IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste"

Transkript

1 Världsbankens fond för de fattigaste IDA:s ABC

2 IDA:s ABC Världsbankens fond för de fattigaste Lyfter människor ur fattigdom Internationella utvecklingsfonden (IDA) är den del av Världsbanken som riktar sig till de fattigaste. IDA är en av världens största biståndskällor som finansierar hälsa och utbildning, infrastruktur och jordbruk, samt ekonomisk utveckling och institutionsutveckling i de 79 fattigaste länderna i världen, varav 39 befinner sig i Afrika. I dessa länder bor 2,5 miljarder människor, varav 1,5 miljarder överlever på mindre än 2 dollar om dagen. IDA:s medel är inte bundna till specifika sektorer. Det är mottagarländernas regeringar som sätter sina egna prioriteringar. Om externa omständigheter förändras i händelse av en ekonomisk kris eller en naturkatastrof kan medel från IDA styras om för att möta de nya behoven. IDA står för 20 procent av allt internationellt bistånd. Under 2010 slog IDA:s finansiella åtaganden rekord, med 15 miljarder dollar i avtalade belopp varav 7,2 miljarder enbart till Afrika. Ungefär en femtedel av dessa medel var gåvomedel och resten var i former av räntefria lån med lång amorteringstid. IDA bidrar även till att maximera de knappa biståndsresurserna: varje dollar som betalas ut från IDA ger i genomsnitt en hävstångseffekt på ytterligare två dollar. Påfyllnad av IDA sker vart tredje år tack vare bidrag från givare från alla världens länder samt från två av Världsbankgruppens institutioner: Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella finansieringsbolaget (IFC). Med hjälp av IDA så har 27 länder hem för 2,1 miljarder människor eller 34 procent av jordens befolkning utexaminerats. Det innebär att deras ekonomiska utveckling har blivit så pass stark, att de inte längre är beroende av biståndsmedel från IDA. Många av dessa länder har istället övergått till att bli nettobidragsgivare till IDA. Under det senaste årtiondet har bistånd från IDA bidragit till att rädda minst 13 miljoner människoliv. IDA har; finansierat vaccinationer av 310 miljoner barn; gett mer än 177 miljoner människor tillgång till vatten och sanitet; bidragit till att mer än 47 miljoner människor fått tillgång till hälsovård; försett 98 miljoner barn med näringstillskott samt skapat bättre utbildning för mer än 100 miljoner barn varje år.

3 Afghanistan Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Spädbarnsdödligheten minskad med 22 procent och barnadödligheten minskad med 26 procent, under endast 3 år 8 miljoner telefoniabonnenter, fast samt mobil telefoni 45 procent av stadshushållen i flervåningshus använder numera säker, föroreningsfri, överkomlig gasbaserad värme, jämfört med 11 procent år brukargrupper för vatten etablerade, som en del av pågående reformer inom bevattningssektorn 1,2 miljoner människor i 431 samhällen gynnats av nya samt reparerade vägar under de senaste fem åren människor i 30 olika samhällen fått tillgång till småskaliga bevattningssystem efter att dessa reparerats 20 miljoner människor gynnade av mikrofinanstjänster under de senaste 12 åren 4,4 miljoner flickor går numera i högstadiet, en tredubbling jämfört med 1,1 miljoner år invånare fått bättre tillgång till infrastruktur och grundläggande service under de senaste fem åren Sedan mars 2007 har 2 miljoner slitstarka, impregnerade myggnät för sängar har kommit gravida kvinnor och barn till del 3400 hushåll i 39 byar gynnade av 13 mil nybyggd väg Den snabba återuppbyggnaden av skolor och hem efter jordbävningen under 2009 har möjliggjort för flickor, från en avlägsen by, att återgå till grundskolan efter enbart ett par dagar människor på landsbygden och i stadsnära områden har fått tillgång till elektricitet människor i de fattigaste landsbygdsområdena har gynnats av mer än 9200 solcellsmoduler för hushållsbruk sedan 2005 och ytterligare människor har gynnats av 87 solpaneler som installerats i skolor och på vårdmottagningar i den stora fattiga staden El Alto Bosnien Uppskattningsvis jobb skapade och bevarande under perioden Hercegovina Mer än 7000 f.d. professionella soldater tillhandahållits utbildning och integrerats till ett civilt liv Burkina Faso Burundi Djibouti 94 procent av Ouagadogos befolkning invånare har numera tillgång till rent vatten 55 procent flickor inskrivna i skolan i de 20 mest underprivilegierade provinserna år 2006 jämfört med endast 36 procent år vuxna f.d. stridande demobiliserats mellan ; sedan september 2006 har 6886 f.d stridande återintegrerats socioekonomiskt, varav 380 minderåriga Sedan 2004 finns en reviderad upphandlingslag, investeringslag, handelsbalk samt konkurrenslagstiftning på plats 71 procent av eleverna klarar nu grundskolan utan att behöva gå om en klass, en betydande ökning i jämförelse med endast 52 procent myggnät utdelats till hushåll i högriskområden under 2010, en ökning mot de myggnät som delades ut år Elfenbenskusten f.d. stridande och ungdomar i riskzonen försedda med jobb certifikat/handlingar räddats, återupprättats samt digitaliserats av nationalarkivet vilket innebär att dokument rörande medborgarskap, landrättigheter och officiella dokument gällande födslar, äktenskap och andra händelser har bevarats för framtiden. Ytterligare certifikat/handlingar är i färd att digitaliseras Eritrea Etiopien År 2005 hade föräldralösa barn placerats i familjer Ytterligare fall av malaria diagnostiserats grundskolelärare har anställts, vilket har bidragit till en ökning av nettoandelen inskrivna i grundskolan från 68,5 procent under 2005 till 83,5 procent ,5 procent av befolkningen på landsbygden hade tillgång till dricksvatten år 2009, jämfört med 46 procent år 2005 Foton från vänster till höger: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Gambia Georgien Ghana Haiti Honduras Indien Kambodja Kamerun invånare i städer, gynnade av bättre levnadsstandard till följd av infrastrukturförbättringar Barnadödligheten (barn under fem år) har minskat mellan 25 och 40 procent under perioden i Etiopien, Gambia, Malawi och Rwanda En 29 -procentig ökning av sjukförsäkringar för fattiga kvinnor i fertil ålder och en motsvarande 59 -procentig ökning för barn under fem år Andelen vaccinerade för vanliga barnsjukdomar höjdes från 78 procent 2004 till 98 procent 2009 Förbättrat utbud av mödravård samt barnhälsovård, har lett till minskad barnadödlighet för barn under fem år, till 80 döda per 1000 levande födda, från tidigare 111 döda per 1000 levande födda år Även den neonatala dödligheten har minskat Andelen vaccinerade 2008 var 79 procent jämfört med 69 procent byggnader bedömda för skador som uppstått till följd av jordbävningen soldrivna lanternor inköpta och utdelade, vilket har lett till ökad säkerhet samt minskad brandrisk för mer än människor 3000 familjer på landsbygden har startat jordbruk och företag vilket har försett dem med en garanterad inkomst och ett arbete 2,5 miljoner människor i fattiga kommuner har gynnats av uppemot 1500 renoverade skolor, 700 nya skolor, 163 nya vårdcentraler, 347 mindre vatten-och sanitetssystem samt 461 latriner Över 98 procent av barnen i Indien har nu en grundskola inom en kilometer från sitt hem; endast 5 miljoner barn går inte i skolan, jämfört med 25 miljoner 2003; andelen av barn som fortsätter till mellanstadiet ökade från 75 procent år 2002 till 84 procent år miljoner hushåll i byar har omfattats av program för uppehälle på landsbygden Elever som fullföljer grundskolan nådde 85,6 procent under , vilket är en höjning jämfört med fem år sedan, då färre än 50 procent fullföljde Fler än mellanstadieelever och fler än 3000 lågstadieelever har tagit emot stipendium för att kunna fortsätta sin skolgång 1,6 miljoner människor direkt gynnade av förbättrad infrastruktur, inklusive de som fått ökad tillgång till utbildningsmöjligheter och de över som fått ökad tillgång till hälsovård människor gynnade av förbättrad tillgång till energi och fler än av förbättrad tillgång till marknader Kap Verde Företagsskatten minskad från 35 till 30 procent mellan 2003 och 2008 Tullar harmoniserade och importskatter och avgifter förändrade samt markant sänkta, över en femårsperiod Kenya utsatta barn, på grund av fattigdom och föräldralöshet, fick bättre levnadsstandard tack vare extra hushållsbidrag 25 -procentig minskning av malariarelaterade sjukdomar bland barn i västra Kenya tack vare ökad användning av myggnät för sängar Kirgizistan 92 procent av befolkningen har numera tillgång till läkemedel, en ökning från tidigare 77 procent, år 2001 Bättre tillgång till hälsovård: tillgång till grundläggande sjukvård höjdes med 36 procent och för sjukhusvård med 18 procent, vårdtid på sjukhus sjönk från 15,3 dagar till 12,7 dagar mellan 2004 och 2007 Laos Stommen av landets vägnät har förbättrats sedan 1996 och den genomsnittliga hastigheten har ökat från 35 km/h till 80 km/h 20 mil väg har uppgraderats, vilket har resulterat i kostnadsbesparingar för fordonsdrift till uppskattningsvis 39 miljoner dollar samt en minskning av genomsnittstiden för att ta sig till marknaden från 5 till 3 timmar Foton från vänster till höger: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho Liberia Madagaskar En ökning på 10 procentenheter av användningen av moderna preventivmedel, från 37 procent 2004 till 47 procent vårdinrättningar tillhandahåller idag tjänster för att minska HIV-smitta från mor till barn, en ökning från endast 9, år Förebyggande av mor-barn smitta har ökat under samma period, från 5 procent till 31 procent 84,2 mil väg nästan en tiondel av Liberias vägnät har renoverats under de senaste åren och centrala vägkorridorer återuppbyggdes eller renoverats människor i hela Liberia har försetts med korttidsarbete i offentlig regi sedan oktober nya företag registrerade i tre regioner mellan 2006 och 2008, uppskattningsvis har nya jobb skapats människor fick tillgång till rent vatten tack vare att 627 borrhål med handpumpar och 320 anordningar som tillför vatten genom gravitation, byggts Malawi 12 procentenheters minskning i antal fattiga invånare, från 52 procent 2005 till 40 procent 2008 Utveckling av ett privat virtuellt nätverk för regeringen, med täckningsvidd på 645 kilometer, som länkar alla stora städer och alla departement och myndigheter, vilket har ökat effektiviteten inom regeringens kommunikation och affärstransaktioner Mali fler människor har tillgång till elektricitet per maj offentliga institutioner, inklusive 172 skolor och 139 vårdcentraler har fått tillgång till elektricitet utanför elnätet Moçambique 11,3 miljoner ton gods har trafikerat hamnen 2009, jämfört med 8,2 miljoner ton ,3 miljoner ton gods har transporterats på järnvägarna under 2009 jämfört med 3,4 miljoner ton 1999 Moldavien tillfälliga jobb skapade, vilket har resulterat i uppemot 2 miljoner dagsverken 1700 nya företag skapade inom högproduktivt jordbruk, boskapsnäring och mindre industrier, vilket har lett till 7000 nya jobb Mongoliet 69 -procentig ökning av inskrivningar på förskolan sedan brunnar reparerade Nepal Nicaragua arbetare anställda samt 11,8 mil landsväg byggda och/eller renoverade under de senaste två åren via ett lokalt drivet projekt 83 procent av befolkningen fullt vaccinerade 2006, jämfört med 43 procent mikroföretag, arbetsgivare åt cirka 400 personer etablerade, underhåller 240 mil väg, motsvarande 88 procent, av det centrala vägnätet personer inom de fem största etniska grupperna, från 214 olika samhällen gagnats av ett landrättighetsprojekt. Projektet ägde rum inom 15 områden tillhörande ursprungsbefolkningar, inom de historiskt sett marginaliserade områdena inom de autonoma regionerna vid den karibiska kusten Niger Användandet av vårdcentraler i princip dubblerats från 20 procent 2005 till 39 procent procent av befolkningen i landets 51 urbana centrum nådda av privata vattenledningar och brandposthuvuden per december 2008 en ökning från 64 procent jämfört med 2001 Nigeria OECS* Pakistan Rwanda 3,4 miljoner personer inom jordbrukssektorn givits möjligheten att öka sina inkomster med 63 procent mellan 2004 och 2009, tack vare ökad tillgång till bättre redskap låntagare och 1,2 miljoner kunder fått tillgång till mellanstora-, små-, samt mikroföretagstjänster 8,4 procents ökning av inskrivningar till gymnasieutbildning på Grenada och 34,7 procent ökning på St. Vincent. Mellan 2002 och 2008, en tioprocentig ökning av tillströmningen till gymnasieutbildningar inom geografiska områden med låg tillgänglighet 5,9 -procentig ökning av elever som klarar examen inom minst fem ämnen på proven från Caribbean Examination Council (CXC) på St. Vincent och på Grenadinerna samt en 9,5 -procentig ökning på St. Lucia 62 procent inskrivna i grundskolan i Punjab 2007, en ökning från 47 procent 2001; andelen flickor inskrivna i grundskolan ökade under samma period från 43 procent till 59 procent och andelen inskrivna flickor på landsbygden ökade från 38 procent till 55 procent bevattningsprojekt har bevattnat ett område på uppskattningsvis hektar jordbruksmark och hektar mark som tidigare varit obrukbar, men som numera kan användas i jordbrukssyfte människor fått tillgång till pålitlig elförsörjning, de planlagda elavbrotten har minskat, från 50 procent under under högpristid 2004 till 0 procent 2010 Tiden det tar att starta ett företag minskad från 14 dagar till 3, antalet förfaranden minskade från 8 till 2 och kostnaden för starta ett företag minskade från 109 procent till 10 procent av inkomst per capita mellan 2008 och 2009 *Organisationen av östkaribiska stater

6 Samoaöarna 2,4 mil havsvall reparerad i syfte att skydda byar vid kusten, samt fyra broar ombyggda För första gången har en politik och en handlingsplan för avfallshantering inom vården beslutats Senegal 84 procent (brutto) inskrivna i grundskolan 2008, en ökning från 67 procent procent av alla barn under fem år nådda av en integrerad samling aktiviteter på lokal nivå för förbättrat näringsintag Sierra Leone Sri Lanka personer har fått tillgång till förbättrade hälso- och sanitets inrättningar, 148 vårdcentraler renoverade och utrustade mellan 2004 och barn har fått tillgång till grundläggande utbildning, tack vare att 920 klassrum renoverats inklusive viss nybyggnation mellan 2004 och jordbrukarhushåll gynnats av att hektar jordbruksmark återtagits i bruk samt att sju stora bevattningssystem renoverats mellan 2004 och procent av eleverna fullföljde grundskolan (år 1 till 9 ) jämfört med 80 procent 2005 Tadzjikistan hushåll som riskerade svält tilldelats vete och gödsel procentig ökning i andelen underviktiga barn som diagnostiserats och behandlats Tanzania 88 procent av riksvägarna och landsvägarna är numera i gott skick jämfört med 51 procent procentig minskning i spädbarnsdödlighet (från 99 till 51 döda per 1000 levande födda) och en tydlig minskning i barnadödlighet för barn under fem år (från 146 till 81 per 1000 levande födda) mellan 1999 och 2010, vilket innebär att ett av Millenniemålens delmål är inom räckhåll Tonga Uganda Uzbekistan Vietnam 42 samlingslokaler renoverade eller återuppbyggda 386 cyklondrabbade hus renoverade; 470 cyklonmotståndskraftiga hus byggda Tiden det tar att registrera en fastighet minskad från 225 dagar till 77 dagar, och för att registrera ett företag från 135 dagar till 25 dagar 500 solpaneler med en kapacitet på watt (högpris timmar) installerade på vårdcentraler runt om i landet, vilket har inneburit bättre service och ökad säkerhet 66 procent av uzbekerna rapporterade förbättringar av kvalitén inom vården, inklusive ökad tillgänglighet, kvalité på utrustningen och läkemedlen, samt ökad tillgång på mer välutbildade läkare 86 procent av kvinnorna mottagit mödravård 2008, jämfört med 79 procent småskaliga jordbrukare har fått ökad tillgång till marknaden tack vare teknologitjänster, jordbruksorganisationer samt ökade kontakter med agroindustriföretag 91 procent av majoritetsbefolkningen, Kihn, och 80 procent av den etniska minoriteten på landsbygden levde inom 2 kilometers avstånd från en allvädersväg 2006; att jämföra med 1998 då nästan hälften av den etniska minoriteten drabbades av isolering under regnperioderna Yemen flickor går i skolan, ett resultat av de villkorade bidrag som infördes 2008 och 2009 Skattereform verkställd samt ett automatiskt system för att hantera dokument och administration hos tullen infört Zambia 1,2 miljoner människor i nio städer runt om i landet har fått tillgång till förbättrade vatten- och sanitetsförhållanden mellan 1996 och procent minskning i antalet malariarelaterade dödsfall årligen från 2000 till 2008, under en period då befolkningen ökade med 30 procent, vilket innebär en reell minskning på över 60 procent Foton från vänster till höger: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Foton uppifrån och ner: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Världsbankgruppen i fält Idag finns Världsbankgruppen på plats med fler än 150 kontor runt om i världen. Den ökade närvaron i låntagarländerna hjälper Världsbankgruppen att förstå sina partners i dessa länder bättre samt bidrar till ett mer effektivt arbete och en ökad tillgång till direkt service. Mer än 90 procent av Världsbankgruppens landchefer/landansvariga och 41 procent av personalen är numera stationerad på landskontoren. I personalstyrkan ingår anställda från 170 olika nationaliteter. VÄRLDSBANKGRUPPENS KONTOR Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) ger lån och utvecklingsstöd till regeringar i medelinkomstländer och kreditvärdiga låginkomstländer till låga kostnader för låntagarna. Internationella utvecklingsfonden (IDA) ger förmånliga gåvor och lån till de fattigaste ländernas regeringar. 79 länder har tillgång till dessa lån idag, dessa länder har liten eller obefintlig möjlighet att låna på marknadsvillkor. IDA:s utlåning är finansierat av bidrag från givarländer. Additionella medel kommer från Världsbankgruppen och från återbetalningar av tidigare IDA lån. Internationella finansieringsbolaget (IFC), är Världsbankgruppen privatsektorarm. IFC finansierar lån med lång amorteringstid, tillhandahåller aktiekapital, strukturerade produkter, värdepapperisering samt rådgivning och krishanteringstjänster till privata företag i utvecklings- och transitionsländer. Multilaterala investeringsorganet (MIGA) utfärdar garantier för politiska risker vid privata investeringar i utvecklingsländer for att underlätta utländsk direktinvestering i utvecklingsländer. Internationella centret för lösning av investeringstvister (ICSID) medverkar till tvistelösning mellan utländska investerare och regeringar i samarbetsländer. ICSID forskar och publicerar även inom internationell tvistelösnings- och utländsk investeringsrätt. VÄRLDSBANKGRUPPEN Återvunnet papper November 2010

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det?

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? EFA Global Monitoring Report 2 0 0 8 Report Sammanfattning Education for Utbildning för alla All Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Sammanfattning

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA?

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? EN GRANSKNING AV FINANSIERINGEN AV SEXUELL OCH RE PRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER INOM DET SVENSKA UTVECKLINGSSAMARBETET. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Läs mer

REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND

REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND Det dolda biståndet? frågor och svar om migranters remitteringar REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND Det dolda biståndet? frågor och svar om migranters remitteringar REDIGERAD AV ANDREA MONTI

Läs mer

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna I Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna World Health Organization 2008 Published by the World Health Organization in 2008 under

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten

Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten Johan Norberg Underlagsrapport nr 1 till Globaliseringsrådet UNDERLAGSRAPPORT NR 1 TILL GLOBALISERINGSRÅDET GLOBALISERINGSRÅDET 2007 FÖRFATTARE

Läs mer