Akademin för Innovation, Design och Teknik. Förändringsarbete. Produkt och processutveckling, KPP306. Av: Ida Holmén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademin för Innovation, Design och Teknik. Förändringsarbete. Produkt och processutveckling, KPP306. Av: Ida Holmén"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik Förändringsarbete Av:

2 Inledning I denna korta essä kommer jag att berätta om vad förändringsarbete är och vad som krävs för att implementera de i en organisation. Om jag tänker på uttrycket förändring skulle jag säga att vi människor egentligen lever i en ständig förändring och det gör också organisationer och företag. Vi människor blir äldre, vi inneskaffar mer kunskap om vår omvärld och vårt samhälle och på så sätt ständigt förändras. Detta gäller också organisationer och företags som måste förändras i takt med marknadskraven för att kunna överleva i dagens konkurrent kraftiga samhälle. Ett bra sätta att definiera denna ständiga förändring är det Bo Ahrenfelt skriver i sin bok förändring som tillstånd. Allt levande befinner sig i tillståndet förändring, varje individ, varje grupp, varje företag och organisation. 1 Jag kommer också gå in på hur viktigt ledarskap och vilka sorts förändringsprocesser och modeller som spelat en stor roll i hur dagens organisationer. Hur motstånd och psykologiska aspekter kommer påverka förändringsarbetet och hur en företagsledare kan använda detta till något positiv. Detta eftersom vi hur vi än vrider och vänder på det kommer förändring var en del av vår vardag och vårt liv. De enda vi som människor kan göra är att ta nytta av denna förändring och utveckla vår kunskap och levnads situation. Kommunikation mellan olika individer diskutera också i ett avsnitt eftersom detta är vårt sett att sprida kunskap och förståelse är det en väldigt viktigt punkt. Förändring i allmänhet Det är viktigt att studera vår historia och människans relation till förändring för att förstå hur vi relaterar till förändring idag. Om vi tittar på vår historia förstår vi varför det ofta är svårt att påbörja förändringsarbete på ett företag eller i en organisation. Det kan bero på att under flera årtionden har kreativa människor mött skepticism och förakt för deras åsikter. Vilket har gjort att vi människor har byggt upp ett psykologiskt försvar som är mycket starkt under en förändringsprocess. Det får oss att motarbeta en del förändringar som kan var gynnsamma för oss. Världen vi lever i idag har alltid varit i en ständig förändring då situationer ändras och ny teknik uppkommer. Det är de flesta människor överens om, vissa individer har svårare att ta in och uppskatta förändring än andra 2. När man studerar ett ämne som förändringsprocesser är det uppenbart att man behöver ett gemensamt språk för att hantera de olika faktorer som påverkar kan detta. Både ett mentalt och ett emotionellt språk för att kunna kommunicera med varandra. 1 Ahrenfelts bok förändring som tillstånd ( ISBN ), sid36 2 Bo Ahrenfelts, (2001) förändring som tillstånd, sid 21 2

3 Det finns också andra faktorer som också påverkar arbetet en av dessa är den mänskliga faktorn. Mänskliga faktorn kommer alltid påverka och bygga upp olika systemet i dess helhet. Därför kommer vi människor alltid vara den viktigaste delen i en förändringsprocess och det arbete kommer alltid handla och styras av människor. Ledarskap vid förändringsarbete För att en förändringsprocess ska kunna genomföras krävs en ledare som är villiga att leda och styra. En ledare bör se på förändringsarbete som något som är fortlöpande och hela tiden pågår i den egna organisationen. Ledaren måste vara aktiv och villig att påverka de resterande medarbetarna för att få någon form av resultat, en engagerad ledare är ett måste i en förändringsprocess. Detta ledarskap vilar så klart också på ett förtroende till ledaren och att kommunikation mellan ledaren och medarbetarna fungerar, d.v.s. inga missförstånd i kommunikationen uppkommer. De flesta företag och organisationer skapar sitt egna språk, seder och värderingar, detta är en viktig del i företagets kultur. Eftersom de flesta organisationer är strukturerade i hieratisk ordning måste företagsledaren delegerar ansvar och aktivt leda och visa vägen mot förändringen och de gemensamma målen. Ledaren måste vara mottaglig för kritik och att denna helst ska vara konstruktiv och inte tas personligt. Det för att kritiken ska kunna användas till något bra, sådan kritik kan dessvärre var svår att ge och är därför viktigt att både medarbetare och ledning har en aktiv kommunikation. För att undvika att någon blir för känslomässigt involverad bör feedback mellan ledning och medarbetarna ges. Jag tror att alla de här egenskaperna bör finnas hos en bra ledare och är något som chefer och ansvariga bör sträva efter att ha, för att få en bra och hälsosam företags kultur. 3

4 Bakom en förändring finns alltid en drivkraft jag kommer gå in djupare på detta i ett annat stycke, det kan exempelvis vara politik eller ekonomiska krafter. Det är dessa som påverkar en företagsledning att vidta en förändring. Dessa drivkrafter styr ofta åt vilket håll förändringen förflyttar sig, däremot är den inte entydiga. Det finns möjlighet för en företagsledare att tolka och utveckla förändringen genom deras egna uppfattningar av omvärlden. Oftast följer dessa organisations förändringar trender och detta skapas av ledningens personliga uppskattningar av vad som behövs för att företaget ska utvecklas. 3 Här under är några viktiga punkter en ledare för en organisation i förändring har som arbetsuppgifter enligt Ahrenfelts: Starta förändringsarbetet Strukturera upp en styrgrupp och delegera Kommunicerar och se till att förändringen går emot målen Vara aktiv och engagera medarbetarna Analysera 4 Finns även andra viktiga delar som inte står med i en ledares huvudsakliga uppgift men jag anser vara väldigt viktiga och det är att delegera och styra så att förändringen sker åt rätt riktning och att medarbetarna känner att det har ledningens stöd. Motstånd Nu när vi tittat närmare på ledningen passar det bra att studerar hur motstånd påverkar en förändringsprocess. Motstånd i en förändringsprocess kan leda till kreativitet och ofta rentutav nödvändigt för att leda förändringen på rätt spår, det gäller då förstås att man analyserar kritiken på rätt sätt för att använda den till sitt och organisationens vining. För att förändring i en organisations ska kunna uppnås behöver alla medarbetare vara aktivt delaktiga i förändringen. En aktiv motiverande ledare är en nödvändighet för att lyckas. Skepsis till förändring hos arbetare har det alltid funnits som jag pratade om i början kan detta bero på vår historia och våra psykiska försvar. Det kan också bero på eventuella missförstånd i kommunikation, förståelse och framförallt relationen mellan ledningen och deras anställda. Kommunikation som jag också berättat lite kort om ovan är nog en av de viktigaste punkterna i frågan om motstånd till olika förändringar. 3 M Alvesson, S Sveningsson, (2008) Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer, sid 28 4 Bo Ahrenfelts, (2001) förändring som tillstånd, sid 21 4

5 Missförstånd är en kritisk punkt som är lätt att förebyggas genom att ha en ömsesidig förståelse och ett gemensamt språk. Vid diskussion av en eventuell förändring, som tillexempel arbetare på en fabrik är det viktigt att visa att de är behövda för att förändringen ska kunna ske. Att de är en viktigdel av processen och vad de gynnar av att delta i detta förändringsarbete. Trots det kan motstånd fortfarande finnas men det underlättar klart det eventuella förändringsarbetet positivt. Detta motstånd kommer oftast från oro över förändringen och hur den kommer påverka arbetarna direkt samt indirekt. Det är det viktigt att redan i början identifiera vad som behövs för att en förändring ska kunna ske. Vilka attityder och beteende arbetarna behöver ha för att få en effektivitet förändring inom organisationen 5 detta är ett första steg i planeringen av en organisationsförändring. Idag måste vi se med skeptiska ögon på förändring, tidigare har man pratat om de goda förändringarna men att en förändring inte alltid leder till något positivt är lätt att glömma. Ibland hoppas företag på trender för att förnyas men de leder ingen vart utan skapar istället bara oro och missförstånd hos de anställda. Som senare kan leda till eventuellt motstånd till sådana förändringar som verkligen behövs inom företaget. 5 M Alvesson, S Sveningsson, (2008) Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer, sid 5

6 Förändringsmodeller Idag finns mängder av olika förändrings modeller att använda sig av, de flesta förändringsmodeller är uppbyggda med ett antal faser att följa, där det finns exemplen analys, planering, genomförande och utvärdering. Nedan ser du ett flödesschema för hur de flesta förändringsmodeller är uppbyggda. Utvärdering Analys Vad behöver förändras? Hur behöver denna förändring se ut? Planering Vad behövs för att förändring ska kunna ske? När ska förändringen genomföras? Genomförande Dokumentation. Hur gick genomförandet? vad för resultat hade förändringen? vad kan vi göra bättre vid nya försök till förändring? Figur 1 Flödesschema över faser i olika förändringsmodeller En av dessa modeller av förändring är Kotters modell 6 med åtta steg, dessa för att stödja och göra det lättare att genomföra organisationsförändringar. Modellens syfte är att förbereda och visa många av de problem som finns vid organisationsförändringar. Genom användningen av denna modell kan man få bättre förståelse hur människor i företaget fungerar och använda detta till att nå sitt mål. Kotters modell: 6 M Alvesson, S Sveningsson, (2008) Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer, sid

7 1. Etablera en känsla av angelägenhet Marknad konkurrensförhållanden Identifiera hot och möjligheter 2. Skapa en styrande koalition Sätta samman en grupp Få gruppen arbeta som team 3. Utveckla en vision och strategi Utveckla en vision som kan styra Utveckla strategier som kan uppnå visionen 4. Kommunicera förändringsvisionen Utnyttja alla tillfällen att kommunicera visionen och strategin Låt styrgruppen vara förebilder 5. Bemyndiga medarbetares handlingspotential Avskaffa hinder Förändra systemet som underminerar förändringsvisionen Uppmuntra till rikstagande och icke traditionella aktiviteter 6. Framhålla snabba framsteg Planera för att kunna framhålla synliga framsteg Synliggöra och belöna dem som åstadkommer snabba förändringar 7. Konsolidera framsteg och producera ytterligare förändringar Utnyttja trovärdighet som följer snabba förändringar i syfte att intensifiera förändringsarbetet av system och struktur som anses försvåra förändringen Rekrytera befordra och utveckla människor som kan implementera förändringsvisionen 8. Förankra nya sätt att arbeta och förändringar i organisationskulturen Skapa bättre resultat genom kund och produktorienterat beteende, mer och bättre ledarskap och mer effektiv management Formulera kopplingen mellan nytt beteende och organisationsframgång Utveckla medel i syfte att säkerställa ledarskapsutveckling och chefssuccession 78 7 M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid Kotter, J (1996) Leading Change 7

8 Om man tittar på kotter 8 steg kan man se att det flesta stegen hamnar under själva analysen, planering och sedan utvärdering av själva resultatet. Förändringen i själv hamnar inte så mycket i fokus utan istället studeras individerna och hur de uppnår målen med förändringen, vilka delar som måste bort för att förändringen ska kunna genom att föras. Även kotters modellen är baserad på en hierarkis struktur där förändringen måste komma ovan ifrån och att ledningen måst vara aktivt involverad för att arbetet ska kunna effektivt genomföras. Oavsett vilken organisations som använder kotters modell eller någon annan modell så kommer förändringsarbete var mer komplext än vad som vissas i modellen. Eftersom alla olika aktörer inom förändringsprocessen är olika individer och tolka uppdraget och målen olika. Det är här den mänskliga faktorn spelar en stor roll, beroende på kulturbakgrund enskilda värderingar. Det finns även förändrings modeller som bygger mer på kultur och dess värderingar. En sådan modell är heracleous 9 enligt Alvesson och Sveningson, den består av fem steg precis som kotters så bygger den på en hierarkisk ordning. Situationsanalys Policy och strategibildning Organisatoriska konsekvenser Styra förändring Övervaka och utvärdera 10 Båda dessa modeller är i dagen grund till de mesta förändringsarbete som sker i olika organisationer, där hela grunden ligger i som jag visade i figur 1 att analyser, planera, genomföra och utvärdera. Drivkraft Organisationsförändring sker oftast pågrunda av någon form av drivkraft, denna drivkraft kommer ofta i från vårt samhälle och utstående faktorer men också inne i från själva organisationen. Några exempel på utstående faktorer som kan driva en organisation mot förändring enligt Alvesson och Sveningsson är: 9 M Alvesson, S Sveningsson, (2008) Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer, sid 41 8

9 Politiska Teknologiska Kulturella Demografiska Ekonomiska Framväxten av nya kunskapsformer Förändrande konkurrens och branschförhållanden 11 Mina tolkningar av två av dessa drivkrafter som på verkar organisationsförändringar är att om samhällets politiska förhållande förändras radikalt. Så som att ett land går i från exempelvis en socialistisk regering till en moderat. Då kan de behöva uppkomma förändringar inom organisationer eftersom skatter kan förändras kan uppkomma högre krav för arbetare. De här kan leda till att ett företag förflyttar sin produktion från ett land till ett annat vilket är en form av radikal förändring. Den Teknologisk drivkraft kan vara om en konkurrerande företag ligger före i utvecklingen och lanserar mer utvecklade produkter, då behöver organisationerna göra en radikal förändring för att kunna konkurrerar på marknaden. Självklart finns det också andra drivkrafter men dessa kanske inte är lika exponera som de ovan nämnda. Enligt mig så är den största drivkraften som inte nämns ovan av Alvesson och Sveningsson men är en heltäckande drivkraft som inkluderar alla de ovan nämnda. De är drivkraften att överleva, att klara målen och de förändringar som kraft för att vara en aktiv konkurrent kraftig organisation på dagens marknad. Det finns olika typer av förändring inom organisationer visa organisationer vill vara först och därför innovativa och drivande företag andra företag väljer att följa vad de är för trender och ändvänder sig därför av en mer defensiv förändring än de innovativa företaget 12. Olika förändringar inom en organisation Förändring inom systemet eller förändra hela systemet. Med system menas de som styr samt maskiner eller mjukvara som behövs för att en organisation ska fungera. Förändring inom systemet kan exempelvis vara att man ändrar på någon gammal maskin till en ny, som fungerar på samma sätt som den gammal eller förändringar i 11 M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid 240 9

10 kvaliteten hos en produkt eller utbyte av personal så som en försäljare. Alla dessa är typer av förnyelse men den påverkar inte hela systemet och är därför en förändring inom ett organisations system. En förändring av hela systemet skulle kunna vara att man datoriserar allt och inte behöver lika många arbetare eller arbetare med andra kunskaper. Kan vara en förändring inom produktutveckling eller radikal förändring i ledningen i exemplen en sammanslagning av två stora företag. Detta leder till att hela systemet ändras och är en större förändringsprocess. Denna förändring påverkar hela organisationen och dess underliggande struktur. En förändring av hela systemet kan bero på de externa drivkrafterna jag pratat om innan så som exemplen teknologiska drivkrafter. Typer av förändringar En modell som beskriver dessa förändringar i en mer detaljerad form är Marshak 13 istället för två indelningar kan man dela förändringen in fyra olika typer av förändring: Fixa i syfte att vidmakthålla är en form av förändring inom systemet och handlar om att reparea och underhålla systemet för att undvika stora förändringar exempel utbyte av maskin eller reprationer av maskin. Bygga och utveckla menas att försöka bygga vidare bygga ut men fortfarande inom ramen som organisations system har, så som att företaget genom bättre reklam eller marknadsföring av företaget Flytta och omlokalisera här handlar det om att förändra hela systemet, en genom gripande förändring så som en helt ny organisationsstruktur. Frigöra och förändra de här är den mest radikala och komplexa formen av förändring den påverkar och transformerar allt och utmanar ramarna och antaganden i en organisation. Exempel på det är nytänkande och innovationer och oplanerade förändringar. 14 Figuren nedan visar ett exempel på hur dessa förändringar kan struktureras upp inom olika kategorier av förändring inom en organisation. Förändring kan kategoriseras på olika sätt men det finns alltid ett problem med detta. Eftersom det beror på vem som tolkar förändringen och i från vilket perspektiv man studerar den. Enligt Alvesson och Sveningsson i boken Organisationer, ledning och processer skulle man då kunna påstå att förändring inte är nödvändig, utan det beror på vems perspektiv man utgår i från 15. Fast en generell uppdelning går givetvis att göra enligt mig men då får man ta i beakta 13 M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, sid

11 att man utgår i från sitt egna perspektiv och att utomstående kan ha en annan uppfattning. Typer av förändring Förändring inom systemet Förändring av hela systemet Fixa och vidmakthålla Bygga och utveckla Flytta och omlokalisera frigöra och förändra Figur 2 kategorisera av förändringstyper inom organisationsförändringar Genom att uppdela förändringarna får man en bra översikt av vilka typer av förändringar en organisation kan genom gå. Både aktivet medvetet och omedvetet. Diskussion Vad innebär en förändring för en organisation? Nu har vi pratat om var en förändring är och vad för olika typer av förändringsarbete som kan förekomma i olika organisationer. Så kan vi börja fundera på vad en förändring egentligen inbär för en organisation. Även om förändring i bland kan möta motstånd och misströstan i början är slutresultatet ofta något positivt och blir bra mottaget hos arbetarna. Oavsett om förändringen i sig själv var lyckat finns det alltid lärdom att ta för att i framtiden undvika liknade situationer. Förändring är något vi människor inte kommer undan världen förändras och företag och organisationer måste förändras i takt med världen och den teknologiska utvecklingen för att överleva. Därför kommer förändring och förändringsarbete vara en aktiv del av process och produktutveckling, något som företag ständigt behöver implementera och ha vid sidan av sitt fortlöpande arbete och sina mål i framtiden. 11

12 Referenser Bo Ahrenfelt, (2001) Förändring som tillstånd, Studentlitteratur, (ISBN ) Gareth Morgan, (1999) Organisationsmetaforer, Studentlitteratur,(ISBN ) M Alvesson, S Sveningsson (RED.), (2007) Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, (ISBN ) M Alvesson, S Sveningsson, (2008) Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer, Liber AB (ISBN ) J Kotter (1996) Leading Change, Boston. Harvard Business school press 12

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013

Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013 Sammanfattning av Runda Bordssamtal Working for Change 28 November 2013 Aktiviteter vi kan göra redan nu: KOMMUNIKATION Utbilda och förankra kunskap om mångfald Starta dialog Fatta tydliga beslut och riktlinjer,

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Förändringsarbete. Förändring av första ordningen - ej genomgripande förändring T.ex byte av dator

Förändringsarbete. Förändring av första ordningen - ej genomgripande förändring T.ex byte av dator Förändringsarbete Bo Ahrenfelt Förändring av första ordningen - ej genomgripande förändring T.ex byte av dator Förändring av andra ordningen en genomgripande förändring T.ex organisationsförändring Förändringsprocessens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Chefens glasögon och två områden för framgång

Chefens glasögon och två områden för framgång Chefens glasögon och två områden för framgång Författare Anna Ahrenfelt Chefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Det finns en uppsjö av teorier, modeller och verktyg

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

HUR SVÅRT KAN DET VARA? LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTURENS BETYDELSE FÖR IMPLEMENTERING AV NY TEKNIK. Malin Hofflander Netport april 2017

HUR SVÅRT KAN DET VARA? LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTURENS BETYDELSE FÖR IMPLEMENTERING AV NY TEKNIK. Malin Hofflander Netport april 2017 HUR SVÅRT KAN DET VARA? LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTURENS BETYDELSE FÖR IMPLEMENTERING AV NY TEKNIK Införandet av IT-system, skulle effektivisera arbetet och öka kundens delaktighet, men drar ofta ut

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR

FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR FÖRÄNDRINGSLEDNING IMPLEMENTERING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH E-HÄLSA KOPPLAT TILL LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTUR Införandet av IT-system inom vård och omsorg, skulle effektivisera arbetet och öka patientens

Läs mer

Gemensam idé Idéns kvalitet Värden vi levererar Generella effekter

Gemensam idé Idéns kvalitet Värden vi levererar Generella effekter Gemensam idé Lärande organisationer utvecklas ur en medveten och gemensamt accepterad organisations- och verksamhetsidé. Genom idén finner vi de gemensamt nödvändiga motiven för det kontinuerliga lärandet.

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Nulägesbeskrivning medarbetare Med Vittras löften och enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål nedan som utgångspunkt gör du en nulägesbeskrivning av

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Program. Förändringens drivkrafter. Att förändra i organisatoriska landskap (2016)

Program. Förändringens drivkrafter. Att förändra i organisatoriska landskap (2016) Att förändra i organisatoriska landskap Kjell Lindström 2015 2016 2013 (2016) Program Inledning Förändringens drivkrafter De organisatoriska landskapen Förändringsarbete Avslutningsvis Slut Förändringens

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

hemligheten bakom friska företag Professor och överläkare i Arbets-

hemligheten bakom friska företag Professor och överläkare i Arbets- Hälsa och framtid eller hemligheten bakom friska företag Eva Vingård Professor och överläkare i Arbets- och miljömedicin, i Uppsala Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Förändringsarbete i moderna organisationer Boris Mrden KPP306 2010 04 05

Förändringsarbete i moderna organisationer Boris Mrden KPP306 2010 04 05 Förändringsarbete i moderna organisationer Boris Mrden KPP306 2010 04 05 Innehåll 1 Inledning 3 2 Vad är förändring? 3 3 Planerad förändring 6 4 Motstånd mot förändring 7 5 Strategier för förändring 8

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Policy för Ulricehamn en lärande organisation

Policy för Ulricehamn en lärande organisation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Policy för Ulricehamn en lärande organisation ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-01-08 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kommunchef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981)

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981) Organisationskultur Organisationskulturer och kommunikation Jacobsen och Thorsvik kap. 4 & 8 Wahl kap 6 Medel för att förbättra resultat Förebild: Japanska företag Betonar Samarbete Medverkan Kommunikation

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer