Miljö & Säkerhet Division Energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö & Säkerhet Division Energi"

Transkript

1 Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m Dokumentägare: Ulf Carlson Sida 1(11)

2 Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö Vi ser grönt våra engagerade medarbetare vågar förändra Vi känner oss stolta över att vara en del i den utveckling som förändrar vårt samhälle positivt och vi fortsätter att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Tekniska Verken med dotterbolag erbjuder prisvärda produkter och tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, biogas samt konsult- och entreprenadtjänster inom miljö. Det vi gör påverkar människors vardag och därför är vi lyhörda för behov och önskningar som dyker upp i samhället. Vi arbetar för rätt kvalitet, minsta miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö i dag och i framtiden. Var och en av oss som arbetar på Tekniska Verken ska följa nedanstående principer: Vi hushållar med naturens resurser. Vi redovisar öppet vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan. Vi uppfyller lagar och andra krav. Vi förebygger miljörelaterade olyckor. Vi har en säker, utvecklande och hälsosam arbetsmiljö. Vi för en dialog med våra samarbetspartners om miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökrav. Vi erbjuder vår kunskap och informerar om hur våra produkter används bäst. Vi håller ordning och reda. Vi vill ständigt bli bättre. Linköping Stig Holm, vd Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 2(11)

3 Välkommen till Tekniska Verken Läs denna informationsbroschyr noga för din och dina arbetskamraters säkerhet. Instruktionen gäller för egen personal, entreprenörer samt besökare som tillfälligt befinner sig på våra anläggningar. Som entreprenör ansvarar du för att informera din egen personal samt eventuella underentreprenörer om innehållet i den här skriften. I företag med vår typ av verksamhet som t.ex. produktion av el och fjärrvärme har arbete med olika typer av miljö- och arbetsmiljöfrågor alltid varit naturligt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO Miljöledningsstandarden ISO ställer krav på ständig förbättring. Det innebär bland annat att företag likt katten på råttan, råttan på repet ska ställa successivt ökande krav och därigenom sporra varandra till minskad miljöbelastning. Reglerna och föreskrifterna har till syfte att skapa säkra och trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljölagens kapitel 3, 1a och 4, ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka för att skapa säkra och sunda arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Ansvaret för detta vilar lika stort på alla parter, arbetsgivare såväl som arbetstagare. Varje entreprenör på anläggningen har genom ansvarig arbetsledare eget skyddsansvar för sina arbetstagare och eventuella underentreprenörer enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har skyddsansvar enligt samma lag. Personal i arbetsledande ställning ska känna till gällande föreskrifter i Arbetsmiljölagen. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 3(11)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE FÖR TEKNISKA VERKENS ANLÄGGNINGAR... 5 SKYDD OCH SÄKERHET... 6 BRAND, UTRYMNING OCH NÖDLÄGE... 7 HETA ARBETEN... 8 AVFALLSHANTERING... 8 KEMIKALIEHANTERING... 9 KEMIKALIESPILL... 9 PARKERING OCH TRAFIK... 9 TRUCK- OCH LASTMASKINKÖRNING... 9 MOBILA ARBETSPLATTFORMAR... 9 ELSÄKERHET BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE ÖVRIGA ANVISNINGAR KONTAKTER Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 4(11)

5 ÖVERGRIPANDE FÖR TEKNISKA VERKENS ANLÄGGNINGAR Vi kräver att de företag som ska arbeta hos oss är anslutna till SSG (Standard Solution Group) och att samtliga anställda som ska arbeta i våra anläggningar har godkänts i utbildningen SSG Entré. Entreprenören ansvarar för att informera sin egen personal om gällande regler på Tekniska Verkens anläggningar. Entreprenörens ansvar omfattar att ta del av och följa kraven i denna information och att inkludera resurser i sitt arbete för att planera och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven. Dokumentet Miljö & Säkerhet ska läsas, kvitteras och följas av samtliga personer. Kvittensen sitter sist i den anläggningsspecifika delen. Egen personal utbildas i denna rutin i samband med introduktionsprogrammet. För anläggningsspecifika uppgifter se respektive bilaga enligt nedan: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Gärstad avfallsanläggning Gärstadverket Kraftvärmeverket i Linköping Katrineholm Vika avfallsanläggning Kraftvärmeverket i Katrineholm EKK Yttre Centraler EKC Facetten, Åtvidaberg EKC Långasjönäs, Kisa EKC Vattenkraften EKV Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 5(11)

6 SKYDD OCH SÄKERHET Tänk på att du kan bli avvisad från anläggningarna om du inte följer arbetsmiljölagen och dokumentet Miljö & Säkerhet. Du som vistas eller arbetar på produktionsanläggningarna ska bära skyddshjälm samt utomhus ha varselkläder t.ex. väst. (inte vattenkraften). Du ska använda den personliga skyddsutrustning, såsom skyddsskor, andningsskydd och hörselskydd, som arbetet kräver. Skyddsronder genomförs regelbundet av arbetsmiljösamordnare och skyddsombud I vissa fall medverkar även beslutsfattande personal från entreprenörer. När du kommer till anläggningarna ska anmälan göras i kontrollrum/mottagningsstation innan arbetet får påbörjas. Innan du går hem för dagen ska avanmälan göras. (inte vattenkraften). Entreprenören ska uppvisa en personalförteckning samt arbetstider över den personal som tillfälligt kommer att arbeta inom anläggningen. Dessa uppgifter arkiveras i en pärm på respektive anläggning. Kontakt utanför ordinarie arbetstid sker mellan berörd personal och tjänstgörande driftansvarig. (Gäller inte vattenkraften) Innan du börjar arbeta på processutrustning ska ett arbetsbesked skrivas av kontaktpersonen på anläggningen. Kontrollrumspersonalen ger dig klartecken innan arbetet får påbörjas. Elektrisk urkoppling utförs av instruerad personal eller av el-entreprenör efter instruktion av behörig person. Du som entreprenör ansvarar för att informera din egen personal och dina underentreprenörer om gällande regler vid divisionens anläggningar. Ditt ansvar som entreprenör omfattar att ta del av och följa denna skrift och att du har resurser för att planera och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla och följa kraven i denna skrift och arbetsmiljölagen. Detta dokument Miljö och Säkerhet kvitteras ut av entreprenörens ansvarige som ser till att all egen personal läser och kvitterar dokumentet innan arbetet får startas. Är du tveksam angående innehållet i denna skrift eller annat som rör säkerheten på arbetsplatsen, ska du kontakta samordningsansvarig eller tjänstgörande driftingenjör. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 6(11)

7 BRAND, UTRYMNING OCH NÖDLÄGE Om brand eller nödläge uppstår kontakta omedelbart 112 samt respektive anläggning på följande telefoner: Gärstadverket och Gärstad Avfallsanläggning. Kontrollrum tel eller Vika avfallsanläggning Våghus tel Panncentral Långasjönäs Kisa Vattenkraftstationer Arbetsledare Se även bilaga 9 Kraftvärmeverket KV1 Kontrollrum tel eller Kraftvärmeverket i Katrineholm Kontrollrum Panncentral Facetten Åtvidaberg Anläggningspersonalen ser till att räddningstjänsten/ambulans möts och visas till rätt plats på anläggningen. Vid brand eller annan fara kan utrymningslarm ljuda, då ska följande iakttas: Entreprenörer och övrig personal samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsplaner finns på strategiska platser i anläggningarna. Återsamlingsplatserna är angivna på dessa, samt på kartan i respektive anläggnings bilaga. Du får inte lämna återsamlingsplatsen innan inräkning skett av ansvarig person. Har du använt brandsläckningsutrustning ska den omgående återställas i användbart skick. Detta gör Tekniska Verken. På vissa anläggningar sker test av utrymningslarmets funktion. På Gärstadverket sker funktionsprovning den första onsdagen i ny månad klockan på P1-P3 (gamla verket) och klockan på P4 (nya verket) På Kraftvärmeverket sker provning kvartalsvis. Var uppmärksam på uppsatta anslag. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 7(11)

8 OBS: Använd inte hissar vid utrymning. Vid brandtillbud: RÄDDA, VARNA, LARMA SLÄCKA/ BEGRÄNSA SOS Alarmering, Telefon: 112 Linköping: Räddningstjänsten i Östra Götaland: Katrineholm: Västra Sörmlands Räddningstjänst: Åtvidaberg: Räddningstjänsten i Åtvidaberg: Kisa: Räddningstjänsten i Kisa: Råkar du ut för ett olycksfall eller tillbud ska du alltid rapportera till närmaste chef och skyddsombud. Rapportera också till din kontaktperson på Tekniska Verken så att han/hon kan skriva in det i vårt ärendehanteringsystem. Är det en svårare olycka eller tillbud ska, så snart som möjligt, en anmälan göras till Arbetsmiljöverket och/eller Elsäkerhetsverket. HETA ARBETEN Ska du göra ett Brandfarligt Heta Arbeten på anläggningarna ska du ha ett giltigt certifikat. Innan du börjar ska du begära tillstånd av tillståndsgivaren på anläggningen. Vill du ha ett svetstillstånd för längre tid ska du diskutera detta med tillståndsgivaren. Vid hetarbeten på behållare, cisterner samt rörledningar med brandfarlig vara skall dessutom räddningstjänsten rådfrågas. Gas- och luftflaskor placerar du på lämplig vagn eller surrar fast vid förvaring. Gasflaskorna ska alltid förvaras utomhus eller på en anvisad plats, som ansvarig bestämmer, efter arbetets slut. Om det börjar brinna måste räddningstjänsten alltid kunna få information om var på anläggningen gasflaskor förvaras. AVFALLSHANTERING Var du skall lägga ditt avfall framgår av bilagan till detta dokument. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 8(11)

9 KEMIKALIEHANTERING De kemikalier som du hanterar ska ha 16 punkters säkerhetsdatablad på svenska tillgängliga och vara godkända av kemikaliegruppen på Tekniska Verken innan du får använda dem. Kemiska ämnen ska du förvara i lämpliga kärl där innehållet deklareras med etikett på svenska. Förvaring ska dessutom också ske på ett sånt sätt att inget spills till avloppsledningar. Arbetar du med kemiska produkter ska du ha kunskap om hur ämnet ska hanteras, vilken personlig skyddsutrustning du ska ha, vilka saneringsåtgärder som ska användas och hur första hjälpen ska ske. Du bör också kontrollera att närliggande ögon/nöddusch fungerar. Blir det kemikalier över ska du se till att de tas om hand och fraktas till Gärstad återvinningscentral. Vid lossning av kemiska produkter gäller speciella hanteringsföreskrifter. Du ska alltid använda den personliga skyddsutrustning som säkerhetsdatabladet anger. Det kan vara hjälm med visir, skyddshandskar, gummistövlar och lämpliga skyddskläder. KEMIKALIESPILL Om kemikalier spills inom anläggningen ska sanering ske så fort som möjligt. Meddela kontrollrummet/mottagningsstationen för samordning av saneringsinsatser. Efter händelsen ska du se till att ett ärende skapas på intranätet. Tala med din kontaktperson på anläggningen. PARKERING OCH TRAFIK Du ska parkera på markerade platser. För detaljerad information hänvisas till bilagan till detta dokument. Hastighetsbegränsningen är 20 km/h inom anläggningarna. TRUCK- OCH LASTMASKINKÖRNING Behöver du köra truck måste du ha truckförarbevis och skriftligt tillstånd från tillståndsgivaren på anläggningarna. Lånar du trucken ska den återställas på respektive parkeringsplats. Lastmaskin får endast användas om du har förarbevis för lastmaskin och skriftligt tillstånd från anläggningarnas tillståndsgivare. MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Mobila arbetsplattformar får endast framföras och användas om du har dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Intyg på detta uppvisar du för ansvarig chef/arbetsledare som skriver ut tillstånd. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 9(11)

10 ELSÄKERHET För all elektrisk utrustning och dess handhavande på arbetsplatsen gäller Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter, kompletterande elsäkerhetsanvisningar (ELSA), Elinstallationsföreskrifterna, Elansvarspolicy TVAB, Riktlinjer för elansvarspolicy samt tillämpliga AFS-skrifter. Arbetar du med el- och instrumentinstallationer ska du ha ELSA-utbildning. Vid problem och osäkerhet om elanvändning, ska du kontakta eldriftsansvarig på respektive anläggning eller elsäkerhetssamordnaren för Division Energi. (se Kontakter). Framför elcentraler ska det vara fritt från material inom en radie av 1,2 meter. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Vid allt byggnads- och anläggningsarbete inom anläggningarna ska arbetsmiljöplaner upprättas enligt AFS 2009:12. ÖVRIGA ANVISNINGAR Lyftanordningar måste vara godkända och du måste ha lämplig utbildning som Säkra lyft och lasthantering. Följ anvisningar och instruktioner från anläggningens ansvariga personal. Om du öppnat ett lyftschakt eller liknande måste du spärra av och inte lämna det obevakat. Ha inte schaktet öppet längre än du behöver. Är du utsatt för fallrisk ska du använda en godkänd fallskyddsutrustning. Tar du bort en gallerdurk, trappa eller blockerar en utrymningsväg måste du tillsammans med ansvarig personal spärra av och ev. markera tillfälliga utrymningsvägar. Återställ allt så snart som möjligt när arbetet är klart. Alla har ansvar för att det är ordning och reda på våra arbetsplatser så att risken för tillbud och olyckor minskar. Städa varje dag. Blockera inga nödduschar, utrymningsvägar, branddörrar eller brandredskap. Branddörrar ska hållas stängda. Spola inte rent smutsiga maskindelar utomhus eller förvara dem så att regn sköljer delarna rena. Om du misstänker att arbetet kommer att bli dammigt eller smutsigt så se till att det inte sprider sig i omgivningen. Städa efter dig. Du får inte vistas i våra anläggningar om du är påverkad av alkohol eller andra droger. Inte heller föra in eller förvara alkohol eller andra droger i bilen eller på annan plats. Gör inte upp eld eller töm askkoppar där glöd kan finnas kvar så att något kan börja brinna. Du får heller inte röka i våra anläggningar. Se bilagan för detaljerad information. Röntgenarbeten kan förekomma inom anläggningarna. Var vaksam på avspärrningar, anslag och varningar. Gå aldrig under hängande last. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 10(11)

11 Arbeta helst inte ensam. Arbetsställningar får bara ändras av behörig personal (ställningsbyggare). KONTAKTER Division Energi Namn. Telefonnummer Divisionschef Mile Elez Elsäkerhetssamordnare Mats Adell Produktionschef Michael Fahlström Driftchef Kraftvärmeverket Tomas Hvalgren Driftchef Katrineholm Anna Axelsson Driftchef Yttre Centraler Sten Bruce Arbetsmiljösamordnare Michael Bengtsson Platsansvarig Långasjönäs Kisa Enar Andersson Platsansvarig Facetten Åtvidaberg Jörgen Strömberg Driftchef Vattenkraft Ola Palmqvist Marknadschef Fredrik Remneblad Avdelningschef avfall Jan Carlson Driftchef Gärstadverket. Olle Svanfeldt Arbetsmiljösamordnare Gärstadverket Manuel Engblom Platsansvarig Vika avfallsanläggning Anders Lindberg Detaljerad kontaktlista finns i bilagan med anläggningsspecifik information. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 11(11)

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer