SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

2 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT... 6 ARBETSPENDLING... 6 AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE... 7 ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT... 8 RESULTAT PER KOMMUN... 9 ARBETSPENDLING SOMMAR... 9 ARBETSPENDLING VINTER AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT RESULTAT PER KÖN ARBETSPENDLING SOMMAR ARBETSPENDLING VINTER AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT RESULTAT PER ÅLDER ARBETSPENDLING SOMMAR ARBETSPENDLING VINTER AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT Bilagor: Bilaga 1 Enkät

3 BAKGRUND Länsstyrelsen Värmland och Karlstads kommun driver tillsammans pilotprojektet Pendla Grönt med finansiering från Energimyndigheten. Projektet påbörjades kvartal 3, 2012 och avslutas kvartal 4, 2013 och har främst två aktiviteter en kampanj och en testresenärsgrupp. Syftet med projektet är att genom utåtriktade aktiviteter förmå bilpendlare att byta färdsätt. Detta för att dels minska energiåtgång och utsläpp från arbetspendling i regionen, dels att förändra attityder hos pendlare till förmån för bilfri arbetspendling. I Pendla Grönts uppstartsfas fanns behov av att få en nulägesbeskrivning dels av hur opinionsläget ser ut i regionen, dels hur resvanorna ser ut när det gäller arbetspendling. Parallellt med projektet Pendla Grönt driver Värmlandstrafik EU-projektet 2XKoll. Medfinansiärer i det projektet är Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Region Värmland, samt Hammarö, Sunne, Säffle och Filipstads kommuner. 2XKoll består också av två delar, där den ena delen handlar om att förändra attityder till kollektivt resande hos de anställda på Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Hammarö kommun. I den delen av projektet genomförde Attityd under våren 2012 en resvaneundersökning på de tre organisationerna när det gäller de anställdas resvanor för arbetspendling och för tjänsteresor. Inom ramen för projektet Uthållig kommun har Karlstads kommun arbetat med sin klimatstrategi, där personalens arbets- och tjänsteresor var en viktig del som kommunen hade låg information kring. Under våren 2010 genomförde Attityd därför inom projektet Tripp en resvaneundersökning bland anställda inom Karlstads kommun. De fyra nämnda resvaneundersökningar har tillsammans anställda 1 och projektet Pendla Grönt gjorde bedömningen att det var ett tillräckligt stort underlag av arbetspendlare för att fungerar som en nollmätning för projektet när det gällde arbetspendling. Nollmätning av attityder till miljöfrågor och arbetspendling genomförs i en egen undersökning som redovisas separat. 1 Karlstads kommun 2010: 6831 anställda i nettourval, 4187 svar, vilket ger 61 % svarsfrekvens Landstinget i Värmland 2011: 6421 anställda i nettourval, 4025 svar, vilket ger 63 % svarsfrekvens Karlstads universitet 2011: 1216 anställda i nettourval, 711 svar, vilket ger 59 % svarsfrekvens Hammarö kommun 2011: 1068 anställda i nettourval, 605 svar, vilket ger 57 % svarsfrekvens

4 SYFTE Syftet med sammanställningen är att få en bild av hur arbetspendlingen ser ut i Karlstadsregionen. MÅLGRUPP Personer som arbetspendlar inom Karlstads kommun och kranskommuner, det vill säga Kristinehamn, Hammarö, Grums, Kil och Forshaga kommun. GENOMFÖRANDE Undersökningarna inom projektet 2XKoll har utförts genom att en arbetsgrupp bestående av representanter från Värmlandstrafik, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Hammarö kommun och Attityd gemensamt arbetat fram en enkät. Undersökningarna hos respektive organisation har sedan genomförts som en webbenkät under april-maj En länk till undersökningen med unika inloggningsuppgifter har distribuerats via e-post till samtliga anställda, samt att två e-postpåminnelser gjordes. Hos Landstinget i Värmland och på Hammarö kommun var det inte alla anställda som använde sin e-post. Därför kompletterade vi e-postutskicket med brev med unika inloggningsuppgifter som distribuerades via närmaste chef. Trippundersökningen på Karlstads kommun genomfördes som en webbenkät respektive postenkät till samtliga anställda och med två påminnelser. För en mer detaljerad beskrivning av genomförandet hänvisar vi till respektive undersöknings rapport. Målgruppen för projektet Pendla Grönt består av personer som arbetspendlar inom de i projektet ingående kommunerna. I datamaterialet från de fyra undersökningarna som ligger till grund för sammanställningen finns anställda som bor i andra kommuner. Därför har vi gjort ett urval utifrån respondenternas postnummer för sin bostadsadress för Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Hammarö kommun. I undersökningen i Karlstads kommun fanns inte den frågan, vilket gjort att vi där istället gjort urvalet utifrån att de har upp till 40 km från sin bostad till sin arbetsplats. Det gör att de 9528 svar som vi hade från de fyra undersökningarna minskades till 7629 svar som uppfyllde våra urvalskrav.

5 BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. Kön Procent Kvinna 75 Man 25 Summa procent 100 Summa antal 7629 Frekvens av kön. Ålder Procent Upp till 25 år år år år 30 Över 55 år 28 Summa procent 100 Summa antal 7629 Frekvens av ålder. Kommun Procent Karlstad 29 Hammarö 9 Kristinehamn 3 Forshaga 2 Kil 2 Grums 2 Tripp* 52 Summa procent 100 Summa antal 7629 Frekvens av vilken kommun respondenterna bor i. * När det gäller Trippundersökningen till anställda i Karlstad kommun ställdes inte någon fråga om postnummer som kunnat ligga till grund för kommunindelningen. Där har vi istället inkluderat anställda som har 40 km enkel resan till sin arbetsplats.

6 RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen på totalnivå. Resultatet behandlar frågeområdena Arbetspendling Avstånd mellan bostad och arbete Åka oftare kollektivt Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande text. ARBETSPENDLING Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på sommarhalvåret/vinterhalvåret?. Totalt n=7286, Sommar n=7151, Vinter n=7123 Diagrammet ovan visar att det är många som kör ensam i bil till jobbet, både under vinteroch sommarhalvåret. Det är något fler som tar bilen på vintern än på sommaren, men de allra flesta som kör bil ensam gör det oavsett årstid. Av de personerna som kör bil någon gång i veckan på vinterhalvåret är det 86 procent som också tar bilen själv någon gång i

7 veckan på sommaren. Med andra ord är det till största delen samma personer som åker ensam i bil. På sommaren är det fler som väljer att cykla till jobbet, åtminstone någon dag i veckan. Av dem som cyklar någon dag i veckan på sommaren väljer hela 42 procent att ta cykeln åtminstone en dag i veckan även på vinterhalvåret. I övrigt åker de bil, kollektivt eller går. AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange hela km enkel resa.. n=7516 Bland de medverkande i de fyra undersökningarna är det ca 40 procent som bor relativt nära sitt arbete, max 5 km enkel resa. Dessa cyklar i stor utsträckning till jobbet, framför allt på sommaren. Det andra största färdsättet bland dem som har 3,1-5 km till sitt arbete är bil ensam. På vinterhalvåret väljer de i första hand att ta bilen, i andra hand att cykla. Bland dem som har 5,1 km eller längre till jobbet är bilen det vanligaste färdsättet, både sommar och vinter.

8 ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT Frekvens av frågan Vad skulle få dig att åka kollektivt oftare?. n=7406 På frågan vad som skulle göra att respondenterna skulle åka mer kollektivt svarar 25 procent skulle överväga att åka mer kollektivt om det var billigare. Även tidsaspekten kommer upp som en vanlig faktor i och med alternativen ökad turtäthet, direktbussar och kortare restid. 29 procent svarar att inget skulle få dem att åka mer kollektivt, eftersom de väljer att gå eller cykla i stället. Av de som har valt det alternativet bor majoriteten inom 5 km från sitt arbete.

9 RESULTAT PER KOMMUN I resvaneundersökningen bland anställda inom Karlstads kommun, som genomfördes i projektet Tripp vården 2010, fanns ingen fråga om hemkommun. Därför har vi valt att här redovisa dem i en egen grupp som vi kallar Tripp. Det är endast de som bor inom en radie av 40 km från sin arbetsplats som är representerade här. ARBETSPENDLING SOMMAR Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på sommarhalvåret?. n=7181

10 Av de som bor i Karlstad eller Hammarö är det många som väljer att cykla på sommaren. Även många ifrån Tripp/anställda på Karlstads kommun tar cykeln och vi kan se i senare diagram att 40 procent av dem bor inom 5 km från sitt arbete. Bland dem som bor i Forshaga, Kil eller Grums väljer många att åka ensam i bil till jobbet, men de samåker också i relativt stor utsträckning. Kristinehamnsborna är de som åker mest kollektivt, men många tar också cykeln under sommarhalvåret. ARBETSPENDLING VINTER Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på vinterhalvåret?. n=7123

11 På vinterhalvåret ser pendlandet lite annorlunda ut. Köra ensam i bil är den i särklass största kategorin, i alla kommuner. De som var duktigast att samåka under sommaren (boende i Forshaga, Kil eller Grums) ökar inte samåkandet på vintern och vid ytterligare analys kan vi konstatera att det är i stort sett samma personer som samåker både sommar och vinter i de tre kommunerna. Övriga kommuner ökar samåkandet på vintern jämfört med sommaren.även det kollektiva resandet ökar på vinterhalvåret, framför allt bland dem som har relativt nära till arbetet. Vi kan se att några av dem som åker kollektivt på vintern i stället tar cykeln på sommaren. AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange hela km enkel resa.. n=7516 Som tidigare nämnts så är det 40 procent av Tripps pendlare som har max 5 km till sitt arbete på Karlstad kommun. Bland boende i Kristinehamn, Forshaga och Grums är det en majoritet som har längre än 15 km till sitt arbete.

12 ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT Frekvens av frågan Vad skulle få dig att åka kollektivt oftare?. n=7406

13 I kommunerna Forshaga, Kil och Grums, som kör ensam i bil till jobbet i stor utsträckning, verkar det vara en tidsaspekt att åka kollektivt. Direktbussar, kortare restid och ökad turtäthet kommer upp som argument för att de skulle åka kollektivt oftare. Kostnaden tas också upp som ett hinder i alla kommuner, där vi ser att många skulle välja att åka mer kollektivt om det var billigare. RESULTAT PER KÖN ARBETSPENDLING SOMMAR Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på sommarhalvåret?. n=7151 Det är ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller arbetspendling under sommarhalvåret.

14 ARBETSPENDLING VINTER Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på vinterhalvåret?. n=7123 På vintern är det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller cykling. Det är fler män än kvinnor som cyklar någon dag i veckan på vintern.

15 AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange hela km enkel resa.. n=7516 Det finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i avstånd mellan bostad och arbete.

16 ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT Frekvens av frågan Vad skulle få dig att åka kollektivt oftare?. n=7406 Män och kvinnor har i stort sett samma åsikter om vad som skulle få dem att åka mer kollektivt. Det är som tidigare nämnts billigare resor samt ökad turtäthet och kortare restid som skulle göra de flesta mer intresserade av kollektivtrafiken.

17 RESULTAT PER ÅLDER ARBETSPENDLING SOMMAR Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på sommarhalvåret?. n=7151 I diagrammet ovan framgår att de yngre åker kollektivt på sommaren i större utsträckning än de äldre. Vi kan också se att de upp till 25 år åker mindre bil (både ensamma och samåker). I åldersgruppen år finns de som kör mest bil ensam. De skiljer sig signifikant från övriga åldersgrupper.

18 ARBETSPENDLING VINTER Frekvens av frågan Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på vinterhalvåret?. n=7123 På vinterhalvåret väljer fler i den yngsta åldersgruppen att gå till arbetet. Alla åldersgrupper ökar dock tillfällena de tar bilen ensamma.

19 AVSTÅND MELLAN BOSTAD OCH ARBETE Frekvens av frågan Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange hela km enkel resa.. n=7516 Det finns inga större skillnader mellan åldersgrupperna i avstånd mellan bostad och arbete, även om vi kan se en tendens till att de som är 25 år eller yngre bor närmare jobbet.

20 ÅKA OFTARE KOLLEKTIVT Frekvens av frågan Vad skulle få dig att åka kollektivt oftare?. n=7406 Ju yngre respondenterna är desto, viktigare blir det med en lägre kostnad för kollektivtrafiken. I övrigt skiljer sig åldersgrupperna inte så mycket från varandra i frågan om vad som skulle få dem att åka mer kollektivt.

21 BILAGA 1: ENKÄTER Resvaneundersökning 2012 Bakgrund om dig A. Är du kvinna eller man? Kvinna Man B. Hur gammal är du? år C. I vilket postnummerområde bor du? D. Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange hela km enkel resa.. km E. Hur långt uppskattar du avståndet från din bostad till den tåg-/busshållplats du vanligtvis väljer/kan välja för att resa till din arbetsplats? m m m 1,1 km -3 km Mer än 3 km Vet ej F. Landstinget: Inom vilken verksamhet arbetar du? Administrativa staben Division allmänmedicin Division diagnostik Division HHR Division länsspecialiteter Division medicin Division opererande specialiteter Division psykiatri Ekonomistaben Enhet för ledningsstöd Folktandvården Värmland

22 Hälso- och sjukvårdsstaben Informationsstaben Landstingsfastigheter Landstingshälsan Landstings-IT Landstingsservice Personalstaben Sjukhuset i Arvika Sjukhuset i Torsby Övrig verksamhet F. Hammarö kommun/förvaltning: Inom vilken förvaltning arbetar du i? Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- och byggförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen F. Karlstads universitet: Inom vilken fakultet arbetar du? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fakulteten för samhälls och livsvetenskaper Estetisk-filosofiska fakulteten Universitetsgemensam förvaltning/administration G. Landstinget i Värmland: I vilken kommun är din arbetsplats huvudsakligen förlagd? Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad, CSK Karlstad, annan plats i kommunen Kil Kristinehamn Munkfors Storfors

23 Sunne Säffle Torsby Årjäng G. Hammarö kommun: Var är din arbetsplats? (slussas från angivet svarsalternativ på fråga F) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunhuset Miljö och byggförvaltningen Kommunhuset Bildningsförvaltningen Biblioteket Kommunhuset Götetorps skola F6 Götetorps skola F6 Ferlins förskola Hallersruds skola F6 Hallersruds skola F6 Lillmossen Hallersruds skola F6 Skogsdungen Hallersruds skola F6 Kantarellen Hammarlunden F9 Lillängsskolan F6 Lunna förskola Mörmo F9 Mörtvägens förskola Nolgårds förskola Nolgårds förskola Sikvägens förskola Sjöglimtens förskola Stjärnhimlens förskola Serviceförvaltningen Hägensberg Ishallen Jonsbol Kilenegården Kommunhuset Reningsverket Mörmohallen Björkhagsgården Gunnarskärsgården

24 Götetorp Hallersrud Hammarlunden Lillängsskolan Lunna Mörmoskolan Mörtvägen Socialförvaltningen Björkebo Björkhagsgården Flyktingboende Gruppbostad Götetorpsvägen Gruppbostad Parkvägen Gruppbostad Spelvägen Gruppbostad Rölovägen Gruppbostad Frödingsvägen Gunnarskärsgården Hemtjänsten Kommunhuset Nolgårds aktivitetscenter Serviceboende Hovlandavägen Sätter Ängvillan G. Karlstads universitet: Var är din huvudsakliga arbetsplats? Karlstads universitet Musikhögskolan Ingesund Annan plats nämligen: H. Landstinget: Vilken arbetstid har du? Dagtid, flextid/årsarbetstid Schemalagd tid, dagtid Schemalagd tid, dag, kväll, natt H. Hammarö kommun: Vilken arbetstid har du? Årsarbetstid/dagtid, flextid Schemalagd tid, dagtid Schemalagd tid, dag, kväll och natt

25 Resvanor till arbetet 1. Hur fördelar sig dina resor till och från din arbetsplats under en genomsnittlig arbetsvecka på? sommarhalvåret? Antal dagar vinterhalvåret? Antal dagar Åker kollektivt. Åker kollektivt. Cyklar. Cyklar. Går. Går. Kör ensam i bil. Kör ensam i bil. Samåker i bil. Samåker i bil. Cyklar till närmsta kollektiva. Cyklar till närmsta kollektiva. hållplats hållplats Åker bil till närmsta kollektiva. Åker bil till närmsta kollektiva. hållplats hållplats Annat. Annat. 2. Vad skulle få dig att börja åka kollektivt eller åka kollektivt oftare till/från din arbetsplats? Du kan svara upp till 3 alternativ. Billigare att åka kollektivt Bättre information om möjligheten till årskort genom månadsvis avdrag på lönen Bättre parkeringsmöjlighet för bil/cykel vid hållplats för buss eller tåg Bättre samordning vid byte mellan tåg och buss eller mellan buss och buss Bättre tidtabellsinformation Direktbussar Kortare restid Närmare från arbetsplatsen till tåg- eller busshållplatsen Närmare från hemmet till tåg- eller busshållplatsen Uppmuntrande åtgärd från arbetsgivare Ökad turtäthet Ökade kostnader för bilpendling (t ex bensin, parkering) Inget, jag går eller cyklar i stället Inget, jag åker alltid redan kollektivt Annat Ej relevant/möjligt för mig att åka kollektivt

26 Hur reser du? En resvaneundersökning av dina arbets- och tjänsteresor

27 Bakgrund om dig A. Är du kvinna eller man? Kvinna Man B. Hur gammal är du? - 25 år år år år Över 55 år C. Vilken arbetstid har du? Flextid, dagtid Schemalagd tid, dagtid Annan tid, nämligen. D. Har du tillgång till bil i ditt hushåll? Du kan svara flera alternativ. Ja, privatägd Ja, förmånsbil/tjänstebil Ja, genom bilkooperativ/bilpool Ja, annan Nej E. Planerar du på att inom en tvåårsperiod köpa en ny bil/byta bil? Ja Nej Vet ej F. Hur långt har du från din bostad till ditt arbete? Ange enkel resa. - 3 km 3,1-5 km 5,1-15 km Över 15 km G. Hur långt uppskattar du avståndet från din bostad till närmaste busshållsplats/tågstation? m m m Mer än 1 km Vet ej

28 Resvanor 1. Hur tar du dig vanligtvis till din arbetsplats på sommarhalvåret? vinterhalvåret? Åker kollektivt Åker kollektivt Cyklar Cyklar Går Går Kör ensam i bil Kör ensam i bil Samåker i bil Samåker i bil Cyklar till närmsta kollektiva hållplats Cyklar till närmsta kollektiva hållplats Åker bil till närmsta kollektiva hållplats Åker bil till närmsta kollektiva hållplats Annat nämligen:... Annat nämligen: Vad skulle få dig att börja åka kollektivt eller åka kollektivt oftare till/från din arbetsplats? Du kan svara upp till 3 alternativ. Ökad turtäthet Bättre samordning vid byte mellan tåg och buss eller mellan buss och buss Närmare från hemmet till busshållplatsen Närmare från arbetsplatsen till busshållplatsen Bättre parkeringsmöjlighet för bil/cykel vid knutpunkt (busshållplats/tågstation) Ökade kostnader för bilpendling (t ex bensin, parkering) Direktbussar Bättre tidtabellsinformation Årskort genom månadsvis avdrag på lönen Kortare restid Billigare att åka kollektivt Uppmuntrande bonussystem från arbetsgivare Inget, jag går eller cyklar i stället Inget, jag åker alltid redan kollektivt Annat Ej relevant/möjligt för mig att åka kollektivt, därför att.

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1701 1780069 Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget 1780070 Karlstad: Innerstaden utom Inre centrum söder om Stortorget. 1780072 Karlstad: Tätortens mellersta del (Herrhagen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD

FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD En undersökning bland nyföretagare och etablerade företagare FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 SAMMANFATTNING Projektet Det företagsamma Värmland (DfV)

Läs mer

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE Platser och sökande 2009-05 Förändr. NYANMÄLDA PLATSER 1 179 743 58,7% KVARSTÅENDE PLATSER 889 538 65,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 2 415 2 042 18,3% KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 24 522 22 698 8,0% ARBETSLÖSA

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Kommunerna Landstinget Region Värmland Revisorerna Bakgrund Startade 2003 med ett första möte på Hennickehammars herrgård Initiativ från landstingsrevisionen

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Statusorsak Organisation Org.nr Stad Kommun Kommunnr. Avropsberättigad Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458-1907 ESKILSTUNA Eskilstuna 0484

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 211 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - juni 211 Under årets första sex månader förskrevs 1 7 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Testresenärer till och från Scania

Testresenärer till och från Scania Testresenärer till och från Scania Fokusområde nr1: Kommun med stor inpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Värmlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor

Ingen skolväg är den andra lik. Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor Ingen skolväg är den andra lik Bilaga 9 Resultat uppdelat på referens-/övriga skolor RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen uppdelat på referens-/övriga skolor. Resultat från 2010 och 2012,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62 Nummerregister över gamla brandbilar i Värmland Följande sammanställning över värmländska brandbilars registreringsnummer bygger på uppgifter ur bilregisterkataloger, utgivna 1955, 1957, 1958 respektive

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad RVU Värmland Østfold REGION VÄRMLAND GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26

RAPPORT. Fördjupad RVU Värmland Østfold REGION VÄRMLAND GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26 RAPPORT REGION VÄRMLAND Fördjupad RVU Värmland Østfold UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26 GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK SWECO TRANSPORTSYSTEM JAN-ERIK FALLGREN CAROLINA JANSMYR HELENA LEUFSTADIUS MARIANNE

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer