Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010"

Transkript

1 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010

2 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller utrikesfödda personer och personer med utländsk bakgrunds situation på arbetsmarknaden och företagande. Andelen utrikesfödda i befolkningen ökar Från att under 1800-talet var ett utvandringsland blev Sverige under andra halvan av 1900-talet ett invandringsland var nästan 1,4 miljoner av Sveriges befolkning utrikesfödda. Fördelningen för de som kom till Sverige 2009 finns i diagrammet nedan som visar beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 1 Diagram från Den största kategorin personer som kommer till Sverige hör till anhöriginvandringen, därefter följer de som fått uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 2 Definitionerna i olika studier av invandrares företagande skiljer sig åt. I denna text används begreppet invandrare eller utrikes född för de som kommit till Sverige, medan med utländsk bakgrund, alternativt utländsk härkomst syftar på de med en eller båda föräldrar från ett annat land än Sverige. I de fall begreppet svenskar används i denna text syftar det på personer som är födda och vars båda föräldrar är födda i Sverige. Sysselsättningen bland utrikesfödda har gått ned Under 50-, 60- och 70-talen var sysselsättningen högre för utrikesfödda än för inrikesfödda, under vissa perioder upp till 10 % högre. Då kom de flesta oktober

3 invandrare till Sverige som arbetskraftsinvandring. Sedan 1970-talet har invandringen till Sverige ändrat karaktär och i högre grad gått över till flyktingmottagande. Fram till 80-talet var sysselsättningsgraden bland utrikesfödda i nivå med sysselsättningsgraden för inrikesfödda. 3 Sedan dess har den varit lägre än svenskars trots att de invandrare som kommit till Sverige sedan 1980 i genomsnitt är mer välutbildade än de som kom tidigare. Under 1990-talet föll sysselsättningsgraden bland utrikesfödda, under slutet av 1990-talet började de sysselsättningsgraden att öka igen och närma sig sysselsättningsgraden för inrikesfödda innan finanskrisen slog till. 4 En lyckad arbetsmarknadsintegration är inte bara av otroligt stor vikt för individen, utan kan även ha positiva effekter för samhället i stort. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att invandringskritik 5 är vanligare i kommuner med stora skillnader i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda. Rapporten, Självmål i sysselsättningspolitiken, visar även att det finns ett samband mellan bra lokalt företagsklimat och utomeuropeiskt föddas arbetsmarknadsintegration. Tesen är att i kommuner med bra företagsklimat finns en stark efterfrågan på arbetskraft som gynnar även de som grupper befinner sig långt från arbetsmarknaden (utomeuropeiska invandrare i det här fallet). 6 Ett bra lokalt företagsklimat där företag kan växa och anställa kan därmed gynna integrationen av utomeuropeiska invandrare. Bemanningsföretagen kan vara en väg in Bemanningsföretagen är duktiga på att rekrytera utlandsfödda. Invandrare från ickevästliga länder är överrepresenterade i bemanningsbranschen; bland de som jobbar i bemanningsbranschen är 12 % födda i ett icke-västligt land, jämfört med 7 % på hela arbetsmarknaden. Överrepresentationen gäller för alla åldrar, män som kvinnor och alla utbildningsnivåer. De födda i Irak, Iran och Afrikas horn är tydligt överrepresenterade i bemanningsbranschen. 7 En förklaring till överrepresentationen kan vara att bemanningsbranschen är expert på att rekrytera och därmed bättre på att bedöma den arbetssökandes kompetens och kvalifikationer än vad enskilda företag är. De skulle därmed ha lättare att kvalitetsbedöma utländska utbildningar och kanske inte låta sig hindras av fördomar. En anställning i ett bemanningsföretag kan vara en språngbräda till övriga delar av arbetsmarknaden. Denna mekanism är dock inte självklar. Om arbetsgivare uppfattar arbete i bemanningsföretag som ett tecken på att arbetstagaren inte varit tillräckligt bra för att få ett annat arbete, kan ett arbete i bemanningsföretag leda till negativ eller ingen möjlighet att ta sig in på andra delar av Operationaliserat som stöd för Sverigedemokraterna i valet till Riksdagen 6 Fölster, Stefan & Jansson, Li Andersson & Wadensjö, 2010 s 84 oktober

4 arbetsmarknaden. 8 Det finns inga studier på området från Sverige, men andra studier tyder på att det får negativa effekter för den anställde att arbeta i ett bemanningsföretag i USA, medan effekterna i Europa är positiva. Nya regler underlättar för arbetskraftsinvandring År 2008 gjorde nya regler det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige. De nya reglerna är ett resultat av samarbete mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet och presenterades som den största reformen av invandringspolitiken på flera årtionden. Reformen innebär att om en svensk arbetsgivare ger ett konkret jobberbjudande till någon utanför EU ska personen kunna få uppehålls- och arbetstillstånd utan att Arbetsförmedlingen alltid först prövar om det finns lämplig arbetskraft i landet. Arbetsgivarens bedömning ska få avgöra. Tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs samtidigt till två plus två år. Därefter ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas. Ingen som har ett arbete ska tvingas lämna landet. Under det första året med de nya reglerna, december 2008 till december 2009 kom ca personer till Sverige som arbetskraftsinvandrare. En majoritet av arbetstillstånden gäller i mindre än 6 månader. 9 Företagarna har i en rapport lyft fram möjligheten att satsa på inte bara arbetskraftsinvandring utan även på affärsimmigration, det vill säga invandrare som kommer till ett nytt land för att starta företag. En möjlighet skulle vara att uppmuntra utländska studenter som studerat i Sverige att stanna kvar och starta eget. Utlandsfödda är oftare företagare Av de som är sysselsatta på arbetsmarknaden är det något vanligare att driva eget företag om man är född utomlands jämfört med om man är född i Sverige. Benägenheten att driva företag är högre bland invandrare än bland svenskfödda. Bland dem som är sysselsatta på arbetsmarknaden är 15 % av männen företagare. 7 % av de utlandsfödda kvinnorna är företagare, 6 % av de svenskfödda. Drygt vart tionde företag i Sverige drivs av en utlandsfödd person och i dagsläget startas vart femte nytt företag av en utlandsfödd person. Under 2000-talet har antalet företag som startas av personer födda utomlands ökat med 75 procent. Nyföretagandet av personer födda utomlands är i dagsläget rekordhögt och andelen nyanlända som startar företag ökar. En högre andel av nyföretagarna är födda utomlands än av småföretagarna i stort Andersson & Wadensjö, 2010 s 83f Tillväxtverket, 2009 s 8-9 oktober

5 Likheterna mellan småföretagare födda utomlands och företagare födda i Sverige är större än skillnaderna, men det finns vissa skillnader mellan de utrikesfödda och de svenskföddas företagande: Födda i utlandet har mindre företag, De finns viss mån i andra branscher och i högre grad i storstadsområden än svenskfödda företagare. Företagsstarten finansieras i högre grad än för svenskfödda av släkt och vänner. 11 Företagande kan vara en väg in på arbetsmarknaden för invandrare och företagare med utländsk bakgrund kan skapa många arbetstillfällen för andra med utländsk bakgrund, i synnerhet från samma kulturkrets. Jämfört med för svenskar är det vanligare för invandrare att vara företagare än anställda. Klinthäll och Urban kallar i en uppsats företagande för köksingången till den svenska arbetsmarknaden, bland annat därför att företagare födda utomlands är mycket överrepresenterade i restaurangbranschen. Vissa tecken tyder på att utlandsföddas företagande är mer nödvändighetsbaserat än svenskföddas. Till exempel startar utlandsfödda i högre grad än svenskfödda företagare företag på grund av arbetslöshet eller risk för arbetslöshet. 19 % av de utlandsfödda som startade företag gjorde det på grund av arbetslöshet medan 11 % av de i Sverige födda nyföretagarna startade företag av den anledningen. 12 Andelen företagare skiljer sig åt mellan olika grupper av invandrare. Det skiljer sig även åt mellan män och kvinnor. Flest nya företag startas av personer födda i Asien/Oceanien, följt av Europa (utanför Norden/EU). Minst antal företag startas av personer födda i Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland. Personer med bakgrund i Libanon, Syrien och Turkiet uppvisar en särskilt hög grad av egenföretagande. Kvinnor och män med bakgrund i övriga Norden, Chile och före detta Jugoslavien har en lägre sannolikhet att vare egenföretagare jämfört med svenskar. 11 Tillväxtverket, 2009 s9ff 12 Se även Tillväxtverket 2009 s 21 oktober

6 Utlandsfödda företagare, fördelade på ländergrupper 2005 Latinamerika 5% Afrika 6% EU-15 utom Norden 12% USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland 4% Övriga Europa 25% Asien och Oceanien 27% Nordiska länder 21% Källa: Nutek, 2007 De utlandsfödda småföretagarna är något mer välutbildade än befolkningen i allmänhet. 40 % av de utlandsfödda hade 2008 högskoleutbildning, jämfört med 35 % av de svenskfödda företagarna. Bland nyföretagare finns dock inga skillnader i utbildningsnivå mellan utlands- och svenskfödda. Unga födda utomlands är mer positiva till att starta företag än unga födda i Sverige, 43 % av unga födda utomlands skulle hellre vara företagare än anställda, motsvarande för svenska är 38 % 13 Likheterna är större än skillnaderna mellan företag drivna av utrikesfödda personer och personer födda i Sverige. Det finns dock skillnader: utrikesfödda har mer sällan aktiebolag än svenskfödda företagare. Branschtillhörighet varierar något med etnisk tillhörighet vilket tyder på förekomst av etniska nätverk som påverkar företagandet. Däremot finns det inga branscher som domineras av en etnisk grupp (så kallat ethnic community ). I en ethnic community dominerar en etnisk grupp en bransch och varor och tjänster produceras för den egna gruppen, vilket skapar en intern ekonomi. Middlemen kallas de etniska företagare där företaget är specialiserat inom en bransch men med en marknad utanför den egna gruppen. Utrikesfödda företagare i Sverige fungerar snarare som middlemen än som en del av ett ethnic community. 14 Företag av personer med utländsk bakgrund (födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands) har dock lägre överlevnadsgrad än de med ickeutländsk bakgrund. Företag startade 2005 av personer med utländsk härkomst hade 2008 en överlevnadsgrad på 64 % jämfört med 69 % för dem med ickeutländsk härkomst. För företag startade 2001 var överlevnadsgraden för företag 13 Tillväxtverket 2009 s Klinthäll & Urban, 2010 s107ff oktober

7 med utländsk härkomst 58 % medan den för svenskfödda var 65 %. Gapet i överlevnadsgrad har alltså minskat något i de senaste undersökningarna. Överlevnadsgraden skiljer sig åt för företagare med bakgrund i olika delar av världen. 15 Företagare med utländsk bakgrund sysselsätter cirka personer i Sverige. De sysselsätter fler personer än svenska företagare men har högre personalomsättning. Företagare med utländsk bakgrund står för 35 miljarder kronor till BNP, vilket är lägre än vad som motsvarar deras andel av företagarna. Företagare med utländsk bakgrund uppger dock inte att de har svårare än företagare födda i Sverige att försörja sig på sitt företag. 16 Tabell: Lundström & Kremel, 2009 s 33 Företagare födda i utlandet uppger dock en något sämre lönsamhet än svenskföddas företag: 35 % av företagare med utländsk härkomst ansåg att företagets lönsamhet var god eller mycket god, jämfört med 40 % för icke utländsk härkomst, tre år efter företagets start. Företagare med utländsk bakgrund lägger ned mer tid än svenska företagare på sina företag. De är mer sällan än svenskar samtidigt anställda och företagare, utan har sitt företag på heltid. De lägger också ned mest tid varje månad på sina företag. I tabellen nedan syns att de som lägger ned mest tid på sina företag är de som är födda utomlands och startat sina företag tre år tidigare, av dessa uppger 40 % att de lägger ned mer än 200 timmar i månaden på sitt företag. De som har utländsk bakgrund (en förälder född utomlands) lägger ned ungefär lika mycket tid som de svenskfödda företagarna på sina företag. Även för de som startade företag 2008 är det högre andel av de utlandsfödda som lägger ned över 200 timmar i månaden på sitt företag. 15 Tillväxtanalys Klinthäll & Urban, 2010 oktober

8 Tabell: Lundström & Kremel, 2009 s 37 Företagare födda utomlands upplever större behov än svenskfödda av rådgivning när de startar företag. De uppger dock även att de får sina behov tillgodosedda. 17 Det verkar därför inte som att de myndigheter och organisationer som ger råd och stöd till företagare skulle sakna kompetens för att agera som rådgivare åt företag med utländsk bakgrund, eller att systemet och byråkratin på det sättet systematiskt missgynnar företagare med annan bakgrund. Klinthäll & Urban nämner som ett problem för företagare med utländsk bakgrund att de är underrepresenterade i företagarnätverk och organisationer 18. Företagare med utländsk bakgrund är mer positiva till att låta sina företag växa än vad svenskfödda är. 30 % av samtliga svarar att de gärna låter företaget förbli litet, för företagare med utländsk härkomst är siffran endast 19 % i Tillväxtanalys uppföljning av företag tre år efter start. 19 Även NUTEK:s siffror från 2008 visar att företagare med utländsk bakgrund gärna låter företaget växa, både vad gäller omsättning och anställda. 17 Forum för småföretagsforskning, Klinthäll, M & Urban, S s Tillväxtanalys 2010, s 11 oktober

9 Utlandsfödda småföretagare ja, både vad gäller omsättning och anställda ja, men utan att anställa nej Svenskfödda småföretagare ja, både vad gäller omsättning och anställda ja, men utan att anställa nej Källa: Nutek % av utlandsfödda företagare hade deltagit i offentlig upphandling 2008, jämfört med 13 % av de svenskfödda. 20 Att det är så få kan bero på att de utlandsfödda företagarna var verksamma i branscher som inte var aktuella för offentlig upphandling. Men det kan också bero på att det upplevs som för krångligt och komplicerat att delta i offentliga upphandlingar. Migration ger ökad export Studier har visat att invandring ökar utrikeshandeln. Detta samband har nationalekonomen Andreas Hatzigeourgiou funnit även för Sverige. Han menar att invandring bör användas som ett handelsfrämjande instrument. 21 En ökad invandring från ett land leder till ökad utrikeshandel med det landet, närmare bestämt ger en tioprocentig ökning av den totala migrantstocken från ett specifikt land resulterar i genomsnitt i omkring sex procent mer export till landet i fråga. Forskningen har dock ej ännu klarlagt utlandsfödda företagares roll i ökningen av utrikeshandeln. 20 Tillväxtverket, 2009 s Hatzigeourgiou, Andreas 2009 oktober

10 Källförteckning Andersson Joona, Pernilla & Wadensjö, Eskil: Lärdomar från bemanningsbranschen i Lyckad invandring- tio svenska forskare om hur man når framgång. Red: Ådahl, Martin FORES Fölster, Stefan & Jansson, Li: Självmål i sysselsättningspolitiken så leder ett sämre företagsklimat till utanförskap och främlingsfientlighet. Svenskt Näringsliv, Företagarna: Integration och företagande varför lyckas vi inte i Sverige? 2009 Företagarna: Språkkunskaper ger export Hatzigeourgiou, Andreas: Migration och handel skapar invandring utrikeshandel? I Ekonomisk debatt nr Institutet för tillväxtpolitiska studier: Uppföljning av 2001 års nystartade företag tre år efter start Klinthäll, Martin & Urban, Susanne: Köksingång till den svenska arbetsmarknaden? Om företagande bland personer med utländsk bakgrund. I: Lyckad invandring- tio svenska forskare om hur man når framgångar. Red: Ådahl, Martin. FORES Lundström, Anders & Kremel, Anna: Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag, Forum för småföretagsforskning, NUTEK: Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Tillväxtanalys. Uppföljning av 2005 års nystartade företag tre år efter start Tillväxtverket: Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta och Statistik oktober

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Vilket påstående är rätt?

Vilket påstående är rätt? PÅSTÅENDE 1 Jämställda styrelser blir verklighet år 2185. PÅSTÅENDE 2 Jämställda styrelser blir verklighet år 2039. Rätt svar: 2 Förutsatt att utvecklingen fortsätter i dagens takt. Vi tycker att det är

Läs mer

Småföretagen bäst på integration

Småföretagen bäst på integration Småföretagen bäst på integration Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Att upprätthålla välfärden kräver invandring... 4 Potential att öka utlandsföddas sysselsättning... 5 Små

Läs mer

Vilket påstående är rätt?

Vilket påstående är rätt? PÅSTÅENDE 1 Jämställda styrelser blir verklighet år 2185. PÅSTÅENDE 2 Jämställda styrelser blir verklighet år 2039. Rätt svar: 2 Förutsatt att utvecklingen fortsätter i dagens takt. Vi tycker att det är

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Syfte och bakgrund Ge en översikt av utrikes föddas position på svensk arbetsmarknad. Vad säger forskningen

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

november 2011 Diagram 1. Antal svenskfödda invånare i arbetsför ålder (20-64 år). År År 2002 År 2021 År 2017 År 2025 År 2011

november 2011 Diagram 1. Antal svenskfödda invånare i arbetsför ålder (20-64 år). År År 2002 År 2021 År 2017 År 2025 År 2011 Rapport från Företagarna november 2011 november 2011 Inledning... 2 Att upprätthålla välfärden kräver invandring... 3 Potential att öka utlandsföddas sysselsättning... 4 Små privata företag bäst på integration...

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Nyanländas företagande

Nyanländas företagande Enskild motion MP1608 Motion till riksdagen 2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP) Nyanländas företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda

Läs mer

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse 1. Inledning Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse av Lina Aldén & Mats Hammarstedt Antalet utrikes födda i Sverige uppgår år 2013 till ungefär 1,5 miljoner

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Invandring i Sverige så ligger landet

Invandring i Sverige så ligger landet Invandring i Sverige så ligger landet Invandring i Sverige så ligger landet Innehåll Förord Nybyggarlandet Sverige...3 av Michael Arthursson Invandring i Sverige så ligger landet...7 Var sjunde svensk

Läs mer

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 Nystartade företag utlandsfödda företagare Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Statistikrapport 2004 statsistisk uppföljning av Rapport Integration 2003 Integrationsverket, Integrationsverket

Statistikrapport 2004 statsistisk uppföljning av Rapport Integration 2003 Integrationsverket, Integrationsverket STATISTIKRAPPORT 2004 Statistikrapport 2004 statsistisk uppföljning av Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2005 ISBN 91-89609-26-3 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera högkvalificerad arbetskraft

Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera högkvalificerad arbetskraft Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera högkvalificerad arbetskraft Carl Wadell carl.wadell@tillvaxtanalys.se Forum för internationalisering, 2018-06-05 Frågeställningar Hur bidrar svenska lärosäten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

RAPPORT BESÖKSNÄRINGEN EN INTEGRATIONSMOTOR

RAPPORT BESÖKSNÄRINGEN EN INTEGRATIONSMOTOR RAPPORT BESÖKSNÄRINGEN EN INTEGRATIONSMOTOR En beskrivning av nivån och utvecklingen av utlandsfödda i besöksnäringen perioden 2000-2017 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Stark sysselsättningstillväxt

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte, 2.1 Disposition 2.2 Datamaterial 3. Utbildningsnivå för företagare, inrikes födda och utrikes födda 4. Utbildningsnivå för företagare efter födelseregion 5.

Läs mer

Økonomisk institutt, UiO

Økonomisk institutt, UiO Økonomisk institutt, UiO Flyktningsituationen i Sverige - finanspolitiska utmaningar 18 januari 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Vi gör det varje dag. - vi sätter människor i arbete

Vi gör det varje dag. - vi sätter människor i arbete Vi gör det varje dag - vi sätter människor i arbete Innehåll En rapport från Kompetensföretagen om fler utrikes födda i arbete 3 Sysselsättningsgraden i Sverige 4 Det tar för lång tid 5 Arbetskraftsintensiva

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Bilaga 4 till LU2011. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Stefan Eriksson

Bilaga 4 till LU2011. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Stefan Eriksson Bilaga 4 till LU2011 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden Stefan Eriksson Jag är tacksam för värdefulla kommentarer från Mats Hammarstedt, Eskil Wadensjö och övriga deltagare i Långtidsutredningen

Läs mer

Invandrarnas sysselsättningsnivå

Invandrarnas sysselsättningsnivå 86 Efterkrigstidens invandring och utvandring Invandrarnas sysselsättningsnivå Under 19- och 196-talen var sysselsättningen hög bland män, både inrikes födda och utrikes födda. Några påtagliga skillnader

Läs mer

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2 1 (7) Datum Vårt dnr 2007-11-15 013-2007-2792 Ert datum Ert dnr 2007-07-17 ju2007/6628/ema Justitiedepartementet Enheten för Migration och Asylpolitik 103 39 Stockholm Nuteks remissvar gällande SOU 2005:50

Läs mer

Fores 15 januari 2015

Fores 15 januari 2015 Snabbare etablering och stärkt ställning Fores 15 januari 2015 Olof Åslund IFAU (Delar av presentationen är arbetsmaterial kontakta olof.aslund@ifau.uu.se om du vill citera) 1 Uppläggning Kort bakgrund

Läs mer

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande Pressträff Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 215 John Hassler: Ordförande Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige på många år. Mina kommentarer: finanspolitiken på kort sikt

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Fyrbodal

Tillväxt och utveckling i Fyrbodal Rapport 2014:9 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Fyrbodal Tillväxt och utveckling i Fyrbodal ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt och utveckling

Läs mer

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013

Invandringen och arbetsmarknaden. Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 Invandringen och arbetsmarknaden Olof Åslund Forskning pågår 2 oktober 2013 1 Uppläggning Invandrades situation på arbetsmarknaden Mer eller mindre kända mönster Förklaringar och policyalternativ Diskriminering

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad

Tudelad arbetsmarknad Thomas Ljunglöf 2018-01-30 Tudelad arbetsmarknad I genomsnitt var 4,7 procent av landets akademiker arbetslösa eller verksamma i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017. Andelen är därmed

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Utrikes föddas arbetsmarknadssituation

Utrikes föddas arbetsmarknadssituation AM 110 SM 1402 Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005-2013 The labour market among foreign born 2005-2013 I korta drag Antalet utrikes födda ökade Den demografiska strukturen bland både inrikes och

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

2016 Thomas Ljunglöf. Arbetsmarknaden allt mer tudelad forsknings-h

2016 Thomas Ljunglöf. Arbetsmarknaden allt mer tudelad forsknings-h 2016 Thomas Ljunglöf Arbetsmarknaden allt mer tudelad forsknings-h Arbetsmarknaden alltmer tudelad Citera gärna ur skriften, men ange källa Saco mars 2017 www.saco.se Arbetsmarknaden alltmer tudelad I

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Mångfaldsinventering 2 SCUF för mångfald!

Mångfaldsinventering 2 SCUF för mångfald! Mångfaldsinventering 2 SCUF för mångfald! Uppföljning En uppföljning av mångfaldsinventering 1 har gjorts för a? se huruvida mångfaldsprojektet har gjort a? antal medlemmar från andra samhällsgrupper,

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

DECEMBER Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända?

DECEMBER Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända? DECEMBER 2016 Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända? Författare: Johan Kreicbergs Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Sysselsättning och företagande bland utrikes födda...

Läs mer

att förbättra integrationspolitiken eller om det kvarstår väsentliga kunskapsluckor som bör fyllas igen.

att förbättra integrationspolitiken eller om det kvarstår väsentliga kunskapsluckor som bör fyllas igen. DEL I ARBETSMARKNADEN UTVECKLINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN Full sysselsättning eller till och med»arbete åt alla«har sedan 1930-talet varit ledstjärnan för svensk arbetsmarknadspolitik. I gynnsamma konjunkturer

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 Fått arbete I april fick 1 655 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna Sammanfattning I den här rapporten har vi bearbetat statistik från SCB och

Läs mer

Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta

Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta Månadsbrev från Kronofogdens doktorander december, 2018 av Davor Vuleta Vad utmäter vi och hos vem? Det var länge sedan vi skrev något månadsbrev då all fokus ligger på teorier, tolkningar och annat smått

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Jämställd regional tillväxt?

Jämställd regional tillväxt? Rapport 2016:6 Jämställd regional tillväxt? Faktaunderlag om nuläget i Västra Götaland inom befolkningsutveckling, utbildning, arbetsmarknad och ekonomiska förutsättningar. Rapporten är första delen av

Läs mer

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter BAKGRUND Nationella befolkningsframskrivningar Fertilitet och migration

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare.

Diagram 6 In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 267. Tusental 100. Invandrare. Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under 2004 invandrade totalt 62 028 personer till Sverige vilket är något färre än året innan. Totalt

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Skaraborg

Tillväxt och utveckling i Skaraborg Rapport 2014:7 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Skaraborg Tillväxt och utveckling i Skaraborg ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt och utveckling

Läs mer

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007 Bortom etnicitet Farbod Rezania Februari, 2007 Förord Den svenska debatten om invandrares ställning på arbetsmarknaden präglas av begrepp som diskriminering och påståenden om arbetsgivarnas negativa attityd.

Läs mer

Arbetsförmedlingen och nyanländas etablering på arbetsmarknaden: tidigare erfarenheter och framtida utmaningar

Arbetsförmedlingen och nyanländas etablering på arbetsmarknaden: tidigare erfarenheter och framtida utmaningar Arbetsförmedlingen och nyanländas etablering på arbetsmarknaden: tidigare erfarenheter och framtida utmaningar Pernilla Andersson Joona, SOFI 26 mars 2018 Bakgrund Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar:

Läs mer

Tid för integration. Kommentarer. Mats Hammarstedt

Tid för integration. Kommentarer. Mats Hammarstedt Tid för integration Kommentarer Mats Hammarstedt Flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering Tabell 1. Andel (procent) förvärvsarbetande flyktingar (20-64 år) efter vistelsetid i Sverige. Antal år

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Delegationen för migrationsstudier Joakim Palme, Ordförande

Delegationen för migrationsstudier Joakim Palme, Ordförande Delegationen för migrationsstudier Joakim Palme, Ordförande Hur bra eller dåliga är vi egentligen på integration i Sverige? Del 2 Integrationscentrum, Göteborgs Stad, i samarbete med Göteborgsregionens

Läs mer

Egenföretagande bland utrikes födda

Egenföretagande bland utrikes födda Egenföretagande bland utrikes födda En nyckel till framgångsrik integration? Lina Aldén Centre for Discrimination and Integration Studies Innehåll Egenföretagandet bland utrikes födda i Sverige år 2012

Läs mer

NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR, MAKTKONFLIKT INOM FAMILJEN OCH JÄMSTÄLLDHET 7 NOVEMBER 2018, UPPSALA

NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR, MAKTKONFLIKT INOM FAMILJEN OCH JÄMSTÄLLDHET 7 NOVEMBER 2018, UPPSALA NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR, MAKTKONFLIKT INOM FAMILJEN OCH JÄMSTÄLLDHET 7 NOVEMBER 2018, UPPSALA Mehrdad Darvishpour, fil. dr i sociologi och docent och senior lektor i socialt arbete vid Mälardalen högskola

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer