Beslut. Hällefors kommun Hällefors Dnr :3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun"

Transkript

1 Beslut Hällefors kommun Hällefors Dnr :3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun

2 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning av kommunen Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Förskoleverksamheten Skolbarnsomsorgen Bilageförteckning Bilaga 1 Skolbeslut för kommunens grundskolor Bilaga 2 Skolbeslut för kommunens gymnasieskola Bilaga 3 Beslut för kommunens vuxenutbildning

3 3 (32) Tillsyn i Hällefors kommun Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö, för elevers möjligheter att uppnå kunskapsmålen och att barnen i skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten ges förutsättningar för utveckling och lärande. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan och verksamheterna. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan och verksamheterna, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Hällefors kommun skickat in samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. I Hällefors kommun har verksamheterna förutsättningar att bedriva en pedagogisk verksamhet med kvalitet i goda lärandemiljöer. Trots detta når inte alla elever målen för utbildningen. Andelen elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen varierar mellan åren. Statistik åren visar värden som ligger under genomsnittet för riket 2002, 2004, 2005 och Värdet för andelen elever som nådde målen 2009 och andelen elever som var behöriga till nationella program var dock högre än det genomsnittliga värdet för riket medan det genomsnittliga meritvärdet var lägre. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier var 2009 lägre än genomsnittet för riket. Den genomsnittliga betygspoängen var 14,3 vilket dock är något högre än genomsnittet för riket och det högsta värdet som skolan uppnått sedan Uppföljning på individnivå av elevernas kunskaper görs fortlöpande av flertalet lärare. Någon uppföljning av måluppfyllelsen av de nationella målen i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och i alla ämnen i årskurs 5 görs inte på skolnivå. Det saknas därmed underlag för sammanställningar som kan ligga till grund för utvärdering av resultaten på både skol- och kommunnivå. Utvärdering är en central del av rektorns ansvar för att skolan ska kunna vidta rätt åtgärder. Att det saknas kunskapsresultat för yngre åldrar är anmärkningsvärt eftersom Skolverket redan vid inspektion 2004 påtalade brister när det gäller uppföljning av resultat för dessa åldrar. Skolplanen är inaktuell och kommunen behöver förbättra kvalitetsarbetet. Bland annat måste kommunen följa upp fler kunskapsresultat för lägre åldrar, obligatoriska särskolan, komvux och särvux. Det saknas även uppföljningar av resultat för förskoleverksamheten. Den uppföljning av verksamheter och skolor som görs är inte tillräcklig för

4 4 (32) att synliggöra måluppfyllelsen och bilda underlag för mer omfattande utvärderingar så att undervisningsmål och metoder kan prövas och utvecklas. Rektorers roll som ansvariga pedagogiska ledare och ansvariga för måluppfyllelsen behöver stärkas. Granskning och utvärdering av skolverksamheten är kommunens ansvar. Att kommunen tar detta ansvar samt utvecklar strategier för styrning och utvärdering av verksamheterna är avgörande för att kunna stödja rektorerna i deras arbete så att verksamheterna ges förutsättningar för att kunna utvecklas fullt ut. Det saknas en tydlig ledning för kommunal vuxenutbildning (komvux) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Skolinspektionen ser allvarligt på att kommunfullmäktiges beslut inte har verkställts och att delegationsordning inte upprättats. Detta har fått till följd att styrning och ledning av verksamheterna inte genomförs på ett tillfredsställande sätt. Det har inte gjorts några uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna under flera år och rektor har inte getts förutsättningar att vara en pedagogisk ledare. Rektorn för svenskundervisning för invandrare (sfi) ges dock förutsättningar att utöva pedagogiskt ledarskap och bedriva kvalitetsarbete med tydlig stöttning från ansvarig nämnd. I verksamheter och skolor pågår ett aktivt arbete för att skapa och behålla ett gott arbetsklimat. Detta görs genom ett generellt förebyggande arbete och genom relevanta och snabba insatser då problem uppstår. Kommunen saknar dock en gemensam strategi för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt ska arbeta för att utveckla barns och elevers förmåga att leva sig in i och respektera olika kulturer och värderingar. I det förebyggande arbetet är planer mot kränkande behandling ett viktigt verktyg. Kommunen behöver se till att planer upprättas för varje enskild verksamhet och att de planer som finns förbättras till sitt innehåll. Vid Skolverkets inspektion av Hällefors kommun 2004 påtalades brister bland annat när det gällde att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, att undervisning i svenska som andraspråk ska ges till elever som behöver det och att erbjuda ämnen och kurser inom särvux utifrån behov. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att dessa brister inte har åtgärdats. Skolinspektionen har i tillsynen av Hällefors kommun identifierat brister som måste åtgärdas i skolor, verksamheter och på kommunnivå. Bristerna på övergripande nivå och i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen redovisas under nedanstående rubriker. Brister i respektive skola återfinns i de skolbeslut som biläggs detta beslut. Skolinspektionen har i tillsynen av Hällefors kommun identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Kommunen ser inte till att eleverna ges förutsättningar att minst nå målen för utbildningen (8 kap. 5 gymnasieförordningen, förordningen om läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo 94), 2.2 Kunska-

5 5 (32) per, förordningen om läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 2.1 Kunskaper). Kommunen ser inte till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet och att planen följs upp och utvärderas (14 a kap 8 skollagen och 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Lärarna i kommunen har inte utbildning i tillräcklig utsträckning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Vidare får inte lärare och övrig personal genomgå kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov (2 kap. 3 och 7 skollagen). Ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheten i komvux och särvux är inte tydlig (2 kap. 1 skollagen). Kommunen ser inte i tillräcklig utsträckning till att rektorerna genomför sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna (Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar och Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar). Kommunen har inte någon aktuell skolplan och kommunen följer inte upp och utvärderar sina verksamheter i tillräcklig omfattning för att kunna ta tillvara resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (1 kap. 12 skollagen). Kommunen erbjuder inte i alla delar den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till (Bilaga 3 skollagen, 2 kap. 6 grundskoleförordningen, 1 kap. 12 skollagen, 2 kap grundskoleförordningen och 8 kap. 5 gymnasieförordningen). Kommunen ser inte till att de lokala kurserna överensstämmer med författningarnas krav (2 kap. 14 första stycket gymnasieförordningen). Tillsynen har identifierat följande brister inom förskoleverksamheten som kommunen måste åtgärda: Förskolans ledning ser inte till att personalen i förskolorna i alla avseenden arbetar utifrån de nationella målen (Förordning om läroplan för förskolan (Lpfö 98), 2.2 Utveckling och lärande). Kommunen och förskolorna följer inte i tillräcklig omfattning upp och utvärderar förskoleverksamheten (3 förordningen om kvalitetsredovisning m.m.). Förskolorna arbetar inte så att de medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål (Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag och 2.2 Utveckling och lärande).

6 6 (32) Arbetet i förskolorna är inte i tillräckligt hög grad medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster (Lpfö 98, 1 Förskolans uppdrag och värdegrund). Kommunens förskolor saknar planer mot kränkande behandling (14 a kap. 8 skollagen). Tillsynen har identifierat följande brister inom skolbarnsomsorgen som kommunen måste åtgärda: Ledningen i kommunens fritidshem ser inte i tillräcklig grad till att personalen i fritidshemmen arbetar utifrån de nationella målen (Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag). Kommunen och fritidshemmen planerar, följer upp och utvärderar inte verksamheten i tillräcklig grad samt tar inte tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att nå de nationella målen (3 förordningen om kvalitetsredovisning för skolväsendet m.m.). Kommunens skolbarnsomsorg samverkar inte i tillräcklig grad med hemmen för att ge föräldrarna möjlighet att påverka och få information om verksamheten i stort (Lpo 94, 2.4 Skola och hem). Skolbarnsomsorgen arbetar inte i tillräcklig omfattning målinriktat för att förebygga och motverka kränkande behandling och dokumentationen i planen mot kränkande behandling är bristfällig (14 a kap 6 och 8 skollagen, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandlig). Skolbarnsomsorgen bedrivs inte i överensstämmelse med skollagen (2 a kap. 2 i skollagen).

7 7 (32) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Hällefors kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolinspektionen har besökt kommunens skolor och andra verksamheter under perioden 19 januari till den 24 februari Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolor och verksamheter och huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen redovisas i detta beslut, det så kallade kommunbeslutet. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg bedöms och redovisas i var sin rapport som en del av kommunbeslutet. Besluten från respektive skola, de så kallade skolbesluten bifogas som bilagor i kommunbeslutet. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats ( Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna, i övriga verksamheter och i kommunen inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in vid verksamhetsbesök, intervjuer och samtal under besöken. Beslutet grundas även på annan information om kommunen, skolor och övriga verksamheter från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Hällefors kommun genomfördes intervjuer med representanter för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och elevhälsan samt med kommunchefen och förvaltningschefen. Samtliga grundskolor, särskolan och gymnasieskolan samt vissa delar av vuxenutbildningen har

8 8 (32) besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. I skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen och med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut.

9 9 (32) Beskrivning av kommunen Tabell 1: Verksamhetens omfattning Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 277 Skolbarnomsorg 154 Förskoleklass 49 Grundskola 650 Obligatorisk särskola 2 Gymnasieskola 245 Kommunal vuxenutbildning 57 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 12 Svenskundervisning för invandrare 48 Källa: Kommunens egna uppgifter Hällefors kommun ligger i norra delen av Örebro län. I kommunen finns förutom centralorten Hällefors även flera tätorter, den största är Grythyttan. Antalet invånare har minskat de senaste åren och var år Andelen invånare utrikes födda var 15 procent år 2008 mot rikets 14 procent. Andelen av befolkningen år med eftergymnasial utbildning var 31 procent år 2008 mot rikets 35 procent. Bildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bildningsförvaltningen, under ledning av en förvaltningschef har det operativa ansvaret för verksamheterna. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för svenska för invandrare (sfi) och kommunchefen har det operativa ansvaret för verksamheten. Det är inte tydligt vilken nämnd som har det politiska ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Kommunens förskoleverksamhet bedrivs i form av fem förskolor och fem familjedaghem. För ledningen av verksamheterna finns en rektor. Skolbarnsomsorgen för barn mellan 6 10 år bedrivs i form av fritidshem integrerade i skolenheter inom det obligatoriska skolväsendet med förskoleklass och årskurs 1 5. I kommunens kulturskola finns ett fritidshem och öppen fritidsverksamhet för barn mel-

10 10 (32) lan 9 12 år. Ledningen för skolbarnsomsorgen består av rektorer som tillika är rektorer för grundskolor eller kulturskolan. I kommunen finns fyra skolenheter inom obligatoriska skolväsendet. Tre av dessa skolor omfattar förskoleklass och årskurs 1 5. En skola omfattar årskurs 6 9 och obligatorisk särskola lokalintegrerad i form av grundsärskola. Rektor har ledningsansvar för en eller två skolenheter. Gymnasieskolan omfattar sex nationella, tre specialutformade och individuella program. Gymnasiesärskolans elever ges möjlighet till utbildning i andra kommuner. Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenska för invandrare (sfi). All vuxenutbildning finns samlad i en enhet benämnd Polstjärnan. Rektorn för gymnasieskolan är även rektor för komvux och särvux. Sfi leds av en rektor som även är chef för Polstjärnan kompetenscentrum. Där finns även uppdragsutbildning, högskoleutbildning, vägledning, flyktingsamordnare och praktiksamordnare. Dessa ingår dock inte i Skolinspektionens tillsynsansvar.

11 11 (32) Tillsynsprotokoll med bedömningar Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Trygg lärandemiljö Målinriktat arbete mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Ledning och utveckling Personalens utbildning och kompetensutveckling Ansvarsfördelning Rektorernas uppdrag Tillsyn över enskilda verksamheter (ej relevant) Uppföljning och utvärdering Tillgång till utbildning Plats och valmöjligheter Lokala utformningar Avgifter Skolpliktsbevakning och registerkontroll

12 12 (32) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bedömningsområde: Kunskaper Kommunen ser inte till att eleverna ges förutsättningar att minst nå målen för utbildningen. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpf 94, 2.1 Kunskaper och 8 kap. 5 gymnasieförordningen De sammanställningar av kunskapsresultat från 2009 som begärts in av Skolinspektionen per skola visar att inte alla elever i årskurs 3 når de nationella kunskapsmålen i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Inte alla skolor med elever i årskurs 5 har kunnat redovisa resultat för åren Kommunen behöver följa upp skolornas kunskapsresultat i alla ämnen för att kunna utvärdera och förbättra måluppfyllelsen. Andelen elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen varierar mellan åren. Statistik åren visar resultat som ligger under genomsnittet för riket 2002, 2004, 2005 och Kommunen måste analysera variationen mellan åren för att utreda vad som förorsakar dessa. Värdet för andelen elever som nådde målen 2009 och andelen elever som var behöriga till nationella program var högre än det genomsnittliga värdet för riket medan det genomsnittliga meritvärdet var lägre, vilket kan tyda på att skolan inte lyckats anpassa utbildningen till varje elevs behov, förutsättningar och tänkande. Skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar visar att flickorna når målen i alla ämnen i lägre grad än pojkarna 2008 och 2009 medan pojkarna når målen i lägre grad 2005, 2006 och År 2009 låg flickornas resultat under det för flickor genomsnittliga värdet för riket medan pojkarnas resultat låg 10 procentenheter över motsvarande värde. Åtgärder behöver vidtas så att alla elever ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 2009 är 86 procent, vilket är lägre än genomsnittet för riket. Eftersom andelen elever behöriga till universitet och högskolor grundar sig på andelen elever med slutbetyg är det angeläget att kommunen analysera elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen. Bland annat får inte alla elever studiehandledning på modersmålet som behöver det.

13 13 (32) Kommunen saknar sammanställningar av kunskapsresultat för årskurs 3 och 5, obligatoriska särskolan, komvux och särvux. Huvudområde: Trygg lärandemiljö Bedömningsområde: Plan mot kränkande behandling Kommunen ser inte till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet och att planen följs upp och utvärderas. 14 a kap 8 skollagen och 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Det saknas planer mot kränkande behandling för varje enhet i förskolorna, den pedagogiska omsorgen, två grundskolor, gymnasieskolan, komvux och särvux. De planer som finns för verksamheter uppfyller inte författningarnas krav. Planerna som upprättats gemensamt för grundskolor och skolbarnsomsorg visar inte vilka årliga insatser som ska genomföras och följas upp för skolan respektive fritidshemmens verksamhet. I flera planer saknas också rutiner för uppföljning av insatser för att kontrollera att akuta åtgärder haft effekt, hur händelser och åtgärder ska dokumenteras och hur eventuella kränkningar ska hanteras mellan barn/elever och vuxna. Vidare har inte barn och elever varit med om att upprätta, följa upp och se över planen. Det finns inte dokumentation av alla verksamheters uppföljning och utvärdering av planerna. Kommunen gör uppföljningar av arbetet med planerna men det saknas tydliga åtgärder för hur planerna ska förbättras så att de uppfyller författningarnas krav. Huvudområde: Ledning och utveckling Bedömningsområde: Personalens utbildning och kompetensutveckling Lärarna i kommunen har inte utbildning i tillräcklig utsträckning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Vidare får inte lärare och övrig personal genomgå kompetensutveckling utifrån respektive verksamhets behov. 2 kap. 3 och 7 skollagen

14 14 (32) I kommunen har inte alla lärare utbildning som är avsedd för den undervisning de bedriver (se vidare skolbesluten). Kommuner har inte någon planering av personalens kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Bedömningsområde: Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheten i komvux och särvux är inte tydlig. 2 kap. 1 skollagen Hällefors kommun tar inte i tillräcklig utsträckning ansvar för verksamheten i komvux och särvux. Beslut har fattats av kommunstyrelsen , bildningsnämnden och kommunfullmäktige att vuxenutbildningen skulle överföras från bildningsnämnden till kommunstyrelsen men dessa beslut har inte verkställts. Budget för verksamheterna ligger under bildningsnämnden. Bildningsnämnden genomför inte några uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna i syfte att vidta åtgärder för att utveckla verksamheterna. Vidare saknas en delegationsordning för att styra inriktningen på verksamheterna i komvux och särvux. Det strategidokument för vuxenutbildningen som antagits av kommunstyrelsen var inte känt av rektorn för komvux och särvux. Bedömningsområde: Rektorernas uppdrag Kommunen ser inte i tillräcklig utsträckning till att rektorerna genomför sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar och Lpf 94, 2.6 Rektors ansvar

15 15 (32) Tillsynen visar att det pedagogiska ledarskapet betonas i olika grad av rektorerna. Det framkommer att det finns rektorer som bedriver ett ledarskap som överensstämmer med de nationella kraven. Andra rektorer har inte tagit sitt ansvar för att de nationella kunskapsmålen för årskurs 3 och 5 har följts upp och utvärderats, vilket fått till följd att adekvata utvecklingsområden inte har identifierats. Vidare tar inte alla rektorer ett övergripande ansvar för att skolan som helhet inriktas mot de nationella målen bl.a. har inte individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen utarbetats. Rektorn för komvux och särvux ges inte förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap (se Ansvarsfördelning). Bedömningsområde: Uppföljning och utvärdering Kommunen har inte någon aktuell skolplan och kommunen följer inte upp och utvärderar sina verksamheter i tillräcklig omfattning för att kunna ta tillvara resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. 1 kap. 12 skollagen Kommunfullmäktige beslutade , 72, att bildningsnämndens Måldokument för skola och barnomsorg ska gälla t.o.m eller tills nytt måldokument antagits av kommunfullmäktige. Det framkommer dock att skolplanen är inaktuell och att det finns mål i planen som inte är adekvata för kommunens styrning av verksamheterna. Kommunen saknar tillräckligt med underlag för utvärderingar i syfte att bedöma vilka insatser som behövs för att målen för verksamheterna ska nås. Kommunen har inte genomfört uppföljning och utvärdering av utveckling och lärande i förskoleverksamheten. De nationella målen för årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik samt målen för alla ämnen i årskurs 5 har inte följts upp, vilket är rektors ansvar. För årskurs 9 har kommunen sammanställningar i form av genomsnittligt meritvärde över tid och uppdelat på pojkar och flickor för 2008, andelen elever som nått målen i alla ämnen, andelen elever som saknar betyg i alla ämnen samt andelen elever behöriga till nationella program. Det saknas dock resultat specificerat i ämnen. Vidare saknar resultat av måluppfyllelsen i obligatoriska särskolan, komvux och särvux.

16 16 (32) Huvudområde: Tillgång till utbildning Bedömningsområde: Plats och valmöjligheter Kommunen erbjuder inte i alla delar den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Bilaga 3 skollagen, 2 kap. 6 grundskoleförordningen, 1 kap. 12 skollagen, 2 kap grundskoleförordningen och 8 kap. 5 gymnasieförordningen Kulturskolan I tillsynen framkommer att elever kontinuerligt i stället för utbildning enligt timplan deltar i verksamhet i Kulturskolan. Kommunen behöver säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid enligt timplanen. Svenska som andraspråk Elever med utländsk bakgrund får undervisning i både ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk. Rektorn har inte beslutat om elever ska få undervisning i svenska som andraspråk i stället för svenska. Särvux Tillsynen visar att utbildningen i särvux är begränsad till kurser för grundläggande särvux. Behovet av att erbjuda kurser motsvarande träningsskola eller utbildning i gymnasial särvux har inte utretts. Bedömningsområde: Lokala utformningar Kommunen ser inte till att de lokala kurserna överensstämmer med författningarnas krav. 2 kap. 14 första stycket gymnasieförordningen En lokal kurs ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Skolinspektionen har granskat ett urval av de 78 lokala kurser som Pihlskolan erbjuder. Innehållet i de granskade kurserna kan i de flesta fall tillgodoses i natio-

17 17 (32) nellt fastställda kursplaner. Åtgärder behöver vidtas så att kommunen ser till att de lokala kurser som erbjuds utformas i enlighet med bestämmelserna. Pihlskolan erbjuder elever på alla program att läsa Trafikutbildning. Körkortsutbildning, såväl praktisk som teoretisk, är inte en del av gymnasiekolans kunskapsuppdrag. Det finns undantag som gäller utbildning av dels yrkesförare bl.a. inom transportnäringen och dels anläggningsförare. Ingen av utbildningarna finns i Pihlskolan. I Intervjuer med förvaltningsledningen framkommer att kursen Trafikutbildning inte kommer att erbjudas till nästa läsår. Skolinspektionen förutsätter att så sker.

18 18 (32) Tillsyn av förskoleverksamheten Helhetsbedömning Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i denna rapport grundas på de dokument som Hällefors kommun skickat in samt på de intervjuer som genomförts vid besök i kommunen. Tillsynen visar att det är angeläget att kommunens systematiska kvalitetsarbete ges en sådan utformning och innehåll så att verksamheten ges de bästa förutsättningar att utvecklas. Kommunen som huvudman har inte tagit sitt ansvar för att se till att planer mot kränkande behandling upprättats i kommunens förskolor. En sådan lagstadgad dokumentation är av största vikt som en del i att skapa en trygg miljö som grund för barnens utveckling och lärande. I kommunbeslutet redovisas vad som måste åtgärdas gällande förskoleverksamheten. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det krävs åtgärder har kommunen, tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Bedömningarna redovisas i tillsynsprotokollet i denna rapport. Skolinspektionen kommer att följa upp att detta sker. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 24 september 2010.

19 19 (32) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen tar i tillsynen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Inspektionen granskar utbildningens kvalitet samt bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionen genomför tillsyn i Hällefors kommun under våren När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett beslut. Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, förskoleverksamhetens lärandemiljö samt tillgång. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats ( Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen, dels den information som samlats in under besöket. Även annan information om kommunens förskoleverksamhet som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt har använts. I Hällefors kommun intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal och ansvarig rektor för samtliga kommunens förskoleenheter. Dessutom genomfördes intervjuer med personalrepresentanter från kommunens samtliga förskolor, dagbarnvårdare och föräldrar med barn i verksamheten. Beskrivning av verksamheten Tabell 2: Antal barn Förskoleverksamheten Antal barn Förskola 221 Pedagogisk omsorg för förskolebarn 56 Källa: Hällefors kommun

20 20 (32) Inom förskoleverksamheten i Hällefors kommun finns fyra enheter/förskolor. Tre av förskolorna ligger i tätorten Hällefors och en i samhället Grythyttan ca en mil från tätorten. Barngruppernas storlek varierar mellan barn. Cirka 15 procent av barnen har ett annat modersmål än svenska. Personalen i verksamheten (36 anställda 14 barnskötare och 22 förskollärare) har lång erfarenhet och personalomsättningen är låg. Utöver förskolor finns för närvarande pedagogisk omsorg i form fem familjedaghem. Förskolorna och den pedagogiska omsorgen leds av en rektor som således har ansvaret för all kommunal förskoleverksamhet.

21 21 (32) Tillsynsprotokoll för förskoleverksamheten Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Utveckling och lärande Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Fokus på förskolans uppdrag Utvärdering och uppföljning Förskoleverksamhetens lärandemiljö Fokus på utveckling och lärande Tillgång Trygg miljö för utveckling och lärande Ansvar och tillgång till plats Gruppers storlek och sammansättning Särskilt stöd Registerkontroll och anmälningsskyldighet

22 22 (32) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bedömningsområde: Fokus på förskolans uppdrag Förskolans ledning ser inte till att personalen i förskolorna i alla avseenden arbetar utifrån de nationella målen. Lpfö 98, 2.2 Utveckling och lärande Tillsynen visar att förskolor i Hällefors kommun, vid informationsöverföring mellan förskolan och förskoleklassen, i särskilda formulär dokumenterar det enskilda barnets grad av resultat/måluppfyllelse i olika avseenden. Det framstår därmed som förskolan arbetar mot och utvärderar måluppfyllelse för barnen i förskolan. I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas och barnets utveckling och lärande ska därför inte heller bedömas utifrån fastställda kriterier. Bedömningsområde: Utvärdering och uppföljning Kommunen följer inte i tillräcklig omfattning upp och utvärderar förskoleverksamheten. 3 förordningen om kvalitetsredovisning m.m. Tillsynen visar att personalen vid förskolorna diskuterar kvalitetsarbete i huvudsak vid olika personalmöten där ansvarig rektor deltar. Rektorn följer även upp verksamheten genom besök i förskolorna en gång i veckan på fasta tider. I kommunens kvalitetsredovisning (2008) synliggörs dock inte förskoleverksamheten. Kommunens kvalitetsarbete i förskolan tar inte i tillräcklig omfattning sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål.

23 23 (32) Huvudområde: Förskoleverksamhetens lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på utveckling och lärande Förskolorna arbetar inte så att de medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål. Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag samt 2.2 Utveckling och lärande Tillsynen visar att barnen som har ett annat modersmål än svenska har ytterst begränsade möjligheter att i kommunens förskolor utveckla det egna modersmålet. Det framkommer att personalen kontinuerligt arbetar med språkligt stöd för svenskan. Däremot finns inte så mycket arbete på förskolorna för att stärka det egna modersmålet hos barn med annat modersmål. Det saknas en tydlig struktur och gemensamma rutiner för hur förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål inom ramen för den dagliga verksamheten på förskolan Bedömningsområde: Trygg miljö för utveckling och lärande Arbetet i förskolorna är inte i tillräckligt hög grad medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster. Lpfö 98, 1. Förskolans uppdrag och värdegrund Tillsynen visar att förskolornas personal inte analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet. Samverkan med föräldrarna har stor betydelse för förskolornas jämställdhetsarbete. Diskussioner tillsammans med föräldrar om jämställdhet i förhållande till läroplanens värdegrund förekommer alltför begränsat i förskolorna i Hällefors kommun.

24 24 (32) Kommunens förskoleverksamhet saknas planer mot kränkande behandling. 14 a kap 8 skollagen Tillsynen visar att det i kommunens förskoleverksamhet saknas planer mot kränkande behandling.

25 25 (32) Tillsyn av skolbarnsomsorgen Helhetsbedömning Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god pedagogisk verksamhet och omsorg. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av skolbarnsorgen. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolbarnsomsorgen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolbarnsomsorgen, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Hällefors kommun skickat in samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Av granskningen framkommer att flera av kommunens rektorer saknar tydligt fokus på fritidshemmens uppdrag. Rektorerna är i liten utsträckning aktiva i att ge struktur och förutsättningar för att ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete ska kunna bedrivas. Det innebär bl.a. att flera fritidshem saknar rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av verksamheterna. I vissa fall saknar personalen även möjligheter att planera verksamheten. Rektorer och personal ger heller inte vårdnadshavare möjlighet att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former och forum för inflytande och samverkan. I arbetet med att främja och förebygga kränkande behandling utgår inte de insatser, som ska genomföras och följas upp under året, från situationen på det enskilda fritidshemmet. Det innebär att rektorerna och personalen inte i tillräcklig utsträckning har uppmärksammat det enskilda fritidshemmets behov av såväl det främjande som det förebyggande arbetet. För vissa fritidshem saknas i det främjande arbetet ett arbete med olika kulturers lika värde samt ett arbete med att stödja barnens språkliga och kulturella identitet. Barnen i fritidshemmen är heller inte delaktiga i detta arbete. I kommunbeslutet redovisas vad som måste åtgärdas gällande skolbarnsomsorgen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det krävs åtgärder har kommunen, tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Bedömningarna redovisas i tillsynsprotokollet i denna rapport. Skolinspektionen kommer att följa upp att detta sker. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 24 september 2010.

26 26 (32) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har granskat skolbarnsomsorgen i Hällefors kommun under våren 2010 och genomfört kommunövergripande intervjuer den februari. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den regelbundna tillsynen. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett beslut. Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten, skolbarnsomsorgens lärandemiljö samt tillgång. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör verksamheten. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats ( Underlaget för Skolinspektionens bedömning är intervjuer och dokument. Dokumenten samlas in från kommunen och skolbarnsomsorgen. Även annan information om kommunens skolbarnsomsorg från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. I Hällefors kommun intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal, chef för skolbarnsomsorgen och ansvarig ledningspersonal från samtliga kommunens skolbarnsomsorgsenheter. Dessutom genomfördes intervjuer med personalrepresentanter från kommunens fritidshem och med föräldrar med barn i verksamheten. Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Beskrivning av verksamheten Tabell 3: Antal barn Verksamhet Antal barn Skolbarnomsorg 111 Öppen fritidsverksamhet 43 Källa: Uppgifter från kommunen

27 27 (32) Bildningsnämnden är ansvarig för skolbarnsomsorgen i kommunen. Skolbarnsomsorgen är organiserad som fritidshem i kommunens grundskolor (Snäckeskolan, Kronhagsskolan och Grythyttans skola) samt som fritidshem och öppen fritidsverksamhet i Kulturskolans fritidsklubb Valhalla. Skolbarnsomsorgen leds av de rektorer som ansvarar för den/de skolor där verksamheten finns förlagd. Kommunen har en hög andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i verksamheten.

28 28 (32) Tillsynsprotokoll för verksamheten Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Utveckling och lärande Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Fokus på skolbarnomsorgens uppdrag Utvärdering och uppföljning Skolbarnsomsorgens lärandemiljö Fokus på utveckling och lärande Tillgång Trygg miljö för utveckling och lärande Ansvar och tillgång till plats Gruppers storlek och sammansättning Särskilt stöd Registerkontroll och anmälningsskyldighet

29 29 (32) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Bedömningsområde: Fokus på skolbarnsomsorgens uppdrag Ledningen i kommunens fritidshem ser inte i tillräcklig grad till att personalen i fritidshemmen arbetar utifrån de nationella målen. Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag Fritidshemmens verksamhet uppfattas i vissa fall som en del av skolan, snarare än som en egen verksamhet. Kommunen såväl som rektorer har därmed ett begränsat fokus på fritidshemmens uppdrag och de mål som styr verksamheten. Personalen i vissa verksamheter ges inte i tillräcklig omfattning möjlighet att planera utifrån de nationella målen. Se vidare Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem sidan 22. Bedömningsområde: Utvärdering och uppföljning Kommunen och fritidshemmen planerar, följer upp och utvärderar inte verksamheten i tillräcklig grad samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att nå de nationella målen. 3 förordningen om kvalitetsredovisning för skolväsendet m.m. Fritidshemmen saknar system och rutiner för att i tillräcklig grad kontinuerligt kunna planera och utvärdera sitt arbete. Ledningen saknar därmed underlag för att följa upp och utvärdera hur fritidshemmen arbetar för att nå de nationella målen för verksamheten.

30 30 (32) Kommunens uppföljning av fritidshemsverksamheten utgörs till stor del av fritidshemmens kvalitetsredovisningar. Då fritidshemmens kvalitetsredovisningar inte innehåller tillräckliga underlag för analys, saknas underlag för att kunna utvärdera och utveckla fritidshemsverksamheten i kommunen. Huvudområde: Skolbarnsomsorgens lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på utveckling och lärande Kommunens skolbarnsomsorg samverkar inte i tillräcklig grad med hemmen för att ge föräldrarna möjlighet att påverka och få information om verksamheten i stort. Lpo 94, 2.4 Skola och hem Fritidshemmens personal samverkar huvudsakligen med föräldrarna vid lämning eller hämtning av barnen. Övriga former av samverkan med vårdnadshavare förekommer i mindre omfattning. Fritidshemmen ger därmed inte vårdnadshavare tillräcklig möjlighet att delta i och påverka verksamheten, eftersom det saknas olika former för inflytande och samverkan. Föräldrarna ges därmed begränsade möjligheter att känna sig delaktiga i frågor som rör fritidshemmets grundläggande värden samt i planering av verksamheten. Bedömningsområde: Trygg miljö för utveckling och lärande Skolbarnsomsorgen arbetar inte i tillräcklig omfattning målinriktat för att förebygga och motverka kränkande behandling och dokumentationen i planen mot kränkande behandling är bristfällig. 14 a kap 6 och 8 skollagen och 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandlig

31 31 (32) I arbetet med att förebygga kränkande behandling saknas i kommunens fritidshem ett aktivt främjande och förebyggande arbete med att stödja barnens språkliga och kulturella identitet, samt att utveckla ett förhållningssätt som ser olika kulturer som en tillgång. I arbetet med att förebygga kränkande behandling utgår inte de insatser, som ska genomföras och följas upp under året, från situationen på det enskilda fritidshemmet. Barnen i fritidshemmen har heller inte deltagit i detta arbete. Planen mot kränkande behandling är upprättad som ett gemensamt dokument med den skola/verksamhet som fritidshemmet samverkar med. I planen saknas en tydlig beskrivning av vilka insatser, som det enskilda fritidshemmet ska genomföra och följa upp under året (jfr ovan). Planen saknar även en beskrivning av hur fritidshemmen ska hantera eventuella kränkningar i ett personal- barnperspektiv. Huvudområde: Tillgång Bedömningsområde: Ansvar och tillgång till plats Skolbarnsomsorgen bedrivs inte i överensstämmelse med skollagen. 2 a kap. 2 skollagen Öppen verksamhet är endast avsedd för barn mellan 10 och 12 år. I Hällefors kommun erbjuds barn som är nio år plats i Kulturskolans fritidsklubb Valhalla, vilket är en öppen verksamhet. Genom att erbjuda yngre barn än 10 år öppen fritidsverksamhet följer inte kommunerna gällande bestämmelser. Kommunen har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå som på huvudmannanivå. Skolinspektionen kommer att följa upp detta och övriga beslut. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 24 september Innan tillsynen avslutas kommer Skolinspektionen att göra uppföljningsbesök i kommunen under oktober Av bilagda beslut framgår vilka brister som identifierats på skolor och enheter.

32 32 (32) Föredragande för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen har varit undervisningsråd Per Lennermark och utredare Lena Stadler. I ärendets slutliga handläggning har avdelningsjurist Carin Holtz och enhetschef Gunnar Olausson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Ewa Pettersson Undervisningsråd/föredragande

33 Bilaga 1 Skolbeslut för kommunens grundskolor

34 Skolbeslut Tillsyn i Grythyttans skola Hällefors kommun (8) Dnr :3888 Skolbeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Grythyttans skola i Hällefors kommun

35 Skolbeslut Tillsyn i Grythyttans skola Hällefors kommun (8) Dnr :3888 Rektorn vid Grythyttans skola Stationsgatan Grythyttan Tillsyn i Grythyttans skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 5 Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Grythyttans skola och Hällefors kommun skickat in samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Tillsynen visar att alla elever inte nådde de nationella kunskapsmålen i matematik och svenska för årskurs 3 våren I årskurs 5 har inte alla elever nått de nationella kunskapsmålen i samtliga ämnen våren 2007, 2008 och Av individuella utvecklingsplaner framkommer att lärarna inte regelbundet ger skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i. Vilka insatser som behövs och som skolan ska vidta för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så lång som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna saknas eller är bristfälligt redovisade i planerna. En plan mot kränkande behandling som till sitt innehåll är i överensstämmelserna med bestämmelserna och som tagits fram under medverkan av eleverna utgör långsiktigt en grund elevernas trygghet och därmed även deras lärande. Skolinspektionen har i tillsynen av Grythyttans skola identifierat följande brister som ska åtgärdas Skolan ger inte alla elever förutsättningar att nå målen i matematik och svenska i årskurs 3 och samtliga ämnen i årskurs 5 (Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 2.2 Kunskaper).

36 Skolbeslut Tillsyn i Grythyttans skola Hällefors kommun (8) Dnr :3888 Lärarna ger inte eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande skriftlig information om elevens kunskapsutveckling (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Det finns brister i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (14 a kap 8 skollagen, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandlig). Bedömningarna redovisas i bilaga 2. Rektor och Hällefors kommun har ansvar för att Grythyttans skola brister åtgärdas. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet för Hällefors kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorn och Hällefors kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna. I ärendets slutliga handläggning har deltagit undervisningsrådet Ewa Pettersson och utredaren Yvonne Hoffmann. På Skolinspektionens vägnar Gunnar Olausson Enhetschef Per Lennermark Undervisningsråd/föredragande Kopia till Hällefors kommun Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Grythyttans skola

37 4 (8) Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Hällefors kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Grythyttans skola den 10 februari Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast tre månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats ( Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och Grythyttans skola, dels den information som samlats in under besöket. I Grythyttans skola intervjuades rektorn, lärare och elever i årskurs 5. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Beskrivning av skolan Tabell 1: Antal elever på Grythyttans skola Skolan Antal elever Förskoleklass 12 Grundskola 69 Källa: Grythyttans skola

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-15 Karlshamns koirvmun Rektorn vid Grundsärskolan Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Grundsärskolan i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer