Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund"

Transkript

1 Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden), en fond tillhörande Absolute Insight Funds p.l.c. (bolaget) ett ej tidsbegränsat investmentbolag med paraplystruktur med rörligt kapital och ansvaret uppdelat mellan delfonder auktoriserad av centralbanken som en UCITS i enlighet med bestämmelserna. Denna bilaga utgör en del av, och bör läsas i samband med, den allmänna beskrivningen av bolaget i bolagets prospekt daterat den 17 februari 2014 med bilagor och tillägg (prospektet). Bolagets styrelseledamöter vars namn återfinns under rubriken Bolagets styrelse i prospekt, påtar sig ansvaret för informationen i prospektet och i denna bilaga. Så vitt styrelsen vet och tror (och man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet) överensstämmer denna information med fakta och utelämnar ingenting som skulle kunna påverka vikten av sådan information. Styrelsen påtar sig ansvar i enlighet med detta. Fonden får investera huvudsakligen i finansiella derivatinstrument och fondens substansvärde kan uppvisa hög volatilitet pga. sina placeringsinriktningar. Investeringar i fonden innebär en väsentlig risk, bör inte utgöra en avsevärd del av en investeringsportfölj och är kanske inte lämplig för alla investerare. En investering i fonden bör ske på medellång till lång sikt. De ord och uttryck som definieras i prospektet ska, om inte annat framgår av sammanhanget, ha samma innebörd när de används i denna bilaga.

2 Innehållsförteckning PLACERINGSMÅL OCH PLACERINGSPRINCIPER... 3 ANVÄNDNING AV FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT... 6 PLACERINGSBEGRÄNSNINGAR... 8 RISKFAKTORER SÄKRING AV ANDELSKLASS UTDELNINGSPOLITIK BASFAKTA FÖR KÖP OCH INLÖSEN AVGIFTER OCH KOSTNADER BÖRSNOTERING ÖVRIGT

3 Placeringsmål och placeringsprinciper Placeringsmål Fondens placeringsmål är att generera en attraktiv, positiv absolut avkastning oberoende av marknadsförutsättningar. Placeringsprinciper Inledning Fonden eftersträvar att uppnå målsättningen på en rullande 12-månadersbasis genom diskretionär förvaltning och kan tillämpa en rad olika säkringstekniker. Dessutom strävar fonden till att nå minst 3-månaders LIBID +5 % på en rullande årlig 5-årsbasis utan avgifter och kostnader. Den övergripande inriktningen består av tre tydliga delar. 1. Fondens mål är att generera en avkastning på placeringarna genom direkta innehav främst av skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper, däribland skuldförbindelser, skuldinstrument, skuldobligationer, statsskuldväxlar, förlagsbevis, obligationer, låneinvesteringar (se Låneinvesteringar nedan), strukturerade finansiella instrument (däribland värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet och värdepapper med inteckningar som säkerhet, CDO:er och CLO:er) och inlåningsbevis, bevis med rörlig ränta, skuldbevis med kort eller medellång löptid samt företagscertifikat. Sådana skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper kan ha fast eller rörlig ränta och emitteras eller garanteras av någon suverän stat eller dess myndigheter, lokal myndighet, övernationella eller offentliga internationella organ, banker, företag eller andra kommersiella emittenter. Fonden kan investera i hela världen och får därmed investera på tillväxtmarknader. Fonden får också investera upp till 15 % av nettotillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper, där underförvaltaren anser att sådan investering överensstämmer med fondens övergripande strategier. 2. Med hjälp av ett komplett utbud av finansiella derivatinstrument (se Användning av finansiella derivatinstrument nedan) eftersträvar fonden att öka denna avkastning genom att generera en långsiktig kapitaltillväxt, främst genom investeringar i en rad riktade och icke-riktade strategier på en rad primärt räntebärande marknader. Nedan finns mer information om dessa strategier. 3. Fonden ska i allmänhet inneha en portfölj med likvida eller nästan likvida tillgångar. Detta tillgångsslag innehas både som ett tillgångsslag som genererar absolut avkastning av egen kraft och för att tillhandahålla likviditet och täckning för exponeringar som genereras genom användningen av finansiella derivatinstrument. Strategier för absolut avkastning En viktig egenskap hos fonden är att det är en absolutavkastande fond som eftersträvar att generera absolut avkastning under alla marknadsförutsättningar. Investeringsbeslut baseras på underförvaltarens åsikter om ett antal faktorer, däribland villkorsstrukturen för kreditspread och ränta (kreditkurvan och avkastningskurvan), kreditspreads och identifiering av möjligheter på de globala kreditmarknaderna. Exempel på strategier som underförvaltaren kan utveckla från tid till annan är bland annat de i förteckningen nedan: Avkastning: Denna strategi involverar till exempel att välja riktad inriktning genom långa positioner med låg volatilitet, som kan ha en begränsad likviditet. Momentum: Denna strategi involverar till exempel att välja en riktad medellång inriktning med stigande eller sjunkande kurser, att inneha långa positioner när priserna kurserna och korta positioner när man förutspår sjunkande kurser. Långa/korta: Denna strategi involverar exempelvis icke riktad pair trading. Vid pairing består varje övergripande kreditposition av två delar. Den primära delen återspeglar underförvaltarens åsikter om en viss tillgång och den sekundära delen minimerar de marknadsrelaterade riskerna 3

4 (även kända som beta ) förknippade med tillgången. Antingen är den primära eller den sekundära delen en kort position. Den andra delen av varje par är en lång position, som skapats genom att man köpt en tillgång. Särskilda situationer: Denna strategi involverar exempelvis att inneha riktade, men huvudsakligen händelsedrivna positioner. För en obligation som till exempel drabbas av en viss kredithändelse innehas en lång obligationsposition samtidigt som man innehar en kort position i holdingbolaget. Kapitalstrukturarbitrage: Denna strategi involverar till exempel att inneha icke riktade carrypositioner. Man innehar till exempel en lång låneposition och en kort obligationsposition i samma företag för att utnyttja en relativ felprissättning på marknaden. Marknadsstrukturarbitrage: Denna strategi involverar till exempel att inneha icke riktade långa/korta positioner inom marknaden, till exempel att inneha en lång riskposition i USA och en kort riskposition i euro. Taktiskt makro: Denna strategi involverar exempelvis att inneha riktad makrokredit eller löptid. Säkring: Denna strategi involverar exempelvis övergripande riskhantering. Korta positioner används för att säkra mot den oönskade risk som uppstår vid direkta innehav av skuldförbindelser för att generellt uppnå en kort riskposition netto. Ovannämnda strategier, som främst genomförs på ett antal internationella marknader tillämpas genom att investera både: direkt i skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper. Upp till 50 % av nettotillgångarna kan investeras i skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper med hög avkastning/subinvestment grade. Värdepapper med hög avkastning är värdepapper bedömda som subinvestment grade som vanligtvis utfärdas av företagsemittenter och har en kreditriskvärdering på högst BB+/Ba1 eller lägre (eller motsvarande) från ett erkänt kreditvärderingsinstitut som Standard & Poor s eller som underförvaltaren anser är av motsvarande kvalitet. i en rad finansiella derivatinstrument främst avseende kredit, men även avseende ränta, inflation eller valutor. Detta omfattar kreditswappar (CDS), ränteterminer, optioner på ränteterminer, valutaterminer, optioner på valutaterminer, terminskontrakt i valutor, valutaoptioner, ränteswappar, inflationsswappar, swaptions och derivatinstrument avseende aktier, aktieindex och fastighetsindex. För att undvika otydlighet kan dessa exponeringar uppnås med hjälp av derivatinstrument vars avkastning kan hänföras till indexresultaten förutsatt att aktuella index har tillräcklig spridning, representerar ett vederbörligt jämförelseindex för de marknader som de kan hänföras till, att de publiceras på ett tillfredsställande sätt och att de har godkänts i förväg av centralbanken. Alla sådana investeringar ligger inom de villkor och begränsningar som anges i centralbankens kungörelser. Fonden kan exempelvis investera i derivatinstrument vars avkastning kan hänföras till resultaten för index för kreditswappar som handlas i stora volymer där det underliggande är något av: bolagsskulder med god kreditriskvärdering, bolagsskulder bedömda som sub-investment grade, värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, lån med bättre förmånsrätt eller förlagslån. I sin strävan efter en eller flera av ovannämnda strategier får fonden dessutom investera i derivatinstrument avseende aktier, aktieindex och fastighetsindex. Fonden investerar endast i skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper samt derivatinstrument av de typer som beskrivs ovan när man har identifierat investeringsmöjligheter som underförvaltaren anser ger fonden möjlighet till väsentliga investeringsvinster på lång sikt. I annat fall behåller fonden sina investeringar i likvida eller nästan likvida tillgångar. Korta positioner En kort position skapas med finansiella derivatinstrument när fonden säljer en tillgång som man inte äger, med avsikt att köpa tillbaka den i framtiden (blankning). Om den blankade tillgången sjunker i pris stiger värdet på positionen och tvärtom. En lång position skapas genom att man köper en tillgång. 4

5 Även om UCITS-bestämmelserna förbjuder blankning av fysiska värdepapper, så är det tillåtet att skapa syntetiska korta positioner (syntetiska innebär här i princip att man uppnår samma ekonomiska resultat utan att genomföra någon faktisk blankning) med hjälp av derivatinstrument som kreditswappar, ränteterminer, optioner på ränteterminer, valutaterminer och optioner på valutaterminer. (De exakta teknikerna beskrivs utförligt under rubriken Användning av finansiella derivatinstrument nedan.) Upplysningar om vissa tillgångsklasser Fonden kan investera helt i skuldförbindelser och skuldrelaterade värdepapper (här inklusive inlåning på viss tid och avistamedel hos en insättningsmottagande institution) som utfärdats eller garanterats av en stat, lokal statlig myndighet, ett övernationellt organ eller någon annan enhet vare sig den är ett registrerat företag eller inte, som har sitt säte i ett tillväxtland eller under omständigheter där den aktuella låneemissionen ger exponering för en utfärdare i ett tillväxtland. Sådana värdepapper kan vara noterade i någon av G7-valutorna eller i tillväxtländers valuta. Fonden kan också uppnå sina mål och riktlinjer genom att förvärva positioner i kollektiva investeringsfonder, dock med högst 10 % av fondens nettotillgångar. Fonden får investera i kollektiva investeringsfonder som uppfyller centralbankens krav avseende kvalificerade program för UCITS investeringar, som de beskrivs i dess vägledande meddelande 2/03 (med ändringar från tid till annan). Sådana fonder kan utformas som UCITS eller andra aktiefonder än UCITS, investmentbolag eller andra tillåtna fonder och kommer huvudsakligen ha sitt säte i Storbritannien, Irland, Luxemburg och på Kanalöarna, men de kan även ha sitt säte inom andra erkända fondjurisdiktioner och kan vara obegränsade eller begränsade. Investeringar i begränsade fonder är inskränkta till fonder som underförvaltaren anser ha relativt god likviditet, oberoende av om det beror på notering på en reglerad marknad eller på att det finns en andrahandsmarknad för andelar i sådana fonder och en sådan investering ska utgöra en investering i överlåtbara värdepapper i enlighet med kraven från centralbanken. De fonder som fonden investerar i kan förvaltas av investeringsförvaltaren eller underförvaltaren eller av enheter kopplade till dem. Med undantag för tillåtna investeringar i onoterade värdepapper (inklusive låneinvesteringar som utgör penningmarknadsinstrument) och obegränsade kollektiva investeringsfonder, görs sådana investeringar på reglerade marknader som finns förtecknade i bilaga 2 till prospektet. Fonden kan också ingå återköpsavtal/omvända återköpsavtal och avtal om aktieutlåning för investering förutsatt att man beaktar de villkor och begränsningar som anges i centralbankens kungörelser. Låneinvesteringar Med förbehåll för paragraf 2.1 i bilaga 1 (Investeringsbegränsningar) till prospektet får fonden investera upp till 10 % av sina nettotillgångar i vinstandelslån eller låneöverlåtelser förutsatt att sådana instrument utgör penningmarknadsinstrument som normalt handlas på penningmarknaden, att de är likvida och att de har ett värde som när som helst kan fastställas korrekt. Sådana lån bedöms utgöra penningmarknadsinstrument som normalt handlas på penningmarknaden när de uppfyller något av följande kriterier: (a) de vid utfärdandet har en löptid på upp till och med 397 dagar (b) de har en återstående löptid på högst 397 dagar (c) de genomgår reguljära avkastningsjusteringar i linje med penningmarknadsvillkor minst var 397:e dag (d) deras riskprofil, inklusive kredit- och ränterisker, motsvarar den som gäller för finansiella instrument som har en löptid som nämns i punkterna (a) eller (b) eller är föremål för sådan avkastningsjustering som nämns i punkt (c). Sådana lån anses vara likvida när de kan säljas till en begränsad kostnad inom en tillräckligt kort tidsperiod, med hänsyn till fondens åtagande att återköpa sina aktier på en aktieägares begäran. 5

6 Sådana lån bedöms ha ett värde som när som helst kan fastställas korrekt då sådana lån är föremål för korrekta och tillförlitliga värderingssystem som uppfyller följande kriterier: (a) (b) de gör det möjligt för fonden att beräkna substansvärdet i enlighet med det värde då portföljens lån kunde utbytas mellan två välunderrättade och villiga parter i en oberoende transaktion; och de är antingen baserade på marknadsdata eller på värderingsmodeller som inkluderar system baserade på amorterade kostnader. Vinstandelslån representerar vanligtvis direkt delaktighet i ett lån till en företagslåntagare och erbjuds vanligtvis av banker eller andra finansiella institutioner eller lånesyndikat. När man köper vinstandelslån åtar sig fonden den ekonomiska risken som är kopplad till företagslåntagaren och kreditrisken som är kopplad till en bank eller annan finansiell mellanhand. Låneöverlåtelser involverar vanligtvis en överlåtelse av skuld från en långivare till en tredje part. När man köper låneöverlåtelser åtar sig fonden endast kreditrisken som är kopplad till företagslåntagaren. Sådana lån kan lämnas med eller utan säkerhet. Lån som är helt säkrade erbjuder större skydd än lån utan säkerhet i händelse av utebliven betalning av planenlig ränta eller kapitalbelopp. Det finns dock inga garantier för att likvidation av säkerhet från ett säkrat lån skulle betala hela företagslåntagarens åtagande. Dessutom inkluderar investeringar i lån genom direkt överlåtelse risken för att om ett lån sägs upp kan fonden bli delägare i en säkerhet och måste då stå för de kostnader och förpliktelser som det innebär att äga och avyttra säkerheten. Ett lån administreras ofta av en agentbank som fungerar som ombud för samtliga innehavare. Om inte fonden, enligt villkoren för lånet eller annan skuldsättning, har direkt regress gentemot låntagaren kan fonden tvingas förlita sig på agentbanken eller en annan finansiell mellanhand för att tillämpa lämpliga kreditåtgärder gentemot en företagslåntagare. Vinstandelslånen eller låneöverlåtelserna som fonden avser att investera i är eventuellt inte värderade av något internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut. Användning av finansiella derivatinstrument Fonden får delta i transaktioner med derivatinstrument oavsett om transaktionerna görs med investeringssyfte eller för att uppnå en effektiv portföljförvaltning av fonden. Sådana instrument omfattar kreditswappar (CDS), ränteterminer, optioner på ränteterminer, valutaterminer, optioner på valutaterminer, terminskontrakt i valutor, valutaoptioner, ränteswappar, inflationsswappar, swaptions, aktiederivat och fastighetsderivat. Termen effektiv portföljförvaltning avser transaktioner som man ingår i avsikt att minska riskerna, minska kostnaderna eller generera ytterligare kapital för fonden med en lämplig risknivå, med beaktande av fondens riskprofil som den beskrivs i denna bilaga och de allmänna bestämmelserna i direktivet. En förteckning över de reglerade marknaderna där derivatinstrumenten får noteras eller handlas finns i bilaga 2 till prospektet. Fonden får också delta i transaktioner med OTC-derivat. Som nämnts ovan kan fonden även ingå återköpsavtal/omvända återköpsavtal och aktieutlåningsavtal för investeringsändamål på de villkor och med de begränsningar som anges i centralbankens meddelanden. Investerare bör vara medvetna om att när fonden ingår återköpsavtal/omvända återköpsavtal eller derivatkontrakt (inklusive de som används för valutasäkring som beskrivs närmare nedan) ska driftskostnader och/eller avgifter dras av från intäkterna till fonden. Sådana avgifter och kostnader kan omfatta finansieringskostnader och när det gäller derivat som är noterade på reglerade marknader kan avgifterna och kostnaderna inkludera courtage. Ett av de överväganden som beaktas av delinvesteringsförvaltaren vid val av mäklare och motparter i derivattransaktioner på uppdrag av fonden är att kostnader och/eller avgifter som dras av från intäkterna till fonden ska ske till normala kommersiella priser och de får inte innehålla några dolda intäkter. Sådana direkta eller indirekta kostnader och avgifter ska betalas till den berörda mäklaren eller motparten i derivattransaktionen som, när det gäller derivat som används för aktieklass i valutasäkringsändamål, kan omfatta förvaringsinstitutet eller enheter med anknytning till förvaringsinstitutet. När man gör derivattransaktioner kommer mäklarna eller motparterna för dessa transaktioner att vara kreditinstitut som beskrivs i punkt 2.7 i de allmänna investeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet och som har ett kreditbetyg om minst A- (enligt uppgift från ett erkänt kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor s) eller lägre när 6

7 kreditinstitutets anger initial marginal. Enligt dessa villkor har delinvesteringsförvaltaren full handlingsfrihet i fråga om utnämningen av motparter vid ingående av derivat för att främja fondens investeringsmål och - inriktning Det är kanske inte möjligt att i detta tillägg lista på ett heltäckande sätt alla motparter eftersom de, per datumet för utfärdandet av detta tillägg, inte har valts och de kan ändras när som helst. Alla intäkter som genereras genom användningen av derivat för effektiv portföljförvaltning, exklusive direkta och indirekta driftskostnader och avgifter, kommer att återlämnas till fonden. Såsom anges i detta tillägg kan fonden använda vissa derivatinstrument för att investera i finansiella index som ger exponering mot de tillgångsklasser som anges i investeringspolicyn. För ytterligare information i samband med det tidigare nämnda, se avsnittet i prospektet med rubriken Investeringar i finansiella index genom användning av finansiella derivatinstrument. Som ett resultat av dess användning av finansiella derivatinstrument kan fonden utnyttja sina positioner för att skapa en fiktiv exponering som överstiger fondens nettotillgångsvärde. Value at Risk-metoden ( VaR ) är en avancerad riskmätningsmetod som försöker förutsäga, med hjälp av historiska data, den sannolika omfattningen av förluster som kan förväntas inträffa under en given tidsperiod. Fonden har för avsikt att tillämpa en gräns för fondens VaR (absolut VaR-gräns) som inte överstiger 10 % av fondens nettotillgångsvärde. Fondens VaR kommer att beräknas dagligen med ett ensidigt konfidensintervall på 99 %, två veckors (10 dagar) innehavstid och beräknas på historisk basis med minst 1 års daglig avkastningen, vilket innebär att det statistiskt finns en 1 % chans att förlusterna som har uppkommit under en veckas tid kan överstiga 10 % av fondens nettotillgångsvärde. Denna innehavstid och observationsperiod kan ändras under förutsättning att de är förenliga med centralbankens krav. VaR-metoder bygger på ett antal antaganden om prognostisering av investeringsmarknaden och förmågan att dra slutsatser om det framtida beteendet hos marknadspriser från tidigare förändringar. Om dessa antaganden är felaktiga i en större utsträckning kan storleken och frekvensen av förluster som faktiskt uppkommit i investeringsportföljen avsevärt överstiga de som förutsägs av en VaR-modell (och till och med en liten grad av felaktigheter i prognosmodellerna som används kan skapa stora avvikelser i den slutliga prognosen). VaR möjliggör en jämförelse av risker över tillgångsklasser och fungerar som en indikator för den finansiella risken i en portfölj för en portföljförvaltare. Om den används på detta sätt, och med tanke på VaR-metodernas begränsningar och den modell som valts, kan den fungera som en signal till delinvesteringsförvaltaren vid en ökning av den allmänna nivån på risken i en portfölj och den kan vara en utlösande faktor för korrigerande åtgärder från delinvesteringsförvaltaren. Mätning och övervakning av alla exponeringar i samband med användningen av derivat kommer att utföras åtminstone på daglig basis. Kraven från den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ( ESMA ) och centralbanken föreskriver i detalj avslöjanden som måste göras för hävstångseffekt. Trots att VaR-metoden som beskrivs ovan används för att styra och utvärdera fondens exponeringar beräknar fonden även hävstångseffekten baserat på summan av den fiktiva exponeringen av derivat, vilket är ett krav från centralbanken. Den högsta nivån av hävstångseffekt för fonden i samband med användning av finansiella derivatinstrument som beräknats på detta sätt beräknas variera mellan 50 % och 350 % av nettotillgångsvärdet, även om det kan överstiga denna målnivå ibland. Denna hävstångseffekt kan vara hög eftersom den innehåller positioner som implementerats för att anpassa befintliga positioner till följd av marknadsrörelser eller tecknings-/inlösenaktivitet och den tar inte hänsyn till eventuella nätverks- eller säkringsarrangemang, även om sådana avtal ingås i riskreduceringssyfte. Bolaget kommer att på begäran ge kompletterande information till aktieägare om de riskhanteringsmetoder som används i bolaget, inklusive de kvantitativa begränsningar som tillämpas. Priserna för derivatinstrument, inklusive terminer och optioner, är mycket volatila. Betalningar som görs i enlighet med swapavtal kan också vara mycket volatila. Prisrörelser för terminer och optionskontrakt samt betalningar efter swapavtal är mycket volatila och påverkas av bland annat räntor, ändrade förhållanden mellan tillgång och efterfrågan, handel, skatte-, penningmarknads- och valutakontrollprogram samt regeringars riktlinjer och nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och riktlinjer. Värdet på terminer, optioner och swapavtal är också beroende av priset på de underliggande tillgångarna. Vidare är fondens tillgångar också föremål för risken för fallissemang för någon av de börser, clearinghus eller motparter där positionerna handlas. 7

8 Finansiella derivatinstrument som fonden får investera i eller inneha för effektiv portföljförvaltning är bland annat terminer, optioner, olika typer av swappar, swaptions och terminskontrakt i valutor. Säkerhet Vid behov kommer fonden att acceptera säkerheter från sina motparter för att minska motpartsriskexponeringar som genereras med hjälp av OTC-derivatinstrument. Eventuella säkerheter som tas emot av fonden skall bestå av kontantsäkerhet och/eller statliga värdepapper av varierande löptid som uppfyller kraven från centralbanken om icke-kontant säkerhet som kan tas emot av ett UCITS. Kontantsäkerhet som tas emot av fonden kan återinvesteras i enlighet med kraven från centralbanken efter beslut av delinvesteringsförvaltaren. I detta avseende kan kontantsäkerhet som mottagits av fonden placeras som inlåning hos berörda kreditinstitut enligt vad som är tillåtet enligt UCITS-förordningarna. I sådana fall skall fonden exponeras för kreditvärdigheten hos det relevanta kreditinstitutet som kontant säkerhet är placerad. Nivån på säkerhet som krävs för att läggas ut kan variera beroende på motparten som fonden handlar med. Värderingsavdragspolicyn för utlagd säkerhet kommer att förhandlas fram utifrån motparterna och kommer att variera beroende på andelsklassen som erhålls av fonden, med beaktande av kreditvärdighet och prisvolatilitet för respektive motpart. Terminer Terminer är avtal om att köpa eller sälja en standardmängd specifika tillgångar (eller i vissa fall erhålla eller betala kontant baserat på resultatet för en underliggande tillgång, ett instrument eller ett index) vid ett förutbestämt datum i framtiden och till en kurs som avtalats genom en transaktion som genomförts på en börs. Terminskontrakt gör det möjligt för investerare att säkra sin investering mot marknadsrisk eller att få exponering mot den underliggande marknaden. Eftersom dessa kontrakt är marked-to-market dagligen kan investerare genom att sälja sin position frånträda sitt åtagande att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna före kontraktets leveransdatum. Att ofta använda terminer för att uppnå en viss strategi i stället för att använda underliggande eller relaterade värdepapper eller index resulterar i lägre transaktionskostnader. Underförvaltaren kan till exempel teckna ränteterminer eller obligationsterminer för att försöka minska ränteexponeringen för obligationer med fast ränta. Optioner Det finns två typer av optioner, sälj- och köpoptioner. Säljoptioner är kontrakt som säljs till en kurs som ger en part (köparen) rätten, men inte förpliktelsen, att till den andra parten (köparen) i kontraktet, sälja en viss mängd av en viss produkt eller ett finansiellt instrument till ett angivet pris. Köpoptioner är liknande kontrakt som säljs till en kurs som ger köparen rätten, men inte förpliktelsen, att från säljaren av optionen köpa till ett visst pris. Optioner kan också betalas kontant. Fonden kan vara säljare eller köpare av säljoch köpoptioner. Valutaoptioner eller optioner på valutaterminer kan exempelvis användas för att skapa en viss position för att skydda mot valutavolatilitet varvid fonden till exempel kan sälja volatilitet dagligen för en rad valutapar förutsatt att priset på volatilitet ligger över en viss nivå. Underförvaltaren får även teckna optioner på ränte- eller obligationsterminer för att reflektera sin åsikt att kreditrisken kan förändras på ett visst sätt eller, alternativt, för att reflektera sin åsikt om räntevolatilitet. Fonden får köpa eller sälja dessa instrument antingen individuellt eller i kombinationer. Ränteswappar En ränteswap är ett avtal som ingås mellan två parter för att byta räntekassaflöden, beräknat på ett nominellt belopp vid specificerade datum under swappens löptid. Det nominella beloppet används endast för att fastställa betalningarna enligt swapavtalet och utbyts inte. Vardera partens betalningsåtagande beräknas med olika räntor, varvid den ena parten vanligtvis betalar en rörlig ränta mot att erhålla en fast ränta, antingen med regelbundna intervaller under swappens löptid eller på swappens förfallodag. OTC- 8

9 ränteswappar kan användas för att ändra fondens profil för räntekänslighet snabbare, billigare och mer precist än genom kontant- eller börshandlade marknader. Inflationsswappar En inflationsswap fungerar på ungefär samma sätt som en ränteswap, förutom att det är ett avtal som ingåtts mellan två parter för att utbyta betalningar till en fast eller rörlig ränta mot betalningar baserade på en realiserad inflation under den relevanta perioden. Inflationen hänförs till det brittiska konsumentprisindexet eller till limited price index (LPI). LPI innebär en begränsad prisindexering av ökningar motsvarande konsumentprisindex, med en högsta och lägsta årlig ökning. Kreditswappar En kreditswap är en typ av kreditderivat som gör det möjligt för en part ( skyddsköparen ) att överföra kreditrisk för en referensenhet ( referensenheten ) till en eller flera andra parter ( skyddssäljaren ). Skyddsköparen betalar en periodisk avgift till skyddssäljaren mot att få skydd mot ett antal händelser som referensenheten drabbas av. Underförvaltaren kan använda kreditswappar för att köpa skydd mot utebliven betalning för enskilda obligationer som fonden innehar eller mot en säkerhet som fonden inte innehar men man förväntar en försämrad kreditvärdighet för utfärdaren. Underförvaltaren kan även sälja skydd inom ramen för en kreditswap vid förväntan av en stabil eller bättre kreditställning. Fonden får ingå kreditswappar antingen individuellt eller i kombinationer som en del av en relativ värdehandel där man köper respektive säljer skydd för två tillgångar för att ta bort den relativa marknadsexponeringen men behålla den kreditspecifika exponeringen. Fonden får också teckna kreditswappar på korgar av krediter eller index, förutsatt att centralbanken har godkänt dessa index i förväg. Swaption En swaption är en option på en swap. Den ger innehavaren rätten, men inte förpliktelsen, att teckna en swap på ett visst datum i framtiden, till en viss fast ränta och under en viss tid. Fonden får använda swaptions på ungefär samma sätt som optioner på ränteterminer för att återspegla sin åsikt att avkastningskurvan ska förändras på ett visst sätt eller för att återspegla underförvaltarens åsikt om räntevolatiliteten. Valutaswappar En valutaswap är ett avtal som ingås mellan två parter för att utbyta avkastningen på kontanta medel mot avkastningen på varierande valutor. Underförvaltaren kan ingå valutaswapkontrakt för att inta en ställning, både positiv eller negativ, på riktningen av valutarörelser. Totalavkastningsswappar En totalavkastningsswap är en typ av OTC-derivatkontrakt som gör det möjligt för fonden att uppnå en exponering mot en tillgång eller tillgångsklass på syntetisk basis. Fonden erhåller den totala avkastningen för en referenstillgång eller en tillgångsklass för en viss tidsperiod mot en finansieringskostnad. Om investeringsavkastningen är större än finansieringskostnaden för totalavkastningsswappen bör fonden erhålla en förbättrad avkastning som är större än den som den underliggande tillgången själv skulle kunna generera. Fonden får ingå totalavkastningsswappar antingen individuellt eller i kombinationer som en del av en relativ värdehandel där man köper respektive säljer skydd för två tillgångar för att ta bort den relativa marknadsexponeringen men behålla den kreditspecifika exponeringen. Fonden kommer endast att ingå en totalavkastningsswapp på uppdrag av fonden med de kreditinstitut som beskrivs i punkt 2.7 i de allmänna investeringsbegränsningar som anges i bilaga 1 i prospektet och som har ett kreditbetyg om minst A- (enligt uppgift från ett erkänt kreditvärderingsinstitut såsom Standard and Poor s) eller lägre när kreditinstitutet anger initial marginal. Enligt dessa villkor har delinvesteringsförvaltaren full handlingsfrihet i fråga om utnämningen av motparter vid ingående i totalavkastningsswapp för att främja fondens investeringsmål och -inriktning. Det är kanske inte möjligt att i detta tillägg lista på ett heltäckande sätt alla motparter eftersom de, per datumet för utfärdandet av detta tillägg, inte har valts och de kan ändras från tid till annan. 9

10 Risker i samband med användning av totalavkastningsswappar, inklusive motpartsrisk, finns beskrivna i prospektet under rubriken Riskfaktorer. Valutaterminskontrakt Ett terminskontrakt låser priset till vilket ett index eller en tillgång kan köpas eller säljas på ett datum i framtiden. Vid valutaterminskontrakt är kontraktsinnehavaren förpliktad att löpa eller sälja valutan till ett visst pris, i en viss mängd och på ett visst datum i framtiden. Valutaterminskontrakt kan till större delen användas för säkring med avsikten att minska risken när fondens tillgångar är noterade i andra valutor än basvalutan, men kan även användas för att anpassa sig till valutarörelsernas riktning. Valutasäkring kan användas för att säkra andelsklasser noterade i andra valutor än fondens basvaluta. Se Säkring av andelsklass nedan. Innan man investerar i finansiella derivatinstrument ska bolaget hos centralbanken registrera en processrapport avseende riskhantering för fonden och får endast använda de finansiella derivatinstrument som nämnts i rapporten som godkänts av centralbanken. Företaget ska, på begäran, tillhandahålla kompletterande information till andelsägarna avseende de riskhanteringsmetoder som tillämpas, inklusive kvantitativa gränser som tillämpas och eventuella nyligen inträffade förändringar av risk- och avkastningsegenskaperna hos huvudkategorierna av investeringar i finansiella derivatinstrument. Investeringsbegränsningar De allmänna investeringsbegränsningarna som redovisas i bilaga 1 till prospektet ska gälla. Styrelsen kan tidvis tillämpa ytterligare investeringsbegränsningar som är förenliga med eller ligger i andelsägarnas intressen för att rätta sig efter lagar och bestämmelser i de länder där andelsägarna finns. Riskfaktorer De allmänna riskfaktorerna som redovisas i prospektet ska gälla. Följande ytterligare riskfaktorer gäller för fonden. Tillväxtmarknader Fonden får investera i skuldförbindelser och värdepapper på tillväxtmarknader. Investering på tillväxtmarknader kan öka volatiliteten av fondens andelsvärde och därmed kan en investering i fondens andelar vid inlösen vara värd mer eller mindre än det ursprungliga anskaffningsvärdet. Investeringar på tillväxtmarknader innebär ytterligare risker och särskilda överväganden som vanligtvis inte är förknippade med investeringar i mer etablerade ekonomier eller värdepappersmarknader. Sådana risker kan inkludera (1) restriktioner avseende utländska investeringar vid återförande av kapital som investerats på tillväxtmarknader, (2) valutafluktuationer, (3) potentiell kursvolatilitet och sämre likviditet för värdepapper som handlas på tillväxtmarknader, (4) ekonomiska och politiska risker, inklusive risk för förstatligande eller expropriation av tillgångar eller konfiskatorisk beskattning, (5) risker kopplade till depåarrangemang och förseningar eller andra faktorer avseende betalningen av värdepapperstransaktioner och (6) standarden på redovisning, revision, finansiella och annan rapportering är inte densamma på tillväxtmarknader som på mer utvecklade marknader. Eftersom fonden får investera på marknader där handels-, betalnings- och depåsystemen inte är fullt utvecklade kan fondens tillgångar som handlas på sådana marknader och som har anförtrotts underdepåinstitut på sådana marknader exponeras för risker under omständigheter där depåinstitutet inte har något ansvar. Andra faktorer är att investeringar i värdepapper på tillväxtmarknader kan innebära risker för mindre allmänt tillgänglig information, mer volatila marknader, mindre strikta bestämmelser för värdepappersmarknaden, mindre förmånliga skattebestämmelser och en större sannolikhet för hög 10

11 inflation, instabil valuta, krig och expropriation av personlig egendom än investering i värdepapper utfärdade av emittenter som är baserade i utvecklade länder. Tillväxtmarknader är i allmänhet inte lika effektiva som marknader i utvecklade länder. I vissa fall finns det kanske ingen värdepappersmarknad lokalt och transaktioner måste genomföras på en närliggande börs. Volymer och likviditetsnivåer på tillväxtmarknader är lägre än i utvecklade länder. När man vill sälja värdepapper från tillväxtmarknader kan marknaden för värdepapperen vara liten eller obefintlig. Dessutom omfattas utfärdare som har sin bas på tillväxtmarknader i allmänhet inte av enhetliga normer för redovisning och finansiell rapportering, praxis och krav jämförbara med dem som gäller utfärdare som har sin bas i utvecklade länder. Därmed ökar potentiellt risken för bedrägeri eller andra vilseledande handlingar. Vidare kan det hända att kvaliteten på och tillförlitligheten av de officiella uppgifter som publiceras av stat eller värdepappersbörs på tillväxtmarknader inte korrekt återspeglar de faktiska omständigheterna som rapporteras. Det faktum att bevis på ägande av fondens värdepappersportfölj kan finnas utanför ett utvecklat land kan i sig innebära ytterligare risker för fonden, exempelvis möjliga negativa politiska och ekonomiska händelser och åtföljande risk för beslagtagande eller förstatligande av utländska depositioner. Dessutom kan det utsätta fonden för att regeringen inför restriktioner som kan ha en negativ inverkan på betalningar för värdepapper eller begränsa betalningar till investeringar som finns utanför utfärdarens land, oavsett om det beror på valutablockering eller andra faktorer. Vissa värdepapper på tillväxtmarknader kan vara föremål för mäklar- eller aktieöverlåtelseskatter som staten tar ut, som skulle ha effekten att öka investeringskostnaderna och som kan minska den realiserade vinsten eller öka förlusten på sådana värdepapper vid försäljningen. Utfärdarna av vissa av dessa värdepapper, som banker och andra finansiella institut, kan vara föremål för mindre stringenta bestämmelser än vad som skulle vara fallet för utfärdare i utvecklade länder och detta innebär därför potentiellt större risk. Dessutom sker betalningen vid handel i vissa tillväxtländer mycket långsammare och risken för att betalningen uteblir är större än på marknader i utvecklade länder. Försäkringskostnaderna för en portfölj med värdepapper på tillväxtmarknader är generellt högre än för en värdepappersportfölj från utfärdare som har sin bas i utvecklade länder. Dessutom kan utdelning och ränteutbetalningar från, och kapitalvinster avseende, vissa värdepapper vara föremål för beskattning som eventuellt inte kan återkrävas. Avseende tillväxtländer finns möjligheten att man debiterar källskatt eller annan skatt på utdelning, ränta, kapitalvinst och annan inkomst samt att man inför begränsningar för flyttning av fondens medel eller tillgångar, statliga bestämmelser, det uppstår social instabilitet eller diplomatiska händelser (inklusive krig) som kan ha en negativ inverkan på ekonomin i dessa länder eller på värdet på fondens investeringar i dessa länder. När fondens tillgångar investeras i snävt definierade sektorer i en viss ekonomi, ökar risken för negativa händelser inom dessa sektorer. Juridisk risk Många av de lagar som reglerar privata investeringar, värdepapperstransaktioner och andra avtalsrelationer i utvecklingsländer är nya och till stor det obeprövade. Som en följd därav kan fonden bli föremål för ett antal ovanliga risker, däribland otillräckligt investerarskydd, motsägelsefull lagstiftning, ofullständiga, otydliga och föränderliga lagar, okunnighet eller brott mot bestämmelser från andra marknadsaktörers sida, brist på etablerade eller effektiva tillvägagångssätt för rättslig gottgörelse, brist på standardpraxis och sekretesspraxis som är utmärkande för utvecklade marknader samt brist på tillämpning av befintliga bestämmelser. Det kan vidare vara svårt att erhålla och verkställa en dom i vissa tillväxtländer där fonden har investerat tillgångar. Det finns inga garantier för att dessa svårigheter att skydda och genomdriva rättigheter har ingen väsentlig negativ påverkan på fonden och dess verksamhet. Tillsynsregleringar och bolagsstyrning för företag i utvecklingsländer ger ringa skydd för minoritetsandelsägare. Lagstiftning mot bedrägeri och insiderhandel är ofta rudimentär. Konceptet med tjänstemäns och styrelsens förvaltarskyldigheter gentemot andelsägare är också begränsar jämfört med 11

12 sådana koncept på utvecklade marknader. Under vissa omständigheter kan förvaltarna vidta betydande åtgärder utan andelsägarnas medgivande och även skyddet mot utspädning kan vara begränsat. Kreditswappar Kreditswappar medför specifika risker som t.ex. hög skuldsättning, möjligheten att man betalar för kreditswappar som löper ut utan värde, stora köp/sälj-spreads och dokumentationsrisker. Dessutom kan det inte finnas några garantier för att motparten i kreditswap kommer att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot fonden om en kredithändelse skulle inträffa avseende referensenheten. Vidare kan motparten i en kreditswap försöka att undvika att betala efter en påstådd kredithändelse genom att kräva att tydligheten i kontraktet är bristfällig eller att det finns en alternativ tolkning av formuleringarna i kontraktet, i synnerhet formuleringen som redogör för vad som skulle kunna utgöra en kredithändelse. Risk med värdepapper med hög avkastning/sub-investment grade (dålig kreditriskvärdering) Lågt värderade värdepapper erbjuder vanligtvis högre avkastning än högt värderade värdepapper för att kompensera för den sämre kreditvärdigheten och den ökade risken för att dessa värdepapper ska bli värdelösa. Lågt värderade värdepapper tenderar i allmänhet att återspegla en kortsiktig företags- och marknadsutveckling i större utsträckning än högt värderade värdepapper som främst reagerar på fluktuationer på den allmänna räntenivån. Under en lågkonjunktur eller en utdragen period med stigande räntor kan utfärdare av högavkastande värdepapper med stor hävstångseffekt utsättas för ekonomisk stress och kanske inte ha tillräckligt stora intäkter för att fullgöra sina räntebetalningsåtaganden. Det finns färre investerare i lågt värderade värdepapper och det kan vara svårare att köpa och sälja värdepapper vid den bästa tidpunkten. Risker med värdepapper med bakomliggande inteckningar som säkerhet (mortgage-backed securities, MBS) och värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (asset-backed securities, ABS) samt förskottsbetalning Traditionella skuldförbindelser betalar vanligtvis fast ränta fram till förfallodagen, då hela kapitalbeloppet ska betalas. Betalningar för värdepapper med bakomliggande inteckningar som säkerhet (MBS) inkluderar däremot vanligtvis både ränta och delbetalning av kapitalbeloppet. Kapitalbeloppet kan också förskottsbetalas frivilligt eller som en följd av refinansiering eller utmätning. Fonden kan behöva investera vinsten från förbetalda investeringar till mindre förmånliga villkor och mindre attraktiv avkastning. Jämfört med andra skulder är det mindre sannolikt att MBS ökar i värde under perioder med sjunkande räntor och det finns en större risk för att de sjunker i värde under perioder med stigande räntor. De kan öka fondens volatilitet. Vissa MBS erhåller endast delar av betalningar av antingen ränta eller kapitalbelopp av underliggande inteckningslån. Avkastningen och värdet på dessa investeringar är extremt känsliga för ränteförändringar och återbetalningshastigheten av kapitalbeloppet för underliggande inteckningslån. Marknaden för dessa investeringar kan vara mycket volatil och begränsad, vilket kan göra det svårt att köpa eller sälja dem. Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS) är uppbyggda på samma sätt som MBS, men i stället för lån eller räntor på lån kan de underliggande tillgångarna vara kontrakt avseende avbetalningsförsäljning av motorfordon eller amorteringslånekontrakt, uthyrning av olika typer av fastigheter och lösöre samt fordringar under kreditkortsavtal. Eftersom ABS i allmänhet inte har fördelen av en värdepappersränta för de underliggande tillgångarna som kan jämföras med en inteckning, innebär ABS vissa ytterligare risker som inte finns med MBS. Exempelvis kan en ABS-utfärdares förmåga att göra gällande sin panträtt i de underliggande tillgångarna vara begränsad. MBS och ABS utfärdas i allmänhet i flera klasser där var och en har olika löptid, ränta och betalningsplaner och med kapitalbelopp och ränta för underliggande inteckningslån eller andra tillgångar fördelade över flera klasser på olika sätt. Betalning av ränta eller kapitalbelopp för vissa klasser kan vara föremål för oförutsedda utgifter och vissa klasser eller serier kan bära en del eller all risk för att underliggande lån eller tillgångar ska bli värdelösa. I vissa fall kan komplexiteten hos betalningen, kreditkvaliteten och andra villkor för värdepapperen ge upphov till en risk för att villkoren för värdepapperen inte är helt tydliga. Dessutom kan komplexiteten hos MBS och ABS göra en rättvisande värdering av sådana värdepapper svårare, delvis på grund av att värdepapperet är skräddarsytt. När man fastställer den genomsnittliga löptiden för en MBS eller en ABS måste underförvaltaren tillämpa vissa 12

13 antaganden och prognoser om löptiden och förskottsbetalningen av värdepapperet. De faktiska förskottsbetalningssatserna kan variera. Om ett värdepappers löptid är felprognosticerad kan fonden kanske inte realisera den förväntade avkastningen. Dessutom är många MBS och ABS föremål för en förhöjd likviditetsrisk. Färre investerare kan vara villiga och ha förmåga att köpa sådana instrument på en andrahandsmarknad jämfört med mer traditionella skuldförbindelser. Specifika risker avseende Collateralised Mortgage Obligations (CMO) och Collateralised Debt Obligations (CDO) Fonden får investera i collateralised mortgage obligations (CMO), som i allmänhet representerar ett deltagande i, eller säkras av, en pool av inteckningslån. CMO:er utfärdas i olika klasser med olika löptider som kan ha olika kredit- och investeringsprofiler. När inteckningspoolen får in förskottsbetalningar betalar poolen investerare i klasser med kortare löptider först. Förskottsbetalningar kan leda till att den faktiska löptiden för en CMO är väsentligt kortare än dess angivna löptid. Omvänt kan förskottsbetalningar som går långsammare än man förutspått förlänga den faktiska löptiden för CMO:er och utsätta dem för en större risk för minskning av marknadsvärde som en reaktion på stigande räntor än den som gäller för traditionella skuldförbindelser och därför potentiellt även öka deras volatilitet. CMO:er och andra instrument med komplexa eller mycket varierande förskottsbetalningsvillkor innebär i allmänhet större marknadsrisker, förskottsbetalningsrisker och likviditetsrisker än andra värdepapper med bakomliggande inteckningar som säkerhet. Exempelvis är deras kurser mer volatila och marknaden där de handlas kan vara mer begränsad. Marknadsvärdet för värdepapper som utfärdats av CMO:er fluktuerar i allmänhet med, bland annat, de ekonomiska villkoren för gäldenärerna för eller utfärdarna av sådana CMO:er eller, avseende syntetiska värdepapper som ingår i CMO:ns pant, för de gäldenärer för eller utfärdare av referensobligationerna, deras återstående löptid till förfallodagen, allmänna ekonomiska villkor, skicket på vissa finansiella marknader, politiska händelser, utvecklingar och trender inom någon bransch samt förändringar av rådande räntor. Fonden får även investera i collateralised debt obligations (CDO), som är grupperade värdepapper som innebär risker liknande dem som gäller CMO, men de har ingen säkerhet i form av en pool av inteckningslån, utan i form av en pool av andra skuldobligationer (till exempel företagsskuldobligationer). Riskerna med en investering i en CDO är i hög grad beroende av typen av pantsatta värdepapper och klassen på den CDO som fonden investerar i. Både CMO och DCO är i allmänhet föremål för var och en av de risker som diskuteras under rubriken Risker med värdepapper med bakomliggande inteckningar som säkerhet (mortgage-backed securities, MBS) och värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (asset-backed securities, ABS) samt förskottsbetalning ovan. Dessutom innebär CDO och CMO ytterligare risker, inklusive riskerna för att: (i) utdelningen från pantsatta värdepapper inte är tillräcklig för att klara räntan eller andra betalningar, (ii) kvaliteten på panten kan minska i värde eller förlora sitt värde, (iii) fonden kan investera i trancher av CDO eller CMO som är underordnade andra trancher, (iv) den komplexa strukturen på värdepapperet är kanske inte helt tydlig och om den inte har förståtts fullt ut vid investeringen kan det orsaka tvister med utfärdaren eller oväntade investeringsresultat och (v) förvaltaren av CDO eller CMO kan göra ett dåligt jobb eller förskingra. Låneinvesteringar Förutom samma typer av risker som är förknippade med investeringar i värdepapper med hög avkastning/sub-investment grade som beskrivs ovan, finns det vissa specifika risker med att investera i lån. Exempelvis kan den specifika pant som används som säkerhet för ett lån minska i värde eller förlora sin likviditet, vilket skulle påverka lånets värde negativt. Det finns också många lån som inte handlas aktivt och det kan försämra fondens förmåga att realisera det fullständiga värdet i den händelse att man måste likvidera tillgångarna. När man köper låneandelar förvärvar fonden avtalsenliga rättigheter endast gentemot säljaren, inte gentemot låntagaren. Betalningar till fonden kommer endast att göras i den utsträckning som säljaren erhåller dem från låntagaren. Följaktligen antar fonden kreditrisken för både säljaren och låntagaren, liksom för eventuella mellanhänder. 13

14 Vidare är likviditeten för överlåtelser och ägarandelar begränsad och fonden förutspår att värdepapperen endast kan säljas till ett begränsat antal institutionella investerare. Detta gör det också svårare att värdera fonden och beräkna substansvärdet per andel. Återköpsavtal och omvända återköpsavtal Fonden får ingå återköpsavtal och omvända återköpsavtal som innebär vissa risker. Om till exempel säljaren av värdepapper till fonden enligt ett omvänt återköpsavtal, som en följd av konkurs eller av annan orsak, inte fullgör sitt åtagande att återköpa de underliggande värdepapperen, eftersträvar fonden att avyttra de aktuella värdepapperen och det kan innebära kostnader eller förseningar. Om säljaren blir insolvent och föremål för likvidation eller omorganisation enligt gällande konkurslag eller andra lagar kan fondens möjligheter att avyttra underliggande värdepapper vara begränsade. Det är möjligt att fonden vid en konkurs eller i ett likvidationsscenario inte kan styrka sin andel i de underliggande värdepapperen. Slutligen, om en säljare inte fullgör sitt åtagande att återköpa värdepapper enligt ett omvänt återköpsavtal kan fonden drabbas av en förlust i så stor omfattning att man måste likvidera sin position på marknaden och överskott från försäljningen av underliggande värdepapper är mindre än återköpspriset som avtalats med den försumliga säljaren. Liknande riskfaktorer uppstår i den händelse att köparen drabbas av konkurs eller insolvens. Säkring av andelsklass Andelsklass Ap Euro, Andelsklass Ap2 Euro, Andelsklass B1p Euro, Andelsklass B1p2 Euro, Andelsklass B2p Euro, Andelsklass B2p2 Euro, Andelsklass B3p Euro, Andelsklass B4p Euro, Andelsklass S Euro, Andelsklass Ap US Dollar, Andelsklass Ap2 US Dollar, Andelsklass B1p US Dollar, Andelsklass B1p2 US Dollar, Andelsklass B2p US Dollar, Andelsklass B2p2 US Dollar, Andelsklass B3p US Dollar, Andelsklass B4p US Dollar, Andelsklass S US Dollar, Andelsklass B2p2 Yen, Andelsklass Ap2 schweiziska franc, Andelsklass B1p2 schweiziska franc och Andelsklass B2p2 schweiziska franc (var och en en säkrad andelsklass, kollektivt säkrade andelsklasser ) är noterade i en annan valuta än basvalutan, nämligen euro, US-dollar, yen eller schweiziska franc. Styrelsen har för närvarande för avsikt att försöka att säkra den valutaexponering som andelsägarna av de säkrade andelsklasserna har gentemot euro, US-dollar, yen eller schweiziska franc. Styrelsen har för avsikt att försöka att säkra gentemot dessa valutaexponeringar. Det går dock inte att garantera ett framgångsrikt genomförande av en säkringsstrategi som minskar denna risk exakt. Finansiella instrument som används för att genomföra sådana strategier avseende en eller flera klasser ska vara tillgångar och skulder tillhörande delfonden som helhet, men kommer att kunna tillskrivas relevant klass eller relevanta klasser och de vinster och förluster samt kostnader avseende relevanta finansiella instrument kommer att tillfalla endast relevant klass. Eventuell valutaexponering för en klass får inte kombineras med eller kvittas mot valutaexponeringen mot någon annan klass. I den mån som säkring är framgångsrik kommer resultatet för relevant klass sannolikt att förändras i linje med resultatet för underliggande tillgångar i basvalutan och investerare i en säkrad klass kommer inte att få fördel av om klassen sjunker i värde i relation till basvalutan eller till den valuta som delfonden är noterad i. Valutaexponeringen för tillgångar som kan tillskrivas en klass får inte hänföras till andra klasser. Även om delfonden inte har för avsikt att översäkra eller undersäkra positioner kan över- eller undersäkring uppstå på grund av faktorerna som ligger utanför delfondens kontroll. Delfonden tillåter inte att översäkrade positioner överskrider 105 % av en säkrad klass substansvärde. Säkrade positioner kommer att hållas under uppsikt för att säkerställa att översäkrade positioner inte överskrider 105 % av en säkrad klass substansvärde. Denna granskning kommer att involvera en procedur för att säkerställa att positioner som väsentligt överstiger 100 % inte rullas framåt från månad till månad. Utdelningspolicy Andelsklasserna som är noterade i euro, US-dollar, japanska yen och schweiziska franc är ackumuleringsandelar och ger därför ingen rätt till utdelning. Nettointäkterna som kan tillskrivas relevant andelsklass ska bibehållas inom fonden och återspeglas i värdet på relevant andelsklass. Andelsklasser som är noterade i brittiska pund är återinvesteringsandelar avseende vilka styrelsen har för avsikt att betala utdelning varje kvartal ur den vinst som är tillgänglig för syften som är relevanta för andelsklassen. Sådan utdelning förväntas betalas ut och återinvesteras inom två månader efter varje räkenskapsårs slut för fonden och utbetalas och återinvesteras i enlighet med det tillvägagångssätt som beskrivs i del 5 i prospektet. 14

15 BASFAKTA FÖR KÖP OCH INLÖSEN Inledande erbjudandeperiod Från kl den 18 november 2008 till den 27 augusti 2015 avseende Andelsklass B3p Euro, Andelsklass B3p US Dollar, Andelsklass B4p Sterling, Andelsklass B4p Euro och Andelsklass B4p US Dollar, 9.00 den 29 augusti 2011 till den 27 augusti 2015 för Andelsklass B2p2 yen och 9.00 den 29 augusti 2013 till den 27 augusti 2015 för Andelsklass B1p2 schweiziska franc och Andelsklass B2p2 schweiziska franc och 9.00 den 18 februari 2014 till den 27 augusti 2015 för,andelsklass Ap2 Sterling, Andelsklass Ap2 US Dollar, Andelsklass och Andelsklass Ap2 schweiziska franc. Styrelsen kan förkorta eller förlänga den inledande erbjudandeperioden för respektive andelsklass och sådan förkortning eller förlängning kommer att meddelas centralbanken. Efter den inledande erbjudandeperioden för var och en av klasserna kommer andelarna att ständigt vara tillgängliga för teckning. Första emissionskurs 1 EUR för andelsklasser noterade i euro. 1 GBP för andelsklasser noterade i brittiska pund. 1 USD för andelsklasser noterade i US-dollar. 100 yen för andelsklasser noterade i japanska yen. 1 CHF för andelsklasser noterade i schweiziska franc. Basvaluta Lånegräns Affärsdag Handelsdag Andelsklasser Brittiska pund. 10 % av fondens substansvärde som det beskrivs under rubriken In- och utlåningskapacitet i del 1 av prospektet. Fonden kan få hävstångseffekt genom användning av finansiella derivatinstrument upp till den högsta gräns som är tillåten enligt centralbanken. En dag då bankerna i Dublin är öppna för normal verksamhet undantaget lördag och söndag och andra dagar som styrelsen kan besluta om efter överenskommelse med förvaringsinstitutet. Från och med en 10 november 2010 varje onsdag (då en onsdag inte infaller på en affärsdag infaller handelsdagen nästa affärsdag) och sådan annan dag som styrelsen kan fastställa från tid till annan efter överenskommelse med förvaringsinstitutet och i förväg meddela till alla fondens andelsinnehavare förutsatt att det ska finnas minst en handelsdag per två veckor. Preliminär Minsta Minsta Minsta avgift första ytterligare innehav teckning teckning *Andelsklass Ap Euro 4 % EUR EUR EUR *Andelsklass Ap Sterling 4 % GBP GBP GBP

16 *Andelsklass Ap US Dollar 4 % USD USD USD *Andelsklass B1p Euro 4 % EUR EUR EUR *Andelsklass B1p Sterling 4 % GBP GBP GBP *Andelsklass B1p US Dollar 4 % USD USD USD *Andelsklass B2p Euro Ingen EUR EUR EUR *Andelsklass B2p Sterling Ingen GBP GBP GBP *Andelsklass B2p US Dollar Ingen USD USD USD *Andelsklass B3p Euro Ingen EUR EUR EUR *Andelsklass B3p Sterling Ingen GBP GBP GBP *Andelsklass B3p US Dollar Ingen USD USD USD *Andelsklass B4p Euro 4 % EUR EUR EUR *Andelsklass B4p Sterling 4 % GBP GBP GBP *Andelsklass B4p US Dollar 4 % USD USD USD **Andelsklass Ap2 Euro Ingen EUR EUR EUR **Andelsklass Ap2 Sterling Ingen GBP GBP GPB **Andelsklass Ap2 US Dollar Ingen USD USD USD **Andelsklass Ap2 Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF **Andelsklass Ap2 Euro 4 % EUR EUR EUR **Andelsklass B1p2 Sterling 4 % GBP GBP GBP **Andelsklass B1p2 US Dollar 4 % USD USD USD **Andelsklass B1p2 Schweiziska franc 4 % CHF CHF CHF **Andelsklass B2p2 Euro Ingen EUR EUR EUR **Andelsklass B2p2 Sterling Ingen GBP GBP GBP **Andelsklass B2p2 US Dollar Ingen USD USD USD **Andelsklass B2p2 Yen Ingen YEN YEN YEN **Andelsklass B2p2 Schweiziska franc Ingen CHF CHF CHF ***Andelsklass S Euro Ingen Ingen Ingen Inget ***Andelsklass S Sterling Ingen Ingen Ingen Inget ***Andelsklass S US Dollar Ingen Ingen Ingen Inget 16

17 Andelsklass B1p2-aktier är avsedda för spridning i vissa länder genom distributörer, plattformar och andra mellanliggande enheter som har skilda avgiftsarrangemang med sina kunder. Enligt stiftelseurkunden har styrelsen absolut befogenhet att helt eller delvis acceptera eller neka ansökan om att teckna andelar. * Från och med den 1 oktober 2011 var dessa andelsklasser inte längre tillgängliga för nyteckning. Att man stänger möjligheten till nyteckning påverkar inte andelsägarens rätt att lösa in dessa andelsklasser. Dessutom har andelsägare fortfarande rätten att byta till andra andelsklasser i fonden. ** Dessa andelsklasser är tillgängliga för teckningar från befintliga andelsägare i fonden om inte styrelsen beslutar om annat. Styrelsen kan sedan göra dessa andelsklasser tillgängliga för alla investerare. Andelsägare kan fastställa dessa andelsklassers status som stängda eller öppna genom att kontakta administratören. Andelsägare i dessa andelsklasser har endast rätt att byta till andra andelsklasser i fonden som är markerade med (**). För att undvika missförstånd kan dessa andelsklasser inte bytas mot andelsklasser markerade med (*). *** Andelsklass S Euro, Andelsklass S Sterling och Andelsklass S US Dollar är endast tillgängliga för investerare som har ingått ett separat rådgivningsuppdrag avseende investeringar med Insight eller något av dess dotterbolag eller närstående företag. Det föreslås att man stänger fonden för nya teckningar om tillgångarna som kan tillskrivas fonden ligger på en nivå där styrelsen anser att om nivån blir högre så ligger det inte i andelsägarnas bästa intresse att acceptera ytterligare teckningar exempelvis då storleken på fonden kan göra det svårt för underförvaltaren att uppnå investeringsmålet. Styrelsen kan senare åter öppna fonden för ytterligare teckningar när de anser det lämpligt och processen att stänga och eventuellt åter öppna fonden kan därefter upprepas från tid till annan när styrelsen anser det lämpligt. Andelsägare kan fastställa dessa andelsklassers status som stängda eller öppna genom att kontakta administratören. Att man stänger fonden för nyteckning påverkar inte andelsägarens rätt att lösa in dessa andelsklasser och andelsägare har rätt att byta till andra andelsklasser som beskrivs ovan. Styrelsen kan för varje relevant andelsklass avstå från preliminära avgifter, minsta första teckning, minsta innehav och minsta ytterligare teckning efter eget gottfinnande och kan skilja mellan sökande i enlighet med detta. Sista handelstidpunkt (irländsk tid) på handelsdagen avseende teckningsförfrågningar (irländsk tid) på onsdagen i veckan före relevant handelsdag (eller föregående affärsdag där onsdagen inte infaller på en handelsdag) avseende inlösenförfrågningar om inte styrelsen är överens om annat och i detta fall förutsatt att förfrågan inkommer före värderingstidpunkten på relevant handelsdag. Avstämningsdag Avräknade medel måste tas emot och accepteras av administratören senast den tredje affärsdagen efter handelsdagen om inte styrelsen har godkänt annat. När det gäller inlösen betalas behållningen vanligtvis genom elektronisk överföring till ett specificerat konto på andelsägarens risk och kostnad på den tredje affärsdagen efter handelsdagen (och i alla händelser inte senare än fem affärsdagar) efter att man mottagit relevant och vederbörligt undertecknade inlösenhandlingar. Värderingstillfälle (irländsk tid) på varje handelsdag. Dessutom ska fondens substansvärde fastställas på den sista affärsdagen varje månad när denna dag inte är en handelsdag. 17

18 Utspädningsjustering Bolaget får i den händelse att det finns nettoteckningar eller nettoinlösningar på en handelsdag justera substansvärdet per andel som beskrivs i del 4 Kurssättning och värdering i prospektet under rubriken Emissions- och inlösenkurser. Avgifter och kostnader Inga inlösen- eller bytesavgifter tas ut. Kostnader för inrättande Kostnader för att inrätta fonden och utgifterna för det inledande erbjudandet av andelar i fonden, marknadsföringskostnader och avgifter för alla yrkesmänniskor i anslutning till detta, som beräknas att inte överskrida EUR plus moms ska betalas av fonden och amorteras över de första fem åren då fonden är i drift. Mer information om avgifter och kostnader som ska betalas av fonden beskrivs i del 6 i prospektet under rubriken Avgifter och kostnader. Investeringsförvaltarens avgifter Investeringsförvaltarens avgifter för varje andelsklass i fonden kommer att vara följande: Andelsklasser Andelsklass Ap Euro Andelsklass Ap Sterling Andelsklass Ap US Dollar Andelsklass Ap2 Euro Andelsklass Ap2 Sterling Andelsklass Ap2 US Dollar Andelsklass Ap2 CHF Andelsklass B1p Euro Andelsklass B1p Sterling Andelsklass B1p US Dollar Andelsklass B1p2 Euro Andelsklass B1p2 Sterling Andelsklass B1p2 US Dollar Andelsklass B1p2 schweiziska franc Andelsklass B2p Euro Andelsklass Bp2 Sterling Årliga avgifter för investeringsförvaltning 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap Euro 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap Sterling 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap US Dollar 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap2 Euro 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap2 Sterling 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap2 US Dollar 1,50 % per år av fondens nettotillgångsvärde som kan tillskrivas andelsklassen Ap2 CHF Shares 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p Euro 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p Sterling 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p US Dollar 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p2 Euro 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p2 Sterling 1,00 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p2 US Dollar 1,00 % per år av fondens substansärde som kan tillskrivas andelsklassen B1p2 schweiziska franc 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B2p Euro 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen Bp2 Sterling 18

19 Andelsklass Bp2 US Dollar Andelsklass B2p2 Euro Andelsklass B2p2 Sterling Andelsklass B2p2 US Dollar Andelsklass B2p2 Yen Andelsklass B2p2 schweiziska franc Andelsklass B3p Euro Andelsklass B3p Sterling Andelsklass B3p US Dollar Andelsklass B4p Euro Andelsklass B4p Sterling Andelsklass B4p US Dollar Andelsklass S Euro Andelsklass S Sterling Andelsklass S US Dollar 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen Bp2 US Dollar 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B2p2 Euro 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B2p2 Sterling 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B2p2 US Dollar 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B2p2 Yen 0,85 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklass B2p2 schweiziska franc 0,75 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B3p Euro 0,75 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B3p Sterling 0,75 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B3p US Dollar 0,65 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B4p Euro 0,65 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B4p Sterling 0,65 % per år av fondens substansvärde som kan tillskrivas andelsklassen B4p US Dollar Ingen avgift tas ut för investeringsförvaltning. Ingen avgift tas ut för investeringsförvaltning. Ingen avgift tas ut för investeringsförvaltning. Dessa avgifter ackumuleras och beräknas varje handelsdag och betalas varje månad i efterhand. Resultatbaserat arvode Fonden betalar inget resultatbaserat arvode avseende Andelsklass S Euro, Andelsklass S Sterling och Andelsklass S US Dollar. Fondförvaltaren har rätt att erhålla ett resultatbaserat investeringsförvaltningsarvode ("Resultatbaserat arvode") som ska betalas i efterhand avseende varje resultatperiod. Det resultatbaserade arvodet ska betalas avseende nettotillgångarna som kan tillskrivas Andelsklass Ap Euro, Andelsklass Ap Sterling, Andelsklass Ap US Dollar, Andelsklass B1p Euro, Andelsklass B1p Sterling, Andelsklass B1p US Dollar, Andelsklass B2p Euro, Andelsklass B2p Sterling, Andelsklass B2p US Dollar, Andelsklass B3p Euro, Andelsklass B3p Sterling, Andelsklass B3p US Dollar, Andelsklass B4p Euro, Andelsklass B4p Sterling och Andelsklass B4p US Dollar. Det resultatbaserade arvodet avseende varje enskild andel motsvarar 10 % av det överskjutande substansvärdet per andel i slutet av en resultatperiod som är utöver målsubstansvärdet per andel. Det resultatbaserade arvodet ska också betalas för nettotillgångarna som kan tillskrivas Andelsklass Ap2 Euro, Andelsklass Ap2 Sterling, Andelsklass Ap2 US Dollar, Andelsklass Ap2 schweiziska franc, Andelsklass B1p2 Euro, Andelsklass B1p2 Sterling, Andelsklass B1p2 US-dollar, Andelsklass B1p2 schweiziska franc, Andelsklass B2p2 Euro, Andelsklass B2p2 Sterling, Andelsklass B2p2 US Dollar, Andelsklass B2p2 Yen och Andelsklass B2p2 schweiziska franc. Det resultatbaserade arvodet avseende varje enskild andel motsvarar 20 % av det överskjutande substansvärdet per andel i slutet av en resultatperiod som är utöver målsubstansvärdet per andel. Det resultatbaserade arvodet beräknas för varje utestående enskild andel i slutet av resultatperioden (som definieras nedan) och det totala arvodet som ska betalas för en viss andelsklass är summan av alla sådana enskilda beräkningar avseende en viss andelsklass. 19

20 Det resultatbaserade arvodet avseende en viss utestående andel förfaller till betalning när båda nedanstående villkor är uppfyllda: procentandelen tillväxt i substansvärdet per andel under resultatperioden överskrider en målkvot för tillväxt som är den prioriterade avkastningen (hurdle rate) som kan tillämpas på just den andelen (som definieras nedan) under samma period substansvärdet per andel i slutet av resultatperioden överskrider det så kallade högvattenmärket (high water mark) för just den andelen som är det högsta substansvärdet per andel i slutet av tidigare resultatperioder för just den andelen (eller emissionspriset då andelen utfärdades under aktuell resultatperiod). Resultatperioden ska vanligtvis löpa från den 1 januari till den 31 december varje år med undantag för vad som nämns nedan: när det gäller den första emissionen av andelar i varje klass löper den första resultatperioden från emissionsdagen till den 31 december. när det gäller inlösen av andelar avslutas resultatperioden för de andelarna på den dag då andelarna inlöses och ett resultatbaserat arvode förfaller och ska betalas inom en månad. Vid den första beräkningen av det resultatbaserade arvodet för en viss andel är substansvärdet per andel på andelens emissionsdag utgångspunkten för substansvärdet per relevant andel. Det resultatbaserade arvodet avseende varje enskild andel motsvarar antingen 10 % eller 20 % (beroende på andelsklass, som beskrivs ovan) av det överskjutande substansvärdet per andel i slutet av en resultatperiod som är utöver målsubstansvärdet per andel. Målsubstansvärdet per andel motsvarar substansvärdet per andel i slutet av föregående resultatperiod (eller emissionspriset då andelen utfärdades under aktuell resultatperiod) multiplicerat med överskridningen av den prioriterade avkastningen + 1 eller högvattenmärket för just den andelen, beroende på vilket som är högst. Det resultatbaserade arvodet ska betalas en månad efter resultatperioden slut. Den prioriterade avkastningen för varje andelsklass är den relevanta styrräntan, som beskrivs i tabellen nedan, som ett genomsnitt för resultatperioden. Andelsklass Klass Ap Euro, Klass Ap2 Euro, Klass B1p Euro, Klass B1p2 Euro, Klass B2p Euro, Klass B2p2 Euro, Klass B3p Euro och Klass B4p Euro Klass Ap Sterling, Klass Ap2 Sterling, Klass B1p Sterling, Klass B1p2 Sterling, Klass B2p Sterling, Klass B2p2 Sterling, Klass B3p Sterling och Klass B4p Sterling Klass Ap US Dollar, Klass Ap2 US Dollar, Klass B1p US Dollar, Klass B1p2 US Dollar, Klass B2p US Dollar, Klass B2p2 US Dollar, Klass B3p US Dollar och Klass B4p US Dollar Klass B2p2 Yen Klass Ap2 CHF, Klass B1p2 CHF och klass B2p2 CHF Relevant styrränta (uttryckt i procent) 3-månaders EURIBID definieras som 3-månaders EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate som fastställs av Europeiska bankfederationen) minus 0,1 % 3-månaders LIBID definieras som 3-månaders LIBOR (London Interbank Offer Rate som fastställs av ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,125 % 3-månaders US LIBID definieras som 3-månaders US LIBOR (US Dollar London Interbank Offer Rate som fastställs av ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,1 % 3-månaders JPY LIBID definieras som 3-månaders JPY LIBOR (Japanese Yen London Interbank Offer Rate som fastställs av ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,1 % 3-månaders CHF LIBID definieras som 3 månaders CHF LIBOR (Swiss Franc London Interbank Offer Rate som fastställs av ICE Benchmark Administration (IBA)) minus 0,1 % Det resultatbaserade arvodet kan uttryckas som följer: 20

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Currency Fund Denna bilaga innehåller särskild information för Absolute Insight Currency Fund (fonden),

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Denna bilaga innehåller specifik information med avseende på Absolute

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer