

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Föreningsstöd i Skara kommun

Föreningsstöd i Skara kommun Föreningsstöd i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Gäller från 2016-04-14 Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

BIDRAGSREGLER. för. Barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun. Gällande from

BIDRAGSREGLER. för. Barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun. Gällande from BIDRAGSREGLER för Barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun Gällande from 130101 INLEDNING Ett rikt föreningsliv är en ovärderlig tillgång för Uppsala kommun och dess invånare. De många ideellt arbetande

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET. Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1

Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET. Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1 Bidragsregler FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping 1 Vårt diarienummer: KFN-42/2007 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2007-02-28 Redaktionella

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun

FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun Regler för FÖRENINGSSTÖD för ungdomsföreningar i Årjängs kommun Observera ändrade ansökningsdatum från och med 2018 Innehåll Föreningsservice och nolltaxa sid 2 Allmänt sid 3 Stöd till ungdomsförening

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Tillväxtförvaltningen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen... 3 Syfte...

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 2 Att starta förening 3 Föreningens verksamhet 3 Utbildning 4 Föreningens anläggningar 5 Övriga bidrag 6 Begränsningar för bidragsgivning 6 KONTAKT 7 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Kvällens tider! Välkomna Stöd och regler Fika karlstad.se Interbook ApN Närvarokort på nätet 19.

Kvällens tider! Välkomna Stöd och regler Fika karlstad.se Interbook ApN Närvarokort på nätet 19. Välkomna! Kvällens tider! 18.00 Välkomna 18.10 Stöd och regler 18.40 Fika 19.00 karlstad.se 19.10 Interbook 19.35 ApN Närvarokort på nätet 19.50 Övriga frågor karlstad.se karlstad.se/uppleva-och-gora/

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Riktlinje för föreningsstöd

Riktlinje för föreningsstöd nternati Riktlinje för föreningsstöd Beslutad av Individ- och familjenämnden 18 juni 2013 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Riktlinjer för individ- och familjenämndens föreningsstöd inom

Läs mer

Grundstöd Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser.

Grundstöd Grundstödet är till för att invandrarföreningar ska kunna finnas till och erbjuda mötesplatser. Arbetsmarknadsförvaltningen Riktlinjer för att ansöka om stöd från arbetsmarknadsförvaltningen Ett pulserande föreningsliv är en viktig tillgång för Helsingborg och för helsingborgare. För att stimulera

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25

BIDRAGSREGLER. För barn och ungdomsföreningar. i Knivsta kommun. Gäller from januari 2007. Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 BIDRAGSREGLER För barn och ungdomsföreningar i Knivsta kommun Gäller from januari 2007 Fastställd av Skol-, kultur- och socialnämnden 2006-10-25 Adress: Knivsta Kommun 741 75 Knivsta, Tel. 018-34 70 00

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun

BIDRAGSREGLER. För barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun BIDRAGSREGLER 2012 För barn- och ungdomsföreningar i Uppsala kommun Postadress: Uppsala kommun, Fritids- och naturkontoret, 753 75 Uppsala E-post: fritids-naturkontoret@uppsala.se www.uppsala.se Innehåll

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Dnr 85/2016 Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 49. Uppdateras före 2020-06-20. 1/7 Innehållsförteckning Allmänt om föreningsstöd... 3 Allmänt om ansökan... 3 Bidragsformer...

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

NORMER 1(5) Normer. Fr.o.m. 2012-12-06. För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar

NORMER 1(5) Normer. Fr.o.m. 2012-12-06. För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar NORMER 1(5) Normer Fr.o.m. 2012-12-06 För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar 2 Föreningsstöd gällande ungdoms-, idrotts-, handikappoch pensionärsföreningar i Rättviks

Läs mer

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer