Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader"

Transkript

1 SKATTEFÖRALTNINGEN A75/200/2013 version 1.3H Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader OSTBESKRINING SRAKYHT och SURAKKA

2 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 2 (17) INNEHÅLL 1 INLEDNING Allmänt om lämnandet av uppgifter Anvisningar Obligatoriska och frivilliga uppgifter FIL FÖR LÄMNANDE A UGIFTER OM ENTRERENADER KORRIGERING A UGIFTER RECISERING A OSTBESKRININGEN ostmodellen Kod:uppgiftspar Kontrollreglerna och uppgiftsformerna som används vid anmälningsförfarandet OSTBESKRINING ostbeskrivning av den uppgiftsskyldiges uppgifter (separata uppgifter för varje anmälare) Entreprenaduppgifternas postbeskrivning KONTAKT I TEKNISKA FRÅGOR BILAGA 1: Exempel på hur kod:uppgiftsparen skapas för entreprenadposten... 16

3 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 3 (17) 1 INLEDNING 1.1 Allmänt om lämnandet av uppgifter 1.2 Anvisningar Den som beställer byggtjänster har fr.o.m. den 1 juli 2014 skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om entreprenader och entreprenörer som anknyter till byggandet. Uppgifterna lämnas för första gången för juli Alla som beställer byggtjänster är skyldiga att lämna uppgifter. Byggherren är alltid en beställare med skyldighet att lämna uppgifter. Byggherrens skyldighet att lämna uppgifter gäller alla entreprenader för vilka byggherren har slutit ett avtal. I en underleverantörskedja är varje beställare för egen del ansvarig för lämnandet av uppgifter om sina underentreprenörer. arter som är skyldiga att lämna uppgifter är staten, kommuner, föreningar och företag och även utländska företag då de beställer byggarbete som utförs i Finland. Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen varje månad för varje byggarbetsplats. Tidsfristen för lämnandet av den elektroniska anmälan är senast den femte dagen under den andra månaden efter månaden som anmälan gäller. Uppgifterna för juli ska t.ex. lämnas senast den 5 september. I Skatteförvaltningens anvisning daterad Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande (Dnr A73/200/2013) finns mera information om förfaranden och de parter som är skyldiga att lämna uppgifter. Texten i materialet ska följa ISO (Latin 1)-teckenkodning. id korrigering (anmälans typ K) eller borttagning (anmälans typ D) av materialet ska man använda samma anmälningskanal som för det ursprungliga materialet. 1.3 Obligatoriska och frivilliga uppgifter Uppgifterna är antingen obligatoriska (), frivilliga () eller villkorligt obligatoriska (). En villkorligt obligatorisk uppgift betyder att uppgiften är obligatorisk endast i vissa situationer. Om uppgiften är villkorligt obligatorisk betyder det att om man anger eller beräknar en viss uppgift blir en annan uppgift också obligatorisk. 2 FIL FÖR LÄMNANDE A UGIFTER OM ENTRERENADER Filen för lämnande av uppgifter om entreprenader består av 2 olika dataflöden: 1. uppgifter om den uppgiftsskyldige, då är namnet på dataflödet SRAKYHT 2. uppgifter om entreprenader separat för varje byggarbetsplats, då är namnet på dataflödet SURAKKA. I filen för lämnande av uppgifter om entreprenader ska det först finnas en SRAKYHT-post (den första posten) och efter det en eller flera SURAKKA-poster för varje byggarbetsplats, när det handlar om en grund- eller korrigeringsanmälan (anmälans typ eller K). Med raderingsanmälan (anmälans typ D) behöver SURAKKA-postens uppgifter inte lämnas. Lämna uppgifterna för varje byggarbetsplats i en separat SURAKKA-post. I en fil för lämnande av uppgifter om entreprenader kan den som är skyldig att lämna uppgifter lämna anmälningar med uppgifter om entreprenader från en eller flera byggarbetsplatser för redovisningsmånaden i fråga. Anmälans typ för filen kan bara vara en av följande: grundanmälan () eller korrigeringsanmälan (K) eller

4 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 4 (17) raderingsanmälan (D) 3 KORRIGERING A UGIFTER Redovisningsmånadens första anmälan är grundanmälan (anmälans typ ). Efter att grundanmälan har lämnats får den uppgiftsskyldige en automatiskt genererad individuell anmälningskod av anmälningskanalen och information om tidpunkten när anmälan lämnades. Grundanmälans kod byts varje månad och är ny för varje gång en grundanmälan lämnas, även om den uppgiftsskyldige (och byggarbetsplatserna) inte skulle ändras. Den här anmälningskoden måste användas om uppgifterna senare korrigeras eller raderas. Den uppgiftsskyldige korrigerar felen i anmälningsmaterialet genom att lämna ett nytt ersättande anmälningsmaterial (anmälans typ K). Då ska anmälningskoden för materialet som ska korrigeras anges, d.v.s. anmälningskoden för grundanmälan. Med korrigeringsanmälan går det att lämna nya uppgifter som tidigare saknats radera uppgifter som tidigare funnits på anmälan och korrigera felaktiga uppgifter. I korrigeringsanmälan måste alla uppgifter som förblir giltiga alltid lämnas på nytt, även om anmälan innehåller felfria uppgifter om flera byggarbetsplatser. I korrigeringsanmälan ska man förutom anmälningskoden fylla i alla uppgifter som ska ges med SRAKYHT- och SURAKKA-posterna i enlighet med reglerna för om uppgifterna i uppgiftsfälten är obligatoriska eller villkorliga. Den uppgiftsskyldige kan korrigera sina uppgifter retroaktivt för de senaste 12 månaderna före redovisningsperioden. Exempel: Ett fel har upptäckts i filen för maj år 2015, som den uppgiftsskyldige har lämnat den 5 juli Den uppgiftsskyldige kan korrigera uppgiften fram till den 5 juli Också uppgifter som lämnats på korrigeringsanmälan kan korrigeras och då anges anmälningskoden för materialet som ska korrigeras. Anmälningskoden är den samma under hela korrigeringskedjans lopp (grundanmälan, korrigeringsanmälan, 2. korrigeringsanmälan). Du kan ta bort allt anmälningsmaterial med raderingsanmälan (anmälans typ D). Då måste uppgifterna i SRAKYHT-postens uppgiftsfält 100, 087, 053, 052, 020, 010, 150, 151, 152 och 153 anges. För uppgiftsfälten 010, 150, 151, 152 och 153 tillämpas reglerna för hur de är obligatoriska eller frivilliga. 4 RECISERING A OSTBESKRININGEN 4.1 ostmodellen Kod:uppgiftspar En enskild post börjar alltid med element 000 (dataflödets namn) och avslutas med element 999 (avslutningskod). arje element finns på en separat rad. I början av raden finns en tresiffrig uppgiftskod, därefter ett skiljetecken och uppgiftens värde. Som skiljetecken används kolon (:) som alltid placeras i den fjärde positionen. Uppgiften anges strax efter kolonet och penningfälten utan nollor i början. Kod:uppgiftsparet uppgift (värde) anges alltid i teckenformat och vänsterjusterat. Maximilängderna får aldrig överskridas, men de kan underskridas. Det får inte finnas några mellanslag eller tabulatortecken i början eller slutet av teckenkön. osten kan innehålla deluppgiftsgrupper. Startkoden för mängden av deluppgiftsgrupper är 001 och uppgiftens värde är deluppgiftsgruppernas antal. Deluppgifts-

5 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 5 (17) gruppen avslutas med avslutningskoden 009, vars värde är deluppgiftsgruppens ordningsnummer. ärdet på avslutningskoden för den sista deluppgiftsgruppen anger sålunda också det sammanlagda antalet deluppgiftsgrupper. Denna kod fungerar också som avslutningskod för hela mängden av deluppgiftsgrupper. Avslutningskoden 999 är obligatorisk i kod:uppgiftsparen. Uppgiftens värde är ett löpande nummer i filen. 4.2 Kontrollreglerna och uppgiftsformerna som används vid anmälningsförfarandet Uppgiftens form definieras i formatet med bokstäver och siffror. Med bokstäverna anges uppgiftens art: A endast bokstäver AN alfanumeriska uppgifter, specialtecknen godkänns N numeriska uppgifter, heltal. Minustecken (-) före talet är tillåtet. Siffran efter bokstaven definierar det maximala antalet tecken för uppgiften. Det är inte tillåtet att ange icke-numeriska uppgifter i ett numeriskt fält, utom ett minustecken (-) före ett negativs tal. Eurobeloppen förmedlas alltid som hela euro. Beloppen får vara positiva eller negativa. En uppgift som saknas förmedlas inte (s.k. tom uppgift). Ett belopp som antecknats som obligatoriskt förmedlas som noll om uppgiften saknas. Kundkodens formella riktighet kontrolleras på basis av kontrolltecknet. I formatet görs följande kontroller som gäller form: kontroll att finländsk personbeteckning är korrekt kontroll att finländskt FO-nummer är korrekt kontroll av landskod och hemstat: Följer ISO 3166-standarden (två tecken, t.ex. DE). Alla landskoder enligt standarden ISO 3166 finns på webbadressen _elements.htm kontroll att månadens värde är i intervallet kontroll att årtalet har fyra siffror I kod:uppgiftspresentationen lämnas en saknad uppgift inklusive koder från listan och därför varierar radlängden och radantalet på listan. Raden avslutas med LF-tecknet d.v.s. LineFeed, som inte skrivs ut.

6 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 6 (17) 5 OSTBESKRINING 5.1 ostbeskrivning av den uppgiftsskyldiges uppgifter (separata uppgifter för varje anmälare) 000 SRAKYHT AN8 Reglerna som gäller korrigerings- och raderingsanmälningar beskrivs i punkt 3 Korrigering av uppgifter. 100 ANMÄLANS TY Tillåtna värden: = Grundanmälan, K = Korrigeringsanmälan (ersätter en tidigare skickad fil och alla dess anmälningar) D = Raderingsanmälan (raderar en tidigare skickad fil och alla dess anmälningar). 087 ANMÄLNINGSKOD Anmälningskanalen skapar automatiskt anmälningskoden för grundanmälan. Om anmälans typ är grundanmälan () anges uppgiften inte. Innehåller identifikationskoden för den mottagande tjänsten: = Ilmoitin.fi E = Suomi.fi 101 ANMÄLNINGSTIDUNKT I formatet ddmmååååhhmmss Anmälningstidpunkten skapas av anmälningskanalen, kunden behöver inte ange uppgiften. 053 REDOISNINGSÅR Ska anges i formatet åååå (t.ex. 2014) Ange det år som anmälans uppgifter gäller. Redovisningsåret kan inte vara i framtiden. 052 REDOISNINGSMÅNAD Ska anges i formatet mm (t.ex. 06) Ange den månad som anmälans uppgifter gäller. Redovisningsmånaden kan inte vara i framtiden. Minsta tillåtna redovisningsmånad, se postbeskrivningens kapitel 3 Korrigering av uppgifter. AN1 AN15 N14 N4 N2 Den uppgiftsskyldiges identifikationsuppgifter Ange i första hand den uppgiftsskyldiges namn och finländska FO-nummer eller personbeteckning, om sådana finns. Om det inte finns ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning ska den uppgiftsskyldige ange en utländsk beteckning, den utländska beteckningens typ och hemstaten. 020 DEN UGIFTSSKYLDIGES NAMN Byggherre / beställare / huvudentreprenör / sidoentreprenör / underentreprenör / den som låter utföra hyrt AN200

7 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 7 (17) arbete. Företagets eller samfundets officiella namn eller personens officiella efternamn och förnamn, när personen är en enskild näringsidkare. 010 DEN UGIFTSSKYLDIGES FO-NUMMER eller FINSKA ERSONBETECKNING 150 DEN UGIFTSSKYLDIGES UTLÄNDSKA BETECKNING 151 DEN UGIFTSSKYLDIGES UTLÄNDSKA BETECKNINGSTY Tillåtna värden: 1 = Mervärdesskattenummer (s.k. AT-nummer) 2 = Utländskt handelsregisternummer 3 = TIN (nummer som används vid beskattningen utomlands) 4 = Utländsk personbeteckning 152 DEN UGIFTSSKYLDIGES HEMSTAT Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 153 NAMN Å DEN UGIFTSSKYLDIGES HEMSTAT Namnet på hemstaten ska anges om landskoden är XX. AN13 AN30 N1 A2 A35 Den uppgiftsskyldiges adress i hemstaten Adressen för en finländsk eller utländsk uppgiftsskyldig i Finland eller utomlands. Om den uppgiftsskyldiges finländska FO-nummer eller personbeteckning inte har angetts är den uppgiftsskyldiges gatuadress eller postbox, postnummer, postanstalt och adressens landskod (eller landets namn) obligatoriska uppgifter. 154 DEN UGIFTSSKYLDIGES C/O-ADRESS I HEMSTATEN 155 DEN UGIFTSSKYLDIGES GATUADRESS I HEMSTATEN Ange antingen gatuadress eller B. 156 DEN UGIFTSSKYLDIGES B I HEMSTATEN Ange antingen gatuadress eller B. 157 DEN UGIFTSSKYLDIGES OSTNUMMER I HEMSTATEN 158 DEN UGIFTSSKYLDIGES OSTANSTALT I HEMSTATEN 159 LANDSKOD FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES ADRESS Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. AN50 AN100 AN9 AN12 AN190 A2

8 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 8 (17) DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 160 LANDETS NAMN FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES ADRESS Landets namn ska anges om landskoden är XX. A35 Den uppgiftsskyldiges kontaktperson och kontaktpersonens adress Namn och adress för en finländsk eller utländsk kontaktperson i Finland eller utomlands. Namnet och dessutom antingen telefonnumret eller e-postadressen är obligatoriska uppgifter. Om den uppgiftsskyldiges finländska FO-nummer eller personbeteckning inte har angetts är även kontaktpersonens gatuadress eller postbox, postnummer, postanstalt och adressens landskod (eller landets namn) obligatoriska uppgifter. 200 EFTERNAMN FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Efternamnet på ombudet eller personen som företaget har utsett. 201 FÖRNAMN FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Förnamnet på ombudet eller personen som företaget har utsett. 202 TELEFONNUMMER FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ska innehålla det internationella riktnumret, t.ex. Finlands riktnummer framför telefonnumret är Ange antingen telefonnumret eller e-postadressen. 203 E-OSTADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES ska finnas i fältet. Ange antingen telefonnumret eller e-postadressen. 204 C/O-ADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 205 GATUADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ange antingen gatuadress eller B. 206 B FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ange antingen gatuadress eller B. 207 OSTNUMMER FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 208 OSTANSTALT FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 209 ADRESSENS LANDSKOD FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. A200 A100 AN35 AN70 AN50 AN100 AN9 AN12 AN190 A2

9 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 9 (17) DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 210 NAMN Å ADRESSENS LAND FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Landets namn ska anges om landskoden är XX. A ASLUTNINGSKOD N8 ostens löpande nummer i filen (t.ex. 999:1, 999.2, 999:3, 999:12573). 5.2 Entreprenaduppgifternas postbeskrivning 000 SURAKKA AN8 010 DEN UGIFTSSKYLDIGES FO-NUMMER eller FINLÄNDSKA ERSONBETECKNING AN DEN UGIFTSSKYLDIGES UTLÄNDSKA BETECKNING 151 DEN UGIFTSSKYLDIGES UTLÄNDSKA BETECKNINGSTY Tillåtna värden: 1 = Mervärdesskattenummer (s.k. AT-nummer) 2 = Utländskt handelsregisternummer 3 = TIN (nummer som används vid beskattningen utomlands) 4 = Utländsk personbeteckning AN30 N1 Den uppgiftsskyldiges kontaktperson och kontaktpersonens adress för BYGGARBETSLATSEN I FRÅGA Namn och adress för en finländsk eller utländsk kontaktperson i Finland eller utomlands. Namnet på den uppgiftsskyldiges kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer eller e-postadress för byggarbetsplatsen i fråga är obligatoriska uppgifter. Om den uppgiftsskyldiges finländska FO-nummer eller personbeteckning inte har angetts är även kontaktpersonens gatuadress eller postbox, postnummer, postanstalt och adressens landskod (eller landets namn) för byggarbetsplatsen i fråga obligatoriska uppgifter. 200 EFTERNAMN FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Efternamnet på ombudet eller personen som företaget har utsett. 201 FÖRNAMN FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Förnamnet på ombudet eller personen som företaget har utsett. 202 TELEFONNUMMER FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ska innehålla det internationella riktnumret, t.ex. Fin- A200 A100 AN35

10 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 10 (17) lands riktnummer framför telefonnumret är Ange antingen telefonnumret eller e-postadressen. 203 E-OSTADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES ska finnas i fältet. Ange antingen telefonnumret eller e-postadressen. 204 C/O-ADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 205 GATUADRESS FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ange antingen gatuadress eller B. 206 B FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Ange antingen gatuadress eller B. 207 OSTNUMMER FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 208 OSTANSTALT FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES 209 ADRESSENS LANDSKOD FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 210 NAMN Å ADRESSENS LAND FÖR DEN UGIFTSSKYLDIGES Landets namn ska anges om landskoden är XX. Uppgifter om byggarbetsplatsen AN70 AN50 AN100 AN9 AN12 AN190 A2 A35 För byggarbetsplatsens läge ska minst någon av följande uppgifter anges: nummer som en extern tjänsteleverantör använder för att identifiera byggarbetsplatsen, beställarens eller den huvudsakliga genomförarens byggarbetsplatsnummer, byggarbetsplatsens gatuadress eller en fritt formulerad text som anger byggarbetsplatsens läge. I första hand rekommenderas det att numret som identifierar byggarbetsplatsen och/eller beställarens eller den huvudsakliga genomförarens byggarbetsplatsnummer används. Även postnumret och postanstalten ska anges om byggarbetsplatsens gatuadress eller den fritt formulerade texten som anger byggarbetsplatsen läge anges. 250 NUMMER SOM IDENTIFIERAR BYGGARBETSLATSEN Nummer som en extern tjänsteleverantör använder för att identifiera byggarbetsplatsen. AN BYGGARBETSLATSENS NUMMER Beställarens eller den huvudsakliga genomförarens AN50

11 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 11 (17) byggarbetsplatsnummer för byggarbetsplatsen där arbetet utförs. 252 BYGGARBETSLATSENS GATUADRESS Gatuadress = gatans eller vägens namn, hus, trappa, lägenhet, delningsbokstav. 253 FRITT FORMULERAD TEXT SOM ANGER BYGGARBETSLATSEN LÄGE AN100 AN BYGGARBETSLATSENS OSTNUMMER AN5 255 BYGGARBETSLATSENS OSTANSTALT AN30 Anmälan om Ingen verksamhet för byggarbetsplatsen i fråga Om arbetet på byggarbetsplatsen har avbrutits eller avslutats ändras uppgifterna som gäller entreprenören och entreprenadgivaren till frivilliga. Om någon av dessa uppgifter trots detta anges ska man följa reglerna för obligatoriska och frivilliga uppgifter för uppgiftsfält. 258 INGEN ERKSAMHET UNDER REDOISNINGSMÅNADEN FÖR BYGGARBETSLATSEN I FRÅGA Tillåtna värden: 1 = arbetet på byggarbetsplatsen har avbrutits tillfälligt 2 = arbetet på byggarbetsplatsen har avslutats. N1 Uppgifter om entreprenören och entreprenaden återkommande deluppgiftsgrupp, 0 n st. Uppgifterna om entreprenaden kan saknas om värdet på uppgiften ingen verksamhet under redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen i fråga har getts (antingen 1 eller 2). Om det inte finns en enda deluppgiftsgrupp ges inte heller deluppgiftsgruppens inledningstecken och sluttecken. 001 INLEDNINGSTECKEN FÖR ÅTERKOMMANDE DELUGIFTSGRU Mängden av återkommande deluppgiftsgrupper inleds, som värde ges de återkommande gruppernas antal; deluppgiftsgruppen avslutas med koden 009, vars värde är deluppgiftsgruppens ordningsnummer. N8 Entreprenörens identifikationsuppgifter Ange i första hand entreprenörens namn och finländska FO-nummer eller personbeteckning, om sådana finns. Om det inte finns ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning ska den uppgiftsskyldige ange entreprenörens utländska beteckning, den utländska beteckningens typ och hemstaten. Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av arbetskraft ska man som entreprenörens uppgifter ange uppgifterna för det företag eller den företagare som hyrt ut arbetstagaren. 400 UDRAGETS ART N1

12 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 12 (17) Tillåtna värden 1 = Entreprenad 2 = Uthyrning av arbetskraft 3 = Underhållsarbete av kontinuerlig karaktär 300 ENTRERENÖRENS NAMN Huvudentreprenör / entreprenör / sidoentreprenör / underentreprenör / den som hyr ut arbetskraft. Företagets eller samfundets officiella namn eller personens officiella efternamn och förnamn, när personen är en enskild näringsidkare. 301 ENTRERENÖRENS FO-NUMMER eller FINLÄNDSKA ERSONBETECKNING A200 AN ENTRERENÖRENS UTLÄNDSKA BETECKNING AN ENTRERENÖRENS UTLÄNDSKA BETECKNINGSTY Tillåtna värden: 1 = Mervärdesskattenummer (s.k. AT-nummer) 2 = Utländskt handelsregisternummer 3 = TIN (nummer som används vid beskattningen utomlands) 4 = Utländsk personbeteckning 304 ENTRERENÖRENS HEMSTAT Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 305 NAMN Å ENTRERENÖRENS HEMSTAT Namnet på hemstaten ska anges om landskoden är XX. N1 A2 A35 Entreprenörens adress i hemstaten Kontaktpersons- och adressuppgifter för en finländsk eller utländsk entreprenör i Finland eller utomlands. Den uppgiftsskyldige ska ange namnet och telefonnumret för entreprenörens kontaktperson. Om entreprenörens finländska FO-nummer eller personbeteckning inte har angetts är också gatuadressen eller postboxen, postnumret, postanstalten och adressens landskod (eller landets namn) för entreprenören obligatoriska uppgifter. 306 ENTRERENÖRENS C/O-ADRESS I HEMSTATEN AN ENTRERENÖRENS GATUADRESS I HEMSTATEN Ange antingen gatuadress eller B. 308 ENTRERENÖRENS B I HEMSTATEN Ange antingen gatuadress eller B. AN100 AN9 309 ENTRERENÖRENS OSTNUMMER I HEMSTATEN AN ENTRERENÖRENS OSTANSTALT I HEMSTATEN AN190

13 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 13 (17) 311 ADRESSENS LANDSKOD FÖR ENTRERENÖREN Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. A2 312 LANDETS NAMN FÖR ENTRERENÖRENS ADRESS Namnet på hemstaten ska anges om landskoden är XX. 350 EFTERNAMN FÖR ENTRERENÖRENS 351 FÖRNAMN FÖR ENTRERENÖRENS 352 TELEFONNUMMER FÖR ENTRERENÖRENS Ska innehålla det internationella riktnumret, t.ex. Finlands riktnummer framför telefonnumret är A35 A200 A100 AN35 Anmälan om Ingen verksamhet för entreprenören i fråga Om verksamheten har avbrutits eller avslutats ändras uppgifterna om belopp i euro som gäller entreprenaden till frivilliga. Om någon av dessa uppgifter trots detta anges ska man följa reglerna för obligatoriska och frivilliga uppgifter för uppgiftsfält. 401 INGEN ERKSAMHET UNDER REDOISNINGSMÅNADEN FÖR ENTRERENADEN I FRÅGA Tillåtna värden: 1 = arbetet på byggarbetsplatsen har avbrutits tillfälligt 2 = arbetet på byggarbetsplatsen har avslutats N1 Uppgifter om entreprenaden För entreprenaden ska antingen det fakturerade eller betalda beloppet anges och dessutom entreprenadens totalbelopp. Entreprenadens start- och slutdatum är obligatoriska uppgifter. Om uppdragets art är underhållsarbete av kontinuerlig karaktär behöver dock inte entreprenadens slutdatum anges. Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av arbetskraft ska man som entreprenadens start- och slutdatum ange uppdragsavtalets start- och slutdatum. 402 OMÄND MOMS Tillämpandet av omvänd skattskyldighet. Tillåtna värden: 1 = ja 2 = nej. 403 ENTRERENADENS FAKTURERADE BELO Den fakturerade beloppet under redovisningsmånaden som inkluderar både varor och tjänster (utan moms, skattegrunden vid skattepliktiga prestationer). Om förskott har betalats ingår det inte i entreprenadens fakturerade belopp. N1 N15

14 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 14 (17) Anges i hela euro. Exempel: 403:17000 = euro. Om inget belopp har fakturerats ska värdet noll anges. Ett negativt belopp är tillåtet. 404 ENTRERENADENS BETALDA BELO Det betalda beloppet under redovisningsmånaden som inkluderar både varor och tjänster (utan moms, skattegrunden vid skattepliktiga prestationer). Om förskott har betalats ingår det inte i entreprenadens betalda belopp. Anges i hela euro. Exempel: 404:17000 = euro. Om inget belopp har betalats ska värdet noll anges. Också ett negativt belopp är tillåtet. 405 FÖRSKOTTSBETALNING restationer som betalats före entreprenaden inletts. Anges i hela euro. Exempel: 405:17000 = euro. Också ett negativt belopp är tillåtet. 406 DET TOTALA ENTRERENADBELOET Entreprenadbeloppet i sin helhet i enlighet med avtalet. Ange en uppskattning vid timfakturering eller årsavtal. Inkludera eventuella förskottsbetalningar i den här uppgiften. Anges i hela euro. Exempel: 406:17000 = euro. Också ett negativt belopp är tillåtet. 407 ENTRERENADENS STARTDATUM Formatet ddmmåååå. 408 ENTRERENADENS SLUTDATUM Formatet ddmmåååå. Slutdatumet kan inte vara tidigare än startdatumet. Om uppdragets art är underhållsarbete av kontinuerlig karaktär är entreprenadens slutdatum inte obligatoriskt. N15 N15 N15 N8 N8 Uppgift om när användandet av hyrd arbetskraft började enligt den som låter utföra hyrt arbete Den som låter utföra hyrt arbete måste ange datumet då den första hyrda arbetstagaren började arbeta för den som låter utföra hyrt arbete i Finland. Uppgiften är obligatorisk om uppdragets art är uthyrning av arbetskraft. 409 DATUM NÄR DEN FÖRSTA ARBETSTAGAREN BÖRJADE ARBETA Å DEN HÄR BYGGARBETSLATSEN Formatet ddmmåååå. 009 SLUTTECKEN FÖR ÅTERKOMMANDE DELUGIFTSGRU Uppgiftens värde = löpande nummer. N8 N8

15 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 15 (17) Entreprenadgivarens identifikationsuppgifter Entreprenadgivaren är parten för vilken den som är skyldig att lämna uppgifter själv verkar som entreprenör. Det rekommenderas att uppgifterna ges med ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning. Om entreprenadgivaren inte har ett finländskt FOnummer eller en finländsk personbeteckning rekommenderas det att entreprenadgivarens utländska beteckning, den utländska beteckningens typ och hemstaten anges. Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av arbetskraft avses med entreprenadgivarens uppgifter uppgifterna för det företag till vilket den som låter utföra hyrt arbete har vidareförmedlat hyrd arbetskraft. 450 ENTRERENADGIARENS NAMN Byggherre / beställare / huvudentreprenör / entreprenör / sidoentreprenör / underentreprenör, av vilken den uppgiftsskyldige har fått entreprenaden Företagets eller samfundets officiella namn eller personens officiella efternamn och förnamn, när personen är en enskild näringsidkare. 451 ENTRERENADGIARENS FO-NUMMER eller FINLÄNDSKA ERSONBETECKNING 452 ENTRERENADGIARENS UTLÄNDSKA BETECKNING 453 ENTRERENADGIARENS UTLÄNDSKA BETECKNINGSTY Tillåtna värden: 1 = Mervärdesskattenummer (s.k. AT-nummer) 2 = Utländskt handelsregisternummer 3 = TIN (nummer som används vid beskattningen utomlands) 4 = Utländsk personbeteckning 454 ENTRERENADGIARENS HEMSTAT Landskod enligt koduppsättningen ISO , t.ex. DE = Tyskland och SE = Sverige. Om det inte går att hitta landskoden ska du använda koden XX. 455 NAMN Å ENTRERENADGIARENS HEMSTAT Hemstatens namn ska anges om landskoden är XX. AN200 AN13 AN30 N1 A2 A Avslutningskod. ostens löpande numrering. N8 ostens löpande nummer i filen (t.ex. 999:1, 999.2, 999:3, 999:12573). 6 KONTAKT I TEKNISKA FRÅGOR Frågor i elektroniskt format:

16 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 16 (17) BILAGA 1: Exempel på hur kod:uppgiftsparen skapas för entreprenadposten I det fiktiva exemplet för filen för lämnande av uppgifter om entreprenader finns entreprenadposterna SRAKYHT och SURAKKA (000). I exemplet finns en fil med sammanlagt 3 poster. I exemplet är den uppgiftsskyldige Uppgiftsskyldig Abp, som för första gången (med grundanmälan) lämnar entreprenaduppgifter om 2 byggarbetsplatser, som vardera har 2 entreprenörer. FILEN: 000:SRAKYHT 100: 087: : : :07 020:Uppgiftsskyldig Abp Uppgifter om den som är skyldig att lämna uppgifter 010: :Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson 201:Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson 202: :1 000:SURAKKA 010: Identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige 200:Kontaktpersonens efternamn --Den uppgiftsskyldiges kontaktperson för byggarbetsplatsen i fråga (t.ex. en byggmästare) 201:Kontaktpersonens förnamn 202: :TA-FI-TIEOY0001-B Byggarbetsplatsens uppgifter 251: :2 Sammanlagt 2 st. uppgifter om entreprenader (här bredvid varandra för att göra det lättare att läsa) 400:1 Den första entreprenörens uppgifter om 400:1 Den andra entreprenörens uppgifter om entreprenaden entreprenaden 300:Entreprenadföretag A Ab 300:Entreprenadföretag B Ab 301: : :Efternamn för entreprenör A:s kontaktperson 350:Efternamn för entreprenör B:s kontaktperson 351:Förnamn för entreprenör A:s kontaktperson 351:Förnamn för entreprenör B:s kontaktperson 352: : :1 402:1 403: : : : : : : : :1 009:2 999:2

17 SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 17 (17) 000:SURAKKA 010: Identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige 200:Kontaktpersonens efternamn Den uppgiftsskyldiges kontaktperson för byggarbetsplatsen i fråga (t.ex. en byggmästare) 201:Kontaktpersonens förnamn 202: :TA-FI-TIEOY0002-B Byggarbetsplatsens uppgifter 251: :2 Sammanlagt 2 st. uppgifter om entreprenader (här bredvid varandra för att göra det lättare att läsa) 400:1 Den första entreprenörens uppgifter om 400:1 --Den andra entreprenörens uppgifter om entreprenaden entreprenaden 300:Entreprenadföretag C Ab 300:Entreprenadföretag D Ab 301: : :Efternamn för entreprenör C:s kontaktperson 350:Efternamn för entreprenör D:s kontaktperson 351:Förnamn för entreprenör C:s kontaktperson 351:Förnamn för entreprenör D:s kontaktperson : :1 402:1 403: : : : : : : : :1 009:2 999:3

Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader

Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader SKATTEFÖRALTNINGEN 23.11.2015 A48/200/2014 ersion1.4h Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om entreprenader ostbeskrivning SRAKYHT och SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare

Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare SKATTEFÖRALTNINGEN 03.10.2014 A76/200/2013 version 1.2H Skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande / Uppgifter om arbetstagare OSTBESKRINING SRAKYHT och STYONTE SKATTEFÖRALTNINGEN OSTBESKRINING 2 (19)

Läs mer

De nya skyldigheterna vid byggande

De nya skyldigheterna vid byggande De nya skyldigheterna vid byggande Skatteförvaltningen 1 Teman som behandlas Grunder i att lämna uppgifter om entreprenader och arbetstagare Om vad ska uppgifter lämnas? Vem ansvarar för att uppgifterna

Läs mer

ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL)

ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 version 1.1. ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL)

ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 version 1.0. ÅRSANMÄLAN RÄNTOR SOM OMFATTAS AV KÄLLSKATT PÅ RÄNTEINKOMST (VSKTVYSL) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARNAS FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGAR. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017

DIREKTÖVERFÖRING AV BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARNAS FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGAR. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 15.8.2016 Personbeskattningens styrningsoch utvecklingsenhet A103/200/2016 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARNAS FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGAR Postbeskrivning

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017

ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 ÅRSANMÄLAN Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE) POSTBESKRIVNING för år 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 3 KORRIGERING

Läs mer

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE Kristel Pynnönen, jurist Fastighetsförbundet Vad är det fråga om? Bekämpning av grå ekonomi Lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) 15bd, skatteförvaltningens

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN A42/200/2015 version 1.0. OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL

SKATTEFÖRVALTNINGEN A42/200/2015 version 1.0. OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A42/200/2015 version 1.0 ÅRSANMÄLAN OM PRESTATIONER SOM OMFATTAS AV ISkL RÄNTOR OCH EFTERMARKNADSGOTTFÖRELSER FONDANDELAR OCH ÅRLIG AVKASTNING SOM BETALAS TILL AVKASTNINGSANDELAR

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN A47/200/2016 version 1.2

SKATTEFÖRVALTNINGEN A47/200/2016 version 1.2 SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A47/200/2016 version 1.2 ÅRSANMÄLAN OM DIVIDENDER SAMMANDRAG (VSOSVYHT) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 3 KORRIGERING

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Uppgifter om lån och räntor (Kreditinstitut och finansiella institut, försäkringsanstalter,

ÅRSANMÄLAN Uppgifter om lån och räntor (Kreditinstitut och finansiella institut, försäkringsanstalter, SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A138/200/2015 version 3.2 ÅRSANMÄLAN er om lån och räntor (Kreditinstitut och finansiella institut, försäkringsanstalter, kommuner och arbetsgivare) Postbeskrivning för år

Läs mer

Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat

Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat INNEHÅLL 1 Allmänt om hur man korrigerar uppgifter i framtiden...

Läs mer

ÖVERLÅTELSESKATTEDEKLARATION (6012r) Aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag

ÖVERLÅTELSESKATTEDEKLARATION (6012r) Aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag ÖVERLÅTELSESKATTEDEKLARATION (6012r) Aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag POSTBESKRIVNING INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 1.1 Begränsningar... 2 2 GILTIGHET... 3 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET...

Läs mer

ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SAMMANDRAG (VSOSVYHT)

ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SAMMANDRAG (VSOSVYHT) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A44/200/2016 version 1.2 ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SAMMANDRAG (VSOSVYHT) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET...

Läs mer

ANMÄLNING AV FÖPL- OCH LFÖPL- ARBETSINKOMST TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN

ANMÄLNING AV FÖPL- OCH LFÖPL- ARBETSINKOMST TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN Bemyndigande Datum 152 2 mom. 2 punkten i lagen om pension för företagare 15.8.2016 (1272/2006) 146 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) Giltighet Diarienummer 15.8.2016

Läs mer

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6)

SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SKATTEDEKLARATION; SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINARG, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON M.M. (6) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ANNAN SKATT PÅ EGET INITIATIV (VSRMUUKV)

DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ANNAN SKATT PÅ EGET INITIATIV (VSRMUUKV) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A89/200/2016 1.0 DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ANNAN SKATT PÅ EGET INITIATIV (VSRMUUKV) POSTBESKRIVNING INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A46/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst.

ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst. SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A133/200/2015 version 1.11 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst Postbeskrivning

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A128/200/2015 version 2.10 ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 2.1 Egentlig årsanmälan

Läs mer

ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR

ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A141/200/2015 version 2.11 ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS OCH ARBETSLÖSHETSKASSORNAS ÅRSANMÄLAN OM MEDLEMSAVGIFTER TILL FACKFÖRENING- AR OCH ARBETSLÖSHETSKASSOR POSTBESKRIVNING

Läs mer

UTREDNING AV DELÄGARE I EN NÄRINGSSAMMANSLUTNING (35)

UTREDNING AV DELÄGARE I EN NÄRINGSSAMMANSLUTNING (35) UTREDNING AV DELÄGARE I EN NÄRINGSSAMMANSLUTNING (35) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHETSTID... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 2 4 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING... 2 5 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K)

HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K) HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 3 KORRIGERING AV UPPGIFTER... 2 4 GILTIGHET... 2 5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER... 2 6 ÄNDRINGAR

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER FÖR LÖN. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER FÖR LÖN. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 15.8.2016 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A102/200/2016 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER FÖR LÖN Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A132/200/2015 version 1.7 ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse Postbeskrivning för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT...

Läs mer

ÅRSANMÄLAN ARBETSLÖSAS ERSÄTTNINGSDAGAR (Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndighet)

ÅRSANMÄLAN ARBETSLÖSAS ERSÄTTNINGSDAGAR (Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndighet) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A142/200/2015 version 2.11 ÅRSANMÄLAN ARBETSLÖSAS ERSÄTTNINGSDAGAR (Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndighet) POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER ALLMÄNT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER ALLMÄNT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE. Postbeskrivning för förskottsuppbördsåret 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 15.8.2016 Personbeskattningsenhetens Styrnings och utvecklingsenhet A100/200/2016 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER ALLMÄNT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SPECIFIKATION (VSOKERIE)

ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SPECIFIKATION (VSOKERIE) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A44/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT FRÅN ANDELSLAG SPECIFIKATION (VSOKERIE) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET...

Läs mer

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62)

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHET... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN A148/200/

SKATTEFÖRVALTNINGEN A148/200/ SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A148/200/2016 1.3 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räk-nas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) POSTBESKRIVNING

Läs mer

DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ARBETSGIVARPRESTATIONER (VSRTASKV)

DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ARBETSGIVARPRESTATIONER (VSRTASKV) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A88/200/2016 1.0 DEKLARATION AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV, UPPGIFTER OM ARBETSGIVARPRESTATIONER (VSRTASKV) POSTBESKRIVNING INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 INNEHÅLL ÅRSANMÄLAN Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) POSTBESKRIVNING

Läs mer

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62)

SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 SPECIFIKATION AV RESERVERINGAR, VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV FÖRSLITNING UNDERKASTADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (62) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

KONTROLL AV FÖRSKOTTSUPPBÖRDSREGISTRERING OCH KONTROLL AV MOMSSKYLDIGHET

KONTROLL AV FÖRSKOTTSUPPBÖRDSREGISTRERING OCH KONTROLL AV MOMSSKYLDIGHET SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.1.2016 version 1.1 KONTROLL AV FÖRSKOTTSUPPBÖRDSREGISTRERING OCH KONTROLL AV MOMSSKYLDIGHET POSTBESKRIVNING 2(7) INNEHÅLL ÄNDRINGSHISTORIA... 3 1 ALLMÄNT... 3 2 ELEKTRONISK FÖRMEDLING

Läs mer

Nya skyldigheter vid byggande. Skatteförvaltningen

Nya skyldigheter vid byggande. Skatteförvaltningen Nya skyldigheter vid byggande Skatteförvaltningen Ämnen som behandlas 1. Bakgrundsinformation 2. Skyldigheten att lämna uppgifter om byggande Uppgifter om entreprenader Uppgifter om arbetstagare Lämna

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN A148/200/

SKATTEFÖRVALTNINGEN A148/200/ SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 ÅRSANMÄLAN Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räk-nas som kapitalinkomst (VSOSLAIE) POSTBESKRIVNING

Läs mer

HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K)

HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K) HYRESINKOMSTER, FASTIGHET (7K) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ÖVERSIKT... 2 2 GILTIGHETSTID... 2 3 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 2 4 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING... 2 5 KONTROLLER... 4 6 ANMÄRKNINGAR... 5 Ändringshistoria

Läs mer

Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2016 som lämnats in elektroniskt i form av en fil

Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2016 som lämnats in elektroniskt i form av en fil Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2016 som lämnats in elektroniskt i form av en fil 1 ALLMÄNT Tidtabellen ändras för korrigering av årsanmälningar. I det nya förfarandet görs korrigeringen genom

Läs mer

Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter

Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter Anvisning 1 (5) Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter Månadsanmälningsteknik Anvisning 2 (5) 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka Pensions-Fennias kunder kan lämna inkostanmälningar

Läs mer

ANMÄLAN AV UPPGIFTER SOM AVSES I 28 A I LAGEN OM SKATT PÅ ARV OCH GÅVA POSTBESKRIVNING

ANMÄLAN AV UPPGIFTER SOM AVSES I 28 A I LAGEN OM SKATT PÅ ARV OCH GÅVA POSTBESKRIVNING SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.2.2013 157/36/2010 version 1.1 ANMÄLAN AV UPPGIFTER SOM AVSES I 28 A I LAGEN OM SKATT PÅ ARV OCH GÅVA POSTBESKRIVNING 2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 3 2 POST MED FAST LÄNGD... 4 3 POSTBESKRIVNING...

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) BESKRIVNING AV POSTERNA I STATISTIKDEKLARATION FÖR INTERNHANDELN (INTRASTAT) INFÖRSEL / UTFÖRSEL 1. Inledning Anvisningarna för statistikföring

Läs mer

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) BESKRIVNING AV POSTERNA I STATISTIKDEKLARATION FÖR INTERNHANDELN (INTRASTAT) INFÖRSEL / UTFÖRSEL 1. Inledning Anvisningarna för statistikföring

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj Välj Bra länkar Välkommen att beställa en nybyggnadskarta med hjälp av denna tjänst. Du måste känna till Fastighetens beteckning (https://butiken.metria.se/fsokalla/). Kontakta gärna din kommun om du har

Läs mer

POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN

POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN Anvisningar för elektronisk anmälan enligt årsanmälningsteknik Version 2.0-1.1.2012 (uppdaterad 2015) Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tel. 010 284 3719 www.ilmarinen.fi

Läs mer

Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet

Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet Kundmeddelande 4.11.2014 Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet har uppdaterats Postbeskrivningen för TYVI-gränssnittet har uppdaterats med uppgifter

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter

Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter Anvisning 1 (9) Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter Årsanmälningsteknik 1.1.2012 Anvisning 2 (9) 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.

Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet. INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER

ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER Anvisning 1 (7) ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka Pensions-Fennias kunder kan lämna inkomstanmälningar

Läs mer

HANTERING AV ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE INOM VATTENFALL SERVICES

HANTERING AV ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE INOM VATTENFALL SERVICES HANTERING AV ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE INOM VATTENFALL SERVICES INFORMATION FÖR VERKSAMMA NÄRINGSIDKARE PÅ BYGGARBETSPLATSEN T.EX. UNDERENTREPRENÖRER 1(10) version 0.93 2017-03-27 Information om användande

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation Välj Bra länkar Med denna tjänst kan du anmäla dig som kontrollansvarig i ett pågående ärende. För att kunna använda tjänsten måste du känna till ärendets nummer och fastighetens beteckning - något som

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE)

ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE) ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE) POSTBESKRIVNING 2016 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 KORRIGERING AV UPPGIFTER... 2 GILTIGHET... 2 DATAFLÖDESKOMBINATIONER...

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1(6) Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1 Data och datamedium Uppgifterna översänds i en fil som består av poster av olika längd. Fälten i posterna skiljs åt med semikolon

Läs mer

Stockholm den 8 april 2014

Stockholm den 8 april 2014 R-2014/0296 Stockholm den 8 april 2014 Till Finansdepartementet Fi2013/207 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 februari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Minskat svartarbete

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst

ÅRSANMÄLAN Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2015 A152/200/2014 version 2.11 ÅRSANMÄLAN Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst POSTBESKRIVNING för år 2015 INNEHÅLL 2 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE)

ÅRSANMÄLAN Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A47/200/2016 version 1.3 ÅRSANMÄLAN Prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) POSTBESKRIVNING 2017 Innehåll 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skatteförvaltningen

Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skatteförvaltningen Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Vem är skyldig att lämna uppgifter? Den huvudsakliga genomföraren lämnar centraliserat uppgifterna

Läs mer

ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE)

ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 version 1.0. ÅRSANMÄLAN OM PENSIONER OCH FÖRMÅNER (VSELERIE) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 3 KORRIGERING AV UPPGIFTER...

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Virkesköparens årsanmälningsuppgifter

ÅRSANMÄLAN Virkesköparens årsanmälningsuppgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2015 A162/200/2014 ÅRSANMÄLAN Virkesköparens årsanmälningsuppgifter POSTBESKRIVNING för år 2015 INNEHÅLL 2 1 NYTT I ÅR... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POSTMODELLERNA... 5 3.1 Post med fast

Läs mer

Enhetlig utformning av lägenhetsnummer

Enhetlig utformning av lägenhetsnummer RED O G Ö RELSE Dnr 502-2000/1151 2000-10-20 Dnr 9490-00/100 1 (12) Enhetlig utformning av lägenhetsnummer Regeringens dnr Ju2000/2292/F 1 Sammanfattning Vi föreslår att det informationsbärande lägenhetsnumret

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL)

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare. Du ska komma till Finland

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande Den juridiska personens uppgifter Officiellt namn ANSÖKAN OM REGISTRERING SOM OMBUD (juridisk person) FO-nummer Bilaga A1 Gatuadress Postnummer Postanstalt Hemort Uppgifter om ombudsverksamheten Den ansvariga

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Kommunalvalet 2012 valdatafiler

Kommunalvalet 2012 valdatafiler 27.9.2012 Kommunalvalet 2012 valdatafiler Data om partier och andra grupper som uppställer kandidater Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 02951 6001 09 1606

Läs mer

Dragningssystemet. Filbeskrivning för osigillerad resultatfil från premieobligationsdragning. Version 1.2

Dragningssystemet. Filbeskrivning för osigillerad resultatfil från premieobligationsdragning. Version 1.2 Dragningssystemet Filbeskrivning för osigillerad resultatfil från Version 1.2 Datum Ändrat av Version Kommentar 2011-04-05 uljo 1.0 Första version 2011-11-15 uljo 1.1 Lagt till information om filnamnsregler

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet

Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet Tjänstebeskrivning Konvertering av kontonummer till IBANformat och kontroll av kontonas giltighet 15.11.2012 Tjänsten är avsedd för både konvertering av kontonummer till IBAN-format och kontroll av giltighetstiden

Läs mer

Forhandsbesked. Bra länkar. I vilken roll söker du. Förhandsbesked. Välj. Välkommen att ansöka om förhandsbesked.

Forhandsbesked. Bra länkar. I vilken roll söker du. Förhandsbesked. Välj. Välkommen att ansöka om förhandsbesked. Välj Bra länkar Välkommen att ansöka om förhandsbesked. Genom att ansöka ber du kommunen göra en enkel prövning ifall en bygglovspliktig åtgärd får utföras på önskad plats. Efter ett positivt besked måste

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret,

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form vid rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning

Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form vid rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning FINANSINSPEKTIONEN Billaga/Anvisning 101.9 1 (5) Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form vid rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning 1 Datamedium, filer och data Som

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut...

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut... Lunchkort Webbtjänst Införande av tjänsten och definitioner 1.1.2012 1. Logga in och välja företag... 2 2. Skapa och ta bort företagskonton och underkonton... 3 3. Lägga till företagsanvändare i Lunchkort

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer