Bankernas betydelse för Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankernas betydelse för Sverige"

Transkript

1 Bankernas betydelse för Sverige

2

3 Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Under årens lopp har de spelat en viktig roll i att driva på den tekniska utvecklingen. Svenska banker anses vara de effektivaste i världen, även ur ett kostnadsperspektiv. Denna broschyr är framtagen av Svenska Bankföreningen och beskriver bankernas roll i samhället. Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och skapar förutsättningar så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag. Bankföreningens mål är att verka för högt förtroende för banksektorn samt väl fungerande och konkurrenskraftiga regelverk, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Bankföreningen arbetar också för hög banksäkerhet och väl fungerande infrastruktur för betalningar. Bankföreningen har 27 medlemsbanker, varav åtta är utländska banker.

4 Sveriges banker på 60 sekunder De tjänster och produkter som bankerna tillhandahåller är en förutsättning för att företag på ett effektivt sätt ska få tillgång till kapital för att investera och expandera, kunna ta betalt och betala samt hantera risk och försäkra sig. För hushållen är bankerna en nödvändighet för att kunna handla med kort, betala räkningar, spara pengar på bankkonto, i fonder och aktier, spara till pensionen och låna pengar för husköp och konsumtion. Det finns bankkontor i Sverige, För 10 år sedan fanns det kontor. Det finns 117 banker i Sverige, varav 23 bankaktiebolag, 29 utländska banker, 63 sparbanker och 2 medlemsbanker. Under 2012 gjordes miljoner kortbetalningar i butiksterminaler. Det innebär att varje svensk i genomsnitt gjorde 215 betalningar. 80 procent av alla svenskar över 15 år betalar räkningarna genom sin internetbank personer arbetar i finanssektorn i Sverige, vilket motsvarar cirka 2 procent av landets sysselsatta. Av dessa arbetar i bank. Hushållens banksparande uppgick 2013 till miljarder kronor. Det motsvarar kronor per svensk. 214 miljoner uttag gjordes i uttagsautomater (2012). Det genomsnittliga uttaget är 902 kronor. Den svenska fondförmögenheten uppgick 2013 till rekordhöga miljarder kronor. Cirka 90 procent av alla hushåll som äger sin bostad har bostadslån. Bostadsutlåningen uppgick 2013 till miljarder kronor. Det motsvarar kronor per svensk. 4 Bankernas betydelse för Sverige

5 Den svenska finanssektorn I hela finanssektorn finns cirka företag med sammanlagt anställda. De största grupperna av företag på den svenska finansmarknaden är banker, försäkringsbolag, bostadsinstitut och fondbolag. Utöver de cirka företagen finns även andra företag och organisationer som är viktiga för att ett finansiellt system ska fungera, utvecklas och behålla sin internationella konkurrenskraft. Det kan handla om revisorer, riskkapitalbolag, statliga pensionsfonder (AP-fonderna) eller finansavdelningarna på stora företag och inom kommuner och landsting. Totalt svarade de finansiella företagen för 4,7 procent av landets BNP år 2012 och den totala balansomslutningen uppgick till miljarder kronor. De 117 banker som finns i Sverige svarade för 40 procent av den totala balansomslutningen på finansmarknaden. Marknadsförändringar utvecklar Hela finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på marknaden. En viktig utveckling är att flera av de svenska bankerna erbjuder försäkringslösningar genom egna försäkringsbolag och flera av försäkringsbolagen har bankverksamhet. Ökat utbud av digitala tjänster Kunderna föredrar i hög utsträckning att utföra sina bankärenden via dator och mobiltelefon. Det har även skapats nya sätt att utföra banktjänster, till exempel genom butikskedjor och mobila betalningar. Därför har de traditionella bankkontoren fått mindre betydelse under senare år när det gäller vanliga banktjänster. De nya distributionssätten har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga har förändrats. Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden. I finanssektorns kärna ingår: Banker som arbetar med bland annat inoch utlåning av pengar och med att erbjuda olika sorters betalningslösningar för både privatpersoner och företag. Fondbolagen som gör det möjligt att spara i fonder. En fond är en portfölj av aktier eller andra värdepapper. Genom en fond kan hushåll och företag investera i olika branscher eller geografiska marknader. Försäkringsbolagen som fördelar risk i samhället genom att bland annat skapa ett skydd mot förluster orsakade av oväntade och plötsliga händelser. Fond- och värdepappershandlare som förmedlar kapital genom lån eller aktiekapital från investerare till företag samt hjälper företag och hushåll som vill handla med olika sorters värdepapper. Övriga aktörer inom finanssektorn, exempelvis börserna, där man kan handla med olika värdepapper, och riskkapitalbolag. Bankernas betydelse för Sverige 5

6 Bankerna i Sverige Bankerna utgör motorn i det fi nansiella systemet och har en betydande roll för svensk tillväxt och välfärd. Utan ett fungerande bankväsende stannar Sverige. Alla privatpersoner, små som stora företag, kommuner och staten är beroende av att banksystemet fungerar. Väl fungerande banker bidrar till utveckling och sysselsättning i sam - hället. Bankerna är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna starta och växa, och för att stora företag ska lyckas i den internationella konkurrensen. De tillhandahåller produkter och tjänster för att hushållen ska kunna spara och låna i livets olika skeenden. Bankerna utgör också en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Det svenska betalningssystemet, med bland annat det gemensamt ägda bankgirot, är tekniskt välutvecklat och utmärks av en hög effektivitet. Svenska banker är väl kapitaliserade Det är viktigt för ett land att ha stabila och vinstgivande banker, något som blivit extra tydligt efter fi nanskrisen då många länders ekonomier skadades av att bankerna gjorde stora förluster. Jämfört med många andra länders banker är de svenska bankerna stabila och väl kapitaliserade. Kapitalisering i Europas största banker Handelsbanken Swedbank UBS SEB Danske Bank Credit Suisse Nordea Lloyds Deutsche Bank HSBC BNP Paribas Commerzbank UniCredit BBVA Intesa Sanpaolo Société Générale RBS Barclays DNB Raiffeisen Credit Agricole Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel II, december 2013, procent Källor: SNL Financial och Riksbanken BANKERNAS Bankernas betydelse BETYDELSE för Sverige FÖR SVERIGE

7 Sverige Övriga länder Luxemburg 768 Tyskland Storbritannien Ryssland Polen Lettland Estland Danmark Norge Litauen Finland Antal anställda inom de fyra största svenska bankerna i olika länder 2012 Källa: Årsredovisningar. Fler anställda utomlands Drygt personer arbetar i någon av bankerna i Sverige. De svenska stora bankerna har idag dock fl er anställda utomlands. Under de senaste årtiondena har antalet anställda minskat något. Det beror främst på en teknisk utveckling, konsolidering inom banksektorn och automatisering av enklare funktioner samt outsourcing av stödfunktioner såsom IT och administrativa tjänster. Branschen har blivit mer produktiv och är idag en av de mest effektiva i Sverige. Licensiering stärker konsumentskyddet Flertalet banker som erbjuder fi nansiella tjänster på värdepappers marknaden är anslutna till SwedSec, som arbetar med licensiering av anställda på fi nansmarknaden. Licensieringen baseras på test, årlig kunskapsuppdatering och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. I slutet av 2013 var nästan bankanställda i Sverige aktiva licenshavare. Rörliga ersättningar Bonus och andra ersättningssystem är ett sätt att styra verksamheten för att uppnå mål och resultat. Generellt vill arbetsgivaren på detta sätt motivera och premiera sina anställda genom att belöna dem vid goda resultat. Sedan 1 mars 2011 gäller Finansinspektionens regler för bankernas ersättningssystem. De innehåller bland andra krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem så att de inte uppmuntrar ett osunt risktagande, till exempel genom regler om resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning. 7

8 Bankernas viktiga roll Bankerna har tre huvuduppgifter att omvandla sparande till fi nansiering, att hantera risk och att göra det möjligt att genomföra betalningar och andra fi nansiella transaktioner på ett effektivt och säkert sätt. 1. Bankerna omvandlar sparande till fi nansiering Den grundläggande uppgiften för en bank är att göra det möjligt att omvandla sparande till investeringar. Privatpersoner och företag kan sätta in pengar på konton i banken och ta ut dem plus ränta vid ett senare tillfälle. Samtidigt kan banken låna ut de insatta pengarna till en annan privatperson som kanske vill köpa ett nytt hus eller till ett företag som vill göra en investering. På så sätt bidrar banker och även andra företag i den fi nansiella sektorn till en effektiv fördelning av kapital i samhället pengarna används där de gör störst nytta. Genom att tillhandahålla fi nansierings-, betalnings- och investeringslösningar till privatpersoner, entreprenörer och företag hjälper bankerna sina kunder med att nå fi nansiella mål. Hushållens finansiella tillgångar , miljarder kronor Övrigt Obligationer Fonder Aktier Försäkringssparande Inlåning Källa: Statistiska Centralbyrån. 8 Bankernas betydelse för Sverige

9 Bankerna har på fl era sätt bidragit till att öka de svenska hushållens förmögen het, bland annat genom att erbjuda olika typer av sparprodukter uppgick de hushållens fi nansiella tillgångar till 996 miljarder kronor hade summan ökat till miljarder kronor. Det motsvarar drygt kronor per person. De senaste åren har vanligt banksparande ökat markant och är hushållens största sparform. Bankerna har även gjort det möjligt att handla med aktier på ett enkelt sätt. Drygt tre fjärdedelar av svenska folket sparar i fonder eller aktier (exklusive PPM). En annan viktig tjänst som bankerna erbjuder hushåll är att låna ut pengar till exempelvis bostadsköp. Den totala utlåningen med bostad som säkerhet, inklusive fl erbostadshus, uppgick 2013 till miljarder kronor. De svenska bankerna lånar ut över tusen miljarder kronor till svenska företag som används till nyinvesteringar och för att förbättra produkti vi teten. Det är åtgärder som skapar nya arbetstillfällen och därmed också ökar välståndet i samhället. Totalt är miljarder kronor utlånade till svenska hushåll och företag, varav bankerna står för merparten. Utlåning till bostäder , miljarder kronor Flerbostadshus 500 Bostadsrätter 0 dec -04 dec -07 dec -10 dec -13 Småhus Källa: Statistiska Centralbyrån. Utlåning och inlåning, svenska hushåll och företag december 2013, miljarder kronor Företag 0 Utlåning Inlåning Hushåll Källa: Statistiska Centralbyrån. Bankernas betydelse för Sverige 9

10 2. Bankerna sprider och hanterar risker En annan viktig uppgift för bankerna är att erbjuda hushåll och företag bättre riskhantering och riskspridning. Det sker exempelvis genom att sprida ut risk bland många olika aktörer eller över tiden. Ett vanligt exempel på riskspridning är att bankerna erbjuder bolån med olika löptider. För en bolånetagare kan det vara tryggt att binda sin bolåneränta så att lånet har samma räntesats för hela den tiden som har valts. Försäkrings- och fondsparande är också exempel på riskhantering. En privatperson kan teckna en pensions försäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Sparare kan till stor del skydda sig mot risken att ett specifi kt företag går med förlust genom riskspridning. Ett exempel är att köpa fonder istället för enskilda aktier. Uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg är en vedertagen princip. För ett företag kan ett sätt att eliminera risk vara att mot betalning låta någon annan överta risken under förutsättning att denne är bättre lämpad att bära risken. Det gör man genom att ingå så kallade terminskontrakt. Exempelvis kan ett skogsindustriföretag mot betalning eliminera den växelkursrisk som uppstår när man gör affärer i olika valutor. 10 Bankernas betydelse för Sverige

11 3. Bankerna erbjuder effektiva betalningslösningar Den tredje huvuduppgiften för bankerna är att erbjuda effektiva betalningslösningar som förenklar vardagen. Det svenska betalningssystemet, som omfattar bankgirot, dataclearingen (konto-till-kontobetalningar), kortsystemet och Riksbankens avvecklingssystem (RIX), är tekniskt sett välutvecklat och utmärks av hög effektivitet och hög säkerhet. Betalningarna genomförs snabbt, säkert och till en låg kostnad. Bankerna verkställer varje dag alla stora och små transaktioner som strömmar genom betalningssystemet. De fl esta svenskar betalar sina räkningar via internet, där allt fl er väljer att betala via e-faktura. Även betalningar med autogiro är mycket vanliga. Det är numera väldigt få personer som gör sina betalningar över disk på banken. Kostnaden för betalningar via internet och autogiro är betydligt lägre än traditionell betalning. Kontantlösa betalningstransaktioner per invånare Sverige Frankrike Nederländerna Belgien Tyskland Källa: CPSS, statistik om betalnings- och clearingsystem, Italien Checkar Kortbetalning Autogiro Internetbetalningar Idag är det självklart för många att använda kort istället för kontanter vid både stora och små betalningar och att betala räkningar via internet. Mer än 70 procent av alla betalningar av varor och tjänster i butik görs med bank- eller kreditkort och andelen ökar. Betalningar och överföringar via mobiltelefonen blir också allt vanligare. Betalningsmedel, miljoner transaktioner Checkar Bankkort Elektroniskt giro Kreditkort Blankettgiro Autogiro Källa: Riksbanken Bankernas betydelse för Sverige 11

12 Exempel på effektiva betalningslösningar: Internetbanken öppen dygnet runt alla dagar på året Utvecklingen har lett till att många väljer att göra sina affärer via internetbanken betala räkningar, låna pengar, köpa aktier eller andra värdepapper. Denna utveckling har medfört att den svenska bankverksamheten anses vara en av de effektivaste i världen, även ur ett kostnadsperspektiv. En undersökning från EU-kommissionen visar att svenskarna ligger i topp bland EU-länderna när det gäller användning av tjänster på internetbanken. e-faktura bra för miljön Allt fler privatpersoner väljer att betala sina räkningar via elektroniska fakturor och det finns många fördelar med det. Till exempel är e-faktura mycket billigare än pappersfakturor och framförallt är det bra för miljön. Under 2012 förmedlades 71,8 miljoner e-fakturor till privatkunder, vilket motsvarar 20 procent av alla privatkunders internetbetalningar. En studie från KTH visar att om alla 1,4 miljarder fakturor som årligen distribueras i Sverige var e-fakturor skulle koldioxidutsläppen minska med runt ton. IT har en framträdande roll inom den finansiella sektorn. Tack vare stor innovationsförmåga har bankerna utvecklat många IT-baserade lösningar för nya produkter och tjänster. Bankerna spelar därmed en viktig roll i att driva utvecklingen inom IT-sektorn. 12

13 Kortbetalningar smidigt och säkert Antalet korttransaktioner har de senaste tio åren ökat dramatiskt från 400 miljoner till drygt 2 miljarder. Bankerna har gjort betydande investeringar för att få den breda acceptans som korten har idag. Kort är det dominerande betalningssättet. Att betala med kort är smidigt, enkelt och säkert. Kortbetalningar fungerar över hela världen i stort sett i alla situationer. Ett kort som tappas bort kan enkelt spärras. År 2012 gjordes drygt 2 miljarder kortbetalningar i någon av de över terminaler som finns i affärer, restauranger och på andra inköpsställen. Det innebär över 5,4 miljoner betalningar per dag. En tydlig trend är att det genomsnittliga beloppet för en kortbetalning minskar för varje år. Antalet uttag i uttagsautomater minskar. I slutet av 2012 fanns det uttagsautomater, där det gjordes 214 miljoner uttag under året. Under 2011 gjordes 226 miljoner uttag. Varje svensk gör i snitt 22 uttag per år och det genomsnittliga uttaget var år 2012 på 902 kronor. Flest antal uttag görs dagen före julafton. Mobila betalningar enkelt och snabbt Idag kan vi utföra nästan alla banktjänster i mobilen, exempelvis överföra pengar, men även få information och till och med rådgivning. Hösten 2012 lanserades Swish en app för mobila betalningar som passar såväl Android som Iphone. Med Swish kan privatpersoner skicka pengar med mobilen till en annan persons mobilnummer. Pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. Bankernas betydelse för Sverige 13

14 Finansiell stabilitet leder till tillväxt Förtroendet för finanssektorn och det finansiella systemet är avgörande för den finansiella stabiliteten. Detta förtroende baseras till stor del på tydliga lagar och regelverk. Det är främst Finansinspektionen och Riksbanken som ansvarar för att slå vakt om den finansiella stabiliteten och övervaka att regler och förordningar följs. Den senaste globala finanskrisen tydliggjorde finanssektorns stora betydelse för samhället och vilka negativa effekter som kan följa av problem i sektorn. För att förhindra att nya bankkriser uppstår har många nya regler införts. Bankerna har de senaste åren lagt ner mycket arbete och investerat stora summor på att tillmötesgå nya krav och regler som syftar till att stärka finansiell stabilitet i samhället. Att verka för finansiell stabilitet är en uppgift som ingår i bankernas samhällsansvar. De flesta av regelinitiativen som de svenska bankerna måste anpassa sig till kommer från EU. Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. FI analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar de för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Det är bankerna och andra finansiella företag som finansierar FI:s verksamhet. Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 14

15 De viktigaste reglerna som påverkar de svenska bankerna: Basel III Det absolut viktigaste av de nya regelverken är den globalt beslutade Basel IIIöverenskommelsen, som införs i EU Regelverket togs fram efter finanskrisen och innebär bland annat att alla banker måste hålla mer och bättre kapital än tidigare. Kapitalet kan användas för att klara av förluster i svåra tider och bidra till att bankerna kan stå emot finanskriser bättre. Basel III kräver också att bankerna ska hålla en buffert av likvida medel för att kunna säkerställa likviditetsförsörjningen vid händelse av en kris. Enligt Basel III ska bankerna ha kärnprimärkapital (aktiekapital samt innehållna vinster) motsvarande minst 7 procent av de riskvägda tillgångarna. De riskvägda tillgångarna är summan av en banks exponeringar, viktat olika baserat på risk. Den svenska regeringen och dess myndigheter anser dock att svensk bankverksamhet är extra riskfylld, bland annat eftersom bankerna är stora i förhållande till landets storlek. Regeringen har därför föreslagit högre kapitaltäckningskrav för systemviktiga banker, vilket innebär att de största svenska bankerna ska ha ett kärnprimärkapital på minst 12 procent år Krishanteringsdirektivet Krishanteringsdirektivet är en ny lagstiftning från EU som syftar till att ge myndigheter en verktygslåda för att hantera banker som hamnat i svårigheter. Reglerna innebär att myndigheterna i framtiden kan ingripa förebyggande för att undvika att problem uppstår, i ett tidigt skede när problem föreligger och i slutändan kunna rekonstruera och avveckla en bank på ett ordnat sätt. Vid en avveckling är ambitionen att bankens kritiska funktioner räddas samtidigt som kostnaden för avvecklingen ska bäras av bankens aktie- och fodringsägare istället för av skattebetalarna. Reglerna om så kallad bail in innebär att fordringar skrivs ner eller byts mot aktier. Syftet är att låta även fordringsägare ta förlusten vid ett fallissemang. Bankunionen Bankunionens viktigaste innebörd är en gemensam banktillsyn på EU-nivå där Europeiska Centralbanken (ECB) får till uppgift att övervaka samtliga banker inom euroområdet. Länder utanför euroområdet kan välja att gå med. Det kommer även att inrättas en gemensam bankakut och eventuellt ett gemensamt insättningsgarantisystem. Bankernas betydelse för Sverige 15

16 Svenska banker skapar internationell tillväxt De svenska bankerna har en tradition av att bedriva internationell verksamhet. När de svenska industriföretagen påbörjade sin internationella expansion följde banker med för att underlätta affärerna. När verksamheten väl var etablerad på plats började företagen inom finanssektorn skapa tillväxt på egen hand på de lokala marknaderna. De svenska bankernas expansion är ett exempel på detta. Flera svenska banker har idag starka ställningar i såväl de nordiska länderna som i Baltikum samtidigt som fler och fler även startar verksamheter utanför vår närregion, exempelvis i Storbritannien, Tyskland och Kina. I dag har de svenska bankerna betydligt fler anställda utomlands än vad de har i Sverige. Regelharmoniseringen inom EU driver också på utvecklingen, exempelvis genom att verka för gränsöverskridande betalningslösningar. Detta är inte minst tydligt när det gäller fonder som under de senaste åren kontinuerligt ökat sina placeringar i utlandet samtidigt som allt fler utländska aktörer etablerar sig i Sverige. Målsättningen är att gemensamma regelverk ska öka konkurrensen och skapa en ännu mer effektiv marknad där konsumenterna är de stora vinnarna. Storbritannien Nordea & SEB Frankrike Handelsbanken USA Nordea, SEB & Swedbank 16 Bankernas betydelse för Sverige

17 Norge Nordea, SEB & Swedbank Finland Nordea, SEB & Swedbank Estland Nordea, SEB & Swedbank Nederländerna Handelsbanken Danmark Nordea, SEB & Swedbank Lettland Nordea, SEB & Swedbank Ryssland Nordea, SEB & Swedbank Tyskland Nordea & SEB Polen Nordea & SEB Litauen Nordea, SEB & Swedbank Kina Nordea, SEB & Swedbank Luxemburg Nordea, SEB & Swedbank Österrike Handelsbanken Ukraina SEB Singapore Nordea & SEB De större bankernas etableringar i Europa inklusive dotterbanker och filialer Källa: Årsredovisningar 2012 och Finansinspektionen. Bankernas betydelse för Sverige 17

18 Bankerna i samhället Bankerna i Sverige bedriver en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Corporate Social Responsibility (CSR) är en viktig del i deras verksamhet och det finns ett starkt samband mellan att vara till nytta för samhället i stort och ha långsiktig framgång och lönsamhet. Bankerna hjälper företag och ekonomier att växa på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå och på så sätt driver de den ekonomiska och sociala utvecklingen framåt. Utöver detta, ger bankerna företag och organisationer stöd inom flera olika områden, som till exempel sociala engagemang, utbildning, idrott och kultur. De flesta av bankerna har riktlinjer för etiska och miljövänliga investeringar och följer internationella standarder inom detta område. Flera av dem har till exempel undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Även i kreditgivningen är CSR-aspekterna viktiga. Arbetet för en minskad miljö- och klimatpåverkan pågår också inom den egna verksamheten, som till exempel vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial, papperskonsumtion samt olika former av energibesparingar. Det har bland annat resulterat i en betydande minskning av bankernas koldioxidutsläpp. Att upphandla papper från hållbart skogsbruk enligt internationella standarder samt att resor och transporter sker på ett klimatsmart sätt är andra exempel. Många banker bidrar med att utveckla den finansiella kompetensen hos allmänheten. Det kan innebära att anordna utbildning för lärare och handledare men även att vara ute på skolor och undervisa i privatekonomi. Det kan också vara att ge ekonomiskt stöd till akademiska institutioner, utbildningsprogram och forskning inom bank och finans. Flera banker erbjuder stöd i form av mentorskap och praktikplatser till studerande. Finanskoalitionen mot barnpornografi är ett exempel på socialt ansvarstagande där svenska banker i samarbete med polisen arbetar med att förhindra att det svenska betalningssystemet används för köp och försäljning av barnpornografiska bilder. Detta svenska initiativ har varit en förebild för övriga EU-länder i kampen mot barnpornografi. Sponsring av olika slag är mycket vanligt. I många fall är det ett viktigt bidrag till organisationer och föreningar som har svårt att få ekonomiskt stöd från andra källor. Sponsring av olika idrottsföreningar och kulturell verksamhet är vanligt förekommande. 18 Bankernas betydelse för Sverige Finanssektorn i Sverige står för 2 procent av arbetskraften, 4,7 procent av BNP och 11 procent av bolagsskatten.

19 Källor: Bankföreningen (2012), Banker i Sverige Bankföreningen (2012), Bank- och finansstatistik Fondbolagens förening (2012), Årsrapport Riksbanken (2012), Den svenska finansmarknaden Riksbanken (2012), Finansiell stabilitet Årsredovisningar från svenska banker Design och grafisk produktion: Tryck: Stockholm, februari 2014 Utgåva 2,

20 Telefon: E-post:

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Kapitel 1 2014-12-04

Kapitel 1 2014-12-04 Kapitel 1 2014-12-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) Diagram 1:1 Källa: Europeiska centralbanken (ECB) Förväntad volatilitet på aktie- och obligationsmarknaden Index Diagram

Läs mer

Banker i Sverige. September 2011

Banker i Sverige. September 2011 Banker i Sverige September 2011 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2014

Bank- och finansstatistik 2014 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj 2015 2015-05-28 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2013

Bank- och finansstatistik 2013 Bank- och finansstatistik 2013 Publicerad i maj 2014 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian Nilsson

Läs mer

Stabilitetsväv. Makroekonomisk utveckling. Finansiella marknader. Banker. Bankernas låntagare FSR 2012:1 FSR 2012:2

Stabilitetsväv. Makroekonomisk utveckling. Finansiella marknader. Banker. Bankernas låntagare FSR 2012:1 FSR 2012:2 Kapitel 1 Stabilitetsväv Makroekonomisk utveckling Banker Finansiella marknader Bankernas låntagare FSR 212:1 FSR 212:2 Diagram 1:1 Källa: Riksbanken Europeiskt stressindex 1..9.8.7.6.5.4.3.2.1. 7 8 9

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010

Bank- och finansstatistik 2010. Publicerad i september 2010 Bank- och finansstatistik 00 Publicerad i september 00 INNEHÅLL Tabell Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2012

Bank- och finansstatistik 2012 Bank- och finansstatistik 2012 Publicerad i september 2013 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010

Bank- och finansstatistik 2010 Bank- och finansstatistik 2010 Publicerad i augusti 2011 2011-08-29 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Basfakta

Läs mer

Det svenska banksystemet 2013-11-28

Det svenska banksystemet 2013-11-28 Det svenska banksystemet 213-11-28 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 212, procent Schweiz Cypern Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Portugal

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008

Bank- och finansstatistik 2007. Publicerad i juni 2008 Bank- och finansstatistik 007 Publicerad i juni 008 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2015

Bank- och finansstatistik 2015 Bank- och finansstatistik 2015 Publicerad i juni 2016 2016-06-22 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Utmaningar för banker och svensk finanssektor. Hans Lindberg Vd

Utmaningar för banker och svensk finanssektor. Hans Lindberg Vd Utmaningar för banker och svensk finanssektor Hans Lindberg Vd Två utmaningar Basel 4 Finansiell skatt 2 Mer än sju svåra år i världsekonomin Procent 6 Procent 6 4 4 2 2 0 0-2 -2-4 -4-6 -6 Årlig förändring

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23

Riksgälden och finansiell stabilitet. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad 2015-10-23 Riksgäldens roll och uppdrag Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2016

Bank- och finansstatistik 2016 Bank- och finansstatistik 2016 Publicerad i maj 2017 2017-05-11 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel Finansiell stabilitet 2014:1 Kapitel 1 2014-06-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 07 08 09 10 11 12 13 14 Penningmarknaden Obligationsmarknaden

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas inlåning och utlåning Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Riksgälden och finansiell stabilitet

Riksgälden och finansiell stabilitet Riksgälden och finansiell stabilitet Hans Lindblad Riksgäldsdirektör DNB Sverige Stockholm 26 januari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning

Läs mer

Hantering av problembanker

Hantering av problembanker DATUM: 2012-11-08 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Bankföreningens årsmöte SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Vad gör staten med en bank i kris?

Vad gör staten med en bank i kris? Vad gör staten med en bank i kris? Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Stockholm 17 augusti 2016 Riksgäldens uppdrag Statens betalningar och kassahantering Upplåning och skuldförvaltning Garantier och lån

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 20 September 2006 DNR 06-4788-306 2006 : 9 Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT 2006:9 Utvecklingen på bolånemarknaden RAPport 2006:9 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Omfattning

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Våra anslutna banker och långivare

Våra anslutna banker och långivare Våra anslutna banker och långivare MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2007

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i Juni 2007 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i Juni 2007 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor KKV1000, v1.2, 2011-02-05 ÅLÄGGANDE 2012-06-20 Dnr 387/2012 1 (5) Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor Konkurrensverkets uppdrag består i att arbeta för en effektiv

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Från konto till konto IV

Från konto till konto IV RAPPORT DEN 28 NOVEMBER 2002 DNR 02-8524-601 Från konto till konto IV 2002 : 9 En granskning av betalningsöverföringar inom EES Från konto till konto IV 1 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Det svenska banksystemet

Det svenska banksystemet Det svenska banksystemet Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 211, procent Schweiz Cypern Storbritannien Nederländerna Sverige Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Irland Portugal

Läs mer