Årsredovisning för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 2011"

Transkript

1 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer

2 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars Föreningens ekonomiska plan registrerades den 20 juni Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget 8 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten Bebyggelsen på fastigheten uppfördes åren Byggnaderna inrymmer i huvudsak följande utrymmen: 208 bostadslägenheter ( kvm) varav 9 hyresrätter, 12 lokaler för uthyrning (2 436 kvm) samt 105 garageplatser för uthyrning. Därutöver finns bl.a. tvättstugor, cykelrum, bastu, hobbyrum, källarförråd, gästrum och samlingslokal. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april På stämman deltog 50 röstberättigade medlemmar varav två genom fullmakt. Styrelse Fr.o.m. föreningsstämman 2011 har styrelsen följande sammansättning: Leif Davidsson, ordförande Jens Blomquist, vice ordförande Eskil Nord, sekreterare Monika Nilsson, ledamot Kåre Sjöström, ledamot Jan Leopoldson, ledamot Stefan Younes, ledamot utsedd av HSB Jan Gustafsson, suppleant Gudrun Wallin Eriksson, suppleant Firmatecknare Föreningens firma har fram till årsstämman den 26 april 2011 tecknats av styrelsen eller Leif Davidsson, Iréne Jogander, Monika Nilsson och Kåre Sjöström, två i förening. Efter stämman har Iréne Jogander och Kåre Sjöström ersatts av Jens Blomquist och Eskil Nord. Revisorer Föreningsvalda revisorer har varit Norbert Andersson, ordinarie, och Börje Claesson, suppleant. Dessutom har under hela verksamhetsåret BoRevision AB anlitats som revisor.

3 3 Valberedning I valberedningen har ingått: Mats Dellgren (sammankallande), Birgitta Kulling Nyqvist och Arne Karlsson. Distriktsombud Distriktsombud i HSB har under verksamhetsåret varit vakant. Arvoden Arvoden till styrelsen, föreningsvald revisor och valberedning har utgått med kronor, kronor respektive kronor, totalt kronor. Medlemmar Föreningen hade 247 medlemmar den sista december En medlem är Ryska Federationens ambassad som har 26 bostadslägenheter. Lägenhetsöverlåtelser Åtta lägenhetsöverlåtelser har skett under året varav en inom föreningen. Två genom gåva och två genom arv. Fyra lägenheter har sålts och genomsnittspriset var ca kronor per kvm, vilket är en ökning jämfört med föregående år ( kronor). Styrelsens målsättning och arbete Styrelsens mål Styrelsens mål är att slå vakt om en stabil ekonomi för föreningen. Med hänsyn till föreningens låneskuld ser styrelsen det som särskilt viktigt att föreningens lån har en god riskspridning och att vid omsättning av lån få så låg ränta som möjligt och att låneskulden minskas genom amortering. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna hålla fastigheten i ett gott skick så att boendemiljön förblir trivsam. Sammanträden Under 2011 har 12 protokollförda styrelsesammanträden hållits. Därtill kommer olika arbetsgrupps- och driftsmöten. Hemsida Föreningen har en hemsida På denna finns aktuell information om förvaltning m.m. Vidare finns stadgar, Taffelbergaren, Taffelbergaren A-Ö och senaste årsredovisningen att hämta hem för dem som så önskar. Taffelbergaren Informationsbladet Taffelbergaren har utkommit med två nummer i mars och juni. Taffelbergaren A-Ö Skriften Taffelbergaren A-Ö delades 2009 ut till alla medlemmar i anslutning till utdelningen av årsredovisningen. Den kan beskrivas som en handbok, som ska underlätta för medlemmarna att få relevant information m.m. om fastigheten och medlemskapet. I den framgår bl.a. vem, föreningen eller bostadsrättshavaren, som har underhållsansvaret för olika delar i lägenheten. En något reviderad version av Taffelbergaren A-Ö finns sedan maj 2010 på

4 4 föreningens hemsida. Taffelbergaren A-Ö behöver revideras ytterligare, vilket styrelsen kommer att åtgärda när den får tillfälle. Portvärdar Styrelsens ambition är att det i varje trapphus skall finnas en portvärd. Portvärden ska bland annat hälsa nya medlemmar välkomna och även i övrigt vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Delar av styrelsen har haft två träffar med värdarna under året - en på våren och en på hösten. Förvaltning m.m. Föreningen har avtal med HSB Stockholm om administrativ och ekonomisk förvaltning. Förvaltare är sedan april 2011 Moa Darabi, HSB Stockholm. För fastighetsskötsel svarar på samma sätt som tidigare år Indoor Technical Service AB. Fastighetsskötare är Börje Wilhelmsson och han finns på plats två dagar i veckan (vanligtvis måndag och tisdag). Utöver ovan nämnda avtal har föreningen avtal med bl.a. följande leverantörer. Företag m.m. A.C.N för porttelefoner Begelås för låssystemen Bodab för centralsopanläggningen Comhem för kabel-tv Crawford Entrematic Sverige för garageportar Europark för parkeringskontroll Fortum AB Hisspartner i Stockholm AB I L Recycling för tidningsavfall Inspecta AB för hissbesiktning Pardina AB för trädgårdsskötsel Ragnsells i Stockholm AB för grovsopor Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (Riksnet) Skellefteå Kraft för el SLB Fastighetsservice för larmjour Stockholm Entreprenad AB för snöröjning Tarjas AB Städservice Trygg Hansa för försäkringar Underhållsplan En underhållsplan är ett av föreningens viktigaste verktyg för att kunna kontrollera och tidsmässigt anpassa underhållsåtgärderna till behoven. I detta syfte beslutade styrelsen under året att underhållsplanen skulle digitaliseras, så att det skulle vara möjligt att med hjälp av datateknik effektivisera arbetet med underhållet och också att öka träffsäkerheten i planeringen av åtgärderna. Detta arbete påbörjades under året, då styrelsen med hjälp av byggnadskonsult och annan sakkunnig började insamlingen av den mängd data som ska läggas in i planen. Arbetet beräknas vara slutfört under år 2012.

5 5 Fastigheten Styrelsen har besiktigat yttre och inre miljö inom fastigheten. Föreningens byggnader och utemiljön bedöms vara i gott skick. Föreningen har under 2011 bl.a. genomfört följande: Åtgärder med anledning av OVK-besiktningen under 2008 har tagit tid, men slutfördes under året. Anslag om godkänd besiktning har satts upp i portarna. Ordningen i grovsoprummet har under åren lämnat mycket övrigt att önska. Trots anslag och annan information har ingen förändring skett. Därför har i grovsoprummet installerats kameraövervakning. Till grovsoprummet krävs för tillträde en kodbricka samt kod. Brickan fungerar endast mellan kl. 7 och 22. Energideklaration är genomförd och anslag har satts upp i portarna. Rengöring av hängrännor m.m. på taken. Beslutat om ett städavtal med en annan städentreprenör. Utemiljö Arbetet 2011 har främst inriktats mot att underhålla den förnyelse av utemiljön som styrelsen tidigare redovisat i Taffelbergaren och i årsredovisningen för Under våren 2011 har exempelvis nya barnleksaker installerats på Rålambsvägen 8. Innemiljö Ett förslag till renovering av trapphusen har tagits fram av en arkitektfirma. Förslaget som visades redan vid årsmötet 2009 har av olika skäl inte realiserats, bl.a. beroende av att styrelsen har prioriterat andra åtgärder. Styrelsen har låtit ta fram alternativa lösningar. Dessa presenterades i samband med årsstämman våren 2011 och finns även på föreningens hemsida. Styrelsen har bedömt att det varit lämpligast att avvakta en ev. trapphusrenovering till dess att den nya IT-baserade underhållsplanen är färdig. Bredband Föreningens bredbandsleverantör är Riksnet (www.riksnet.se). Bredbandskostnaderna ingår i den månatliga avgiften, vilket innebär att alla boende har tillgång till en mycket snabb anslutning ca 100 MBit/s i båda riktningarna. Kabel-TV Föreningen har ComHem som leverantör av kabel-tv med ett analogt basutbud som är tillgängligt för alla utan att man behöver skaffa en digitalbox. För ett utökat utbud krävs en digitalbox och ett abonnemang från ComHem. Föreningen har även installerat utrustning som gör att digital-tv via marknätet distribueras via lägenheternas antennuttag. De som har skaffat digitalbox för marknätet eller har funktionen inbyggd i TV:n kan se de fria kanalerna utan kostnad eller abonnera på Boxers utbud. Vissa problem finns med denna lösning, som styrelsen försöker komma till rätta med. Motion om individuell energiförbrukning Vid föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011 lämnades en motion, som syftade till att spara pengar genom att införa en individuell mätning av varje lägenhets förbrukning av varmvatten och gemensam upphandling av el. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda möjligheterna till besparingar i enlighet med motionens syfte.

6 6 Styrelsen har utrett möjligheterna och funnit att det inte finns en besparingspotential för föreningen. För att nå balans i kostnaderna skulle de krävas en minskad varmvattenförbrukning på 30 procent, vilket styrelsen finner orealistiskt. Styrelsen ser inte heller någon ekonomisk vinst för bostadsrättshavarna att införa en gemensam upphandling av el. För föreningen innebär det ökade kostnader för bl.a. ombyggnad av elnät och för administration. Styrelsens utredning finns att tillgå på föreningens expedition och på Ekonomi Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 445,8 miljoner kronor, varav 210,8 miljoner kronor avser mark. Av taxeringsvärdet avser 378,0 miljoner kronor bostäder och 67,8 miljoner kronor lokaler. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår bl.a. momenten styrelseansvar och skadedjursförsäkring. Äkta bostadsrättsförening Kravet för att betraktas som en s.k. äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av fastighetens taxeringsvärde grundas på bostadslägenheter, som är upplåtna till föreningens medlemmar. Föreningen ligger för närvarande klart över gränsen 60 procent. Skatteverket har alltid betraktat föreningen som en äkta bostadsrättsförening. Lokalhyresgäster Föreningen hyr ut flertalet lokaler. Lokalhyresgäster är bl.a. Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen-Essingen (Förskolan Taffelberget) på gård 10, Apoteket Biet, Kungsholmsdoktorn, Narkoskliniken (tandläkarmottagning), Oasen skönhet, Swedbank och Vi Vinnare med bl.a. postutlämning. Under året har några lokalavtal sagts upp för omförhandling av hyror. Årsavgifter Årsavgifterna har inte förändrats under 2011 och ligger på ett genomsnitt på 712 kronor per kvm bostadsyta. Styrelsen har beslutat om en sänkning av avgifterna för bostadsrätterna med tre procent fr.o.m. 1 april För lokalerna som togs över från HSB i april var motsvarande siffra kronor per kvm. Drift Kostnader för drift och löpande underhåll uppgick till 6,3 miljoner kronor. De största posterna räknat i tusentals kronor (tkr) var: Driftspost tkr Fjärrvärme El och vatten Reparationer 704 Fastighetsskötsel och städning 735 Förvaltningsarvoden 522

7 7 Genomfört planerat underhåll Under året har underhållsåtgärder på fastigheten utförts. Det planerade underhållet kostade 374 tusen kronor och har följande fördelning. Underhållsslag tkr Ventilation 128 Markytor 43 Byggnader 33 Bygg-vvs 10 Sopsuganläggning 160 Summa 374 Fastighetsskatt Fastighetsskatten uppgick till 0,94 miljoner kronor. Fastighetsskatten för 2012 är beräknad till 0,96 miljoner kronor. Föreningens lån Föreningens lån den 31 december 2011 var 164,7 miljoner kronor. Föreningen har under det gångna året amorterat 4,1 miljoner kronor. Det framgår av not 15 hur låneskuldens sammansättning ser ut. Följande förändringar i föreningens lån har gjorts under Det lån på 12 miljoner kronor hos SBAB som togs vid förvärvet av HSB:s lägenhets- och lokalbestånd amorterades med 2 miljoner kronor. Resterande belopp fördelades så att 4 miljoner kronor slogs ihop med ett lån hos SE-banken (nr ) när detta omsattes. Kvarvarande 6 miljoner kronor sammanslogs med ett lån som innan omsättningen låg hos Swedbank men lades över till SE-banken (nr ). Låneskulden på dessa två lån blev efter omsättningen 20,1 miljoner kronor respektive 20,25 miljoner kronor. I slutet av december sattes ett SE-banklån (nr ) om på 23,486 miljoner kronor. I samband med detta amorterades kronor. Amorteringen har dock bokförts i januari Det nya lånet är bundet och löper på tre år. I april 2012 ska föreningen omförhandla två lån, ett hos SE-banken och ett hos Swedbank, som tillsammans uppgår till 41 miljoner kronor. Föreningens totala kostnader under 2011 för lånen, inklusive ordinarie och extra amorteringar, blev ca 10,47 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan 2011 för föreningens lån blev 3,79 procent. Resultatutfall Budgeten för 2011 beräknades till ett överskott med 1,25 miljoner kronor. Intäkterna budgeterades till drygt 18,74 miljoner kronor och utfallet blev 18,77 miljoner kronor. Driftskostnaderna beräknades bli ca 5,94 miljoner kronor, men blev 6,32 miljoner kronor. Bland annat kostade elektricitet och uppvärmning kronor mer än budget. Planerat underhåll var budgeterat till 2,0 miljoner kronor, men slutade på kronor.

8 8 Fastighetsskatten blev ca kr lägre än budget. Räntekostnaderna var budgeterade till 6,4 miljoner kronor, men slutade på 6,32 miljoner kronor. Ränteintäkterna var budgeterade till kronor men blev kronor. Årets resultat blev som en följd av ovanstående resultatförändringar 1,4 miljoner kronor högre än budget, vilket blir 2,65 miljoner kronor i överskott. Budget 2012 Styrelsen har budgeterat ett överskott på 0,84 miljoner kronor för På samma sätt som för 2011 har budgeten för periodiskt underhåll för 2012 bestämts till ett tak om högst 2 miljoner kronor. Hur detta belopp ska disponeras kommer styrelsen att ta ställning till efter att en förnyad underhållsplan fastställts. I det fall beloppet inte kommer att tas i anspråk för underhåll kommer det att användas för amortering av föreningens lån. Flerårsöversikt Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga och beräknas som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. År 2009 sänktes avgifterna med fem procent, dvs. från 749 till 712 kr/kvm. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur fond för yttre underhåll Balanserat resultat kr kr kr Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar. Stockholm den 19 mars 2012 Styrelsen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer