Mobility managementplan för Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobility managementplan för Huddinge kommun"

Transkript

1 Mobility managementplan för Huddinge kommun KS 2015/ Antagen av Kommunfullmäktige den 9 maj 2016

2 Huddinge kommun MOBILITY MANAGEMENTPLAN FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/ Utgåva: Mars 2016 Arbetet med att ta fram mobility managementplanen har bedrivits av en arbetsgrupp på Huddinge kommun bestående av: Projektledare Jessica Elmgren, Isabelle Stöckel samt Tora Landgren (gatu- och trafiksektionen), Cecilia Rogvall (mark- och exploateringssektionen), Karin Segerdahl (plansektionen), Johanna Pettersson (staben) på samhällsbyggnadsavdelningen. Konsultstöd har erhållits från Trivector Traffic. Formgivning: b-e-r-g.se Omslagsillustration: Rebecca Elfast Bilder från Huddinge kommuns bildbank samt Mostphotos.

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Dokumenthierarki Utgångspunkter en växande region Varför behövs en mobility managementplan? Syfte Målsättningar Övergripande mål Inriktningsmål för mobility managementplanen Riktlinjer för arbetet med mobility management Mobility management i samhällsplaneringen Samarbeten med olika aktörer internt och externt Kommunikation och information Uppföljning och utvärdering Uppföljning av trafikutvecklingen och mobility managementplanen Uppföljning av projekt Uppföljning av kommunens interna arbete Källor Bilaga 1. Begreppslista Bilaga 2. Förslag till indikatorer Bilaga 3. Åtgärder att arbeta vidare med

4 Sammanfattning Stockholmsregionen och Huddinge kommun växer snabbt. Därmed ökar också trafiken. För att regionens transportbehov ska kunna tillgodoses behöver en större andel av transporterna ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik, som är mer yteffektiva och hållbara. Huddinge kommuns trafikstrategi, Trafikstrategi för Huddinge kommun med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus, antogs av kommunfullmäktige i maj Trafikstrategin drar upp riktlinjer för hur transportsystemet i kommunen ska utvecklas för att kommunens övergripande mål och visioner ska kunna uppnås. Trafikstrategin preciseras i en trafikplan. I Huddinge kommun utgörs trafikplanen av nio åtgärdsplaner, varav mobility managementplanen är en. Mobility management är enligt European Platform on Mobility Management (EPOMM) ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Mobility management handlar om att göra det enkelt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att underlätta för dessa färdsätt och arbeta med mobility management ges större möjligheter för olika grupper att använda transportsystemet och skapar dessutom förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det ger även vinster för samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. I samhällsplaneringen kan mobility management användas för att påverka utformningen av bebyggelse och infrastruktur så att de stödjer ett hållbart resande. Syftet är att påverka resan innan den har börjat. Kommunens bebyggelsestruktur och den vardagssituation många Huddingebor befinner sig i gör att bilen nu och i framtiden kommer att vara en förutsättning för många för att få livspusslet att gå ihop. Bilen kommer att ha en fortsatt viktig roll i transportsystemet. En större andel resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik lämnar utrymme för de transporter som måste ske med bil. Kunskaper och förståelse för detta måste finnas med i kommunens arbete med att genomföra mobility managementplanen. Syftet med mobility managementplanen är att påverka transportefterfrågan och att de resor som utförs i större utsträckning görs till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Planen ska tydliggöra hur kommunen ska använda mobility management för att uppnå översiktsplanens och trafikstrategins mål. Tre inriktningsmål för Huddinge kommuns arbete har definierats, se tabell på nästa sida. 4

5 INRIKTNINGSMÅL FÖR MOBILITY MANAGEMENT Mobility management i samhällsplaneringen Samarbeten med andra aktörer Kommunikation och information Med mobility management i planering och byggande ska utformningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprojekt skapa förutsättningar för hållbart resande. Samarbeten med olika aktörer ska göra att fler arbetar för att underlätta och främja hållbara resor, både inom den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Kommunikation och information ska användas för att främja hållbara resor hos invånare, besökare och verksamma i kommunen. Huddinge kommun har sedan flera år goda erfarenheter av att arbeta med mobility management. I och med framtagandet av denna mobility managementplan vill Huddinge kommun nu ta ett helhetsgrepp och införa mobility managementarbetet i det ordinarie arbetet. 5

6 1. Bakgrund 1.1 DOKUMENTHIERARKI De övergripande målen för hur Huddinge kommun ska utvecklas anges i kommunens strategiska dokument, främst översiktsplanen. Mål finns också formulerade i Miljöprogrammet som behandlar kommunens miljömål. Huddinge kommuns trafikstrategi, Trafikstrategi för Huddinge kommun med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus antogs av kommunfullmäktige i maj Trafikstrategin drar upp riktlinjer för hur transportsystemet ska utvecklas för att kommunens övergripande mål och visioner ska kunna uppnås. Trafikstrategin preciseras i en trafikplan. Trafikplanen utgörs av nio åtgärdsplaner varav mobility managementplanen är en. Figur 1 visar hur de olika dokumenten förhåller sig till varandra. Kommunens övergripande mål och vision Översiktsplanen Miljömål Mål för klimat och miljö som bygger på nationella åtaganden. Hållbar utveckling Ett hållbart Huddinge Mål 2030 Trafikstrategi (Andra tematiska strategier och planer) Cykelplan Gångplan Kollektivtrafik Trafikplan Parkeringsplan Vägtrafikplan Trafik- och miljöplan Godstrafikplan Trafiksäkerhetsplan Mobility management Figur 1: Schematisk bild över trafikstrategins dokumenthierarki 6

7 1. Bakgrund Trafikstrategins huvudinriktning är: Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering Bebyggelse- och trafikplaneringen ska vara samordnad 1.2 UTGÅNGSPUNKTER EN VÄXANDE REGION Huddinge ligger i en starkt växande region. Befolkningsprognosen pekar på att Stockholms läns befolkning kan öka från drygt 2 miljoner till närmare 3,2 miljoner år I Huddinge kommuns översiktsplan slås fast att kommunen ska växa i takt med länet. Det betyder att befolkningen kan öka från drygt invånare till mellan till invånare år Fram till år 2020 är det framförallt ålders grupperna 0 5 år och år som väntas öka mest. För att regionens transportbehov ska kunna tillgodoses behöver en större andel av transporterna ske med gång-, cykel- och kollektiv trafik som är mer yteffektiva och hållbara. Det finns transporter som nu och i framtiden behöver ske med bil så bilen kommer att ha en fortsatt viktig roll i transportsystemet. En större andel resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik lämnar utrymme för de transporter som måste ske med bil. Kunskap och förståelse kring människors olika transportbehov och resvanor är en förutsättning för kommunens fortsatta arbete med mobility mangement. I denna plan behandlas gång-, cykel- och kollektivtrafik som hållbara färdsätt då dessa är plats- och energisnåla. 1.3 VARFÖR BEHÖVS EN MOBILITY MANAGEMENTPLAN? Mobility management handlar om att göra det enkelt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. I och med antagandet av trafikstrategin har kommunen beslutat att arbeta med mobility management för att påverka människors beteende. Detta för att trafiksystemet ska används resurseffektivt och för att minska resor och transporters negativa konsekvenser 2. Mobility management är ett viktigt verktyg för att se till att befintligt transportsystem används på ett effektivt sätt. Med mobility management redan i samhällsplaneringen kan man också förebygga att efterfrågan på resor och transporter ökar i samma takt som bostadsbyggandet. Genom att underlätta för dessa färdsätt och arbeta med mobility management ges större möjligheter för olika grupper att använda transportsystemet och skapar dessutom förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det ger även vinster för samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Goda transportmöjligheter är viktiga för ett fungerande samhälle. Samtidigt medför ökad biltrafik en rad negativa konsekvenser. Huddinge kommuns befolkningstillväxt innebär att trängseln kommer att öka i både väg- och kollektivtrafik. 1 Stockholms Handelskammare, SWOT Stockholm Trafikstrategi för Huddinge kommun 7

8 1. Bakgrund Transportsektorn innebär också negativ påverkan på miljö och hälsa. Inom Huddinge kommun står transportsektorn för totalt 59 procent 3 av koldioxidutsläppen samt medför höga bullernivåer och partikelutsläpp. Biltrafiken har en viktig roll i samhället men i en storstad är biltrafiken bara effektiv om de flesta använder andra trafikslag. Andelen hushåll som har bil minskar i kommunen, knappt hälften av hushållen i kommunen har bil. En stor del av Huddingeborna bor inom gång- och cykelavstånd från en spårstation. Cirka 70 procent bor inom meter fågelvägen från en station och cirka 40 procent bor inom 600 meter fågelvägen. Arbetsplatserna i kommunen är inte tillgängliga med kollektivtrafik i lika hög utsträckning som bostäderna 4. Ett sätt att arbeta med mobility management är att använda Trafikverkets fyrstegsprincip. Principen innebär att åtgärder som påverkar efterfrågan på resor och transporter ska övervägas innan satsningar på ny infrastruktur diskuteras. Den bidrar till att utveckla ett mer hållbart transportsystem som hushåller med knappa resurser i alla de tre hållbarhetsaspekterna för miljö, ekonomi och människa 5. Huddinge kommun har goda erfarenheter av att arbeta med mobility management i enskilda projekt såväl inom kommunen som med andra aktörer. I och med framtagandet av mobility managementplanen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och införa arbetet med mobility management i det ordinarie arbetet. 1.4 SYFTE Syftet med mobility managementplanen är att påverka transportefterfrågan och att de resor som utförs i större utsträckning görs till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Planen tydliggör hur Huddinge kommun ska använda mobility management för att uppnå översiktsplanens och trafikstrategins mål. 3 Huddinge kommun, Miljöbarometern 4 Spacescape, Stationsnära lägen Utgångsläge 2012 och förslag på uppföljningsrutiner för Huddinge Kommun 5 Trafikverket, fyrstegsprincipen 8

9 2. Målsättningar Åtgärder inom mobility management har bevisad effekt när det kommer till att öka andelen hållbara resor. Förutom ett bättre fungerande trafiksystem ger det flera andra fördelar, till exempel: Samhällets vinster är attraktivare stadsmiljöer, minskade koldioxidutsläpp, minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen och buller, minskade barriäreffekter, mindre trängsel och bättre folkhälsa. Det är också bra för samhällsekonomin. Mobility managementåtgärder är kostnadseffektiva jämfört med att bygga ny infrastruktur. Företagens vinster är lägre kostnader för resor och parkeringsplatser, minskad klimatpåverkan, friskare personal och lägre kostnader för sjukskrivningar. Exploatörer kan bygga fler bostäder på samma yta i och med att ytbehovet för parkering minskar eller flyttas. Det medför också lägre byggkostnader. Individens vinster är bättre ekonomi, bättre hälsa och ökad valfrihet i valet av färdmedel. Kommunens bebyggelsestruktur och den vardagssituation många Huddingebor befinner sig i gör att bilen nu och i framtiden kommer att vara en förutsättning för många för att få livspusslet att gå ihop. Kunskaper och förståelse för detta måste finnas med i kommunens arbete med att genomföra mobility managementplanen. 2.1 ÖVERGRIPANDE MÅL Mål och riktlinjer i översiktsplan och trafikstrategi påverkar inriktningen på mobility managementplanen och vad planen ska bidra till att uppfylla. Sammanfattningsvis menar dessa mål och riktlinjer att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i, med god och jämlik hälsa och kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan. Åtgärder för att utveckla infrastrukturen ska bidra till jämlikhet och jämställdhet, vilket innebär att alla människor ska få ta del av utvecklingen. För att uppnå detta ska andelen hållbara transportslag öka. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering. Bebyggelse- och trafikplaneringen ska vara samordnad och investeringar i infrastruktur kombineras med åtgärder som syftar till nya resvanor. I figur 2 anges de mål i överordnade dokument som har störst påverkan på mobility managementplanens inriktning och som planen har störst potential att bidra till. 9

10 2. Målsättningar MÅL Folkhälsan i Huddinge ska vara god och jämlikt fördelad. De negativa hälsoeffekterna minskar stadigt, bland annat genom att gång och cykel stimuleras genom trygga, trafiksäkra samt gena gång- och cykelvägar. Invånare i Huddinge ska känna gemenskap och delaktighet i samhällslivet, och människor värderas lika. Ett jämställdhetsperspektiv behöver integreras i samhällsplaneringen. Kommunen ska verka för beteendeförändringar och i vissa fall använda ekonomiska styrmedel för att utsläppen från transportsektorn ska minska. Kommunen ska aktivt planera för att öka andelen kollektiv-, cykel- och gångresor genom att bygga där kollektivtrafikens turtäthet främjas. Växthusgaserna ska minska till 1 ton/invånare till 2030 vilket motsvarar 74 procent jämfört med DOKUMENT ÖP 2030 s. 11 ÖP 2030 s. 11 och s. 17 ÖP 2030 s. 26 ÖP 2030 s. 35 Miljöprogrammet 6 Kommunen ska aktivt arbeta med mobility management. Trafikstrategin s. 7 Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering. Bebyggelse- och trafikplaneringen ska vara samordnad. Det övergripande målet är att andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Samtliga av kommunens åtgärder i transportsystemet ska bidra till att detta uppnås. Trafikstrategin s. 7 Trafikstrategin s. 17 Figur 2. Övergripande mål och riktlinjer ur Huddinge kommuns strategiska dokument. 6 6 Miljöprogrammet är ute på remiss och förväntas antas i oktober

11 2. Målsättningar 2.2 INRIKTNINGSMÅL FÖR MOBILITY MANAGEMENTPLANEN Utifrån syftet med planen och de övergripande målsättningarna har tre inriktningsmål definierats, se figur 3. INRIKTNINGSMÅL FÖR MOBILITY MANAGEMENT Mobility management i samhällsplaneringen Samarbeten med andra aktörer Kommunikation och information Med mobility management i planering och byggande ska utformningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprojekt skapa förutsättningar för hållbart resande. Samarbeten med olika aktörer ska göra att fler arbetar för att underlätta och främja hållbara resor, både inom den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Kommunikation och information ska användas för att främja hållbara resor hos invånare, besökare och verksamma i kommunen. Figur 3. Inriktningsmål för mobility management. I kapitel 3 ges en beskrivning av vad respektive inriktningsmål avser och hur arbetet för att nå målen ska bedrivas. I kapitel 4 anges förslag på hur målen ska följas upp. 11

12 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management I detta kapitel beskrivs riktlinjer för arbetet med mobility management i kommunen. Riktlinjerna visar hur mobility managementplanens inriktningsmål ska uppnås. 3.1 MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Med mobility management i planering och byggande ska utformningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprojekt skapa förutsättningar för hållbart resande. Mobility management i samhällsplaneringsprocessen syftar till att påverka utformningen av bebyggelse och infrastruktur så att de stödjer ett hållbart resande. Den fysiska planeringen har stor potential att påverka både färdmedelsval och själva efterfrågan på transporter. Med genomtänkt lokalisering av ny bebyggelse ges förutsättningar för hållbart resande. På så sätt begränsas efterfrågan på transporter och förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik ges. En bra lokalisering är avgörande för hur framgångsrika mobility managementåtgärder i senare skeden kan bli. Inför beslut om att tillåta ny bebyggelse måste trafik- och transportkonsekvenserna stämmas av mot översiktsplan och trafikstrategi. Huddinge kommun har i översiktsplanen och trafikstrategin slagit fast att kommunen ska växa genom en förtätning och funktionsblandning i kollektivtrafiknära lägen. Översiktsplanen öppnar dock för att ny bebyggelse också kan tillkomma utanför stationsnära lägen, till exempel i utpekade verksamhetsområden och i övrig tätortsbebyggelse. I dessa fall är det extra viktigt att ta hänsyn till trafikkonsekvenser. I hela planeringsprocessen från översiktlig planering till detaljplanering och byggskede behöver kommunen säkerställa att utformning av bebyggelse och infrastruktur går i linje med kommunens mål och riktlinjer. Samhällsbyggnadsprocessen inkluderar förutom kommunen även exploatörer och fastighetsägare. Det är dessa som till stor del realiserar detaljplanens intentioner. Genom övriga utformnings- och kommunikationsåtgärder kan de förbättra förutsättningarna för hållbart resande och uppmuntra framtida invånare och verksamma till hållbart resande. I vissa fall kan det leda till sänkta parkeringstal vilket ger exploatörer möjlighet att bygga tätare till en lägre kostnad. De överenskommelser som nås måste dokumenteras i genomförandeavtal. Detta förutsätter rätt kompetens hos tjänstemän och politiker och ett gott samarbete med exploatörer Förutsättningar för hållbart resande RIKTLINJER Lokalisering av bebyggelse ska ske med hänsyn till de resandeeffekter som kan väntas uppstå. Projekt med goda förutsättningar för hållbart resande ska prioriteras. I figur 4 ges en översiktlig bild av vad Huddinge kommuns mobility managementarbete innebär i samhällsbyggnadsprocessens olika steg. 12

13 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Projektstart Planprogram/ Start-PM Trafikkonsekvensbedömning där lokaliseringen påverkar prioriteringen i samband med Plan för samhällsbyggnadsprojekt. Information till exploatörer om mobility management (muntlig och idéfolder) samt kommunens målbild för trafikutvecklingen. Avstämning mot riktlinjer i trafikstrategin och dess åtgärdsplaner. Markanvisning: Beskrivning av målbild för trafikutvecklingen och att exploatörer som vill arbeta med mobility management kommer att prioriteras. Föravtal: Avsikter och överenskommelser gällande mobility management i planering och genomförande av projekt. Eventuell diskussion om flexibla parkeringstal. Detaljplan A vstämning mot riktlinjer i trafikstrategin och dess åtgärdsplaner. Genomförandeavtal: Överenskommelser om parkeringstal och ansvarsfördelning kopplat till krav på åtgärder och åtgärdsplan för mobility management, samt principer för uppföljning. Behovsbedömning av förstärkt mobility management kompetens. Tidplan för genomförande av åtgärder, till exempel i exploatörens plan för mobility managementåtgärder. Genomförande U ppföljning av detaljplan och avtal med tillhörande plan för mobility managementåtgärder, bygglovsskedet och löpande. Utvärdering Följ upp och utvärdera åtgärdsplanens genomförande. Figur 4. Principskiss över hur riktlinjernas åtgärder kommer in i samhällsbyggnadsprocessen. 13

14 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Riktlinjerna innebär att en översiktlig bedömning av trafikkonsekvenser ska ingå i Plan för samhällsbyggnadsprojekt och utgöra en grund för prioritering av projektets genomförande. En trafikkonsekvensbeskrivning ger möjlighet att väga olika projekt och lösningar mot varandra och ska vara en del av beslutsunderlaget vid beslut om lokalisering av ny bebyggelse. En trafikkonsekvensbeskrivning ska göras som innehåller en beräkning av hur mycket resande området kommer att generera och den förväntade färdmedelsfördelningen. En bedömning av olika trafikslags relativa konkurrenskraft för resor som den nya bebyggelsen genererar ska också göras. Redan i lokaliseringsskedet ska en diskussion med exploatören påbörjas om fördelarna med mobility managementarbete. Baserat på trafikkonsekvensbeskrivningen ska kommunen i dialog med exploatören lyfta frågan om hur förutsättningar för hållbart resande kan bli så goda som möjligt och hur negativa konsekvenser kan minimeras. Det kan handla om utformning som förbättrar gång-, cykel- och kollektivtrafikens konkurrenskraft, ett maxtak för biltrafik till besöksintensiva anläggningar eller genom att lyfta frågan om plan för mobility managementåtgärder med exploatörer eller fastighetsägare Mobility management genom hela samhällsbyggnadsprocessen Mål och riktlinjer i trafikstrategin och dess åtgärdsplaner omsätts i byggd miljö via planprogram, detaljplaner, bygglov och i faktisk bebyggelse. För att få denna kedja att fungera behöver en kontinuerlig avstämning ske genom hela processen. RIKTLINJER Vid inbjudan till markanvisning ska kommunen beskriva sin målbild för trafikutvecklingen och möjligheter till flexibla parkeringstal kopplat till mobility managementåtgärder. Vid genomförande och byggande ska uppmärksamhet fästas vid vilken ordning åtgärder sker, så att åtgärder för hållbara trafikslag sker före förbättringar för biltrafiken tillfälliga lösningar under byggtiden ska prioriteras för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer framför bilister infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska byggas senast i samband med byggande av infrastruktur för biltrafik. Vid framtagandet av fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner ska en avstämning göras så att planens utformning och föreskrifter uppfyller riktlinjer och intentioner i trafikstrategin och dess åtgärdsplaner. Som ett stöd i arbetet med att stämma av planprogram och detaljplaner mot trafikstrategin behöver en checklista eller bedömningsmall tas fram utifrån parkeringsprogram, cykelplan och kollektivtrafikplan. För att ge struktur åt arbetet och undvika att åtgärder kommer in för sent i processen behöver riktlinjerna arbetas in i till exempel befintliga handböcker och rutiner. 14

15 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Mobility management i föravtal och genomförandeavtal Kommunens viktigaste verktyg för att påverka exploatörer och fastighetsägare är genom en bra dialog om vad mobility mangament innebär och dess fördelar. Utgångspunkten för Huddinge kommun ska därför vara att hitta överenskommelser och samarbeten med exploatörer genom att lyfta fram de positiva effekterna med mobility management. Det man kommer överens om ska dokumenteras i föravtal och genomförandeavtal. 7 RIKTLINJER I samtliga föravtal och genomförandeavtal 7 ska parternas eventuella åtaganden, avsikter och överenskommelser gällande mobility managementåtgärder beskrivas. Krav på mobility managementåtgärder ska utformas med hänsyn till projektets beräknade trafikkonsekvenser. Kommunens möjlighet att påverka mobility managementarbetet i bygg- och driftsfasen varierar. I attraktiva lägen med goda förutsättningar för hållbart resande finns ofta en win-win-situation där kommunen kan fastställa lägre parkeringstal mot att mobility managementåtgärder genomförs. I dessa lägen finns goda förutsättningar att nå överenskommelser. I lägen där förutsättningar för sänkta parkeringstal saknas är incitamenten för exploatören svagare. Oavsett om mobility managementåtgärder formuleras som krav eller överenskommelser ska de dokumenteras i avtal. Innehållet i avtalen kan skilja sig åt beroende på projektets förutsättningar och parternas överenskommelser. Följande är dock en vägvisning om hur och var i processen olika frågor ska avtalas: Föravtal: Exploatören förbinder sig att ta del av kommunens trafikstrategi och tillhörande åtgärdsplaner. Avsiktsförklaring för mobility managementåtgärder i det fortsatta planarbetet. Genomförandeavtal: Grundläggande krav på utformning av bil- och cykelparkeringar. Parkeringstal för exploateringsprojektet. Eventuella mobility managementåtgärder som exploatörer åtar sig. Åtgärderna specificeras i avtalet eller bifogad åtgärdsplan för mobility management. Hur åtgärdsplanen ska följas upp och eventuella påföljder för exploatören om överenskomna åtgärder inte genomförs. Hur åtgärder som ska fortsätta gälla efter byggtiden ska föras över på ny fastighetsägare vid överlåtande. För att underlätta det framtida arbetet med avtalsskrivningar ska en bank med avtalsformuleringar byggas upp. 7 Genomförandeavtal kan antingen vara markanvisningsavtal då kommunen äger marken, eller exploateringsavtal då byggherren äger marken. Föravtal är namnet på överenskommelser Huddinge kommun gör med exploatörer om att man ska upprätta en detaljplan eller detaljplaneprogram. 15

16 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Flexibel parkering RIKTLINJER Huddinge kommun ska erbjuda möjlighet till flexibla parkeringstal vid ny- och ombyggnation av bostäder och verksamheter i lägen med god tillgång till kollektivtrafik och närhet till kommersiell och offentlig service (zon A och B). Flexibla parkeringstal innebär att parkeringstalen utgår från ett visst grundvärde (parkeringstal enligt parkeringsprogram för Huddinge kommun), som kan sänkas vid vissa typer av åtgärder och eventuellt även höjas vid speciella förutsättningar. Grunden för sänkning, och eventuell höjning, beror på till exempel läge, restidskvoter, kollektivtrafikutbud och aktuella åtgärder. För att en sänkning av parkeringstalen ska bli aktuellt behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och närhet till kommersiell och offentlig service, motsvarande zon A eller B enligt parkeringsprogram för Huddinge kommun. Zon A: 600 meter radiellt avstånd från spårstation Zon C: >1 200 meter radiellt avstånd från spårstation Zon B: meter radiellt avstånd från spårstation Figur 5: Principskiss över zonindelningen i Huddinge kommun. Riktlinjer som beskriver vilka åtgärder som krävs för att minska parkeringstalet och hur stor sänkningen kan bli är under framtagande. Riktlinjerna ska vara användbara både för byggande av bostäder, handel och andra besöksintensiva verksamheter. För att parkeringstalen ska sänkas krävs att exploatören tar fram tydliga och tillräckliga mål, åtgärder, ansvarsfördelning och finansiering. Det är byggherren och/eller fastighetsägaren som är ansvarig för genomförande av åtgärder vid ny- och ombyggnation. 16

17 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Uppföljning av detaljplaner och genomförandeavtal Genomförande och effekter av mobility managementåtgärder i genomförandeavtal behöver följas upp. Det är nödvändigt både för att säkerställa att de genomförts som planerat och för att ge kunskapsåterföring om mobility managementåtgärderna har räckt till för att reducera parkeringsefterfrågan så som var tänkt. RIKTLINJER Mobility managementåtgärder som föreskrivs i detaljplan och/eller genomförandeavtal ska följas upp vid bygglov och vid uppföljningsmöten under projektets genomförande. Det åligger exploatören att visa hur kraven uppfyllts, om inget annat avtalats. Vid reducerade parkeringstal ska bilinnehav och parkerings- och trafiksituationen i området utvärderas. Utifrån resultatet ska kommunen tillsammans med exploatören genomföra eventuella justeringar i överenskommelsen. Åtgärderna ska följas upp kontinuerligt under samhällsbyggnadsprocessens möten, när området är klart samt efter två år respektive fem år. Redan då avtal sluts bestäms hur planen för mobility managementåtgärder ska följas upp och av vem. Möjligheten att starta en mobilitetsfond, där medel från exploatörer avsätts och som kan användas för uppföljning ska undersökas Kompetens i mobility management i samhällsbyggnadsprocessen För att nå framgång inom mobility management krävs att inblandade tjänstemän och politiker har kunskap om och förståelse för vad mobility management är och vad det innebär. Huddinge kommun ska eftersträva samarbeten i dialog med exploatörer och fastighetsägare. Det förutsätter en samsyn och kunskap om de fördelar mobility management kan ge, exempelvis för boendets attraktivitet och exploateringsekonomi. Kommunen har en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om mobility management till andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. RIKTLINJER Berörda tjänstemän och politiker inom samhällsbyggnad ska utbildas inom mobility management. Vid strategiskt viktiga projekt med stor påverkan på transportefterfrågan ska särskild mobility management-kompetens delta i arbetsmöten. Exploatörer, fastighetsägare och andra berörda ska informeras om kommunens arbete med mobility management och vilka fördelar arbetet kan ge, samt erbjudas rådgivning och inspiration om hur de själva kan arbeta. Ledamöter i berörda nämnder och utskott bör utbildas inom mobility management minst en gång per mandatperiod. Även berörda tjänstemän ska utbildas löpande. Det är viktigt att utbildningen inkluderar tjänstemän från flera olika områden från plan, bygglov till mark- och exploatering till trafik, gata och driften. 17

18 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management De tjänstemän inom Huddinge kommun som har expertkunskap inom mobility management ska involveras i samhällsbyggnadsprojekt som medför stor påverkan på transportefterfrågan och är av särskild strategisk betydelse. Kommunen har en viktig uppgift att sprida kunskap om mobility management till andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Information och inriktning med kommunens trafikstrategi och mobility managementarbete ska kommuniceras. Detta ska ske tidigt i kontakten med potentiella exploatörer, samt ingå i inbjudan till markanvisning och annan skriftlig kommunikation. En idéskrift ska tas fram för att motivera exploatörer, samt konkretisera vad mobility management innebär. Innehåll i en sådan skrift kan vara fördelar med att arbeta med mobility management, hur infrastrukturen och bebyggelse kan utformas för att uppmuntra gående och cykling, hur miljöfordon kan prioriteras och hur bilparkering kan göras mer flexibel genom exempelvis samutnyttjande. Exploatörer/fastighetsägare som vill arbeta med mobility management ska erbjudas råd från kommunen. Kommunen kan bjuda in exploatörer till inspirationsföreläsningar och diskussionsforum. 3.2 SAMARBETEN MED OLIKA AKTÖRER INTERNT OCH EXTERNT Samarbeten med olika aktörer ska göra att fler arbetar för att underlätta och främja hållbara resor, både inom den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Arbetsgivare, företagare, skolor och föreningar har stort inflytande över sina anställdas, kunders, elevers och medlemmars förutsättningar för hållbart resande. Det kan handla om hur de tillhandahåller duschmöjligheter, tjänstecyklar, poolbilar och information. Det kan även handla om att ge möjlighet till distansarbete, samåkningstjänster och resfria möten. Kommunen är själv en viktig aktör som arbetsgivare och huvudman för de kommunala skolorna och förskolor och ska därmed aktivt arbeta med hållbara resor. Figur 6. Huddinge kommun har sedan år 2002 arbetat med Säkra skolvägar. 18

19 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Samarbeten med arbetsgivare, besöksverksamheter, handelsföretag, föreningar, skolor med flera RIKTLINJER Huddinge kommun ska sträva efter att etablera samarbete med arbetsgivare, handel, föreningar eller andra verksamheter. Aktörer som upprättar gröna resplaner ska erbjudas råd och stöd i detta arbete från kommunen. Grundskolor och förskolor som arbetar för att öka andelen barn som går eller cyklar eller åker kollektivtrafik till skolan ska erbjudas stöd i arbetet. Alla nystartade grundskolor och förskolor bör arbeta med hållbart resande. Kommunen som arbetsgivare ska arbeta för att främja hållbart resande bland sina anställda. Huddinge kommun ska erbjuda samarbete med arbetsplatser, handelsföretag, föreningar och andra verksamheter som är intresserade av att arbeta med mobility management. Kommunen ska även arbeta internt med att öka andelen hållbara resor till och från arbetet och med de transporter som sker under arbetstid. En utredning ska genomföras för att se över förutsättningarna för att kommunen använder sig av en bilpool som är även tillgänglig för allmänheten. Att först bygga upp kunskap kring dessa typer av projekt inom de egna verksamheterna har stora fördelar. Stödet till skolor och förskolor kan innebära fysiska förändringar för att öka trafiksäkerheten. Det kan också handla om informationsinsatser och kampanjer för att informera barn och vårdnadshavare om alternativ till att skjutsa barnen till skolan i bil. Huddinge kommun har sedan 2002 arbetat med projektet Säkra skolvägar som syftar till att fler barn ska gå, cykla eller åka kollektivtrafik till skolan. Kommande samarbeten med aktörer kan bestå av råd och kunskapsstöd, gemensamma kampanjer eller projekt samt insatser som samordnas i tiden. Exempelvis kan invigningen av en ny kommunal cykelväg samordnas med att verksamheter längs med vägen genomför cykla-till-jobbet-kampanjer. I arbetet kan även ingå att ge stöd till arbetsgivare, besöksverksamheter, handel och föreningar om hur de kan informera sina anställda om hållbara färdsätt. Detta arbete kan struktureras i en grön resplan. 3.3 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Kommunikation och information ska användas för att främja hållbara resor hos invånare, besökare och verksamma i kommunen. Hållbara resor uppmuntras genom driva riktade kampanjer, samt att informera om exempelvis alternativ till privat bil. Kommunikationsåtgärder är särskilt effektiva när de sker i samband med förändring, exempelvis vid flytt och när det byggs ny infra- 19

20 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management struktur. Dessa tillfällen ska därför användas för att nå ut med information. För ett framgångsrikt mobility managementarbete är den interna förankringen viktig. Därför ska kommunen även informera internt om mobility managementarbetet. Figur 7.Huddinges cykelkarta Information om möjligheter till hållbart resande RIKTLINJER Förändringar av resebeteende ska uppmuntras genom att informera om möjligheterna att resa med hållbara färdsätt och alternativ till privat ägande av bil. Information ska ges om kommunens mobility managementarbete, målsättningar och projekt. En kommunikationsplan ska tas fram för att ge systematik och långsiktighet i arbetet. Denna ska även omfatta särskilda kampanjer. Möjligheterna till att resa hållbart ska tillhandahållas dels genom information i form av cykelkartor, information om gång- och cykelvägar och kollektivtrafiktillgång, restidsjämförelser och liknande, dels genom riktade insatser i form av kampanjer. Information ska även ges om mobility managementarbetet. I kommunikations- och informationsarbetet kan även mer individuellt anpassad information ingå. Huddinge kommun ska informera om reseplanerartjänster som möjliggör jämförelser mellan olika trafikslag avseende exempelvis restid, kostnad och klimatpåverkan. En strategisk kommunikationsplan ska tas fram för att säkerställa ett systematiskt arbete med kommunikations- och informationsinsatser. 20

21 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Kampanjer RIKTLINJER Riktade kampanjer ska genomföras till kommunanställda. Riktade kampanjer ska genomföras till invånare. Syftet med en kampanj kan vara att inspirera till hållbart resande eller att uppmuntra dem som redan reser på ett hållbart sätt. Att genomföra kampanjer inom kommunens egen verksamhet är ett sätt att bygga upp kunskap internt om och hur kampanjer kan genomföras. Detta så att informationen kan spridas vidare till exempelvis företag eller verksamheter som vill göra liknande insatser, samt för att föregå med gott exempel. Riktade kampanjer som syftar till att förändra sättet att resa har visat sig vara framgångsrika. Många vanebilister som genom sådana kampanjer testat att cykla eller resa kollektivt har i uppföljningar visat sig fortsätta med mer hållbara resvanor även efter att kampanjen avlutades Information vid ny- och ombyggnation av infrastruktur RIKTLINJER Vid ny- och ombyggnation av infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska informationsinsatser genomföras. Genom att samordna mobility managementåtgärder med åtgärder i den fysiska miljön fås en förstärkt effekt av åtgärderna. Mobility managementåtgärderna kan på så sätt leda till att infrastrukturen används mer effektivt. Innan, under och efter att Huddinge kommun förbättrar eller bygger ny infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kommunen informera om syftet med åtgärden. Vid större projekt ska informationstillfällen ordnas innan åtgärden. Även en invigning kan genomföras då åtgärden är klar. Informationen kan utökas till olika typer av kampanjer och prova-på-perioder när så är lämpligt. 21

22 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Figur 8. Nyinflyttade är särskilt mottagliga för att ändra sina resvanor. 22

23 3. Riktlinjer för arbetet med mobility management Information till nyinflyttade RIKTLINJER Samtliga nyinflyttade till kommunen ska få information om möjligheterna att resa med kollektivtrafik, gång, cykel och bilpool. Personer som står inför eller just gjort en stor förändring i sitt liv, exempelvis flyttat eller bytt arbetsplats, är särskilt mottagliga för att ändra sina resvanor. Därför är nyinflyttade en viktig målgrupp att informera om möjligheterna till hållbart resande. Samtliga nyinflyttade till kommunen ska få information om möjligheterna att resa med gång-, cykel- och kollektivtrafik inom och utanför kommunen, samt möjligheterna till användande av bilpool. Det kan handla om välkomstpaket till nyinflyttade med cykelkartor, tidtabeller och någon form av prova-på-erbjudande eller liknande kan också ingå i informationspaketet. Fördelar med att resa med hållbara färdmedel jämfört med bil kan också ingå. Informationen kan även skickas till dem som flyttar inom kommunen Internt arbete med mobility managememt RIKTLINJER Kommunens arbete med mobility management ska uppmärksammas internt. En kommunikationsplan ska tas fram som visar hur informationen om mobility managementarbetet ska spridas internt. Information om mobility managementplanen och mobility managementarbetets mål, åtgärder och resultat ska spridas internt inom Huddinge kommun. Målgruppen är främst politiker och tjänstemän inom Kommunstyrelseförvaltningen, KSF och Naturoch byggnadsförvaltningen, NBF som kommer arbeta med frågorna redan i planeringsskedet. Andra målgrupp är Barn- och utbildningsförvaltningen BUF, Social- och äldreomsorgsförvaltningen, SÄF och Kultur- och fritidsförvaltningen, KUF då de är stora arbetsplatser som kan arbeta med interna resor men även med besökarnas resor. Informationen kan spridas via intranätet men även vid regelbundna muntliga presentationstillfällen vid informationsmöten med politiker respektive tjänstemän. Informationen avser mål med mobility managementarbetet, planerade åtgärder, genomförda åtgärder och vilka effekter som erhållits av det som genomförts. Genom informationsspridningen skapas en grund för delaktighet och samarbetsmöjligheter. Mer detaljerad information om vad som ska informeras om, vem som ska informeras och hur det ska göras ska framgå av den kommunikationsplan för mobility management som ska tas fram. 23

24 4. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering är viktigt för att kunna visa om projekt och arbete har varit framgångsrika, samt för att motivera investerade pengar. Detta för att ge underlag för beslut om framtida satsningar. Det är också viktigt att förstå varför vissa resultat har uppnåtts. Uppföljning visar vad som har hänt som ett resultat av en åtgärd, och utvärdering refererar till varför dessa förändringar har inträffat. Enligt trafikstrategin kommer kommunen att genomföra resvaneundersökningar vart femte år. Det är en långsiktig uppföljning av bland annat mobility managementplanens övergripande syfte. Detta behöver kompletteras med uppföljningar av inriktningsmål och mätningar av åtgärders effekter med tätare intervaller. Även kommunens interna arbetsprocess behöver följas upp och utvärderas. 4.1 UPPFÖLJNING AV TRAFIKUTVECKLINGEN OCH MOBILITY MANAGEMENTPLANEN Trafikutvecklingen följs upp genom ett antal indikatorer som även visar uppföljning av projekt och uppföljning av Huddinge kommuns interna mobility managementarbete. För att följa upp planen ska en modell för uppföljning tas fram. Förslag på indikatorer till denna uppföljning ges också i bilaga 2. Indikatorerna ska kontinuerligt utvecklas och dess uppföljningsmått arbetas in i den gemensamma uppföljningen av trafikstrategin som sker årligen. 4.2 UPPFÖLJNING AV PROJEKT Uppföljningen av inriktningsmålen kompletteras med uppföljning av enskilda åtgärder och projekt för att dra lärdom av vad som är effektivt och vad som fungerar. Detta för att kunna visa på resultat av satsningarna. Samtliga större kampanjer och mobility managementprojekt som kommunen deltar i ska följas upp. Resultatet från uppföljningarna är ett viktigt underlag för måluppföljningen och för beslut om framtida satsningar. 24

25 4. Uppföljning och utvärdering Figur 9. De ingående delarna i MaxQ som är ett verktyg för uppföljning av det interna arbetet med mobility management. 4.3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS INTERNA ARBETE Kommunens interna arbete med att implementera mobility management i organisationen följs upp genom utvärdering i enlighet med MaxQ 8. MaxQ är ett verktyg för att utvärdera och utveckla mobility management som en arbetsmetod i en organisation eller en kommun. I uppstarten av arbetet med denna mobility managementplan gjorde kommunen en förenklad version av MaxQ, vilken kan användas som referens. MaxQ visar vilka styrkor och svagheter som finns inom mobility manegementarbetet internt. Denna ska följas upp vartannat år för att se vilka delar som har förbättrats och vilka delar som behöver förstärkas ytterligare. Som indikator används kommunens läge på MaxQs utvecklingstrappa. De ingående delarna i MaxQ redovisas i figur 9. 8 Epomm, MaxQ 25

26 Källor Epomm, MaxQ Huddinge kommun Huddinge kommun Stationsnära lägen Utgångsläge 2012 och förslag på uppföljningsrutiner för Huddinge Kommun, Dnr: GK-2007/ , Spacescape Stockholms Handelskammare, SWOT Stockholm 2012 Trafikverket, fyrstegsprincipen Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Underlag-och-utredningar/ Kapacitetsutredning-for-transportsystemet/Hant-i-kapacitetsutredningen/ / Fyrstegsprincipen/ 26

27 Bilaga 1. Begreppslista Mobility management Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är mjuka åtgärder som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos hårda åtgärder inom stadstrafiken, som till exempel nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor. Mobility managementåtgärder jämfört med hårda åtgärder kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot. Transportefterfrågan och målstyrd planering Fler invånare innebär mer transporter. I traditionell trafikplanering har den framtida transportefterfrågan baserats på antaganden om att den växande befolkningen kommer att resa lika mycket, eller mer, per person som tidigare. Det har ofta lett till överdimensionerad infrastruktur för bil och en indirekt uppmuntran till att resa mer med bil. I dag tillämpar allt fler kommuner målstyrd trafikplanering där man strävar efter att utforma bebyggelse och infrastruktur så att transportefterfrågan ska minska. Det kan till exempel ske genom en tät bebyggelse där bostäder och service blandas. Grön resplan eller grön transportplan Grön resplan kallas den åtgärdsplan som en befintlig verksamhet tar fram för att främja hållbara transportslag för till exempel anställda och besökare. Förutom minskad miljöoch klimatpåverkan kan en grön resplan ge fördelar för företaget och de anställda, till exempel lägre fordons- och resekostnader, lägre sjukfrånvaro och minskat parkeringsbehov. En grön resplan som även innefattar gods kallas ofta grön transportplan. Plan för mobility managementåtgärder En plan för mobility managementåtgärder 1 är en handlingsplan som en exploatör tar fram för att visa på vilka mobility managementåtgärder som planeras för ett område eller fastighet. Det är egentligen samma sak som grön resplan eller grön transportplan, men för att särskilja dem som tas fram av exploatörer i planerings- eller byggstadiet kallas dessa i detta sammanhang för plan för mobility managementåtgärder. En plan för mobility managementåtgärder bör innehålla såväl målsättningar på längre sikt som faktiska handlingar i form av åtgärder på kort och lång sikt. 1 Kallas ofta mobility managementplan. 27

28 Bilaga 2. Förslag till indikatorer Nedan listas förslag till uppföljning av trafikutvecklingen och mobility managementplanen. INDIKATOR FREKVENS KOMMENTAR Uppföljning av trafikutvecklingen Färdmedelsfördelning för resor som startar eller slutar i kommunen. Andel hållbara färdmedel gång-, cykel- och kollektivtrafik för resor som startar eller slutar i kommunen. Trafikinvestering per färdmedel, totalt och per invånare. Vart 5:e år Vart 5:e år Vart 5:e år RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun Bilinnehav per invånare. Vart 5:e år SCB Uppföljning av mobility managementplanen Mobility management i samhällsplaneringen Andelen stationsnära boende och arbetande. Vart 3:e år Samma som i Trafikstrategi för Huddinge kommun Andel boende/arbetsplatser i beslutade planer som ligger stationsnära. Andel boende/arbetsplatser i beslutade planer inom avstånd 400 meter längs de prioriterade busstråken i översiktsplan. Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid. Antal medlemmar i bilpool i Huddinge kommun. Andel ingångna föravtal där avsiktsförklaringar gällande mobility management finns inskrivna. Varje år Varje år Vart 3:e år Varje år Varje år Samma som i Trafikstrategi för Huddinge kommun Samma som i Trafikstrategi för Huddinge kommun Samma mått som i kollektivtrafikplanen 28

29 Bilaga 2. Förslag till indikatorer INDIKATOR FREKVENS KOMMENTAR Andel ingångna genomförandeavtal där överenskommelse om plan för mobility managementåtgärder eller andra mobility managementåtgärder finns. Andel av nya bostäder eller verksamheter i goda kollektivtrafiklägen där möjligheten till flexibel p-norm använts och plan för mobility managementåtgärder tagits fram. Andel av åtgärderna i föregående års planer för mobility managementåtgärder som är utförda efter två års tid. Andel av berörda tjänstemän och politiker som utbildats inom mobility management. Varje år Varje år Varje år Varje år Samarbeten med olika aktörer, internt och externt Antal samarbeten som har resulterat i en grön resplan eller annat mobility managementarbete hos en extern aktör eller kommunal verksamhet. Andel elever i kommunens grundskolor som deltagit i en resvaneundersökning under året. Andel elever i kommunens grundskolor som går eller cyklar till skolan. Antal förskolor som arbetar med trafiksäkerhet och hållbara resor. Andelen tjänsteresor som görs med gång-, cykeloch kollektivtrafik. Andel som går, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet. Andel som använder sig av distansmöten/ webbmöten/webbseminarium. Varje år Varje år Vart 2:e år Vart 2:e år Vart 3:e år Vart 3:e år Vart 3:e år RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun RVU. Samma som i Trafikstrategin för Huddinge kommun 29

30 Bilaga 2. Förslag till indikatorer INDIKATOR FREKVENS KOMMENTAR Information och kommunikation Antal personer som har nåtts av kommunens kampanjer för hållbart resande. Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts till kommuninvånarna. Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts till kommunanställda. Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts vid ny- och ombyggnation av infrastruktur. Antal nyinflyttade som nåtts av information om möjligheter att resa hållbart. Varje år Varje år Varje år Varje år Varje år Uppföljning av Huddinges interna mobility managementarbete Läge på MaxQ utvecklingstrappa. Vart 2:a år Se även kapitel 4.3 Figur 10. Förslag på indikatorer 30

31 Bilaga 3. Åtgärder att arbeta vidare med I planen har följande åtgärder identifieras som önskvärda att arbeta vidare med: Mobility management i samhällsplaneringen Informationsblad om syfte och inriktning på trafikstrategin och mobility managementplan till exploatörer. Idéskrift till exploatörer. Tänkbart innehåll i en sådan skrift kan vara fördelar med att arbeta med mobility management, hur infrastrukturen och bebyggelse kan utformas för att uppmuntra gående och cykling, hur miljöfordon kan prioriteras och hur bilparkering kan göras mer flexibel genom exempelvis samutnyttjande. Inrätta funktion för råd och stöd till exploatörer som vill arbeta med hållbart resande. Denna funktion kan hjälpa till med plan för mobility managementåtgärder och råd kring utformning för ökat hållbart resande. Mall för plan för mobility managementåtgärder som exploatörer kan använda sig av med förslag på rubriker och innehåll. Utveckla nivåer för flexibla parkeringstal kopplat till krav på åtgärder. Baserat på närhet till kollektivtrafik och service kan sedan olika åtgärder, till exempel bilpoolsmedlemskap och dylikt minska parkeringstalet ytterligare. Avtalsbank där genomförandeavtal med skrivningar om mobility management samlas. Riktlinjer för uppföljning av olika projekt och avtal så att det säkerställs att uppföljningen kommer in i rätt skede av processen. Ta fram en checklista för samhällsbyggnadsprocessens olika steg utifrån trafikstrategins planer och program. Det kan exempelvis handla om avstånd till cykelparkering, utformning av gång- och cykelvägar och koppling till kollektivtrafik. Uppdatera befintliga processer, rutiner och handböcker så att åtgärder och uppföljning kommer in på rätt ställen i arbetsprocessen. I ett första steg tas en checklista för mobility managementåtgärder och uppföljning fram för hela samhällsbyggnadsprocessen. Möjligheten att starta en mobilitetsfond, där medel från exploatörer avsätts och som kan användas för uppföljning ska undersökas. 31

Mobility management-plan för Huddinge kommun

Mobility management-plan för Huddinge kommun Mobility management-plan för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen Gatu- och trafiksektionen Huddinge kommun FÖR HUDDINGE KOMMUN Diarienummer: KS-2015/894 Utgåva: 2015-05-11

Läs mer

Remiss - Mobility managementplan

Remiss - Mobility managementplan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-03 GSN-2015/720.479 1 (4) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Mobility managementplan

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista till Huddinges pensionärsråd

Kallelse/Föredragningslista till Huddinges pensionärsråd HUDDINGES PENSIONÄRSRÅD KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse/Föredragningslista till Huddinges pensionärsråd Tid Tisdag den 15 september 2015, klockan 14:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, Huddinge Kallade Eva

Läs mer

Mobility management i Huddinge kommun

Mobility management i Huddinge kommun Mobility management i Huddinge kommun 2017-11-07 2 Om Huddinge kommun Stockholmsregionens näst största kommun 108 000 invånare (150 000 år 2030) Yta 140 000 kvm varav en tredjedel naturreservat Stora arbetsgivare

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/

Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/ Uppföljning av trafikstrategin År 2015 KS-2016/2143 2016-05-12 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2015 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/

Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/ Uppföljning av trafikstrategin År 2016 KS-2016/2143 2016-12-20 Dokumentinformation Titel: Uppföljning av trafikstrategin, år 2016 Omslagsbild: Illustration av Rebecca Elfast Diarienummer: KS-2016/2143

Läs mer

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen 1 2011-10-02 MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen Steg 1- åtgärder som påverkar transportbehovet och val av färdsätt Minska transportefterfrågan eller föra över till andra transportsätt. Transportbehov Samhällsplanering

Läs mer

Lund. Bilsnål samhällsplanering. Ellen Rube, Stadsbyggnadskontoret i Lund

Lund. Bilsnål samhällsplanering. Ellen Rube, Stadsbyggnadskontoret i Lund Bilsnål samhällsplanering Ellen Rube, Stadsbyggnadskontoret i Lund LundaMaTs II Strategi för ett Hållbart Transportsystem i Lund 2030 1 Vision 18 mätbara mål 42 projektförslag Effekter och kostnader www.lund.se/lundamats

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner

MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN. Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MÖJLIGHETER MED MOBILITY MANAGEMENT I SAMHÄLLSPLANERINGEN Erfarenheter från MMMiS med 12 kommuner MM Öresund 2014-03-26 Caroline Mattsson, Trivector Traffic TEST I 12 KOMMUNER Motivera svenska kommuner

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic

Hållbara transporter i översiktsplanen. Karin Neergaard Trivector Traffic Hållbara transporter i översiktsplanen Karin Neergaard Trivector Traffic Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 2 OECD:S GRANSKNING Sverige får gott betyg för sitt miljöarbete MEN, vi kan bli bättre

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt

Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Från mål till verklighet så blir det som det var tänkt Lena Smidfelt Rosqvist Sveriges transportpolitiska mål Infrastrukturplanering i Sverige har som övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Parkering och mobilitet i Frihamnen

Parkering och mobilitet i Frihamnen Parkering och mobilitet i Frihamnen Maria Stenström och Stefan Hellberg Göteborgs Stads Parkerings AB 19 november 2015 Ägardirektiv Hållbar utveckling Aktiv i stadsutvecklingen Främja förändrade resvanor

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus

Trafikstrategi för Huddinge kommun. Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus Trafikstrategi för Huddinge kommun Med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus GK-2007/175.441 Antagen av kommunfullmäktige den 13 maj 2013 Huddinge kommun TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Med gång-,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen

Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Principer för arbetet Kampanjer och exempel från Eskilstuna Integration av MM i planeringen Färdmedelsmål Principer Arbetet ska ske målgruppsanpassat och vara mätbart. Viktigaste målgrupp är bilåkande

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN. Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH

HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN. Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH HÅLLBARA RESOR I VARDAGEN - EN FALLSTUDIE I JÖNKÖPINGS LÄN Sandra Gustafsson & Adam Hempel JTH Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att minska miljöpåverkan av vardagsresandet. Målet är att ta fram

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist

KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lena Smidfelt Rosqvist Trivector KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL I TRANSPORTPLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Lena Smidfelt Rosqvist Denna figur finns i underlagsrapporten om klimatscenariot till Kapacitetsutredningen Underlagsrapport

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun November 2014 GK-2012/550 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 28 november 2014 Huddinge kommun KOLLEKTIVTRAFIKPLAN FÖR HUDDINGE

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer