KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder AB, * Borgen upp till ett högsta lånebelopp för Krokomsbostäder ABs räkning, * Borgen för omsatta lån hos Krokomsbostäder AB, * Flytt av kommunstyrelsen den 25 januari till den 27 januari 2011 samt flytt av kommunstyrelsen den 25 maj till den 23 maj 2011, * Delegationsbeslut, * Meddelanden

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Travskolan, Wången Tisdagen den 14 december 2011, klockan Beslutande: Övriga deltagande: Maria Söderberg, C, ordf Göte W Swén, M Rolf Lilja, S Ulf Jonasson, C Elisabeth Friberg, C Owen Laws, Mp Leif Olsson, C, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd Agneta Gabrielsson, Fp Mi Bringsaas, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Berndt Ingebrigtsén, S, tjg ers för Marina Edfeldt, S Stefan Wikén, S Jörgen Blom, V Anette Lihuvudh, sekreterare Ola Skyllbäck, kommunchef Judith Hult, S, ej tjg ers Utses att justera: Ulf Jonasson och Mi Bringsaas Justeringens plats och tid: Kommunhuset, Krokom, torsdagen den 16 december 2011 Underskrifter Sekreterare:. Anette Lihuvudh Paragrafer: Ordförande: Justerande:... Maria Söderberg Ulf Jonasson Mi Bringsaas ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdes datum: 14 december 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 17 december 2010 nedtagande: 7 januari 2011 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunhuset, Krokom, kansliet.. Anette Lihuvudh

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ks 174 Dnr KS 10/013 Informationer Kommunstyrelsen får information enligt följande: * EU-projektet Pilotmodell för företagshälsovård, Agneta Sunder, samordnare för företagshälsovård * Diskussion i upphandlingsfrågor med Gemensamma nämnden för upphandling, Thomas Karlsson, GNU redovisar. Diskuteras dels livsmedelsupphandling utifrån förändrad lagstiftning. På kommunstyrelsens möte i den 23 mars tas upp hantering av ramavtalen samt upphandlingsgruppen. * Tage Levin delar ut Norrlandsbjörnen till Nils-Åke Hallström * Slutrapport Fria Föllinge, Ulf Bäckman, projektledare * Trångsviksbolaget, rapport i medfinansieringsprojekt, Daniel Wikberg * Bokslut, tilläggsanslag för nämnderna, Björn Torbjörnsson, ekonomichef * Vattenfrågan, Ola Skyllbäck, kommunchef Kommunstyrelsen ajournerar sig för förmiddagskaffe klockan , för lunch klockan samt en kortare ajournering klockan

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ks 175 Dnr KS 10/272 IOGT-NTO, ansökan om bidrag till kampanjen Alla barn har rätt till en vit jul Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag med kronor. 2 Medel tas ur förfogandeanslaget. Underlag för beslut Under tre år har IOGT-NTO haft en kampanj Alla barn har rätt till en vit jul. Under dessa tre år har familjer och även ensamma personer med missbruksproblem erbjudits att tillbringa jul och nyårshelgen på den egna kursgården Sällsjögården. Arrangemanget har varit mycket lyckat där vuxna och barn har fått möjlighet att avnjuta en riktig Jul- och Nyårshelg. IOGT-NTO ansöker om ett bidrag på kronor för arrangemanget. Beredande förslag Kommunstyrelsens presidieberedning den23 november 2010 Yrkanden/förslag Christer Toft, S, yrkar att ansökan beviljas med kronor. Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande. Elisabeth Friberg, C, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande. Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande Propositionsordning Det finns två förslag till beslut som är grundförslaget som föreslår ett bidrag med kronor samt ett ändringsyrkande som föreslår ett bidrag med kronor. Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra. Propositionsordningen godkännes.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ks 175 (forts) Dnr KS 10/272 IOGT-NTO, ansökan om bidrag till kampanjen Alla barn har rätt till en vit jul Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet som föreslår ett bidrag med kronor. Kopia IOGT-NTO i Jämtlands län Ekonomikontoret för utbetalning

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ks 176 Dnr KS 10/284 Ändring av kommunstyrelsens reglemente borgen till Krokomsbostäder AB Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att meningen ingå/förnya borgen till Krokomsbostäder AB i kommunstyrelsens reglemente, 8, stryks. Bakgrund I beslut den 7 juni 2006, med ändring 8 nov 2006, har kommunfullmäktige beslutat att lämna borgen till Krokomsbostäders AB låneförpliktelser upp till ett högsta kapitalbelopp om kr. Skälet var att handläggningen av borgensärenden skulle förenklas för lån som ersätter befintliga lån och ingen utökad upplåning görs. Kommuninvest, som kommunen äger insats i och har sin övervägande upplåning hos, har granskat formalia kring medlemskommunernas upplåning. I samband med detta har man funnit att i Kommunstyrelsens reglemente, 8, sägs att kommunstyrelsen ska besluta i ingående och förnyande av borgen för Krokomsbostäder AB. Kommunstyrelsen har inte delegerat denna rätt vidare. Det medför att ovannämnda förenkling av administrationen inte uppnås. Därför föreslås att meningen ingå/förnya borgen till Krokomsbostäder i kommunstyrelsens reglemente, 8, stryks. Proposition Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta att meningen ingå/förnya borgen till Krokomsbostäder AB i kommunstyrelsens reglemente, 8, stryks. Efter proposition på nämnda förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Kommunfullmäktige

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ks 177 Dnr KS 10/285 Borgen upp till ett högsta lånebelopp för Krokomsbostäder AB:s räkning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Krokomsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 330 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2 Vid varje förändring av Krokomsbostäders upplåning som kräver teckning av borgen ska Krokomsbostäder AB redovisa aktuell låneskuld för kommunens firmatecknare för borgen. 3 Borgen given enligt beslut i kommunfullmäktige och p. 2 upphör att gälla när borgen enligt detta beslut sätts i dess ställe. Bakgrund Kommuninvest, som kommunen äger insats i och har sin övervägande upplåning hos, har granskat formalia kring medlemskommunernas upplåning. De har därvid funnit att de två gällande beslut som styr den beloppsram för borgen till Krokomsbostäder borde ersattas av ett nytt. Kommunen har sedan lång tid tecknat borgen för Krokomsbostäders lån. I och med att äldre lån konverterats har det tidigare systemet med säkerhet genom pantbrev successivt fasats ut. Hela Krokomsbostäders lånestock har kommunal borgen som säkerhet varför samtliga uttagna pantbrev ligger som ägarhypotek. För närvarande (30 nov 2010) uppgår Krokomsbostäders låneskuld till 312,2 miljoner kronor. Av lånebeloppet utgör 304,0 miljoner direkta lån med kommunal borgen, 6,7 miljoner är lån i koncernkontot och 1,5 miljoner är ett avskrivningslån från landstinget. Som låneläget är för närvarande kan behovet av borgen på lån för Krokomsbostäders verksamhet beräknas till 330 miljoner.

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ks 177 (forts) Dnr KS 10/285 Borgen upp till ett högsta lånebelopp för Krokomsbostäder AB:s räkning Proposition Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Krokomsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 330 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Vid varje förändring av Krokomsbostäders upplåning som kräver teckning av borgen ska Krokomsbostäder AB redovisa aktuell låneskuld för kommunens firmatecknare för borgen. Borgen given enligt beslut i kommunfullmäktige och p. 2 upphör att gälla när borgen enligt detta beslut sätts i dess ställe. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Kommunfullmäktige

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ks 178 Dnr KS 10/286 Borgen för omsatta lån hos Krokomsbostäder AB Kommunstyrelsens beslut 1 Med stöd av kommunfullmäktiges delegering i Reglemente för kommunstyrelsen, 8, den 16 februari 2005, beslutar kommunstyrelsen, inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, härmed om att såsom för egen skuld ingå borgen för för Krokomsbostäder AB:s låneförpliktelser avseende lån från Kommuninvest i Sverige AB nummer om kr, nummer om kr och nummer om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Bakgrund I beslut den 7 juni 2006, med ändring 8 nov 2006, har kommunfullmäktige beslutat att lämna borgen till Krokomsbostäders AB låneförpliktelser upp till ett högsta kapitalbelopp om kr. Skälet var att handläggningen av borgensärenden skulle förenklas för lån som ersätter befintliga lån och ingen utökad upplåning görs. Kommuninvest, som kommunen äger insats i och har sin övervägande upplåning hos, har granskat formalia kring medlemskommunernas upplåning. I samband med detta har man funnit att i Kommunstyrelsens reglemente, 8, sägs att kommunstyrelsen ska besluta i ingående och förnyande av borgen för Krokomsbostäder AB. Kommunstyrelsen har inte delegerat denna rätt vidare. Krokomsbostäder genomför i november upplåning att ersätta tidigare lån om tillhopa kr med Kommuninvest som långivare. Kommunstyreslen föreslås därför bevilja borgen för lån om kr, om kr och om kr. Proposition Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår med stöd av kommunfullmäktiges delegering i Reglemente för kommunstyrelsen, 8, den 16 februari 2005, beslutar kommunstyrelsen, inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, härmed om att såsom för egen skuld ingå borgen för Krokomsbostäder AB:s låneförpliktelser avseende lån från Kommuninvest i Sverige AB nummer om kr, nummer om kr och nummer om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ks 178 Dnr KS 10/286 Borgen för omsatta lån hos Krokomsbostäder AB Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Björn Torbjörnsson, ekonomichef

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ks 179 Dnr KS 10/217 Flytt av möten i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsens möte den 25 januari flyttas till den 28 januari. 2 Kommunstyrelsens möte den 25 maj flyttas till den 23 maj. Bakgrund Förslag finns om att flytta kommunstyrelsens möte den 25 januari till den 28 januari. Det finns också förslag om att flytta kommunstyrelsens möte den 25 maj till den 23 maj. Kopia Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ks 180 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: Dnr KS 10/044 Listor över färdtjänstbeslut Delegat Färdtjänsthandläggare Dnr KS 10/259 1 Intresseföreningen Norrtåg - ombildande till Ks ordf ekonomisk förening Dnr KS 10/263 2 Delegering av arbetsuppgifter avseende Ks ordf/ arbetsmiljön Kommunchef Dnr KS 10/275 3 Ny lön till kommunchef Elisabet Sjöström fr o m Ks ordf Dnr KS 10/280 4 Öppethållande av kommunförvaltningen i Kommunchef anslutning till helgdagar 2011

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ks 181 Meddelanden Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Dnr 2 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: , räddningstjänst i siffror Försvarsmakten, Norrbottens regemente: , hemställan om införande av permanent förbudsområde för snöskotertrafik på Dagsådalens skjutfält Dnr 3 3 Länsstyrelsen Jämtlands län: , underrättelse angående renvaktarstuga, kåta, förvaringsbod eller annan mindre byggnad som behövs för renskötseln 4 Länsstyrelsen Jämtlands län: , prövning av om verksamheten vid regleringsdamm i Burvattnet omfattas av vissa skyldigheter som anges i lag om skydd mot olyckor 5 Länsstyrelsen Jämtlands län: , prövning av om verksamheten vid regleringsdamm i Mjölkvattnet omfattas av vissa skyldigheter som anges i lag om skydd mot olyckor 6 Länsstyrelsen Jämtlands län: , hemställan och information till kommunerna med kopia till elnätsbolagen om deltagande i kommande arbete med att ta fram underlag för att kunna prioritera elanvändare vid elbrist Dnr 18 7 SJ AB: 1011, kortfattad beskrivning om att förutsättningarna för järnvägen dramatiskt har förändrats de senaste åren Dnr 23 8 Sveriges Kommuner och Lansting, SKL: , brev, bok samt tre aktivitetserbjudanden; seminarier, nätverk och mentor 9 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: , fusionsplanerna Pacta - KFS är avbrutna 10 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: , bättre liv för sjuka äldre - Prestationsersättning

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ks 181 (forts) Meddelanden 11 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: , ny kommungruppsindelning Dnr Jämtlands Räddningstjänstförbund: , direktions protokoll 13 Jämtlands Räddningstjänstförbund: , direktions protokoll 14 Jämtlands Gymnasieförbund: , protokollsutdrag JGY 85 - sammanträdestider Cykelfrämjandet: , inbjudan att delta i kommunvelometer Statens folkhälsoinstitut: , magasinet Tobaksuppdraget 17 Svensk kollektivtrafik och SKL: 1011, broschyren Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling - en vägledning och ett verktyg Dnr KS 06/ Tillväxtverket: , beslut om ändring av projektperioden för Fria Föllinge Dnr KS 07/ BRM Europe AB: , undersökningssvar angående Sveriges kommuners efterlevnad Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Dnr 07/ Projektansvariga för Midt-Skandinavisk Regionprosjekt: , läges/statusrapport för perioden Dnr KS 08/026, KS 08/ Diskrimineringsmannen: , skadestånd för brott mot lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering (DFL) Dnr KS 08/ Länsstyrelsen Jämtlands län: , beslut om stöd enligt förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme Dnr KS 10/ SmåKom: 1011, nyhetsbrev november

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ks 181 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ Regeringsrätten: , undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr och Dnr KS 10/ Kommuninvest: , en framgångsrik lansering av svenskt obligations-program ska leda till ännu lägre upplåningskostnader för våra medlemmar Dnr KS 10/ Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: , protokoll från styrelsemöte 23 augusti 2010 Dnr KS 10/096, KS 10/ Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg och kommunchef Ola Skyllbäck: , avstående av inlösenrätt som aktieägare i Mid Sweden Science Park AB Dnr KS 10/ Elisabet Sjöström och Ulf Bäckman: , redovisning till PwC av EUprojektet Fria Föllinge Dnr KS 10/ Kungl. Hovstaterna: Tack från Kronprinsessparet för gåvan till Bröllopsstiftelsen Dnr KS 10/ Länstrafiken i Jämtlands län AB: , Fickis Krokom Dnr KS 10/ Norrtåg AB: , intresseföreningen Norrtåg - ombildande till ekonomisk förening Dnr KS 10/ Länsstyrelsen Jämtlands län: , beslut angående tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor Dnr KS 10/ Länsstyrelsen Jämtlands län: , beslut angående förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd vidta vissa åtgärder eller bedriva vissa verksamheter inom del av fastigheten Åse 2:43

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ks 181 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ PRO Alsen: , varför hamnar våra äldre i Föllinge för eftervård?

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer