TV4Nyheterna, TV4, , kl och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet"

Transkript

1 1/7 BESLUT Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, , kl och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet. INSLAGEN TV4Nyheterna kl Inslaget handlade om en misstänkt finanshärva där äldre människor med finansiella tillgångar förlorat pengar på grund av dålig rådgivning från kapitalförmedlare. I inslaget intervjuades en äldre man (NN) som investerat pengar samt en företrädare för Finansinspektionen (FI). Inslaget påannonserades enligt följande. (Nyhetspresentatör) I dag inleder Nyheterna en granskning av en misstänkt finanshärva där minst äldre svenskar riskerar att förlora uppemot två miljarder kronor på grund av dålig rådgivning. Målgruppen har varit så kallade Golden Oldies och en av dem är den pensionerade egenföretagaren NN som blev lovad en säker investering med bra ränta när han lånade ut två miljoner kronor. I inslaget sades bland annat följande. (Reporter) Det var i december för två år sedan som NN erbjöds att låna ut pengar till gruvföretaget Amarant Mining, baserat på brittiska Jungfruöarna, mot en årsränta på 15 procent. Som säkerhet för lånet fick han aktier värda åtta miljoner i ett annat gruvföretag. (NN) De sa själva till mig att: Du tar inga risker, du får alltså åtta miljoner för lån på två miljoner. (Reporter) Som säkerhet. (NN) Som säkerhet. Och då tyckte jag att det kändes rätt så tryggt. (Reporter) NN är en av upp mot personer som de senaste åren har lånat ut pengar till Amarantknutna bolag och bara ett fåtal har fått tillbaka dem. Via olika kapitalrådgivare har man riktat sig främst till äldre personer med pengar på banken, så kallade Golden Oldies. Den gemensamma nämnaren har varit erbjudanden om garanterat höga årsräntor med utlovad låg risk och med säkerhet i aktier som senare visat sig osäljbara. (Företrädare FI) Det ligger Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/7 ju nära till hands att tycka att rådgivning kring de här instrumenten är ganska nära någon form av bedrägligt beteende. Det verkar som att det är incitamenten för rådgivaren som har styrt snarare än att kunderna faktiskt har efterfrågat det här eller ens har behov av det. (Reporter) Finansinspektionen har hittills dragit in tillståndet för en av de rådgivarna, Nordisk Kapitalförvaltning, eftersom man mörkade provisionen och underdrivit riskerna. Rådgivaren som övertygade NN om att låna ut pengar till Amarant var JOOL Capital. Ja, här på Södra Hamngatan i Göteborg har JOOL Capital sitt kontor. Vi har upprepade gånger bett företrädare för företaget att ställa upp på en intervju framför kamera, hittills har svaret varit nej. JOOL svarar i stället via mejl att man har följt regelverken, informerat sina kunder om att man har förmedlat riskplaceringar och att man försökt hjälpa till att lösa situationen. NN själv har upprepade gånger fått försäkringar om att få tillbaka sina pengar men varje gång har betalningen uteblivit. TV4Nyheterna kl Inslaget påannonserades enligt följande. (Nyhetspresentatör) I dag inleder Nyheterna en granskning av en misstänkt finanshärva där minst äldre svenskar riskerar att förlora uppemot två miljarder kronor på grund av dålig rådgivning. Målgruppen har varit så kallade Golden Oldies och en av dem är den pensionerade egenföretagaren NN som blev lovad en säker investering med bra ränta när han lånade ut två miljoner kronor. Inslagets innehåll var detsamma som i inslaget kl med ett tillägg där följande sades. (Reporter) Rådgivaren som övertygade NN om att låna ut pengar till Amarant var JOOL Capital i Göteborg. Erbjudandet såldes in till honom trots att andra långivare redan då inte fått tillbaka sina pengar. Men innan Finansinspektionen kunde inleda sin granskning återkallade JOOL sitt tillstånd i september förra året för att i stället fortsätta verksamheten i ett annat bolag. (Företrädare FI) En försäkringsmedlare som JOOL Capital har möjlighet att återkalla sitt tillstånd. Det är deras möjlighet att göra det. Jag kan inte uttala mig om vilka skäl de kan ha haft bakom det men vi har tidigare sett exempel på att man har gjort det för att undvika ett ingripande från oss. ANMÄLAN Anmälaren är företaget JOOL Capital Partner AB som berördes i inslagen. Anmälaren anser huvudsakligen att inslagen var vilseledande då de innehöll ett flertal felaktigheter samt utelämnade väsentliga uppgifter och anför följande. 1. Avseende fallet som togs upp i inslagen bestod anmälarens verksamhet av marknadsföring, inte finansiell rådgivning som det framstod som. 2. Inslagen ville få det att framstå som att anmälarens marknadsföring riktar sig mot pensionärer, marknadsföringen sker dock till en begränsad krets investerare bestående av svenska företag. Typkunden har en placeringsbar portfölj överstigande 20 miljoner svenska kronor. 3. Anmälaren bedriver ingen marknadsföring mot privatpersoner, då privata kunder finns i kontaktlistorna är dessa styrelseledamöter/direktörer/ägare till bolag som tidigare eller fortfarande är föremål för marknadsföring.

3 3/7 4. Det framkom inte att NN har placerat via sitt bolag. 5. Det framkom inte att NN har fått nominellt belopp samt ränta återbetald för placeringen som berördes i inslagen. 6. Benämningarna tusentals kunder och 2 miljarder svenska kronor i inslagen nämndes på ett sätt som gjorde att det kunde uppfattas som anmälarens verksamhet. Den skriftliga informationen som skickades till TV4 om att det för anmälarens del handlar om ett fåtal kunder framkom inte i inslagen. 7. Det verkade i inslagen som att företrädaren för FI uttalade sig om anmälaren och anmälarens verksamhet. Frågan till företrädaren och sammanhanget i vilket han besvarade denna redovisades inte. Sedan år 2010 har företag inom JOOL-gruppen bedrivit prickfri FI-tillståndspliktig verksamhet och företaget har aldrig varit föremål för anmärkning, varning, bot eller indragna tillstånd vilket inte heller framkommer i inslagen. Anmälaren anför även att allvarliga företagsekonomiska konsekvenser och hot mot medarbetare och ägare inom JOOL-gruppen kommit som en följd av inslagen. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE TV4 anser att inslagen överensstämmer med kravet på saklighet och anför följande. Det framgick tydligt av inslagen att granskningen gällde rådgivning knuten till Amarantenbolag. Den information som gavs om anmälaren i inslagen handlade om deras roll för det enskilda ärende som diskuterades. Inslagens generella information om granskad företeelse var inte framställd på ett sådant sätt att genomsnittstittaren skulle uppfatta att det handlade om anmälaren enskilt. Det poängterades tvärtom att anmälaren är en av många förmedlare av Amarantknutna finansiella instrument. Nordisk kapitalförvaltning nämndes som ett exempel. De uppgifter som anmälaren anser saknades i inslagen har inte betydelse för belysandet av vare sig den generella sakfrågan eller det specifika ärende som gäller företaget. Det framgick tydligt att anmälaren söktes för frågor om det specifika ärende som togs upp och anmälarens mejlsvar på redaktionens frågor redogjordes för i inslagen. Det gjordes ingen skillnad på privatpersoner eller företagare i inslagen. Det som framhölls var att de som främst adresserats gällande denna finansiella rådgivning, eller marknadsföring av finansiella instrument om man så vill, var äldre personer med större finansiella tillgångar. NN presenterades som en pensionerad egenföretagare.

4 4/7 Med anledning av den tid som finns till förfogande för nyhetsinslag hålls information kort, utan att snedvridas. Bemötande av anmälarens punkter i anmälan 1. Enligt anmälarens hemsida är företagets verksamhet inriktad på marknadsföring och rådgivning ( marketing and financial advising ) gällande finansiella instrument och placeringar. För gemene man och i allmänt språkbruk torde också en rekommendation om köp av ett finansiellt instrument framstå som ett råd. 2. Inslagen berättade att den pensionerade egenföretagaren NN var en av många äldre personer som av olika kapitalrådgivande företag erbjudits att placera pengar i finansiella instrument utställda av Amarant Mining och Amarantknutna företag. I NN:s fall förmedlades ett erbjudande att låna ut pengar till Amarant Mining, ett så kallat brygglån. Det påstods inte i inslagen att anmälaren generellt vänder sig till äldre personer i sin verksamhet. 3. Enligt anmälarens hemsida vänder man sig till både företag, institutioner och privatpersoner. Anmälaren bekräftar även i mejl till TV4Nyheterna att man har privata investerare i kundkretsen. 4. Inslagen berättade om NN som har lånat ut två miljoner kronor till Amarant Mining genom ett brygglån förmedlat av anmälaren. Det berättades vidare att han inte har fått tillbaka sina pengar med ränta inom avtalad tid, och att han ansåg sig lurad när han rekommenderades en påstått säker placering som visades vara ytterst riskfylld. Det saknade i detta sammanhang betydelse om han har placerat pengarna privat eller genom sitt företag. Det rör sig i båda fallen om hans pengar. Det saknade också betydelse för sammanhanget om han eventuellt har tillgångar utöver de två investerade miljonerna. 5. Det är riktigt att NN nu har fått tillbaka sina pengar. Men det skedde först efter att inslagen sänts, cirka en vecka senare. Detta kan styrkas av bandinspelningar och mejl från företrädare för Amarant Mining och anmälaren. När inslagen sändes hade han alltså inte fått tillbaka sina pengar. Han hade då väntat i ett år och varnades dessutom av företrädare för Amarant för att prata med TV4Nyheterna eftersom det skulle försämra hans chanser att få tillbaka sin investering vilket också kan styrkas. 6. Det framgick tydligt av inslagen att det sammanlagt rör sig om uppåt tusen personer som investerat i Amarant-knutna finansiella instrument förmedlade av olika kapitalrådgivare. Det angavs att det rörde sig om förmedlande företag där Nordisk Kapitalförvaltning nämndes som ett exempel. I fallet med NN berättades att det är anmälaren som har förmedlat ett brygglån till honom. 7. FI:s uttalande om att rådgivningen kring förmedlingen av finansiella instrument från Amarant ligger nära bedrägligt beteende syftade inte specifikt på anmälaren utan på samtliga kapitalrådgivare som varit inblandade i förmedlingen av finansiella instrument från Amarant, varav anmälaren var en av dem. Detta gjordes tydligt genom att speakertexten som

5 5/7 föregick uttalandet angav att det rörde sig om flera olika kapitalrådgivare, samt att NN:s fall var ett bland många. Inslagen innehöll inga påståenden om anmälarens verksamhet generellt eller historiskt utan handlade specifikt om förmedlingen av ett finansiellt instrument i form av ett brygglån i Amarant Mining till NN, och att det inte betalats tillbaka när det löpte ut. ANMÄLARENS KOMMENTAR Anmälaren vidhåller de grunder som framfördes i anmälan med följande tillägg. I anmälarens marknadsföring förekommer inga rekommendationer. Anmälaren rekommenderade aldrig NN att genomföra investeringen och presenterade aldrig något marknadsföringsmaterial som antydde att detta var låg risk. Tvärtom var risken hög, 20 procents årsränta är aldrig låg risk. Det är ostridigt att NN fick kronor åter på sina inlånade kronor. Således en god avkastning. Att andra investerare inte återfått sina pengar är inte korrekt. Det var mycket tydligt i det material som NN, och säkert TV4 också tagit del av, att transaktionen var en förvärvsfinansiering av bolaget Mineral Invest AB och en därtill kopplad extra säkerhet som vid tidpunkten för investeringen uppgick till ett värde om 6 miljoner kronor. Amarant hade vid den tidpunkten som denna finansiering gjordes, vad anmälaren känner till, inte brustit i åtaganden till investerare. Anmälaren återkallade sitt tillstånd efter ett styrelsebeslut hösten 2013 och övergick till en koncernstruktur med JOOL Capital Partner AB som moder. Denna struktur har även varit aktiv sedan hösten Alla bolag som står under tillsyn kan alltid bli föremål för granskning så detta innebär att TV4:s resonemang bygger på att alla bolag som gör en förändring gällande bolagsstrukturen försöker fly från FI. FI genomförde en granskning av anmälarens verksamhet vintern Hade det varit anmälarens avsikt att undfly granskning från FI hade anmälaren avslutat den tillståndspliktiga verksamheten då. TV4 sammankopplar återigen anmälaren med ett bolag som tappat sitt tillstånd vilket ytterligare spär på en onödigt negativ bild av företaget. Sammanfattningsvis har TV4 ensidigt lyssnat på NN och inte tagit hänsyn till anmälarens svar. Därmed var inslagen partiska och återspeglade situationen på ett rättvisande objektivt sätt. Vidare baserade TV4 inslagen på felaktig fakta och man har systematiskt underlåtit att kontrollera fakta samt felaktigt vinklat intervjuerna med NN så att han framstod som en enskild pensionerad individ utan kunskap i ekonomi.

6 6/7 AKTUELL BESTÄMMELSE TV4 ska utöva sändningsrätten sakligt (10 i sändningstillståndet). Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Kravet på saklighet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande. GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING För TV4 gäller inte något krav på opartiskhet. Vad anmälaren anfört i fråga om att TV4 ensidigt utgått från NN:s version i fallet med NN:s placering och inte tagit hänsyn till anmälarens uppfattning lämnas därför utan åtgärd. Granskningsnämnden konstaterar att NN och företrädaren för Finansinspektionen var tillfälligt medverkande för vilka kravet på saklighet ställs lägre än för företrädare för programföretaget. Deras uttalanden medför inte att inslagen strider mot kravet på saklighet. Nämnden konstaterar att inslagen handlade om en kapitalförmedlingsbransch med inriktning på riskplacering i vissa gruvbolag. Det kan diskuteras om de beskrivningar som gavs i inslagen om bland annat låg risk och bara ett fåtal har fått tillbaka utlånade pengar, gav en bild av att dessa förhållanden specifikt avsåg kapitalförmedlingsföretaget JOOL. Enligt nämndens mening var dock beskrivningarna av så generell karaktär att JOOL inte särskilt pekades ut i dessa avseenden. Vad anmälaren anfört i dessa delar medför därför inte att inslagen strider mot kravet på saklighet. Det anmälaren tagit upp i övrigt om bland annat avsaknaden av en mer utförlig redogörelse för förutsättningarna för NN:s placering medför inte heller att inslagen strider mot detta krav.

7 7/7 Detta beslut har fattats av Dag Mattsson, Ingrid Carlberg, Leif Hedman, Jan Holmberg, Pia Kronqvist och Nedjma Chaouche Liljedahl efter föredragning av Nathalie Eriksson. På granskningsnämndens vägnar Dag Mattsson Nathalie Eriksson Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Bakgrund. Anmälan. Advokats inställning. Advokat A har tillbakavisat anmärkningarna. Anmälarens utveckling av sin anmälan

Bakgrund. Anmälan. Advokats inställning. Advokat A har tillbakavisat anmärkningarna. Anmälarens utveckling av sin anmälan Advokat har förmedlat lån mellan två koncerner för vilka han sedan tidigare haft styrelseuppdrag och andra uppdrag i egenskap av juridisk rådgivare. Erinran. Bakgrund B är grundare och ägare av X AB (X),

Läs mer

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande.

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande. 1/9 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02869, 2962, 3012 och 15/00104, 151, 372 SAKEN Blå ögon, SVT1, 2014-11-30, kl. 21.00, 12-07, 12-14 och 12-21 samt 2015-01-04, kl. 21.00, 01-11, 01-18, 01-25, 02-01 och 02-08,

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Anklagelser i talkshow fällde programmet

Anklagelser i talkshow fällde programmet SVT Programetiks infobrev 2015-03-16 Anklagelser i talkshow fällde programmet Det blev tre frianden och två fällningar för SVT vid Granskningsnämndens senaste möte. Friandena gällde ett inköpt program

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor

Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor 1 (15) Omplacering, arbetsskyldighet och ändring av anställningsvillkor Arbetsgivarens omplaceringsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet är två sidor av samma mynt. Sidorna är dessutom lika stora. I

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick

Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Av Rolf Skog Aktiemarknadsnämnden har i 25 år verkat för god sed på den svenska aktiemarknaden. Nämndens

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer