Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00"

Transkript

1 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan Dag Ivarsson Ordförande Kungörelsen anslagen i laga ordning den 11 mars 2011 Ingvar Carlberg Kanslichef Föredragningslista 1) Anmälan om remitterade ärende 2) Anmälan om inte verkställda beslut 3) Budget 2011, koncernbolagen 4) Budget 2011, tilläggsbudget 5) Diverse ärenden, ram för upplåning 6) Osby Nova AB, aktieägartillskott 7) Miljöärende, miljömålsredovisning 8) Motion, individuella valet på Ekbackeskolan 9) Motion, Killeberg 3:1, försäljning 10) Interpellation, fastighetsnämndens ordförande 11) Förtroendevalda, begäran om entledigande, Victoria Persson 12) Förtroendevalda, huvudman i Sparbanken 1826

2 Kommunfullmäktige (18) Plats och tid Osby, måndagen den 21 mars 2011 kl ande Se Bilaga 11-22/2011 till detta protokoll Övriga närvarande Ingvar Carlberg, sekreterare Justerare Justerings plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Jimmy Ekborg och Rose-Marie Riling Kansliet, fredagen den 25 mars 2011, kl Paragrafer Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kansliet Underskrift...

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens anmälan om remitterade ärenden I enlighet med bestämmelserna i 32 Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Osby anmäls att följande fullmäktigeärenden inkommit till kommunstyrelsen: Förslag till nytt avtal och nytt reglemente avseende IT-nämnden (Dnr 2011.ks0096) Förslag till prioritering av elanvändning (Dnr 2011.ks00091) Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden samt krisledningsplan (Dnr 2010.ks0779) Svar på medborgarförslag om biltvättförbud (Dnr 2010.ks0535) Svar på medborgarförslag om kvarteret Ventilen (Dnr 2010.ks0669) Anslagsbegäran för uteförskolor (Dnr 2011.ks0078) Begäran om befrielse från VA-anslutningsavgift m.m Osbyortens ryttarförening (Dnr 2011.ks0094. Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.

4 Kommunfullmäktige Dnr Anmälan om inte verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Socialnämnden anmäler enligt reglerna i socialtjänstlagen inte verkställda beslut. Kommunfullmäktige lägger anmälan till handlingarna.

5 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Budget 2011, koncernbolagen Ekonomiavdelningen har sammanställt koncernbolagens budgetar för Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

6 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Budget 2011, tilläggsbudget Ekonomiavdelningen har sammanställt förvaltningar och nämnders förslag till tilläggsbudget Vid arbetsutskottets beredning företages förändringar i förvaltningens och nämndens förslag. Arbetsutskottets förslag till driftbudget omfattar tkr samt investeringsbudgeten tkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar a) anta tilläggsbudget 2010 med omslutning enligt följande: driftbudget inklusive finansförvaltningen investeringsbudget tkr tkr b) efter genomlysning av socialnämndens verksamhet ska socialnämndens framställning om utökad budget på nytt behandlas, c) Tilläggsbudgeten finansieras enligt följande: - ökade skatter/bidrag 9,7 miljoner kr - i anspråkstagande av oförutsett 2,2 miljoner kr - upptagande av lån 10 miljoner kr. Yrkande Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar 1) Kerstin Nordström (s) att följande tillägg medtages i tilläggsbudget 2011: Medel reserveras i driftbudget 2011 med 9 miljoner kronor för eventuella insatser inom socialnämndens verksamhet. 2) Carl-Magnus Nilsson (m) avslag på yrkande 1)

7 Kommunfullmäktige Anders Pettersson (c) att kr upptages i investeringsbudget för Örkeneds sporthall samt kr på driftbudgeten för ljusreglering och mörkläggningsgardiner i Parkskolans matsal. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1) och 2) och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkande 2). Kerstin Nordström (s) begär omröstning. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till yrkande 2). Nej-röst för bifall till yrkande 1). Med 8 ja-röster (Anders Pettersson (c), Dag Ivarsson (m), Ingvar Andrén (kd), Margaret Engdahl (mp), Bo Kedegren (sd), Sonja Svenle-Pettersson (gpks), Niklas Larsson (c), Carl-Magnus Nilsson (m) för yrkande 2) och 5 nej-röster (Erland Nilsson, Kerstin Nordström, Karl-Gösta Bengtsson, Marika Bjerstedt Hansen, Monica Svensson (s) för yrkande 1) antages yrkande 2). I Kommunstyrelsen bifaller i övrigt arbetsutskottets förslag till tilläggsbudget med Anders Petterssons förslag till kompletteringar. II Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) anta tilläggsbudget 2010 med omslutning enligt följande: driftbudget inklusive finansförvaltningen investeringsbudget tkr tkr b) efter genomlysning av socialnämndens verksamhet ska socialnämndens framställning om utökad budget på nytt behandlas, c) tilläggsbudgeten finansieras enligt följande: - ökade skatter/bidrag 9,7 miljoner kr - i anspråkstagande av oförutsett 2,2 miljoner kr - upptagande av lån 10 miljoner kr.

8 Kommunfullmäktige Reservationer (skriftliga): Erland Nilsson, Kerstin Nordström, Marika Bjerstedt Hansen, Karl-Gösta Bengtsson, Monica Svensson (S). Yrkande Vid kommunfullmäktiges överläggning yrkar 1) Anders Pettersson (C) m.fl bifall till kommunstyrelsens förslag, 2) Marika Bjerstedt Hansen (S) m.fl att följande tillägg medtages i tilläggsbudget 2011: Medel reserveras i driftbudget 2011 med 9 miljoner kronor för eventuella insatser inom socialnämndens verksamhet Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit yrkande 1). Marika Bjerstedt Hansen (S) begär omröstning. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till yrkande 1). Nej-röst för bifall till yrkande 2). Med 25 ja-röster för yrkande 1) och 16 nej-röster för yrkande 2) antages yrkande 1). Se omröstningsbilaga. Kommunfullmäktige beslutar a) anta tilläggsbudget 2010 med omslutning enligt följande: driftbudget inklusive finansförvaltningen investeringsbudget tkr tkr b) efter genomlysning av socialnämndens verksamhet ska socialnämndens framställning om utökad budget på nytt behandlas,

9 Kommunfullmäktige c) tilläggsbudgeten finansieras enligt följande: - ökade skatter/bidrag 9,7 miljoner kr - i anspråkstagande av oförutsett 2,2 miljoner kr - upptagande av lån 10 miljoner kr. Reservationer: Muntliga reservationer: Marika Bjerstedt Hansen, Erland Nilsson, Eva-Lott Gustavsson, Sten Andersson, Rose-Marie Riling, Monica Svensson, Inga Magnusson, Karl-Yngve Andersson, Ingmar Bernthsson, Margot Malmqvist, Annelie Frostensson, Carl Jacobson, Yvonne Klintenheim, Tommy Augustsson, Lennart Hansson (S) Skriftlig reservation: Kerstin Nordström (S)

10 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Diverse ärenden, ram för upplåning Banker och kreditinstitut har tagit upp frågan om att besluta om ramar för upplåning. Kommunfullmäktige beslutar för närvarande om upplåning i samband med att budgeten antas, samt i samband med tilläggsbudgetbeslut som sker under året. Låneskulden uppgår den 31 december 2010 till 100 miljoner kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar a) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 70 miljoner kr, b) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, c) att kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kr (oförändrat) för kommunkoncernen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 70 miljoner kr, b) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, c) att kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kr (oförändrat) för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar

11 Kommunfullmäktige a) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 70 miljoner kr, b) att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, c) att kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kr (oförändrat) för kommunkoncernen.

12 Kommunfullmäktige Dnr 2010.ks Osby Nova AB, aktieägartillskott I bolagsordningen för Osby Nova AB framgår av 5 att aktiekapitalet ska utgöra lägst kr samt högst kr. Kommunfullmäktige beslöt på förslag från bolaget under 79/2010 att utöka aktiekapitalet med kr (från kr till kr). Bolaget konstaterar nu att situationen är fortsatt kritisk med fortsatt behov av stöd från ägaren. Prognosen inför 2011 ser dock mer positiv ut. Bolaget föreslår nu att aktiekapitalet nedsättes med kr samt att ägaren tillför ett villkorat aktieägartillskott på kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar a) att aktiekapitalet nedsättes med kr, b) att ett villkorat aktieägartillskott tillförs bolaget med kr, c) att åtgärder enligt a) och b) ovan totalt kr finansieras från de ökade skatteintäkterna enligt prognos i februari 2011, d) att från bolaget begära en rapport senast vid årsskiftet 2011/2012 om bolagets ekonomiska status och eventuella framtida verksamhet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar a) att aktiekapitalet nedsättes med kr, b) att ett villkorat aktieägartillskott tillförs bolaget med kr, c) att åtgärder enligt a) och b) ovan totalt kr finansieras från de ökade skatteintäkterna enligt prognos i februari 2011, d) att från bolaget begära en rapport senast vid årsskiftet 2011/2012 om bolagets

13 Kommunfullmäktige ekonomiska status och eventuella framtida verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar a) att aktiekapitalet nedsättes med kr, b) att ett villkorat aktieägartillskott tillförs bolaget med kr, c) att åtgärder enligt a) och b) ovan totalt kr finansieras från de ökade skatteintäkterna enligt prognos i februari 2011, d) att från bolaget begära en rapport senast vid årsskiftet 2011/2012 om bolagets ekonomiska status och eventuella framtida verksamhet.

14 Kommunfullmäktige Dnr 2010.ks Miljöärenden, miljömålsredovisning Miljö- och byggnämnden har till kommunfullmäktige överlämnat sammanställning över miljömålsredovisning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

15 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Motion, individuella valet på Ekbackeskolan Rose-Marie Riling (S) föreslår i en motion att det individuella valet på Ekbackeskolan utökas med inriktning på skytte samt att skolan ansöker om riksintag. Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till utbildningsnämnden som före den 1 juni 2011 ska avge yttrande om motionen ska bifallas eller avslås.

16 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Motion, Killeberg 3:1, försäljning Knud Nielsen (S) m.fl föreslår i motion att fastigheten Killeberg 3:1 ägd av Industrihus i Osby AB överlåtes till Treby IF för en symbolisk summa. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för yttrande till utbildningsnämnden och till Industrihus i Osby AB. Av yttrandet ska framgå om motionen ska bifallas eller avslås. Yttrande ska inlämnas senast den 1 juni 2011.

17 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Interpellation, fastighetsnämndens ordförande Rose-Marie Riling (S) har ställt fem frågor till fastighetsnämndens ordförande Torsten Johansson om lokalutredning på Örkenedskolan. Kommunfullmäktige medger att interpellationen ställes. Fastighetsnämndens ordförande har till kommunfullmäktiges möte den 21 mars avgivit ett skriftligt svar. Interpellationen besvaras.

18 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Förtroendevalda, begäran om entledigande, Victoria Persson, ersättare i kommunfullmäktige Victoria Persson (MP) ersättare i kommunfullmäktige anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar a) entlediga Victoria Persson från hennes uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, b) hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

19 Kommunfullmäktige Dnr 2011.ks Förtroendevalda, huvudman i Sparbanken 1826 Sparbanken 1826 har i skrivelse anmodat kommunen att utse ny huvudman i stället för Dag Ivarsson. Anledningen är att enligt reglementet får inte den person väljas som fyller 68 år det år mandatperioden börjar. Kommunfullmäktige beslutar att som huvudman i stället för Dag Ivarsson utse Maria Svensson (M).

20

21 KOMMUNFULLMÄKTIGE mars 2011 N Ä R V J/N 14 8 Kerstin Nordström (s) 1 NEJ 32 Ulla Ekdahl (c) 1 JA.1 Marika Bjerstedt Hansen (s) 1 NEJ 2 Erland Nilsson (s) 1 NEJ 3 Niklas Larsson (c) 1 JA 4 Maria Svensson (m) 1 JA 5 Jan Kornemalm (sd) André Jonsson 6 Karl-Gösta Bengtsson (s) Eva-Lott Gustavsson 1 JA 1 NEJ 7 Anders Pettersson (c) 1 JA 10 Håkan Carlsson (sd) 1 JA 11 Sten Andersson (s) 1 NEJ 12 Johnny Bergman (kd) 1 JA 13 Jimmy Ekborg (c) 1 JA 14 Rose-Marie Riling (s) 1 NEJ 15 Margaret Engdahl (mp) 1 JA 16 Sonja Svenle-Pettersson (gpks) 1 JA 17 Carl-Magnus Nilsson (m) 1 JA 18 Monica Svensson (s) 1 NEJ 19 Sven Holmén (sd) 1 JA 20 Knud Nielsen (s) Inga Magnusson 1 NEJ

22 KOMMUNFULLMÄKTIGE N Ä R V J/N Mats Ernstsson (c) JA 22 Kenneth Aronsson (fp) Rita Ziemba-Marszalek 1 JA 23 Karl-Yngve Andersson (s) 1 NEJ 24 Oddbjörn Aasvold (m) 1 JA 25 Ingmar Bernthsson (s 1 NEJ 26 Yvonne Henriksson (c) 1 JA 27 Bo Kedegren (sd) 1 JA 28 Clas Frisk (kd) 1 JA 29 Margot Malmqvist (s) 1 NEJ 30 Lars-Anton Ivarsson (m) 1 JA 31 Annelie Frostensson (s) 1 NEJ 33 Carl Jacobson (s) 1 NEJ 34 Anna-Karin Bengtsson (mp) 1 JA 35 Kaarina Rantanen (sd) 1 JA 36 Anna Isberg (gpks) Erling Persson 1 JA 37 Yvonne Klintenheim (s) 1 NEJ 38 Nisse Neumann (m) Pontus Plantman 1 JA 39 Henry Nilsson (c) 1 JA 40 Sven-Inge Bergh (s) Tommy Augustsson 1 NEJ 41 Lennart Hansson (s) 1 NEJ 9 Dag Ivarsson (m) 1 JA

23 Avgivna Ja-röster 25 Avgivna Nej-röster 16 Avstår Tom stol

24 SUPPLEANTER/ERSÄTTARE för Maria Svensson, Dag Ivarsson, Carl- Närv Marika Bjerstedt Hansen, Erland Närv Magnus Nilsson, Oddbjörn, Aasvold Lars-Anton Ivarsson, Nisse Neumann (m) Pontus Plantman Sebastian Strömberg Torsten Johansson 1 Niklas Larsson, Anders Pettersson, Mats Nilsson, Kerstin Nordström, Sten Andersson, Monica Svensson, Ingmar Bernthsson, Margot Malmqvist, Carl Jacobson, Yvonne Klintenheim, Lennart Hansson (s) Åsa Månsson Daniel Landin Ernstsson, Ulla Ekdahl (c) Anne-Marie Axelsson 1 Lotte Melin Krister Weidenmark Jimmy Ekborg, Yvonne Henriksson, Nenry Nilsson (c) Ingrid Svensson Michael Svensson 1 Karl-Gösta Bengtsson, Rose-Marie Riling, Karl-Yngve Andersson, Annelie Frostensson, Sven-Inge Bergh (s) Eva-Lott Gustavsson Tommy Augustsson Villy Nilsson 1 Ida Frostensson Kenneth Aronsson (fp) Knud Nielsen (s) Rita Ziemba-Marszalek Bengt Simmingsköld Johnny Bergman, Clas Frisk (kd) Inga Magnusson Margaret Engdahl, Anna-Karin Bengtsson (mp) Roland Anvegård 1 Victoria Persson Eva Isacson Ingrid Axelsson Jan Kornemalm, Håkan Carlsson, Sonja Svenle-Pettersson, Anna Isberg Sven Holmén, Bo Kedegren, Kaarina Rantanen (sd) (gpks) André Jonsson Erling Persson Kristofer Pall 1 Göran Larsson Rita Rubin

25

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer