Styrelsemöte nr söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm"

Transkript

1 Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth, förbundschef Återbud: P-G Fahlström 26. Öppnande av mötet Förbundschefen Thomas Angarth öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade kort om ett pågående beslutskommittéärende. 27. Val av ordförande för mötet att välja Ninnie Broberg till ordförande för mötet. 28. Val av justerare att välja Christine Gandrup till justerare att jämte mötesordförande justera protokollet. 29. Val av sekreterare att välja Thomas Angarth till sekreterare. 30. Godkännande av dagordning Anders Mårtensson anmälde punkter; Översyn stadgarna Hemsidan Simon Ottosson anmälde punkter; EM-utvärdering Kommunikation personal/styrelse Värdegrund Styrelsen anmälde: Press/media, beslutskommittéärende att godkänna dagordningen med tilläggen under övriga frågor. 31. Godkännande av protokoll att godkänna protokoll nr 2 12/13 och lägga det till handlingarna. 1 (8)

2 32. Inför dagens möte, kort presentation, förväntningar, ambitioner Samtliga fick göra en kort presentation av sig själva och förväntningarna inför dagens möte och framtiden. 33. Ekonomi. a) Innevarande prognos prognos arbete i framtiden Thomas visade en prognos för 12/13 vilket visade på ett försämrat resultat beroende på bl.a. ytterligare försämringar i SF-stödet. Sedan diskuterades om hur prognoserna framöver skall rapporteras. att FC gör kvartalsprognoser till styrelsen. b) Likviditetsprognos Joachim och Thomas hade gjort ett underlag för en likviditetsprognos fram till juni 2013 som visade behov att tillföra medel ca under december samt ca under maj juni. c) RF-lån, förskott Thomas visade på de två alternativen som finns hos RF, antingen begära förskott eller låna pengar av RF. att ansöka om att låna pengar av RF att Joachim och Thomas undersöker hur vi skall gå tillväga. Se ovan d) Ekonomi, långsiktigt e) Budget 13/14 Thomas visade ett utkast på budget för 13/14 där endast intäktssidan bearbetats och visade på en ytterligare försämring under bidrag, SF-stöd och elitidrottsstödet. att Thomas i samråd med Stefan fortsätter arbetet parallellt med ovanstående punkter. 34. Beslutspunkter 1. Presentation, underlag för handlingsplan, programförklaring En "presentationsrunda" genomfördes och därefter gjorde Stefan Sjöö en föredragning som motsvarande den som gjordes för distrikten och föreningarna i samband med verksamhetskonferensen. 2. Verksamhetsinriktning tagen/viktiga kompletteringar a) Mål Stefan menade att vi saknar ett gemensamt och övergripande mål för hela verksamheten och hela badmintonsverige, ett mål alla kan samlas runt och alla kan ställa sig bakom. 2 (8)

3 att få fram ett gemensamt mål för Badminton Sweden. att en grupp som består av Ninnie, Stefan, P-G och Simon, tar fram ett förslag till gemensamt mål. b) Ansvar/roller och befogenheter Ninnie informerade om hur den nya centrala matrisorganisationen sedan något år tillbaka har landat. Denna saknar i viss mån tydlighet kring roller/ansvar etc. c) Kommunikation Ninnie informerade om att det i verksamhetsinriktningen finns att en intern & extern kommunikationspolicy ska tas fram. att ta fram denna kommunikationspolicy snarast möjligt och beakta då ev. organisationsförändringar/kommunikationsvägar. Beslöts angående punkterna b) och c) att den tidigare organisationsgruppen Ninnie, Gustav, Thomas fortsätter och utökas med Anders, Joachim, Jeanette och Simon och delar upp arbetet mellan sig 3. Omorganisation / Proposition Som inledning på denna punkt föredrog Jeanette den nya modellen för SF-stöd vilket visar att badminton fortsättningsvis tappar bidrag de kommande åren. Jeanette hade kontaktat RF-ansvariga och styrelsen fick ett klargörande hur modellen fungerar in i detalj. Stefan föredrog resten av ärendet med bakgrunden att regionsamarbetet är något man tidigare beslutat om att sträva efter för att få igång igen men som gått trögt. Beslöts att tillsvidare lägga resterande skrivning som intern bilaga A till originalprotokollet. 4. Nationellt Badminton Center NBC har funnits i fyra år. Malmö kommun är succesivt på väg att backa ur sina åtaganden vilket innebär att förbundet nu är tvingat att finna en långsiktig lösning på frågan. Det framtida strategiska beslutet kring centraliserad träning måste bli sanktionerat i hela badmintonsverige. Centraliserad träning är många förespråkare för, formen idag kan eventuellt ifrågasättas och omarbetas. Vi har förutsättningar att vara kvar i Malmö till men om förändringar skall ske är det nog lämpligt att dessa finns klara fr.o.m. sommaren (8)

4 att omgående skicka ut enkät i badmintonsverige om hur man anser att den centraliserade träningen i Sverige skall bedrivas och för vilka? Med enkät som underlag ta fram beslut om hur BS anser att den centraliserade träningen skall bedrivas. Skaffa stöd för beslutet (t.ex. i anslutning till SIS 2013) bland ledare, spelare och tränare. att bilda en grupp med P-G, Anders, Christine och Jonas Herrgårdh som sammanställer en enkät. att till nästa styrelsemöte ha ett underlag färdigt i NBC-frågan. 5. Omorganisation/Externa intäkter Bakgrund Stefan föredrog och menade att externa intäkter saknas i verksamhetsplanerna. Insatser har gjorts tidigare men inte givit några större resultat och vi har endast en större sponsor i Wilson. att tillsätta en grupp bestående av Stefan, Joachim och Christine som får i uppdrag att ta fram olika paket för att stärka de externa intäkterna och samtidigt ser till att få ut dessa på marknaden. att införa EXTERNA INTÄKTER (arbetsnamn) som en service/stödfunktion. 6. Verksamhetsplaner Thomas har gjort ett enormt jobb med att få en budget i balans för innevarande räkenskapsår. Budgeten är ett verk som kommit fram i absolut sista stund p.g.a. rådande omständigheter. Budgeten har skurits och vi saknar koppling till de verksamhetsplaner som ligger/föredrogs på förbundsmötet. Likviditeten är ansatt efter EM och vi måste hålla kontroll på denna. Beslöts att Thomas fortsätter prioriteringar enligt beslut från senaste styrelsemötet i verksamhetsplanerna för innevarande år och säkra att utvecklingen följs och underlaget håller. att parallellt lägga förslag på prioriteringar i verksamhetsinriktningen och förslaget läggs av Ninnie, P-G och Thomas. 7. Utbildning Talangutvecklingsplanen (TUP) är nu till innehållet framtagen. Den ligger idag hos Jonas Rindlaug under VoIB:s vingar. Den måste nu ut och implementeras i verksamheten. 4 (8)

5 att uppdra till VoIB/Utbildning (där Jonas Rindlaug finns) att ta över ansvar för utrullning och implementering av TUP:en i utbildningssystemet och hela organisationen. 8. Ekonomiskt upprop att bordlägga punkten. 9. Inspirationskonvent Simon föredrog ärendet och gick igenom beslutet med mötesplatser och sedan förslag till program för konventet, beslöts: att avvakta beslut från styrelsens telefon/avstämningsmöte 14 nov ang. extra förbundsmöte och därefter fastställa programmet för konventet. 10. Tournament Planner / Proposition Förbundet har under många år betalat avgiften för TP till leverantören i Holland och klubbarna har utan kostnad kunnat nyttja det i alla tävlingar. Skälet till detta beslut var att det fanns stridigheter inom förbundet gällande val av system och det fanns några som ansåg att man skulle välja annan lösning. Med utvecklingen på internationell marknad och utvecklingen i Sverige (endast 3 tävlingar detta år utan TP) kan man konstatera att beslutet var helt korrekt. Fr.o.m. nästa sommar skall vi in i ny avtalsperiod och vi bedömer idag att dagens kostnad om ca 150 kkr/år kommer stiga ytterligare. En kvalificerad gissning ca 200 kkr. att lägga en proposition till det extra förbundsmötet om att avgift skall tas ut av arrangerande klubb för nyttjandet av TP på sanktionerade tävlingar (idag ca ). att Gustav tar fram ett förslag till proposition till nästa styrelsemöte. 11. Extra förbundsmöte Uppdraget från förbundsmötet för nya styrelsen var att lysa igenom förbundets verksamhet och komma med en långsiktig handlingsplan för förbundets verksamhet och ekonomi samt att utlysa ett extra förbundsmöte. att arbeta för ett extra förbundsmöte men avvakta beslut från styrelsens telefon/avstämningsmöte 14 nov. 12. FC Tjänsten, personal att Stefan och Ninnie slutför diskussionerna/avtalet med Thomas om FC-tjänsten. 5 (8)

6 Beslöts att tillsvidare lägga resterande skrivning som intern bilaga B till originalprotokollet. 35. Rapportpunkter 1. Tröja för representanter Stefan föredrog ärendet och menade att när styrelsen/personal är ute i verksamheten skulle det synas att vi är representanter från förbundet. att införskaffa jackor modell soft shell till styrelsen/personal. Jocke kollar med Nordea. att Stefan diskuterar med Wilson eftersom vi vill följa avtalet som finns. 2. Idrottslyftet Utvecklingsplan Simon föredrog ärendet om den information om planerings- och analysarbete som RF har informerat SF om. att Simon arbetar fram ett förslag till utvecklingsplan. 3. SIS tävling - avtal En större diskussion fördes runt arrangemanget om vi skall genomföra sådana arrangemang som kan belasta ekonomin. Sammanfattningsvis menade styrelsen att SIStävlingen är viktig för Badminton Sweden men till kommande år 2014 och framåt utlysa och låta en lokalarrangör genomföra och ta ansvar för hela arrangemanget. Årets tävling 2013, att genomföra tävlingen med risken att den gör ett underskott. 36. Bordlagda ärenden från styrelsemöte nr 1 a) Val av vice ordförande att välja Ninnie Broberg till vice ordförande. b) Styrelsens arbetsordning att godkänna den reviderade arbetsordningen exklusive fokusområden/distriktskontakt. c) Fokusområden/distriktskontakt/riktlinjer att Stefan är styrelsens kontaktperson för ekonomi. att Gustav är styrelsens kontaktperson för personalärenden. att badminton.nu e-postadress är till för de som representerar förbundet. att bokning av resor/boende sker i samråd med FC. 6 (8)

7 att i övrigt bordlägga fokusområden /distriktskontakt till nästa möte. d) Årskalender att genomföra ett styrelsemöte på telefon 14 nov och enda punkten just nu är beslut om extra förbundsmöte samt avstämning av uppdrag. att genomföra ett styrelsemöte den 10 dec ca i Stockholm. e) Aktivitetslistan att bordlägga ärendet till nästa möte. Från styrelsemöte nr 2, telefonmöte a) Erbjudande BEC Hans Lenkert att anta Hans Lenkerts erbjudande att informera styrelsen vad som händer inom BEC och annan internationell verksamhet. 37 Övriga frågor a) Översyn stadgarna Oklarheter råder angående att det är en annan skrivning i tävlingsbestämmelserna, i förhållande till stadgarna, i det pågående beslutskommittéärendet. Beslöt att avvakta det i veckan kommande beslutskommittémötet. b) Hemsidan att bordlägga ärendet till nästa möte. c) EM-utvärdering / rapport EM-rapporten har skickats från Bengt Johansson till RF. Beslöts att Thomas och Simon ser över den och ser till att den läggs på hemsidan. d) Värdegrundsarbete att överföra ärendet till den nya styrelsen efter det extra förbundsmötet. e) Kommunikation personal/styrelse att stryka ärendet då svaren framkommit i ett tidigare skede av mötet. 7 (8)

8 f) Press/media i beslutskommittéärende. att avvakta beslutskommitténs beslut. 38. Mötets avslutande Ninnie avslutade mötet kl och tackade alla för ett bra genomfört möte. Thomas Angarth Sekreterare Justeras: Ninnie Broberg mötesordförande Christine Gandrup Ledamot 8 (8)

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna

Vidare uppvaktades Per Liedstrand med ett fyrfaldigt leve med anledning av sin 60-årsdag. BL fick i uppdrag att ordna Agenda: HGK styrelse styrelsemöte Möte nr: 7/2012 Plats: Lindö Mötestid:, kl.19.00-21.30 Deltagare: Stefan Thorberg (ST), Patrik Stålemark (PS), Louise Lindell (LL), Berndt Lundberg (BL), Wolfgang Erbe

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer