Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (14) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 11 juni 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande Ulla Persson (S) 1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Magnus Edström (MP) Marléne Tamlin (MP) Vasiliki Tsouplaki (V) Mikael Damsgaard (M) Claes Kugelberg (M) Ragnhild Källberg (FP) Maria Lindelöf (KD) Lars Kallsäby (C) Ersättare Jazmin Pettersson (S) Carl-Johan Norström (S) Tomas Östling (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Vilbaste (MP) Per Lithammer (V) Alexandra Hellman (V) Anna Hård af Segerstad (M) Tomas Salzmann (M) Göran Landerdahl (FP) Jenny Boström (FP) Amanda Agestav (KD) Vicki Skure Eriksson (C)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (14) 1. Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 16 är offentliga. 2. Protokolljustering 1. Carin Lidman (S) 2. Lars Kallsäby (C) 3. Information - Resa till Kina 4. Information - Lokalresursplan 5. Dnr: 2014/60-KS Rapport - Uppdrag, Genomföra ökning av jobb/praktik/utbildningsplatser, samt följa verksamheten och rapportera månadsvis till kommunstyrelsen 1. Rapporten läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra en volymökning i storleksordningen 500 jobb/praktik/utbildningsplatser, samt följa verksamheten och rapportera månatligen till kommunstyrelsen (KFM 145, ). Rapporten avser Rapporten läggs till handlingarna.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (14) 6. Dnr: 2013/477-KS Beslut - Översyn av beställar- och utförandemodellen avseende Konsult och service 1. Inom ramen för arbetet med att utveckla stadens styrmodell beakta de frågor som lyfts i översynen gällande beställningar, uppföljning, benchmarking, finansieringsmodeller och koncernstyrning. 2. Eventuella organisatoriska förändringar, gällande t ex kontaktcenter med flera publika verksamheter, behandlas i samband med beslut i den pågående översynen av beställar- och utförarmodellen. Arbetet ska återapporteras i kommunstyrelsen under augusti/september Överlämna rapporten till Konsult och Service för ställningstagande om förvaltningens inre organisation. Förändringar bör ske efter samråd med bl a processägare i stadsledningskontoret. I samband med översynen av beställar- och utförarmodellen inom stadens mjuka verksamhetsområde och beslutet att genomföra förändringar avseende skola, myndighetsutövning inom socialtjänstens område samt kulturområdet beslutades även att tre olika följdutredningar skulle genomföras. Ett följduppdrag var att se över konsult- och service organisation. I rapporten framkommer att konsult och Service levererar mycket breda tjänster allt från standardiserade volymuppdrag till unika konsultarbeten. Förvaltningen har verksamheter som både är internt riktad service och uppdrag som riktar sig direkt till medborgaren. Vissa tjänster är obligatoriska för stadens förvaltningar där beställningarna utgår från processägare i stadsledningen. Kostnaden för dessa debiteras ut och står sammantaget för ca 60 % av förvaltningens intäkter. Övriga intäkter består av enskilda köp/avtal med, oftast, en enskild beställare. I översynen har det vidare framkommit att den sammantagna beställarrollen från stadens sida gentemot Konsult och Service har brister. Det saknas en gemensam beställning där prioriteringar mellan områden kan göras och där en helhetsbedömning av resultat och kvalitet kan ses. Tydliga styrsignaler från kommunstyrelsens sida bör utvecklas. Styrelsen föreslås även fortsättningsvis bestå av politiska ledamöter. Detta särskilt för att upprätthålla balanskraven mellan kunder, ägare och medarbetare. Ekonomistyrningen, med en mängd olika prismodeller kopplat till ett avkastningskrav, är inte tillräckligt effektiv. Det föreslås att de verksamheter där beteendet inte påverkas av prismodellerna ses över och t ex övergår till anslag givna av processägarna med efterföljande

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (14) effektiviseringskrav. Det föreslås också att avkastningen, eller en annan del av den existerande finansieringen, används för att säkerställa utvecklingsfrågor och för att kompetenser inom Konsult och Service kan tas tillvara för hela koncernens räkning. Avslutningsvis pekar rapporten på att förvaltningens inre organisation behöver moderniseras. Det pågår för närvarande flera översyner om organisation och verksamhet. Detta gäller fritid och förebyggande, arbetsmarknadsinsatserna och verksamheter som vänder sig till alla. Det kan finnas samordningsfördelar inom vissa av dessa områden med den verksamhet inom Konsult och Service som vänder sig mot Västeråsaren. Dessa frågor bör utredas vidare inom ramen för redan givna uppdrag. 1. Inom ramen för arbetet med att utveckla stadens styrmodell beakta de frågor som lyfts i översynen gällande beställningar, uppföljning, benchmarking, finansieringsmodeller och koncernstyrning. 2. Eventuella organisatoriska förändringar, gällande t ex kontaktcenter med flera publika verksamheter, behandlas i samband med beslut i den pågående översynen av beställar- och utförarmodellen. Arbetet ska återapporteras i kommunstyrelsen under augusti/september Överlämna rapporten till Konsult och Service för ställningstagande om förvaltningens inre organisation. Förändringar bör ske efter samråd med bl a processägare i stadsledningskontoret. 7. Dnr: 2014/394-KS Beslut - Remiss, Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål 1. Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till Miljödepartementet. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nya etappmål inom miljömålssystemet med förslag på åtgärder och styrmedel samt förslag på hur målen kan följas upp: Etappmål för ökad återanvändning och materialåtervinning av avfall Etappmål för minskad mängd matavfall Etappmål för textil och textilavfall Etappmål för efterbehandling av förorenade områden Etappmål för exponering för kadmium via livsmedel 1. Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets yttrande som sitt eget

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (14) och överlämnar det till Miljödepartementet. 8. Dnr: 2014/395-KS Beslut -Remiss, PBL (Plan- och bygglag) överklagandeutredningens betänkande (SOU 2014:14) Effektiv och rättssäker PBL-överprövning 1. Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Regeringen beslutade 16 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att effektivisera processen för prövning av överklagade kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning. Betänkandet innehåller bl.a. förslag om att kommunala beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdsbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelserna utan direkt till mark- och miljödomstolarna samt att överklagade kommunala beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked ska koncentreras till de länsstyrelser som har miljöprövningsdelegation. Kommunstyrelsen har skickat betänkandet på internremiss till byggnadsnämnden. Stadsledningskontoret ställer sig bakom byggnadsnämndens yttrande, vilket framgår av stadsledningskontorets remissvar. 1. Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. 9. Dnr: 2014/384-KS Beslut - Remiss, Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor 1. Kommunstyrelsen antar individ- och familjenämndens yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (14) Västerås stad har beretts tillfälle att lämna yttrande över departementepromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor. Ärendet har behandlats i individ- och familjenämnden den 22 maj I promemorian föreslås att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) byter namn och ombildas till Myndigheten för familjerätt och adoption från den 1 mars Den nya myndigheten blir ansvarig myndighet för vissa familjefrågor. Det ansvar som Socialstyrelsen idag har för familjerättsliga frågor överförs till myndigheten. Även ansvaret för att utveckla och förvalta den kunskap som tagits fram av Statens Folkhälso-institut inom ramen för den nationella strategin för föräldrastöd övergår till den nya myndigheten. Myndigheten för familjerätt och adoption föreslås bli ansvarig myndighet för följande frågor: - Internationella och nationella adoptioner inklusive förberedande stöd till adoptivföräldrar och uppföljning av genomförda adoptioner, - Familjerättsliga frågor om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten samt närliggande frågor om förebyggande stöd i form av t.ex samarbetssamtal och familjerådgivning - Frågor om fastställande av faderskap och föräldraskap - Föräldrastödjande insatser i olika sammanhang och för olika behov, inklusive den nationella strategin för föräldrastöd Syftet med förändringen är att förbättra samordningen av det statliga ansvaret för föräldrastöd och familjerättsliga frågor, ge bättre medborgarfokus och en helhetssyn på barnfamiljers situation, med utgångspunkt i barnets bästa. Förslaget förväntas även möjliggöra ett ökat fokus på vissa familjefrågor och en effektivare förvaltning. 1. Kommunstyrelsen antar individ- och familjenämndens yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. 10. Dnr: 2014/338-KS Beslut - Remiss, Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystem (SOU 2014:9) 1. Kommunstyrelsen antar nämnden för funktionshindrades yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. Västerås stad har getts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9). Ärendet har behandlats i nämnden för funktionshindrade den 22 maj 2014.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (14) Utredningen föreslår i korthet att nuvarande timschablon görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som i dag, att kraven på anordnaren stärks genom ett lagstadgat krav på ett skriftligt avtal mellan brukaren och anordnaren och att avtalet ska behandla ett antal punkter av betydelse för assistansens kvalitet och brukarens inflytande. Förslaget innebär vidare att beviljad assistansersättning som används för lön till brukaren för insatser som arbetsledare i den egna assistansen, inte ska anses vara lämnad assistans och blir därmed återbetalningspliktig. Ersättningen får således inte betraktas som lön. Utrednigen föreslår även hur en beskrivning om behovsbedömningen för assistansersättning skulle kunna förbättras för att på ett mer adekvat sätt beakta funktionsnedsättningens såväl omfattning som art. Utredningen förordar därutöver en ökad samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer inom assistansområdet. En grundschablon och en tilläggsschablon föreslås införas successivt fr.o.m. 2015, i takt med att Försäkringskassan fattar nya beslut om assistansersättning. Förslaget om ett reglerat avtal mellan brukare och anordnare bör på motsvarande sätt införas successivt fr.o.m Kommunstyrelsen antar nämnden för funktionshindrades yttrande som sitt eget och överlämnar det till Socialdepartementet. 11. Dnr: 2014/518-KS Beslut - Omdisponering av investeringsmedel till förskola/grundskola i Tortuna 1. Fastighetnämnden medges omdisponera planerade investeringsmedel avseende förskola Öster Mälarstrand till förskola-grundskola i Tortuna. Det har aktualiserats en möjlighet att hantera undermålig arbetsmiljö i Tortuna/Sevalla genom omdisponering av investeringsmedel avsedda för förskoleavdelningar på Öster Mälarstrand som inte kommer att genomföras under budgetperioden. I budget 2014 finns 12 Mkr avseende Öster Mälarstrand som inte kommer att förbrukas (6 Mkr 2014 och 6 Mkr 2015). Åtgärden i Sevalla/Tortuna är kostnadsberäknad till 10 Mkr. Genom åtgärden förbättras arbetsmiljön och avvecklas kostnad för inhyrd paviljong. Totalt bedöms att enheten kan förbättra ekonomin genom mer ändamålsenliga lokaler.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (14) Ärendet avseende förskolan har beslutats i barn- och ungdomsnämnden och kommer att beslutas avseende grundskolan 17 juni. Fastighetsnämnden beslutar i ärendet 12 juni under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande. 1. Fastighetnämnden medges omdisponera planerade investeringsmedel avseende förskola Öster Mälarstrand till förskola-grundskola i Tortuna. 12. Dnr: 2014/442-KS Beslut - Delårsrapport per den 30 april 2014 för Västerås stad 1. Delårsrapporten för januari-april 2014 med prognos för 2014 godkänns. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 och redovisa effekter av vidtagna åtgärder avseende kostnader för skolan. 3. Individ- och familjenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 och redovisa effekter av vidtagna åtgärder avseende vårdkostnaderna. 4. Äldrenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 med en särskild redovisning av en analys av orsaker till kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten samt vilka åtgärder och omprioriteringar som vidtagits. 5. Utökning av ramen för individ- och familjenämnden med 1,4 mnkr, äldrenämnden med 0,5 mnkr och nämnden för funktionshindrade med 0,1 mnkr för den särskilda lönesatsningen på socionomer och sjuksköterskor fastställs. Satsningen finansieras av kommunstyrelsens gemensamma lönereserv. Västerås stad redovisar ett resultat för årets första fyra månader om 114 mnkr att jämföra med 120 mnkr för samma period I resultatet ingår realisationsvinster med 3 mnkr. Resultatet exklusive reavinster uppgår till 111 mnkr. Motsvarande resultatmått för 2013 var 116 mnkr. Prognosen per helår pekar mot ett resultat exklusive reavinster om 16 mnkr. Målet i 2014 års budget är 46 mnkr. I det prognostiserade resultatet redo-visar nämnder och styrelser, exklusive reavinster, ett underskott i förhållande till budget om 41 mnkr. Investeringar är högre än motsvarande period Prognosen är 84 mnkr lägre än budgeterat för 2014.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (14) 1. Delårsrapporten för januari-april 2014 med prognos för 2014 godkänns. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 och redovisa effekter av vidtagna åtgärder avseende kostnader för skolan. 3. Individ- och familjenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 och redovisa effekter av vidtagna åtgärder avseende vårdkostnaderna. 4. Äldrenämnden ska återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 för 2014 med en särskild redovisning av en analys av orsaker till kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten samt vilka åtgärder och omprioriteringar som vidtagits. 5. Utökning av ramen för individ- och familjenämnden med 1,4 mnkr, äldrenämnden med 0,5 mnkr och nämnden för funktionshindrade med 0,1 mnkr för den särskilda lönesatsningen på socionomer och sjuksköterskor fastställs. Satsningen finansieras av kommunstyrelsens gemensamma lönereserv. 13. Dnr: 2014/472-KS Beslut - Årsredovisningar och revisionsberättelser för donationsstiftelserna Årsredovisning 2013 för donationsstiftelserna godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen förvaltar sammanlagt 53 stiftelser. Dessa har ett bokfört värde på 164,7 Mkr medan det totala marknadsvärdet uppgick till 213,2 Mkr. Årets resultat är 8,4 Mkr jämfört med föregående års resultat på 3,3 Mkr. Avkastningen exklusive reavinster motsvarar 2,6 Mkr. Fem stiftelser har bedömts vara oinskränkt skatteskyldiga och ska erlägga statlig inkomstskatt. Totalt belastad skatt 2013 uppgick till 0,5 Mkr. För åren har felaktigt dragits preliminärskatt för aktieutdelning. Utredning pågår hos Handelsbanken och Skatteverket, besked om återbetalning har ännu inte erhållits. Summan uppgår till totalt 3 Mkr. Under året har 2,7 Mkr utdelats för huvudsakligen bidrag och stipendier.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (14) 1. Årsredovisning 2013 för donationsstiftelserna godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 14. Dnr: 2013/541-KS Beslut - Uppdrag om åtgärder med anledning av revisorernas granskning av donationsfondernas årsredovisning för De åtgärder som vidtagits avseende sidnumrering samt not för anläggningstillgångar i donationsstiftelsernas årsredovisning för 2013 godkänns. 2. Ny princip för fördelning av administrativa kostnader till stiftelserna enligt stadsledningskontorets förslag fastställs. Den nya principen skall gälla från och med räkenskapsåret I samband med granskningen av donationsstiftelsernas årsredovisning för 2012 lämnade revisorerna (PWC) synpunkter avseende sidnumrering, not för anläggningstillgångar samt princip för fördelning av förvaltningskostnader. Revisorenas rekommendationer om sidnumrering och ändringar av not för anläggningstillgångar har beaktats i årsredovisningen för Avseende rekommendationen om att ändra princip för fördelning av förvaltningskostnader så är stadsledningskontorets förslag att enligt revisorernas rekommendation införa en minimiavgift för förvaltningskostnaderna och att resterande del av förvaltningskostnaderna fördelas enligt tidigare princip. Minimiavgiften föreslås vara 1000 kr per år. 1. De åtgärder som vidtagits avseende sidnumrering samt not för anläggningstillgångar i donationsstiftelsernas årsredovisning för 2013 godkänns. 2. Ny princip för fördelning av administrativa kostnader till stiftelserna enligt stadsledningskontorets förslag fastställs. Den nya principen skall gälla från och med räkenskapsåret 2014.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (14) 15. Dnr: 2014/379-KS Beslut - Årsstämma i Västerås Central AB 1. Maria von Knorring med Kjell Andersson som ersättare utses att som röstombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västerås Central AB ägs till 51 % av Jernhusen AB och till 49 % av Västerås Stad. Bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta av bolaget ägd mark med tillhörande byggnader och anläggningar. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 mnkr, vilket ska jämföras med 0,5 mnkr föregående år. Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 8,9 mnkr vilket är en ökning med 0,4 mnkr jämfört med året innan. Soliditeten uppgår vid årets slut till 28 %, vilket är en ökning med 2 % jämfört med i fjol. Arbetet med att utveckla stationsområdet fortgår, målsättningen är fortfarande att ett nytt eller utvecklat Resecentrum ska vara färdigställt år Maria von Knorring med Kjell Andersson som ersättare utses att som röstombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen godkänns. Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen under perioden som gått sedan föregående kommunstyrelsesammanträde redovisas. Postlista och handlingar enligt utsänd förteckning skickas runt för påseende vid

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (14) sammanträdet. Postlistor vecka för vecka finns att läsa på under fliken Om Västerås som finns högt uppe till höger på sidan. Välj sedan fliken Press i sidans vänstra kant och klicka på rubriken Postlistor. Direktlänken är Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen godkänns. Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas. 18. Dnr: 2014/77-KS Information - Budgetförutsättningar Dnr: 2013/886-KS Information - Ansökan om EU-medel för hamninvesteringar 20. Dnr: 2014/55-KS Information - Parkeringsutredning 3B, information efter samråd och inför antagande 21. Dnr: 2011/282-KS Beslut - Revidering av lokala ordningsföreskrifter Förslag till kommunfullmäktige: 1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter antas. Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och lämna förslag på nya lokala ordningsföreskrifter. Arbetet med lokala ordningsföreskrifterna har genomförts i samverkan med tekniska nämndens stab, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,och polismyndig-heten i Västmanland. Översynen har innefattat en modernisering av språket samt förtydligande av vissa paragrafer och tillägg i några paragrafer. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 28 september 2011, 338, att återremittera för förtydligande av det presenterade förslaget

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (14) avseende paragraferna 15, 20 och 27. Förslag till kommunfullmäktige: 1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter antas. 22. Dnr: 2013/839-KS Beslut - Motion från (M) om att förbättra möjligheten för nyanlända att få jobb Förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionens första och andra att-sats bifalls. 2. Motionens tredje att-sats föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsen för egen del: 1. Uppdra åt individ- och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att samlat återrapportera de delar av uppdraget kring nyanländas etablering som kommunen ansvarar för (Samhällsorientering samt Sfi) inklusive en särskild rapportering av de praktikplatser och anställningar som erbjuds i kommunen som arbetsgivare. En motion har inkommit från Benny Barrö (M) om att förbättra möjligheten för nyanlända att få jobb. Motionären yrkar på att utreda om att förändra undervisningen i svenska och introduktion till det svenska samhället blir mer yrkesinriktad att förbättrad samhällsinformation till nyanlända invandrare att utreda att en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till arbetsplatsintroduktion/praktik och Västerås Stad. Motionen har remitterats till Kommunstyrelsen för beredning. Individ- och familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig. Stadsledningskontoret bedömning är att motionären pekar på ett viktigt område för Västerås Stad och förslagen är relevanta för en snabb etablering. Staden arbetar idag med de föreslagna åtgärderna enligt den ansvarsfördelning som finns mellan stat, kommun och landsting. Stadsledningen bedömer att förslagen enligt de två första att-satserna bör bifallas, då det finns potential för förbättringar och kvalitetssäkring.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (14) Stadsledningen bedömer att att-sats tre inte föranleder någon ytterligare åtgärd då förslaget redan tillämpas. Stadsledningen bedömer likaså att etableringen av nyanlända bör följas upp mer regelbundet och på ett samlat sätt, för att ytterligare säkerställa att åtgärderna leder till önskade effekter. Förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionens första och andra att-sats bifalls. 2. Motionens tredje att-sats föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsen för egen del: 1. Uppdra åt individ- och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att samlat återrapportera de delar av uppdraget kring nyanländas etablering som kommunen ansvarar för (Samhällsorientering samt Sfi) inklusive en särskild rapportering av de praktikplatser och anställningar som erbjuds i kommunen som arbetsgivare. 23. Stadsdirektören informerar 24. Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 mars 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (15) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 6 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 18 september 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Alltid bästa möjliga möte!

Alltid bästa möjliga möte! TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-27 Dnr: 2015/335-IFN-010 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Förslag

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp

Stockholms län och Försäkringskassan, beträffande personer i behov av andningshjälp PM 2009:184 RVI (Dnr 327-1363/2009) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet Rekommendation

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 95-109

Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträde med Sammanträdesdatum Styrelsen för proaros Tisdagen den 14 oktober Plats och tid KomVux, kl 14.00 17.30 Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Rodrigo Romo (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-12-16 SID 1 (6) 2010-11-12 Handläggare: Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Lisbeth Westerlund Telefon:

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer