DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Enhet 15 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr SÖKANDE Dustin Sverige AB, Ombud: Advokaterna Mikael Björkman och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box Stockholm MOTPART Kammarkollegiet Statens inköpscentral Box Stockholm SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår Dustin AB:s ansökan. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:30

2 2 YRKANDEN M.M. Kammarkollegiet, Statens inköpscentral (Kammarkollegiet) genomför en upphandling av programvaror och tjänster som stödjer avropande myndighetens it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet (dnr ). Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). I tilldelningsbeslut den 14 januari 2015 har Kammarkollegiet beslutat att teckna ramavtal med sex andra anbudsgivare än Dustin Sverige AB (Dustin). Dustin yrkar att förvaltningsrätten ska förordna att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts. Rättelse ska vidtas genom att en ny granskning av anbuden görs varvid Dustins anbud ska tilldelas full poäng avseende kravet i punkt i förfrågningsunderlaget vid utvärderingen och anbuden av Cygate AB, Redbridge AB, Cybercom Swden AB och Redpill Linpill AB ska förkastas. Om förvaltningsrätten inte skulle finna skäl att förkasta Redbridges AB:s anbud ska rättelse avseende detta anbud i andra hand ske genom att anbudet inte tilldelas någon poäng avseende kravet i punkt i förfrågningsunderlaget vid utvärderingen. Dustin kom på sjunde plats efter Kammarkollegiets utvärdering av de inkomna anbuden. Av tilldelningsbeslutet framgår att Kammarkollegiet tilldelat de första sex leverantörerna kontrakt i upphandlingen. Anbuden från Cybercom, Redbridge och Redpill (som tilldelats kontrakt) skulle rätteligen ha förkastats eftersom de inte uppfyllde skallkraven i upphandlingen. Redan om ett av de förstnämnda tre anbuden hade förkastats hade Dustin blivit en av de sex leverantörer som tilldelas kontrakt i upphandlingen. Dustin riskerar således att lida skada på grund av Kammarkollegiets beslut att utvärdera dessa anbud. Vidare har Kammarkollegiet felaktigt ansett att Dustins anbud inte uppfyllt ett av börkraven i upphandlingen och därför tilldelat Dustin en för låg poäng vid

3 3 utvärderingen. Om Kammarkollegiet hade tilldelat Dustin poäng avseende det aktuella kravet hade Dustin fått samma poäng som de sex leverantörer som tilldelats kontrakt i upphandlingen. Dustin hade då haft möjlighet att tilldelas kontrakt. Dustin riskerar således att lida skada även på grund av Kammarkollegiets beslut att inte tilldela Dustins anbud full poäng vid utvärderingen. Kammarkollegiet har även felaktigt ansett att Redbridges anbud uppfyllt ett börkrav i upphandlingen och därför tilldelat Redbridge en alltför hög poäng vid utvärderingen. Om Kammarkollegiet hade tilldelat Redbridge en lägre poäng vid utvärderingen hade Dustin haft samma poäng som denna anbudsgivare (dvs. även om Dustins poäng inte hade justerats). Dustin hade då haft möjlighet att tilldelas kontrakt i upphandlingen. Dustin riskerar således att lida skada även på grund av Kammarkollegiets felaktiga poängsättning av Redbridges anbud. Kammarkollegiet anser att ansökan om överprövning ska avslås. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Enligt 1 kap. 9 LOU ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. I 16 kap. 6 LOU anges att om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts. Förvaltningsrätten ska pröva hur Kammarkollegiet har utvärderat Dustins anbud respektive ett antal andra anbud från andra anbudsgivare och om denna utvärdering innehåller någon överträdelse av LOU eller dess

4 4 principer. Förvaltningsrätten kan vid denna prövning inte ikläda sig den upphandlande myndighetens roll. Det är den upphandlande myndigheten som får anses bäst lämpad att utvärdera anbuden utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget (jfr Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr ). Vid upphandlingar av tjänster där utvärderingen måste vila på skönsmässiga bedömningar får den upphandlande myndighetens värdering godtas om det inte finns uppenbara skäl till en annan bedömning (jfr Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 5-09). Frågan om Dustins anbud uppfyller krav i förfrågningsunderlaget Punkt i förfrågningsunderlaget innehåller kravet Anbudsgivaren bör erbjuda it-support som kundunik tjänsteleverans. Av punkten framgår att anbudsgivaren ska beskriva den kundunika tjänsteleveransen, ange ingående programvaras eller programvarors namn samt ange vilka typer av konsulttjänster som ingår, allt i fritextsvar. Kammarkollegiet har inte tilldelat Dustin poäng avseende kravet med motiveringen att de konsulttjänster som Dustin erbjudit inte ryms inom upphandlingsföremålet. Frågan i målet är om Dustin genom sin beskrivning i anbudet i punkt erbjudit sådant som utifrån förfrågningsunderlagets lydelse inte ingår i upphandlingsföremålet, och om Kammarkollegiet därmed haft rätt att inte tilldela bolaget några poäng avseende punkt Dustin har anfört att bolaget uppfyller kravet och därmed rätteligen borde tilldelas en högre poäng vid utvärderingen. De tjänster som Dustin beskriver i sitt svar motsvarar de tjänster Kammarkollegiet exemplifierat, men anger mer specifikt deras omfattning och relevans för itsupporttjänsten. Enligt kravets ordalydelse kan tjänsterna vara av i stort sett vilket slag som helst. Inte heller Kammarkollegiets svar under anbudstiden stipulerar att de i punkt erbjudna konsulttjänsterna ska

5 5 vara av något visst slag. I svaret anges endast att tjänsterna kan vara av det slag som anges i punkt 1.3.2, inte att de ska vara det. De tjänster Dustin offererat utgör inte bemanningstjänster. De konsultjänster Dustin offererat ingår i de tjänster som är aktuella för upphandlingen och avser hanteringen av ServiceNow, dvs. hanteringen av den kundunika tjänsteleveransen. I punkt i förfrågningsunderlaget definieras en kundunik tjänsteleverans som en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, lagring av data, systemutveckling, support och förvaltning. Dustin har i sitt anbud angett att hantering av arbetsorder och behörighetshantering erbjuds som konsulttjänster, vilka konsulttjänster ryms inom förvaltning. Dustin har vidare angett att användarsupport och support på plats erbjuds, vilka tjänster ryms inom support. Kammarkollegiet har anfört att bemanningstjänster (dvs. personal) inte ingår i upphandlingen. Upphandlingen avser programvaror med tillhörande väl definierade konsulttjänster. Vilka konsulttjänster som omfattas av upphandlingen framgår i punkt Upphandlingsföremålet i förfrågningsunderlaget. Kammarkollegiet har även i sitt svar på en fråga som kom in under anbudstiden uttryckligen klargjort att bemanning av itsupporten inte ingår, utan att kund bemannar it-supporten själv. Med beaktande av förfrågningsunderlaget och ovanstående svar på inkommen fråga framgår det uttryckligen vilka konsulttjänster som ingår. Dustin har trots det erbjudit bemanningstjänster. Dustin har inte redovisat efterfrågad information och har rätteligen inte erhållit några poäng. Förvaltningsrättens bedömning Av punkten i förfrågningsunderlaget framgår att upphandlingsföremålet är programvaror och tjänster som i första hand stödjer en itavdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och

6 6 informationssäkerhet. Det anges vidare i punkten att det som omfattas av upphandlingen är Installation och konfiguration, Licensrådgivning, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test samt Utbildning. Konsulttjänsterna beskrivs närmare i bilaga Avropsregler. Förvaltningsrätten anser att det av förfrågningsunderlaget framgår att bemanningstjänster av it-supporten inte ingår i upphandlingsföremålet. Vidare har Kammarkollegiet i Frågor och svar ytterligare förtydligat att bemanningstjänster inte ingår i begreppet kundunik tjänsteleverans. I sitt anbud har Dustin angett att konsulttjänster som bl.a. ingår i dess anbud är användarsupport (arbetsstationer, mobila enheter, incidenthantering på plats) och support på plats. Av ordalydelsen framstår det, enligt förvaltningsrättens mening, som att Dustin erbjuder tjänster som inte ryms inom upphandlingsföremålet och därmed inte uppfyller kravet i punkt Kammarkollegiet har därmed haft fog för sin bedömning att Dustin inte ska tilldelas poäng avseende det aktuella kravet. Det framgår inte i målet att Kammarkollegiet genom sin utvärdering har brutit mot principerna i LOU. Frågan om Redbridges anbud uppfyller krav i förfrågningsunderlaget Kompetens inom systemövervakning Av punkt i förfrågningsunderlaget framgår att anbudsgivaren ska erbjuda minst en programvara för systemövervakning för installation i kunds it-miljö. Av punkt framgår att anbudsgivaren bör erbjuda minst en programvara för systemövervakning med öppen källkodslicens. Av punkt framgår att, för att styrka att anbudsgivaren har kompetens gällande angiven programvara, anbudsgivaren ska redovisa en konsult som kan utföra konsultjänsten Test av angiven programvara i något av kraven Systemövervakning eller Systemövervakning med öppen källkodslicens.

7 7 Dustin har anfört att då Redbridge angett flera systemvaror under punkterna och men enbart konsult för en av systemvarorna under punkt så uppfyller Redbridge inte kravet på att redovisa konsultkompetens i punkt Av förfrågningsunderlaget framgår inte att det är tillräckligt att redovisa konsultkompetens för endast en programvara när flera programvaror har angetts. Kammarkollegiet har därmed godkänt Redbridges anbud i strid med LOU. Kammarkollegiet har anfört att kraven i punkt i förfrågningsunderlaget är kopplade till varandra. Bolagets påstående att anbudsgivaren måste erbjuda en konsult för varje programvara de angett i punkt och stämmer inte och har inget stöd i förfrågningsunderlaget. Det räcker att anbudsgivaren redovisar kompetens för en programvara. Redbridge har redovisat en konsult som kan utföra konsulttjänsten Installation och konfiguration samt en konsult som kan utföra konsulttjänsten Test av angiven programvara avseende Systemövervakning. Redbridge uppfyller således aktuellt krav. Förvaltningsrättens bedömning Av punkt och i förfrågningsunderlaget framgår att det är krav på att ange minst en programvara för systemövervakning och minst en programvara för systemövervakning med öppen källkodslicens. Att anbudsgivare angett fler programvaror än de efterfrågade två har inte påverkat poängsättningen. Förvaltningsrätten anser att punkt i förfrågningsunderlaget enbart innebär krav på konsultkompetens för en av de i anbudet angivna programvarorna. Redbridge har angett minst en programvara samt konsultkompetens för denna. Bolaget har således uppfyllt kravet. Förvaltningsrätten finner ingen brist på likabehandling eller transparens vid utvärderingen av detta kriterium.

8 8 Konsults kompetensnivå Av punkt i förfrågningsunderlaget framgår att för att styrka anbudsgivarens kompetens gällande angiven programvara ska anbudsgivaren redovisa två konsulter som kan utföra vissa i punkten angivna konsulttjänster. Av kravet framgår att konsulter ska ha lägst kompetensnivå 4 enligt viss definition. Dustin har anfört att då Redbridge har angett två konsulter men enbart en av konsulternas kompetensnivå har Redbridge inte uppfyllt kravet. Kammarkollegiet har anfört att de inte begärt in något verifikat avseende kompetensnivå. För att uppfylla kravet är det således tillräckligt att ange namn på konsulten. Kammarkollegiet har genomgående godkänt samtliga konsulter som erbjudits om inget framgår som påvisar att konsulten inte skulle uppfylla eventuellt krav på kompetensnivå. Förvaltningsrätten bedömning Av punkt i förfrågningsunderlaget kan utläsas att anbudsgivarna ska ange namnet på konsulten och konsultens kompetensnivå (nivå 4 eller 5). Av Redbridges anbud framgår att bolaget, avseende den ena konsulten, enbart angett namnet och inte huruvida han har kompetensnivå 4 eller 5. Av punkten framgår emellertid att kravet innebär att konsult ska ha lägst kompetensnivå 4 och att anbudsgivaren verifierar det genom att beskriva ett uppdrag som namngiven konsult genomfört. Redbridge har beskrivit ett uppdrag för den aktuella konsulten och således verifierat att kravet är uppfyllt. Förvaltningsrätten finner mot ovan angiven bakgrund att Kammarkollegiets bedömning att Redbridge, genom att ange namn på konsulten och beskriva uppdraget, har uppfyllt kravet inte strider mot principerna i LOU.

9 9 Förtydligande/komplettering Dustin har anfört att Kammarkollegiet efter tilldelningsbeslut begärt in ett förtydligande från Redbridge avseende konsults kompetensnivå, och då fått uppgift om denne. Då uppgift om konsultens kompetensnivå helt saknas i Redbridges anbud utgör de i efterhand lämnade uppgifterna ny information som tillförts i strid med LOU. Kammarkollegiet har därmed inte haft rätt att beakta de lämnade uppgifterna om konsults kompetensnivå. Kammarkollegiet har anfört att anledningen till förtydligandet grundar sig i bolagets påstående, att den av Redbridge erbjudna konsulten inte skulle uppfylla den lägsta av de två angivna kompetensnivåerna. Redbridge har i överensstämmelses med kravet bekräftat att redovisad konsult har kompetensnivå 4. Förtydligandet kan inte på något sätt anses som ny information då anbudsgivaren enbart bekräftar det som redan framgår av anbudet. Förvaltningsrättens bedömning En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande eller en anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet (9 kap. 8 första stycket LOU). Av andra stycket samma paragraf framgår att myndigheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Redbridge har i sitt anbud, genom att beskriva ett uppdrag som namngiven konsult genomfört, i enlighet med förfrågningsunderlaget verifierat att konsulten uppfyller efterfrågad lägsta nivå. Kammarkollegiet har inte begärt in några verifikat avseende kompetensnivå utan genomgående godkänt samtliga konsulter som erbjudits om inget framgår som påvisar att

10 10 konsulten inte skulle uppfylla kravet på kompetensnivå. Den av Kammarkollegiet begärda kompletteringen grundar sig på uppgifter från Dustin, som framförts efter tilldelningsbeslutet, om att konsulten inte uppfyller kravet. Redbridge har i förtydligandet bekräftat att konsulten uppfyller efterfrågad lägsta nivå. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att någon ny information inte har tillförts anbudet och att Kammarkollegiet har begärt in förtydligandet utan att bryta mot LOU. Kompetens inom intrångsdetektering och databaser I punkterna och i förfrågningsunderlaget ska anbudsgivare erbjuda minst en programvara för Intrångsdetektering respektive bör erbjuda minst en programvara för Intrångsdetektering med öppen källkodslicens. Redbridge har härvid angett två olika programvaror under respektive punkt. I punkt i förfrågningsunderlaget anges att, för att styrka att anbudsgivare har kompetens gällande angiven programvara, anbudsgivaren ska redovisa en konsult som kan utföra Installation och konfiguration av intrångsdetektering som är angiven i kraven Intrångsdetektering och Intrångsdetektering med öppen källkodslicens. Det anges vidare att kraven verifieras genom att anbudsgivaren beskriver ett uppdrag som namngiven konsult genomfört och som innefattar installation och konfiguration av angiven programvara. Rebridge har härvid angett ett uppdrag och en namngiven konsult avseende de två programvaror som i tidigare punkter angetts. I punkt Databas ska anbudsgivare erbjuda minst en databas och i punkt Databas med öppen källkodslicens bör anbudsgivaren erbjuda en databas med öppen källkodslicens. Redbridge har för uppfyllandet av kraven angett flera olika databaser. I punkt ska anbudsgivare ange en konsult med kompetens inom den angivna databasen i något av kraven Databas eller Databas med öppen källkodslicens.

11 11 Redbridge har redovisat konsultkompetens för en av de databaser som bolaget angett i både punkt och punkt Dustin har anfört att enligt förfrågningsunderlagets lydelse måste Redbridge ange en konsult för varje programvara respektive databas som Redbridge har angett under punkt och samt och Kammarkollegiet har anfört att kraven i punkt i förfrågningsunderlaget är kopplade till varandra. Redbridge har redovisat en konsult som kan utföra installation och konfiguration av intrångsdetektering av den i anbudet angivna programvaran. Redbridge uppfyller således aktuellt krav. Kraven i punkt i förfrågningsunderlaget är också kopplade till varandra. Redbridge har redovisat en konsult som kan utföra konsulttjänsten migrering av data från eller till angiven databas. Redbridge uppfyller således aktuellt krav. Förvaltningsrätten bedömning Av ovan refererade punkter i förfrågningsunderlaget framgår att det endast är krav på att ange en programvara respektive en databas. Att anbudsgivare angett flera programvaror eller flera databaser har inte påverkat poängsättningen. Förvaltningsrätten anser att punkterna och i förfrågningsunderlaget inte innebär att det krävs att anbudsgivare erbjuder en konsult för varje programvara respektive för varje databas som anbudsgivaren har angett i anbudet. Förvaltningsrätten finner ingen brist på likabehandling eller transparens vid utvärderingen av detta kriterium. Annans kapacitet För att uppfylla ett krav i upphandlingen har Redbridge åbropat en underleverantörs kompetens, genom att bifoga bilagan Underleverantör.

12 12 Dustin anför att då bilagan inte är korrekt ifyllt på det sätt krävs enligt punkt i förfrågningsunderlaget får underleverantörens kompetens inte åberopas av Redbridge, och Redbridge skulle rätteligen inte ha erhållit någon poäng avseende kravet i punkt vid utvärderingen. Redbridge har bifogat bilagan Underleverantör till sitt anbud, men i bilagan har inget av alternativen under rubriken Vad bistås anbudsgivaren med? kryssats för. Det saknas därmed uppgift om vilken slags tjänst underleverantören eventuellt kommer att bistå Redbridge med. Kammarkollegiet anför att i punkt 3.2.6, Åberopande av andra företags kapacitet, i förfrågningsunderlaget framgår att anbudsgivare som väljer att åberopa ett annat företags kapacitet ska fylla i bilaga underleverantör. I den aktuella bilagan ska behöriga företrädare för anbudsgivaren och underleverantören styrka åtagandet genom undertecknande. I bilagan efterfrågas även vad underleverantören ska bistå anbudsgivaren med. I Redbridges anbud framgår det under punkt , Överlämning av öppen källkod, att Redbridge åberopar underleverantör Bacula som konsultkompetens. I bilagan framgår det att Bacula bistår Redbridge med samtliga tjänster (konsulttjänst, molntjänst och drifttjänst) som omfattas av upphandlingen. Förvaltningsrättens bedömning Av bilagan Underleverantör framgår att anbudsgivaren ska ange vad anbudsgivaren bistås med utifrån tre olika tjänster. Av bilagans utformning och den placering av kryss som gjorts i bilagan anser förvaltningsrätten att Kammarkollegiet har haft fog för att utgå från att Rebridge angett att anbudsgivaren bistås med alla tre tjänster. Förvaltningsrätten finner att Kammarkollegiet inte har brutit mot LOU genom att ha tilldelat Redbridge full poäng avseende det nu aktuella kravet.

13 13 Fråga om Redpills anbud uppfyller krav i förfrågningsunderlaget Av punkt i förfrågningsunderlaget framgår att anbudsgivaren ska ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera programvaror och tjänster till kunder som finns i hela Sverige. Vidare framgår att detta ska visas genom en redovisning av totalt tre olika leveranser, vilka ska anges under punkterna Dustin har anfört att Redpill i redovisningen avseende denna punkt i sitt anbud endast angett utländska leveranser/referenser. Genom dessa referenser har Redpill inte visat att man kan leverera till kunder som finns i Sverige, än mindre till kunder i hela Sverige. Redpill har därför inte uppfyllt det obligatoriska kravet i punkt Kammarkollegiet har anfört att Redpill uppfyller samtliga obligatoriska krav och rätteligen har gått vidare till utvärderingen. Redpill har helt i överensstämmelse med kravet i punkt redovisat tre referensuppdrag inom efterfrågade områden. Ingenstans i kravet framgår att redovisat uppdrag måste vara utfört i Sverige. Förvaltningsrättens bedömning I förfrågningsunderlaget anges att anbudsgivare ska ha kapacitet att leverara programvaror och tjänster till kunder i hela Sverige. Det finns emellertid inget stöd i förfrågningsunderlaget för att de redovisade referensuppdragen ska vara utförda i Sverige. Förvaltningsrätten finner ingen brist på likabehandling eller transparens vid utvärderingen av detta kriterium.

14 14 Fråga om Cybercoms och Redpills anbud uppfyller kravet på kundunik webbshop I punkt i förfrågningsunderlaget anges att anbudsgivaren ska erbjuda en webbshop som en kundunik area på anbudsgivarens webbplats. Dustin anför att Cybercom och Redpill inte uppfyller kravet eftersom det inte finns någon webbshop för inköp av programvara på Cybercoms och Redpills hemsidor. Kammarkollegiet har anfört att webbshop enbart blir aktuellt om kund efterfrågar detta i sitt avrop och att bolagets påstående att anbudsgivaren redan vid sista anbudsdag skulle ha en kundunik webbshop för varje kund, innan något avrop gjorts, inte är rimligt då anbudsgivaren på förhand inte kan förutse vad kunden kommer att efterfråga i avropet. För att uppfylla kravet är det tillräckligt att anbudsgivaren anger att de vid avrop kan erbjuda en kundunik webbshop. Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten finner inget stöd i förfrågningsunderlaget för Dustins påstående att anbudsgivare ska kunna erbjuda en befintlig kundunik webbshop redan sista anbudsdagen. Förvaltingsrätten finner ingen brist på likabehandling eller transparens vid utvärderingen av detta kriterium. Cygates anbud Dustin har anfört att Kammarkollegiet har tilldelat Cygate poäng i strid med LOU. En förutsättning för ett ingripande enligt LOU är att den ansökande leverantören kan påvisa att den lider eller riskerar att lida skada av den upphandlande myndighetens beteende. Av utredningen i målet

15 15 framgår att Cygate inte tilldelats kontrakt i upphandlingen. Mot bakgrund av förvaltningsrättens bedömning ovan att Dustin inte påvisat sådana brister i Kammarkollegiets utvärdering av Dustins anbud eller av de vinnande anbuden att principerna i LOU trätts förnär, anser förvaltningsrätten att utvärderingen av anbud som inte tilldelats kontrakt inte kan ha påverkat Dustins chanser att tilldelas kontrakt. Eventuella fel i utvärderingen av Cygates anbud kan således inte medföra någon risk för skada för Dustin. Förvaltningsrätten finner därför inte skäl att pröva frågan om Cygates anbud utvärderats felaktigt. Sammanfattning Förvaltningsrätten anser att det genom vad Dustin anfört i målet inte framkommit att det finns grund för att besluta att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse har gjorts. Det saknas därmed skäl för ingripande enligt 16 kap. 6 LOU. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (DV 3109/1A LOU) Karl Lundberg Rådman Julia Nyberg har föredragit målet.

16 Bilaga 1 DV 3109/1A LOU Producerat av Domstolsverket HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Tiden för överklagandet för offentlig part räknas från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet och om de fortfarande är aktuella behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e- postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet. I mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får avtal slutas innan tiden för överklagande av rättens dom eller beslut har löpt ut. I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har gått från det att rätten avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett överklagande av rättens avgörande får inte prövas sedan avtal har slutits. Fullständig information finns i 16 kapitlet i de ovan angivna lagarna. Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1454-15 1 SÖKANDE Dustin Sverige AB, 556666-1012 Ombud: Advokaterna Mikael Björkman och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-03-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1721-16 1 SÖKANDE Upgraded People AB, 556820-0462 Ombud: Advokat Madeleine Sifvert Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm MOTPART Riksteatern,

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2015-02-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 981-15 1 SÖKANDE Generic Systems Sweden AB, 556448-8079 Ombud: Advokaterna Markus Mårline och Magnus Nedström Advokatbyrån Sigeman & Co AB Anna Lindhs

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-03-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 2481-16 1 SÖKANDE Relita Industri & Skadeservice AB, 556530-9233 Ombud: Advokaterna Liselott Fröstad och Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-06-12 Meddelad i Falun Mål nr 887-15 1 SÖKANDE NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 170 80 Solna MOTPART Sandviken Energi och Vatten AB, 556791-6043 Box 91 811 21

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2015-02-05 Meddelad i Malmö Mål nr 420-15 432--440-15 1 SÖKANDE Aksab Kemi Sverige AB, 556731-6772 Tumbavägen 38 147 43 Tumba MOTPARTER 1. Lunds kommun mål nr 420-15 2. Eslövs kommun mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 1216-15 1 SÖKANDE Håkans Entreprenad AB, 556616-6731 Box 76 464 06 Brålanda MOTPART Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 850-13 1 SÖKANDE A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien filial (Sverige), 516408-1217 Per Albin Hanssons väg 41, hus D 214 32

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2014-04-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 2577-14 1 SÖKANDE Ocab i Stockholm AB, 556454-5993 Ombud: Advokaterna Anna Eriksson och Tomas Marcusson Advokatfirman Nordia KB Box 70389 107 24 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2015-05-07 Meddelad i Malmö Mål nr 1633-15 1 SÖKANDE Mono arkitekter AB, 556290-7435 Gustav Adolfs Torg 10 A 211 39 Malmö MOTPART Helsingborgs stad Stadsbyggnadsnämnden 251 89 Helsingborg Ombud: Stadsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE InVinn AB, 556770-0181 Box 2220 403 14 Göteborg Ombud: Martin Vildhede Setterwalls Advokatbyrå Box 11235 404 25 Göteborg MOTPART Västra Götalands läns landsting

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-01-22 Meddelad i Falun Mål nr 5095-15 1 SÖKANDE Hissbyggarna TGS AB, 556902-0786 Strömsbrovägen 33 803 09 Gävle MOTPART Region Gävleborg, 222000-1263 801 88 Gävle

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12377-15 1 SÖKANDE Flyttmäster i Malmö AB, 556441-1436 Box 16040 200 25 Malmö Ombud: advokaten Fredrik Engfeldt och jur.kand. Joakim Adamsson Advokatbyrån Gulliksson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2017-07-03 Meddelad i Malmö Mål nr 1218-17 1 SÖKANDE Hekajo AB, 556724-1939 Skeppsgatan 13 211 11 Malmö Ombud: advokat Maria Lidbom och jur.kand. Ragnar Linné Petersson Advokatfirman LA Partners Aktiebolag

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-05-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 1611-14 1 SÖKANDE Corima AB, 556260-3638 Box 207 523 25 Ulricehamn MOTPART Skatteverket 106 61 Stockholm SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 1054-15 1 SÖKANDE Vita Verita AB, 556705-9943 Västra Rydsvägen 138 196 31 Kungsängen MOTPART Stockholms läns landsting, 232100-0016 Ombud: Viktoria Skog

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2474-16 1 SÖKANDE Järva Tolk & Översättningsservice AB, 556613-1792 Norgegatan 1, plan 2 164 32 Kista Ombud: Advokat Erik Olsson och Jur.kand. Olle

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 21799-15 1 SÖKANDE Bjerking AB, 556375-5478 Hornsgatan 174 117 34 Stockholm MOTPART Vaxholms stad 185 83 Vaxholm Ombud: Kommunjurist Johan Larsson

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala DOM 2016-02-02 Meddelad i Uppsala Mål nr 6293-15 E 1 SÖKANDE Normans i Jönköping AB, 556505-6719 Ombud: Advokaterna Thomas Svedberg och Björn Lind Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12272-15 1 SÖKANDE Rossing Åkeri och Logistik AB, 556716-8579 Svarvaregatan 20 302 50 Halmstad MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 19632-15 1 SÖKANDE Reachem AB, 556764-7093 Norr Mälarstrand 34 112 20 Stockholm MOTPART Tillväxtverket Stockholmskontoret Box 4044 102 61 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

BESLUT Meddelat i Växjö

BESLUT Meddelat i Växjö BESLUT 2016-01-20 Meddelat i Växjö Mål nr 221-16 1 SÖKANDE Hagbloms Glasmästeri AB, 556682-2127 Box 812 MOTPART 1. Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar 2. Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-03-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 2035-14 1 SÖKANDE EC Konsult AB, 556550-5392 Prinsgatan 13 374 33 Karlshamn MOTPART Försvarets materielverk 115 88 Stockholm SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotariern Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 852-13 1 SÖKANDE MedCam AB, 556680-7953 Stora vägen 31 513 33 Fristad Ombud: Evelina Gustavsson Tenders Sverige AB Nygatan 34

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-08 Meddelad i Falun Mål nr 225-16 1 SÖKANDE Hübinette Dykentreprenad AB, 556807-9288 Djupegatan 20 824 50 Hudviksvall MOTPART Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-22 Meddelad i Växjö Mål nr 3170-15 1 SÖKANDE Alfa Kommun & Landsting AB, 556549-2807 Dockplatsen 1 211 19 Malmö Ombud: Advokat Jerker Alm Advokatfirman Vinge KB Box 1064 251 10 Helsingborg

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 13535-15 1 SÖKANDE Sarstedt AB, 556185-7565 Bergaliden 11 252 23 Helsingborg MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-30 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Floda Systemskylt Aktiebolag, 556322-7684 Byggvägen 3 433 61 Stenkullen MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 5909-15 1 KLAGANDE AB Österängens Färgcenter, 556787-7989 Österängsvägen 14 554 63 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun Rådhuset 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Umeå

DOM Meddelad i Umeå DOM 2016-02-19 Meddelad i Umeå Mål nr 2196-15 1 SÖKANDE Professionals Nord Rekrytering AB, 556987-8399 Mattias Matsson Riksvägen 2 B 904 31 Umeå MOTPART Länstrafiken i Västerbotten AB, 556071-4478 Box

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Consid AB, 556599-4307 Ombud: Oskar Sjöman Barnarpsgatan 13 553 16 Jönköping MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2014-03-19 Meddelad i Malmö Mål nr 464-14 465-14 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg 2013-12-03 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 1 Enhet 11 1 SÖKANDE ISEA Sweden KB, 969740-7907 Ombud: Jeppe Magnusson ISEA Sweden KB Klippan 3 B 414 51 Göteborg MOTPART Västra Götalandsregionen Regionens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Andrea Zetterqvist DOM 2016-03-01 Meddelad i Falun Mål nr 13-16 1 SÖKANDE Sven Jansson, 531104-7152 Hagbacken 10 790 23 Svärdsjö MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-31 Meddelad i Falun 1 Mål nr 1017-14, 1018-14, 1019-14, 1020-14, SÖKANDE Berglunds Frukt- och Partiaffär AB, 556442-8893 Box 17 795 21 Rättvik MOTPARTER 1. Borlänge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 4767-15 1 SÖKANDE Noxab i Malmö AB, 556752-0738 Svansjögatan 29 217 66 Malmö MOTPARTER 1. Jönköpings kommun 551 89 Jönköping 2. LEDventure AB, 556772-5345 c/o

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-06-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 210-13 1 SÖKANDE Fysioline AB, 556627-5672 Ombud: Advokat Helena Kalliomäki Advokatbyrå IUS Civile AB Förrådsvägen 18 A 141 46 Huddinge MOTPART Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-02-29 Meddelad i Falun Mål nr 523-16 1 SÖKANDE SM Rederi AB, 556951-6999 Ombud: Biträdande jurist Cornelia Tornakull Fürst & Partners Advokatfirma AB Box 7027 103 86 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-16 Meddelad i Växjö Mål nr 3853-15 1 SÖKANDE Hansa Bygg AB, 556520-6660 Engelska vägen 10 393 54 Kalmar Ombud: Advokat Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPARTER

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 782-15 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPARTER Smedjebackens kommun, 212000-2205 (mål nr 782-15) Smedjebacken

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Jack Holmberg Forsyth DOM 2013-05-23 Meddelad i Falun Mål nr 663-13 1 SÖKANDE Svevia, 556768-9848 Box 4018 171 04 Solna Ombud: Advokaten Kristian Pedersen och jur.kand. Ingrid

Läs mer

DOM Meddelad i Luleå

DOM Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 SÖKANDE Bio Haparanda, 802495-3187 c/o Marcus Karlsson Åkaregatan 1 953 34 Haparanda MOTPART Haparanda stad 953 85 Haparanda SAKEN Ansökan om överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-11 Meddelad i Falun Mål nr 4616-15 1 SÖKANDE Nomor AB, 556526-3976 Ombud: Erica Ölund Nomor Glimmervägen 14 191 62 Sollentuna MOTPARTER 1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8560-15 1 SÖKANDE Milso AB, 556701-3395 Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping Meddelad i Linköping Mål nr 1 SÖKANDE Ekens Golv Aktiebolag, 556134-2949 Box 6005 141 06 Kungens kurva MOTPART Gnestahem AB, 556559-6268 Box 52 646 21 Gnesta Ombud: Anne-Christine Ehn Colligio AB Klara

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-01-25 Meddelad i Växjö Mål nr 3490-15 1 SÖKANDE Colligo Vårdkompetens AB, 556984-5778 Hälsingegatan 49 113 31 Stockholm MOTPARTER 1. Växjö kommun Upphandlingsenheten Box 1222 351 12 Växjö 2. Lessebo

Läs mer