Bankernas betydelse för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankernas betydelse för Sverige"

Transkript

1 Bankernas betydelse för Sverige

2

3 Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Under årens lopp har de spelat en viktig roll i att driva på den tekniska utvecklingen. Svenska banker anses vara de effektivaste i världen, även ur ett kostnadsperspektiv. Denna broschyr är framtagen av Svenska Bankföreningen och beskriver bankernas roll i samhället. Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och skapar förutsättningar så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag. Bankföreningens mål är att verka för högt förtroende för banksektorn samt väl fungerande och konkurrenskraftiga regelverk, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Bankföreningen arbetar också för hög banksäkerhet och väl fungerande infrastruktur för betalningar. Bankföreningen har 27 medlemsbanker, varav åtta är utländska banker.

4 Sveriges banker på 60 sekunder De tjänster och produkter som bankerna tillhandahåller är en förutsättning för att företag på ett effektivt sätt ska få tillgång till kapital för att investera och expandera, kunna ta betalt och betala samt hantera risk och försäkra sig. För hushållen är bankerna en nödvändighet för att kunna handla med kort, betala räkningar, spara pengar på bankkonto, i fonder och aktier, spara till pensionen och låna pengar för husköp och konsumtion. Det finns bankkontor i Sverige, För 10 år sedan fanns det kontor. Det finns 117 banker i Sverige, varav 23 bankaktiebolag, 29 utländska banker, 63 sparbanker och 2 medlemsbanker. Under 2012 gjordes miljoner kortbetalningar i butiksterminaler. Det innebär att varje svensk i genomsnitt gjorde 215 betalningar. 80 procent av alla svenskar över 15 år betalar räkningarna genom sin internetbank personer arbetar i finanssektorn i Sverige, vilket motsvarar cirka 2 procent av landets sysselsatta. Av dessa arbetar i bank. Hushållens banksparande uppgick 2013 till miljarder kronor. Det motsvarar kronor per svensk. 214 miljoner uttag gjordes i uttagsautomater (2012). Det genomsnittliga uttaget är 902 kronor. Den svenska fondförmögenheten uppgick 2013 till rekordhöga miljarder kronor. Cirka 90 procent av alla hushåll som äger sin bostad har bostadslån. Bostadsutlåningen uppgick 2013 till miljarder kronor. Det motsvarar kronor per svensk. 4 Bankernas betydelse för Sverige

5 Den svenska finanssektorn I hela finanssektorn finns cirka företag med sammanlagt anställda. De största grupperna av företag på den svenska finansmarknaden är banker, försäkringsbolag, bostadsinstitut och fondbolag. Utöver de cirka företagen finns även andra företag och organisationer som är viktiga för att ett finansiellt system ska fungera, utvecklas och behålla sin internationella konkurrenskraft. Det kan handla om revisorer, riskkapitalbolag, statliga pensionsfonder (AP-fonderna) eller finansavdelningarna på stora företag och inom kommuner och landsting. Totalt svarade de finansiella företagen för 4,7 procent av landets BNP år 2012 och den totala balansomslutningen uppgick till miljarder kronor. De 117 banker som finns i Sverige svarade för 40 procent av den totala balansomslutningen på finansmarknaden. Marknadsförändringar utvecklar Hela finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på marknaden. En viktig utveckling är att flera av de svenska bankerna erbjuder försäkringslösningar genom egna försäkringsbolag och flera av försäkringsbolagen har bankverksamhet. Ökat utbud av digitala tjänster Kunderna föredrar i hög utsträckning att utföra sina bankärenden via dator och mobiltelefon. Det har även skapats nya sätt att utföra banktjänster, till exempel genom butikskedjor och mobila betalningar. Därför har de traditionella bankkontoren fått mindre betydelse under senare år när det gäller vanliga banktjänster. De nya distributionssätten har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga har förändrats. Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden. I finanssektorns kärna ingår: Banker som arbetar med bland annat inoch utlåning av pengar och med att erbjuda olika sorters betalningslösningar för både privatpersoner och företag. Fondbolagen som gör det möjligt att spara i fonder. En fond är en portfölj av aktier eller andra värdepapper. Genom en fond kan hushåll och företag investera i olika branscher eller geografiska marknader. Försäkringsbolagen som fördelar risk i samhället genom att bland annat skapa ett skydd mot förluster orsakade av oväntade och plötsliga händelser. Fond- och värdepappershandlare som förmedlar kapital genom lån eller aktiekapital från investerare till företag samt hjälper företag och hushåll som vill handla med olika sorters värdepapper. Övriga aktörer inom finanssektorn, exempelvis börserna, där man kan handla med olika värdepapper, och riskkapitalbolag. Bankernas betydelse för Sverige 5

6 Bankerna i Sverige Bankerna utgör motorn i det fi nansiella systemet och har en betydande roll för svensk tillväxt och välfärd. Utan ett fungerande bankväsende stannar Sverige. Alla privatpersoner, små som stora företag, kommuner och staten är beroende av att banksystemet fungerar. Väl fungerande banker bidrar till utveckling och sysselsättning i sam - hället. Bankerna är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna starta och växa, och för att stora företag ska lyckas i den internationella konkurrensen. De tillhandahåller produkter och tjänster för att hushållen ska kunna spara och låna i livets olika skeenden. Bankerna utgör också en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Det svenska betalningssystemet, med bland annat det gemensamt ägda bankgirot, är tekniskt välutvecklat och utmärks av en hög effektivitet. Svenska banker är väl kapitaliserade Det är viktigt för ett land att ha stabila och vinstgivande banker, något som blivit extra tydligt efter fi nanskrisen då många länders ekonomier skadades av att bankerna gjorde stora förluster. Jämfört med många andra länders banker är de svenska bankerna stabila och väl kapitaliserade. Kapitalisering i Europas största banker Handelsbanken Swedbank UBS SEB Danske Bank Credit Suisse Nordea Lloyds Deutsche Bank HSBC BNP Paribas Commerzbank UniCredit BBVA Intesa Sanpaolo Société Générale RBS Barclays DNB Raiffeisen Credit Agricole Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel II, december 2013, procent Källor: SNL Financial och Riksbanken BANKERNAS Bankernas betydelse BETYDELSE för Sverige FÖR SVERIGE

7 Sverige Övriga länder Luxemburg 768 Tyskland Storbritannien Ryssland Polen Lettland Estland Danmark Norge Litauen Finland Antal anställda inom de fyra största svenska bankerna i olika länder 2012 Källa: Årsredovisningar. Fler anställda utomlands Drygt personer arbetar i någon av bankerna i Sverige. De svenska stora bankerna har idag dock fl er anställda utomlands. Under de senaste årtiondena har antalet anställda minskat något. Det beror främst på en teknisk utveckling, konsolidering inom banksektorn och automatisering av enklare funktioner samt outsourcing av stödfunktioner såsom IT och administrativa tjänster. Branschen har blivit mer produktiv och är idag en av de mest effektiva i Sverige. Licensiering stärker konsumentskyddet Flertalet banker som erbjuder fi nansiella tjänster på värdepappers marknaden är anslutna till SwedSec, som arbetar med licensiering av anställda på fi nansmarknaden. Licensieringen baseras på test, årlig kunskapsuppdatering och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. I slutet av 2013 var nästan bankanställda i Sverige aktiva licenshavare. Rörliga ersättningar Bonus och andra ersättningssystem är ett sätt att styra verksamheten för att uppnå mål och resultat. Generellt vill arbetsgivaren på detta sätt motivera och premiera sina anställda genom att belöna dem vid goda resultat. Sedan 1 mars 2011 gäller Finansinspektionens regler för bankernas ersättningssystem. De innehåller bland andra krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem så att de inte uppmuntrar ett osunt risktagande, till exempel genom regler om resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning. 7

8 Bankernas viktiga roll Bankerna har tre huvuduppgifter att omvandla sparande till fi nansiering, att hantera risk och att göra det möjligt att genomföra betalningar och andra fi nansiella transaktioner på ett effektivt och säkert sätt. 1. Bankerna omvandlar sparande till fi nansiering Den grundläggande uppgiften för en bank är att göra det möjligt att omvandla sparande till investeringar. Privatpersoner och företag kan sätta in pengar på konton i banken och ta ut dem plus ränta vid ett senare tillfälle. Samtidigt kan banken låna ut de insatta pengarna till en annan privatperson som kanske vill köpa ett nytt hus eller till ett företag som vill göra en investering. På så sätt bidrar banker och även andra företag i den fi nansiella sektorn till en effektiv fördelning av kapital i samhället pengarna används där de gör störst nytta. Genom att tillhandahålla fi nansierings-, betalnings- och investeringslösningar till privatpersoner, entreprenörer och företag hjälper bankerna sina kunder med att nå fi nansiella mål. Hushållens finansiella tillgångar , miljarder kronor Övrigt Obligationer Fonder Aktier Försäkringssparande Inlåning Källa: Statistiska Centralbyrån. 8 Bankernas betydelse för Sverige

9 Bankerna har på fl era sätt bidragit till att öka de svenska hushållens förmögen het, bland annat genom att erbjuda olika typer av sparprodukter uppgick de hushållens fi nansiella tillgångar till 996 miljarder kronor hade summan ökat till miljarder kronor. Det motsvarar drygt kronor per person. De senaste åren har vanligt banksparande ökat markant och är hushållens största sparform. Bankerna har även gjort det möjligt att handla med aktier på ett enkelt sätt. Drygt tre fjärdedelar av svenska folket sparar i fonder eller aktier (exklusive PPM). En annan viktig tjänst som bankerna erbjuder hushåll är att låna ut pengar till exempelvis bostadsköp. Den totala utlåningen med bostad som säkerhet, inklusive fl erbostadshus, uppgick 2013 till miljarder kronor. De svenska bankerna lånar ut över tusen miljarder kronor till svenska företag som används till nyinvesteringar och för att förbättra produkti vi teten. Det är åtgärder som skapar nya arbetstillfällen och därmed också ökar välståndet i samhället. Totalt är miljarder kronor utlånade till svenska hushåll och företag, varav bankerna står för merparten. Utlåning till bostäder , miljarder kronor Flerbostadshus 500 Bostadsrätter 0 dec -04 dec -07 dec -10 dec -13 Småhus Källa: Statistiska Centralbyrån. Utlåning och inlåning, svenska hushåll och företag december 2013, miljarder kronor Företag 0 Utlåning Inlåning Hushåll Källa: Statistiska Centralbyrån. Bankernas betydelse för Sverige 9

10 2. Bankerna sprider och hanterar risker En annan viktig uppgift för bankerna är att erbjuda hushåll och företag bättre riskhantering och riskspridning. Det sker exempelvis genom att sprida ut risk bland många olika aktörer eller över tiden. Ett vanligt exempel på riskspridning är att bankerna erbjuder bolån med olika löptider. För en bolånetagare kan det vara tryggt att binda sin bolåneränta så att lånet har samma räntesats för hela den tiden som har valts. Försäkrings- och fondsparande är också exempel på riskhantering. En privatperson kan teckna en pensions försäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Sparare kan till stor del skydda sig mot risken att ett specifi kt företag går med förlust genom riskspridning. Ett exempel är att köpa fonder istället för enskilda aktier. Uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg är en vedertagen princip. För ett företag kan ett sätt att eliminera risk vara att mot betalning låta någon annan överta risken under förutsättning att denne är bättre lämpad att bära risken. Det gör man genom att ingå så kallade terminskontrakt. Exempelvis kan ett skogsindustriföretag mot betalning eliminera den växelkursrisk som uppstår när man gör affärer i olika valutor. 10 Bankernas betydelse för Sverige

11 3. Bankerna erbjuder effektiva betalningslösningar Den tredje huvuduppgiften för bankerna är att erbjuda effektiva betalningslösningar som förenklar vardagen. Det svenska betalningssystemet, som omfattar bankgirot, dataclearingen (konto-till-kontobetalningar), kortsystemet och Riksbankens avvecklingssystem (RIX), är tekniskt sett välutvecklat och utmärks av hög effektivitet och hög säkerhet. Betalningarna genomförs snabbt, säkert och till en låg kostnad. Bankerna verkställer varje dag alla stora och små transaktioner som strömmar genom betalningssystemet. De fl esta svenskar betalar sina räkningar via internet, där allt fl er väljer att betala via e-faktura. Även betalningar med autogiro är mycket vanliga. Det är numera väldigt få personer som gör sina betalningar över disk på banken. Kostnaden för betalningar via internet och autogiro är betydligt lägre än traditionell betalning. Kontantlösa betalningstransaktioner per invånare Sverige Frankrike Nederländerna Belgien Tyskland Källa: CPSS, statistik om betalnings- och clearingsystem, Italien Checkar Kortbetalning Autogiro Internetbetalningar Idag är det självklart för många att använda kort istället för kontanter vid både stora och små betalningar och att betala räkningar via internet. Mer än 70 procent av alla betalningar av varor och tjänster i butik görs med bank- eller kreditkort och andelen ökar. Betalningar och överföringar via mobiltelefonen blir också allt vanligare. Betalningsmedel, miljoner transaktioner Checkar Bankkort Elektroniskt giro Kreditkort Blankettgiro Autogiro Källa: Riksbanken Bankernas betydelse för Sverige 11

12 Exempel på effektiva betalningslösningar: Internetbanken öppen dygnet runt alla dagar på året Utvecklingen har lett till att många väljer att göra sina affärer via internetbanken betala räkningar, låna pengar, köpa aktier eller andra värdepapper. Denna utveckling har medfört att den svenska bankverksamheten anses vara en av de effektivaste i världen, även ur ett kostnadsperspektiv. En undersökning från EU-kommissionen visar att svenskarna ligger i topp bland EU-länderna när det gäller användning av tjänster på internetbanken. e-faktura bra för miljön Allt fler privatpersoner väljer att betala sina räkningar via elektroniska fakturor och det finns många fördelar med det. Till exempel är e-faktura mycket billigare än pappersfakturor och framförallt är det bra för miljön. Under 2012 förmedlades 71,8 miljoner e-fakturor till privatkunder, vilket motsvarar 20 procent av alla privatkunders internetbetalningar. En studie från KTH visar att om alla 1,4 miljarder fakturor som årligen distribueras i Sverige var e-fakturor skulle koldioxidutsläppen minska med runt ton. IT har en framträdande roll inom den finansiella sektorn. Tack vare stor innovationsförmåga har bankerna utvecklat många IT-baserade lösningar för nya produkter och tjänster. Bankerna spelar därmed en viktig roll i att driva utvecklingen inom IT-sektorn. 12

13 Kortbetalningar smidigt och säkert Antalet korttransaktioner har de senaste tio åren ökat dramatiskt från 400 miljoner till drygt 2 miljarder. Bankerna har gjort betydande investeringar för att få den breda acceptans som korten har idag. Kort är det dominerande betalningssättet. Att betala med kort är smidigt, enkelt och säkert. Kortbetalningar fungerar över hela världen i stort sett i alla situationer. Ett kort som tappas bort kan enkelt spärras. År 2012 gjordes drygt 2 miljarder kortbetalningar i någon av de över terminaler som finns i affärer, restauranger och på andra inköpsställen. Det innebär över 5,4 miljoner betalningar per dag. En tydlig trend är att det genomsnittliga beloppet för en kortbetalning minskar för varje år. Antalet uttag i uttagsautomater minskar. I slutet av 2012 fanns det uttagsautomater, där det gjordes 214 miljoner uttag under året. Under 2011 gjordes 226 miljoner uttag. Varje svensk gör i snitt 22 uttag per år och det genomsnittliga uttaget var år 2012 på 902 kronor. Flest antal uttag görs dagen före julafton. Mobila betalningar enkelt och snabbt Idag kan vi utföra nästan alla banktjänster i mobilen, exempelvis överföra pengar, men även få information och till och med rådgivning. Hösten 2012 lanserades Swish en app för mobila betalningar som passar såväl Android som Iphone. Med Swish kan privatpersoner skicka pengar med mobilen till en annan persons mobilnummer. Pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Bankernas betydelse för Sverige 13

14 Finansiell stabilitet leder till tillväxt Förtroendet för finanssektorn och det finansiella systemet är avgörande för den finansiella stabiliteten. Detta förtroende baseras till stor del på tydliga lagar och regelverk. Det är främst Finansinspektionen och Riksbanken som ansvarar för att slå vakt om den finansiella stabiliteten och övervaka att regler och förordningar följs. Den senaste globala finanskrisen tydliggjorde finanssektorns stora betydelse för samhället och vilka negativa effekter som kan följa av problem i sektorn. För att förhindra att nya bankkriser uppstår har många nya regler införts. Bankerna har de senaste åren lagt ner mycket arbete och investerat stora summor på att tillmötesgå nya krav och regler som syftar till att stärka finansiell stabilitet i samhället. Att verka för finansiell stabilitet är en uppgift som ingår i bankernas samhällsansvar. De flesta av regelinitiativen som de svenska bankerna måste anpassa sig till kommer från EU. Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. FI analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar de för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Det är bankerna och andra finansiella företag som finansierar FI:s verksamhet. Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 14

15 De viktigaste reglerna som påverkar de svenska bankerna: Basel III Det absolut viktigaste av de nya regelverken är den globalt beslutade Basel IIIöverenskommelsen, som införs i EU Regelverket togs fram efter finanskrisen och innebär bland annat att alla banker måste hålla mer och bättre kapital än tidigare. Kapitalet kan användas för att klara av förluster i svåra tider och bidra till att bankerna kan stå emot finanskriser bättre. Basel III kräver också att bankerna ska hålla en buffert av likvida medel för att kunna säkerställa likviditetsförsörjningen vid händelse av en kris. Enligt Basel III ska bankerna ha kärnprimärkapital (aktiekapital samt innehållna vinster) motsvarande minst 7 procent av de riskvägda tillgångarna. De riskvägda tillgångarna är summan av en banks exponeringar, viktat olika baserat på risk. Den svenska regeringen och dess myndigheter anser dock att svensk bankverksamhet är extra riskfylld, bland annat eftersom bankerna är stora i förhållande till landets storlek. Regeringen har därför föreslagit högre kapitaltäckningskrav för systemviktiga banker, vilket innebär att de största svenska bankerna ska ha ett kärnprimärkapital på minst 12 procent år Krishanteringsdirektivet Krishanteringsdirektivet är en ny lagstiftning från EU som syftar till att ge myndigheter en verktygslåda för att hantera banker som hamnat i svårigheter. Reglerna innebär att myndigheterna i framtiden kan ingripa förebyggande för att undvika att problem uppstår, i ett tidigt skede när problem föreligger och i slutändan kunna rekonstruera och avveckla en bank på ett ordnat sätt. Vid en avveckling är ambitionen att bankens kritiska funktioner räddas samtidigt som kostnaden för avvecklingen ska bäras av bankens aktie- och fodringsägare istället för av skattebetalarna. Reglerna om så kallad bail in innebär att fordringar skrivs ner eller byts mot aktier. Syftet är att låta även fordringsägare ta förlusten vid ett fallissemang. Bankunionen Bankunionens viktigaste innebörd är en gemensam banktillsyn på EU-nivå där Europeiska Centralbanken (ECB) får till uppgift att övervaka samtliga banker inom euroområdet. Länder utanför euroområdet kan välja att gå med. Det kommer även att inrättas en gemensam bankakut och eventuellt ett gemensamt insättningsgarantisystem. Bankernas betydelse för Sverige 15

16 Svenska banker skapar internationell tillväxt De svenska bankerna har en tradition av att bedriva internationell verksamhet. När de svenska industriföretagen påbörjade sin internationella expansion följde banker med för att underlätta affärerna. När verksamheten väl var etablerad på plats började företagen inom finanssektorn skapa tillväxt på egen hand på de lokala marknaderna. De svenska bankernas expansion är ett exempel på detta. Flera svenska banker har idag starka ställningar i såväl de nordiska länderna som i Baltikum samtidigt som fler och fler även startar verksamheter utanför vår närregion, exempelvis i Storbritannien, Tyskland och Kina. I dag har de svenska bankerna betydligt fler anställda utomlands än vad de har i Sverige. Regelharmoniseringen inom EU driver också på utvecklingen, exempelvis genom att verka för gränsöverskridande betalningslösningar. Detta är inte minst tydligt när det gäller fonder som under de senaste åren kontinuerligt ökat sina placeringar i utlandet samtidigt som allt fler utländska aktörer etablerar sig i Sverige. Målsättningen är att gemensamma regelverk ska öka konkurrensen och skapa en ännu mer effektiv marknad där konsumenterna är de stora vinnarna. Storbritannien Nordea & SEB Frankrike Handelsbanken USA Nordea, SEB & Swedbank 16 Bankernas betydelse för Sverige

17 Norge Nordea, SEB & Swedbank Finland Nordea, SEB & Swedbank Estland Nordea, SEB & Swedbank Nederländerna Handelsbanken Danmark Nordea, SEB & Swedbank Lettland Nordea, SEB & Swedbank Ryssland Nordea, SEB & Swedbank Tyskland Nordea & SEB Polen Nordea & SEB Litauen Nordea, SEB & Swedbank Kina Nordea, SEB & Swedbank Luxemburg Nordea, SEB & Swedbank Österrike Handelsbanken Ukraina SEB Singapore Nordea & SEB De större bankernas etableringar i Europa inklusive dotterbanker och filialer Källa: Årsredovisningar 2012 och Finansinspektionen. Bankernas betydelse för Sverige 17

18 Bankerna i samhället Bankerna i Sverige bedriver en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Corporate Social Responsibility (CSR) är en viktig del i deras verksamhet och det finns ett starkt samband mellan att vara till nytta för samhället i stort och ha långsiktig framgång och lönsamhet. Bankerna hjälper företag och ekonomier att växa på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå och på så sätt driver de den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Utöver detta, ger bankerna företag och organisationer stöd inom flera olika områden, som till exempel sociala engagemang, utbildning, idrott och kultur. De flesta av bankerna har riktlinjer för etiska och miljövänliga investeringar och följer internationella standarder inom detta område. Flera av dem har till exempel undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Även i kreditgivningen är CSR-aspekterna viktiga. Arbetet för en minskad miljö- och klimatpåverkan pågår också inom den egna verksamheten, som till exempel vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial, papperskonsumtion samt olika former av energibesparingar. Det har bland annat resulterat i en betydande minskning av bankernas koldioxidutsläpp. Att upphandla papper från hållbart skogsbruk enligt internationella standarder samt att resor och transporter sker på ett klimatsmart sätt är andra exempel. Många banker bidrar med att utveckla den finansiella kompetensen hos allmänheten. Det kan innebära att anordna utbildning för lärare och handledare men även att vara ute på skolor och undervisa i privatekonomi. Det kan också vara att ge ekonomiskt stöd till akademiska institutioner, utbildningsprogram och forskning inom bank och finans. Flera banker erbjuder stöd i form av mentorskap och praktikplatser till studerande. Finanskoalitionen mot barnpornografi är ett exempel på socialt ansvarstagande där svenska banker i samarbete med polisen arbetar med att förhindra att det svenska betalningssystemet används för köp och försäljning av barnpornografiska bilder. Detta svenska initiativ har varit en förebild för övriga EU-länder i kampen mot barnpornografi. Sponsring av olika slag är mycket vanligt. I många fall är det ett viktigt bidrag till organisationer och föreningar som har svårt att få ekonomiskt stöd från andra källor. Sponsring av olika idrottsföreningar och kulturell verksamhet är vanligt förekommande. 18 Bankernas betydelse för Sverige Finanssektorn i Sverige står för 2 procent av arbetskraften, 4,7 procent av BNP och 11 procent av bolagsskatten.

19 Källor: Bankföreningen (2012), Banker i Sverige Bankföreningen (2012), Bank- och finansstatistik Fondbolagens förening (2012), Årsrapport Riksbanken (2012), Den svenska finansmarknaden Riksbanken (2012), Finansiell stabilitet Årsredovisningar från svenska banker Design och grafisk produktion: Tryck: Stockholm, februari 2014 Utgåva 2,

20 Telefon: E-post:

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer