Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden"

Transkript

1 4:e upplagan 4th edition Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish

2 Producerad av Avdelningen för kompetensutv. och internationella relationer och Avdelningen för HR och kommunikation Tryckt av Ark-Tryckaren, Jönköping, februari 2016 Domstolsverket, februari 2016 Omslagsbild Domstolsverket Dnr

3 Innehållsförteckning/Table of contents Inledning... 4 Del 1 - Part 1 Svensk/engelsk - Swedish/English... 8 Ord och uttryck i alfabetisk ordning... 8 Words and expressions in alphabetical order... 8 Part 2 - Del 2 English/Swedish - Engelsk/svensk Words and expressions in alphabetical order Ord och uttryck i alfabetisk ordning Del 3 - Part Domstolar - Courts Del 4 - Part Titlar och tjänstebenämningar inom Sveriges Domstolar Titles within the Courts of Sweden Del 5 - Part Engelska namn på vissa författningar m.m English titles of selected acts and ordinances Del 6 - Part Engelska namn på vissa myndigheter, internationella organisationer m m English titles of selected public authorities, international organisations etc

4 4

5 Inledning Medlemskapet i EU och det alltmer globala synsättet innebär nya möjligheter och utmaningar för Sveriges Domstolar. Andelen mål och ärenden med internationella inslag fortsätter att öka och det blir allt vanligare med olika former av internationella utbyten. Det är angeläget att denna verklighet också avspeglas i den svensk-engelska ordlista som används inom Sveriges Domstolar. Den ordlista för domstolsväsendet som togs fram 1994 och sedermera uppdaterades 2001 har därför omarbetats. Den nya ordlistan har utarbetats av Carl-Johan Breitholtz på Domstolsverkets internationella kansli tillsammans med Ove Lindström, rådman vid Göteborgs tingsrätt, i samråd med översättaren Patrick O Malley. Därutöver har Göran Bodin, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg, och lagmannen vid Gällivare tingsrätt Jan Erik Oja bidragit. Stommen av orden kommer från den tidigare ordlistan, men strukturen är förändrad och nya avsnitt har tillkommit. Målsättningen har varit att försöka få med vanligt förekommande ord och uttryck inom Sveriges Domstolar. Den innehåller därför inte enbart ord med juridisk anknytning. I den mån det varit möjligt har ord använts som har anknytning till det brittiska rättssystemet. Ordlistan är på intet sätt uttömmande och urvalet och val av ord kan alltid diskuteras. Domstolsverket tar därför tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar. Ordlistan är indelad i sex delar. De två första avsnitten består av ord och uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i en motsvarande engelsk/svensk. I avsnitt tre finns namn på olika domstolar. Det fjärde avsnittet innehåller tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Avsnitt fem består av engelska namn på vissa författningar m m. I den sista delen finns engelska namn på vissa svenska myndigheter och internationella organisationer m m. 5

6 Utöver de källor som tidigare upplagor hänvisar till kan följande källor särskilt nämnas. Polisens 1 och Kriminalvårdens 2 ordlistor har använts i betydande omfattning. Därutöver har ord bl a hämtats från Svenskengelska socialförsäkringstermer 3 och en finsk domstolsordlista 4. EU:s översättningsverktyg Interactive Terminology for Europe 5 har använts för översättning av vissa ord. Namn på lagar har delvis hämtats från regeringens 6 och Riksdagens hemsidor. Enskilda myndigheters namn har hämtats från Utrikes namnbok 7 och myndigheternas egna hemsidor. Domstolsverket, juli 2010 *** Ordlistan uppdaterades i april 2012 och mars *** Ordlistan uppdaterades senast i februari 2016 av Carl-Johan Breitholtz Internationella sekretariatet, Domstolsakademin, Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer, Domstolsverket 1 Svensk-engelsk-och-engelsk-svensk-ordlista/ 2 Fanns tidigare på, Kriminalvarden/Ordlista/Svensk-engelsk-ordlista 3 Utgavs av före detta Försäkringskasseförbundet, FKF BT Swedish statutes in translation,

7 7

8 Del 1 - Part 1 Svensk/engelsk - Swedish/English Ord och uttryck i alfabetisk ordning Words and expressions in alphabetical order Ackord composition ackusatoriskt förfarande accusatorial procedure ad acta consider something finished, closed adekvat kausalitet proximate cause, consequence and damage administrativ administrative ~ avdelning Administrative Division administratör administrator administrera administer adoption adoption advokat lawyer, barrister, solicitor advokatsed legal ethics god ~ generally accepted legal practice affektionsvärde sentimental value affärsverksamhet business operations ajournera adjourn, postpone ajournering adjournment, postponement akt file ~ (handlingar i mål) file ~ (urkund) document, record aktbilaga file appendix aktie share aktiebolag limited company (Ltd) aktiekapital share capital aktieutdelning dividend aktomslag file cover, document cover aktrensning file clearance 8

9 aktsamhet care aktuarie registrar allemansrätt common (legal) right of access to private land allmän general, public ~ domstol general court ~ förvaltningsdomstol administrative court ~ handling public document ~ sedvänja general custom ~ självdeklaration general income tax return ~ tilläggspension general supplementary pension allmänfarlig vårdslöshet public endangerment allmänfarlig ödeläggelse destruction causing public endangerment allmänfarligt brott public danger offence allmänheten the (general) public allmänna medel public funds allmänprevention general prevention amnesti amnesty, general pardon amortera amortise, pay off, repay anbringa apply, affix anbud ekonomiskt mest fördelaktigt ~ anbudsgivare andel andelsägare andrahandsuthyrning anföra ange till åtal angivare angivelse angrepp 9 tender, offer economically most advantageous tender tenderer share, portion, participation shareholder, stakeholder, coowner, tenant in common, joint owner sub-let state, adduce, put forward inform against informer denunciation, accusation, information attack

10 angripa ett vittnes trovärdighet challenge a witness's credibility angripare assailant, attacker anhålla ~ (begära) request ~ (gripa) arrest anhållan (begäran) petition, application, request anhållande arrest, apprehension anhållningsbeslut arrest warrant, warrant of arrest anhängig pending anhängiggjort förfarande pending proceeding, pending case anhängiggöra bring into court, bring (an action) anhörig next of kin, (close) relative anklaga accuse, indict, charge anklagelse accusation, charge, incrimination anknytning ties, connection anknytningsmål reunification case anknytningsteori reunification theory anlita engage anläggning facility, plant anläggningstillgång fixed asset anmana (anmoda) request, urge, instruct anmäla (rapportera) report anmälan notification skriftlig ~ written notice anmälningsplikt obligation to report, duty to report, compulsory registration anmälningsskyldighet obligation to report, duty to report annons notice, announcement annonsering advertising anmälan (rapport) report anonym anonymous anonymitetsskydd protection of anonymity anpassa (samordna) integrate, coordinate 10

11 anpassning adaptation ~ till samhälle adaptation to society anskaffningskostnader acquisition costs, procurement costs anslag (pengar) grant anslagskredit additional funding anslagsökning increased grant, increased funding anslutningsavtal accession treaty anslutningsbesvär cross-appeal, counter appeal anslutningsland acceding country anslå (bevilja medel) grant anspråk claim, demand ~ enskilt private claim anstalt institution, prison, correctional facility anstalts- institutional anstaltsvård institutional care, prison treatment anstiftan instigation anstiftare instigator, abettor anstånd respite, delay, extension of time anställd employed ~ i allmän tjänst employed in the Civil Service anställning employment anställningsavtal contract of employment anställningsform form of employment, form of tenure anständig decent anständighet decency ansvar liability, responsibility ekonomiskt ~ liability solidariskt ~ joint liability straffrättsligt ~ liability, culpability, guilt strikt ~ no-fault liability, strict liability yrka ~ prefer charges, demand conviction, demand, claim ansvara be liable, be responsible 11

12 ansvarig utgivare Publisher ansvarskyldighet accountability, liability ansvarstalan charge of criminal liability ansvarsutkrävande accountability ansöka apply ansökan application ansökningsavgift application fee ansökningsblankett application form ansökningsmål permit case ansökningstid application period antagande adoption of legal acts anteckna i protokoll enter into the minutes, record in the minutes, anteckning note ~ i protokoll entry anvisning instruction, regulation anvisningar directions apportegendom capital contributed in kind arbetsbelastning workload ökad ~ increased workload arbetarskydd occupational safety, industrial safety arbetsformer working methods arbetsförmedling job centre, labour exchange, employment office arbetsförmåga capacity for work, ability to work nedsättning av ~ reduction of working capacity arbetsgivaravgifter employer's contributions arbetsgivare employer arbetsgivarinträde direct payment of sickness benefit by employer arbetsledare supervisor arbetslös unemployed arbetslöshetsersättning unemployment benefit arbetslöshetsförsäkring unemployment insurance (scheme) arbetslöshetskassa unemployment insurance fund 12

13 arbetsmiljö arbetsoförmåga arbetsordning arbetsplats arbetsprövning arbetsrätt arbetssituation arbetsskada arbetsskadebedömning arbetsskadeersättning arbetsskadeförsäkring arbetstagare arbetstid arbetstillstånd arbetsträning arbetsuppgift arkiv arkivbeskrivning arkivbeständig arkivbildare arkivförteckning arkivera arkivredovisning verksamhetsbaserad ~ arrendator arrende arrendenämnd arresteringsorder, europeisk verkställa en ~ artskydd artskyddsregler working environment disablement, incapacity for work regulation workplace assessment of working capacity labour law, labour legislation work situation occupational injury occupational injury assessment occupational injury compensation occupational injury insurance employee working hours work permit vocational training, work training (job) task, assignment archives, records, files archive presentation archive quality archive holder archival inventory to file file classification system operationally based file classification system leaseholder, tenant, lessee lease, tenancy tenancy tribunal European arrest warrant execute an arrest warrant species protection, protection of species regulations governing protection of species 13

14 arv inheritance, heritage arvinge heir arvode fee arvslott share of inheritance, distributive share of the estate rättmätig ~ rightful share arvsskatt succession tax, inheritance tax, death duty arvskifte distribution of an estate assistansersättning assistance allowance (for disabled persons) associationsrätt right of association, company law, corporate law asyl asylum ~ rätt right of asylum få ~ be granted asylum söka ~ apply for asylum asylansökan application for asylum asylland country of asylum asylmottagning asylum seeker reception centre asylsökande asylum seeker attraktionskraft attractiveness attraktiv arbetsgivare attractive employer auktion (exekutiv) compulsory auction, distress sale auktoriserad revisor chartered accountant avbetalning instalment avbetalningsköp hire purchase, instalment purchase avbrott interruption ~ (i förhandling) recess avbrytande withdrawal, discontinuance, disengagement avdelning department, division avdrag deduction avdragsgill deductible avföra remove, strike off, deregister avgift charge, fee 14

15 avgjorda mål cases decided avgäld rent avgöra decide, determine, settle avgörande ruling, decision skriftligt ~ written decision avhysa evict avhysning eviction avkastning profit, return, yield, revenue, proceeds avkunna dom deliver a judgment, pass a judgment, pass a sentence avliden deceased avlyssning interception, bugging ~ av telefonsamtal interception of phone calls avlägga ed take the oath, swear avlägga vittnesed take an oath (as a witness) avlägsnande removal avlägsnandemål removal cases avrinningsområde drainage basin, catchment area avrop (från ramavtal) call-off, place order under framework agreement avräkna deduct, settle, set off avräkning settlement ~ av anhållningstid deduction of time spent in detention ~ av häktningstid deduction of time on remand avräkningsunderlag avsikt avsiktlig avsiktsförklaring avsked avskeda avskrift avskriva (mål, ärende) avskrivning 15 settlement documentation intention, purpose deliberate, intentional memorandum of understanding, letter of intent dismissal dismiss copy, transcript dismiss dismissal, writing off, depreciation

16 avslag refusal, rejection avsluta (t.ex. talan) close avslå reject, refuse avstyckad fastighet subdivided property unit avstyckning partition, parcelling separation avtal agreement, contract avtalsinnehåll subject of contract, subject of agreement avtalstolkning interpretation of a contract, construal of a contract avtalsvillkor contractual terms and conditions avtjäna (straff) serve a sentence ~ fängelsestraff i ett annat land serve a sentence in another country avvika (från permission) abscond (from leave) avvikande absconding risk för ~ risk of absconding avvikande mening dissenting opinion avvisa rule inadmissible ~ invändning overrule, reject ~ talan dismiss, disallow, refuse ~ (person) refuse entry (to Sweden), force to leave avvisning dismissal, rejection avvisningsbeslut decision to refuse entry (to Sweden), expulsion decision avvärja avert, ward off Balansavarbetning balanserade mål balansräkning balk bankrån banksekretess bar gärning, bli tagen på backlog reduction backlog, cases pending balance sheet, statement of financial position code bank robbery banking secrecy caught in the act 16

17 barn kvarhållna ~ olovligt bortförda ~ barnadråp barnavårdsutredning barnbidrag barnet i rättsprocessen barnets bästa barnets rättigheter barnpornografi barnpornografibrott basbelopp beakta beaktningsvärt intresse beaktningsvärt skäl bedra bedrägeri bedrägligt beteende bedömning beediga befallning befattningshavare befintligt skick befogenhet befria (från förpliktelse) befria (ge dispens) befrielse från begå ett brott begäran behandlingsmetod behandlingsplan behandlingsmodell behovsprövad behovsprövning behörig myndighet 17 child, children, infant, minor detained children unlawfully abducted children infanticide child welfare investigation, child protection investigation child benefit the child in the legal process child s (best) interests child's rights child pornography child pornography offence base amount, basic amount take into account notable interest notable reason deceive, defraud, swindle fraud, deception fraudulent conduct assessment confirm by oath order official, employee as seen, in its present condition authority, power exonerate exempt exemption from, exonerate commit a crime request, petition treatment method treatment plan treatment model means-tested examination of individual needs, means test, assessment of needs competent authority

18 behörighet competence, qualification, authorisation domstols ~ jurisdiction behörighetshandlingar för parter authorisation documents for parties beivra take measures against, take legal measures against bekräfta confirm, affirm, certify bekänna confess bekännelse confession belastningsregistret criminal records belopp amount, sum beloppsgräns monetary limit bemanning staffing bemötande personal treatment, reception ~ av parter treatment of parties beneficium benefit, right, privilige benåda pardon beredningsorganisation drafting organisation beredningspersonal drafting staff bereda ett ärende prepare a matter beredande av mål preparation of a case beredskap preparedness, readiness ~ (jour) on call, duty beroendeställning position (state) of dependence berusad drunk, intoxicated berättigad entitled beröva deprive berövande deprivation besiktning examination, inspection, survey, view besittningsskydd protected tenancy, possession in law besiktiga inspect beskattning taxation beskyddarverksamhet protection racket beslag seizure, confiscation 18

19 beslagta impound, seize, confiscate beslut decision, ruling, order ~ under rättegång ruling slutligt ~ ~ final decision besluta decide beslutsfattare decision-making officer, executive officer besticka bribe bestickning bribery; corruption; subornation bestraffning punishment bestrida contest, dispute, deny bestridande opposition, denial, contestation bestridd (omtvistad) contested, controversial, litigious bestyrka authenticate, attest, confirm bestyrkt handling authenticated transcript, document bestyrkt kopia authenticated copy bestämmelse provision, regulation besvär appeal besvära sig to appeal besvärsgrund ground for appeal besvärshandling petition of appeal, petition to appeal besvärshänvisning appeal instruction besvärsinlaga petition for appeal besvärstid term of appeal, time for appeal besök visit besöksförbud restraining order betalningsansvar payment liability betalningsföreläggande notice to pay, order to pay betalningsförmåga ability to pay, capacity to pay, solvency betalningsmedel means of payment betalningsskyldighet payment obligation, duty of payment betalningssäkra impound betalningsvillkor terms of payment 19

20 beträdande setting foot on betydande olägenhet significant inconvenience betyg (vitsord) character statement, character reference testimonial betänkande report betänketid period for consideration bevaka monitor ~ (vakta) guard ~ (övervaka) supervise bevakningsföretag private security company bevakningsförfarande proof of debt procedure bevilja grant bevis evidence, proof bevisbörda burden of proof, burden of evidence, evidentiary burden bevisbörderegel burden of proof rule bevisfaktum evidentiary fact bevisföring production of evidence beviskrav evidentiary requirement bevislättnad alleviation of evidentiary burden, evidentiary alleviation bevismedel evidence, proof bevisning evidence, proof bevisningshänseende, i with respect to evidence bevisomedelbarhet immediacy in taking of evidence bevisprovokation entrapment bevisprövning sifting of evidence, consideration of the evidence, evaluation of evidence fri ~ free sifting (consideration, evaluation) of evidence legal ~ legal sifting (consideration, evaluation) of evidence bevistema theme of proof bevisuppgift statement of evidence 20

21 bevisupptagning presentation of evidence, hearing of evidence ~ utom huvudförhandling presentation of evidence without a main hearing bevisvärdering evaluation of evidence bevittna (intyga) certify ~ (underteckna) sign bevittna (åse) witness bidrag allowance (regular), grant (onetime payment) bidragsförskott advance payment of maintenance allowance bifall approval bifoga enclose bilaga attachment, appendix bildskärm screen, visual display unit billig (rimlig) fair, reasonable bilstöd car allowance bindande binding ~ (avgörande) conclusive ~ (förpliktande) binding, legally binding ~ (tvingande) non-optional, imperative, mandatory, peremptory bindning binding biståndsmål social welfare case(s) biträda assist, support, accede biträdande jurist legal associate biträde counsel ~ enligt rättshjälpslagen counsel under the Legal Aid Act offentligt ~ public counsel blankett form blodundersökning blood test bluffaktura fake invoice bodelning estate division, division of the joint (community) property of husband and wife bodelningsförrättare estate distribution executor 21

22 boende resident boendeutredning housing enquiry bohag household goods bokföra book, enter bokföring bookkeeping, accounting bokföringsskyldig party required to maintain accounts bokföringsskyldighet obligation to keep accounts bokföringsunderlag accounting records, bookkeeping data bokslut final accounts bolag company borgen guarantee, surety, bail ~ (såsom egen skuld) suretyship teckna ~ för någon issue/provide a guarantee borgensansvar guarantee liability borgensman guarantor borgenär creditor borgenärsförteckning list of creditors borgenärssammanträde meeting of creditors bosatt resident varaktigt ~ long-term resident stadigvarande bosatt ~ usually resident stadigvarande bosatta ~ usually resident population bostadsanpassningsbidrag home adaptation allowance bostadsbidrag housing allowance bostadsrättsförening co-operative housing association bostadsrättsinnehavare owner of a co-operative apartment bostadsrättslägenhet owner-occupied apartment, co-operative apartment bouppteckning estate inventory, estate inventory deed bouppteckningsförrättare person appointed to draw up an estate inventory 22

23 bouppteckningsförrättning bouppteckningsprotokoll boutredningsman brist brott estate inventory proceedings, drawing up of an estate inventory estate inventory record estate administrator lack, shortage crime, offence ~ i nära relationer crime in close relationships ~ mot allmän ordning crime against public order ~ mot allmän verksamhet crime against public activity ~ mot borgenärer crime against creditors ~ mot familj crime against family ~ mot frihet och frid crime against liberty and peace ~ mot griftefrid crime against the peace of the grave ~ mot liv och hälsa crime against life and health ~ mot medborgerlig frihet crime against civil liberty ~ mot person crime against the person ~ mot rikets säkerhet crime against the security of the realm ~ mot rösthemlighet violating the privacy of suffrage; crime against secret ballots ~ mot trosfrid crime against freedom of religion ~ mot tystnadsplikt breach of professional secrecy; violation of duty to maintain secrecy försök till ~ grovt ~ lindrigare ~ ringa ~ brottets beskaffenhet brottmål övriga ~ brottmålsavgörande brottmålsdomstol attempted offence/crime serious crime, felony misdemeanour minor offence the nature of the offence criminal case, criminal action other criminal cases criminal judgment criminal court 23

24 brottmålsprocessen criminal trial procedure elektroniskt informationsflöde i ~ electronic flow of information in the criminal trial procedure brottmålstyp type of criminal case brottmålsärenden criminal case matters brottsbeivrande verksamhet law enforcement brottslig criminal ~ gärning criminal act ~ verksamhet criminal activity brottslighet criminality organiserad ~ organised crime grov organiserad ~ serious organised crime brottsling criminal, culprit ungdoms~ young offender, juvenile delinquent brottsmisstanke suspicion of crime brottsmisstänkta suspect, person suspected of a crime, person suspected of committing an offence brottsoffer victim of crime brottsplats scene of the crime brottsplatsundersökning crime scene investigation brottsprevention crime prevention brottsprovokation entrapment brottspåföljd sentence, sanction brottsrubricering classification of a crime brottsutredning crime investigation brukande use olovligt ~ unlawful use bruksvärde utility value bruttoinkomst gross income bruttovinst gross profit bröstarvinge direct heir, heir of the body budgethandläggare budget officer, budget administrator budgetunderlag budget data, budget material budgetår fiscal year 24

25 bulvan bulvanförhållande bygdeavgift byggkoncession bygglov byggnadslov byggnadsnämnd byggsanktionsavgift byråkrati byte böta böter normerade ~ bötesmål bötespåföljd bötesstraff bötfälla 'front man', dummy owner dummy owner relationship community charge works concession building permit building permit local building committee construction sanction charge bureaucracy, 'red tape' proceeds pay a fine fine(s) standardised fine summary offence pecuniary penalty fine, pecuniary penalty fine Censur censorship chefredaktör Editorial Director, Editor-in-chief chefsåklagare chief public prosecutor cirkapris recommended price civil krishantering civilian crisis management civilprocess civil procedure civilrätt civil law, private law civilrättslig civil (law) ~ skyldighet liability under civil law civilstånd civil status, marital status culpa culpa, negligence culpaansvar fault liability; responsibility for negligence culpapresumption presumption of fault culparegel fault liability rule culpös negligent Dagbok (diarium) register, journal 25

26 dagboksblad record sheet dagsbot day fine dator computer datoriserad computerised datum date decentralisera decentralise deklarationsblankett income tax return form delbetänkande interim report deldom part judgment, interlocutoty judgment, separate judgment, delegation delegation ~ av arbetsuppgifter delegation of tasks delegera delegate delge serve, notify ~ någon en stämning serve somebody with a summons, serve a writ on a person ~ någon en stämning i brottmål serve somebody with an indictment delgivning service, service of process, notification förenklad ~ simplified service personlig ~ personal service delgivningsbevis certificate of service delgivningskvitto acknowledgement of service, service receipt delikt offence, criminal offence, civil wrong delägare partner denuntiation notice of assignment of claim departement (regeringen) ministry departementschef minister departementsråd deputy director-general departementssekreterare first secretary deponera deposit derivativt fång derivative acquisition derogation derogation, partial repeal detaljplan local plan 26

27 detentionsrätt diarieföring diarienummer lien on property registration reference number, registration number register, journal direct effect, direct outcome directive, terms of reference direct procurement unpermitted procurement discrimination average statement, adjustment of average exemption, dispensation disposable income optional ~ bestämmelse optional provision, optional term ~ lag optional law diarium direkt effekt direktiv direktupphandling otillåten ~ diskriminering dispasch dispens disponibel inkomst dispositiv dispositivt mål dissens dissident djurplågeri DNA-undersökning action amenable to out-ofcourt settlement dissenting opinion dissident cruelty to animals DNA examination 27

28 dom judgment, (sentence = brottmålsdomens påföljdsdel), verdict avkunna ~ deliver judgment, pronounce judgment, pass sentence frikännande ~ a verdict of acquittal, a verdict of not guilty fällande ~ conviction lagakraftvunnen ~ legally binding judgment lagakraftägande ~ valid judgment ovillkorlig ~ unconditional sentence påföljds~ sentence tredsko~ default judgment villkorlig ~ suspended sentence ~ på handlingarna judgment on documentary evidence ~ (käromålet medges) confession judgement domarbana career as a judge domare judge ~ (ordförande i rätten) presiding judge ordinarie ~ icke ordinarie ~ domared domarens självständighet domarjäv domarkår domarrollen domarutbildning dombok domförhet domkrets domsaga domsbevis domskrivning domskäl 28 permanent judge non-permanent judge, temporary judge, probationary judge judicial oath independence of the judiciary disqualification of a judge judiciary the role of judge training of judges judgment book competence, quorum court district, judicial district, jurisdiction territorial jurisdiction of a court certificate of judgment drafting of a judgment reasoning, opinion, finding, grounds for a decision

29 domslut domsområde domstol domstolsdomstolshandläggare domstolsinstans domstolsslag domstolspraxis domstolsprocess domstolsprövning domstolstermer domstolstrots domstolsväsendet domstolsärende domvilla dotterbolag driftkostnader driftsättning drogmissbruk drogmissbrukare drograttfylleri dråp dröjsmål dröjsmålsränta dubbel straffbarhet dubbelbeskattning dubbelbeskattningsavtal Dublinprocess Dublinöverföring dukning (av rättegångssal dygnsvila dödlig 29 judgment, verdict, judicial decision, conclusion, enacting clause area of jurisdiction court, court of law judicial court clerk, court official court instance court category court practice court action/case judicial proceedings court terminology contempt of court the judiciary court matter grave procedural error subsidiary operating costs start-up, commissioning drug addiction, drug abuse drug addict driving under the influence of drug, driving under the influence of a banned substance manslaughter delay interest on overdue payment double criminality, dual criminality double taxation double taxation agreement, tax treaty Dublin procedure Dublin transfer setting out (of the courtrom) daily rest period lethal

30 dödning (av inteckning) cancellation (of) dödsattest death certificate dödsbo estate dödsbodelägare party to an estate dödsfall death dödshjälp euthanasia dödsstraff capital punishment döma adjudicate, judge ~ (för brott) convict, sentence, pass sentence on ~ (i civilmål) judge, pass judgment ~ (i målet) adjudicate ~ (pröva) try ~ (till ansvar) impose a punishment dömande makt power to sentence dömande makten (maktdelningsprincip) the judiciary dömande personal judicial staff dömande verksamhet judicial operations, adjudication process E-arkiv e-förvaltning e-lärande e-stämning ed avlägga ~ edgång edgångssammanträde editionsföreläggande editionsplikt edsvuret vittne efterbevakningsavgift e-archive e-management e-learning e-summons oath take the oath, swear taking of an oath oath administration meeting order (subpoena) for production of documents obligation to produce a document or an object, duty of disclosure sworn witness monitoring charge 30

31 eftergift remission, renunciation, waiver ~ (av skatt t.ex.) remission ~ av käromål concession ~ av påföljd foregoing, remission of sanction ~ av åtal foregoing, remisison of prosecution efterleva (regler) observe efterlevnad av regler observance efterlevandeskydd provision for surviving dependents efterlevnad compliance efterlysa (person) search for efterlysa (sak) advertise for eftertaxering supplementary taxation egen regi own auspices, in-house egendom property enskild ~ private property fast ~ real property (estate) gemensam ~ joint property lös ~ personal property (estate), goods and chattels privat ~ private property egendomsordning property ownership egendomsskydd asset protection, property protection egenföretagare self-employed person egenhändig namnteckning own signature, personal signature egenmäktighet arbitrariness, arbitrary conduct ~ med barn arbitrary handling of a child eget kapital equity ekobrott financial crime ekobrottmål financial crime case ekonomisk brottslighet financial crime elektronisk handel e-trade, e-commerce elektronisk stämningsansökan i brottmål online summons application in criminal cases elektroniskt arkiv electronic archive 31

32 elektroniskt förundersökningsprotokoll electronic preliminary enquiry report elektroniskt informationsutbyte electronic data interchange elektroniskt strukturerad stämningsansökan electronically structured summons application elev pupil energieffektiv energy-efficient enhetlig standard, uniform enhällig unanimous enkelt bolag sole trader enkät questionnaire enligt according to ~ lag according to law enmansutredare one-man inquiry ensamdomare single judge ensamkommande barn unaccompanied minor(s) enskild egendom (land) private property enskild egendom (familjerätt) separate property during marriage, to possess something in one's own right enskild väg private road enskild överläggning deliberation in camera enskilt anspråk private claim enskilt åtal private prosecution entlediga dismiss entledigande dismissal entreprenad contract, outsourcing lägga ut på ~ place on contract, outsource entreprenadrätt construction contract law erfarenhetsutbyte exchange of experience erkänna confess, admit ~ ett brott, skuld confess, plead guilty ~ (ett faktum) admit erkännande confession 32

33 ersätta replace ~ (för skada) indemnify ~ (gottgöra) compensate, remunerate ~ (utlägg) reimburse ersättning (till vittne) reimbursement ersättningsanspråk claim for compensation ersättningsbeslut compensation order ersättningsgill compensatable, reimbursable ersättningslokal alternative premises ersättningsskyldighet liability to indemnify, obligation to indemnify ertappa catch, detect ertappande detection etiska riklinjer ethical guidelines etnisk rensning ethnic cleansing EU-medborgare EU national, EU citizen icke ~ non-eu national EU-rätt EU law eventuellt uppsåt contingent intent, eventual intent ex officio ex officio exekutionstitel writ of execution, enforcement order existensminimum subsistence level expediering av domar och beslut dispatch of judgments and decisions expeditionsavgift service charge expeditionstid office hours expropriation expropriation extensiv lagtolkning liberal legal interpretation extrajudiciell extrajudicial extradiktion extradition extraordinära rättsmedel extraordinary remedies Fackförening factoring faderskapsmål faktum 33 trade union factoring paternity case fact

34 faktura invoice fakturera invoice, bill fakultativ discretionary, optional fall case falsk angivelse false accusation falsk tillvitelse false incrimination falskt larm false alarm falskeligen falsely, fraudulently familjebildning family formation familjehem family home familjehemsförälder family home parents familjemål family case(s) familjerätt family law familjerättssekreterare family law caseworker familjeåterförening family reunification fara danger, peril, risk ~ för andras säkerhet danger to the safety of others ~ för förföljelse danger of persecution, victimisation ~ för människors liv eller hälsa risk to human life or health, danger to human life or health ~ i bevishänseende jeopardy of proof ~ i dröjsmål imminent danger, apprehended danger fast egendom realty, real estate fastighet real estate, property fastighetsbeteckning property unit designation fastighetsbildning property registration, land parcelling fastighetsbildningsmål property formation case fastighetsbok land register fastighetsdomstol property court fastighetsinskrivning property registration fastighetsmål property cases fastighetsmäklare estate agent, realtor fastighetsregister real property register fastighetsreglering property reallotment 34

35 fastighetstaxering property taxation, tax assessment of property förenklad ~ simplified property taxation fastighetstaxeringsmål property taxation case fastighetsärende property matter fastställa fix, settle ~ belopp assess ~ en dom affirm (confirm) a judgment fastställelsedom declaratory judgment fastställelsetalan claim for declaratory judgment, declaratory claim fax fax fingerad fictitious fingerad rättegång moot case, moot court, mock trial fingeravtryck fingerprints säkra ~ preserve fingerprints fingeravtrycksundersökning fingerprint examination firma company name firmatecknare company signatory firmateckningsrätt authority to act as company signatory fiskalisk fiscal fiskalsutbildning training as an junior judge fiskvägar fishways flexibilitet flexibility flygplatskontrollant airport security guard flykting refugee flyktingrätt refugee law flyktingstatus refugee status folkbokföring national registration folkbokföringsort place of registration folkgrupp ethnic group hets mot ~ agitation against an ethnic or national group folkmord genocide folkmängd population folkpension retirement pension 35

36 folkrätt international law folkrättsbrott crime against the law of nations fordra claim, demand fordran claim, demand fordringar receivables, claims fordringsägare creditor, claimant formell formal formkrav form prescribed by law formulär form fortsatt förberedelse continued preparatory hearing fortsatt huvudförhandling continued main hearing forum jurisdiction, forum exklusivt ~ exclusive forum subsidiärt ~ subsidiary forum forumregel rule of competence, rule of jurisdiction fotboja electronic tag (transmitter) framkallande av fara för annan causing danger to another person framliden the late framställa yrkande state the demand framställning statement, presentation sak~ statement of facts fredsfrämjande verksamhet peace-promoting/keeping operations framtida men permanent injury fri fot, på at large, free fri från påföljd free from sanction fri rörlighet free right of movement ~ för EU-medborgare free right of movement for EU citizens fria (frikänna) acquit fridskränkning violation of integrity fridskränkningsbrott violation of integrity offence frige free, release frigiven freed, released frigång ground privileges, ground pass utökad ~ extended privileges 36

37 frihetsberövande deprivation of liberty administrativt ~ administrative deprivation of liberty olaga ~ unlawful deprivation of liberty frihetsstraff imprisonment frikänna acquit, find not guilty frikännande acquittal ~ dom acquittal friskriv discharge, clear, exonerate friskrivningsklausul disclaimer, non-liability clause, excepted perils clause frist respite, term, extension of time fristdag respite date frivillig voluntary frivård probation frivårdsinspektör senior probation officer frivårdskontor probation office frivårdsmyndighet probation authority frivårdsverksamhet non-institutional care frånträda (avtal etc) withdraw from frånskild divorced frånvarande person absentee frånvaro absence ~ (brist på bevis) lack of evidence främmande makt foreign power främlingsfientlighet hostility towards foreigners, xenophobia FU-begränsning preliminary enquiry limitation fullbordan av köp completion fullfölja talan appeal fullföljdshänvisning appeal instruction, notice of right to appeal fullmakt (för ombud) power of attorney fullmaktsgivare principal, grantor fullmaktshavare agent, attorney funktionshindrad functionally impaired funktionsnedsättning functional impairment fyndförseelse failure to return lost property 37

38 fysisk person physical entity, physical person, natural person fåmansföretag close company fång acquisition fångeshandling document of acquisition fälla till ansvar hold responsible fängelse prison ~ (påföljd) imprisonment färdtjänst mobility service födelseland country of birth för kännedom for information föra någons talan appear for somebody förarbeten legislative history förargelseväckande beteende disorderly conduct förbehåll reservation, provision förberedelse (av mål) preparatory proceedings ~ till brott preparation to commit a crime muntlig ~ preparatory hearing skriftlig ~ written preparation förbrytare criminal, offender, felon förbudsföreläggande injunction förbättringskostnader improvement costs fördela mål assign a case fördjupning deepening fördjupningskurs advanced course, specialised course fördriven person displaced person förebringa bevisning present evidence förebygga prevent förebyggande preventive föredra (mål) present a case before a panel of judges, report föredragning presentation of reports, report föredragningslista agenda förelägga subpoena ~ (sig inför domstol) subpoena ~ (befalla) command, enjoin, order ~ (föreskriva) direct, prescribe, rule 38

39 ~ inställelse subpoena föreläggande order, summons, subpoena, injunction föremål object föremål för object of förening association ekonomisk ~ cooperative association ideell ~ non-profit association förening (av mål) joinder förenklade tvistemål small claims cases förenklat förfarande simplified procedure föreskrift rule, instruction förestava en ed administer an oath företag company, enterprise företagare businessman företagsbeskattning corporate taxation internationell ~ international corporate taxation företagsbot corporate fine företagshypotek floating charge företagsledare manager, executive företagsrekonstruktion company reconstruction företräda represent företrädare representative särskild ~ för barn special representative for children företrädesansvar liability of a representative företrädesrätt priority right, right of priority förfall laga ~ lawful excuse, lawful absence förfalla lapse, expire förfallen due, mature förfallodag due date, maturity date förfallotid time of maturity förfalska forge ~ pengar produce counterfeit money ~ varor produce counterfeit goods förfalskare counterfeiter, forger, falsifier 39

40 förfalskning falsification förfarande practice rättegångs~ proceedings förfarandegarantier procedural guarantees författare author författning ordinance, statute författning (grundlag) constitution författningsbestämmelse statutory regulations författningsdomstol constitutional court författningsenlig constitutional författningskommentar statute comment författningssamling statute book författningsstridig unconstitutional förflyttning transfer förfogande disposal, conversion olovligt ~ fraudulent conversion förfrågan enquiry förfrågningsunderlag tender documents förfång (skada) detriment, prejudice förfölja persecute, pursue förföljelse persecution ~ av en grupp group persecution politisk ~ political persecution förföra (förleda) seduce förfördela injure, offend förförelse seduction förhandling hearing, session häktnings~ detention hearing inställd ~ stayed proceedings muntlig ~ oral proceedings förhandlingsklausul bargaining clause, negotiation clause förhandlingssal court room förhandlingssituation hearing situation förhandlingstid hearing time, length of hearing förhandsavgörande preliminary ruling 40

41 förhandsbesked advance ruling, advance notice förhinder impediment, obstacle ha ~ be prevented förhör interrogation, examination, questioning ~ med tilltalad examination of the defendant ~ under sanningsförsäkran questioning under oath, examination under oath förhöra examine, interview, interrogate, question förhörsledare interrogating officer förhörsteknik interrogation technique; trial technique förhörsvittne interrogation witness förklarande respondent förkortning (av lag) short title förkunskapskrav prior knowledge requirement förköp pre-emption förlika settle, conciliate, mediate förlikning conciliation, mediation, settlement out of court ingå ~ effect a reconciliation, arrive at an amicable settlement (out of court) come to terms förlikningsman conciliator förlikningssammanträde conciliation meeting förlängning renewal, extension förläggning accomodation centre, residential centre, camp förmildrande extenuating, mitigating ~ omständigheter extenuating circumstances, mitigating circumstances förmynderskap guardianship förmånsrätt priority right, preferential right förmånsvärde benefit value förmögenhet capital, wealth, fortune förmögenhetsbrott crime against property 41

42 förmögenhetsskatt wealth tax, capital tax förmögenhetsvärde property value förneka deny förolämpning insult förordna appoint, nominate förordnande appointment förordning regulation, decree förorenade områden polluted areas förorätta injure förplikta bind, obligate förringa palliate förrättning proceedings, cadastral procedure tjänste~ function, official duty ~ (uppdrag) assignment församling (kyrklig) parish förseelse misdemeanour försening delay förseningsavgift late filing penalty, late payment charge försiktighetsprincipen precautionary principle, duty of care försitta sin rätt forfeit förskingra embezzle, misappropriate förskingring embezzlement förslag proposal föra upp på ~ to put forward a proposal förslagsrum list of proposals, proposal list försona reconcile försoning reconciliation förståndshandikappad mentally disabled förstärkningsstyrka back-up force försumlig negligent försummelse negligence försutten tid lost time, expired time försvar defence försvara defend ~ (mot beskyllning) vindicate 42

43 försvarare counsel for the defence, defence counsel offentlig ~ public defence counsel försvarsadvokat defence attorney, defence lawyer försvårande aggravating ~ omständighet aggravating circumstance försäkrad insured, assured (life assurance only) försäkran (truth) affirmation, declaration ~ på heder och samvete solemn declaration osann ~ untrue affirmation, declaration. försäkring insurance allmän ~ national insurance försäkringsbolag insurance company försäkringskassa social insurance office försäkringsperioder insurance periods försälja sell, assign, convey försäljning sale, disposal, assignment conveyancing försätta i konkurs declare bankrupt, put into receivership försätta på fri fot release försök attempt ~ till brott attempted crime, attempt to commit a crime, attempt to commit an offence försörjningsstöd maintenance support, income support förtal defamation, slander förtiga sanningen withhold the truth förtjänstfull meritorious förtroende confidence ~ för rättsväsendet confidence in the legal system förtroendearbetstid non-regulated working hours förtroendefråga matter of trust förtroendegivande confidence-inspiring, reassuring förtroendeskapande arbete work that instils trust 43

44 förtroendeställning förtryck förtur förtursförklaring förtursmål förundersökning förundersökningsbegränsning förundersökningsledning förundersökningsprotokoll förutsebarhet förvaltarberättelse förvaltare förvaltning förvaltningsarbete förvaltningsbesvär förvaltningsdomstol förvaltningsmyndighet central ~ förvaltningsprocess person of trust oppression, repression priority declaration of precedence priority case preliminary investigation, preliminary inquiry preliminary enquiry limitation requisitors preliminary enquiry report foreeseablity, predictiability administrator's report administrator administration adminstration work administrative appeal administrative court administrative authority central administrative authority administrative procedure förvaltningsrätt administrative law förvaltningsrätt (domstol) administrative court förvandla (böter) convert ~ till fängelsestraff conversion to a custodial sentence förvar custody, detention ta i ~ take into custody förvarsanläggning detention centre förvarstagen person detainee förvarning advance notice förverka confiscate, forfeit förverkad egendom forfeited property 44

45 förverkande forfeiture ~ av egendom forfeiture of property ~ av villkorlig dom forfeiture of conditional sentence ~ av villkorligt medgiven frihet forfeiture of conditional release ~ skyddstillsyn förfeiture of probation förvisa expel förvisning expulsion förvärvskälla source of income förälder parent föräldraförsäkring parentals insurance föräldraledighet parental leave föräldrapenning parental allowance förändring (tillägg) amendment förändringsarbete amendment process, change process förödelse devastation föröva ett brott commit a crime, perpetrate a crime förövare perpetrator Gallra gallringsbeslut gallringsfrist garanti gemensam handläggning gender generaladvokat generalklausul generationsväxling genfordran genkäromål genmäla genmäle genomförandetid genstämning 45 excise (unnecessary or irrelevant material), sort out disposal decision disposal notice period guarantee joint processing gender advocate general general clause, blanket clause generation change counter-claim, crossclaim counterclaim reply reply implementation period cross-action, cross-bill

46 genus genusperspektiv gift giftorätt giftorättsgods giltig giltighet gisslan god man god redovisningssed god sed god tro i ~ ~ godkänna godkännande godtrosförvärv gottfinnande (diskretionär) gottgörelse granska (undersöka) granskning gratis gravationsbevis gravrätt gripande gender gender perspective married right to marital property, community property marital property, community property valid validity hostage administrator (förordnad av domstol), trustee, custodian (för barn) generally accepted accounting principles good practice good faith in good faith accept, approve, sanction approval acquisition made in good faith discretion indemnification examine examination free of charge certificate of search, extract from the land register right of burial apprehension 46

47 grov (allvarlig) aggravated, serious, heinous, gross ~ culpa gross negligence ~ förskingring gross embezzlement ~ misshandel gross assault, aggravated assault, causing grievous bodily harm ~ mordbrand grave arson, aggravated arson ~ oaktsamhet gross negligence, gross carelessness ~ skadegörelse inflicting gross damage ~ stöld serious theft, grand theft, grand larceny ~ urkundsförfalskning gross forging of documents, falsification of documents ~ våldtäkt aggravated rape grovt ~ bedrägeri gross fraud ~ förtal grave defamation ~ koppleri grave procuring ~ narkotikabrott grave narcotics (drugs) crime, serious narcotics (drugs) crime ~ rån aggravated robbery ~ rättegångsfel gross procedural error ~ sexuellt utnyttjande av minderårig 47 aggravated sexual exploitation of a minor ~ tjänstefel grave misuse of office, grave misconduct, gross misconduct, serious misconduct ~ vållande gross negligence grund för talan grundkurs grundlag grundläggande fakta grundlön grundskola grundval gruppvåldtäkt cause of action foundation course, basic course constitution basic facts basic salary, basic wages primary-secondary school foundation gang rape

48 gräns border inre ~ internal border gränsfall borderline gränskontroll border control gränsområde border area gränsövergångsställe border crossing point grövre brott felony gymnasieskola high school gynna favour gåva gift, bequest ~ mellan makar gift between spouses gåvobrev deed of gift gåvoskatt gift tax gäld debt gäldenär debtor gäldenärsbrott crime in connection with debt gällande (i kraft) in force, valid, in effect, gällande rätt the law, applicable law, established law gärning deed, criminal act gärningsbegreppet definition of an act gärningsbeskrivning statement of the criminal act as charged gärningsman offender, culprit, perpetrator gärningspåstående assertion, statement of the criminal act gästarbetare guest worker göra gällande (påstå) allege Habilitet halvvägshus hamn- och sjöfartskontrollant hamnskydd handelsbolag handelsrätt handflateavtryck handfängsel 48 competence halfway house maritime security guard maritime security partnership commercial law palm print handcuffs

49 handikappersättning disability allowance, allowance for disabled persons handling act, action allmän ~ public document ~ (brottslig) criminal act ~ (dokument) document, record handlingarna documents dom på ~ judgment on documentary evidence lägga till ~ file, take notice of på ~ on documentary evidence handlingsplan action plan handlägga handle cases/matters relating to, deal with, hear handläggning (vid domstol) hearing, trial, dealing, procedure muntlig ~ hearing, trial, oral proceedings, oral procedure skriftlig ~ written proceedings, written procedure handläggningstid processing time, handling time handräckning judicial assistance, provisional remedy, security measure handskriven handwritten harmonisering harmonisation hatbrott hate crime havandeskapspenning maternity allowance heder och samvete solemnly på ~ ~ ~ 'do solemnly swear' (oath) hedersinslag honour element hedersrelarad problematik honour-related problem hedersrelaterat våld honour-related violence helhetssyn overall view hembud receive an offer of first refusal, receive prior purchase option hemfridsbrott breach of domiciliary peace, violation of the privacy of a person's home 49

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Internationella kansliet och Informationsavdelningen Domstolsverket,

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden>

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer 2011-01-31 1 (5) Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer Above /below the threshold amount Abnormally low tender A publicly accessible (electronic) database Application for review Award criteria

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 21 juni 2001 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Rättsväsen Judicial system

Rättsväsen Judicial system Rättsväsen Judicial system Rättsväsende Judicial system 536 58 Rättsväsende Judicial system 539 58 Personer som utsatts för våld eller hot om våld 980 8 och 003. Procent Victimisation: persons being subjected

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Offences according to the Penal Code (SFS 1962:700)

Offences according to the Penal Code (SFS 1962:700) Offences according to the Penal Code (SFS 1962:700) Reflecting subsequent amendments up to SFS 2013:425 Statutory provision (lagrum) Offence labels brottsrubriceringar Sanction scale (straffskalan) Chapter

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser

Kund First Card Företag, Föreningar och Stiftelser Sid 1 (3) Enligt lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, måste banker och kortföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, säkerställa god kundkännedom. Det innebär att vi måste be den som vill

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Legal aspects on computer security

Legal aspects on computer security Legal aspects on computer security - Criminal law - Intellectual property rights: patents and trade secrets - Personal integrity regulations BrB 4 kap 9 c Den som olovligen bereder sig tillgång till en

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates Mats Johan Lundström, FFS Renoviction Renovation + eviction Eviction of tenants resulting from a planned renovation

Läs mer

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista

Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista Svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista För anställda inom polisen SVENSKA accepterad kutym ackord ackusatoriskt förfarande AD adekvat kausalitet advokat (se: även ^försvarsadvokat^) advokatbyrå advokattvång

Läs mer

Nytryck av SÖ 1990:21

Nytryck av SÖ 1990:21 Nytryck av SÖ 1990:21 Andra fakultativa protokollet till internationella konventionen den 16 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande (SÖ 1971:42)

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution - Agenda En praktisk dragning kring skatterevisioner, processer, MAP och APA. Varför, hur och vad? Skatterevision Skatteprocess

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Rättsväsende Judicial system

Rättsväsende Judicial system Rättsväsende Judicial system Rättsväsende Judicial system 540 58 Rättsväsende Judicial system 543 58 Personer som utsatts för våld eller hot om våld. Procent Victimisation: persons being subjected to violence

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test

The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test The students plan for working skills, workbased learning and skills test A. Student Student

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Re-designing learning activities in accounting - towards blended learning

Re-designing learning activities in accounting - towards blended learning Re-designing learning activities in accounting - towards blended learning Svetlana Sabelfeld, PhD Företagsekonomiska inst. Redovisningssektion Svetlana Sabelfeld, PhD Bakgrund Fler studenter tar online-kurser

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-06-27 B E S L U T Oxford Asset Management FI Dnr 16-4013 OxAM House 6 George Street Oxford, OX1 2BW England Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer