ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag"

Transkript

1 Årsberättelse 2006

2 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur 25 Kontroll 28 Process 31 System 34 ÅF-aktien 36 Känslighetsanalys 39 5 år i sammandrag Årsredovisning 40 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning för koncernen 45 Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader 46 Balansräkning för koncernen 47 Kassaflödesanalys för koncernen 48 Resultaträkning för moderbolaget ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag fler än medarbetare. Vår bas finns i Nordeuropa, men vår verksamhet och våra kunder finnsihelavärlden. II AB Ångpanneföreningen Redogörelse för moderbolagets redovisade intäkter och kostnader 49 Balansräkning för moderbolaget 51 Kassaflödesanalys för moderbolaget 52 Noter 77 Revisionsberättelse 78 Bolagsstyrningsrapport 80 Styrelse 82 Koncernledning 84 Årsstämma 85 Här finns ÅF

3 Siffror i korthet Siffror i korthet Nettoomsättningen uppgick till (2 269) MSEK. Rörelseresultat exkl. övriga rörelseintäkter uppgick till 149 (90) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK. Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38 (15:96) kronor. Målen för 2007 är: Att uppvisa fortsatt resultat- och marginalförbättring samt att växa snabbare än branschen i övrigt (STD-index). Expansionen skall främst ske i Norden och östra Europa. Sammanfattning Nettoomsättning, MSEK 3 114, ,0 Rörelseresultat exkl. övriga rörelseintäkter, MSEK 148,4 89,9 Rörelsemarginal exkl. övriga rörelseintäkter, procent 4,8 4,0 Resultat efter finansnetto, MSEK 157,9 221,8 Vinstmarginal, procent 5,0 9,2 Antal årsanställda Soliditet, procent 47,5 47,6 Avkastning på eget kapital, procent 12,9 42,0 Resultat per aktie efter skatt, kronor 7,38 15,96 Utdelning per aktie, kronor 3:00* 2:50 *Styrelsens förslag till årsstämman Historikikorthet Den 23 februari 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneförening genom att ett antal ångpanneägare gick samman för att förhindra olyckor och för ett effektivare utnyttjandeavångkraften. ÅF har allt sedan dess haft en stor del i den omvälvande samhälls utveckling som har skett de senaste hundra åren. Sedan starten har ÅF varit med om fyra stora teknikskiften ångkraften, elektriciteten, kärnkraften och datoriseringen. ÅF har funnits i teknikfronten i såväl industrisamhället som i informationssamhället. AB Ångpanneföreningen börsnoterades på Stockholms Fondbörs i januari 1986 och är idagettav Europasstörsta tekniska konsultföretag. AB Ångpanneföreningen

4 DettaärÅF Division Verksamhet Engineering Konsulttjänster för industriella projekt inom disciplinerna industriell IT, el och automation, mekanik och rörkonstruktion samt alla kombinationer av dessa. Divisionen levererar kompetens och resurser, totalåtaganden samt funktionsleveranser med eller utan materielinnehåll. Konsulttjänsterna avser infrastrukturell utveckling och förbättring inom de fyra verksamhetsområdena Kommunikation och Underhållsteknik, Installation, Samhällsbyggnad och Elkraft. Infrastruktur Tjänsterna avser framför allt besiktning, provning och certifiering samt därutöver en rad tilläggstjänster såsom utbildning, riskanalyser, CE-märkning och implementering av olika EU-direktiv. Kontroll Konsulttjänsterna avser framför allt insatser inom massa- och pappersområdet samt inom energi- och miljöområdet. Process System System är ÅFs IT-konsulter. Konsulttjänsterna avser produktutveckling och högteknologisk IT. Uppdragen gäller både punktinsatser och helhetslösningar, från idéstadium och implementering till test och produktförvaltning. Organisation ÅF är ett internationellt tekniskt konsultföretag med norra Europa som hemmamarknad. Den lokala närvaron mot kunder och arbetsmarknad är viktig och en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. ÅF har därför ett 80-tal egna etableringar i ett 15-tal olika länder. ÅFs organisation och ledarskap präglas av en decentraliserad struktur som bidrar till korta beslutsvägar. ÅF är organiserat i fem divisioner Engineering, Infrastruktur, Kontroll, Process och System. Divisionerna är indelade med utgångspunkt från kunderna och den egna kompetensen. AB Ångpanneföreningen Engineering Infrastruktur Kontroll Process System 2 AB Ångpanneföreningen 2006

5 Detta är ÅF Andel av koncernen 2006 (anges nedan i procent) Kundkategori Rörelseintäkter Rörelseresultat Antal årsmedarbetare Rörelseresultat per årsmedarbetare Alla branscher 19 % 31 % 20 % 602 MSEK 53,0 MSEK TSEK Statligaverk ochmyndigheter Försvarsmakten Operatörer och nätägare Industrin Fastighetsägare och fastighetsförvaltare 32 % 48 % 30 % 994 MSEK 80,1 MSEK TSEK Alla branscher och sektorer 7% 12% 7 % 216 MSEK 20,9 MSEK TSEK Massa- och pappersindustri Kraftindustri och energibolag Tillverkande industri Branschorganisationer Biståndsorganisationer 35 % 6 % 32 % 1092MSEK 9,8 MSEK TSEK Telekom Fordonsindustri Medicinsk teknik Försvarsindustri Verkstadsindustri 10 % 10 % 9 % 309 MSEK 17,0 MSEK TSEK Totalt inklusive övrigt/elimineringar 3134MSEK 168,3MSEK TSEK Branschfördelning Läkemedel, kemi Elektroindustri, telekom Skogsindustri Övrig tjänsteproduktion El, värme, gas,raffinaderi Övrig varuproduktion Bygg och fastighet, VA Myndighet, finans Maskin, fordonsindustri Nyckeltal 2006 Rörelsens Rörelse- Rörelseintäkter, MSEK resultat, MSEK marginal, % Engineering ,0 8,8 Infrastruktur ,1 8,1 Kontroll ,9 9,7 Process ,8 0,9 System ,0 5,5 Övrigt/Elimineringar 79 12,5 Omsättningens fördelning per kundkategori Summa totalt ,3 5,4 Stat Utlandet Landsting, kommun Privat AB Ångpanneföreningen

6 Ett nytt ÅF tar form 2006 var ett bra år för ÅF. På en ovanligt stark marknad stärkteåfpåettväsentligt sätt sin ställning hos kunder, aktieägare och medarbetare. Ännu mer glädjande är att framtiden ser lovande ut. ÅF har tidigare via fastighetsförsäljning frigjort kapital för satsningar på kärnverksamheten. Under 2006 investerade vi cirka 900 miljoner kronor i bolagsförvärv för att stärka vår konkurrenskraft och förmåga att möta en ökande efterfrågan från våra kunder. Bland förvärven kan nämnas: Ingemansson Technology är ett världsnamn inom akustik och vibrationer, områden som blir allt viktigare inom såväl industri och infrastruktur som i produktutvecklingsprocesser. Enprima förstärker på ett mycket påtagligt sätt ÅFs möjlighet att genomföra stora projekt inom det snabbt expanderande energiområdet. Enprima har omfattande erfarenhet av projektledning kring uppförande och modernisering av kraftverk i Finland, Ryssland, Östeuropa och Asien. Det störstaförvärvet under 2006var Benima-bolagen som tillförde drygt 500 konsulter inom industriautomation och industriell IT i Norden. Sammanslag ningen med ÅFs resurser inom industriautomation och skapandet av den nya division Engineering har varit mycket framgångsrik. Engineering är idag Nordensisärklassstörstakonsult inom sitt område. Vår förmåga att hantera stora och komplexa projekt har ökat markant. Med nya medarbetare kommer också en stark kulturpåverkan. Vi får fler möjligheterattlärakring bestpractice och kan ifrågasätta varandras rutiner och processer. Jag är övertygad om att detta kommer att bidra väsentligt till ökad lönsamhet. Styrkor inför framtiden Under året genomfördes en nyemission riktad till samtliga aktieägare. Den tillförde cirka 290 miljoner kronor och säkrar våra möjligheter att vara fortsatt aktiva i branschkonsolideringen. Dessutom genomfördes tre apportemissioner isambandmed bolagsförvärv. En avgörande parameter för ÅFs finansiering med hjälp av nyemitterade aktier är att transaktionen ska påverka vinsten per aktie positivt. Totalt ökade antalet aktier, exklusive split, med 37 procent. Det är glädjande att konstatera att vinsten per aktie har ökat som en direkt följd av genomförda förvärv och att ÅF-aktien har utvecklats väl i förhållande till generalindex. Ett konsultföretags främsta tillgång är kompetenta och motiverade medarbetare. Det är därför mycket glädjande attåf videnundersökning placerade sig bäst av alla konsultföretag på frågan var blivande och yrkesverksamma civilingenjörer helst vill arbeta. Bland yngre yrkesverksamma civilingenjörer kom ÅF på en fjärde plats bland samtliga företag, endast passerade av Volvo, Ericsson och Volvo Personvagnar. Divisionernas utveckling Division Engineering (tidigare ÅF-Benima) hade god sysselsättningsnivå och stark orderingång under året, särskilt inom läkemedel och energi, med stora uppdrag från Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. Från årsskiftet 2006/ 2007 konsoliderades det förvärvade estniska teknik konsultföretag Automaatika med 20 medarbetare. Dessutom tillkom 130 svenska medarbetare inom detaljkonstruktion från division Process i samband med divisionernas omorganisation. För division Infrastruktur var marknaden fortsatt stark, i synnerhet inom installationsområdet för bygg- och fastighetsmarknaden. En avsevärd resultatförbättring skedde inom telekom, där förvärvet av Jämtteknik bidrog till ett ännu starkare erbjudande, inte minst till försvarssektorn. Större uppdrag vanns under året från FMV, TeliaSonera och Citybanan i Stockholm. Division Kontroll noterade ett starkt andra halvår, efter en något svagare inledning än förväntat. En ökad efterfrågan på provningstjänster stod bakom efterfrågeökningen. För att öka resurserna inom detta område genomfördes ett större antal nyanställningar av provningspersonal under Division Process hade ett år med dålig lönsamhet, även om fjärde kvartalet innebar en väsentlig förbättring. Orsaken till det svaga resultatet var fortsatta lönsamhetsproblem inom detaljkonstruktion för massa- och pappersindustrin utanför Sverige. En ny divisionsledning har på kort tid infört tydliga strategier, organisationsförändringar och åtgärdsprogram kring ekonomi och verksamhet. Nytt fokus är branschområdena energi och massa och papper. Inom energi koncentreras marknadsbearbetningen till Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland med goda möjligheter att etablera ÅF som det marknadsledande energikonsultföretaget. Inom massa och papper är marknadsnärvaron fortsatt global, men med ett mer nischat erbjudande kring 4 AB Ångpanneföreningen 2006

7 VD har ordet Jag bedömer att samtliga divisioner har möjlighet att förbättra sina resultat under expertkonsultverksamhet och projektledning. Under året vann Process omfattande uppdrag avseende kraftverksprojektering i Ryssland och Lettland samt ett projekt rörande en ny massafabrik i Sydafrika. Division System präglades under året av en stark organisk tillväxt med kraftigt förbättrad lönsamhet. Över 100 medarbetare anställdes under året. Samtliga delmarknader utvecklades positivt, i synnerhet telekom och life science. I juni förvärvades IT-konsulten Combra med cirka 60 medarbetare. Integrationen gick bra och säljaktiviteter gav positiva effekter. Combra förstärker bland annat divisionens position hos Ericsson och Sony Ericsson, inte minst genom kontoret i Lund. Utsikter för 2007 Det finns ännu inga tecken på en konjunkturavmattning. En betydande del av ÅFs kunder påverkas positivt av globaliseringen med stark tillväxt i Asien, Ryssland och Östeuropa samtidigt som energiinvesteringar under en längre tid har släpat efter i stora delar av världen. Det ger förhoppningar om att den goda marknaden ska kunna hålla i sig länge än. ÅF kommer att fokusera mindre på Västeuropa och mer på Östeuropa och Ryssland. Det gäller i synnerhet inom energiområdet, där ÅF har en stark ställning tack vare förvärvet av Enprima. Jag bedömer att samtliga divisioner har möjlighet att förbättra sina resultat under ETT ÅF ÅFutförmer än 45000uppdragvarje år. När en kund väljer ÅF för att lösa ett problem eller utveckla en ny lösning har vi sannolikt gjort något liknande någonstans, någon gång. Därför är förmågan att ta tillvara våra erfarenheter när vi utvecklar nya lösningar vårt allra viktigaste konkurrensmedel. Vår leverans blir ännu bättre samtidigt som vi sänker kundens kostnader. Produktivitetshöjningen skapar även utrymme för förbättrad lönsamhet hos oss. För att lyckas har vi de senaste åren samlats kring det vi kallar ETT ÅF. Visionen är ett decentraliserat nätverk, där alla ÅF-konsulter kan kommunicera med varandra. Vi river murar i organisationsstrukturen och bygger en gemensam systemplattform och erfarenhetsbank. Vi stärker varumärket ÅF genom en konsekvent hantering. Och viktigast av allt vi skapar en kultur som bygger på lokalt beslutsfattande, samarbete och affärsmässighet. Efter fyra års arbete har vi kommit en bra bit på väg. Det, och en fortsatt stark marknad, borgar för ett ännu bättre 2007! Stockholm i mars 2007 Jonas Wiström VD och koncernchef AB Ångpanneföreningen

8 Affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé ÅF gör sina kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade med tekniska lösningar och värderingar formade av industrins krav. ÅF präglas av: Högkompetens Nytänkande med erfarenhet En oslagbar arbetsmiljö Affärsidé ÅFs affärsidé tar avstamp i en ambition och förmåga att bidra till utvecklingen av industri och samhälle. ÅF gör sina kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade. ÅF gör mer än så men det är huvuduppgiften. Varje dag. Genom erfarenhet, passion för det nya och förståelse för kundens verksamhet avgöråfvilken lösningsom är bäst. ÅF har växt och förgrenats med industrin och delar därför industrins värderingar. ÅF levererar inte alltid den tekniskt mest avancerade lösningen. Ibland är det i stället det beprövade som fungerar bäst. ÅF utsätter inte sina kunder för experiment. Vision Utveckling Konkret innebär visionen att ÅF ska bygga kundrelationer som tar fasta på värdeskapande. Den tid som ÅF lägger ned på ett uppdrag kommer fortfarande att vara viktig men det är relationen mellan tiden och värdet för kunden som är huvudsaken. Genom att alltid se till det värde ÅF skapar, blir arbetet effektivare och mer kommersiellt intressant. Detta gör ÅF tydligt. ÅF blir en medspelare med en stark vilja att överträffa förväntningar. Både uppdragsgivare och ÅF får ett incitament att hålla eller underskrida överenskomna kostnadsramar eftersom skapat värde är av gemensam betydelse. ÅF tror att produktiviteten, och därmed kundernas lönsamhet, kan förbättras väsentligt om fler affäreränidag görs till fast pris. Målet är att göra det till lägsta kostnad och på så kort tid som möjligt. Genom att alltid räkna rätt och hålla uppsatta ramar skapar ÅF förtroende och rätt förväntningar. Tillväxt ÅF är ett av de ledande och mest erfarna teknikkonsultföretagen i Norden, ett faktum att vara stolt över. För ÅF är det angeläget att behålla initiativet i branschen. Storleken har betydelse. ÅF ska växa såväl organiskt som via företagsförvärv. ÅF förvärvar majoriteter och är noga med att förvärvsobjekten kan bidra positivt till lönsamhet och kultur. Långsiktiga mål Lönsamhetsmål En genomsnittlig vinst på kronor per års medarbetare och år. Miljömål Två miljömål antogs under hösten Det ena gäller mål för resurshushållning och avser ÅFs insatser för att energieffektivisera kundernas anläggningar. Det andra miljömålet avser resor, bland annat andelen miljöbilar i ÅFs fordonsflotta. Se vidare sidorna Marknadsmål I utfall av kundenkäter ska minst 90 procentavkundernavara nöjda. År 2010 ska ÅF omsätta 5 miljarder kronor. Minst. Detta betyder en fortsatt stark tillväxttakt. Fokusering ÅF ska bli nummer 1 eller 2 i storlek på varje marknad, där företaget väljer att etablera sig. Det ger en bättre tillgång till uppdrag och ÅF uppfattas som konsultföretaget i absolut framkant. Strategier Verksamheten ska bedrivas underettoch samma varumärke, med gemensamma processer och system, med gemensamma värderingar och gemensam kultur för att säkerställa ett samverkande ÅF som utnyttjar koncernens stora erfarenhetsbank. Tillväxtmål En omsättning på 5 miljarder SEK år Medarbetarmål Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga konsulter ska uppgå till minst 20 procent. Personalomsättningen ska uppgå till 7 13 procent. Alla medarbetare (med anställningstid på minst ett år) ska ha ett planeringssamtal per år. 6 AB Ångpanneföreningen 2006

9 Affärsidé, vision, mål och strategier Vision Utveckling: ÅF ska leda förändringen av teknikkonsultbranschen genom samarbetsmodeller som ger begreppet värdeskapande en ny dimension för kunden. Tillväxt: ÅF ska omsätta 5 miljarder SEK år Fokusering:ÅFska varanummer 1eller2inom de områdendär företaget verkar. Förvärvsstrategi ÅFs förvärvsstrategi tar utgångspunkt i ovanstående och ansträngningar ska göras för att utveckla verksamheten när hållfasta affärsmöjligheter framträder. Sådan expansion ska ske med konsekventa krav på lönsamhet. Verksamhetsstöd och gemensamma processer ÅF utvecklar ständigt sin konsultverksamhet och sina förutsättningar för väl genomförda uppdrag. Ambitionen är att säkerställa en långsiktig, framgångsrik samt hållbar utveckling för både kunder och ÅF. Ett bevis för detta engagemang är ÅFs Verksamhetssystem, ett centralt ledningssystem som gör ÅFs verksamhet betydligt mer kostnadseffektiv och som kvalitetssäkrar verksamheten. Med Verksamhetssystemet styr och stödjer ÅFs ledning verksamheten samt säkerställer ISO certifiering avseende miljö och kvalitet (ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000). Det gemensamma Verksamhetssystemet omfattar i dagsläget enbart Sverige. Genom att samla företagets kompetens, metoder och erfarenheter i det gemensamma Verksamhetssystemet och göra informationen tillgänglig förbättras möjligheterna att erhålla och genomföra både prestigefulla och mer traditionella uppdrag. ÅF får nytta av sin storlek och breda erfarenhet. Verksamhetssystemet bidrar till ordning och reda genom att alla verktyg och uppdrag samlas på ett ställe i en gemensam struktur med dokumentstyrning. Återvinning av de bästa resultaten, tillgång till ÅFs strukturkapital och referenser möjliggörs genom systemets sökfunktioner. Systemet fungerar som guide för medarbetarna i ÅF oavsett uppdrag, befattning eller geografisk placering. Här finns ÅFs alla rutiner som enkelt beskriver hur arbetsuppgifternabäst ska utföras frånaxtill limpa. För detta finns därtill verktyg i form av exempelvis checklistor, mallar, lathundar och blanketter samlade. Systemet är uppdragsanpassat och tillgängligt över Internet. Det innehåller också ÅFs policy i olika gemensamma frågor. Lönsamhetsmål per årsmedarbetare, TSEK Utfall 03 ÅFs mål PA-system Hjärtat i ÅFs administrativa system är ett PA-system som sköts såväl från den gemensamma personalavdelningen som av lokala uppdaterare i varje division. Via PA-systemet administreras allt från IT-behörigheter och löneuppgifter, till kompetensuppgifter i CV och Ångpanneföreningens personalstiftelses fritidshus. IT-stöd Sedan februari 2007 är ÅFs centrala ITdrift outsourcad till en extern leverantör. Denna åtgärd sänker ÅFs kostnader och ger tillgång till en mycket erfaren och stor aktörs samlade IT-kunskap med höga krav på IT-säkerhet. Tillväxtmål, MSEK ÅFs mål Utfall AB Ångpanneföreningen

10 Omvärld och marknad ÅF är ett internationellt konsultföretag. Av totalt cirka medarbetare finnscirka800idanmark, Estland, Finland, Frankrike, Guatemala, Holland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sydafrika, Tjeckien och Tyskland. Tjänster VarjeårutförÅFmer än 45000uppdrag åt cirka kunder. Uppdragens storlek varierar från några timmar till över timmar eller i ekonomiska termer upp till 200 miljoner kronor. ÅFs verksamhet omfattar tekniska konsulttjänster inom industri och infrastruktur med en fördelning på cirka 70 procent industri och 30 procent infrastruktur. Inom industri arbetar ÅF med såväl process- som tillverkande industri och med hela kedjan från produktutveckling (division System), automation och industriell IT (division Engineering), samt med planering och utveckling av produktionsanläggningar med tillhörande processer och miljöfrågor (division Process). Inom infrastrukturlevereraråf(division Infrastruktur) system, främst el, IT och VVS, till kommersiella fastigheter och anläggningar i infrastrukturen. Till exempel signalsystem till järnväg och avancerade klimatsystem för fastigheter. Division Kontroll provar, kontrollerar och besiktar anläggningar och system inom såväl industri som infrastruktur. Även Kontrolls fördelning mellan industri och infrastruktur är cirka 70/30. Kunder Detio störstakundernavar under 2006 Banverket, Ericsson, Fortum, Försvarets Materielverk, PT Tanjung Jati Prima Service, Sappi, Storstockholms Lokaltrafik, Vattenfall, Volvo Cars och Westinghouse. De tio största kunderna svarar för 22 procent av omsättningen. Marknad Den tekniska konsultbranschen i Sverige är mycket betydande. År 2006 var omsättningen för de svenska bolagen ibranschen cirka 35 miljarderkronor, enligt branschorganisationen Svensk Teknik & Design (STD), varav alltså ÅF svarade för närmare 9 procent. Antalet anställda var , varav ÅF sysselsattedrygt8procent. Under 2006 var marknaden för ÅFs tjänster överlag god. Här följer en kort beskrivning av marknadsläget för ÅFs fem divisioner. En utförligare presentation finns under respektive divisionsavsnitt, på sidorna För division Engineering var marknaden stark inom i stort sett alla branscher, med stora investeringar inom miljö- och energiområdena samt gruvnäringen. Marknaden för division Infrastrukturs tjänster var god under året. Bygg- och anläggningssektorn var stark i både Sverige och Norge. Värt att notera var en ökande efterfrågan kring energirådgivning. Även samhällsbyggnadssektorn visade styrka på grund av de stora infrastrukturella projekt som pågår och kommer att påbörjas. Den svenska hemmamarknaden för division Kontroll var relativt stabil. Trots det lyckades Kontroll öka sina marknadsandelar under året. En delmarknad som visade god tillväxt var energisektorn, särskilt mot slutet av året. Division Process arbetade i en marknad med tilltagande styrka. Även här visade energisidansärskiltgod utveckling, främst pågrundavstigandeenergipriser och Storlek på ÅFs uppdrag Antal timmar Antal timmar i intervall 8 AB Ångpanneföreningen 2006

11 Omvärld och marknad behovavkapacitetsutbyggnad.ieuropa var utvecklingen inom massa- och pappersmarknaden relativt lugn medan det isydamerikaoch Sydostasien pågick en rad större anläggningsinvesteringar. Även division System upplevde en positiv marknad under Flera stora kunder ökade sina satsningar på produktutveckling och forskning. Efterfrågan var stark i samtliga regioner. Utblick Sverige Globaliseringen fortsätter att skapa hårt konkurrenstryck för svensk industri samtidigt som alla tecken tyder på en fortsatt god konjunktur. Äldre industrianläggningar i Sverige behöver bli modernare och effektivare. För att öka lönsamheten måste många industrier rationaliseras och automatiseras. Tillväxten skapar fortsatt stor efterfrågan på ÅFs tjänster. Utvecklingen driver även fram ny teknik. Den nya tekniken förändrar dagens industri men den skapar också helt nya företag med stora behov av produkt- och systemutveckling. Konsulttjänster för energi- och miljörelaterade projekt bedöms ha särskilt stor potential inom industrin de närmaste åren. Även marknaden för infrastrukturellatjänsterser mycket god ut med stora redan beslutade offentliga projekt inom väg och järnväg. Utblick övriga Norden Internationaliseringen skapar fortsatt stark omvandlingspress i hela Norden. I Finland räknar ÅF med särskilt stark efterfrågan inom energiområdet. Projekten rör främst kapacitetsutbyggnad inom kärnkraft, biobränsle och avfallsförbränning. Inom massa/papper handlar projekten, i likhet med övriga Europa, framför allt om ersättningsinvesteringar och kapacitetsneddragningar. De nyinves teringar som görs sker främst i Asien och Sydamerika på grund av de billigare råvarorna där. Norge har en av världens starkaste ekonomier. Efterfrågan på teknikkonsulttjänster inom infrastruktur och energi bedöms vara fortsatt stark framöver, där höga energipriser fortsätter att driva omvandlingen inom olje- och gas industrin. I Danmark är livsmedels- och läkemedelsindustrierna mycket starka områden. Biotekniksektorn är en stark tillväxtmotor för hela Öresundsregionen och ÅF har en god position inom IT, produktutveckling och automation. ÅF upplever också en ökande efterfrågan på tjänster från den danska olje- och gasindustrin. Utblick Östeuropa ÅF ser en stor potential i den östeuropeiska utvecklingen. Den starka ekonomiska tillväxten orsakas av kraftiga moderniseringsbehov inom den befintliga industrin och uppbyggnadsbehov av helt ny infrastruktur. För att försörja den växande ekonomin krävs kraftigt ökad energiproduktion, vilket skapar efterfrågan på ÅFs kompetens. ÅF räknar med fortsatt stora uppdrag från gas-, kol- och biobränsleindustrierna. För att exemplifiera storleken på satsningarna i regionen kan nämnas att Ryssland har investeringsprogram i ny kapacitet för de närmaste fem åren som motsvarar Nordens samlade energiförbrukning. När det gäller teknisk säkerhet och krav på oberoende tredjepartskontroll skärper EU lagstiftningen kontinuerligt. Det påverkar både befintliga och blivande medlemsländer, alla som vill kunna sälja sina produkter inom EU måste uppfylla kraven. Utvecklingen gynnar ÅFs tillväxt inom teknisk kontroll. Förutom tillgång till den starka marknaden skapar expansion i Östeuropa flera fördelar för ÅF. Regionen har fina traditioner på sina tekniska högskolor och ingenjörerna håller hög klass, vilket gör att ÅF kan bygga en lika långsiktigt ÅF Sveriges mest kända teknikkonsultföretag ÅF WSP Teleca Sweco Semcon 3% 3% 4% 5% 8% 12 % 10 % 11 % 20 % 27 % ÅF sponsrade SVTs sändningar från de olympiska spelen i Turin I samband med dessa genomförde OMDenkännedomsmätning. Närmare slumpvis utvalda respondenter (878 i förmätningen och 976 i eftermätningen) svarade på frågan Hur väl ( mycket väl eller ganska väl ) känner du till följande teknikkonsulter? Förmätningen Eftermätningen Källa:OMD AB Ångpanneföreningen

12 Omvärld och marknad ÅFhävdar sig välpåden internationella marknaden stark position som i Sverige och övriga Norden. På kort sikt är även det lägre kostnadsläget en fördel som underlättar ÅFs expansion i regionen. Internationalisering Arbetet med att skapa en internationell struktur fortsatte under 2006 med fokus på att samordna länderorganisationerna med en gemensam grafisk profil, riktlinjer i form av metoder, system och processer, värderingar och mål. Ett engelskspråkigt intranät har skapats för attväsentligtförbättra kommunikationen internationellt. Varumärket ÅF sponsrade SVTs sändningar från vinter- OS i Turin En satsning som exponerade ÅFs varumärke inför storpublik genom närmare 300 så kallade billboards under 17 dagar. Som ett resultat av TVsatsningen ökade allmänhetens kännedom om ÅF med 35 procent, enligt en omfattande mätning utförd av OMD. Mätningen visade också att ÅF är det mest kända teknikkonsultföretaget i Sverige. ÅF rankas högt i branschen Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD, Svensk Teknik och Design, konstaterar i den årliga Branschöversikten att ÅF ligger på 54:e plats bland världens 200 största teknikkonsulter. I ett svenskt perspektiv hamnar ÅF på 3:e plats av 300. Bengt O. Andreasson, branschanalytiker på STD och ansvarig för Branschöversikten, vilka sektorer kommer att gå bra framöver? De flesta sektorer har goda förutsättningar. Särskild styrka finns inom energi-, infrastruktur- och miljöområdet. Bland dem har energisektorn allra bäst utveckling, både ur ett inhemskt och ett internationellt perspektiv. De stigande energipriserna skapar kraftiga behov av rationaliseringar och utbyggnader samtidigt som nya kraftigt växande ekonomier som till exempel Kina och Indien efterfrågar massor av energi. Hur väl hävdar sig svenska teknikkonsulter på den internationella marknaden? Bra. De största har stärkt sina positioner väsentligt de senaste åren genom fler etableringar utomlands. Potentialen, men också konkurrensen, är stor, inte minst i vårt närområde Baltikum, Central- och Östeuropa och in i Ryssland. Dessa länder har enorma behov av att sanera sin miljö, bygga upp infrastrukturen och utveckla sin energiförsörjning. På det industriella området beror konsultföretagens positionering till stor del på följsamhet med de internationella kunderna i deras expansion. Men det handlar också om att hitta helt nya kunder på dessa marknader. Överlag är svenska konsulter starka i konkurrensen. De är duktiga på att organisera projekt och när det gäller energi- och miljösektorerna är de nordiska aktörerna vana vid att se på dessa områden som tillgångar som måste hanteras ytterst effektivt och varsamt. Ser du några tydliga trender i bransch utvecklingen? Teknikkonsulterna känner av en viss resursbrist, även när det gäller ledningsoch andra nyckelpersoner. De stora företagen köper kapacitet genom att förvärva mindre konkurrenter. Den trenden kommer att fortsätta och gör också att de större företagen får bättre möjligheter att hävda sig internationellt. Där krävs en viss storlek för att kunna vinna uppdrag. Det är också den bästa vägen till tillväxt eftersom de mogna hemmamarknaderna inte växer tillnärmelsevis så snabbt som i till exempel Östeuropa. Hur ser du på ÅFs utveckling? ÅFs verksamhet ligger rätt i tiden. De har stor aktivitet i de sektorer där tillväxten är och kommer att vara som störst. De har nått en storlek som ger dem möjligheter att fortsätta växa och expandera på nya marknader i konkurrens med andra stora internationella aktörer. De nordiska förvärv de genomfört har breddat deras hemmamarknad vilket gett en tryggare bas att stå på. 10 AB Ångpanneföreningen 2006

13 Omvärld och marknad BNP procentuell utveckling i fasta priser 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under de senaste åren varit relativt god. Tillväxten mattas nu något men förväntas ändå ligga väl över tre procent de närmaste två åren. Trots det visar den sammantagna branschen bestående av teknik-, industri- och arkitektföretag en måttlig utveckling av antalet årsarbeten i Sverige. (Källa:STD) p 2007p 2008p Branschen i Sverige procentuell utveckling av antalet årsarbeten 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0-1,0-2, p 2007p 2008p De större svenska konsultföretagen har satsat allt mer på den nordiska marknaden. Men de stora tillväxtmarknaderna i det geografiska närområdet är nu Baltikum, Central- och Östeuropa samt Ryssland. Till dessa, inte minst de nya EUmedlemsländerna, strömmar både EU-bidrag och privat kapital. Och investeringsbehoven finns i högsta grad inom miljö- och energiområdet och på infrastrukturområdet. Dessutom investeras kraftigt i uppbyggnaden av industrinäringen. På dessa geografiska marknader expanderar nu de större svenska och internationella konsultföretagen sin verksamhet. (Källa: STD) De svenska konsult- och arkitektföretagen utomlands procentuell utveckling av antalet årsarbeten p 2007p 2008p AB Ångpanneföreningen

14 Medarbetare ÅF en uppskattadarbetsplats Plats för bild ÅF har ett grundmurat gott rykte som en bra arbetsplats. Undersökning efter undersökning visar att många, framför allt ingenjörer, vill arbeta på ÅF. I Universums KarriärBarometer 2006 hamnade ÅF på en imponerande fjärde plats över mest attraktiva arbetsgivare. Över tekniker i gruppen Young professionals svarade på studien. En kontinuerlig kontakt med studenter är av stor betydelse för ÅFs utveckling. Sedan mer än 20 år tillbaka deltar ÅF regelbundetpåarbetsmarknadsdagarvid tekniska högskolor. Under läsåret 2006/ 2007 deltog ÅF på 14 olika arbetsmarknads dagar, från Umeå i norr till Lund i söder. Omkring90medarbetare var aktiva och träffade tusentals teknologer. Det allmänna omdömet bland teknologerna är att ÅF är ett spännande företag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Långsiktigt och målmedvetet arbete ÅFs syn på en bra arbetsplats är bland annat att medarbetarna kan vara stolta över sitt arbete och sitt företag, känna förtroende för sin chef och känna glädje och gemenskap med sina arbetskamrater. Detta kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete på alla nivåer i företaget. Bland det viktigaste för en individ är att få återkoppling på hur hon eller han lyckas i sitt arbete. Detta sker i utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. En annan viktig och långsiktig åtgärd är de avgångssamtal som genomförs när en medarbetare lämnar ÅF. Syftet är att ta reda på såväl positiva som negativa intryck fråntidenpååfoch få tillstånd ett avslut i positiv anda och skapa en grund för eventuella framtida relationer. Ytterligare en mycket viktig åtgärd är friskvård, som bedrivs genom företagshälsovård och genom stöd till fritidsaktiviteter. Vidareutbildning Ett arbete som konsult och medarbetare inom ÅF innebär utveckling både på det professionella och personliga planet. För att klara konsultarbetet krävs utbildning i ledarskap, juridik, marknadsföring och ekonomi. Denna utbildning sker som regel i koncerngemensam regi inom ramen för ÅF-Skolan genom introduktionsutbildning, säljträning, presentationsteknik, uppdragsledarutbildning och olika former av chefs- och ledarutveckling. Under senare år har uppdragsledarens roll särskilt uppmärksammats och cirka 700 uppdragsledare har examinerats. Därtill finns kursen Konsultrollen, som ger grundläggande kunskaper om konsultens agerande i uppdrag, avtalsrätt och ekonomi. Hittills har mer än 500 av ÅFs 12 AB Ångpanneföreningen 2006

15 Medarbetare medarbetare deltagit i Konsultrollen. Utöver ren kunskapsinhämtning tillför ÅF-Skolan ett stort mervärde i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna som i sin tur skapar ett brett internt nätverk till stort gagn för ÅFs kunder. Karriärvägar Fem av fem tusen är ett projekt som startades i slutet av 2006 för att utveckla, strukturera och informera om vilka karriärvägar och möjligheter till utveckling som finns för medarbetarna inom ÅF. Projektet, som stöds av olika utvecklingsåtgärder, syftar bland annat till att gynna nyrekrytering inom ÅF. Det dokumenteras i en skrift som också utgör ett verktyg vid chefers dialog med medarbetare. En arbetsplats för både kvinnor och män ÅF står för jämställdhet och ska vara en arbetsplats för både kvinnor och män där man trivs och utvecklas. Men jämställdhet skapas inte med automatik. Ansträngningarna att öka andelen kvinnliga konsulter inom ÅF fortsätter i spåren av ett nu avslutat projekt benämnt Futura. Ett delmål är att andelen kvinnliga konsulter skall uppgå till 20 procent. Andelen kvinnliga konsulter var 15 (17,5) procent vid årsskiftet 2006/2007. Andelen kvinnliga konsultchefer var 11 (10) procent och andelen kvinnliga chefer totalt 12 (12) procent. Totala andelen kvinnliga medarbetare var 19 (22) procent. Kvinnlig styrelserepresentation Av ÅFs sju stämmovalda styrelseledamöterärtre kvinnor, det vill säga43 procent. Av de fyra personalrepresentanternaiåfs styrelse är tvåkvinnor. Policies För att tydliggöra ÅFs inställning i frågor som berör medarbetarna finns inom ÅF policies för exempelvis personalpolitik, lönesättning, jämställdhetsplaner och arbetsmiljö inkluderande aktiviteter mot negativ särbehandling. För varje medarbetare tas en utvecklingsplan fram. Antal medarbetare Under 2006 hade ÅF totalt (2 538) årsanställda. Andelen nya medarbetare under verksamhetsåret var 43,0 (12,1) procent inklusive medarbetare i förvärvade företag. Sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet Sjukfrånvaron inom ÅF uppgick 2006 till 2,7 (3,1) procent. Den totala frånvarotiden inklusive semester uppgick till 17,2 (17,0) procent av ordinarie arbetstid. Semester utgjorde 10,4 (10,0) procent och tjänstledighet 4,0 (3,9) procent. Medarbetarna uppmuntraras att vara föräldralediga och ÅF har ett ledighetstillägg till de medarbetare som är föräldralediga. Detta innebär att medarbetaren ersätts med 10 procent av månadslönen upp till 7,5 basbelopp. För lönedelar över 7,5 basbelopp betalas 90 procent av månadslönen i 60 eller 90 dagar beroende av anställningstidens längd. Delägarskap Medarbetarnas engagemang som delägare i AB Ångpanneföreningen är värdefullt. Genom direkt ägande i aktier och konvertibler samt indirekt ägande i ÅFOND har koncernens medarbetare ekonomisk delaktighet i verksamheten. Debiteringsgrad ÅFs debiteringsgrad andel mot kund debiterad tid av den totala närvarotiden räknat på samtliga medarbetare var 72,9 (71,5) procent. Den icke debiterbara tiden avser marknadsföring, utbildning, teknisk utveckling, ledning, administration och undersysselsättning. Av medarbetarna arbetar 95 procent med i huvudsak mot kund debiterbar verksamhet och AB Ångpanneföreningen

16 Medarbetare 5 procent arbetar med enbart administrativa uppgifter. Bonussystem Inom ÅF finns resultatrelaterade bonussystem för medarbetarna. Systemen ger bonus på koncernresultatet samt på respektive divisions resultat. För 2006 års verksamhet erhöll medarbetarna 6,9 (6,9) MSEK i bonus. Belöningssystem med rörlig lön Belöningsformer med rörlig lön finns för många medarbetare i någon form. Upp till 40 procent av lönen kan vara rörlig med direkt koppling till prestationen. Erfarenheterna av detta är mycket goda. Rekreation och trivsel För rekreation har medarbetarna i ÅF möjlighet att hyra någon av de stugor och lägenheter som ägs, förvaltas och hyrs in av Ångpanneföreningens personalstiftelse. Stugorna ligger i attraktiva områden, främst i fjällen och längs kusterna. Sammantaget utnyttjar ett par hundra familjer denna möjlighet varje år. Inom ÅF finns aktiva kamratklubbar som erbjuder medarbetarna ett stort urval av friskvårdsaktiviteter. Exempel är gympa, långfärdsskridskor, golf, simning, massage och viktminskningskurser. Kulturaktiviteter kring teater och konst förekommer också. Årliga julgransplundringar på ett flertal kontor är uppskattade aktiviteter för medarbetarna och deras familjer. YP Ideal Ranking Tekniker 2006 Rank Volvo Car Corporation 1 Volvo Group 2 Ericsson 3 Ångpanneföreningen 4 ABB 5 Sony Ericsson 6 IKEA 7 Scania 8 ÅF på 4e plats i Karriärbarometern 2006! Ien undersökningbland4000yrkesverksamma ingenjörer hamnadeåfpåfjärde plats över mest attraktiva arbetsgivare efter Volvo Car & Group och Ericsson. Över tekniker i gruppen Young professionals svarade på studien och hela 13,7 procent valde ÅF som en ideal arbetsgivare. KarriärBarometern är en årlig attitydundersökning som genomförs av Universum Communications. Personer som deltar och svarar på undersökningen är samtliga Young professionals, detta innebär att: Respondenten har en avklarad civilingenjörs- eller högskole ingenjörsexamen Respondenten har arbetat mellan 2 8 år inom sitt kompetensområde 14 AB Ångpanneföreningen 2006

17 Medarbetare Jag är jätteglad över anställningen. Jag väljer ÅF av flera skäl.etttungt skälärattåf är ett ledande företagienergioch miljöfrågor, både i Sverige och internationellt. Jag vill lära mig mer om miljöfrågor genom ÅF och samtidigt ta möjligheten att börja skapa en yrkesplattform för framtiden. Susanna Kallur Susanna Kallur, en av Sveriges mest framgångsrika friidrottsstjärnor, har anställts vid ÅFs informationsavdelning och kommer att arbeta deltid så länge friidrottskarriären står främst. Hon kommer att utgå från ÅFs kontor i Falun. Åldersfördelning Andel i procent Åldersgrupp, år Genomsnittsåldern var 43,1 (43,6). Anställningstid Andel i procent Anställningstid, år Genomsnittlig anställningstid är 2,8 (7,2) år. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Ekonomiska data TSEK/årsanställd Omsättning* Resultat** Personalkostnader Förädlingsvärde*** *) Omsättning exklusive övriga rörelseintäkter. **) Resultat före finansnetto exklusive andel i intresseföretags resultat och övriga rörelseintäkter. ***) Löner och sociala avgifter inklusive resultat före finansnetto exklusive övriga rörelseintäkter. Personalomsättning Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt Personalomsättningen anger andelen medarbetare i de olika åldersgrupperna som har slutat under året i förhållande till medelantalet medarbetare i motsvarande grupp. Andel nyanställda Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt Andel nyanställda inom respektive åldersgrupp vid årets slut. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Utbildning Andel i procent Akademisk Gymnasial Övrig Utbildning och FoU TSEK/årsanställd Utbildning Forskning och utveckling Totalt per årsanställd Medarbetarna utbildas i genomsnitt omkring 52 timmar per år. AB Ångpanneföreningen

18 ÅF bidrar till hållbar utveckling ÅFs roll ÅF har en viktig roll att tillsammans med sina intressenter sträva mot ett hållbart samhälle. ÅFs uppdrag handlar ofta om att införa ny och bättre teknik, genomföra effektiviseringar och uppnå utsläppsminskningar. Kort sagt, ÅFs affärsidé ligger i linje med utvecklingen mot hållbarhet. Perspektivet är långsiktigt med erfarenhet som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och med siktet inställt på att bidra till en positiv och ljus framtid. ÅF deltar ofta i samarbeten mellan olika aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och forskningsvärlden. Rollen som konsult innebär att fungera som en brygga som underlättar förståelsen och kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna. ÅF deltar också aktivt som expert i arbetet inom ISO med att ta fram en internationell vägledningsstandard för Socialt Ansvarstagande, ISO Organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC) startades för mer än tio år sedan av ÅF, som också driver kansliet. NMCs övergripande mål är att underlätta för de cirka 250 medlemsföretagen att aktivt bedriva och utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. Underår2006 genomfördes cirka 40 aktiviteter inom NMC. ÅFs värderingar och intressenter ÅFs värderingar finns samlade i boken ÅFs Lilla Blå. Den är tillgänglig både för medarbetare och externa intressenter. De viktigaste intressenterna är kunder, nuvarande och framtida medarbetare samt ägare. Kontakten sker, förutom i uppdragen, bland annat genom kundenkäter och kundträffar, medarbetarenkäter, arbetsmarknadsdagar och handledning av examensarbeten. Andra viktiga intressenter är de orter där ÅF verkar samt myndigheter och olika intresseorganisationer. ÅF tar ansvar för sin påverkan på alla intressenter inom områdena ekonomi, miljö och sociala aspekter. Ekonomiskt ansvar ÅFs ekonomiska ansvar kan delas upp i två delar: dels kapitalflödet till olika intressenter, dels den ekonomiska inverkan på samhället i stort. Beslut som påverkar det ekonomiska flödet tasavkoncernledningen och i vissa fall av styrelsen. Under år 2005 genomfördes ett konvertibelprogram riktat till alla fast anställda medarbetare i de nordiska länderna. Konvertering kan göras första gången sommaren En stor ägare i ÅF är Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Den aktieutdelning som stiftelsen får från innehavet i ÅF slussas varje år till samhällsnyttigt användande i form av stipendier och forskningsbidrag, främst inom de teknikområden där ÅF verkar. År 2006 delades drygt 11 miljoner kronor ut till ett 80-tal mottagare. Inflödet av kapital sker i affärsverksamheten och i förekommande fall från ägarna. ÅF uppbär inga statsbidrag. ÅF tar bestämt avstånd från all typ av korruption och kartellbildning och vill aktivt medverka till en väl fungerande marknad baserad på sund konkurrens. ÅF har inte varit inblandat i något fall av utredning eller dom när det gäller otilllåten marknadspåverkan. Miljöansvar Koncernledningen ansvarar för att miljöhänsyn tas i hela koncernen både internt och i uppdragen. ÅF har en verksamhetspolicy som omfattar såväl miljö som kvalitet. ÅFs konsultinsatser syftar till att förbättra miljöprestandan eller öka energieffektiviteten i kundernas anläggningar och verksamheter. På så sätt tar ÅF sitt miljöansvar. 16 AB Ångpanneföreningen 2006

19 Hållbar utveckling Verksamhetspolicy ÅFs ambition är att säkerställa en långsiktigt, framgångsrik samt hållbar utveckling för kunderna och ÅF. I konsultverksamheten uppnås detta genom att: ÅFhar ett strukturerat och enhetligt arbetssätt kombinerat med god kvalitet och hög miljömedvetenhet. ÅF tillämpar en arbetsmetodik som sätter kundens behov och kvalitetskrav samt miljöhänsyn i centrum. ÅF hushållar i det dagliga arbetet med energi och naturresurser, förebygger föroreningar och agerar i samklang med tillämplig lagstiftning. ÅF strävar i uppdragen efter optimala lösningar från kvalitets-, teknik- och miljösynpunkt, tillsammans med kunderna. ÅFutvecklar medarbetarnaskompetens och förbättrar ständigt arbetsmetodiken. För att säkerställa att ÅF tar ansvar för miljöpåverkan används sedan 2003 i Sverige ett Verksamhets sys tem, certifierat enligt ISO 14001:2004. En miljöchef har till uppgift att driva och samordna frågorna. Rapportering sker direkt till koncernchefen. I varje division finns en miljö- och kvalitetsansvarig som rapporterar till divisionschefen. Miljöchefen och divisionernas miljö- och kvalitetsansvariga sitter med i en styrgrupp för Verksamhetssystemet som leds av en representant från ledningen. ÅF har identifierat sex miljöaspekter. Den viktigaste av dessa är påverkan på kundens miljöprestanda genom ÅFs rådgivning gällande utsläpp, resurshushållning och materialval. Andra betydande miljöaspekter är den egna påverkan i form av resor och elförbrukning. Miljömål Två miljömål antogs under hösten Miljömål för resurshushållning. I de tio största uppdragen inom energieffektivisering under åren ska uppnådda energibesparingar vara: Två procentenheter större år 2006 än 2005 Tre procentenheter större 2007 än 2006 Mätetalet är procentuell minskning av kundens energiomsättning per producerad enhet genom effektiviseringen. Målet innebär att ÅFs insatser för att energieffektivisera kundens anläggning ska ge större utdelning år 2006 än ÅF ska alltså bli bättre på att föreslå de bästa effektiviseringsåtgärderna. Den uppnådda genomsnittliga energibesparingen i de tio största effektiviseringsuppdragen år 2005 var 1,78 procent. Motsvarande siffra för 2006 fastställs under våren Miljömål för resor: Andel miljöbilar i fordonsflottan (tjänstebilar och företagsbilar) ska öka till 50 procent år Delmål för ökningen är: % % % % % Utgångsvärdet år 2005 var att 3,7 procent av ÅFs fordonsflotta om totalt 213 bilar var miljöbilar. Mätningen för året gav vid handen att andelen miljöbilar vid utgången av 2006 var 25 procent. Av de nyanskaffade bilar som togs i bruk under 2006 var 44 procent miljöbilar. Ytterligare exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan från resor är ÅFs resepolicy. Den ger vägledning om vilka reseslag som ska väljas vid olika reslängd samt anger att miljöbil i första hand ska väljas vid hyra av personbil. ÅF har också avtalat med företagets taxileverantör att vid beställning på de större orterna alltid skicka en miljöbil när sådan finns tillgänglig. Övrig miljöpåverkan hanteras i riktlinjer och rutiner som finns för varje process i Verksamhetssystemet. Fördelning av utbetalningar från verksamheten till olika intressentgrupper Aktieägare; utdelning 1% Staten 46% varav: Bolagsskatter 2% Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter 44% Banker och kreditinstitut 1% Personal; nettolöner och ersättningar 49% Investeringar 3% Bortsett från inköpt material och externa tjänster går det ekonomiska flödet från verksamheten huvudsakligen till följande mottagare: ägarna i form av aktieutdelning, banker och kreditinstitut i form av räntor, medarbetarna i form av löner och ersättningar samt staten i form av skatter och arbetsgivaravgifter med mera. AB Ångpanneföreningen

20 Hållbar utveckling Styrgruppen för Verksamhetssystemet följer regelbundet upp att systemet är implementerat och ändamålsenligt. Detta sker via externa och interna revisioner samt, inte minst, med hjälp av de förbättringsförslag som lämnas in av medarbetarna. Under året har särskilda insatser gjorts när det gäller att följa upp lagefterlevnaden i kontorsverksamheten och i våra laboratorier. I ett kunskapsföretag som ÅF är medarbetarnas kunnande avgörande för resultatet. Detta gäller även inom miljöområdet. ÅF har ett fortlöpande utbildningsprogram för samtliga medarbetare som bygger på ett webbaserat utbildningsmaterial. Kopplat till det finns ett kunskapstest. Alla medarbetare ska ha godkända grundläggande miljökunskaper och det ligger i den närmaste chefens arbetsuppgifter att säkerställa detta. Socialt ansvar ÅFs sociala ansvar gäller inom fyra områden: Medarbetarfrågor/arbetsmiljö Produkt- och tjänsteansvar Mänskliga rättigheter/icke-diskriminering Samhällsutveckling Medarbetarfrågor/arbetsmiljö På sidan beskrivs hur ÅF arbetar för att erbjuda en stimulerande och god arbetsmiljö för medarbetarna. Produkt- och tjänsteansvar ÅF säljer inte produkter utan kvalificerade tjänster främst till andra näringsidkare. Det innebär att konsumenterna som regel inte möter några produkter som ÅF marknadsför. Som ett av landets ledande konsultföretag har ÅF emellertid ett stort ansvar för hur tjänsterna påverkar kunderna och deras verksamhet. Det ansvaret tar ÅF genom att arbeta aktivt med att ständigt utveckla och förbättra rådgivningen. Målet är att hjälpa kunderna att skapa ett hållbart företagande med långsiktig lönsamhet. Genom Verksamhetssystemet följs eventuella skador och/eller negativpåverkanpåkunden upp och korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas. Mänskliga rättigheter En stor del av ÅFs verksamhet bedrivs inom EU-området, där det finns en omfattande lagstiftning som bland annat reglerar fri föreningsrätt, arbetstider och barnarbete. För att uppnå en jämnare balans mellan könen har ÅF drivit projekt Futura med syftet att öka andelen kvinnliga konsulter. Andelen kvinnliga konsulter ökade under programmet från 12 till 17 procent. Ett delmål är att uppnå en andel på 20 procent. Samhällsutveckling ÅF påverkar samhället genom att konsultverksamheten bedrivs på ett åttiotal orter i ett femtontal länder runt om i världen. Medarbetarna bor vanligen i närområdet kring respektive kontor. Den stora lokala närvaron ger ett positivt bidrag till den lokala och regionala utvecklingen i hela landet. ÅFs konsulter deltar också i olika samhällsaktiviteter utöver kunduppdragen, till exempel föreläser vid seminarier och medverkar i olika typer av utvecklingsprojekt inom näringsliv, offentlig sektor eller den akademiska världen. 18 AB Ångpanneföreningen 2006

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Omvärld och marknad 40% 60%

Omvärld och marknad 40% 60% Detta är ÅF Omvärld och marknad Omvärld och marknad ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som fokuserar på energi, infrastruktur och industri. Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999 Nr 21/1999. För fri publicering den 28 oktober 1999. 1(5) Upplysningar VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85. Rapporten finns även tillgänglig på ÅFs hemsida

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer