ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag"

Transkript

1 Årsberättelse 2006

2 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur 25 Kontroll 28 Process 31 System 34 ÅF-aktien 36 Känslighetsanalys 39 5 år i sammandrag Årsredovisning 40 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning för koncernen 45 Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader 46 Balansräkning för koncernen 47 Kassaflödesanalys för koncernen 48 Resultaträkning för moderbolaget ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag fler än medarbetare. Vår bas finns i Nordeuropa, men vår verksamhet och våra kunder finnsihelavärlden. II AB Ångpanneföreningen Redogörelse för moderbolagets redovisade intäkter och kostnader 49 Balansräkning för moderbolaget 51 Kassaflödesanalys för moderbolaget 52 Noter 77 Revisionsberättelse 78 Bolagsstyrningsrapport 80 Styrelse 82 Koncernledning 84 Årsstämma 85 Här finns ÅF

3 Siffror i korthet Siffror i korthet Nettoomsättningen uppgick till (2 269) MSEK. Rörelseresultat exkl. övriga rörelseintäkter uppgick till 149 (90) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK. Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38 (15:96) kronor. Målen för 2007 är: Att uppvisa fortsatt resultat- och marginalförbättring samt att växa snabbare än branschen i övrigt (STD-index). Expansionen skall främst ske i Norden och östra Europa. Sammanfattning Nettoomsättning, MSEK 3 114, ,0 Rörelseresultat exkl. övriga rörelseintäkter, MSEK 148,4 89,9 Rörelsemarginal exkl. övriga rörelseintäkter, procent 4,8 4,0 Resultat efter finansnetto, MSEK 157,9 221,8 Vinstmarginal, procent 5,0 9,2 Antal årsanställda Soliditet, procent 47,5 47,6 Avkastning på eget kapital, procent 12,9 42,0 Resultat per aktie efter skatt, kronor 7,38 15,96 Utdelning per aktie, kronor 3:00* 2:50 *Styrelsens förslag till årsstämman Historikikorthet Den 23 februari 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneförening genom att ett antal ångpanneägare gick samman för att förhindra olyckor och för ett effektivare utnyttjandeavångkraften. ÅF har allt sedan dess haft en stor del i den omvälvande samhälls utveckling som har skett de senaste hundra åren. Sedan starten har ÅF varit med om fyra stora teknikskiften ångkraften, elektriciteten, kärnkraften och datoriseringen. ÅF har funnits i teknikfronten i såväl industrisamhället som i informationssamhället. AB Ångpanneföreningen börsnoterades på Stockholms Fondbörs i januari 1986 och är idagettav Europasstörsta tekniska konsultföretag. AB Ångpanneföreningen

4 DettaärÅF Division Verksamhet Engineering Konsulttjänster för industriella projekt inom disciplinerna industriell IT, el och automation, mekanik och rörkonstruktion samt alla kombinationer av dessa. Divisionen levererar kompetens och resurser, totalåtaganden samt funktionsleveranser med eller utan materielinnehåll. Konsulttjänsterna avser infrastrukturell utveckling och förbättring inom de fyra verksamhetsområdena Kommunikation och Underhållsteknik, Installation, Samhällsbyggnad och Elkraft. Infrastruktur Tjänsterna avser framför allt besiktning, provning och certifiering samt därutöver en rad tilläggstjänster såsom utbildning, riskanalyser, CE-märkning och implementering av olika EU-direktiv. Kontroll Konsulttjänsterna avser framför allt insatser inom massa- och pappersområdet samt inom energi- och miljöområdet. Process System System är ÅFs IT-konsulter. Konsulttjänsterna avser produktutveckling och högteknologisk IT. Uppdragen gäller både punktinsatser och helhetslösningar, från idéstadium och implementering till test och produktförvaltning. Organisation ÅF är ett internationellt tekniskt konsultföretag med norra Europa som hemmamarknad. Den lokala närvaron mot kunder och arbetsmarknad är viktig och en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. ÅF har därför ett 80-tal egna etableringar i ett 15-tal olika länder. ÅFs organisation och ledarskap präglas av en decentraliserad struktur som bidrar till korta beslutsvägar. ÅF är organiserat i fem divisioner Engineering, Infrastruktur, Kontroll, Process och System. Divisionerna är indelade med utgångspunkt från kunderna och den egna kompetensen. AB Ångpanneföreningen Engineering Infrastruktur Kontroll Process System 2 AB Ångpanneföreningen 2006

5 Detta är ÅF Andel av koncernen 2006 (anges nedan i procent) Kundkategori Rörelseintäkter Rörelseresultat Antal årsmedarbetare Rörelseresultat per årsmedarbetare Alla branscher 19 % 31 % 20 % 602 MSEK 53,0 MSEK TSEK Statligaverk ochmyndigheter Försvarsmakten Operatörer och nätägare Industrin Fastighetsägare och fastighetsförvaltare 32 % 48 % 30 % 994 MSEK 80,1 MSEK TSEK Alla branscher och sektorer 7% 12% 7 % 216 MSEK 20,9 MSEK TSEK Massa- och pappersindustri Kraftindustri och energibolag Tillverkande industri Branschorganisationer Biståndsorganisationer 35 % 6 % 32 % 1092MSEK 9,8 MSEK TSEK Telekom Fordonsindustri Medicinsk teknik Försvarsindustri Verkstadsindustri 10 % 10 % 9 % 309 MSEK 17,0 MSEK TSEK Totalt inklusive övrigt/elimineringar 3134MSEK 168,3MSEK TSEK Branschfördelning Läkemedel, kemi Elektroindustri, telekom Skogsindustri Övrig tjänsteproduktion El, värme, gas,raffinaderi Övrig varuproduktion Bygg och fastighet, VA Myndighet, finans Maskin, fordonsindustri Nyckeltal 2006 Rörelsens Rörelse- Rörelseintäkter, MSEK resultat, MSEK marginal, % Engineering ,0 8,8 Infrastruktur ,1 8,1 Kontroll ,9 9,7 Process ,8 0,9 System ,0 5,5 Övrigt/Elimineringar 79 12,5 Omsättningens fördelning per kundkategori Summa totalt ,3 5,4 Stat Utlandet Landsting, kommun Privat AB Ångpanneföreningen

6 Ett nytt ÅF tar form 2006 var ett bra år för ÅF. På en ovanligt stark marknad stärkteåfpåettväsentligt sätt sin ställning hos kunder, aktieägare och medarbetare. Ännu mer glädjande är att framtiden ser lovande ut. ÅF har tidigare via fastighetsförsäljning frigjort kapital för satsningar på kärnverksamheten. Under 2006 investerade vi cirka 900 miljoner kronor i bolagsförvärv för att stärka vår konkurrenskraft och förmåga att möta en ökande efterfrågan från våra kunder. Bland förvärven kan nämnas: Ingemansson Technology är ett världsnamn inom akustik och vibrationer, områden som blir allt viktigare inom såväl industri och infrastruktur som i produktutvecklingsprocesser. Enprima förstärker på ett mycket påtagligt sätt ÅFs möjlighet att genomföra stora projekt inom det snabbt expanderande energiområdet. Enprima har omfattande erfarenhet av projektledning kring uppförande och modernisering av kraftverk i Finland, Ryssland, Östeuropa och Asien. Det störstaförvärvet under 2006var Benima-bolagen som tillförde drygt 500 konsulter inom industriautomation och industriell IT i Norden. Sammanslag ningen med ÅFs resurser inom industriautomation och skapandet av den nya division Engineering har varit mycket framgångsrik. Engineering är idag Nordensisärklassstörstakonsult inom sitt område. Vår förmåga att hantera stora och komplexa projekt har ökat markant. Med nya medarbetare kommer också en stark kulturpåverkan. Vi får fler möjligheterattlärakring bestpractice och kan ifrågasätta varandras rutiner och processer. Jag är övertygad om att detta kommer att bidra väsentligt till ökad lönsamhet. Styrkor inför framtiden Under året genomfördes en nyemission riktad till samtliga aktieägare. Den tillförde cirka 290 miljoner kronor och säkrar våra möjligheter att vara fortsatt aktiva i branschkonsolideringen. Dessutom genomfördes tre apportemissioner isambandmed bolagsförvärv. En avgörande parameter för ÅFs finansiering med hjälp av nyemitterade aktier är att transaktionen ska påverka vinsten per aktie positivt. Totalt ökade antalet aktier, exklusive split, med 37 procent. Det är glädjande att konstatera att vinsten per aktie har ökat som en direkt följd av genomförda förvärv och att ÅF-aktien har utvecklats väl i förhållande till generalindex. Ett konsultföretags främsta tillgång är kompetenta och motiverade medarbetare. Det är därför mycket glädjande attåf videnundersökning placerade sig bäst av alla konsultföretag på frågan var blivande och yrkesverksamma civilingenjörer helst vill arbeta. Bland yngre yrkesverksamma civilingenjörer kom ÅF på en fjärde plats bland samtliga företag, endast passerade av Volvo, Ericsson och Volvo Personvagnar. Divisionernas utveckling Division Engineering (tidigare ÅF-Benima) hade god sysselsättningsnivå och stark orderingång under året, särskilt inom läkemedel och energi, med stora uppdrag från Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. Från årsskiftet 2006/ 2007 konsoliderades det förvärvade estniska teknik konsultföretag Automaatika med 20 medarbetare. Dessutom tillkom 130 svenska medarbetare inom detaljkonstruktion från division Process i samband med divisionernas omorganisation. För division Infrastruktur var marknaden fortsatt stark, i synnerhet inom installationsområdet för bygg- och fastighetsmarknaden. En avsevärd resultatförbättring skedde inom telekom, där förvärvet av Jämtteknik bidrog till ett ännu starkare erbjudande, inte minst till försvarssektorn. Större uppdrag vanns under året från FMV, TeliaSonera och Citybanan i Stockholm. Division Kontroll noterade ett starkt andra halvår, efter en något svagare inledning än förväntat. En ökad efterfrågan på provningstjänster stod bakom efterfrågeökningen. För att öka resurserna inom detta område genomfördes ett större antal nyanställningar av provningspersonal under Division Process hade ett år med dålig lönsamhet, även om fjärde kvartalet innebar en väsentlig förbättring. Orsaken till det svaga resultatet var fortsatta lönsamhetsproblem inom detaljkonstruktion för massa- och pappersindustrin utanför Sverige. En ny divisionsledning har på kort tid infört tydliga strategier, organisationsförändringar och åtgärdsprogram kring ekonomi och verksamhet. Nytt fokus är branschområdena energi och massa och papper. Inom energi koncentreras marknadsbearbetningen till Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland med goda möjligheter att etablera ÅF som det marknadsledande energikonsultföretaget. Inom massa och papper är marknadsnärvaron fortsatt global, men med ett mer nischat erbjudande kring 4 AB Ångpanneföreningen 2006

7 VD har ordet Jag bedömer att samtliga divisioner har möjlighet att förbättra sina resultat under expertkonsultverksamhet och projektledning. Under året vann Process omfattande uppdrag avseende kraftverksprojektering i Ryssland och Lettland samt ett projekt rörande en ny massafabrik i Sydafrika. Division System präglades under året av en stark organisk tillväxt med kraftigt förbättrad lönsamhet. Över 100 medarbetare anställdes under året. Samtliga delmarknader utvecklades positivt, i synnerhet telekom och life science. I juni förvärvades IT-konsulten Combra med cirka 60 medarbetare. Integrationen gick bra och säljaktiviteter gav positiva effekter. Combra förstärker bland annat divisionens position hos Ericsson och Sony Ericsson, inte minst genom kontoret i Lund. Utsikter för 2007 Det finns ännu inga tecken på en konjunkturavmattning. En betydande del av ÅFs kunder påverkas positivt av globaliseringen med stark tillväxt i Asien, Ryssland och Östeuropa samtidigt som energiinvesteringar under en längre tid har släpat efter i stora delar av världen. Det ger förhoppningar om att den goda marknaden ska kunna hålla i sig länge än. ÅF kommer att fokusera mindre på Västeuropa och mer på Östeuropa och Ryssland. Det gäller i synnerhet inom energiområdet, där ÅF har en stark ställning tack vare förvärvet av Enprima. Jag bedömer att samtliga divisioner har möjlighet att förbättra sina resultat under ETT ÅF ÅFutförmer än 45000uppdragvarje år. När en kund väljer ÅF för att lösa ett problem eller utveckla en ny lösning har vi sannolikt gjort något liknande någonstans, någon gång. Därför är förmågan att ta tillvara våra erfarenheter när vi utvecklar nya lösningar vårt allra viktigaste konkurrensmedel. Vår leverans blir ännu bättre samtidigt som vi sänker kundens kostnader. Produktivitetshöjningen skapar även utrymme för förbättrad lönsamhet hos oss. För att lyckas har vi de senaste åren samlats kring det vi kallar ETT ÅF. Visionen är ett decentraliserat nätverk, där alla ÅF-konsulter kan kommunicera med varandra. Vi river murar i organisationsstrukturen och bygger en gemensam systemplattform och erfarenhetsbank. Vi stärker varumärket ÅF genom en konsekvent hantering. Och viktigast av allt vi skapar en kultur som bygger på lokalt beslutsfattande, samarbete och affärsmässighet. Efter fyra års arbete har vi kommit en bra bit på väg. Det, och en fortsatt stark marknad, borgar för ett ännu bättre 2007! Stockholm i mars 2007 Jonas Wiström VD och koncernchef AB Ångpanneföreningen

8 Affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé ÅF gör sina kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade med tekniska lösningar och värderingar formade av industrins krav. ÅF präglas av: Högkompetens Nytänkande med erfarenhet En oslagbar arbetsmiljö Affärsidé ÅFs affärsidé tar avstamp i en ambition och förmåga att bidra till utvecklingen av industri och samhälle. ÅF gör sina kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade. ÅF gör mer än så men det är huvuduppgiften. Varje dag. Genom erfarenhet, passion för det nya och förståelse för kundens verksamhet avgöråfvilken lösningsom är bäst. ÅF har växt och förgrenats med industrin och delar därför industrins värderingar. ÅF levererar inte alltid den tekniskt mest avancerade lösningen. Ibland är det i stället det beprövade som fungerar bäst. ÅF utsätter inte sina kunder för experiment. Vision Utveckling Konkret innebär visionen att ÅF ska bygga kundrelationer som tar fasta på värdeskapande. Den tid som ÅF lägger ned på ett uppdrag kommer fortfarande att vara viktig men det är relationen mellan tiden och värdet för kunden som är huvudsaken. Genom att alltid se till det värde ÅF skapar, blir arbetet effektivare och mer kommersiellt intressant. Detta gör ÅF tydligt. ÅF blir en medspelare med en stark vilja att överträffa förväntningar. Både uppdragsgivare och ÅF får ett incitament att hålla eller underskrida överenskomna kostnadsramar eftersom skapat värde är av gemensam betydelse. ÅF tror att produktiviteten, och därmed kundernas lönsamhet, kan förbättras väsentligt om fler affäreränidag görs till fast pris. Målet är att göra det till lägsta kostnad och på så kort tid som möjligt. Genom att alltid räkna rätt och hålla uppsatta ramar skapar ÅF förtroende och rätt förväntningar. Tillväxt ÅF är ett av de ledande och mest erfarna teknikkonsultföretagen i Norden, ett faktum att vara stolt över. För ÅF är det angeläget att behålla initiativet i branschen. Storleken har betydelse. ÅF ska växa såväl organiskt som via företagsförvärv. ÅF förvärvar majoriteter och är noga med att förvärvsobjekten kan bidra positivt till lönsamhet och kultur. Långsiktiga mål Lönsamhetsmål En genomsnittlig vinst på kronor per års medarbetare och år. Miljömål Två miljömål antogs under hösten Det ena gäller mål för resurshushållning och avser ÅFs insatser för att energieffektivisera kundernas anläggningar. Det andra miljömålet avser resor, bland annat andelen miljöbilar i ÅFs fordonsflotta. Se vidare sidorna Marknadsmål I utfall av kundenkäter ska minst 90 procentavkundernavara nöjda. År 2010 ska ÅF omsätta 5 miljarder kronor. Minst. Detta betyder en fortsatt stark tillväxttakt. Fokusering ÅF ska bli nummer 1 eller 2 i storlek på varje marknad, där företaget väljer att etablera sig. Det ger en bättre tillgång till uppdrag och ÅF uppfattas som konsultföretaget i absolut framkant. Strategier Verksamheten ska bedrivas underettoch samma varumärke, med gemensamma processer och system, med gemensamma värderingar och gemensam kultur för att säkerställa ett samverkande ÅF som utnyttjar koncernens stora erfarenhetsbank. Tillväxtmål En omsättning på 5 miljarder SEK år Medarbetarmål Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga konsulter ska uppgå till minst 20 procent. Personalomsättningen ska uppgå till 7 13 procent. Alla medarbetare (med anställningstid på minst ett år) ska ha ett planeringssamtal per år. 6 AB Ångpanneföreningen 2006

9 Affärsidé, vision, mål och strategier Vision Utveckling: ÅF ska leda förändringen av teknikkonsultbranschen genom samarbetsmodeller som ger begreppet värdeskapande en ny dimension för kunden. Tillväxt: ÅF ska omsätta 5 miljarder SEK år Fokusering:ÅFska varanummer 1eller2inom de områdendär företaget verkar. Förvärvsstrategi ÅFs förvärvsstrategi tar utgångspunkt i ovanstående och ansträngningar ska göras för att utveckla verksamheten när hållfasta affärsmöjligheter framträder. Sådan expansion ska ske med konsekventa krav på lönsamhet. Verksamhetsstöd och gemensamma processer ÅF utvecklar ständigt sin konsultverksamhet och sina förutsättningar för väl genomförda uppdrag. Ambitionen är att säkerställa en långsiktig, framgångsrik samt hållbar utveckling för både kunder och ÅF. Ett bevis för detta engagemang är ÅFs Verksamhetssystem, ett centralt ledningssystem som gör ÅFs verksamhet betydligt mer kostnadseffektiv och som kvalitetssäkrar verksamheten. Med Verksamhetssystemet styr och stödjer ÅFs ledning verksamheten samt säkerställer ISO certifiering avseende miljö och kvalitet (ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000). Det gemensamma Verksamhetssystemet omfattar i dagsläget enbart Sverige. Genom att samla företagets kompetens, metoder och erfarenheter i det gemensamma Verksamhetssystemet och göra informationen tillgänglig förbättras möjligheterna att erhålla och genomföra både prestigefulla och mer traditionella uppdrag. ÅF får nytta av sin storlek och breda erfarenhet. Verksamhetssystemet bidrar till ordning och reda genom att alla verktyg och uppdrag samlas på ett ställe i en gemensam struktur med dokumentstyrning. Återvinning av de bästa resultaten, tillgång till ÅFs strukturkapital och referenser möjliggörs genom systemets sökfunktioner. Systemet fungerar som guide för medarbetarna i ÅF oavsett uppdrag, befattning eller geografisk placering. Här finns ÅFs alla rutiner som enkelt beskriver hur arbetsuppgifternabäst ska utföras frånaxtill limpa. För detta finns därtill verktyg i form av exempelvis checklistor, mallar, lathundar och blanketter samlade. Systemet är uppdragsanpassat och tillgängligt över Internet. Det innehåller också ÅFs policy i olika gemensamma frågor. Lönsamhetsmål per årsmedarbetare, TSEK Utfall 03 ÅFs mål PA-system Hjärtat i ÅFs administrativa system är ett PA-system som sköts såväl från den gemensamma personalavdelningen som av lokala uppdaterare i varje division. Via PA-systemet administreras allt från IT-behörigheter och löneuppgifter, till kompetensuppgifter i CV och Ångpanneföreningens personalstiftelses fritidshus. IT-stöd Sedan februari 2007 är ÅFs centrala ITdrift outsourcad till en extern leverantör. Denna åtgärd sänker ÅFs kostnader och ger tillgång till en mycket erfaren och stor aktörs samlade IT-kunskap med höga krav på IT-säkerhet. Tillväxtmål, MSEK ÅFs mål Utfall AB Ångpanneföreningen

10 Omvärld och marknad ÅF är ett internationellt konsultföretag. Av totalt cirka medarbetare finnscirka800idanmark, Estland, Finland, Frankrike, Guatemala, Holland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Spanien, Sydafrika, Tjeckien och Tyskland. Tjänster VarjeårutförÅFmer än 45000uppdrag åt cirka kunder. Uppdragens storlek varierar från några timmar till över timmar eller i ekonomiska termer upp till 200 miljoner kronor. ÅFs verksamhet omfattar tekniska konsulttjänster inom industri och infrastruktur med en fördelning på cirka 70 procent industri och 30 procent infrastruktur. Inom industri arbetar ÅF med såväl process- som tillverkande industri och med hela kedjan från produktutveckling (division System), automation och industriell IT (division Engineering), samt med planering och utveckling av produktionsanläggningar med tillhörande processer och miljöfrågor (division Process). Inom infrastrukturlevereraråf(division Infrastruktur) system, främst el, IT och VVS, till kommersiella fastigheter och anläggningar i infrastrukturen. Till exempel signalsystem till järnväg och avancerade klimatsystem för fastigheter. Division Kontroll provar, kontrollerar och besiktar anläggningar och system inom såväl industri som infrastruktur. Även Kontrolls fördelning mellan industri och infrastruktur är cirka 70/30. Kunder Detio störstakundernavar under 2006 Banverket, Ericsson, Fortum, Försvarets Materielverk, PT Tanjung Jati Prima Service, Sappi, Storstockholms Lokaltrafik, Vattenfall, Volvo Cars och Westinghouse. De tio största kunderna svarar för 22 procent av omsättningen. Marknad Den tekniska konsultbranschen i Sverige är mycket betydande. År 2006 var omsättningen för de svenska bolagen ibranschen cirka 35 miljarderkronor, enligt branschorganisationen Svensk Teknik & Design (STD), varav alltså ÅF svarade för närmare 9 procent. Antalet anställda var , varav ÅF sysselsattedrygt8procent. Under 2006 var marknaden för ÅFs tjänster överlag god. Här följer en kort beskrivning av marknadsläget för ÅFs fem divisioner. En utförligare presentation finns under respektive divisionsavsnitt, på sidorna För division Engineering var marknaden stark inom i stort sett alla branscher, med stora investeringar inom miljö- och energiområdena samt gruvnäringen. Marknaden för division Infrastrukturs tjänster var god under året. Bygg- och anläggningssektorn var stark i både Sverige och Norge. Värt att notera var en ökande efterfrågan kring energirådgivning. Även samhällsbyggnadssektorn visade styrka på grund av de stora infrastrukturella projekt som pågår och kommer att påbörjas. Den svenska hemmamarknaden för division Kontroll var relativt stabil. Trots det lyckades Kontroll öka sina marknadsandelar under året. En delmarknad som visade god tillväxt var energisektorn, särskilt mot slutet av året. Division Process arbetade i en marknad med tilltagande styrka. Även här visade energisidansärskiltgod utveckling, främst pågrundavstigandeenergipriser och Storlek på ÅFs uppdrag Antal timmar Antal timmar i intervall 8 AB Ångpanneföreningen 2006

11 Omvärld och marknad behovavkapacitetsutbyggnad.ieuropa var utvecklingen inom massa- och pappersmarknaden relativt lugn medan det isydamerikaoch Sydostasien pågick en rad större anläggningsinvesteringar. Även division System upplevde en positiv marknad under Flera stora kunder ökade sina satsningar på produktutveckling och forskning. Efterfrågan var stark i samtliga regioner. Utblick Sverige Globaliseringen fortsätter att skapa hårt konkurrenstryck för svensk industri samtidigt som alla tecken tyder på en fortsatt god konjunktur. Äldre industrianläggningar i Sverige behöver bli modernare och effektivare. För att öka lönsamheten måste många industrier rationaliseras och automatiseras. Tillväxten skapar fortsatt stor efterfrågan på ÅFs tjänster. Utvecklingen driver även fram ny teknik. Den nya tekniken förändrar dagens industri men den skapar också helt nya företag med stora behov av produkt- och systemutveckling. Konsulttjänster för energi- och miljörelaterade projekt bedöms ha särskilt stor potential inom industrin de närmaste åren. Även marknaden för infrastrukturellatjänsterser mycket god ut med stora redan beslutade offentliga projekt inom väg och järnväg. Utblick övriga Norden Internationaliseringen skapar fortsatt stark omvandlingspress i hela Norden. I Finland räknar ÅF med särskilt stark efterfrågan inom energiområdet. Projekten rör främst kapacitetsutbyggnad inom kärnkraft, biobränsle och avfallsförbränning. Inom massa/papper handlar projekten, i likhet med övriga Europa, framför allt om ersättningsinvesteringar och kapacitetsneddragningar. De nyinves teringar som görs sker främst i Asien och Sydamerika på grund av de billigare råvarorna där. Norge har en av världens starkaste ekonomier. Efterfrågan på teknikkonsulttjänster inom infrastruktur och energi bedöms vara fortsatt stark framöver, där höga energipriser fortsätter att driva omvandlingen inom olje- och gas industrin. I Danmark är livsmedels- och läkemedelsindustrierna mycket starka områden. Biotekniksektorn är en stark tillväxtmotor för hela Öresundsregionen och ÅF har en god position inom IT, produktutveckling och automation. ÅF upplever också en ökande efterfrågan på tjänster från den danska olje- och gasindustrin. Utblick Östeuropa ÅF ser en stor potential i den östeuropeiska utvecklingen. Den starka ekonomiska tillväxten orsakas av kraftiga moderniseringsbehov inom den befintliga industrin och uppbyggnadsbehov av helt ny infrastruktur. För att försörja den växande ekonomin krävs kraftigt ökad energiproduktion, vilket skapar efterfrågan på ÅFs kompetens. ÅF räknar med fortsatt stora uppdrag från gas-, kol- och biobränsleindustrierna. För att exemplifiera storleken på satsningarna i regionen kan nämnas att Ryssland har investeringsprogram i ny kapacitet för de närmaste fem åren som motsvarar Nordens samlade energiförbrukning. När det gäller teknisk säkerhet och krav på oberoende tredjepartskontroll skärper EU lagstiftningen kontinuerligt. Det påverkar både befintliga och blivande medlemsländer, alla som vill kunna sälja sina produkter inom EU måste uppfylla kraven. Utvecklingen gynnar ÅFs tillväxt inom teknisk kontroll. Förutom tillgång till den starka marknaden skapar expansion i Östeuropa flera fördelar för ÅF. Regionen har fina traditioner på sina tekniska högskolor och ingenjörerna håller hög klass, vilket gör att ÅF kan bygga en lika långsiktigt ÅF Sveriges mest kända teknikkonsultföretag ÅF WSP Teleca Sweco Semcon 3% 3% 4% 5% 8% 12 % 10 % 11 % 20 % 27 % ÅF sponsrade SVTs sändningar från de olympiska spelen i Turin I samband med dessa genomförde OMDenkännedomsmätning. Närmare slumpvis utvalda respondenter (878 i förmätningen och 976 i eftermätningen) svarade på frågan Hur väl ( mycket väl eller ganska väl ) känner du till följande teknikkonsulter? Förmätningen Eftermätningen Källa:OMD AB Ångpanneföreningen

12 Omvärld och marknad ÅFhävdar sig välpåden internationella marknaden stark position som i Sverige och övriga Norden. På kort sikt är även det lägre kostnadsläget en fördel som underlättar ÅFs expansion i regionen. Internationalisering Arbetet med att skapa en internationell struktur fortsatte under 2006 med fokus på att samordna länderorganisationerna med en gemensam grafisk profil, riktlinjer i form av metoder, system och processer, värderingar och mål. Ett engelskspråkigt intranät har skapats för attväsentligtförbättra kommunikationen internationellt. Varumärket ÅF sponsrade SVTs sändningar från vinter- OS i Turin En satsning som exponerade ÅFs varumärke inför storpublik genom närmare 300 så kallade billboards under 17 dagar. Som ett resultat av TVsatsningen ökade allmänhetens kännedom om ÅF med 35 procent, enligt en omfattande mätning utförd av OMD. Mätningen visade också att ÅF är det mest kända teknikkonsultföretaget i Sverige. ÅF rankas högt i branschen Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD, Svensk Teknik och Design, konstaterar i den årliga Branschöversikten att ÅF ligger på 54:e plats bland världens 200 största teknikkonsulter. I ett svenskt perspektiv hamnar ÅF på 3:e plats av 300. Bengt O. Andreasson, branschanalytiker på STD och ansvarig för Branschöversikten, vilka sektorer kommer att gå bra framöver? De flesta sektorer har goda förutsättningar. Särskild styrka finns inom energi-, infrastruktur- och miljöområdet. Bland dem har energisektorn allra bäst utveckling, både ur ett inhemskt och ett internationellt perspektiv. De stigande energipriserna skapar kraftiga behov av rationaliseringar och utbyggnader samtidigt som nya kraftigt växande ekonomier som till exempel Kina och Indien efterfrågar massor av energi. Hur väl hävdar sig svenska teknikkonsulter på den internationella marknaden? Bra. De största har stärkt sina positioner väsentligt de senaste åren genom fler etableringar utomlands. Potentialen, men också konkurrensen, är stor, inte minst i vårt närområde Baltikum, Central- och Östeuropa och in i Ryssland. Dessa länder har enorma behov av att sanera sin miljö, bygga upp infrastrukturen och utveckla sin energiförsörjning. På det industriella området beror konsultföretagens positionering till stor del på följsamhet med de internationella kunderna i deras expansion. Men det handlar också om att hitta helt nya kunder på dessa marknader. Överlag är svenska konsulter starka i konkurrensen. De är duktiga på att organisera projekt och när det gäller energi- och miljösektorerna är de nordiska aktörerna vana vid att se på dessa områden som tillgångar som måste hanteras ytterst effektivt och varsamt. Ser du några tydliga trender i bransch utvecklingen? Teknikkonsulterna känner av en viss resursbrist, även när det gäller ledningsoch andra nyckelpersoner. De stora företagen köper kapacitet genom att förvärva mindre konkurrenter. Den trenden kommer att fortsätta och gör också att de större företagen får bättre möjligheter att hävda sig internationellt. Där krävs en viss storlek för att kunna vinna uppdrag. Det är också den bästa vägen till tillväxt eftersom de mogna hemmamarknaderna inte växer tillnärmelsevis så snabbt som i till exempel Östeuropa. Hur ser du på ÅFs utveckling? ÅFs verksamhet ligger rätt i tiden. De har stor aktivitet i de sektorer där tillväxten är och kommer att vara som störst. De har nått en storlek som ger dem möjligheter att fortsätta växa och expandera på nya marknader i konkurrens med andra stora internationella aktörer. De nordiska förvärv de genomfört har breddat deras hemmamarknad vilket gett en tryggare bas att stå på. 10 AB Ångpanneföreningen 2006

13 Omvärld och marknad BNP procentuell utveckling i fasta priser 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under de senaste åren varit relativt god. Tillväxten mattas nu något men förväntas ändå ligga väl över tre procent de närmaste två åren. Trots det visar den sammantagna branschen bestående av teknik-, industri- och arkitektföretag en måttlig utveckling av antalet årsarbeten i Sverige. (Källa:STD) p 2007p 2008p Branschen i Sverige procentuell utveckling av antalet årsarbeten 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0-1,0-2, p 2007p 2008p De större svenska konsultföretagen har satsat allt mer på den nordiska marknaden. Men de stora tillväxtmarknaderna i det geografiska närområdet är nu Baltikum, Central- och Östeuropa samt Ryssland. Till dessa, inte minst de nya EUmedlemsländerna, strömmar både EU-bidrag och privat kapital. Och investeringsbehoven finns i högsta grad inom miljö- och energiområdet och på infrastrukturområdet. Dessutom investeras kraftigt i uppbyggnaden av industrinäringen. På dessa geografiska marknader expanderar nu de större svenska och internationella konsultföretagen sin verksamhet. (Källa: STD) De svenska konsult- och arkitektföretagen utomlands procentuell utveckling av antalet årsarbeten p 2007p 2008p AB Ångpanneföreningen

14 Medarbetare ÅF en uppskattadarbetsplats Plats för bild ÅF har ett grundmurat gott rykte som en bra arbetsplats. Undersökning efter undersökning visar att många, framför allt ingenjörer, vill arbeta på ÅF. I Universums KarriärBarometer 2006 hamnade ÅF på en imponerande fjärde plats över mest attraktiva arbetsgivare. Över tekniker i gruppen Young professionals svarade på studien. En kontinuerlig kontakt med studenter är av stor betydelse för ÅFs utveckling. Sedan mer än 20 år tillbaka deltar ÅF regelbundetpåarbetsmarknadsdagarvid tekniska högskolor. Under läsåret 2006/ 2007 deltog ÅF på 14 olika arbetsmarknads dagar, från Umeå i norr till Lund i söder. Omkring90medarbetare var aktiva och träffade tusentals teknologer. Det allmänna omdömet bland teknologerna är att ÅF är ett spännande företag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Långsiktigt och målmedvetet arbete ÅFs syn på en bra arbetsplats är bland annat att medarbetarna kan vara stolta över sitt arbete och sitt företag, känna förtroende för sin chef och känna glädje och gemenskap med sina arbetskamrater. Detta kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete på alla nivåer i företaget. Bland det viktigaste för en individ är att få återkoppling på hur hon eller han lyckas i sitt arbete. Detta sker i utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. En annan viktig och långsiktig åtgärd är de avgångssamtal som genomförs när en medarbetare lämnar ÅF. Syftet är att ta reda på såväl positiva som negativa intryck fråntidenpååfoch få tillstånd ett avslut i positiv anda och skapa en grund för eventuella framtida relationer. Ytterligare en mycket viktig åtgärd är friskvård, som bedrivs genom företagshälsovård och genom stöd till fritidsaktiviteter. Vidareutbildning Ett arbete som konsult och medarbetare inom ÅF innebär utveckling både på det professionella och personliga planet. För att klara konsultarbetet krävs utbildning i ledarskap, juridik, marknadsföring och ekonomi. Denna utbildning sker som regel i koncerngemensam regi inom ramen för ÅF-Skolan genom introduktionsutbildning, säljträning, presentationsteknik, uppdragsledarutbildning och olika former av chefs- och ledarutveckling. Under senare år har uppdragsledarens roll särskilt uppmärksammats och cirka 700 uppdragsledare har examinerats. Därtill finns kursen Konsultrollen, som ger grundläggande kunskaper om konsultens agerande i uppdrag, avtalsrätt och ekonomi. Hittills har mer än 500 av ÅFs 12 AB Ångpanneföreningen 2006

15 Medarbetare medarbetare deltagit i Konsultrollen. Utöver ren kunskapsinhämtning tillför ÅF-Skolan ett stort mervärde i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna som i sin tur skapar ett brett internt nätverk till stort gagn för ÅFs kunder. Karriärvägar Fem av fem tusen är ett projekt som startades i slutet av 2006 för att utveckla, strukturera och informera om vilka karriärvägar och möjligheter till utveckling som finns för medarbetarna inom ÅF. Projektet, som stöds av olika utvecklingsåtgärder, syftar bland annat till att gynna nyrekrytering inom ÅF. Det dokumenteras i en skrift som också utgör ett verktyg vid chefers dialog med medarbetare. En arbetsplats för både kvinnor och män ÅF står för jämställdhet och ska vara en arbetsplats för både kvinnor och män där man trivs och utvecklas. Men jämställdhet skapas inte med automatik. Ansträngningarna att öka andelen kvinnliga konsulter inom ÅF fortsätter i spåren av ett nu avslutat projekt benämnt Futura. Ett delmål är att andelen kvinnliga konsulter skall uppgå till 20 procent. Andelen kvinnliga konsulter var 15 (17,5) procent vid årsskiftet 2006/2007. Andelen kvinnliga konsultchefer var 11 (10) procent och andelen kvinnliga chefer totalt 12 (12) procent. Totala andelen kvinnliga medarbetare var 19 (22) procent. Kvinnlig styrelserepresentation Av ÅFs sju stämmovalda styrelseledamöterärtre kvinnor, det vill säga43 procent. Av de fyra personalrepresentanternaiåfs styrelse är tvåkvinnor. Policies För att tydliggöra ÅFs inställning i frågor som berör medarbetarna finns inom ÅF policies för exempelvis personalpolitik, lönesättning, jämställdhetsplaner och arbetsmiljö inkluderande aktiviteter mot negativ särbehandling. För varje medarbetare tas en utvecklingsplan fram. Antal medarbetare Under 2006 hade ÅF totalt (2 538) årsanställda. Andelen nya medarbetare under verksamhetsåret var 43,0 (12,1) procent inklusive medarbetare i förvärvade företag. Sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet Sjukfrånvaron inom ÅF uppgick 2006 till 2,7 (3,1) procent. Den totala frånvarotiden inklusive semester uppgick till 17,2 (17,0) procent av ordinarie arbetstid. Semester utgjorde 10,4 (10,0) procent och tjänstledighet 4,0 (3,9) procent. Medarbetarna uppmuntraras att vara föräldralediga och ÅF har ett ledighetstillägg till de medarbetare som är föräldralediga. Detta innebär att medarbetaren ersätts med 10 procent av månadslönen upp till 7,5 basbelopp. För lönedelar över 7,5 basbelopp betalas 90 procent av månadslönen i 60 eller 90 dagar beroende av anställningstidens längd. Delägarskap Medarbetarnas engagemang som delägare i AB Ångpanneföreningen är värdefullt. Genom direkt ägande i aktier och konvertibler samt indirekt ägande i ÅFOND har koncernens medarbetare ekonomisk delaktighet i verksamheten. Debiteringsgrad ÅFs debiteringsgrad andel mot kund debiterad tid av den totala närvarotiden räknat på samtliga medarbetare var 72,9 (71,5) procent. Den icke debiterbara tiden avser marknadsföring, utbildning, teknisk utveckling, ledning, administration och undersysselsättning. Av medarbetarna arbetar 95 procent med i huvudsak mot kund debiterbar verksamhet och AB Ångpanneföreningen

16 Medarbetare 5 procent arbetar med enbart administrativa uppgifter. Bonussystem Inom ÅF finns resultatrelaterade bonussystem för medarbetarna. Systemen ger bonus på koncernresultatet samt på respektive divisions resultat. För 2006 års verksamhet erhöll medarbetarna 6,9 (6,9) MSEK i bonus. Belöningssystem med rörlig lön Belöningsformer med rörlig lön finns för många medarbetare i någon form. Upp till 40 procent av lönen kan vara rörlig med direkt koppling till prestationen. Erfarenheterna av detta är mycket goda. Rekreation och trivsel För rekreation har medarbetarna i ÅF möjlighet att hyra någon av de stugor och lägenheter som ägs, förvaltas och hyrs in av Ångpanneföreningens personalstiftelse. Stugorna ligger i attraktiva områden, främst i fjällen och längs kusterna. Sammantaget utnyttjar ett par hundra familjer denna möjlighet varje år. Inom ÅF finns aktiva kamratklubbar som erbjuder medarbetarna ett stort urval av friskvårdsaktiviteter. Exempel är gympa, långfärdsskridskor, golf, simning, massage och viktminskningskurser. Kulturaktiviteter kring teater och konst förekommer också. Årliga julgransplundringar på ett flertal kontor är uppskattade aktiviteter för medarbetarna och deras familjer. YP Ideal Ranking Tekniker 2006 Rank Volvo Car Corporation 1 Volvo Group 2 Ericsson 3 Ångpanneföreningen 4 ABB 5 Sony Ericsson 6 IKEA 7 Scania 8 ÅF på 4e plats i Karriärbarometern 2006! Ien undersökningbland4000yrkesverksamma ingenjörer hamnadeåfpåfjärde plats över mest attraktiva arbetsgivare efter Volvo Car & Group och Ericsson. Över tekniker i gruppen Young professionals svarade på studien och hela 13,7 procent valde ÅF som en ideal arbetsgivare. KarriärBarometern är en årlig attitydundersökning som genomförs av Universum Communications. Personer som deltar och svarar på undersökningen är samtliga Young professionals, detta innebär att: Respondenten har en avklarad civilingenjörs- eller högskole ingenjörsexamen Respondenten har arbetat mellan 2 8 år inom sitt kompetensområde 14 AB Ångpanneföreningen 2006

17 Medarbetare Jag är jätteglad över anställningen. Jag väljer ÅF av flera skäl.etttungt skälärattåf är ett ledande företagienergioch miljöfrågor, både i Sverige och internationellt. Jag vill lära mig mer om miljöfrågor genom ÅF och samtidigt ta möjligheten att börja skapa en yrkesplattform för framtiden. Susanna Kallur Susanna Kallur, en av Sveriges mest framgångsrika friidrottsstjärnor, har anställts vid ÅFs informationsavdelning och kommer att arbeta deltid så länge friidrottskarriären står främst. Hon kommer att utgå från ÅFs kontor i Falun. Åldersfördelning Andel i procent Åldersgrupp, år Genomsnittsåldern var 43,1 (43,6). Anställningstid Andel i procent Anställningstid, år Genomsnittlig anställningstid är 2,8 (7,2) år. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Ekonomiska data TSEK/årsanställd Omsättning* Resultat** Personalkostnader Förädlingsvärde*** *) Omsättning exklusive övriga rörelseintäkter. **) Resultat före finansnetto exklusive andel i intresseföretags resultat och övriga rörelseintäkter. ***) Löner och sociala avgifter inklusive resultat före finansnetto exklusive övriga rörelseintäkter. Personalomsättning Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt Personalomsättningen anger andelen medarbetare i de olika åldersgrupperna som har slutat under året i förhållande till medelantalet medarbetare i motsvarande grupp. Andel nyanställda Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt Andel nyanställda inom respektive åldersgrupp vid årets slut. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Utbildning Andel i procent Akademisk Gymnasial Övrig Utbildning och FoU TSEK/årsanställd Utbildning Forskning och utveckling Totalt per årsanställd Medarbetarna utbildas i genomsnitt omkring 52 timmar per år. AB Ångpanneföreningen

18 ÅF bidrar till hållbar utveckling ÅFs roll ÅF har en viktig roll att tillsammans med sina intressenter sträva mot ett hållbart samhälle. ÅFs uppdrag handlar ofta om att införa ny och bättre teknik, genomföra effektiviseringar och uppnå utsläppsminskningar. Kort sagt, ÅFs affärsidé ligger i linje med utvecklingen mot hållbarhet. Perspektivet är långsiktigt med erfarenhet som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och med siktet inställt på att bidra till en positiv och ljus framtid. ÅF deltar ofta i samarbeten mellan olika aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och forskningsvärlden. Rollen som konsult innebär att fungera som en brygga som underlättar förståelsen och kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna. ÅF deltar också aktivt som expert i arbetet inom ISO med att ta fram en internationell vägledningsstandard för Socialt Ansvarstagande, ISO Organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC) startades för mer än tio år sedan av ÅF, som också driver kansliet. NMCs övergripande mål är att underlätta för de cirka 250 medlemsföretagen att aktivt bedriva och utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. Underår2006 genomfördes cirka 40 aktiviteter inom NMC. ÅFs värderingar och intressenter ÅFs värderingar finns samlade i boken ÅFs Lilla Blå. Den är tillgänglig både för medarbetare och externa intressenter. De viktigaste intressenterna är kunder, nuvarande och framtida medarbetare samt ägare. Kontakten sker, förutom i uppdragen, bland annat genom kundenkäter och kundträffar, medarbetarenkäter, arbetsmarknadsdagar och handledning av examensarbeten. Andra viktiga intressenter är de orter där ÅF verkar samt myndigheter och olika intresseorganisationer. ÅF tar ansvar för sin påverkan på alla intressenter inom områdena ekonomi, miljö och sociala aspekter. Ekonomiskt ansvar ÅFs ekonomiska ansvar kan delas upp i två delar: dels kapitalflödet till olika intressenter, dels den ekonomiska inverkan på samhället i stort. Beslut som påverkar det ekonomiska flödet tasavkoncernledningen och i vissa fall av styrelsen. Under år 2005 genomfördes ett konvertibelprogram riktat till alla fast anställda medarbetare i de nordiska länderna. Konvertering kan göras första gången sommaren En stor ägare i ÅF är Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Den aktieutdelning som stiftelsen får från innehavet i ÅF slussas varje år till samhällsnyttigt användande i form av stipendier och forskningsbidrag, främst inom de teknikområden där ÅF verkar. År 2006 delades drygt 11 miljoner kronor ut till ett 80-tal mottagare. Inflödet av kapital sker i affärsverksamheten och i förekommande fall från ägarna. ÅF uppbär inga statsbidrag. ÅF tar bestämt avstånd från all typ av korruption och kartellbildning och vill aktivt medverka till en väl fungerande marknad baserad på sund konkurrens. ÅF har inte varit inblandat i något fall av utredning eller dom när det gäller otilllåten marknadspåverkan. Miljöansvar Koncernledningen ansvarar för att miljöhänsyn tas i hela koncernen både internt och i uppdragen. ÅF har en verksamhetspolicy som omfattar såväl miljö som kvalitet. ÅFs konsultinsatser syftar till att förbättra miljöprestandan eller öka energieffektiviteten i kundernas anläggningar och verksamheter. På så sätt tar ÅF sitt miljöansvar. 16 AB Ångpanneföreningen 2006

19 Hållbar utveckling Verksamhetspolicy ÅFs ambition är att säkerställa en långsiktigt, framgångsrik samt hållbar utveckling för kunderna och ÅF. I konsultverksamheten uppnås detta genom att: ÅFhar ett strukturerat och enhetligt arbetssätt kombinerat med god kvalitet och hög miljömedvetenhet. ÅF tillämpar en arbetsmetodik som sätter kundens behov och kvalitetskrav samt miljöhänsyn i centrum. ÅF hushållar i det dagliga arbetet med energi och naturresurser, förebygger föroreningar och agerar i samklang med tillämplig lagstiftning. ÅF strävar i uppdragen efter optimala lösningar från kvalitets-, teknik- och miljösynpunkt, tillsammans med kunderna. ÅFutvecklar medarbetarnaskompetens och förbättrar ständigt arbetsmetodiken. För att säkerställa att ÅF tar ansvar för miljöpåverkan används sedan 2003 i Sverige ett Verksamhets sys tem, certifierat enligt ISO 14001:2004. En miljöchef har till uppgift att driva och samordna frågorna. Rapportering sker direkt till koncernchefen. I varje division finns en miljö- och kvalitetsansvarig som rapporterar till divisionschefen. Miljöchefen och divisionernas miljö- och kvalitetsansvariga sitter med i en styrgrupp för Verksamhetssystemet som leds av en representant från ledningen. ÅF har identifierat sex miljöaspekter. Den viktigaste av dessa är påverkan på kundens miljöprestanda genom ÅFs rådgivning gällande utsläpp, resurshushållning och materialval. Andra betydande miljöaspekter är den egna påverkan i form av resor och elförbrukning. Miljömål Två miljömål antogs under hösten Miljömål för resurshushållning. I de tio största uppdragen inom energieffektivisering under åren ska uppnådda energibesparingar vara: Två procentenheter större år 2006 än 2005 Tre procentenheter större 2007 än 2006 Mätetalet är procentuell minskning av kundens energiomsättning per producerad enhet genom effektiviseringen. Målet innebär att ÅFs insatser för att energieffektivisera kundens anläggning ska ge större utdelning år 2006 än ÅF ska alltså bli bättre på att föreslå de bästa effektiviseringsåtgärderna. Den uppnådda genomsnittliga energibesparingen i de tio största effektiviseringsuppdragen år 2005 var 1,78 procent. Motsvarande siffra för 2006 fastställs under våren Miljömål för resor: Andel miljöbilar i fordonsflottan (tjänstebilar och företagsbilar) ska öka till 50 procent år Delmål för ökningen är: % % % % % Utgångsvärdet år 2005 var att 3,7 procent av ÅFs fordonsflotta om totalt 213 bilar var miljöbilar. Mätningen för året gav vid handen att andelen miljöbilar vid utgången av 2006 var 25 procent. Av de nyanskaffade bilar som togs i bruk under 2006 var 44 procent miljöbilar. Ytterligare exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan från resor är ÅFs resepolicy. Den ger vägledning om vilka reseslag som ska väljas vid olika reslängd samt anger att miljöbil i första hand ska väljas vid hyra av personbil. ÅF har också avtalat med företagets taxileverantör att vid beställning på de större orterna alltid skicka en miljöbil när sådan finns tillgänglig. Övrig miljöpåverkan hanteras i riktlinjer och rutiner som finns för varje process i Verksamhetssystemet. Fördelning av utbetalningar från verksamheten till olika intressentgrupper Aktieägare; utdelning 1% Staten 46% varav: Bolagsskatter 2% Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter 44% Banker och kreditinstitut 1% Personal; nettolöner och ersättningar 49% Investeringar 3% Bortsett från inköpt material och externa tjänster går det ekonomiska flödet från verksamheten huvudsakligen till följande mottagare: ägarna i form av aktieutdelning, banker och kreditinstitut i form av räntor, medarbetarna i form av löner och ersättningar samt staten i form av skatter och arbetsgivaravgifter med mera. AB Ångpanneföreningen

20 Hållbar utveckling Styrgruppen för Verksamhetssystemet följer regelbundet upp att systemet är implementerat och ändamålsenligt. Detta sker via externa och interna revisioner samt, inte minst, med hjälp av de förbättringsförslag som lämnas in av medarbetarna. Under året har särskilda insatser gjorts när det gäller att följa upp lagefterlevnaden i kontorsverksamheten och i våra laboratorier. I ett kunskapsföretag som ÅF är medarbetarnas kunnande avgörande för resultatet. Detta gäller även inom miljöområdet. ÅF har ett fortlöpande utbildningsprogram för samtliga medarbetare som bygger på ett webbaserat utbildningsmaterial. Kopplat till det finns ett kunskapstest. Alla medarbetare ska ha godkända grundläggande miljökunskaper och det ligger i den närmaste chefens arbetsuppgifter att säkerställa detta. Socialt ansvar ÅFs sociala ansvar gäller inom fyra områden: Medarbetarfrågor/arbetsmiljö Produkt- och tjänsteansvar Mänskliga rättigheter/icke-diskriminering Samhällsutveckling Medarbetarfrågor/arbetsmiljö På sidan beskrivs hur ÅF arbetar för att erbjuda en stimulerande och god arbetsmiljö för medarbetarna. Produkt- och tjänsteansvar ÅF säljer inte produkter utan kvalificerade tjänster främst till andra näringsidkare. Det innebär att konsumenterna som regel inte möter några produkter som ÅF marknadsför. Som ett av landets ledande konsultföretag har ÅF emellertid ett stort ansvar för hur tjänsterna påverkar kunderna och deras verksamhet. Det ansvaret tar ÅF genom att arbeta aktivt med att ständigt utveckla och förbättra rådgivningen. Målet är att hjälpa kunderna att skapa ett hållbart företagande med långsiktig lönsamhet. Genom Verksamhetssystemet följs eventuella skador och/eller negativpåverkanpåkunden upp och korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas. Mänskliga rättigheter En stor del av ÅFs verksamhet bedrivs inom EU-området, där det finns en omfattande lagstiftning som bland annat reglerar fri föreningsrätt, arbetstider och barnarbete. För att uppnå en jämnare balans mellan könen har ÅF drivit projekt Futura med syftet att öka andelen kvinnliga konsulter. Andelen kvinnliga konsulter ökade under programmet från 12 till 17 procent. Ett delmål är att uppnå en andel på 20 procent. Samhällsutveckling ÅF påverkar samhället genom att konsultverksamheten bedrivs på ett åttiotal orter i ett femtontal länder runt om i världen. Medarbetarna bor vanligen i närområdet kring respektive kontor. Den stora lokala närvaron ger ett positivt bidrag till den lokala och regionala utvecklingen i hela landet. ÅFs konsulter deltar också i olika samhällsaktiviteter utöver kunduppdragen, till exempel föreläser vid seminarier och medverkar i olika typer av utvecklingsprojekt inom näringsliv, offentlig sektor eller den akademiska världen. 18 AB Ångpanneföreningen 2006

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer