Miljö & Säkerhet Division Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö & Säkerhet Division Energi"

Transkript

1 Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m Dokumentägare: Ulf Carlson Sida 1(11)

2 Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö Vi ser grönt våra engagerade medarbetare vågar förändra Vi känner oss stolta över att vara en del i den utveckling som förändrar vårt samhälle positivt och vi fortsätter att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Tekniska Verken med dotterbolag erbjuder prisvärda produkter och tjänster inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, dricksvatten, rening av avloppsvatten, avfallshantering, biogas samt konsult- och entreprenadtjänster inom miljö. Det vi gör påverkar människors vardag och därför är vi lyhörda för behov och önskningar som dyker upp i samhället. Vi arbetar för rätt kvalitet, minsta miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö i dag och i framtiden. Var och en av oss som arbetar på Tekniska Verken ska följa nedanstående principer: Vi hushållar med naturens resurser. Vi redovisar öppet vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan. Vi uppfyller lagar och andra krav. Vi förebygger miljörelaterade olyckor. Vi har en säker, utvecklande och hälsosam arbetsmiljö. Vi för en dialog med våra samarbetspartners om miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökrav. Vi erbjuder vår kunskap och informerar om hur våra produkter används bäst. Vi håller ordning och reda. Vi vill ständigt bli bättre. Linköping Stig Holm, vd Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 2(11)

3 Välkommen till Tekniska Verken Läs denna informationsbroschyr noga för din och dina arbetskamraters säkerhet. Instruktionen gäller för egen personal, entreprenörer samt besökare som tillfälligt befinner sig på våra anläggningar. Som entreprenör ansvarar du för att informera din egen personal samt eventuella underentreprenörer om innehållet i den här skriften. I företag med vår typ av verksamhet som t.ex. produktion av el och fjärrvärme har arbete med olika typer av miljö- och arbetsmiljöfrågor alltid varit naturligt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO Miljöledningsstandarden ISO ställer krav på ständig förbättring. Det innebär bland annat att företag likt katten på råttan, råttan på repet ska ställa successivt ökande krav och därigenom sporra varandra till minskad miljöbelastning. Reglerna och föreskrifterna har till syfte att skapa säkra och trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljölagens kapitel 3, 1a och 4, ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka för att skapa säkra och sunda arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Ansvaret för detta vilar lika stort på alla parter, arbetsgivare såväl som arbetstagare. Varje entreprenör på anläggningen har genom ansvarig arbetsledare eget skyddsansvar för sina arbetstagare och eventuella underentreprenörer enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har skyddsansvar enligt samma lag. Personal i arbetsledande ställning ska känna till gällande föreskrifter i Arbetsmiljölagen. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 3(11)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE FÖR TEKNISKA VERKENS ANLÄGGNINGAR... 5 SKYDD OCH SÄKERHET... 6 BRAND, UTRYMNING OCH NÖDLÄGE... 7 HETA ARBETEN... 8 AVFALLSHANTERING... 8 KEMIKALIEHANTERING... 9 KEMIKALIESPILL... 9 PARKERING OCH TRAFIK... 9 TRUCK- OCH LASTMASKINKÖRNING... 9 MOBILA ARBETSPLATTFORMAR... 9 ELSÄKERHET BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE ÖVRIGA ANVISNINGAR KONTAKTER Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 4(11)

5 ÖVERGRIPANDE FÖR TEKNISKA VERKENS ANLÄGGNINGAR Vi kräver att de företag som ska arbeta hos oss är anslutna till SSG (Standard Solution Group) och att samtliga anställda som ska arbeta i våra anläggningar har godkänts i utbildningen SSG Entré. Entreprenören ansvarar för att informera sin egen personal om gällande regler på Tekniska Verkens anläggningar. Entreprenörens ansvar omfattar att ta del av och följa kraven i denna information och att inkludera resurser i sitt arbete för att planera och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven. Dokumentet Miljö & Säkerhet ska läsas, kvitteras och följas av samtliga personer. Kvittensen sitter sist i den anläggningsspecifika delen. Egen personal utbildas i denna rutin i samband med introduktionsprogrammet. För anläggningsspecifika uppgifter se respektive bilaga enligt nedan: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Gärstad avfallsanläggning Gärstadverket Kraftvärmeverket i Linköping Katrineholm Vika avfallsanläggning Kraftvärmeverket i Katrineholm EKK Yttre Centraler EKC Facetten, Åtvidaberg EKC Långasjönäs, Kisa EKC Vattenkraften EKV Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 5(11)

6 SKYDD OCH SÄKERHET Tänk på att du kan bli avvisad från anläggningarna om du inte följer arbetsmiljölagen och dokumentet Miljö & Säkerhet. Du som vistas eller arbetar på produktionsanläggningarna ska bära skyddshjälm samt utomhus ha varselkläder t.ex. väst. (inte vattenkraften). Du ska använda den personliga skyddsutrustning, såsom skyddsskor, andningsskydd och hörselskydd, som arbetet kräver. Skyddsronder genomförs regelbundet av arbetsmiljösamordnare och skyddsombud I vissa fall medverkar även beslutsfattande personal från entreprenörer. När du kommer till anläggningarna ska anmälan göras i kontrollrum/mottagningsstation innan arbetet får påbörjas. Innan du går hem för dagen ska avanmälan göras. (inte vattenkraften). Entreprenören ska uppvisa en personalförteckning samt arbetstider över den personal som tillfälligt kommer att arbeta inom anläggningen. Dessa uppgifter arkiveras i en pärm på respektive anläggning. Kontakt utanför ordinarie arbetstid sker mellan berörd personal och tjänstgörande driftansvarig. (Gäller inte vattenkraften) Innan du börjar arbeta på processutrustning ska ett arbetsbesked skrivas av kontaktpersonen på anläggningen. Kontrollrumspersonalen ger dig klartecken innan arbetet får påbörjas. Elektrisk urkoppling utförs av instruerad personal eller av el-entreprenör efter instruktion av behörig person. Du som entreprenör ansvarar för att informera din egen personal och dina underentreprenörer om gällande regler vid divisionens anläggningar. Ditt ansvar som entreprenör omfattar att ta del av och följa denna skrift och att du har resurser för att planera och genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla och följa kraven i denna skrift och arbetsmiljölagen. Detta dokument Miljö och Säkerhet kvitteras ut av entreprenörens ansvarige som ser till att all egen personal läser och kvitterar dokumentet innan arbetet får startas. Är du tveksam angående innehållet i denna skrift eller annat som rör säkerheten på arbetsplatsen, ska du kontakta samordningsansvarig eller tjänstgörande driftingenjör. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 6(11)

7 BRAND, UTRYMNING OCH NÖDLÄGE Om brand eller nödläge uppstår kontakta omedelbart 112 samt respektive anläggning på följande telefoner: Gärstadverket och Gärstad Avfallsanläggning. Kontrollrum tel eller Vika avfallsanläggning Våghus tel Panncentral Långasjönäs Kisa Vattenkraftstationer Arbetsledare Se även bilaga 9 Kraftvärmeverket KV1 Kontrollrum tel eller Kraftvärmeverket i Katrineholm Kontrollrum Panncentral Facetten Åtvidaberg Anläggningspersonalen ser till att räddningstjänsten/ambulans möts och visas till rätt plats på anläggningen. Vid brand eller annan fara kan utrymningslarm ljuda, då ska följande iakttas: Entreprenörer och övrig personal samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsplaner finns på strategiska platser i anläggningarna. Återsamlingsplatserna är angivna på dessa, samt på kartan i respektive anläggnings bilaga. Du får inte lämna återsamlingsplatsen innan inräkning skett av ansvarig person. Har du använt brandsläckningsutrustning ska den omgående återställas i användbart skick. Detta gör Tekniska Verken. På vissa anläggningar sker test av utrymningslarmets funktion. På Gärstadverket sker funktionsprovning den första onsdagen i ny månad klockan på P1-P3 (gamla verket) och klockan på P4 (nya verket) På Kraftvärmeverket sker provning kvartalsvis. Var uppmärksam på uppsatta anslag. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 7(11)

8 OBS: Använd inte hissar vid utrymning. Vid brandtillbud: RÄDDA, VARNA, LARMA SLÄCKA/ BEGRÄNSA SOS Alarmering, Telefon: 112 Linköping: Räddningstjänsten i Östra Götaland: Katrineholm: Västra Sörmlands Räddningstjänst: Åtvidaberg: Räddningstjänsten i Åtvidaberg: Kisa: Räddningstjänsten i Kisa: Råkar du ut för ett olycksfall eller tillbud ska du alltid rapportera till närmaste chef och skyddsombud. Rapportera också till din kontaktperson på Tekniska Verken så att han/hon kan skriva in det i vårt ärendehanteringsystem. Är det en svårare olycka eller tillbud ska, så snart som möjligt, en anmälan göras till Arbetsmiljöverket och/eller Elsäkerhetsverket. HETA ARBETEN Ska du göra ett Brandfarligt Heta Arbeten på anläggningarna ska du ha ett giltigt certifikat. Innan du börjar ska du begära tillstånd av tillståndsgivaren på anläggningen. Vill du ha ett svetstillstånd för längre tid ska du diskutera detta med tillståndsgivaren. Vid hetarbeten på behållare, cisterner samt rörledningar med brandfarlig vara skall dessutom räddningstjänsten rådfrågas. Gas- och luftflaskor placerar du på lämplig vagn eller surrar fast vid förvaring. Gasflaskorna ska alltid förvaras utomhus eller på en anvisad plats, som ansvarig bestämmer, efter arbetets slut. Om det börjar brinna måste räddningstjänsten alltid kunna få information om var på anläggningen gasflaskor förvaras. AVFALLSHANTERING Var du skall lägga ditt avfall framgår av bilagan till detta dokument. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 8(11)

9 KEMIKALIEHANTERING De kemikalier som du hanterar ska ha 16 punkters säkerhetsdatablad på svenska tillgängliga och vara godkända av kemikaliegruppen på Tekniska Verken innan du får använda dem. Kemiska ämnen ska du förvara i lämpliga kärl där innehållet deklareras med etikett på svenska. Förvaring ska dessutom också ske på ett sånt sätt att inget spills till avloppsledningar. Arbetar du med kemiska produkter ska du ha kunskap om hur ämnet ska hanteras, vilken personlig skyddsutrustning du ska ha, vilka saneringsåtgärder som ska användas och hur första hjälpen ska ske. Du bör också kontrollera att närliggande ögon/nöddusch fungerar. Blir det kemikalier över ska du se till att de tas om hand och fraktas till Gärstad återvinningscentral. Vid lossning av kemiska produkter gäller speciella hanteringsföreskrifter. Du ska alltid använda den personliga skyddsutrustning som säkerhetsdatabladet anger. Det kan vara hjälm med visir, skyddshandskar, gummistövlar och lämpliga skyddskläder. KEMIKALIESPILL Om kemikalier spills inom anläggningen ska sanering ske så fort som möjligt. Meddela kontrollrummet/mottagningsstationen för samordning av saneringsinsatser. Efter händelsen ska du se till att ett ärende skapas på intranätet. Tala med din kontaktperson på anläggningen. PARKERING OCH TRAFIK Du ska parkera på markerade platser. För detaljerad information hänvisas till bilagan till detta dokument. Hastighetsbegränsningen är 20 km/h inom anläggningarna. TRUCK- OCH LASTMASKINKÖRNING Behöver du köra truck måste du ha truckförarbevis och skriftligt tillstånd från tillståndsgivaren på anläggningarna. Lånar du trucken ska den återställas på respektive parkeringsplats. Lastmaskin får endast användas om du har förarbevis för lastmaskin och skriftligt tillstånd från anläggningarnas tillståndsgivare. MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Mobila arbetsplattformar får endast framföras och användas om du har dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Intyg på detta uppvisar du för ansvarig chef/arbetsledare som skriver ut tillstånd. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 9(11)

10 ELSÄKERHET För all elektrisk utrustning och dess handhavande på arbetsplatsen gäller Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter, kompletterande elsäkerhetsanvisningar (ELSA), Elinstallationsföreskrifterna, Elansvarspolicy TVAB, Riktlinjer för elansvarspolicy samt tillämpliga AFS-skrifter. Arbetar du med el- och instrumentinstallationer ska du ha ELSA-utbildning. Vid problem och osäkerhet om elanvändning, ska du kontakta eldriftsansvarig på respektive anläggning eller elsäkerhetssamordnaren för Division Energi. (se Kontakter). Framför elcentraler ska det vara fritt från material inom en radie av 1,2 meter. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Vid allt byggnads- och anläggningsarbete inom anläggningarna ska arbetsmiljöplaner upprättas enligt AFS 2009:12. ÖVRIGA ANVISNINGAR Lyftanordningar måste vara godkända och du måste ha lämplig utbildning som Säkra lyft och lasthantering. Följ anvisningar och instruktioner från anläggningens ansvariga personal. Om du öppnat ett lyftschakt eller liknande måste du spärra av och inte lämna det obevakat. Ha inte schaktet öppet längre än du behöver. Är du utsatt för fallrisk ska du använda en godkänd fallskyddsutrustning. Tar du bort en gallerdurk, trappa eller blockerar en utrymningsväg måste du tillsammans med ansvarig personal spärra av och ev. markera tillfälliga utrymningsvägar. Återställ allt så snart som möjligt när arbetet är klart. Alla har ansvar för att det är ordning och reda på våra arbetsplatser så att risken för tillbud och olyckor minskar. Städa varje dag. Blockera inga nödduschar, utrymningsvägar, branddörrar eller brandredskap. Branddörrar ska hållas stängda. Spola inte rent smutsiga maskindelar utomhus eller förvara dem så att regn sköljer delarna rena. Om du misstänker att arbetet kommer att bli dammigt eller smutsigt så se till att det inte sprider sig i omgivningen. Städa efter dig. Du får inte vistas i våra anläggningar om du är påverkad av alkohol eller andra droger. Inte heller föra in eller förvara alkohol eller andra droger i bilen eller på annan plats. Gör inte upp eld eller töm askkoppar där glöd kan finnas kvar så att något kan börja brinna. Du får heller inte röka i våra anläggningar. Se bilagan för detaljerad information. Röntgenarbeten kan förekomma inom anläggningarna. Var vaksam på avspärrningar, anslag och varningar. Gå aldrig under hängande last. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 10(11)

11 Arbeta helst inte ensam. Arbetsställningar får bara ändras av behörig personal (ställningsbyggare). KONTAKTER Division Energi Namn. Telefonnummer Divisionschef Mile Elez Elsäkerhetssamordnare Mats Adell Produktionschef Michael Fahlström Driftchef Kraftvärmeverket Tomas Hvalgren Driftchef Katrineholm Anna Axelsson Driftchef Yttre Centraler Sten Bruce Arbetsmiljösamordnare Michael Bengtsson Platsansvarig Långasjönäs Kisa Enar Andersson Platsansvarig Facetten Åtvidaberg Jörgen Strömberg Driftchef Vattenkraft Ola Palmqvist Marknadschef Fredrik Remneblad Avdelningschef avfall Jan Carlson Driftchef Gärstadverket. Olle Svanfeldt Arbetsmiljösamordnare Gärstadverket Manuel Engblom Platsansvarig Vika avfallsanläggning Anders Lindberg Detaljerad kontaktlista finns i bilagan med anläggningsspecifik information. Dok.Nr: Titel: Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Sida 11(11)

Miljö & Säkerhet Energi För egen personal och entreprenörer som arbetar inom våra affärsområden.

Miljö & Säkerhet Energi För egen personal och entreprenörer som arbetar inom våra affärsområden. Miljö & Säkerhet Energi För egen personal och entreprenörer som arbetar inom våra affärsområden. Sida 1 av 9 2016-03-01 Välkommen till Tekniska verken. Tekniska verken ger människor möjlighet att kombinera

Läs mer

Bilaga 10: Miljö & Säkerhet Pampus EK. Pampus

Bilaga 10: Miljö & Säkerhet Pampus EK. Pampus Bilaga 10: Miljö & Säkerhet Pampus EK Pampus För anställda, tankbilsförare, entreprenörer och övriga som arbetar eller vistas inom Tekniska Verkens oljedepå i Pampushamnen Dok.Nr: 4067-7 Godkänd av: Michael

Läs mer

Vattenkraftstationer. Anläggningsspecifik del. Sida 1 av

Vattenkraftstationer. Anläggningsspecifik del. Sida 1 av Vattenkraftstationer Anläggningsspecifik del Sida 1 av 7 2016-03-01 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Om du ska arbeta i kraftstationerna ska dina kläder vara flamskyddade samt ljusbågetestade och du ska ha skyddshjälm

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för yttre avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Miljö och säkerhet Pampus

Miljö och säkerhet Pampus Miljö och säkerhet Pampus För anställda, tankbilsförare, entreprenörer och övriga som arbetar eller vistas inom Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen Sida 1 av 19 2016-03-01 Välkommen till Tekniska

Läs mer

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket Kraftvärmeverket Anläggningsspecifik del 1 KONTAKTER Huvudkontor Telefonnummer Reception, växel 013-20 80 00 Divisionschef Mile Elez 013-20 81 03 Miljöingenjör

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET Till entreprenörer eller tillfälligt anställda på VA-enheten i Svedala VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET 1 VÄLKOMMEN TILL VA-ENHETEN I SVEDALA Vi vill i denna folder göra dig som entreprenör eller tillfälligt

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige VATTENFALL HEAT SWEDEN OPERATIONS Verksamhet Säkerhet-Hälsa-Miljö DMS 1002413952:6 Handläggare Christer Gustafson Granskat av Stefan Karlsson Godkänt av Berit Sanded Giltig från Giltig till S-klass Anläggning/Ort/Land

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Denna information hjälper dig som entreprenör och dina medarbetare att kunna arbeta säkert i våra anläggningar. Informationen nedan utgör komplement till den

Läs mer

Mälarenergi AO Vatten

Mälarenergi AO Vatten UTFÄRDARE Lindkvist Anna Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter Kungsängsverket ANDRA DOKUMENT G000-BC000 Kompletterande elsäkerhetsanvisning UTFÄRDAT DATUM 2016-03-02 REVISIONSINTERVA LL 1 år ISO

Läs mer

Vika Avfallsanläggning

Vika Avfallsanläggning Vika Avfallsanläggning Miljö och säkerhetsföreskrifter Välkommen till Tekniska verken/vika avfallsanläggning Dessa föreskrifter gäller för egen personal, entreprenörer samt tillfälliga besökare som befinner

Läs mer

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm E.ON Värme Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm eon.se -502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Sthlm_v3.indd 1 2015-06-24 0 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör

Läs mer

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro E.ON Värme Arbetsplatsregler Driftområde Örebro eon.se S-502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Örebro_v2.indd 1 2015-06-24 10 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör fara Vi lär

Läs mer

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112.

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. SKYDDSINFORMATION För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. VA SYD är ett kommunalförbund i sydvästra delen av Skåne, som idag

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Bilaga 2: Miljö och säkerhet Gärstadverket

Bilaga 2: Miljö och säkerhet Gärstadverket Bilaga 2: Miljö och säkerhet Gärstadverket Gärstadverket Anläggningsspecifik del för KV50, KV61, Optisk sortering och Rengärd Sida 1(9) KONTAKTER Huvudkontor Telefonnummer Reception, växel 013-20 80 00

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för vattenverk med tillhörande anläggningar i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats för att skapa en säker

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Vika Avfallsanläggning

Vika Avfallsanläggning Bilaga 4: Miljö och säkerhet Vika Avfallsanläggning Vika Avfallsanläggning Anläggningsspecifik del Sida 1(12) Välkommen till Tekniska verken, Vika Avfallsanläggning i Katrineholm. Dessa föreskrifter gäller

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Utgivningsdatum 2015-11-17 NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Företagsnamn Adress Rutnummer/Koordinater Telefonnummer Ägare/Ansvarig Kontaktperson vid olycka Övrig information Varuinformationsblad för de kemiska

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01 Tornby HVC 3 Sida 1 av 7 2016-03-01 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Glasblåsaren 6 Besöksadress: Tyttorpsgatan Box 1500 581 15 LINKÖPING Produktionsenheter Fastbränslepanna 1: Oljepanna

Läs mer

KV 10. Administrativa uppgifter. kommun Besöksadress: Södra Oskarsgatan 7 Huvudbranschkod: 40.60C. Produktionsenheter

KV 10. Administrativa uppgifter. kommun Besöksadress: Södra Oskarsgatan 7 Huvudbranschkod: 40.60C. Produktionsenheter KV 10 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Generalen 11, Linköpings kommun Besöksadress: Södra Oskarsgatan 7 Huvudbranschkod: 40.60C Produktionsenheter Träpanna: Oljepanna: Kolpanna: 65 MW 155

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Ordningsföreskrifter vid VA-ledningsarbeten

Ordningsföreskrifter vid VA-ledningsarbeten Ordningsföreskrifter vid VA-ledningsarbeten i Växjö kommun Välkommen till tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats för att skapa en säker och trygg arbetsplats. Arbetsgivare och arbetstagare

Läs mer

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET... 3 2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN... 3 3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR... 3 4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Kraftvärmeverkets allmänna ordningsoch säkerhetsföreskrifter

Kraftvärmeverkets allmänna ordningsoch säkerhetsföreskrifter Kraftvärmeverkets allmänna ordningsoch säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Välkommen till Mälarenergi!... 3 2 Ordnings- och säkerhetsföreskrifter... 3 2.1 Tillträde till anläggningen... 3 2.2 Trafik... 3

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR PLÅTSLAGERIVERKSTÄDER byggnadsplåt och ventilation ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Process Sida 1(10) -chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn F21 Luleå Nybyggnad av vajerhinder Besöksadress till byggplatsen F21 Luleå flygplats Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014-06-23 till 2014-08-01

Läs mer

Säkerhet och ordning

Säkerhet och ordning Säkerhet och ordning För våra entreprenörer och deras anställda. Berörd personal som utför arbete i Oxelösunds Hamn, ska känna till innehållet i denna folder och vid anmodan kvittera mottagandet. Personalutgåva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 4 DEFINITIONER... 5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR... 6 ALLMÄNNA KRAV... 6. UTBILDNING/INFORMATION... 6.2

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 ORDNINGSSKYLTAR SIDA 24 GOLV & TRAPPSTEGSMARKERING

Läs mer

Personlig skyddsutrustning E.ON Värme

Personlig skyddsutrustning E.ON Värme Sida 1/5 Dokumentslag HSSE Verksamhetsstyrande Dokument Rutin Dokumenttitel Personlig skyddsutrustning - E.ON Värme Bolag Dokumentansvarig Doknr Utgåva E.ON Värme Sverige AB Anna Thuresson D16-0010481

Läs mer

Arbetsmiljö. Anders Ingwald,

Arbetsmiljö. Anders Ingwald, Arbetsmiljö Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Om.. vem som har arbetsmiljönsvaret för eleven? Huvudmannen för skolan ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Handling 7.5 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 5 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Personal Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS)

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Produktion Revideringshistorik Rev. nr Datum Notering Upprättad av Granskad av Godkänd av 1 101206 Eliasson K Dokument placering: Leveranser till

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer