Akademiska anställningar och tjänster. Högre utbildning och examina. Akademiska meriter. Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska anställningar och tjänster. Högre utbildning och examina. Akademiska meriter. Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping"

Transkript

1 Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box Skövde Tfn: / E-post: Webbplats: ORCID: Akademiska anställningar och tjänster 1 1/ Biträdande professor i datavetenskap med inriktning mot interaktiva kunskapssystem vid Högskolan i Skövde (HS). 2 1/ / Proprefekt för Institutionen för kommunikation och information (IKI) vid HS. 3 1/ / Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot interaktiva kunskapssystem vid IKI. 4 1/ / Vikarierande universitetslektor i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid HS. 5 1/ / Doktorand i datalogi vid Institutionen för datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola (CTH). 6 Juni augusti 1992 Projektanställd vid gruppen för Kunskapsbaserade system vid Swedish Institute of Computer Science (SICS) i Kista. Föräldraledig sammanlagt ca 6,5 månader under Sammanhängande perioder: 4/ /8 2008, 4/ /7 2007, 18/ / och 28/ / Högre utbildning och examina 7 8/ Oavlönad docent i datavetenskap med inriktning mot interaktiva kunskapssystem vid HS. 8 23/ Filosofie doktorsexamen i datalogi vid CTH på avhandlingen Issues in structured knowledge representation: A definitional approach with application to case-based reasoning and medical informatics. 9 18/ Filosofie licentiatexamen i datalogi vid CTH på avhandlingen Definitional program separation. 10 1/ / Forskarstudier vid Institutionen för datavetenskap, CTH. Kurser i informationsvisualisering, kognitionsteknologi, medicinsk informatik, artificiell intelligens och case-based reasoning, med flera / Filosofie kandidatexamen i datalogi vid Göteborgs universitet (GU) på uppsatsen Technical Diagnosis of Telecommunication Equipment: An Implementation of a Task Specific Problem Solving Method (TDFL) using GCLA II Universitetsstudier i datalogi, matematik och numerisk analys vid GU och CTH, sammanlagt 175 poäng (262,5 högskolepoäng): 65 poäng (97,5 hp) i matematik och resten i datalogi, av vilka 55 poäng (82,5 hp) inom programmeringsmetodik. Akademiskt ledarskap Akademiska meriter 13 26/ Ingår i en arbetsgrupp vid Institutionen för informationsteknologi (IIT) vid HS kring Medarbetarprojekt vid IIT: Att utveckla IIT som arbetsplats.

2 14 1/ Ordförande för Styrgruppen för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi vid HS. På delegation från Fakultetsnämnden beslutar Styrgruppen om ärenden som rör utbildning på forskarnivå i informationsteknologi, specifikt beslut rörande samordning av utbildningens innehåll (allmänna studieplaner och kursplaner) och genomförande (kursutbud och övriga aktiviteter på forskarnivå) samt utveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen inom ämnet (individuella studieplaner och studieuppföljning). 15 1/ Ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnet informationsteknologi vid HS. I december 2016 fanns 40 doktorander inskrivna i ämnet, involverande 53 handledare vid HS. 16 1/ Medlem i Ledningsrådet för IIT. Institutionens ca 130 medarbetare genomför utbildning inom 17 utbildningsprogram och forskning inom ramen för sex forskningsgrupper. 17 1/ Forskningsledare för forskningsgruppen Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL) vid IIT. I december 2016 utgjordes SAIL av 21 forskare: Två professorer, tre docenter, sex lektorer (doktorer), två postdoktorer samt åtta doktorander. (Se vidare / Ingår i Rådet för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi vid HS. Rådets uppgift var att för Fakultetsnämnden för teknik och natur bereda ärenden rörande utbildning på forskarnivå i informationsteknologi, samordning av utbildningens innehåll och genomförande samt planering av ämnets utveckling. 19 1/ / Ingår i styrgruppen för Avdelningen för informationsteknologi vid IKI. Gruppen ledde och utvecklade utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad nivå vid avdelningen. Denna del av avdelningens verksamhet omsatte årligen ca 20 mnkr. 20 1/ / Ämnesföreträdare för utbildning och forskning inom datalogi vid HS. Huvudområdet datalogi hade under perioden ca 270 helårsstuderande, fördelade på ca 55 kurser och fyra utbildningsprogram. Inom huvudområdet var drygt 30 lärare och 20 forskare verksamma / / Medlem av Kursplanekommittén för informationsteknologi vid HS. På delegation från Fakultetsnämnden för teknik och natur fattade kommittén beslut om kurser och utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå inom nämndens ansvarsområde / / Ingår i ledningsgruppen för Infofusion Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations, en forskningsprofil finansierad av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), HS och näringslivet med totalt 119 mnkr Ämnesföreträdare för forskning inom datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Inom huvudområdet datavetenskap var drygt 40 disputerade forskare respektive knappt 20 doktorander verksamma 2010, motsvarande ca 30 helårsverken forskning. 24 1/ / Proprefekt för Institutionen för kommunikation och information vid Högskolan i Skövde med övergripande ansvar för institutionens ekonomi samt för utveckling, planering, ledning och uppföljning av institutionens forskningsverksamhet och dess utbildningar inom IT-området. Särskilt ansvar för de administrativa enheterna för Datavetenskap och Media. Institutionen omsatte under perioden ca 100 mnkr och hade omkring 175 anställda. Såsom proprefekt även medlem av Högskolan i Skövdes chefsgrupp och ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsrådet (FoFUR) vid institutionen. Medverkan i bland annat institutionens ansökan om att inrätta Informationsteknologi som en stark forskningsmiljö vid Högskolan i Skövde, i högskolans satsning på IT i lärarutbildningen och i revisionen av institutionens utbildningar inom dataspelsutveckling , Som medlem av Grundutbildningsrådet, först vid IDA och senare även vid IKI vid HS medverkade jag i ledningen och utvecklingen av grundutbildning vid dessa institutioner. Utvecklingsarbete inom forskning Har tillsammans med en forskningsledare från Institutionen för ingenjörsvetenskap vid HS i uppdrag att ta fram en ansökan om en s.k. forskningsprofil inom ramen för KK-miljön INFINIT vid HS. Profilen, benämnd Smart näringsliv, kommer att omfatta ~120 mnkr, inklusive medfinansiering från näringsliv och högskola, och kommer att sträcka sig över sex år. 27 Sep Ingår tillsammans med forskare från Institutionen för hälsa och lärande (IHL) vid HS i en arbetsgrupp för framtagande av en tematiskt forskningsansökan Hälsa och IT till EU:s regionala strukturfondsprogram.

3 28 Jun 2014 Ingår i den grupp av tre forskningsledare som till Fakultetsnämnden årligen inlämnar utlåtanden kring den vetenskapliga kvaliteten i föreslagna och pågående aktiviteter inom INFINIT. 29 Jan Leder en arbetsgrupp för att upprätta forskningssamarbete mellan HS och Högskolan i Borås inom området Kommunikations- och informationsteknologi. Finansierat av Västra Götalandsregionen (VGR) med 17 mnkr under fyra år. 30 Sep 2011 jan 2012 Leder en arbetsgrupp för ansökan och inrättande av en företagsforskarskola inom Tillämpad IT vid HS. Finansiär: KK-stiftelsen. Omfattning: 59 mnkr, varav 40 mnkr i externa bidrag. 31 Sep 2010 feb 2011 Leder en arbetsgrupp för framtagandet av allmän respektive individuell studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Informationsteknologi vid HS. 32 Maj juni 2010 Ingår i en tvärinstitutionell arbetsgrupp som utreder möjligheten att inrätta en industriforskarskola inom beslutsstödssystem vid HS. Samarbete inom forskning Medsökande till Systems biology for studies of diabetic cardiomyopathy, en ansökan till Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) i samverkan med Institutionen för biovetenskap vid HS (huvudsökande). Sökt belopp: 32,9 mnkr under Under beredning Medsökande till DATAFLOW, en ansökan till VINNOVA:s program Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri i samverkan med Jernkontoret (huvudsökande). Sökt belopp: 1,5 mnkr under Under beredning Medsökande till Informationsfusion för förbättring och kundanpassning av rådgivning vad gäller Fusarium och Fusariumtoxiner, en ansökan till Jordbruksverket i samverkan med AGROVÄST Livsmedel AB (huvudsökande) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sökt belopp: 3,5 mnkr under Under beredning Medsökande till International visiting professor in health informatics: Anja Huizink, en ansökan till KK-stiftelsen i samverkan med Institutionen för hälsa och lärande vid HS (huvudsökande), Avonova Hälsa AB och Promas AB. Sökt belopp: 747 tkr under Avslag Medsökande till SMART AGRI, en ansökan till VINNOVA:s program Vinnväxt i samverkan med Agroväst Livsmedel AB (huvudsökande), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SLU Holding, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Gothia Innovation AB och ett flertal forskare vid HS. Sökt belopp: 107,4 mnkr under Avslag Medsökande till A point of care IT tool for the management of patients affected by potentially malignant oral disorders (POC-POD), en EU-ansökan inom Horizon 2020-PCH-2015-single-stage i samverkan med Universita Degli Studi di Milano (koordinator), UHN Software Ltd, University of Gothenburg, University of Zagreb, University College London, University of Copenhagen, Universidade Catolica Portuguesa, Semmelweis Egyetem och HS. Sökt belopp: EUR. Avslag Medsökande till Academic Libraries and Bibliometric Services (ALIBIS), en ansökan till Vetenskapsrådet i samverkan med forskare inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås (huvudsökande). Sökt belopp: 9,25 mnkr. Avslag Medsökande till INTCare III: Intelligent Decision Support System to Intensive Care Units, en ansökan till Foundation for Science and Technology (FCT) Portugal i samverkan med forskare vid University of Minho, Guimarães, Portugal (huvudsökande). Sökt belopp: EUR. Avslag Medsökande till Odoweb, en ansökan inom VINNOVA:s program Utmaningsdriven innovation Steg 1 i samverkan med forskare vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid GU (huvudsökande) och Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid GU. Sökt belopp: 500 tkr. Avslag Medsökande till Från riskgrupp till friskgrupp, en ansökan inom VINNOVA:s program Utmaningsdriven innovation Steg 1 i samverkan med forskare vid IHL (huvudsökande). Sökt belopp: 500 tkr. Avslag.

4 Huvudsökande till Big Data Fusion, en ansökan inom KK-stiftelsens Synergi-program i samverkan med Advectas, AstraZeneca, Cellectis och Huawei. Sökt belopp: 12 mnkr. Bidrag: 14,8 mnkr Medsökande till A Big Data Analytics Framework for a Smart Society, en steg 2-ansökan inom KK-stiftelsens SIDUS-program i samverkan med forskare vid SICS Swedish ICT (huvudsökande) och Högskolan i Halmstad. Sökt belopp: ~26 mnkr. Bidrag: 30,2 mnkr Medsökande till Agricultural decision Support using Sustainable Information SysTems (ASSIST), en FORMAS-ansökan i samverkan med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och andra forskare vid IIT (huvudsökande). Sökt belopp: 4,6 mnkr. Avslag Medsökande till The Information Driven Society, en ansökan inom VINNOVA:s SIO-program i samverkan med forskare vid SICS Swedish ICT (huvudsökande) samt ett flertal andra noder. Sökt belopp: ~250 mnkr. Avslag Medsökande till BIDAF - Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle, en steg 1-ansökan inom KK-stiftelsens SIDUS-program i samverkan med forskare vid SICS Swedish ICT (huvudsökande) och Högskolan i Halmstad. Bidrag: 500 tkr Medsökande till Information fusion for threat evaluation and threat reasoning using artificial intelligence (IF-Threat), en EU-ansökan inom JIP-ICET 2 (A-1341-RT-GP). Samverkan med bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (koordinator). Sökt belopp: EUR. Avslag Medsökande till Gamified Rehabilitation in Ambient Assisted Living (GRAAL), en ansökan till Vetenskapsrådet i samverkan med andra forskare vid IKI (huvudsökande) samt forskare i Kina. Sökt belopp: 25 mnkr. Avslag Medsökande till Next Generation Decision Support Systems for Farmers: Sustainable Agriculture through Sustainable IT, en FORMAS-ansökan i samverkan med forskare vid SLU och andra forskare vid IKI (huvudsökande). Sökt belopp: 5,5 mnkr. Avslag Medsökande till Scaffolding positive teaching and learning experience using an adaptive game-based learning analytics tool, en EU-ansökan inom FP7-ICT Samverkan med bl.a. Coventry University (koordinator). Sökt belopp: EUR. Avslag Medsökande till HMI för distribuerat beslutsfattande, en NFFP6-ansökan (VINNOVA) i samverkan med forskare vid Aeronautics, Saab AB, (huvudsökande). Bidrag: 7,3 mnkr Medsökande till Internet of sports IoT-based products and services for sports and recreation, en steg 2-ansökan inom KK-stiftelsens SIDUS-program i samverkan med forskare vid SICS Swedish ICT (huvudsökande), Mittuniversitet och Malmö högskola. Sökt belopp: 27 mnkr. Avslag Medsökande till Situated decision making and support: Towards next generation s agricultural advisory service for sustainable land use, en FORMAS-ansökan i samverkan med forskare vid SLU och andra forskare vid IKI (huvudsökande). Sökt belopp: 7,5 mnkr. Avslag Samarbete med forskare vid SLU och andra forskare vid IKI (huvudsökande) kring forskningsprojektet Lantbrukares beslutsfattande och nästa generations rådgivning och beslutsstödssystem. Bidrag: 270 tkr Medsökande till MADRASA: Multisensor Alternative Dispute Resolution SimulAtor, en EUansökan inom FP7-ICT Samverkan med två noder i Italien (varav en koordinator), två i Frankrike och en vardera i Nederländerna och i Norge. Sökt belopp: EUR. Avslag Samverkan inom Uncertainty Management in High-Level Information Fusion (UMIF), en ansökan inom KK-stiftelsens forskningsprofilprogram. Samverkan med fyra företag och tio andra forskare vid två av HS tre institutioner. Omfattning: 15,3 mnkr, varav 10 mnkr i externa bidrag Samarbete med forskare vid Sahlgrenska akademin (GU) och Institutionen för Tillämpad IT (GU/CTH) samt med 13 landsting, inkluderande Västra Götaland (VGR), Stockholm och Skåne, inom forskningsprojektet T4you Nästa generations elektroniska journalsystem för svensk tandvård. Bidrag från VGR: 1,13 mnkr.

5 Medsökande till GRAVE Geodata-based Risk Analysis Visualization Engine, en ansökan inom Stiftelsen för strategisk forsknings (SSF) program Informationsintensiva system. Samverkan med Lunds universitet, Högskolan i Gävle och FOI. Sökt belopp: 34 mnkr. Avslag Författande av en tidsskriftsartikel tillsammans med forskare vid FOI Författande av en tidsskriftsartikel tillsammans med forskare vid Malmö högskola Samarbete med Kustbevakningen, Saab Electronic Defence Systems (EDS) och andra forskare vid IKI (huvudsökande) i forskningsprojektet Förstudie avseende risk-/hotvärdering av fartyg med farligt gods. Bidrag från Security Arena, Lindholmen Science Park: 240 tkr Medsökande till Utveckling av ett evidensbaserat dataspel om cancer för barn med cancer, en projektansökan till Barncancerfondens program inom vårdvetenskap. Ett samarbete med andra forskare vid HS, inom biomedicin (huvudsökande) respektive serious games. Sökt belopp: 2,6 mnkr. Avslag Medsökande till PERGAMIE: Pervasive games for involvement in the environment, en EUansökan inom FP7-ICT Samverkan med en nod vardera i Italien, Frankrike, Nederländerna, Finland och Tyskland. Sökt belopp: EUR. Avslag Samverkan inom Infofusion Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations. Forskningsprofilen omfattade 15 företag samt 18 seniora forskare och 27 forskarstuderande, representerade samtliga tre dåvarande institutioner vid HS Samverkan med forskare vid GU och CTH inom MedView, en forskningsplattform inom medicinsk informatik. Samarbetet har så här långt resulterat i över 25 samförfattade publikationer, två doktorander, tre externfinansierade forskningsprojekt och ett företag. Kommersialisering av forskningsresultat 67 Äger och driver sedan 2009 företaget Spectacon AB (org.nr ) tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin (GU) och CTH. Företaget utvecklar IT-lösningar för forskningsnära verksamheter inom hälso- och sjukvård, baserade på av ägarna framtagna forskningsresultat. Spectacons produkter används av brukare inom tandvården i 19 av Sveriges 21 landsting. En av Spectacons produkter, Gerioweb, var runner-up till SveaPriset Utmärkelsen går till det projekt eller den verksamhet inom vård och omsorg som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg med hjälp av IT ( Gerioweb var en av tre slutnominerade av totalt 51 initialt utvalda projekt. Utvecklingsarbete inom utbildning 68 30/ Ingår i en tvärinstitutionell arbetsgrupp för utveckla forskarutbildningsämnena Hälsoinformatik och Bioinformatik/Systembiologi vid HS / / Ingår i IIT:s arbetsgrupp kring det högskoleövergripande arbetet kring Strategisk utveckling av utbildningsutbudet (StrUT) för att bevaka aspekter kopplade till utbildning på forskarnivå Utvecklar tillsamans med en kollega vid HS ett utbildningsprogram på avancerade nivå (magister/master) inom Data Science. Ett första intag på programmet, som var det första inom data science i Sverige, genomfördes höstterminen Såsom ämnesföreträdare för datalogi ledde jag arbetet vid lärosätet vid Högskoleverkets utvärdering av huvudområdet. Utbildningen i datalogi vid Högskolan i Skövde fick bästa möjliga omdöme, Mycket hög kvalitet Ingår i ämnesgrupp för huvudområdet datalogi vid HS Leder ett projekt för framtagande av utbildningsprogram på grundnivå inom området Open Source vid HS. De tre föreslagna programmen avspeglande de tre perspektiven systemutvecklare, IT-samordnare respektive IT-entreprenör, varav det förstnämnda startades höstterminen Ingår i en arbetsgrupp som utreder hur kursutbudet inom artificiell intelligens vid HS ska se ut i framtiden.

6 Ingår i en arbetsgrupp för att vidareutveckla innehållet och säkerställa kvaliteten på utbildningsprogrammen inom dataspelsutveckling vid HS Drivande i arbetet med att se över programmeringsutbildningen som helhet vid HS. Detta arbete ledde fram till ett förslag på en helt ny kursstruktur och ett nytt strategiskt och pedagogiskt tänkande när det gäller programmeringsundervisning vid dåvarande IDA När programmet för Systemprogrammering vid HS strukturerades om för att enbart bestå av fem- och tiopoängskurser ansvarade jag för att ta fram det nya programinnehållet Ingår i en arbetsgrupp för att kartlägga olika examinationsformer samt belysa examinationen som pedagogiskt instrument vid IDA vid HS. 79 Hösten 1999 Uppdrag att utveckla ett nytt block av grundkurser i programmering inom ramen för programmet för Systemprogrammering vid IDA vid HS Ingår i en arbetsgrupp för att utvärdera grundutbildningen i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap vid GU under åren Samarbete inom utbildning Samverkar med lärare vid Institutionen för teknik och samhälle vid HS för att ta fram ett nytt utbildningsprogram på grundnivå inom Intelligent Systems Engineering Samverkar med lärare vid Institutionen för teknik och samhälle för att utreda möjligheterna till en ny IT-utbildning på temat Industriell IT/Systems Engineering vid HS / Representerar HS vid den nationella ämneskonferensen i datavetenskap och numerisk analys, KTH, Stockholm. 84 Våren 2004 Medlem i organisationskommittén för den nationella ämneskonferensen i datavetenskap och numerisk analys när den hölls i Skövde, juni / Representerar IDA vid HS vid den nationella ämneskonferensen i datavetenskap, datalogi och numerisk analys i Linköping. Höll en presentation om HS utvecklingsarbete kring grundutbildningen och forskningen vid institutionen. Externa akademiska utnämningar 86 29/ Invald ledamot i styrelsen för Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS) / / Extern konsult vid Institutionen för data- och informationsteknik, CTH. Övriga akademiska kvalifikationer Slutförd kurs i Akademiskt ledarskap, Avonova Ledarsupport Slutförd kurs i Praktisk projektledning, Astrakan strategisk utbildning AB. Erhållna forskningsbidrag Vetenskapliga meriter Huvudsökande till BISON: Big Data Fusion. Ett samarbete med AstraZeneca AB, Advectas AB, Huawei Techologies Sweden AB och Takara Bio Europe AB, finansierat inom KK-stiftelsens Synergi-program. Bidrag: 14,8 mnkr (29,8 mnkr totalt, varav 12,3 mnkr från partners) Medsökande till BIDAF: A Big Data Analytics Framework for a Smart Society. Ett samarbete med SICS Swedish ICT (huvudsökande) och Högskolan i Halmstad, finansierat inom KKstiftelsens SIDUS-program. Bidrag: 7,8 mnkr (30,2 mnkr totalt) Medsökande till BIDAF Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle. Ett samarbete med SICS Swedish ICT (huvudsökande) och Högskolan i Halmstad, En steg 1-ansökan inom KK-stiftelsens SIDUS-program. Bidrag: 120 tkr (500 tkr totalt) Medsökande till HMI för distribuerat beslutsfattande. Ett samarbete med Saab AB, finansierat av VINNOVA, Saab AB och HS. Bidrag: 7,3 mnkr (15,5 mnkr totalt) / / Medsökande till Internet of sports IoT-based products and services for sports and recreation. Ett samarbete mellan HS, SICS Swedish ICT (huvudsökande), Mittuniversitetet och Malmö

7 högskola. En steg 1-ansökan inom KK-stiftelsens SIDUS-program. Bidrag: 80 tkr (455 tkr totalt) Huvudsökande till Apply-IT: Research School in Applied Information Technology. Ett samarbete mellan HS och 12 företag och forskningsinstitut kring en företagsforskarskola med 14 industridoktorander. Finansierad av KK-stiftelsen, partners och HS. Bidrag: 17 mnkr (59 mnkr totalt, varav 23 mnkr från partners) Medsökande till T4you Nästa generations elektroniska journalsystem för svensk tandvård. Ett samarbete mellan HS, GU och Sahlgrenska akademin (huvudsökande), finansierat av Västra Götalands-regionen. Bidrag: 1,13 mnkr Medsökande till Informationsfusion för beslutsstöd och människa-systeminteraktion i framtida plattformar. Ett samarbete mellan HS och Aeronautics, Saab AB, finansierat inom VINNOVA:s program NFFP 5. Bidrag: 8,35 mnkr (17,7 mnkr totalt) Huvudsökande till Demonstrator för beteendedetektering inom informationfusionsområdet, finansierat med strategiska forskningsmedel, Högskolan i Skövde. Bidrag: 145 tkr Medsökande till Visual Analytics in Information Fusion, finansierat med strategiska forskningsmedel, Högskolan i Skövde. Bidrag: 100 tkr Huvudsökande till Pragmatiska mönster för klinisk kunskapshantering. Ett samarbete mellan HS, CTH, GU, Sahlgrenska akademin och Tandvården i Göteborg, finansierat inom VINNOVA:s program Bidrag: 2,6 mnkr (8,5 mnkr totalt) Medsökande till SOMWeb nätbaserad kunskapshantering för klinisk verksamhet och kunskapsdelning. Ett samarbete mellan HS, CTH och Sahlgrenska akademin, finansierat inom VINNOVA:s program Infrastruktur för kunskapshantering. Bidrag: 2,9 mnkr (5 mnkr totalt). Projektledning Projektledare och vetenskaplig ledare för temat Informations- och kommunikationsteknologi fas 2 inom det högskoleövergripande strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås. Projektet är ett samarbete mellan sex forskargrupper och omfattar tre forskningsområden involverande drygt 30 forskare vid de bägge lärosätena. Temat finansieras av Västra Götalandsregionen (8,5 mnkr) och de två högskolorna (4,25 mnkr) Projektledare för BISON: Big Data Fusion. Ett samarbete mellan HS, AstraZeneca AB, Advectas AB, Huawei Techologies Sweden AB och Takara Bio Europe AB, finansierat inom KK-stiftelsen med 14,8 mnkr (29,8 mnkr totalt). Involverande tio seniora forskare samt en doktorand vid HS Projektledare vid HS för BIDAF: A Big Data Analytics Framework for a Smart Society. Ett samarbete mellan HS, Högskolan i Halmstad och SICS Swedish ICT, finansierat av KK-stiftelsen med 7,8 mnkr (29,5 mnkr totalt). Involverande sex seniora forskare vid HS Projektledare och vetenskaplig ledare för temat Informations- och kommunikationsteknologi inom det högskoleövergripande strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås. Projektet är ett samarbete mellan sju forskargrupper och omfattar sju forskningsprojekt involverande ~40 forskare vid de bägge lärosätena. Temat finansieras av Västra Götalandsregionen (8,5 mnkr) och de två högskolorna (4,5 mnkr) Projektledare vid HS för HMI för distribuerat beslutsfattande. Ett samarbete mellan HS och Aeronautics, Saab AB, involverande tre seniora forskare och en doktorand vid HS / / Biträdande projektledare för Uncertainty Management in High-Level Information Fusion (UMIF). Ett samarbete mellan HS och fyra företag, finansierat av KK-stiftelsen med 10 mnkr (15,3 mnkr totalt). Involverande elva seniora forskare vid två av HS tre institutioner Projektledare vid HS för T4you Nästa generations elektroniska journalsystem för svensk tandvård. Ett samarbete mellan HS, GU/CTH, Sahlgrenska akademin och 13 landsting, involverande tre seniora forskare och två studenter vid HS / / Ingår i ledningsgruppen för Infofusion Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations, en forskningsprofil finansierad av KK-stiftelsen, HS och företag med 119 mnkr.

8 Projektledare vid HS för Informationsfusion för beslutsstöd och människa-systeminteraktion i framtida plattformar. Ett samarbete mellan HS och Saab Aeronautics, Linköping, involverande två seniora forskare och en doktorand vid HS Projektledare för Ground Situation Awareness Visualization. Ett samarbete mellan HS och Saab EDS i Göteborg, finansierat av KK-stiftelsen med 2,6 mnkr. Involverande tre seniora forskare och en doktorand Projektledare för Demonstrator för beteendedetektering inom informationfusionsområdet, involverande en senior forskare vid HS Projektledare för Ground Situation Awareness Intelligence. Ett samarbete mellan HS och Saab Security and Defence Solutions (SDS), Järfälla, finansierat av Saab AB och forskarskolan RAP (Örebro universitet) med 1,9 mnkr. Involverande tre seniora forskare och en doktorand Projektledare för Pragmatiska mönster för klinisk kunskapshantering. Ett samarbete mellan HS, CTH, GU, Sahlgrenska akademin och Tandvården i Göteborg, involverande tre seniora forskare, två doktorander och en projektassistent Projektledare för Ground Situation Awareness Hypotheses. Ett samarbete mellan HS och Saab EDS, finansierat av KK-stiftelsen med 2,6 mnkr. Involverande tre seniora forskare och en doktorand Projektledare vid HS för SOMWeb nätbaserad kunskapshantering för klinisk verksamhet och kunskapsdelning. Ett samarbete mellan HS, CTH och Sahlgrenska akademin, involverande en senior forskare och en doktorand vid HS. Uppdrag som sakkunnig, opponent och examinator 117 7/ / Extern granskare samt ledare av den interna hearingen av Synergiansökan AddCyMa, som en del av Jönköping University:s ansökan om att bli en s.k. KK-miljö,. 118 Mars 2016 Sakkunnig vid en befordran från forskarassistent till universitetslektor i datalogi vid Institutionen för datavetenskap, avdelningen för Human-Centered Systems, Linköpings universitet / Medlem av betygsnämnden vid försvaret av Orlando Zacarias doktorsavhandling i dataoch systemvetenskap vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet / Fakultetsopponent vid försvaret av Magnus Ingmarssons doktorsavhandling i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet Extern granskare av utformning av och ansökan om inrättande av ett civilingenjörsprogram inom datateknik vid Örebro universitet. 122 Augusti 2012 Sakkunnig vid tillsättningen av en biträdande professor/universitetlektor i grafiska gränssnitt, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, CTH/GU / Medlem av betygsnämnden vid försvaret av Mobyen Ahmeds doktorsavhandling i datavetenskap vid Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens Högskola. 124 Mars 2011 Sakkunnig vid tillsättningen av en forskarassistent i beslutsstöd med inriktning mot säkerhets- och krishanteringstillämpningar, Institutionen för datavetenskap, avdelningen för Human-Centered Systems, Linköpings universitet / Extern opponent vid förhandsgranskningen av Sus Lundgrens doktorsavhandling i interaktionsdesign vid Institutionen för data- och informationsteknik, CTH / Opponent vid försvaret av Mikael Sollenborns licentiatavhandling i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap och elektronik, Mälardalens Högskola. Medlem av programkommitté (motsv.) Inbjuden talare vid Statskontorets interna seminarieserie, på temat Big data som analysmetod. (Kontakt: Alexander Bjerner, Medlem av programkommittén och granskare av bidrag till Artificial Intelligence in Medicine thematic track of the 18 th Portuguese Conference on Artificial Intelligence September 5 8, 2017, Porto, Portugal.

9 Medlem av den tekniska programkommittén och granskare av två bidrag till IEEE Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA), March 2017, Savannah, GA, USA Medlem av programkommittén och granskare av fyra bidrag till 19 th International Conference on Information Fusion, July 5 8, 2016, Heidelberg, Germany Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 29 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), June , Malmö, Sweden Medlem av programkommittén och granskare av tre bidrag till 2016 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2016), August , Uppsala, Sweden Medlem av den tekniska programkommittén och granskare av två bidrag till IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), March 2016, San Diego, USA Organisationsansvarig för 12 th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence (MDAI), September 2015, Skövde, Sweden Medlem av programkommittén och granskare av ett bidrag till 13 th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, Halmstad (SCAI), Sweden, November 5 6, Medlem av programkommittén och granskare av fyra bidrag till European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), September 7 9, 2015, Manchester, UK Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 17 th Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA), 8 11 September 2015, Coimbra, Portugal Medlem av den tekniska programkommittén och granskare av fyra bidrag till IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), March 9 12, 2015, Orlando, USA. 139 Våren 2014 Medlem av programkommittén och granskare av tre bidrag till IEEE Joint Intelligence & Security Informatics Conference (JISIC), August 24 26, 2014, The Hague, The Netherlands. 140 Våren 2014 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 28 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), May 2014, Stockholm, Sweden. 141 Hösten 2013 Medlem av den tekniska programkommittén och granskare av två bidrag till IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), March 3 6, 2014, San Antonio, USA. 142 Våren 2013 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), August 12 14, 2013, Uppsala, Sweden. 143 Våren 2013 Granskare av ett bidrag till 16 th International Conference on Information Fusion (FUSION), 9 12 July, 2013, Istanbul, Turkey. 144 Våren 2013 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 12 th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI), November 20 22, 2013, Aalborg, Denmark. 145 Hösten 2012 Medlem av den tekniska programkommittén och granskare av tre bidrag till IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), February 26 28, 2013, San Diego, USA. 146 Våren 2012 Medlem av programkommittén och granskare av tre bidrag till 30 th European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2012), August 2012, Edinburgh, Scotland. 147 Våren 2012 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 27 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), May 2012, Örebro, Sweden. 148 Våren 2011 Medlem av programkommittén och granskare av tre bidrag till 11 th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI), May 24 26, 2011, Trondheim, Norway. 149 Våren 2010 Medlem av programkommittén och granskare av ett bidrag till 26 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), May 2010, Uppsala, Sweden. 150 Våren 2009 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 25 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), May 27 28, 2009, Linköping, Sweden / Inbjuden talare och paneldebattör vid The 5 th Göteborg Dental Symposium.

10 152 Våren 2008 Medlem av programkommittén och granskare av två bidrag till 10 th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI), May 26 28, 2008, Stockholm, Sweden. 153 Våren 2007 Medlem av programkommittén och granskare av ett bidrag till 24 th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS), May 22 23, 2007, Borås, Sweden. Granskningsuppdrag Granskning av en artikel för Cognitive Computation (Springer) Granskning av en artikel för International Journal of Computer Mathematics (Taylor & Francis) Granskning av en artikel för IEEE Transactions on Image Processing (IEEE) , Granskning av två artiklar för Information Sciences (Elsevier) Granskning av en artikel för Journal of Defense Modeling and Simulation (SCS) Granskning av en artikel för Future Internet (MDPI) Granskning av en artikel för IEEE Sensors (IEEE) Granskning av en artikel för Journal of Operational Research Society (OR Society) , Granskning av två artiklar för Cognitive Computation (Springer) Granskning av en artikel för Sensors (MDPI) Granskning av en artikel för Behaviour & Information Technology (Taylor & Francis) Granskning av en artikel för Algorithms (MDPI) , 2013 Granskning av två artiklar för Cognitive Computation (Springer) Granskning av en artikel för BMC Bioinformatics (BioMed Central) Granskning av fyra artiklar för Computers in Biology and Medicine (Elsevier) Granskning av två artiklar för Artificial Intelligence in Medicine (Elsevier). Deltagande i vetenskapliga möten 170 Jag har informerat om min forskning vid 12 internationella konferenser och workshops (åtta muntliga presentationer och fyra postrar) samt vid lika många nationella och institutionella workshops. Vetenskapliga publikationer Min vetenskapliga produktion omfattar 96 arbeten: 12 granskade tidsskriftsartiklar, 72 granskade och publicerade konferensbidrag, sex granskade men ej publicerad konferensoch workshopbidrag (utökade abstrakt och posters), tre avhandlingar samt tre ej granskade och ej publicerade workshopbidrag. I januari 2017 var mitt h-index 17 (14 sedan 2012), i10-index 33 (19) och antalet citeringar 1062 (628), allt enligt Google Scholar. I Scopus hade jag i november 2016 ett h-index om åtta och totalt 218 citeringar fördelade över 67 dokument. Web of Science rapporterar vid samma tidpunkt ett h-index om fem och totalt 115 citeringar fördelade över 41 dokument. Granskade tidsskriftspublikationer Karlsson, A., Hammarfelt, B., Steinhauer, H.J., Falkman, G., Olson, N., Nelhans, G., and Nolin, J. (2015) Modeling uncertainty in bibliometrics and information retrieval: an information fusion approach. Scientometrics 102(3), , Special issue on scientometrics and information retrieval. Springer. DOI: /s Kolbeinsson, A., Falkman, G., and Lindblom, J. (2015) Showing uncertainty in aircraft cockpits using icons. Procedia Manufacturing 3, Springer. 173 Laxhammar R. and Falkman, G. (2015) Inductive Conformal Anomaly Detection for Sequential Detection of Anomalous Sub-Trajectories. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 74(1), Springer Netherlands. DOI: /s

11 Laxhammar, R. and Falkman, G. (2014) Online Learning and Sequential Anomaly Detection in Trajectories. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36(6), IEEE Computer Society. DOI: /TPAMI Riveiro, M. and Falkman, G. (2014) Detecting anomalous behavior in sea traffic: a study of analytical strategies and their implications for surveillance systems. International Journal of Information Technology & Decision Making 13(2), DOI: / S X. 176 Riveiro, M., Helldin, T., Falkman, G., and Lebram, M. (2014) Effects of visualizing uncertainty on decision-making in a target identification scenario. Computer & Graphics 41(1), Elsevier. DOI: /j.cag Gustafsson Friberger, M. and Falkman, G. (2013) Collaboration processes, outcomes, challenges, and enablers of distributed clinical communities of practice. Behaviour & Information Technology 32(6), Taylor & Francis. DOI: / X Johansson, F. and Falkman, G. (2011) Real-time Allocation of Firing Units to Hostile Targets. Journal of Advances in Information Fusion 6(2), Falkman, G., Gustafsson, M., Jontell, M., and Torgersson, O. (2008) SOMWeb: A Semantic Web-based System for Supporting Collaboration of Distributed Medical Communities of Practice. Journal of Medical Internet Research 10(3):e25, Theme issue on Medicine 2.0. DOI: /jmir Jontell, M., Falkman, G., Gustafsson, M., and Torgersson, O. (2008) Elektroniskt verktyg för klinik, utbildning och forskning. Journal of the Swedish Dental Association 100(12), Falkman, G. (2001) Information visualisation in clinical odontology: multidimensional analysis and interactive data exploration. Artificial Intelligence in Medicine 22(2), Special issue on information visualization in medicine, Elsevier Falkman, G. (1997) Program separation and definitional higher order programming. Computer Languages 23(2 4), Elsevier. Granskade konferenspublikationer Bae, J., Ventocilla, E., Helldin, T., Riveiro, M., and Falkman, G. (2017) Evaluating Multi- Attributes on Cause and Effect Relationship Visualization. Accepted for oral presentation and full paper publication at the 8 th International Conference on Information Visualization Theory and Applications (IVAPP 2017), Porto, Portugal, 27 February 1 March, Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., and Falkman, G. (2017). User Participation in the Design of Cockpit Interfaces. In Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations, Advances in Intelligent Systems and Computing 486, pp Springer International Publishing Helldin, T., Riveiro, R., Pashami, S., Falkman, G., Byttner, S., and Nowaczyk, S. (2016) Supporting Analytical Reasoning: A study from the automotive industry. In Yamamoto, S. (Ed.) Human Interface and the Management of Information: Applications and Services, Lecture Notes in Computer Science 9735, pp Springer International Publishing. 186 Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., and Falkman, G. (2016) A Teamwork Model For Fighter Pilots. In Harris, D. (Ed.) Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics. Applications and Services, Lecture Notes in Computer Science 9736, pp Springer International Publishing. 187 Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., and Falkman, G. (2016) Elements of Team Effectiveness: A Qualitative Study with Pilots. In Proceedings of the IEEE 6 th International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA 2016), March 2016, San Diego, USA, pp IEEE Computer Society Ohlander, U., Alfredson, J., Riveiro, M., and Falkman, G. (2015) Understanding Team Effectiveness in a Tactical Air Unit. In Harris, D. (Ed.) Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics. Applications and Services, Lecture Notes in Computer Science 9174, pp Springer International Publishing Helldin, T., Ohlander, U., Riveiro, M., and Falkman, G. (2014) Transparency of Automated Combat Classification. In Harris, D. (Ed.) Engineering Psychology and Cognitive

12 Ergonomics. Applications and Services, Lecture Notes in Computer Science 8532, pp Springer Berlin Heidelberg. 190 Olson, N., Steinhauer, H., Karlsson, A., Nelhans, G., Falkman, G., and Nolin, J. (2014) Little Scientist, Big Data Information fusion towards meeting the information needs of scholars. In Proceedings of the 13 th International Conference on Libraries in the Digital Age (LIDA): Assessing Libraries and Library Users and Use, June 2014, Zadar, Croatia. 191 Riveiro, M., Helldin, T., and Falkman, G. (2014) Influence of Meta-Information on Decision-Making: Lessons Learned From Four Case Studies. In Proceedings of the IEEE 4 th International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA 2014), March 3 6, San Antonio, TX, USA, pp IEEE Computer Society Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., Dahlbom, A., and Lebram, M. (2013) Transparency of Military Threat Evaluation Through Visualizing Uncertainty and System Rationale. In Harris, D. (Ed.) Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics. Applications and Services, Lecture Notes in Computer Science 8020, pp Springer Berlin Heidelberg. 193 Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., and Davidsson, S. (2013) Presenting system uncertainty in automotive UIs for supporting trust calibration in autonomous driving. In Proceedings of the 5 th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications (AutomotiveUI 13), pp New York, NY, USA. ACM. 194 Riveiro, M., Helldin, T., Lebram, M., and Falkman, G. (2013) Towards future threat evaluation systems: user study, proposal and precepts for design. In Proceedings of the 16 th International Conference on Information Fusion (FUSION 2013), Istanbul, Turkey, July 9 12, 2013, pp Helldin, T. and Falkman, G. (2012) Human-Centered Automation for improving Situation Awareness in the Fighter Aircraft Domain. In Proceedings of the 2 nd IEEE International Multi- Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA 2012), 6 8 March 2012, New Orleans, LA, USA, pp IEEE Computer Society. 196 Laxhammar, R. and Falkman, G. (2012) Online Detection of Anomalous Sub-Trajectories A Sliding Window Approach based on Conformal Anomaly Detection and Local Outlier Factor. In Iliadis, L., Maglogiannis, I., Papadopoulos, H., Karatzas, K., and Sioutas, S. (Eds.) Artificial Intelligence Applications and Innovations. IFIP Advances in Information and Communication Technology 382, pp Springer Berlin Heidelberg Helldin, T. and Falkman, G. (2011) Human-Centred Automation and the Development of Fighter Aircraft Support Systems. In Proceedings of the Swedish Human Factors Network (HFN) Conference, Linköping, Sweden, November 24 25, Helldin, T. and Falkman, G. (2011) Human-Centred Threat Evaluation in Future Fighter Aircraft. In Heiß, H.-U., Pepper, P., Schlingloff, H., and Schneider, J. (Eds.) Informatik Lecture Notes in Informatics (LNI P-192), pp Köllen Druck+Verlag. 199 Helldin, T., Falkman, G., Alfredson, J., and Holmberg, J. (2011) The Applicability of Human- Centred Automation Guidelines in the Fighter Aircraft Domain. In Proceedings of the 29 th Annual European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2011), August 24 26, 2011, Rostock, Germany, pp ACM. 200 Laxhammar, R. and Falkman, G. (2011) Sequential Conformal Anomaly Detection in Trajectories Based on Hausdorff Distance. In Proceedings of the 14 th International Conference on Information Fusion (FUSION 2011), July 5 8, 2011, Chicago, USA. 201 Riveiro, M. and Falkman, G. (2011) The role of visualization and interaction in maritime anomaly detection. In Proceedings of the 8 th International Conference on Visualization and Data Analysis (VDA 2011), January 2011, San Francisco, CA, USA. SPIE Volume 7868, 78680M, pp Dahlbom, A. Niklasson, L., and Falkman, G. (2010) Attempting to Increase the Performance of Petri Net-based Situation Recognition. In Proceedings of the 22 th Benelux Conference on Artificial Intelligence (BNAIC 2010), October , Luxembourg. ISSN Dahlbom, A. Niklasson, L., and Falkman, G. (2010) DESIRER: a Development Environment for Situation Recognition Research. In Proceedings of the 2 nd WRI Global Congress on

13 Intelligent Systems (GCIS 2010), December 2010, Wuhan, China, pp IEEE Computer Society. 204 Dahlbom, A. Niklasson, L., and Falkman, G. (2010) Evolving Petri Nets for Situation Recognition. In Arabnia, H.R., Hashemi, R.R., and Solo, A.M. (Eds.) GEM Proceedings of the 2010 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods, July 12 15, 2010, Las Vegas, USA, pp CSREA Press. 205 Erlandsson, T., Helldin, T., Falkman, G., and Niklasson, L. (2010) Information Fusion Supporting Team Situation Awareness for Future Fighting Aircraft. In Proceedings of the 13 th International Conference on Information Fusion (FUSION 2010), July 2010, Edinburgh, UK. 206 Helldin, T., Erlandsson, T., Niklasson, L., and Falkman, G. (2010) Situational adapting system supporting team situation awareness. In Carapezza, E.M. (Ed.) Unmanned/Unattended Sensors and Sensor Networks. Proceedings of SPIE Security+Defence 2010, September 2010, Toulouse, France. SPIE Volume DOI: / Johansson, F. and Falkman, G. (2010) A Suite of Metaheuristic Algorithms for Static Weapon-Target Allocation. In Arabnia, H.R., Hashemi, R.R., and Solo, A.M. (Eds.) GEM Proceedings of the 2010 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods, July 12 15, 2010, Las Vegas, USA, pp CSREA Press. 208 Johansson, F. and Falkman, G. (2010) Real-time Allocation of Defensive Resources to Rockets, Artillery, and Mortars. In Proceedings of the 13 th International Conference on Information Fusion (FUSION 2010), July 2010, Edinburgh, UK. 209 Johansson, F. and Falkman, G. (2010) SWARD: System for Weapon Allocation Research & Development. In Proceedings of the 13 th International Conference on Information Fusion (FUSION 2010), July 2010, Edinburgh, UK. 210 Laxhammar, R. and Falkman, G. (2010) Conformal Prediction for Distribution- Independent Anomaly Detection in Streaming Vessel Data. In Proceedings of the First International Workshop on Novel Data Stream Pattern Mining Techniques (StreamKDD 10), July 25, 2010, Washington D.C., USA, pp ACM. DOI: org/ / Riveiro, M. and Falkman, G. (2010) Evaluating the usability of normal behavioral models visualizations for analytical reasoning. In Banissi, E., Sarfraz, M., and Huang, M.L. (Eds.) Proceedings of the th International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization (CGIV 2010), 7 10 August 2010, Sydney, Australia, pp IEEE Computer Society. 212 Riveiro, M. and Falkman, G. (2010) Supporting the analytical reasoning process in maritime anomaly detection: Evaluation and experimental design. In Banissi, E. et al. (Eds.) Proceedings of the th International Conference on Information Visualisation (IV 2010), July 2010, London, UK, pp IEEE Computer Society Dahlbom, A., Niklasson, L., and Falkman, G. (2009) A component-based simulator for supporting research on situation recognition. In Mott, S., Buford, J.F., Jakobson, G., and Mendenhall, M.J. (Eds.) Intelligent Sensing, Situation Management, Impact Assessment, and Cyber-Sensing. Proceedings of SPIE Defense, Security, and Sensing 2009, April 2009, Orlando, FL, USA. SPIE Volume 7352, DOI: / Dahlbom, A., Niklasson, L., and Falkman, G. (2009) Situation Recognition and Hypothesis Management using Petri Nets. In Torra, V., Narukawa, Y., and Inuiguchi, M. (Eds.) Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Proceedings of the 6 th International Conference (MDAI 2009), November 30 December 2, 2009, Awaji Island, Japan. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5861, pp Springer-Verlag. 215 Dahlbom, A., Niklasson, L., Falkman, G., and Loutfi, A. (2009) Towards template-based situation recognition. In Mott, S., Buford, J.F., Jakobson, G., and Mendenhall, M.J. (Eds.) Intelligent Sensing, Situation Management, Impact Assessment, and Cyber-Sensing. Proceedings of SPIE Defense, Security, and Sensing 2009, April 2009, Orlando, FL, USA. SPIE Volume 7352, DOI: / Johansson, F. and Falkman, G. (2009) An empirical investigation of the static weapontarget allocation problem. In Johansson, R., van Laere, J., and Mellin, J. (Eds.) Proceedings

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Tfn: 0500 44 83 35 / 076 626 01

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för kommunikation och information Avdelningen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för kommunikation och information Avdelningen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408

Läs mer

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson Ämnesområden Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson martin.fredriksson@lnu.se 1 Ämnesområden ÖVERSIKT 2 Översikt Dagens föreläsning Fokus Innehåll Relevans Presentation Ämnesområden

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Civilingenjör Mjukvaruteknik Att designa en utbildning utifrån ACM CS Curriculum

Civilingenjör Mjukvaruteknik Att designa en utbildning utifrån ACM CS Curriculum Civilingenjör Mjukvaruteknik Att designa en utbildning utifrån ACM CS Curriculum Fredrik Heintz Institutionen för Datavetenskap Linköpings universitet 2 Mål med programmet Ge en gedigen grund i datavetenskap

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Att upptäcka onormalt beteende till sjöss för sjöövervakningsbehov - Ämnesbeskrivning

Att upptäcka onormalt beteende till sjöss för sjöövervakningsbehov - Ämnesbeskrivning Att upptäcka onormalt beteende till sjöss för sjöövervakningsbehov - Ämnesbeskrivning Markus Koivisto 1 februari 2010 Sammanfattning I övervakningssammanhang är man i allmänhet intresserat av det som kam

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan är den 15oktober. För

Läs mer

Perception och Maskininärning i Interaktiva Autonoma System. Michael Felsberg Institutionen för systemteknik Linköpings universitet

Perception och Maskininärning i Interaktiva Autonoma System. Michael Felsberg Institutionen för systemteknik Linköpings universitet Perception och Maskininärning i Interaktiva Autonoma System Michael Felsberg Institutionen för systemteknik Linköpings universitet Vad är WASP? Wallenberg Autonomous Systems Program Sveriges största individuella

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Efter Bologna Högskoleförordningen

Efter Bologna Högskoleförordningen Efter Bologna Högskoleförordningen: Utbildningen delas in i 3 nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå 1 poäng blir 1 juli 2007 1,5 högskolepoäng, 1 läsår = 60hp Alla kursplaner, utbildningsplaner och

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26 Inbyggda System Ny Master inriktning på KTH med start 2011 1 Inbyggda System en revolution! Den stora majoriteten (98%) av alla processorer i världen finns gömda inuti Inbygga System* > 4 miljarder inbyggda

Läs mer

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Fokus: Studenters lärande 2015, 26-27 nov, Malmö UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Jeanette Eriksson, Olle Lindeberg BAKGRUND Programmering är en nyckelkompetens inom datavetenskap.

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis m SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning Åsa Kettis m Idag Lärosätena Utvecklar och bedriver utbildning (Utvärderar utbildning) UKÄ Utvärderar utbildning m

Läs mer

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Research leaders involved Capability needs identified Ongoing projects Future funding possibilities Collaboration and cross disciplinary

Läs mer

Datavetenskapligt program, N1COS

Datavetenskapligt program, N1COS Ansökan om fortsatta studier inom program, hösten 2015 Datavetenskapligt program, N1COS Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan till höstens kurser är den 15

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Internationella Avdelningen Enheten för Europaprogrammen. Johan Lindberg

Internationella Avdelningen Enheten för Europaprogrammen. Johan Lindberg Internationella Avdelningen Enheten för Europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA Sedan 2006 enhet under VINNOVAs internationella avdelning. Samlad

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Malmö 9/11 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 Forskningsinformation Strategier och prestationer Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 > Embracing the Need for Radical Change 17-03-20 Chalmers 2 Som en del av det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Styrgrupp för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi STUDIEPLAN 2016-06-13 Dnr HS 2016/655 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi

Läs mer

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund Projektresultat DIG IN DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA Energimyndigheten och Formas.

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Verksamhetsplan Göteborgs universitet Chalmers 2012-12-03 1(7) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Verksamhetsplan SAMMANFATTNING Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () inrättades sommaren 2011

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Samarbetet inom forskningen ökar

Samarbetet inom forskningen ökar VETENSKAP & KLINIK Studie av odontologisk vetenskaplig produktion Samarbetet inom forskningen ökar Gunilla Klingberg doc, Avd för pedodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Akademin för informationsteknologi HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2015 sid 1(6) Närvarande ledamöter Stefan Byttner Magnus Hållander Adam Grimberg Eric Järpe Memet Mehmeti Björn Åstrand lärare ordförande student lärare student lärare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

CDIO SOM METOD OCH INSPIRATION

CDIO SOM METOD OCH INSPIRATION CDIO SOM METOD OCH INSPIRATION Mikael Harlén och Jessica Lindblom Sida 1 Syfte CDIO som stöd för kvalitetssäkring gällande progression av kunskaper och förmågor i utbildningsprogram Applicerbart utanför

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer