IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste"

Transkript

1 Världsbankens fond för de fattigaste IDA:s ABC

2 IDA:s ABC Världsbankens fond för de fattigaste Lyfter människor ur fattigdom Internationella utvecklingsfonden (IDA) är den del av Världsbanken som riktar sig till de fattigaste. IDA är en av världens största biståndskällor som finansierar hälsa och utbildning, infrastruktur och jordbruk, samt ekonomisk utveckling och institutionsutveckling i de 79 fattigaste länderna i världen, varav 39 befinner sig i Afrika. I dessa länder bor 2,5 miljarder människor, varav 1,5 miljarder överlever på mindre än 2 dollar om dagen. IDA:s medel är inte bundna till specifika sektorer. Det är mottagarländernas regeringar som sätter sina egna prioriteringar. Om externa omständigheter förändras i händelse av en ekonomisk kris eller en naturkatastrof kan medel från IDA styras om för att möta de nya behoven. IDA står för 20 procent av allt internationellt bistånd. Under 2010 slog IDA:s finansiella åtaganden rekord, med 15 miljarder dollar i avtalade belopp varav 7,2 miljarder enbart till Afrika. Ungefär en femtedel av dessa medel var gåvomedel och resten var i former av räntefria lån med lång amorteringstid. IDA bidrar även till att maximera de knappa biståndsresurserna: varje dollar som betalas ut från IDA ger i genomsnitt en hävstångseffekt på ytterligare två dollar. Påfyllnad av IDA sker vart tredje år tack vare bidrag från givare från alla världens länder samt från två av Världsbankgruppens institutioner: Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella finansieringsbolaget (IFC). Med hjälp av IDA så har 27 länder hem för 2,1 miljarder människor eller 34 procent av jordens befolkning utexaminerats. Det innebär att deras ekonomiska utveckling har blivit så pass stark, att de inte längre är beroende av biståndsmedel från IDA. Många av dessa länder har istället övergått till att bli nettobidragsgivare till IDA. Under det senaste årtiondet har bistånd från IDA bidragit till att rädda minst 13 miljoner människoliv. IDA har; finansierat vaccinationer av 310 miljoner barn; gett mer än 177 miljoner människor tillgång till vatten och sanitet; bidragit till att mer än 47 miljoner människor fått tillgång till hälsovård; försett 98 miljoner barn med näringstillskott samt skapat bättre utbildning för mer än 100 miljoner barn varje år.

3 Afghanistan Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Spädbarnsdödligheten minskad med 22 procent och barnadödligheten minskad med 26 procent, under endast 3 år 8 miljoner telefoniabonnenter, fast samt mobil telefoni 45 procent av stadshushållen i flervåningshus använder numera säker, föroreningsfri, överkomlig gasbaserad värme, jämfört med 11 procent år brukargrupper för vatten etablerade, som en del av pågående reformer inom bevattningssektorn 1,2 miljoner människor i 431 samhällen gynnats av nya samt reparerade vägar under de senaste fem åren människor i 30 olika samhällen fått tillgång till småskaliga bevattningssystem efter att dessa reparerats 20 miljoner människor gynnade av mikrofinanstjänster under de senaste 12 åren 4,4 miljoner flickor går numera i högstadiet, en tredubbling jämfört med 1,1 miljoner år invånare fått bättre tillgång till infrastruktur och grundläggande service under de senaste fem åren Sedan mars 2007 har 2 miljoner slitstarka, impregnerade myggnät för sängar har kommit gravida kvinnor och barn till del 3400 hushåll i 39 byar gynnade av 13 mil nybyggd väg Den snabba återuppbyggnaden av skolor och hem efter jordbävningen under 2009 har möjliggjort för flickor, från en avlägsen by, att återgå till grundskolan efter enbart ett par dagar människor på landsbygden och i stadsnära områden har fått tillgång till elektricitet människor i de fattigaste landsbygdsområdena har gynnats av mer än 9200 solcellsmoduler för hushållsbruk sedan 2005 och ytterligare människor har gynnats av 87 solpaneler som installerats i skolor och på vårdmottagningar i den stora fattiga staden El Alto Bosnien Uppskattningsvis jobb skapade och bevarande under perioden Hercegovina Mer än 7000 f.d. professionella soldater tillhandahållits utbildning och integrerats till ett civilt liv Burkina Faso Burundi Djibouti 94 procent av Ouagadogos befolkning invånare har numera tillgång till rent vatten 55 procent flickor inskrivna i skolan i de 20 mest underprivilegierade provinserna år 2006 jämfört med endast 36 procent år vuxna f.d. stridande demobiliserats mellan ; sedan september 2006 har 6886 f.d stridande återintegrerats socioekonomiskt, varav 380 minderåriga Sedan 2004 finns en reviderad upphandlingslag, investeringslag, handelsbalk samt konkurrenslagstiftning på plats 71 procent av eleverna klarar nu grundskolan utan att behöva gå om en klass, en betydande ökning i jämförelse med endast 52 procent myggnät utdelats till hushåll i högriskområden under 2010, en ökning mot de myggnät som delades ut år Elfenbenskusten f.d. stridande och ungdomar i riskzonen försedda med jobb certifikat/handlingar räddats, återupprättats samt digitaliserats av nationalarkivet vilket innebär att dokument rörande medborgarskap, landrättigheter och officiella dokument gällande födslar, äktenskap och andra händelser har bevarats för framtiden. Ytterligare certifikat/handlingar är i färd att digitaliseras Eritrea Etiopien År 2005 hade föräldralösa barn placerats i familjer Ytterligare fall av malaria diagnostiserats grundskolelärare har anställts, vilket har bidragit till en ökning av nettoandelen inskrivna i grundskolan från 68,5 procent under 2005 till 83,5 procent ,5 procent av befolkningen på landsbygden hade tillgång till dricksvatten år 2009, jämfört med 46 procent år 2005 Foton från vänster till höger: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Gambia Georgien Ghana Haiti Honduras Indien Kambodja Kamerun invånare i städer, gynnade av bättre levnadsstandard till följd av infrastrukturförbättringar Barnadödligheten (barn under fem år) har minskat mellan 25 och 40 procent under perioden i Etiopien, Gambia, Malawi och Rwanda En 29 -procentig ökning av sjukförsäkringar för fattiga kvinnor i fertil ålder och en motsvarande 59 -procentig ökning för barn under fem år Andelen vaccinerade för vanliga barnsjukdomar höjdes från 78 procent 2004 till 98 procent 2009 Förbättrat utbud av mödravård samt barnhälsovård, har lett till minskad barnadödlighet för barn under fem år, till 80 döda per 1000 levande födda, från tidigare 111 döda per 1000 levande födda år Även den neonatala dödligheten har minskat Andelen vaccinerade 2008 var 79 procent jämfört med 69 procent byggnader bedömda för skador som uppstått till följd av jordbävningen soldrivna lanternor inköpta och utdelade, vilket har lett till ökad säkerhet samt minskad brandrisk för mer än människor 3000 familjer på landsbygden har startat jordbruk och företag vilket har försett dem med en garanterad inkomst och ett arbete 2,5 miljoner människor i fattiga kommuner har gynnats av uppemot 1500 renoverade skolor, 700 nya skolor, 163 nya vårdcentraler, 347 mindre vatten-och sanitetssystem samt 461 latriner Över 98 procent av barnen i Indien har nu en grundskola inom en kilometer från sitt hem; endast 5 miljoner barn går inte i skolan, jämfört med 25 miljoner 2003; andelen av barn som fortsätter till mellanstadiet ökade från 75 procent år 2002 till 84 procent år miljoner hushåll i byar har omfattats av program för uppehälle på landsbygden Elever som fullföljer grundskolan nådde 85,6 procent under , vilket är en höjning jämfört med fem år sedan, då färre än 50 procent fullföljde Fler än mellanstadieelever och fler än 3000 lågstadieelever har tagit emot stipendium för att kunna fortsätta sin skolgång 1,6 miljoner människor direkt gynnade av förbättrad infrastruktur, inklusive de som fått ökad tillgång till utbildningsmöjligheter och de över som fått ökad tillgång till hälsovård människor gynnade av förbättrad tillgång till energi och fler än av förbättrad tillgång till marknader Kap Verde Företagsskatten minskad från 35 till 30 procent mellan 2003 och 2008 Tullar harmoniserade och importskatter och avgifter förändrade samt markant sänkta, över en femårsperiod Kenya utsatta barn, på grund av fattigdom och föräldralöshet, fick bättre levnadsstandard tack vare extra hushållsbidrag 25 -procentig minskning av malariarelaterade sjukdomar bland barn i västra Kenya tack vare ökad användning av myggnät för sängar Kirgizistan 92 procent av befolkningen har numera tillgång till läkemedel, en ökning från tidigare 77 procent, år 2001 Bättre tillgång till hälsovård: tillgång till grundläggande sjukvård höjdes med 36 procent och för sjukhusvård med 18 procent, vårdtid på sjukhus sjönk från 15,3 dagar till 12,7 dagar mellan 2004 och 2007 Laos Stommen av landets vägnät har förbättrats sedan 1996 och den genomsnittliga hastigheten har ökat från 35 km/h till 80 km/h 20 mil väg har uppgraderats, vilket har resulterat i kostnadsbesparingar för fordonsdrift till uppskattningsvis 39 miljoner dollar samt en minskning av genomsnittstiden för att ta sig till marknaden från 5 till 3 timmar Foton från vänster till höger: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho Liberia Madagaskar En ökning på 10 procentenheter av användningen av moderna preventivmedel, från 37 procent 2004 till 47 procent vårdinrättningar tillhandahåller idag tjänster för att minska HIV-smitta från mor till barn, en ökning från endast 9, år Förebyggande av mor-barn smitta har ökat under samma period, från 5 procent till 31 procent 84,2 mil väg nästan en tiondel av Liberias vägnät har renoverats under de senaste åren och centrala vägkorridorer återuppbyggdes eller renoverats människor i hela Liberia har försetts med korttidsarbete i offentlig regi sedan oktober nya företag registrerade i tre regioner mellan 2006 och 2008, uppskattningsvis har nya jobb skapats människor fick tillgång till rent vatten tack vare att 627 borrhål med handpumpar och 320 anordningar som tillför vatten genom gravitation, byggts Malawi 12 procentenheters minskning i antal fattiga invånare, från 52 procent 2005 till 40 procent 2008 Utveckling av ett privat virtuellt nätverk för regeringen, med täckningsvidd på 645 kilometer, som länkar alla stora städer och alla departement och myndigheter, vilket har ökat effektiviteten inom regeringens kommunikation och affärstransaktioner Mali fler människor har tillgång till elektricitet per maj offentliga institutioner, inklusive 172 skolor och 139 vårdcentraler har fått tillgång till elektricitet utanför elnätet Moçambique 11,3 miljoner ton gods har trafikerat hamnen 2009, jämfört med 8,2 miljoner ton ,3 miljoner ton gods har transporterats på järnvägarna under 2009 jämfört med 3,4 miljoner ton 1999 Moldavien tillfälliga jobb skapade, vilket har resulterat i uppemot 2 miljoner dagsverken 1700 nya företag skapade inom högproduktivt jordbruk, boskapsnäring och mindre industrier, vilket har lett till 7000 nya jobb Mongoliet 69 -procentig ökning av inskrivningar på förskolan sedan brunnar reparerade Nepal Nicaragua arbetare anställda samt 11,8 mil landsväg byggda och/eller renoverade under de senaste två åren via ett lokalt drivet projekt 83 procent av befolkningen fullt vaccinerade 2006, jämfört med 43 procent mikroföretag, arbetsgivare åt cirka 400 personer etablerade, underhåller 240 mil väg, motsvarande 88 procent, av det centrala vägnätet personer inom de fem största etniska grupperna, från 214 olika samhällen gagnats av ett landrättighetsprojekt. Projektet ägde rum inom 15 områden tillhörande ursprungsbefolkningar, inom de historiskt sett marginaliserade områdena inom de autonoma regionerna vid den karibiska kusten Niger Användandet av vårdcentraler i princip dubblerats från 20 procent 2005 till 39 procent procent av befolkningen i landets 51 urbana centrum nådda av privata vattenledningar och brandposthuvuden per december 2008 en ökning från 64 procent jämfört med 2001 Nigeria OECS* Pakistan Rwanda 3,4 miljoner personer inom jordbrukssektorn givits möjligheten att öka sina inkomster med 63 procent mellan 2004 och 2009, tack vare ökad tillgång till bättre redskap låntagare och 1,2 miljoner kunder fått tillgång till mellanstora-, små-, samt mikroföretagstjänster 8,4 procents ökning av inskrivningar till gymnasieutbildning på Grenada och 34,7 procent ökning på St. Vincent. Mellan 2002 och 2008, en tioprocentig ökning av tillströmningen till gymnasieutbildningar inom geografiska områden med låg tillgänglighet 5,9 -procentig ökning av elever som klarar examen inom minst fem ämnen på proven från Caribbean Examination Council (CXC) på St. Vincent och på Grenadinerna samt en 9,5 -procentig ökning på St. Lucia 62 procent inskrivna i grundskolan i Punjab 2007, en ökning från 47 procent 2001; andelen flickor inskrivna i grundskolan ökade under samma period från 43 procent till 59 procent och andelen inskrivna flickor på landsbygden ökade från 38 procent till 55 procent bevattningsprojekt har bevattnat ett område på uppskattningsvis hektar jordbruksmark och hektar mark som tidigare varit obrukbar, men som numera kan användas i jordbrukssyfte människor fått tillgång till pålitlig elförsörjning, de planlagda elavbrotten har minskat, från 50 procent under under högpristid 2004 till 0 procent 2010 Tiden det tar att starta ett företag minskad från 14 dagar till 3, antalet förfaranden minskade från 8 till 2 och kostnaden för starta ett företag minskade från 109 procent till 10 procent av inkomst per capita mellan 2008 och 2009 *Organisationen av östkaribiska stater

6 Samoaöarna 2,4 mil havsvall reparerad i syfte att skydda byar vid kusten, samt fyra broar ombyggda För första gången har en politik och en handlingsplan för avfallshantering inom vården beslutats Senegal 84 procent (brutto) inskrivna i grundskolan 2008, en ökning från 67 procent procent av alla barn under fem år nådda av en integrerad samling aktiviteter på lokal nivå för förbättrat näringsintag Sierra Leone Sri Lanka personer har fått tillgång till förbättrade hälso- och sanitets inrättningar, 148 vårdcentraler renoverade och utrustade mellan 2004 och barn har fått tillgång till grundläggande utbildning, tack vare att 920 klassrum renoverats inklusive viss nybyggnation mellan 2004 och jordbrukarhushåll gynnats av att hektar jordbruksmark återtagits i bruk samt att sju stora bevattningssystem renoverats mellan 2004 och procent av eleverna fullföljde grundskolan (år 1 till 9 ) jämfört med 80 procent 2005 Tadzjikistan hushåll som riskerade svält tilldelats vete och gödsel procentig ökning i andelen underviktiga barn som diagnostiserats och behandlats Tanzania 88 procent av riksvägarna och landsvägarna är numera i gott skick jämfört med 51 procent procentig minskning i spädbarnsdödlighet (från 99 till 51 döda per 1000 levande födda) och en tydlig minskning i barnadödlighet för barn under fem år (från 146 till 81 per 1000 levande födda) mellan 1999 och 2010, vilket innebär att ett av Millenniemålens delmål är inom räckhåll Tonga Uganda Uzbekistan Vietnam 42 samlingslokaler renoverade eller återuppbyggda 386 cyklondrabbade hus renoverade; 470 cyklonmotståndskraftiga hus byggda Tiden det tar att registrera en fastighet minskad från 225 dagar till 77 dagar, och för att registrera ett företag från 135 dagar till 25 dagar 500 solpaneler med en kapacitet på watt (högpris timmar) installerade på vårdcentraler runt om i landet, vilket har inneburit bättre service och ökad säkerhet 66 procent av uzbekerna rapporterade förbättringar av kvalitén inom vården, inklusive ökad tillgänglighet, kvalité på utrustningen och läkemedlen, samt ökad tillgång på mer välutbildade läkare 86 procent av kvinnorna mottagit mödravård 2008, jämfört med 79 procent småskaliga jordbrukare har fått ökad tillgång till marknaden tack vare teknologitjänster, jordbruksorganisationer samt ökade kontakter med agroindustriföretag 91 procent av majoritetsbefolkningen, Kihn, och 80 procent av den etniska minoriteten på landsbygden levde inom 2 kilometers avstånd från en allvädersväg 2006; att jämföra med 1998 då nästan hälften av den etniska minoriteten drabbades av isolering under regnperioderna Yemen flickor går i skolan, ett resultat av de villkorade bidrag som infördes 2008 och 2009 Skattereform verkställd samt ett automatiskt system för att hantera dokument och administration hos tullen infört Zambia 1,2 miljoner människor i nio städer runt om i landet har fått tillgång till förbättrade vatten- och sanitetsförhållanden mellan 1996 och procent minskning i antalet malariarelaterade dödsfall årligen från 2000 till 2008, under en period då befolkningen ökade med 30 procent, vilket innebär en reell minskning på över 60 procent Foton från vänster till höger: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Foton uppifrån och ner: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Världsbankgruppen i fält Idag finns Världsbankgruppen på plats med fler än 150 kontor runt om i världen. Den ökade närvaron i låntagarländerna hjälper Världsbankgruppen att förstå sina partners i dessa länder bättre samt bidrar till ett mer effektivt arbete och en ökad tillgång till direkt service. Mer än 90 procent av Världsbankgruppens landchefer/landansvariga och 41 procent av personalen är numera stationerad på landskontoren. I personalstyrkan ingår anställda från 170 olika nationaliteter. VÄRLDSBANKGRUPPENS KONTOR Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) ger lån och utvecklingsstöd till regeringar i medelinkomstländer och kreditvärdiga låginkomstländer till låga kostnader för låntagarna. Internationella utvecklingsfonden (IDA) ger förmånliga gåvor och lån till de fattigaste ländernas regeringar. 79 länder har tillgång till dessa lån idag, dessa länder har liten eller obefintlig möjlighet att låna på marknadsvillkor. IDA:s utlåning är finansierat av bidrag från givarländer. Additionella medel kommer från Världsbankgruppen och från återbetalningar av tidigare IDA lån. Internationella finansieringsbolaget (IFC), är Världsbankgruppen privatsektorarm. IFC finansierar lån med lång amorteringstid, tillhandahåller aktiekapital, strukturerade produkter, värdepapperisering samt rådgivning och krishanteringstjänster till privata företag i utvecklings- och transitionsländer. Multilaterala investeringsorganet (MIGA) utfärdar garantier för politiska risker vid privata investeringar i utvecklingsländer for att underlätta utländsk direktinvestering i utvecklingsländer. Internationella centret för lösning av investeringstvister (ICSID) medverkar till tvistelösning mellan utländska investerare och regeringar i samarbetsländer. ICSID forskar och publicerar även inom internationell tvistelösnings- och utländsk investeringsrätt. VÄRLDSBANKGRUPPEN Återvunnet papper November 2010

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste Fostra jämställdhet mellan könen och självbestämmande I de fattigaste länderna saknar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon Policy paper Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon República Argentina har en hög utbildningsstandard för både kvinnor och män, jämställdheten mellan män och kvinnor håller också

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Utbildning i ett globalt perspektiv

Utbildning i ett globalt perspektiv Utbildning i ett globalt perspektiv 1 1. Utbildning i ett globalt perspektiv Internationella utvecklingsmål prioriterar utbildning Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. FN

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Det ljusnar för Afrika

Det ljusnar för Afrika Afrikas möjligheter Bo Malmberg Det ljusnar för Afrika Om framtidens jordbrukarfamiljer i Afrika får färre barn, kommer en större del av hushållens skördar att säljas i utbyte mot andra varor från städerna.

Läs mer

Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor

Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor Dessa Garantivillkor omfattar Del 1 - Allmänna villkor, Del 2 - Nationsspecifika villkor och Del 3 - Garantiinformation. Villkoren i Del 2 kan ersätta eller

Läs mer

SEYCHELLERNA AB 556999-9943

SEYCHELLERNA AB 556999-9943 SEYCHELLERNA AB 556999-9943 UC FÖRETAGSVÄRDERING per 2013-11-05 senaste bokslut 2013-04 En produktion av UC Ekonomipublikationer AB Inledning...4 Uträkning av värdet... 5 Omsättning och tillväxt...9 Prognostisera

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014

Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund? Tiia Lepp 18 november 2014 Mässling, påssjuka, röda hund Sjukdomar, komplikationer Sjukdomsbördan i Sverige före vaccination och nu Mässling och

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Bergen 6 November 2010 En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Fil. Dr. Jakob Lundberg, informasjonsansvarlig i FAO Norden, UN s

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer Frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige Information för myndigheter och frivilligorganisationer Stöd i frivilligt återvänd återintegration

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014 DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- FATTNING IT N 2014 Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Living Planet Report 2014 DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBT OCH MÄ FORTSÄTTER

Läs mer

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014 DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- FATTNING IT N 2014 Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Living Planet Report 2014 DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBT OCH MÄ FORTSÄTTER

Läs mer

Kriserna svenskarna glömt

Kriserna svenskarna glömt anna surinyach, car Kriserna svenskarna glömt Bruno de Cock, Kenya Saoussen Ben Cheikh, Jemen Juan-Carlos Tomasi, Zimbabwe anna surinyach, car Brendan Bannon, Kenya rapport från läkare utan gränser 2012-10-25

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

Stöd till tillväxt som gynnar de fattiga

Stöd till tillväxt som gynnar de fattiga SEPTEMBER 2006 Avdelningen för infrastruktur och ekonomiskt samarbete INEC Stöd till tillväxt som gynnar de fattiga Tillväxt som gynnar fattiga En av grundstenarna i Sveriges politik för global utveckling

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 37 SM 1301 Befolkningens 2012 Educational attainment of the population 2012 I korta drag Högst snivå i Stockholmsområdet Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större

Läs mer