INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013"

Transkript

1 INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013 Rapport Leif Nilsson Ritaregränden Lund 1

2 INLEDNING Favonius AB planerar för en ev. vindkraftspark i Kattegatt utanför Falkenberg. På uppdrag av Triventus Consulting AB sammanfattade jag förekomsten av rastande och övervintrande sjöfåglar i och omkring det planerade utbyggnadsområdet som ett led i arbetet med en MKB. Arbetet redovisades i en rapport , till vilken jag hänvisar till för ytterligare bakgrundsinformation rörande fågelförekomsten i denna del av Halland. Den tidigare rapporten baserades på allmän kunskap om sjöfågelförekomsten efter Hallandskusten och omfattade inget fältarbete i det planerade utbyggnadsområdet. Under vintern och våren 2013 genomfördes därför fyra kompletterande sjöfågelinventeringar i det planerade utbyggnadsområdet samt i ett referensområde. Fältarbetet genomfördes av Christopher Gullander och Anders Wirdheim. INVENTERINGSMETODIK Fågelförekomsten i området inventerades genom linjetaxeringar från båt. Härvid utnyttjades en standardiserad metodik för inventeringar av havsfåglar som utarbetats i samband med fågelinventeringar i Nordsjön under 1980-talet. Metodiken har senare modifierats för att användas i mer lokal skala i samband med vindkraftsprojekt bl.a. vid kontrollprogrammet för Lillgrunds vindkraftpark i södra Öresund. Vid inventeringen följdes på förhand utlagda inventeringslinjer (Fig. 1, Tabell 1), varvid båten navigerades efter de utlagda waypoints. Inventeringarna genomfördes på följande sätt: 1. Två observatörer medverkade och täckte var sin sida av båten. 2. Positionerna längs inventeringsrutten registrerades fortlöpande på en separat GPS med en position per minut. 3. Observatören räknade alla sjöfåglar på sin sida av båten. 4. Observationerna bokfördes per tidsenhet (i enheter om 1 min). 5. Observationerna skattades till olika inventeringsstråk (band) på olika avstånd från båten enligt nedan A 0 50 m B m C m D m E >300 m 6. För varje art noterades antal och aktivitet enligt nedanstående FL = Flyger DY = Dyker SI = Simmar VI = Vilar på fyr eller liknande konstruktion Fågeldata registrerades i en databas, där de kombinerades med positioner från den GPS som kontinuerligt registrerade den faktiska rutt som varje inventering följde. 2

3 Fig. 1. Karta över det planerade utbyggnadsområdet med omgivande farvatten samt de utnyttjade inventeringslinjerna. FA00-FA01 samt FA06 FA13 räknas som referensområde, medan FA01 FA06 representerar parken och dess närområde. Tabell 1.Waypoints för inventeringslinjerna FA00 N E FA01 N E FA02 N E FA03 N E FA04 N E FA05 N E FA06 N E FA07 N E FA08 N E FA09 N E FA10 N E FA11 N E FA12 N E FA13 N E

4 RESULTAT Vid inventeringarna noterades som nämnts ovan samtliga observerade fåglar med angivande av ett skattat avstånd från båten. I sammanställningen nedan använder jag mig av data från de fyra innersta sektorerna (A D), medan observationerna från band E mer är att betrakta som tilläggsinformation eftersom detta band sträcker sig från 300 m och utåt. På större avstånd är flera arter mer svåra att upptäcka. Antalet observerade individer av de olika arterna vid de fyra inventeringstillfällena framgår av Tabell 3 för havsfåglar och Tabell 4 för övriga observerade fåglar. För sju arter har tätheten beräknats inom det område som kommer att tas i anspråk av vindkraftsparken inkl. dess närområde (påverkansområde) samt för de delar av inventeringslinjerna som ligger inom referensområdet placerat norr om den planerade parken (Tabell 2). Till referensområdet räknas också de fåglar som observerats på transportsträckorna till undersökningsområdet vid parken (linjen FA 00 01) samt linjen från referensområdet till hamnen (FA 12-13). För täthetsberäkningarna gäller att sektorerna A-D (båda sidor) täcker ett band som är 600 m brett med inventeringslinjen i centrum. För de i tabell redovisade arterna visas utbredningen längs inventeringslinjerna i en serie kartor (Figur 2 11). För ytterligare tre arter visas utbredningen i kartor, men materialet medger inte beräkning av tätheten inom olika områden. Arterna kommenteras också separat nedan. Tabell 2. Tätheter (individer/km 2 ) för de vanligaste arterna vid båtinventeringar i området för den planerade vindkraftsparken utanför Falkenberg och referensområdet (se Fig. 1 och detaljer under Metodik samt ovan) PARKEN (linjer 21 km) Smålom Gavia stellata 0,39 0,08 0,16 0,16 Storskarv Phalacrocorax carbo 0,16 0,39 0,31 0,00 Ejder Somateria mollissima 0,70 0,31 0,00 0,31 Småskrake Mergus serrator 0,00 0,00 0,00 0,00 Gråtrut Larus argentatus 7,98 4,26 1,94 0,16 Havstrut Larus marinus 1,40 0,78 0,08 0,08 Sillgrissla Uria aalgae 1,63 0,16 0,00 0,00 REFERENSOMRÅDE (linjer 38 km) Smålom Gavia stellata 0,09 0,09 0,04 0,09 Storskarv Phalacrocorax carbo 1,97 1,05 0,92 0,44 Ejder Somateria mollissima 1,62 2,37 1,10 0,26 Småskrake Mergus serrator 0,96 0,18 0,18 0,00 Gråtrut Larus argentatus 8,73 4,17 2,72 0,53 Havstrut Larus marinus 1,23 0,96 0,22 0,48 Sillgrissla Uria aalgae 0,92 0,13 0,09 0,09 4

5 Smålom Gavia stellata (Fig. 2). Enstaka smålommar observerades vid samtliga båtinventeringar med som mest 5 individ vid den första inventeringen Skäggdopping Podiceps cristatus. Enstaka skäggdoppingar observerades vid två tillfällen. Havssula Morus bassana. Den 10 april sågs inte mindre än 15 havssulor i området, medan 4 registrerades den 2 maj. Det är ett välkänt fenomen att ett betydande antal havssulor kommer in mot den svenska kusten i synnerhet i samband med hårda vindar från väst. Storskarv Phalacrocorax carbo (Fig. 3). Storskarven har en regelbunden förekomst efter Hallandskusten under en stor del av året. Det är därför inte förvånande att arten var den tredje vanligaste vid inventeringarna. Som mest noterades 45 storskarvar längs linjerna i referensområdet vid inventeringen den 6 mars, medan endast 0 5 individer observerades inom området för den planerade parken. Merparten av storskarvarna sågs närmare land än utbyggnadsområdet. Stormfågel Fulmarus glacialis. En ensam stormfågel observerades efter en referenslinje vid inventeringen den 2 maj. Det är ett välkänt faktum att betydande antal stormfåglar kan förekomma efter den svenska västkusten särskilt i samband med stormar från väster under höst och vinter. Knipa Bucephala clangula. Två knipor observerades i referensområdet den 26 mars. Knipan är allmänt förekommande längs hela Hallandskusten under vinterhalvåret och våren, men den håller mestadels till i de grunda strandnära områdena och ses sällan så långt ut till havs som inventeringslinjerna. Svärta Melanitta fusca (Fig. 4). 52 svärtor observerades på tre platser inom det planerade utbyggnadsområdet vid inventeringen den 2 maj. Arten har en känd större förekomst i Halland i Laholmsbukten, där betydande flockar finns från hösten över hela vintern och fram till våren. Arten uppträder också regelbundet efter andra kuststräckor. Sjöorre Melanitta nigra (Fig. 5). Mindre antal sjöorrar observerades vid tre av inventeringarna. Samtliga sågs i referensområdet. Sjöorren har liksom svärtan sin huvudförekomst på västkusten i Laholmsbukten, men mindre flockar förekommer även längre norrut. Under flyttningen kan betydande mängder passera över Hallandskusten och in över Sverige, troligen mest längre söderut. Ejder Somateria mollissima (Fig. 6). Ejdern förekommer som regelbunden häckfågel och övervintrare längs hela den svenska västkusten. De häckande ejdrarna finns mestadels där det finns öar för häckningen. Ejdern var den näst vanligaste arten vid inventeringarna och sågs vid samtliga tillfällen, men några större koncentrationer förekom inte. Merparten av ejdrarna observerades i referensområdet, speciellt i de mer strandnära områdena. Ejdrarna förekommer mest ganska nära land. Småskrake Mergus serrator (Fig. 7). Småskraken är väl spridd efter den svenska västkusten. Arten observerades vid de tre första inventeringarna med flest observerade individer vid den första inventeringen. I maj saknades arten förmodligen beroende på att inventeringsområdet inte erbjuder bra häckningsområden för arten. Inga småskrakar sågs i utbyggnadsområdet. 5

6 Gråtrut Larus argentatus (Fig. 8). Gråtruten var den vanligaste arten vid inventeringarna och sågs vid samtliga tillfällen, även om ganska få gråtrutar sågs vid majinventeringen, då merparten förmodligen lämnat denna del av kusten för häckningskolonierna på olika öar. Gråtruten är väl spridd längs de svenska kusterna. Arten var jämnt spridd efter transekterna och inga speciella koncentrationer noterades. Silltrut Larus fuscus. Silltruten är till skillnad från gråtruten en flyttare och sågs följaktligen inte vid de båda marsinventeringarna. I april och maj sågs mindre antal spridda i undersökningsområdet. Havstrut Larus marinus (Fig. 9). Havstrutens förekomst påminner om gråtrutens, men arten är mer sparsamt förekommande. Utbredningsbilden var densamma som för gråtruten med observationer längs samtliga linjer. Merparten av havstrutarna observerades vid marsinventeringarna, i april och maj hade de i stor utsträckning flyttat till häckningskolonierna. Fiskmås Larus canus. Spridda fiskmåsar noterades vid de första tre inventeringarna. I maj hade de i huvudsak lämnat området för häckningslokalerna. Skrattmås Larus ridibundus. Skrattmåsar observerades endast vid inventeringen i april. Tretåig mås Rissa tridactyla. Endast en tretåig mås observerades vid en inventering i maj. Arten förekommer under höstarna i ganska betydande antal efter Hallandskusten särskilt i samband med hårda vindar från väster. Silvertärna Sterna paradisea. En individ sågs vid majinventeringen. Tobisgrissla Cepphus grylle. De enda observationerna gjordes vid den första marsinventeringen, då 4 tobisgrisslor noterades i referensområdet. Tordmule Alca torda. (Fig. 10). Vid inventeringarna noterades sammanlagt fem tordmular under de båda marsinventeringarna. Som framförts i rapporten av förekommer betydande antal tordmular regelbundet i Kattegatts på längre avstånd från land. Förekomsten är störst under hösten och den tidiga delen av vintern. Tordmularna liksom sillgrisslorna flyttar tidigt tillbaka till häckningskolonierna. Sillgrissla Uria aalgae (Fig. 11). Jämfört med tordmulen observerades fler sillgrisslor i området med totalt 43 individer vid den första inventeringen den 6 mars och 5, 2 resp. 2 vid de följande inventeringarna. Antalet observerade sillgrisslor i den första marsinventeringen motsvarar ett skattat bestånd på ca 70 individer för det planerade utbyggnadsområdet, med en täthet på 1,6 individer/km 2. Liksom för tordmulen utgör de yttre delarna av Kattegatt ett viktigt rast- och övervintringsområde för arten. Även sillgrisslan är vanligast i Kattegatt under hösten och den tidiga delen av vintern och flyttar tidigt till häckningskolonierna. 6

7 Fig. 2 Antalet observerade smålommar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade Fig. 3 Antalet observerade storskarvar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade 7

8 Fig. 4 Antalet observerade svärtor vid fyra båtinventeringar i området för den planerade Fig. 5 Antalet observerade sjöorrar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade 8

9 Fig. 6 Antalet observerade ejdrar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade Fig. 7 Antalet observerade småskrakar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade 9

10 Fig. 8 Antalet observerade gråtrutar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade Fig. 9 Antalet observerade havstrutar vid fyra båtinventeringar i området för den planerade 10

11 Fig. 10 Antalet observerade tordmular vid fyra båtinventeringar i området för den planerade Fig. 11 Antalet observerade sillgrisslor vid fyra båtinventeringar i området för den planerade 11

12 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER De här presenterade inventeringarna under vårvintern och våren 2013 visar på en måttlig förekomst av de arter av havsfåglar man kan förvänta sig utanför Hallandskusten vid denna tid på året. Den vanligaste arten var inte oväntat gråtruten som v isade en spridd förekomst i hela undersökningsområdet liksom längs kusten i övrigt. Bland andra spridda arter noterades storskarv och ejder vid inventeringarna, men merparten av dessa fanns i mer strandnära områden än det planerade utbyggnadsområdet. När det gäller de yttre havsområdena i Kattegatt är de mest intressanta arterna olika alkor, där särskilt tordmulen och sillgrisslan övervintrar i internationellt betydelsefulla koncentrationer särskilt under hösten och den tidiga vintern (se rapporten ) särskilt på bankar som Fladen och Middelgrunden men också på kringliggande djupare områden. Båda arterna påträffades vid inventeringarna men endast i mindre antal möjligen med undantag för sillgrisslan, där totalt 43 individ observerades vid den första inventeringen den 6 mars. Denna inventering genomfördes under vinterförhållanden, men tätheten av grisslor var trots det låg jämfört med vad man finner inom längre ut liggande områden. Enligt min bedömning ligger det planerade utbyggnadsområdet utanför de viktiga koncentrationsområdena för olika alkor. Tordmulen observerades endast i mindre antal vid de här redovisade inventeringarna, men den visar normalt samma uppträdande som sillgrisslan. Troligen hade den lämnat Kattegatt tidigare än grisslorna. När det gäller en art som havssula är det svårt att göra en bedömning från 19 observerade havssulor vid två inventeringar av fyra. Som nämnts ovan uppträder havssulan vid den svenska kusten opportunistiskt i samband med hårda vindförhållanden. Man får räkna med att ett antal havssulor kan ses i ett område vid spridda tillfällen, men jag bedömer inte att parken utgör en risk för dem särskilt med tanke på deras spridda uppträdande. Sammantaget konstaterades varken i det planerade utbyggnadsområdet eller i referensområdet några större koncentrationer av havslevande fåglar vid de genomförda inventeringarna Jag vidhåller därför bedömningen från rapporten att det är högst osannolikt att den planerade vindkraftparken överhuvudtaget kommer att medföra några negativa effekter på rastande/övervintrande sjöfåglar i området. 12

13 Tabell 3. Antalet registrerade havsfåglar inom parken resp. referensområdet (se Fig. 1) vid de fyra inventeringarna vårvintern och våren De angivna summorna avser observerade fåglar inom band A D, dvs inom 300 m på vardera sidan av båten. Transekternas längd är 21 km inom den planerade parken och dess närområde samt 38 km i referensområdet P R P R P R P R Smålom Gavia stellata Skäggdopping Podiceps cristatus Havssula Morus bassana Storskarv Phalacrocorax carbo Stormfågel Fulmarus glacialis Knipa Bucephala clangula Svärta Melanitta fusca Sjöorre Melanitta nigra Ejder Somateria mollissma Småskrake Mergus serrator Gråtrut Larus argentatus Silltrut Larus fuscus Havstrut Larus marinus Fiskmås Larus canus Skrattmås Larus ridibundus Tretåig mås Rissa tridactyla Silvertärna Sterna paradisea Tobisgrissla Cepphus grylle Tordmule Alca torda Sillgrissla Uria aalgae

14 Tabell 4. Antalet registrerade individer av övriga arter inom parken resp. referensområdet (se Fig. 1) vid de fyra inventeringarna vårvintern och våren De angivna summorna avser observerade fåglar inom band A D, dvs inom 300 m på vardera sidan av båten. Transekternas längd är 21 km inom den planerade parken och dess närområde samt 38 km i referensområdet P R P R P R P R Gravand Tadorna tadorna Grågås Anser anser Knölsvan Cygnus olor Ormvråk Buteo buteo Tofsvipa Vanellus vanellus Korp Corvus corax

FÅGLAR OCH VINDKRAFT VID KATTEGATT OFFSHORE

FÅGLAR OCH VINDKRAFT VID KATTEGATT OFFSHORE FÅGLAR OCH VINDKRAFT VID KATTEGATT OFFSHORE En miljökonsekvensbeskrivning Rapport 2012-11-23 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund INLEDNING Favonius AB planerar för en ev. vindkraftspark i Kattegatt

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Mats Olsson För 37:e året så har de övervintrande sjöfåglarna räknats i mitten av januari. Den obrutna sviten av räkningar är oerhört värdefull.

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och. dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande

Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och. dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande Rapport Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande Lund 28-3-29 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Mats Olsson Det 36:e året har nu förts till tabellen över räknade sjöfåglar i mitten av januari. Att ha en obruten svit av räkningar med så många

Läs mer

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO 2013-2014 Lund 2014-04-29 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund Leif.nilsson@biol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra

Läs mer

Bilaga 10. Fåglar och vindkraft vid Fladen

Bilaga 10. Fåglar och vindkraft vid Fladen Bilaga 10 Fåglar och vindkraft vid Fladen FÅGLAR OCH VINDKRAFT VID FLADEN En miljökonsekvensbeskrivning Rapport 2002 Leif Nilsson Ekologiska Institutionen Ekologihuset 223 62 Lund INLEDNING Kattegatt liksom

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Mats Olsson För 41:a året i sträck har den övervintrande populationen av sjöfågel räknats. Sviten med denna obrutna räkning blir allt digrare.

Läs mer

Benestads backar, 6 januari. Omslag: Bändelkorsnäbb, hanne, Stockholmsgården, 7 januari

Benestads backar, 6 januari. Omslag: Bändelkorsnäbb, hanne, Stockholmsgården, 7 januari 5 8 januari 2012 2 Efter eländigt väder med ösregn och halv storm under torsdagen kunde vi konstatera att vår första skådardag, fredagen den 6 januari, bjöd på strålande fint skånskt vinterväder: en lite

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Fågelförekomsten vid Lillgrund, Södra Öresund

Fågelförekomsten vid Lillgrund, Södra Öresund Fågelförekomsten vid Lillgrund, Södra Öresund 2001-06 En förstudie inför etablering av vindkraft till havs Martin Green & Leif Nilsson Ekologiska institutionen, Lunds Universitet Department of Ecology,

Läs mer

MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN AV EN VINDKRAFTPARK PÅ LILLGRUND, SÖDRA ÖRESUND

MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN AV EN VINDKRAFTPARK PÅ LILLGRUND, SÖDRA ÖRESUND Leif Nilsson Martin Green Ekologihuset 223 62 Lund 046 2223709 (LN) 070-5255709 (LN) leif.nilsson@zooekol.lu.se martin.green@zooekol.lu.se Lund 2005-04-07 REVIDERAD ARBETSPLAN MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN

Läs mer

Fågelskär i Mälaren 2016

Fågelskär i Mälaren 2016 Fakta 2017:3 Publiceringsdatum 2017-02-14 ISBN: 978-91-7281-718-0 Enheten för miljöplanering och miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se Kontaktperson: Mats Thuresson Fiskmås. Foto:

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg. Telefon

Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg. Telefon Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten 403 40 Göteborg Telefon 031-60 50 00 www.o.lst.se Förekomst av döda fåglar vid Bohuskusten Västra Götalands län 2001-2003 Sammanfattning

Läs mer

Olofsbo. 0 2 4.km Skala

Olofsbo. 0 2 4.km Skala 4. Uppläggning av studien För att belysa sjöfågelsträckets omfattning och uppträdande i området utanför Falkenberg har riktigt bra flyttningsdagar höst och vår försökt att prickats in för att just studera

Läs mer

Runde. 30 juni 4 juli 2013. Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg

Runde. 30 juni 4 juli 2013. Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg Runde 30 juni 4 juli 2013 Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg Runde 2 DELTAGARE Gunnel Brolin, Bromma Ingrid Ehnström, Bergshamra Berit Ek, Spånga Elisabeth Eklöf, Segeltorp Cecilia Håkansson, Sundbyberg

Läs mer

Rapport 2001: :9. Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun

Rapport 2001: :9. Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Rapport 2001:01 2015:9 Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Resultat från inventeringar i skärgården 2014 Rapport 2015:9 Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Resultat från inventeringar i skärgården

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH SVANAR I SVERIGE. Årsrapport för 2014/2015 Annual report for 2014/2015

INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH SVANAR I SVERIGE. Årsrapport för 2014/2015 Annual report for 2014/2015 INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH SVANAR I SVERIGE International counts of staging and wintering waterbirds, geese and swans in Sweden Årsrapport för 2014/2015 Annual report

Läs mer

Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar?

Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar? BILL DOUHAN Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar? Tack vare de standardiserade inventeringar som genomförs över hela landet, i regi av Lunds universitet, har vi en god uppfattning om

Läs mer

INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, OCH GÄSS I SVERIGE. Årsrapport för 2015/2016 Annual report for 2015/2016

INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, OCH GÄSS I SVERIGE. Årsrapport för 2015/2016 Annual report for 2015/2016 INVENTERINGAR AV RASTANDE OCH ÖVERVINTRANDE SJÖFÅGLAR, OCH GÄSS I SVERIGE International counts of staging and wintering waterbirds and geese in Sweden Årsrapport för 215/216 Annual report for 215/216 Leif

Läs mer

INTERNATIONELLA SJÖFÅGELRÄKNINGARNA I SVERIGE 2003/2004

INTERNATIONELLA SJÖFÅGELRÄKNINGARNA I SVERIGE 2003/2004 INTERNATIONELLA SJÖFÅGELRÄKNINGARNA I SVERIGE 23/24 International waterfowl counts in Sweden 23/24 Leif Nilsson Ekologiska institutionen, Lunds Universitet Department of Ecology, University of Lund, Lund,

Läs mer

Runde. 4 8 juli Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg

Runde. 4 8 juli Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg Runde 4 8 juli 2013 Gigi Sahlstrand & Göran Forsberg RUNDE 2 DELTAGARE Staffan Braugenhardt, Saltsjöbaden Gudrun Braugenhardt, Saltsjöbaden Kristina Hennix, Strängnäs Peter Hennix, Strängnäs Arne Isvén,

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöavdelningen Tfn 08-785 40 00 Rapportnummer 2009:19 ISBN 978-91-7281-364-9 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

Årsrapport för 2008/2009

Årsrapport för 2008/2009 Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 28/29 Leif Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3 Inledning 5 Material och metodik 6 Indexinventeringarna av sjöfåglar 6 Flyginventeringar

Läs mer

Falsterbo. 3 7 oktober Ann Mari Thorner

Falsterbo. 3 7 oktober Ann Mari Thorner Falsterbo 3 7 oktober 2009 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Christina Regnell, Johanneshov Håkan Nilsson, Robertsfors Johan Elfström, Linköping Barbara Lilliestråle Du Rietz, Stockholm Eva Karlsson, Karlskrona

Läs mer

Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003

Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003 4 Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003 En sammanfattning gjord av Hans Ryttman Under 2002 och 2003 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en inventering av samtliga häckande kustfåglar

Läs mer

Island. 25 juni 6 juli 2014. Gigi sahlstrand

Island. 25 juni 6 juli 2014. Gigi sahlstrand Island 25 juni 6 juli 2014 Gigi sahlstrand ISLAND 2 DELTAGARE Ronny Berglund, Stockholm Eva Eriksson, Järfälla Bo Hjort, Tävelsås Niklas Ingerstedt, Arboga Inger Jillersjö Berglund, Stockholm Barbara Leibiger,

Läs mer

Sveriges Ornitologiska Förening har un

Sveriges Ornitologiska Förening har un 32 Silltruten i Upplands rapportområde vid inledningen av 2000-talet Bill Douhan Sveriges Ornitologiska Förening har un der senare år haft för vana att årligen utse en, eller flera, fågelarter till så

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

OBSERVATIONER AV FÅGLARNAS HÖSTFLYTTNING UTANFÖR SIDEBY 2009

OBSERVATIONER AV FÅGLARNAS HÖSTFLYTTNING UTANFÖR SIDEBY 2009 OBSERVATIONER AV FÅGLARNAS HÖSTFLYTTNING UTANFÖR SIDEBY 2009 Paavo Sallinen November 2009 1 1 Inledning... 2 2 Fågeltaxeringar hösten 2009... 2 2.1 Undersökt område... 2 2.2 Metoder... 2 2.3 Väder... 3

Läs mer

Inventering av alfågel och andra havslevande andfåglar i svenska farvatten 2007-2011. Sammanfattade Rapport

Inventering av alfågel och andra havslevande andfåglar i svenska farvatten 2007-2011. Sammanfattade Rapport Inventering av alfågel och andra havslevande andfåglar i svenska farvatten 2007-2011 Sammanfattade Rapport Lund 2011-09-22 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se TEL: 046-2223709.

Läs mer

RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia. Martin Amcoff

RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia. Martin Amcoff RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia Martin Amcoff FÖRFATTARE Martin Amcoff FOTO FRAMSIDA Skräntärna, Berndt Godin KARTOR Pers Stolpe Lantmäteriet 2008, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Island. 28 juni 9 juli 2010. Olle Holst

Island. 28 juni 9 juli 2010. Olle Holst Island 28 juni 9 juli 2010 Olle Holst Island Husavik Laugar- Akureyri Myvatn Gardskagi Grindavik Borgarnes Geysir Reykjavik Thorlakshöfn Vestmannaöarna Karta: Olle Holst/Gunnlaugur Pétursson 2 DELTAGARE

Läs mer

Höstskådning i Halland 2012 Fredag 28 september till måndag 1 oktober.

Höstskådning i Halland 2012 Fredag 28 september till måndag 1 oktober. Höstskådning i Halland 2012 Fredag 28 september till måndag 1 oktober. Fr vänster: Erik, Monica, Kerstin, Ulf, Karin, Hans, Hans-Georg, Torbjörn, Anita och Björn. Fotografen P-G Larén saknas på bilden.

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 29/21 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2011 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för miljö Tfn 08-785 40 00 Rapportnummer 2011:31 ISBN 978-91-7281-459-2 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Pilotstudie Enetjärn Natur AB på uppdrag av Stefan Widén AB 2009-01-21 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 5 Antal fåglar... 5 Fåglar inom

Läs mer

Häckande Kustfågel på Hallands Väderö

Häckande Kustfågel på Hallands Väderö Häckande Kustfågel på Hallands Väderö 1937-2013 Titel: Häckande Kustfågel på Hallands Väderö 1937-2013 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen i Skåne län Åke Andersson Länsstyrelsen

Läs mer

Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område Stora Middelgrund i Kattegatt

Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område Stora Middelgrund i Kattegatt Stockholm 2014-03-03 Ert dnr: 2210038000 Universal Wind Offshore AB Att: Mia Bergström Vårt dnr: 2014/0078/1 Naturskyddsföreningens yttrande angående tillstånd att uppföra vindkraftverk inom Natura 2000-område

Läs mer

Estaca de Bares, Galicien, Spanien 3-9 september 2005

Estaca de Bares, Galicien, Spanien 3-9 september 2005 Estaca de Bares, Galicien, Spanien 3-9 september 2005 Allmänt Flyg från Skavsta till Santiago de Compostela (mellanlandning i London) med Ryanair. Förbeställd hyrbil från Hertz hämtades på flygplatsen

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2012/2013 Annual report for 2012/2013

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2012/2013 Annual report for 2012/2013 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE International counts of waterbirds, geese and cranes in Sweden Årsrapport för 212/213 Annual report for 212/213 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor)

Läs mer

Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige. Årsrapport för 2006/2007

Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige. Årsrapport för 2006/2007 Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 26/27 Leif Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 2 Inledning 3 Material och metodik 4 Väderleksförhållanden 7 Indexinventeringarna

Läs mer

Island. 25 juni 6 juli 2012. Gigi Sahlstrand

Island. 25 juni 6 juli 2012. Gigi Sahlstrand Island 25 juni 6 juli 2012 Gigi Sahlstrand Island 2 DELTAGARE Ulla Arnberg, Enskede Gård Siw Elefalk, Karlstad Gun Friberg, Karlstad Sanja Gustavsson, Nynäshamn Irene Jensen, Hägersten Anna-Brita Lundahl,

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Oktober 2006 Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport 22-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Sammanfattning

Läs mer

Sjöfågel på Åland och i sydvästra Finland

Sjöfågel på Åland och i sydvästra Finland Sjöfågel på Åland och i sydvästra Finland Höstinventering 2007 2008 Av Magnus Johansson 2010-01-29 Institutionen för Ekologi och Evolution, Uppsala Universitet Granskad av Jacob Höglund och Björn Rogell

Läs mer

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson Hornborgasjön 31 mars 3 april 2011 HG Karlsson DELTAGARE Margit Anderberg, Lund Ingrid Eriksson, Svalöv Magnus Lindmark, Stockholm Barbara Lilliestråle Du Rietz, Stockholm Reseledare HG Karlsson, Halmstad

Läs mer

Åter en resa med flyt Skånska vinterfåglar januari 2017

Åter en resa med flyt Skånska vinterfåglar januari 2017 Åter en resa med flyt Skånska vinterfåglar 19-22 januari 2017 Vitögd dykand Foto: Klas Reimers Januariresan till Skåne brukar bjuda på intressanta fåglar. Årets resa levde minsann upp till förväntningarna

Läs mer

Författare Thomas Pettersson. Stockholm Södermanland Uppsala Västmanland

Författare Thomas Pettersson. Stockholm Södermanland Uppsala Västmanland Skarvar och fågelskär i Mälaren 2008 Författare Thomas Pettersson Stockholm Södermanland Uppsala Västmanland Skarvar och fågelskär i Mälaren 2008 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2011/2012 Annual report for 2011/2012

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2011/2012 Annual report for 2011/2012 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE International counts of waterbirds, geese and cranes in Sweden Årsrapport för 211/212 Annual report for 211/212 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor)

Läs mer

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan Hur gamla kan vilda fåglar bli? Med hjälp av ringmärkning kan vi få svar på många frågor om fåglarnas biologi. En fråga som Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet ofta får besvara är hur

Läs mer

FÅGLAR VID SLETTNES FYR NORDNORGE DEN 11-23 MAJ 1999

FÅGLAR VID SLETTNES FYR NORDNORGE DEN 11-23 MAJ 1999 FÅGLAR VID SLETTNES FYR NORDNORGE DEN 11-23 MAJ 1999 Foto: Kåre Grip NIKLAS HOLMSTRÖM Inledning Slettnes (71 05'N 28 13'O) är en kustslätt på drygt 12 kvadratkilometer och ligger ytterst (nordostliga spetsen)

Läs mer

kustfåglar Mål och syfte med undersökningstypen Inventering av häckande kustfåglar 1 Arbetsmaterial : (Skriven av Åke Andersson)

kustfåglar Mål och syfte med undersökningstypen Inventering av häckande kustfåglar 1 Arbetsmaterial : (Skriven av Åke Andersson) Inventering av häckande kustfåglar 1 Programområde: Kust och Hav : Inventering av häckande kustfåglar (Skriven av Åke Andersson) Mål och syfte med undersökningstypen Inventeringen syftar till att följa

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27 Naturvårdsverket Alexandra Norén Syntesstudier 2009-2012 sammanfattar och generaliserar tillgänglig nationell och internationell forskning och kunskap; sammanvägd

Läs mer

Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010. www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010. www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010 Författare: Utgiven av: Hemsida: Beställningsadress: Lars Gezelius Länsstyrelsen Östergötland www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner Öland 4 8 augusti 2010 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Kerstin Ekholm, Nässjö Inga-Maj Filipsson, Jönköping Lena Johansson, Tumba Eva Karlsson, Karlskrona Ingvar Lidén, Karlskoga Lisa Sahl, Varberg Ingrid

Läs mer

Seminarium om Östersjön, SOF:s årsmöte 25 april 2014

Seminarium om Östersjön, SOF:s årsmöte 25 april 2014 Seminarium om Östersjön, SOF:s årsmöte 25 april 2014 Minnesanteckningar. Miljötillståndet i Östersjön, Jan Wärnbäck, WWF Vi har aldrig haft så mycket kväve i kretsloppet som idag. Östersjön ett ungt hav

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Februari 2007 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst.

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Årsrapport för 2007/2008

Årsrapport för 2007/2008 Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 27/28 Leif Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3 Inledning 5 Material och metodik 6 Väderleksförhållanden 9 Indexinventeringarna

Läs mer

Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson. Fåglar och fågelskär. i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige

Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson. Fåglar och fågelskär. i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige Fåglar reagerar ofta snabbt på förändringar i den miljö de lever

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen

Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen Rapport från den Uppföljande Örninventeringen i Hälsingeskogen På Uppdrag av Bergvik Skog AB 2014-04-14 1 Innehåll 1. Sammanfattning och syfte 3 Sida 2. Metod 4-5 3. Resultat 6-7 4. Diskussion 8 5. Referenser

Läs mer

Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg

Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg Skottlandsresa 2/9-9/9 2005 med Anders Granberg 2/9 Tidig avresa 4.30 från Täby till Arlanda. Vi åkte via Schiphol, Amsterdam där en tornfalk sågs vidare mot Glasgow. Hann med planet i sista (!) minuten

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner Hornborgasjön 6 9 April 2006 Ann Mari Thorner DELTAGARE Bo Hedén, Lund Ann-Charlotte Blomquist Hedén, Lund Lena-Karin Edström, Karlholmsbruk Christina Eriksson, Uppsala Ulf Hultinger, Sandviken Henning

Läs mer

UTREDNING AV FÅGELBESTÅNDET FÖR VINDKRAFTSPROJEKTET PÅ BERGÖ. FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa/Kvarkens Ornitologiska Förening

UTREDNING AV FÅGELBESTÅNDET FÖR VINDKRAFTSPROJEKTET PÅ BERGÖ. FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa/Kvarkens Ornitologiska Förening 1 UTREDNING AV FÅGELBESTÅNDET FÖR VINDKRAFTSPROJEKTET PÅ BERGÖ FCG Finnish Consulting Group Oy Antti Vierimaa/Kvarkens Ornitologiska Förening 2010 2 Innehållsförteckning Använda förkortningar...2 Inledning...3

Läs mer

Författare Thomas Pettersson

Författare Thomas Pettersson Skarvar och fågelskär i Mälaren 2010 Författare Thomas Pettersson Skarvar och fågelskär i Mälaren 2010 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för miljö Tfn 08-785 40

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige

Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige foto: kenneth bengtsson Dödad röd glada Milvus milvus, Skåne maj 2010. Rotorbladets kraft var tillräckligt stor för att dela fågeln i två delar. Spetsen på rotorbladen har en hastighet av upp till 300

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Svalbard Arctic Adventures / MS Origo maj 2016

Svalbard Arctic Adventures / MS Origo maj 2016 Svalbard Arctic Adventures / MS Origo 16 25 maj 2016 Text och foto: Mart Marend Deltagare Deltagarna med Audun och Jens vid vid landstigning i Skansbukta 24 maj. Origo ligger ankrad i bukten till vänster.

Läs mer

Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010

Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 PM Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 Tassavtryck av lodjur PM - Rovdjursinventering på Luongastunturi i Norrbottens län 2010 Makkaur Miljö Omslagsfoto: Tassavtryck av lodjur,

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Levande skärgårdsnatur 2012 med rapporter från 2011

Levande skärgårdsnatur 2012 med rapporter från 2011 Levande skärgårdsnatur 2012 med rapporter från 2011 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i samarbete med: Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Naturskyddsföreningen

Läs mer

Rapport fågelinventering Dalen

Rapport fågelinventering Dalen 2013 Rapport fågelinventering Dalen På uppdrag av Kungälv energi AB Malin Undin Grouseexpiditions 2013-08-28 Granskad av Martin Rydberg Hedén Innehåll Syfte och sammandrag... 3 Metod och genomförande...

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för miljö Tfn 010 223 10 00 Rapportnummer 2015:2 ISBN 978-91-7281-625-1 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Rastande simfåglar i Ringsjön hösten 2001 en kortfattad jämförelse med tidigare års räkningar.

Rastande simfåglar i Ringsjön hösten 2001 en kortfattad jämförelse med tidigare års räkningar. Rastande simfåglar i Ringsjön hösten en kortfattad jämförelse med tidigare års räkningar. Jonas Grahn, Länsstyrelsen i Skåne län Bakgrund Antalet rastande doppingar, skarv, svanar, gäss, änder och sothöns

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Arbetet är beställt av: Sveaskog AB/Naturupplevelser Rapport 7-2008 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se Bakgrund

Läs mer

Förteckning över fågelarter påträffade i nationalparken Kosterhavet

Förteckning över fågelarter påträffade i nationalparken Kosterhavet Dokumentation av fauna & flora i Kosterhavsområdet 2003-2010 Förteckning över fågelarter påträffade i nationalparken Kosterhavet Sammanställd av Matti Åhlund Fågellivet i Kosterhavsområdet är tämligen

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer