Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna"

Transkript

1 Avel för hållbrhet och produktiv livslängd hos de svensk köttrsern Slutrpport för projekt H Ann Näsholm, docent vid Institutionen för husdjursgenetik (Hgen), SLU, Uppsl Christer Bergsten, professor vid Institutionen för lntbruksteknik (LBT), SLU, Alnrp Bkgrund God hållbrhet och häls hos korn är viktigt i en kostndseffektiv och uthållig köttproduktion och är betydelsefullt för djurvälfärd och rbetsmiljö. Det sänker kostndern för rekrytering, veterinärvård och medicin smt minskr risken för produktionsbortfll. I den nuvrnde velsvärderingen v de svensk köttrsern beräkns velsvärden för olik tillväxtmått, klssificeringsresultt vid slkt smt klvningsförmåg. Ett smlt velsindex bestående v tre delindex, som väger smmn velsvärden för de olik egenskpern med vseende på ders ekonomisk betydelse, beräkns också och nvänds i urvlet v djur till vel. Ett mått för tt välj ut djur med nlg för god hållbrhet och häls skns dock i den nuvrnde velsvärderingen. Hållbrhet hos kor kn registrers som produktiv livslängd, t.ex. som tiden från klvning till utslgning. Ett problem med produktiv livslängd är tt det tr lång tid innn ll informtion om kon blir tillgänglig och för ung djur blir därför velsvärderingen osäker. Användning v indirekt mått för hållbrhet eller livslängd är ett sätt tt komm ifrån denn osäkerhet. I extensiv köttproduktion hr klövsjukdomr tidigre vrit reltivt begränsde medn det i mjölkproduktionen förekommer tt korn slås ut på grund v problem med ben och klövr. I och med tt köttdjuren stlls in och hålls på liknnde sätt som mjölkkor ökr risken för tt också dess djur sk drbbs v klövproblem. För tt håll en låg kostndsnivå i den extensiv produktionen med dikor är det dessutom fördelktigt med kor vrs klövr hr en låg tillväxt och/eller stort slitge och därmed litet behov v verkning. Temperment är ytterligre ett exempel på en egenskp som kn påverk utslgning och livslängd hos djuren och br temperment prioriters högt blnd köttrsuppfödre i Sverige. En förutsättning för tt kunn genomför ett målmedvetet velsrbete för ett gott temperment hos de svensk köttrsern är tt djurens temperment registrers i köttboskpskontrollen (KAP). Avelsåtgärder är bestående, ckumulers med tiden och utgör de mest lönsmm åtgärdern v långsiktig krktär för tt förbättr viktig egenskper. Syftet med denn studie vr därför: 1) tt undersök möjlighetern tt inkluder produktiv livslängd i velsrbetet med de svensk köttrsern genom tt beräkn genetisk prmetrr för produktiv livslängd och studer genetisk och miljömässig smbnd melln livslängd och olik produktionsmått hos kor i KAP. ) tt genomför en pilotstudie med vsikt tt skp underlg för tt i velsrbetet med köttrsern på sikt möjliggör en inkludering v egenskper registrerde i tidig ålder och korrelerde till hållbrhet och livslängd. I pilotstudien vr vsikten: tt registrer klövmått och klövhäls enligt den klövhälsorpport som klövverkrn nvänder 1

2 tt studer vritionen i klövmått och klövhäls i besättningr med dikor tt för tjurrn på Gismestd studer vritionen inom och melln rser i klövmått, klövhäls och linjär bedömning v exteriör tt registrer temperment och studer vritionen i temperment hos dikor Mteril och metoder Genetisk nlys v hållbrhetsegenskper Dt erhölls från Svensk Mjölk och motsvrde de uppgifter som nvändes vid velsvärderingen v de svensk köttrsern hösten 008. Antl klvningr per ko och klvningsfrmgång nvändes som mått på kons hållbrhet och beräkndes för kor med informtion om rimlig inklvningsålder (0-44 månder). Klvningsfrmgång beteckndes med 0 eller 1, där 0 innebär tt kon inte klvt och 1 tt hon klvt. Beräkningrn v klvningsfrmgång gjordes för, 3, 4, 5 respektive 6 klvningr. Totlt fnns dt för kor född perioden v rsern ngus, blonde, chrolis, hereford, highlnd, limousin respektive simmentl (tbell 1). En inlednde vrinsnnlys v ntl klvningr per ko, där effektern v rs och kons födelseår ingick i modellen, gjordes med dt som inkluderde smtlig sju rser. Tbell 1. Genomsnittlig inklvningsålder (i månder med stndrdvvikelse nedsänkt) för kor v olik köttrs född smt ndel v kor född som klvt respektive 5 gånger (i % v de som klvt en gång) Angus Blonde Chrolis Hereford Highlnd Limousin Simmentl Antl kor född Inklvningsålder 5,5 3,7 9,4 4,8 6,6 4,3 5,9 3,8 3,6 5,4 7,1 4,5 5,7 4,0 Antl kor född Andel kor som klvt ggr Andel kor som klvt 5 ggr För tt studer den genetisk vritionens betydelse för ntl klvningr per ko och klvningsfrmgång gjordes nlyser med dt för enbrt hereford och chrolis. Antlet möjlig klvningr för en enskild ko är beroende v hennes ålder. En br ko kn förvänts lev tills hon fått exempelvis sex klvr (en klv vrt år) och hon klvr in vid två års ålder. För tt då få fullständig informtion om smtlig kor i dt som sträcker sig till och med 008 kn endst kor född 000 eller tidigre studers. För en frmtid ändmålsenlig velsvärdering v kons hållbrhet är det viktigt tt vet hur tillgänlig informtion om enskild kor sk nvänds. Hur länge sk kon få chnsen tt vis sin förmåg? Om den tiden blir för lång begränss mterilet lltför mycket och blir mindre relevnt eftersom de yngre korn kommer tt utesluts. För tt studer effektern v kons ålder på de genetisk prmetrrn gjordes därför nlyser med olik begränsningr i dt med vseende på kons födelseår (tbell ). Genetisk vrins och rvbrheter för egenskpern beräkndes med en djurmodell. Eftersom klvningsfrmgång är en 0/1-vribel gjordes en trnsformering v rvbrheten för denn egenskp till en linjär icke synlig underliggnde vrition. Genetisk trend för ntl klvningr per ko och klvningsfrmgång för klvningr beräkndes för tjurr med minst tio döttrr.

3 Tbell. Medeltl (med stndrdvvikelse nedsänkt)/frekvens för egenskper hos hereford- och chroliskor registrerde i KAP, som klvde under perioden 1969 till 008 Hereford Chrolis Antl kor Medeltl / Medeltl / Antl kor Frekvens Frekvens Ettårsvikt (kg), födelseår Inklvningsålder (mån), födelseår ,9 3, ,6 4,3 Antl klvningr per ko Födelseår ,1, ,1,9 Födelseår ,8 3, ,7 3,1 Födelseår ,5 3, ,6 3,1 Klvningsfrmgång (%) Födelseår klvningr klvningr klvningr klvningr klvningr 8 8 Födelseår klvningr klvningr klvningr klvningr klvningr Genetisk och fenotypisk korreltioner melln ntl klvningr per ko å en sidn och kons ettårsvikt respektive inklvningsålder å ndr sidn skttdes med en bivrit djurmodell. I modellen för inklvningsålder ingick både direkt och mternell genetisk effekter. Informtion om ettårsvikt fnns endst för kor född melln 1987 och 006 och hereford och 54 chrolis hde informtion om både ettårsvikt och ntl klvningr per ko. Smtlig kor med informtion om ntl klvningr hde informtion om inklvningsålder. I modellern som nvändes vid de genetisk nlysern ingick fix effekter v kons födelseår, säsong vid kons födelse och vid inklvning, kön på klven, enkel- eller tvillingfödsel, eventuell dödfödd klv vid inklvning smt en slumpmässig effekt v år och besättning vid födelse lterntivt inklvning. För inklvningsålder och ettårsvikt ingick också effekten v moderns ålder vid kons/klvens födelse. Progrmpketet DMU nvändes för de genetisk nlysern. Registrering v klövhäls och klövmått Registreringr enligt den klövhälsorpport som klövverkrn nvänder för klövhäls, klövform och klövtillväxt smldes in i smbnd med klövverkning vid instllning (hösten 009, 010 och 011) och före betessläpp (våren 010 och 011). Registreringrn gjordes på dikor i en besättning med enbrt simmentl, en med enbrt svrt ngus och en besättning med röd och svrt ngus, simmentl smt korsningr melln ngus och simmentl. Nettotillväxt hos klövrn melln två verkningstillfällen beräkndes som skillnden i tålängd före verkningen vid det senre tillfället och tålängd efter verkning vid det tidigre tillfället. Slitge hos klövrn beräkndes som skillnden melln vståndet från ett nygjort brännmärke till tåspetsen vid det tidigre verkningstillfället och vståndet från smm brännmärke till tåspetsen före verkning vid det 3

4 senre tillfället. Bruttotillväxt beräkndes som summn v nettotillväxt och slitge. Vrinsnlyser genomfördes där effektern v verkningstillfälle, besättning, kons ålder, ko och kons fr på klövtillväxt och slitge studerdes. Registrering v temperment Registreringr v temperment smldes in för kor på Stenhmmr som klvt under fyr perioder (hösten/våren: 007/008, 008/009, 009/010 och 010/011). Bedömningr v kons beteende gentemot djurskötren gjordes med en 3-grdig skl (1=lugn, =nervös och 3=ggressiv) i smbnd med klvning och under betessäsongen. Kons llmänn hnterbrhet bedömdes också med smm skl. Bedömningrn gjordes v djurnsvrig på Stenhmmr. En beräkning v medeltlen och en inlednde vrinsnlys v tempermentsregistreringrn för kor v olik rs genomfördes för de tre först periodern. Linjär bedömning smt klövmått och klövhäls på Gismestd Klövhälsoregistreringr med informtion om eventuell klövröt, sulblödning, fångring, dubbelsul, hålvägg, sxklöv, klövsulesår, ssymetri, understucken vägg och klövverkningsbehov hr erhållits för uktionstjurr som prövts på Gismestd , , och Linjär bedömningr gjord 010 hr också erhållits. Någon nlys v dess dt hr inte kunnt genomförs inom projektets rm. Resultt Genetisk nlys v hållbrhetsegenskper Skillnder melln rser Antl klvningr per ko vrierde melln de olik rsern (tbell 1 och figur 1). Av nguskorn född under perioden klvde 55 % v korn minst fem gånger. Motsvrnde siffr för hereford och chrolis vr drygt 46 % medn endst 35 % v korn v blonde-rs klvde fem gånger. Angus hde dessutom en förhållndevis låg genomsnittlig inklvningsålder (5,5 månder). Vrinsnlysen visde på en signifiknt effekt v rs för ntl klvningr per ko. Som frmgår v tbell hr födelseåret stor betydelse för nlyser v det genomsnittlig ntlet klvningr per ko. Antlet klvningr ökde i både hereford och chrolis med drygt en tredjedel när födelseåret begränsdes till melln 1967 och Likså ökde frekvensen v kor som klvt, 3, 4, 5 respektive 6 gånger när födelseåret begränsdes till melln 1967 och 000. Genetisk prmetrr Beräknde rvbrheter för ntl klvningr per ko vr låg till medelhög (0,18-0,31) (tbell 3) och högre för chrolis än för hereford. När kons födelseår begränsdes till tt omftt perioden ökde den genetisk vritionen och rvbrheten i båd rsern jämfört med när kor född ingick i beräkningrn. Begränsdes mterilet ytterligre minskde den genetisk vritionen något men vr fortfrnde högre än när hel mterilet ingick i nlysen. 4

5 Figur 1. Genomsnittligt ntl registrerde klvningr för kor v svensk köttrs född Tbell 3. Genetisk prmetrr 1 (med medelfel nedsänkt) för ntl klvningr per ko hos kor v svensk hereford och chrolis, som klvde under perioden 1969 till 008 Hereford Chrolis Kons födelseår h bå h bå ,18 1,03 0,09 1, 0,07 0,6 1,49 0,08 0,95 0, ,4 1,94 0,18 1,06 0,10 0,31,44 0,14 1,00 0, ,3 1,40 0,14 0,88 0,08 0,31 1,94 0,11 0,80 0, , 1,93 0,6 0,99 0,15 0,6,10 0,0 1,01 0,11 1) h = rvbrhet; = dditiv genetisk vrins; bå = vrins för år och besättning vid inklvning. ) Antlet klvningr per ko begränsdes till 9 och kor med fler än 9 klvningr tilldeldes värdet 9 (1016 hereford- och 1786 för chroliskor). Arvbrhetern för klvningsfrmgång vr låg (tbell 4) men även de högre för chrolis (0,09-0,15) än för hereford (0,05-0,10). Arvbrhetern trnsformerde till den underliggnde linjär skln blir högre än de beräknde på den synlig 0/1-skln. Den genetisk vritionen och rvbrheten vr för båd rsern betydligt lägre för klvningr än för fler klvningr. Genetisk korreltioner melln kons ettårsvikt och ntl klvningr per ko vr medelhög (0,37-0,45), vilket innebär tt kvigklvr med nlg för hög tillväxt också hr en genetisk kpcitet tt klv mång gånger (tbell 5) medn de genetisk korreltionern med inklvningsålder vr övervägnde låg och när noll. 5

6 Tbell 4. Genetisk prmetrr 1, för klvningsfrmgång (0/1) hos kor v svensk hereford och chrolis, som klvde under perioden 1969 till 008 Födelseår 1967 till 006 Födelseår 1967 till 000 Antl klvningr h h trns bå h h trns bå Hereford Två 0,05 0,10 0,006 0,06 0,07 0,16 0,007 0,03 Tre 0,08 0,13 0,013 0,034 0,1 0,1 0,019 0,034 Fyr 0,10 0,16 0,016 0,033 0,15 0,4 0,08 0,031 Fem 0,11 0,18 0,017 0,031 0,15 0,4 0,031 0,09 Sex 0,10 0,18 0,014 0,030 0,15 0,5 0,09 0,07 Chrolis Två 0,09 0,18 0,011 0,01 0,10 0,3 0,01 0,019 Tre 0,15 0,4 0,05 0,08 0,16 0,8 0,09 0,07 Fyr 0,15 0,4 0,07 0,09 0,18 0,9 0,037 0,09 Fem 0,15 0,4 0,05 0,07 0,19 0,30 0,039 0,07 Sex 0,15 0,7 0,0 0,00 0,19 0,31 0,037 0,01 1) h = rvbrhet på den synlig skln; h trns = rvbrhet på den underliggnde skln; = dditiv genetisk vrins; bå = vrins orskd v vrition melln år och besättning vid inklvning. ) Medelfelen för vrinskomponentern vrierde melln 0,001 och 0,004. Tbell 5. Korreltioner 1 (med medelfel nedsänkt) melln ntl klvningr per ko och ettårsvikt respektive inklvningsålder för hereford och chrolis Hereford Chrolis r g r gm r p r g r gm r p Ettårsvikt och ntl klvningr 0,45 0,04 0,1 0,37 0,03 0,11 Inklvningsålder och ntl klvningr -0,1 0,07 0,06 0,09-0,08-0,05 0,05-0,09 0,07-0,08 1) r g = genetisk korreltion melln direkt dditiv genetisk effekter; r gm = genetisk korreltion melln direkt dditiv genetisk effekt för ntl klvningr per ko och mternell genetisk effekt för inklvningsålder; r p = fenotypisk korreltion. Genetisk trend Avelsvärden för ntl klvningr per ko och klvningsfrmgång för klvningr redoviss i figur. För ntl klvningr per ko gjordes någr olik restriktioner i mterilen. I ett dtset uteslöts kor född efter 001 och ntlet klvningr sttes till sex för de kor som hde fler än sex registrerde klvningr. I ett nnt dtset uteslöts kor född efter 1998 och ntlet klvningr sttes till nio för de kor som hde fler än nio registrerde klvningr. I ett tredje dtset uteslöts kor född efter Någr restriktioner i ntlet klvningr per ko gjordes inte i det dtsetet. Avelsvärden, som stndrdiserdes till vrinsen 10 och medeltlet 100 för tjurr född melln 1980 och 1984, redoviss i figuren som medeltl för tjurr född under olik femårsperioder melln 1970 och 004 och med minst tio vkommor. För hereford syns en negtiv trend frm till börjn v 1980-tlet. Därefter vr en positiv genetisk trend. För de dt där kor född efter 1990 respektive 1998 uteslöts syns dock en minskning i velsvärden mot slutet v perioden. Nedgången i velsvärden vr betydligt större i det dtset där kor född efter 1990 uteslöts. För 6

7 chrolistjurrn vr den genetisk trenden positiv från mitten v 1970-tlet. För det dtset där kor född efter 1990 uteslöts vr en nedgång i velsvärden från slutet v 1990-tlet. Figur. Genomsnittlig velsvärden (stndrdiserde till vrinsen 10 och medeltlet 100 för tjurr född ) för ntl klvningr per ko och klvningsfrmgång för tjurr med minst 10 döttrr. Klövhäls och klövmått Totlt smlde vi in 165 klövregistreringr på 5 kor med informtion om rs och id-nummer (tbell 6). Vid 43 % v verkningrn bedömdes klövrn som felfri medn för 57 % bedömdes det vr något problem med klövrn. Andelen felfri klövr vr högre vid instllning än vid den verkning som gjordes före betessläpp. Problemen vr som regel v lindrigre ntur. Eksem förekom vid 3 verkningr. Lindrig klövröt registrerdes vid 304 verkningr och svårre klövröt vid 14. Förekomsten v klövröt vr lägre efter betesperioden än efter stllperioden. Lindrig blödningr registrerdes vid 380 verkningr och svårre blödningr bedömdes vid 74 tillfällen. Sår på klövrn registrerdes för 34 kor och för fem v korn förekom sår på två klövr. Tbell 6. Dtum för klövverkning och ntl verkde kor i tre besättningr med dikor v rsern ngus (A) och simmentl (S) smt korsningr (X) däremelln Höst 009 Vår 010 Höst 010 Vår 011 Höst 011 Besätt- Antl Antl Rser Dtum Dtum Dtum Antl Dtum Antl Antl Dtum ning obs. obs. obs. obs. obs. A A, S, X, 3/ / / /4 4 16/11 4 B A 1/ /4 9 9/ ,0/ /10 8 C S 13,14,17/ /4,16/5 89 9/ /4 98 1/ Totlt i de tre besättningrn smldes 985 registreringr in v nettotillväxt, slitge och bruttotillväxt hos 395 kor. Medeltl v måtten för de olik rsern redoviss i tbell 7. För 855 v 7

8 klövmåttsregistreringrn erhölls informtion om kons fr och ålder. Vrinsnlys v den delen v mterilet visde tt verkningstillfälle hde stor betydelse för smtlig de tre klövmåtten. Verkningstillfälle är en smmnstt effekt beroende v blnd nnt klövverkre och om djuren gått på bete eller vrit instllde före verkningen. Som frmgår v tbell 7 vr klövtillväxten högre under vinterperiodern medn slitget vr större under sommren. För slitge och bruttotillväxt noterdes även skillnder melln besättningrn. Kons ålder, som vrierde melln knppt 1,5 och 13 år, hde betydelse för slitge och bruttotillväxt, som båd minskde med åldern. En mycket svg ökning v nettotillväxt med ålder noterdes. Det förekom vrition i slitge melln kor (reproducerbrheten vr cirk 7 %). För tillväxtmåtten vr reproducerbrheten lägre (1- %). Effekten v fr respektive rs vr låg för smtlig de tre måtten. Tbell 7. Tillväxt (mm) och slitge (mm) v klövr hos dikor under vinter-/sommrsäsong Nettotillväxt Slitge Bruttotillväxt Säsong Antl Medel Std Antl Medel Std Antl Medel Std Svrt ngus Vinter Sommr Röd ngus Vinter Sommr Simmentl Vinter Sommr Angus*simmentl Vinter Sommr Simmentl*ngus Vinter Sommr Temperment Totlt fnns 504 registreringr v temperment för 85 kor, som också hde uppgift om rs. De högst värden för tempermentet registrerdes för smtlig rser vid klvning (tbell 8) och ggressivt beteende mot djurskötren registrerdes vid 71 klvningr. Vrinsnlysen visde tt temperment vid klvning och llmän hnterbrhet påverkdes v rs medn för temperment på bete hde året större betydelse. Korreltionern melln temperment vid klvning och llmän hnterbrhet vr 0,69. Korreltionen melln temperment på bete och llmän hnterbrhet vr lägre (0,35). Korreltionen melln temperment registrert vid klvning och på bete vr 0,3. De i dett projekt insmlde dt sk ingå i ett exmensrbete som sk genomförs v en msterstudent vid institutionen för husdjursgenetik under hösten 01. Exmensrbetet hr rbetstiteln New registrtions in beef cttle breeding. I det rbetet sk bl.. olik sätt tt registrer korns temperment studers och utvärders. Förutom en sttistisk nlys v insmlde dt sk en litterturstudie och intervjuer v djurägre genomförs. Diskussion Mått för velsvärdering v dikors hållbrhet Resultten i studien visr tt ntl klvningr per ko kn nvänds för velsvärdering v dikors hållbrhet. Antl klvningr per ko är ett mått som väl beskriver velsmålet för en hållbr diko. Skttde rvbrheter vr låg till medelhög (0,18-0,31) med något högre rvbrheter när dt 8

9 Tbell 8. Bedömning v temperment 1 hos dikor i en besättning Andel v bedömningr, % Antl Ner- Agg- Medeltl djur Lugn vös ressiv Renrsig ngus Vid klvning ,8 0,7 På bete , 0,4 Hnterbrhet ,4 0,5 Renrsig simmentl Vid klvning ,5 0,7 På bete ,1 0,4 Hnterbrhet ,3 0,5 Angus X simmentl Vid klvning , 0,4 På bete ,0 0 Hnterbrhet ,0 0 Simmentl X ngus Vid klvning ,6 0,6 På bete ,0 0 Hnterbrhet ,9 0,4 Övrig korsningr Vid klvning ,0 0,7 På bete , 0,5 Hnterbrhet ,4 0,7 Totlt Vid klvning ,6 0,7 På bete ,1 0,4 Hnterbrhet ,3 0,5 1=lugn; =nervös; 3=ggressiv. ) Fr X mor. 1) Stndrdvvikelse beskrs genom tt kor född under den studerde tidsperiodens senre del uteslöts. Som beskrivits, begränss denn egenskp v tt kor född sent under tidsperioden som velsvärderingen omfttr inte hr smm möjlighet tt uttryck sin förmåg som de kor som är född under tidigre år. För tt korriger för dett ingick därför vid skttningen v genetisk prmetrr och velsvärden en fix effekt v kons födelseår i modellen. Skttde rvbrheter för klvningsfrmgång (0,05-0,19) vr lägre än de skttde för ntl klvningr per ko. Syftet vr också tt genomför överlevndsnlys v ntl klvningr per ko och en ickelinjär nlys v klvningsfrmgång. Någr sådn nlyser hr dock inte gjorts eftersom de vid närmre studium bedömdes svår tt genomför med tillfredsställnde resultt. Vid överlevndsoch ickelinjär nlyser nvänds inte en djurmodell utn istället en modell där effekten v fr ingår. Strukturen i de svensk nötköttsrsern med små besättningr och få döttrr per tjur ger betydligt mindre vkommegrupper än vd som exempelvis är fllet för mjölkrsern. Ickelinjär nlyser med frmodell v dt för svensk nötköttsrser, som testts vid institutionen, gv på grund v de små jämförelsegruppern mycket osäkr skttningr v genetisk prmetrr för klvningsegenskper. Liknnde erfrenheter finns även v nlyser v svensk ridhästdt vid institutionen. 9

10 Användning v klövmått i velsrbetet I dikobesättningrn är det viktigt tt vr kostndseffektiv. Med kor som inte behöver verks regelbundet hålls kostndern nere. Låg klövtillväxt och/eller stort slitge på klövrn bör därför ingå i velsmålet för dikor. Resultten från pilotstudien visr tt det är möjligt tt beräkn tillväxt och slitge på korns klövr. Studien visr också tt det finns individuell skillnder melln kor v smm rs, vilket ntyder tt en velsvärdering med vseende på dess egenskper skulle vr möjlig. Dett är särskilt tydligt för slitget på klövrn. Det är emellertid knepigt tt bygg en velsvärdering på dt från klövverkrn eftersom endst en liten ndel v korn, främst de med klövproblem, verks regelbundet. I studien syns en strk effekt v verkningstillfälle på tillväxt och slitge. Dett beror delvis på skillnder i tillväxt och slitge under sommr- respektive vintersäsong. Mätningrn utfördes till viss del v olik personer vid de olik tillfällen, vilket också kn vr en bidrgnde orsk till skillndern melln verkningstillfällen. Det finns därför ett behov v tt förfin och bättre preciser mätmetodern. Rekommendtioner Studiern visr på en positiv genetisk trend för livslängd hos hereford och chrolis sedn börjn v 1980-tlet. För tt gynn en fortstt god utveckling v hållbrhet och häls hos dikorn rekommenderr vi: Utvidg velsvärderingen v köttrsern med egenskpen ntl klvningr per ko och t med effekten v födelseår i modellen. Utveckl registreringen v dikors temperment med särskilt fokus på ggressivitet mot skötren i smbnd med klvning, så tt denn egenskp på sikt kn ingå i velsvärderingen. Fortsätt rbetet med klövmätning i syfte tt identifier den effektivste selektionsegenskpen. Publicering och resulttförmedling till näringen Resultt från studien presenterdes i ett muntligt föredrg vid VH-fkultetens forskningsdg den 15:de december 010. En vetenskplig rtikel med resultt från studien v egenskpern ntl klvningr per ko och klvningsfrmgång år påbörjd och kommer tt skicks in för publicering under året. Ett exmensrbete med tempermentsdt insmlde i studien kommer också tt genomförs under hösten. En rtikel med informtion om projektet publicerdes i Chrolisnytt: Näsholm, A Först resultten i velsstudie. Chrolistidningen nr 1, Resultt från studien redovisdes vid Alnrps nötköttsdg i november 010 och vid möte med Stenhmmrs velsgrupp i februri 01. En kontktgrupp bestående v Lrs Svensson, Scn AB, Jens Fjelkner, Svensk Köttrsprövning AB, NAB och Svensk Mjölks styrgrupp Avel, Per Mårtensson, velsuppfödre och representnt för Svensk Köttrsprövning AB, NAB och Svensk Mjölks styrgrupp Avel, Sven-Olle Jnsson, djurnsvrig på Stenhmmr och Helen Stenberg, Turus hr vrit knuten till projektet. Under rbetets gång hr diskussioner ngående projektets genomförnde särskilt förts med Helen Stenberg och Jens Fjelkner. 10

Potentiella egenskaper för avelsvärdering av honlig fruktsamhet hos svenska köttraser

Potentiella egenskaper för avelsvärdering av honlig fruktsamhet hos svenska köttraser Potentiell egenskper för velsvärdering v honlig fruktsmhet hos svensk köttrser Slutrpport för projekt Kött V0750093 010-04-30 Bkgrund I velsmålet för de svensk nötköttrsern ingår hög tillväxt, br slktkroppr,

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder Borcilc, en vssleserd foderkomponent i smågrisfoder Smmnfttning - Tillsts v,5% Borcilc i ett konventionellt smågrisfoder ökde den dglig tillväxten under två veckor efter vvänjningen med melln 50 och 00

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Utfodringsintensitetens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat

Utfodringsintensitetens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat Nr 25. Mrs 2001 Utfodringsintensitetens inverkn på slktsvinens produktionsresultt Ev Persson, SLU - Institutionen för jordruksvetenskp Skr Kristin Andersson, SLU - Institutionen för husdjurens utfodring

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Stokastiska variabler

Stokastiska variabler Kpitel 4 Stokstisk vribler Ett utfll v ett slumpmässigt försök är oft sådnt som inte direkt kn mäts. T.ex. försöket Kst med ett symmetriskt mynt hr utfllsrummet {kron, klve}. För tt kvntittivt nlyser försök

Läs mer

Utvärdering av Enkla råd inom tandvård. Samtal om Tobak Räddar Liv

Utvärdering av Enkla råd inom tandvård. Samtal om Tobak Räddar Liv Utvärdering v Enkl råd inom tndvård Smtl om Tobk Räddr Liv Stockholm, 25 November Suvi Virtnen suvi.virtnen@ki.se Metod: flödesschem Kliniker vilks vlbrhet bedöms (n=128) Exkluderde kliniker (n=101) Uppfyllde

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning Preliminära resultat från en pilotstudie

ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning Preliminära resultat från en pilotstudie MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1107 ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter skåterföring och klkning Preliminär resultt från en pilotstudie Ulf Sikström, Stffn Jcobson, Ulf Johnsson,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Kontinuerliga variabler

Kontinuerliga variabler Kontinuerlig vribler c 005 Eric Järpe Högskoln i Hlmstd Antg tt vi kunde mät med oändligt stor noggrnnhet hur stor strömstyrk en viss typ v motstånd klrr. Ing mätningr skulle då vr exkt lik. Om vi mätte

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

9. Bestämda integraler

9. Bestämda integraler 77 9. Bestämd integrler Låt f vr en icke-negtiv, begränsd funktion på [,b]. Vi hr lltså 0 f(x) ll x [,b] för någon konstnt B. B för Problem: Beräkn ren A v den yt som begränss v kurvn y = f(x), x b, x-xeln

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00 Tentmen i Mtemtik, HF9 9 dec 6, kl. 8:-: Emintor: Armin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Stenholm, Elis Sid För godkänt betyg krävs v m poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs,

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Lena Holm och Eva Johansson Område Agrosystem SLU Alnarp 2011-06-15

Lena Holm och Eva Johansson Område Agrosystem SLU Alnarp 2011-06-15 Slutrpport för projektet Optimerd näringssmmnsättning och gödselplcering för ökd skörd och förbättrd kvlité hos mltkorn fältförsök (PA-projekt 147) Len Holm och Ev Johnsson Område Agrosystem SLU Alnrp

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8 Kurs plnering.se NpMC vt011 1(9) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 011 Krvgränser 4 Del I, 8 uppgifter utn miniräknre 5 Del II, 9 uppgifter med miniräknre 8 Förslg på lösningr

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Räkneövning 1 atomstruktur

Räkneövning 1 atomstruktur Räkneövning 1 tomstruktur 1. Atomerns lägen i grfen (ett mteril som består v endst ett end tomlger v koltomer och vrs upptäckt gv Nobelpriset i fysik, 010) ligger i de gitterpunkter som viss i figuren

Läs mer

Spelteori: En studie av hur pokerproblemet delvis lösts. Mika Gustafsson

Spelteori: En studie av hur pokerproblemet delvis lösts. Mika Gustafsson Spelteori: En studie v hur pokerproblemet delvis lösts Mik Gustfsson Smmnfttning Spelteorin föddes 198 då von Neumnn mtemtiskt lyckdes påvis bluffens nödvändighet i spel med ofullständig informtion. Dett

Läs mer