Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF"

Transkript

1 Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag till ESF Norden 2e. Kultur på ESF - Filmgruppens succérapport. 2f. Uppsala Social Forum om ESF 2g. Veteraner om ESF: Bra politik och dålig organisering - Folkrörelser på ESF 3a. Mellan bokmässa, partier, folkrörelser och direkt aktion 3b. Alternativa och autonoma rörelser Alternativa banker och krossade bankfönster 3c. Antirasistiska, Antirepressions- och mänskliga rättighetsrörelser Bred antirasistisk samling men mer fart på kampen mot repressionen 3d. Bonderörelser Stor plats för Via Campesina i Europa 3e. EU-kritiska rörelser Mer EU-kritiskt än någonsin 3f. Fackliga rörelser Litt sån fagforeningsorgasme 3g. Folkbildnings-, kultur- och medierörelser Studiecirklar, film, kultur och ESF tidningar i stora mått 3h. Fredsrörelser Malmö war trade city enar fredsrörelsen 3i Kvinnorörelser Svagare än väntat i europeisk motvind 3j. Miljörörelser Översvallande positivt till att förena miljö och sociala frågor 3t. Politiska partier - Starkt inflytande men inte helhjärtat 3u. Solidaritetsrörelser ESF Latina förnyar folkrörelse-sverige 3v. Ungdomsrörelser Ungdomsförbunden och studentföreningarna räddade ESF 3x. Urfolksrörelser Genombrott för urfolk och Abya Yala centralt i ESF 3y. Välfärdsrörelser Starkare och nya folkrörelseallianser - Analyser av ESF Nordiska kommentarer och analyser av ESF 2b. Folkrörelser, bibliotek, historiker och forskare 3c. Globala civila samhället

2 Folkrörelserna i Norden efter ESF Folkrörelsemötet på Europeisk Socialt Forum i Malmö är över. Aldrig har så många olika folkrörelser i Norden samarbetat och deltagit i en folkrörelsemanifestation. Det har funnits större arrangemang som när enligt arrangörerna deltog i nordiska fredsdemonstrationen i Göteborg 1982 och enligt polisen i demonstrationer och seminarier under EU-toppmötet i Göteborg Denna gång samlades enligt arrangörerna. Men sällan eller aldrig har bredden varit så representativ och djup som denna gång. Folkrörelserna i Norden ställdes inför ett svårt prov när Europeiskt Socialt Forum skulle anordnas i Öresundsregionen. Fanns den praktiska och politiska förmågan att ena tillräckligt mycket kraft för att både nordiska rörelser och ESF skulle gå stärkta ur denna erfarenhet? Än är det för tidigt att ge ett svar. Kritiken från ideellt engagerade aktivister som med sina insatser var avgörande för att ESF kunde hållas var mycket skarp. [V]i har blivit skamlöst utsugna och behandlade som slavar är en sammanfattning av en väldetaljerad kritik av den nordiska arrangörsföreningen från de frivilliga tolkarna i nätverket Babel. Lika stora eller större har problemen också varit när det gäller en del andra praktiska arbetsgrupper som den med ansvar för scenerna. Politiskt går åsikterna isär. Många ser ESF i Malmö som en politisk framgång. Särskilt betonas att folkrörelserna denna gång fick en mer framträdande plats på bekostnad av NGOs, akademiker och politiska partier. Det ledde till ett mer varierat program och förhoppningsvis en större förmåga till uppföljning av det som hände på ESF än tidigare. Fackföreningar, miljörörelsen, bonderörelsen, urfolksrörelser och solidaritetsrörelsen var bland de folkrörelser som tog större plats än tidigare. Norska LO:s tidning Fri Fagbevegelse inleder ett långt reportage om ESF glatt: Dette er jævlig bra. Litt sånn fagforeningsorgasme. Susanne Kristensen roper for å overdøve de taktfaste slagordene som gjaller gjennom gatene i Malmö. Banneret ved siden av henne forkynner med svart maling på hvitt lerret: «KICKING ASS FOR THE WORKING CLASS». Charly Poppe från Europeiska Jordens Vänner rapporterar att samarbetet inom miljörörelsen varit bättre än tidigare och att inte minst aktioner, ungdomsläger och politisk samver- kan med Via Campesina varit en succé. Urfolksrörelser har haft en intensiv förberedelse och uppföljning kring sitt deltagande med 70 personer som anmält sitt intresse av att delta i kampen efter urfolksseminariet på ESF. Mest helgjuten var kanske den latinamerikanska solidaritetsrörelsens insatser under ESF med allt från kulturarrangemangen i Jesusparken, organisering av frukost åt alla ESF:s volontärer och ett stort antal seminarier och en tribunal mot kolonialiseringen samt den kanske bästa rapporteringen av allt som hänt med fina foton och texter på Latinamerikagruppernas hemsida. Företrädare för politiska partier till vänster och vänsterintellektuella tenderar däremot att vara kritiska. Leonce Aguirre från ledningen för det tongivande vänsterpartiet LCR i Frankrike summerar i sin rapport om ESF i Malmö att dynamiken är på väg att försvinna ut ur sociala forum vilket beror på att politiska partier har en underordnad roll. Det leder till att frågan om ett politiskt alternativ till nyliberalismen skyms undan. Den enkla summeringen av folkrörelser kommer inte att göra det möjligt att besegra liberal politik. I dagens nyheter skriver Stefan Jonsson: Jag ska erkänna att jag fylldes av tomhet när jag i Malmö läste slutdokumentet

3 från årets European Social Forum. Det är en intetsägande deklaration. Inte ett ord om det ekonomiska sammanbrottet i USA. Inget om dess orsaker. Ingenting om hur en hotande depression ska bemötas. Deklarationen rymmer allmänna fraser samt kraftfulla uppmaningar till nya aktioner, möten och demonstrationer. Att anta slutdokument är emot principerna för ESF. Men visst kan man ändå försöka se om det kommer något sammanfattande ut av ESF vilket Jonsson gjort genom att kritisera slutdeklarationen från Assembly of Social Movements, folkrörelsernas möte på ESF för att besluta om kommande aktioner. Föreningen för kunskap om aktivism och folkrörelser som också alltmer kallas Föreningen Aktivism.info och på engelska Association Aktivism.info efter hemsidan har varit mycket upptagen av ESF. Under mötet spreds exemplar av tidningen Malmö-Belem på engelska med föreningens upprop för en fond för kunskap om aktivism och folkrörelser. Aktiva i föreningen har också deltagit intensivt i förberedelserna med att samla adresser till nordiska organisationer och i den europeiska mobiliseringen till Malmö. Vi har också varit medarrangörer till två seminarier. Ett om folkrörelser, bibliotek, historiker och forskare och ett om det globala civila samhället där folkrörelsernas och NGOs roll togs upp. Detta har gjort att föreningens övriga verksamhet har blivit lidande. Men vi tar nu nya tag för att få fart på de nordiska folkrörelsekontakterna. En av uppgifterna är att delta i dokumentationen och utvärderingen av ESF i Malmö. Vi hoppas att därmed kunna bidra till erfarenhetsutbyte och öka förståelsen av samarbete mellan folkrörelser i Norden och internationellt. ESF i Malmö kom vid en tidpunkt då många pekar på en kris för folkrörelserna i både Öst- och Västeuropa. Kanske ändå ESF i Malmö var en vändpunkt och mer betydelsefullt än flera vänsterpolitiker och vänsterakademiker har förmåga att inse. En avvikande vänsterröst är Christophe Aguiton som varit med att starta Europeiska arbetslöshetsmarscher, Attac och internationella sociala forum och även han är med i vänsterpartiet LCR. Aguiton menar att ESF i Malmö var den mest eniga manifestation som olika europeiska sociala rörelser haft under hela hans 38 år som aktivist, ja att man behövde gå tillbaka till 1800-talet för att ha fått uppleva något liknande. Att levandegöra denna folkrörelseerfarenhet och göra en allsidig utvärdering av ESF möjlig är därför något vi i Föreningen Aktivism.info ser som värdefullt. Vi hoppas att många vill delta i det arbetet och att det också kan bli en bra avstamp för fortsatt engagemang för att stärka nordiskt samarbete för att öka kunskapen om aktivism och folkrörelser. Denna rapport finns också tillgänglig på nätet med länkar till de artiklar som citeras och refereras på www. folkrorelser.nu/blogg Artiklarna är skrivna av Tord Björk om inget annat anges. Foton är Creative Commons från Flickr, pressbilder från ESF Norden, från polska hemsidan Irak.pl samt från elever på Christian 4:s Gymnasium. Tord Björk

4 12 sätt att dokumentera ESF Från Malmö... Aktivism.info bidrar till dokumentation och utvärdering. Vi har kartlagt tolv vägar som påbörjats för att dokumentera det som skett. Det föregår en hel del verksamhet för att i olika former dokumentera och synliggöra olika upplevelser av ESF i Malmö Föreningen aktivism.info har startat ett arbete för att ge en överblick. Det sker främst genom tre metoder. Genom att träffas på arbetsmöten och diskutera muntligt med individer eller grupper om deras erfarenheter av ESF. Genom att starta en struktur i wikiformat för dokumentation av ESF processen ur olika synvinklar på openesf.net i länken till Documentation ESF Här kan alla som registrerar sig hos openesf.net och dokumentationsgruppen lägga upp material och bidra till förbättringar av överblicken och redovisningen av olika synsätt på ESF. Den tredje är en genomgång av länkträffar på google om ESF på alla tillgängliga språk. Många länkar är dock med dubblerat innehåll. Men det finns ändå ett mycket omfattande material på nätet. Den dokumentation och redovisning av erfarenheter som vi hittat hittills är följande: 1. Uppföljningsmöten där deltagare berättar om erfarenheterna av ESF. På t.ex. Island har den kvinnliga fredsrörelsen haft möte på Fredshuset i Reykjavik 7.10 och berättat om sitt deltagande på ESF. Mötet i Malmö är ett annat exempel som dock riktar sig främst till de som varit med. På Göteborgs universitetet, i Notttingham i England och Boston i New England har hållits utvärderingsmöten. Liknande möten har säkert hållits på många andra platser. Om man vill kan man lägga upp en rapport på documentation ESF 2008 på openesf.net på vilket språk man vill. 2. Rapporter och utvärderingar från olika organisationer som varit med och arrangerat eller deltagit på ESF. Sådana har t.ex. belgiska, rumänska, ungerska och Uppsala social forum gjort och ett flertal andra som War Resisters International, ungdomsförbund, m.fl. Ett omfattande utvärderingsarbete pågår också inom ESF Nordens arbetsgrupper. 3. Documentation ESF 2008 på openesf.net Detta är dokumentationsgruppens webbplats. Här kan man både lägga upp material om både ESF allmänt eller specifika aktiviteter och dessutom sätta in det i en struktur så det blir överblick. Det går att komplettera och ändra den befintliga strukturen efter vart så det anpassas till det material som kommer in. project-home 4. Lägga ut material på andra webbplatser. Redan finns ett mycket stort antal länkar på nätet om ESF på alla möjliga språk. En träfflista med tusentals länkar för månaden runt ESF för alla europeiska språk har laddats ned av Föreningen aktivism.info. Här finns material från alla typer av aktörer, från arrangörer, deltagande organisationer, individer, politiska partier, sympatisörer och opponenter. En första hastig genomgång av materialet har gjorts och artiklar på språk som ryska och rumänska har översatts med automatik till rudimentär svenska. Genomgången kan inte bli systematisk men för Norden görs arbetet mer ingående. Svårigheten med att lägga ut material på webben är att det kan vara svårt att hitta. Därför är det bra om man samtidigt lägger upp en länk med kommentar på openesf.net. 5. Uppmaning till handling - Call of actions Ett 35 tal nätverksmöten för olika rörelser, s.k. Assem-

5 blies, har beslutat om olika uppmaningar till handling, s.k. Call of actions. Dessa finns redan samlade och redovisade i fulltext både på openesf.net: Assembly of social movements och Det tillkommer fortfarande någon enstaka uppmaningar till handling men i stort sett är denna sammanställ-ning redan komplett. 6. Resultat - Outcomes ESF Nordens dokumentationsgrupp har ett system för att redovisa resultat av aktiviteter via hemsidan ESF2008.org. Mer än 40 sådana resultat av olika seminarier och andra aktiviteter finns redan redovisade. Ett visst hinder har här varit att man behövt sin registreringskod som anmäld arrangör eller deltagare för att kunna lägga upp material. Detta gör samtidigt materialet mer pålitligt som en redovisning av resultat från de officiella arrangörerna av olika aktiviteter. 7. ESF Nordens antologi Journalister har getts i uppdrag av ESF Norden att göra intervjuer med personer om ESF och ett förord och annat material ska sammanställas. 8. Ungdomars dokumentation av ESF Flera gymnasier och folkhögskolor har deltagit på ESF och dokumenterat aktiviteter. John Bauer gymnasiet i Malmö har en omfattande samling videodokumentation upplagt på nätet och Christian 4:s Gymnasium har foton och ett flertal texter om ESF som kommer att läggas upp. Kanske också folkhögskolorna har material. 9. Andra videos och bilder på nätet Det finns också ganska omfattande material om ESF på videowebbplatsen Youtube och fotowebbplatsen Flickr. En del av materialet på Flickr är också tillåtet att använda för icke-kommersiellt bruk, tyvärr i hög grad sådant material som är gjort som urval för att framställa ESF som udda och våldsamt. Det vore positivt om också mer allsidigt fotomaterial om ESF kunde göras tillgängligt för icke-kommersiellt bruk genom s.k. creative commons eller copy-left regler så att t.ex. Wikipedia och ideella föreningar och publikationer kan använda det. Det finns också ett stort antal bildgallerior på nätet om ESF, bl.a av Mac Urata på ESF2008.org och av Kent Werne hos ABF. Latinamerikagrupperna har det kanske mest livfulla och allsidiga bildgalleriet med bilder tagna av Joel Alvarez. Annars är också polska bildgallerior särskilt bra. 10. Fysiskt material Det har också tryckts en del material inför, under och efter ESF som inte finns tillgängligt på nätet. Det är tillgängligt i mer begränsad omfattning. För svenskt material är betaldatabasen Artikelsök som finns på bibliotek en möjlighet att skaffa sig överblick men den är inte fullständig. 11. Enkäter En vetenskaplig enkät delades ut till forumdeltagare och kommer att sammanställas. Tidigare har sådana enkäter använts både på lokala social forum i Sverige och vid social forum i andra länder. En del av denna forskning finns redovisad i boken Globala rörelser av Magnus Wennerhag. 12. Arkivering Styrelsen samlar föreningsmaterial och senare kommer beslut fattas om på vilket sätt det arkiveras. Under ESF samlade också Arwid Lund och Maria Bergstrand på Världsbiblioteket i Stockholm och ESF Nordens dokumentationsgrupp in tryckt material som producerats med anledning av ESF för arkivering hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Materialet har samlats hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek där det nu sorteras oh kommer på så sätt att bli tillgängligt via LIBRIS.... till Istanbul

6 Deltagarantal Med den statistik som kommit från ESF Norden och dess Europakontaktgrupp finns följande preliminära siffror för deltagandet på European Social Forum i Malmö. Förhandsregistrerade deltagare, individer, grupper, organisationer Registrerade vid forumet 620 Totalt registrerade med forumpass Beräknat antal från Östeuropa (varav 406 med stöd av Solidaritetsfonden) 729 Därutöver presenterar ESF Norden följande överslag totalt när tolkar och beräknat antal volontärer, organisationsdeltagare, icke registrerade deltagare samt deltagare på kulturaktiviteter medräknas: Antalet tolkar 380 Beräknat antal volontärer 350 Beräknat totalt antal registrerade och oregistrerade deltagare Därtill tillkommer deltagare på kulturaktiviteter. Det sammanlagda antalet besök på dessa aktiviteter var varav på European Culture Festivals 150 filmvisningar varav 62 med seminarier. Deltagare i kulturaktiviteter som inte behövde registrera sig har utifrån European Cultures Festivals beräkningar till ca varav ca med forumpass. Det totala antale deltagare som angetts av ESF Norden preliminärt är Totalt antal deltagare Antalet deltagare på invigningen Antalet deltagare på demonstrationen Totalt antal politiska aktiviteter: 272 (11 sent inställda punkter efter programtidningen var tryckt) Totala antalet kulrutraktivieter var över 300. Europakontaktgruppen uppger att de fått följande preliminära siffror: Beräknat antal från nordiska länder av registrerade deltagare: Sverige Danmark 341 Norge 286 Finland 215 Island 3 Färöarna 1 Norden totalt Östeuropa 651 varav 423 förutom Turkiet, betalda av Solfonden ingick 10 från Turkiet och 406 från övriga Östeuropa. Fler kan ha deltagit som inte betalades av Solfonden. Estland 2 Lettland 2 Litauen 4 Polen 48 Tjeckien 22 Slovakien 5 Ungern 75 Rumänien 47 Bulgarien 3 Slovenien 4 Ryssland 132 Vitryssland 12 Ukraina 83 Moldavien 11 Kroatien 7 Bosnien 15 Montenegro - Serbien 9 Kosovo 1 Makedonien 4 Albanien 4 Turkiet 228 Sydkaukasus Armenien 1 Azerbadjan 3 Georgien 1 Östeuropa totalt Västeuropa i övrigt Tyskland 700 Österrike 48 Schweiz 29 Nederländerna 48 Belgien 341 Luxemburg 4

7 Kommentarer Banderoll från toppmötesprotesterna i Göteborg på ESF demonstration i Florens 2002 Storbritannien 107 Irland 8 Frankrike 301 Monaco 3 Andorra 1 Spanien 126 Portugal 7 Italien 224 San Marino 1 Vatikanstaten 1 Grekland 66 Cypern 7 Övriga västeuropa totalt Utom Europa 182 Afrika 49 Asien 24 (Varav Västasien 5) Latinamerika 74 Nordamerika 32 Oceanien 5 Grekiska arrangörerna av ESF 2006 i Malmö Frågan är vilka siffror man ska jämföra med för att bedöma vad resultatet säger. En är förstås deltagandet på tidigare ESF. De officiella siffrorna är: förutom Betalande kultur deltagare Demonstration 2002 Florens Paris London Aten Malmö De uppgifter som ESF Norden utgick från när kalkyler gjordes på beräknat antal deltagare var att det i Aten var deltagare och att ESF i Malmö skulle räkna med betydligt färre. Målet sattes till och i budgeten räknades med betalande deltagare. Med tanke på att antalet deltagare inkluderat kulturprogrammet beräknas ha uppgått till i Malmö kan man säga att man var nära målet. Men för det beräknade antalet betalande deltagare så kom man under målet vilket innebär ett omfattande underskott i budgeten. Europakontaktgruppen upptäckte långt senare franska uppgifter om att det var deltagare i Aten och i ingick också besökare på konsert och andra kulturaktiviteter. Den grekiska kommitten hävdar att detta är fel. Oavsett efter vilken princip man räknar ligger deltagandet i Malmö kring hälften mot Aten och underskottet är betydande i budgeten. Dessutom är den nedåtgående trenden för ESF påtaglig. Det finns påtagliga svårigheter att få fram siffror som är rimliga underlag för beräkningar av en budget. Att försköna siffror har varit en påtaglig trend i ESF processen där man gärna velat överträffa tidigare ESF eller ha haft en hög deltagarsiffra för att framställa forumet som en framgång. Problemet med detta är om de som planerar nästa forum tror på de förskönande siffrorna. Det gäller inte minst demonstrationer. Under ESF berättade en deltagare från Sydeuropa att man alltid la till tre gånger så många när man rapporterade hur många som deltog på en demonstration. När vi hör att 2,7 miljoner har demonstrerat i Rom kan det alltså ha varit vilket inte är illa det heller. I Norden har traditionen ofta varit den att uppge korrekta siffror. För Malmö uppger arrangörerna som är ett medelvärde mellan två räknares uppgifter som stod vid Möllevångstorget. Polisen och massmedia uppger och Mirek Prokes från Tjeckien räknade till vid utgången från Cronhielmsparken där demonstrationen startade. Oavsett efter vilken princip man räknar här också, om man går efter de högsta värdena eller de lägsta, så fick demonstrationen färre deltagare än på forumet. Detta är en stor skillnad mot tidigare då antalet demonstranter har varit dubbelt så många eller betydligt mer på demonstrationen jämfört med forumet.

8 Slutet på en era eller början på en ny? Det finns både praktiska och politiska problem med den utveckling som siffrorna pekar på. En är de ekonomiska problem som följer av att budgetar inte kan hållas både därför att siffrorna för antalet deltagare är satta för högt och för att man inte tror att man behöver anstränga sig så mycket för att mobilisera till forumet. Beror detta på romantiska föreställningar om ESF som något stort i linje med de kanske förskönade siffror som presenterats tidigare finns det ett allvarligt problem med att ESF Norden inte på allvar sökt få fram ett mer realistiskt underlag för sina kalkyler och förstått betydelsen av att anstränga sig för att mobilisera. Politiskt innebär det en inte minst lika intressant utmaning. Ofta förekommande är att de som vill framställa sociala forum som något unikt använder sig av deltagarsiffror som ett viktigt argument. Från första gången i Porto Alegre till över några år senare i Mumbai och när man är tillbaks igen på ursprungsplatsen. WSF i Nairobi med deltagare vill man gärna framställa som ett undantag pga av stora avstånd och att det är dyrt att resa dit samt att folkrörelserna är svaga i Afrika. Den fallande kurvan för deltagarantalet på ESF är lite svårare att bortförklara men Norden har presenterats som så avlägset att det är begripligt att få ville komma och att dessutom demonstrerade samma dag i Berlin och Köln i Tyskland istället för att komma till Malmö. I det stora hela så presenteras ändå social forum processen som något unikt som är framgångsrikt därför att det ständigt sprids till fler platser på jorden och involverar alltfler människor. Men detta är en falsk bild. På många håll har den sociala forum processen varit på nedåtgående en längre tid. I Malmö rapporterades att i Storbritannien där en gång lokala sociala forum blomstrade finns nu bara fyra kvar. Från Italien deltog inte ens någon av de mer än 100 lokala sociala forum som en gång fanns i Malmö för att utbyta erfarenheter med andra lokala sociala forum och på Europakontaktgruppens mobiliseringsresa till Italien framkom att många där betraktade sociala forum processen som död. Det finns ett mycket väl fungerande nätverk för italienskt deltagande i ESF och WSF men allt färre fungerande sociala forum i Italien. De nationella sociala forumen har också problem. I Holland har intresset kraftigt dalat efter att NGOs i Amsterdam försökte fjärrstyra ett nationell socialt forum i Nijmegen där de lokala aktivisterna förväntades ställa upp på riksorganisationernas byråkratiska villkor. Sedan dess har sociala forum mycket dåligt rykte i Holland och mobiliseringen till Malmö var mycket låg. I Tyskland har Attac försökt vara pådrivande för att ordna ett nationellt socialt forum som fick mycket färre deltagare än man hoppats på hösten 2007 då under deltog. I Danmark nådde Danmarks sociala forum en topp för två år sedan med deltagare men förra hösten när danskar demonstrerade för välfärd för alla så kom bara I Norge och Sverige har sociala forum en längre historia än i Porto Alegre vilket de som betonar hur unikt WSF är tenderar att bortse ifrån startade i bägge länderna forum som senare fick heta social forum för att knyta an till den nu gångbara ordbruket men utan att byta arrangörer eller inriktning på arrangemanget. I Norge hette arrangemanget Globaliseringskonferense och heter det fortfarande men på engelska Norwegian Social Forum. Det hålls varje år. I Sverige startades Socialistisk forum av ABF och andra 1999 i Umeå för att sedan ändra namn till Umeå Social Forum med samma organisationer bakom. I Norge är konferenserna i Oslo välorganiserade och välfinansierade men det sista året har det varit svårt att värva folk till styrelsen för att organisera det social forumet, något som också märktes av i svårigheter för mobiliseringen från Norge till ESF. I Sverige har fortfarande inget nationellt socialt forum hållits men många lokala med ibland mycket stort deltagande, som bäst med Skåne social forum med mer än deltagare. Här har också uppstått nya sociala forum senast i år med ett endagsarrangemang i Dalarna i januari med SAC, miljögruppen och solidaritetsorganisationer bakom. Men trenden kan i Sverige snarare utvisas av att Stockholm social forum blev en engångshändelse och att nu samma organisationer som dominerat arrangerandet av ett socialt forum i Stockholm valt att satsa på Socialistiskt forum i stället med lite mindre av storvulen retorik och ambitioner i nivå med retoriken än vad social forum i Stockholm hade. I Finland vitaliserades Finlands social forum i år genom att för första gången hållas utanför Helsingfors i den gamla arbetarstaden Tammerfors. Det finns också andra exempel på att sociala forum processen fortfarande är vital och expanderar men det är inte längre någon entydig bild utan snarare finns det flera tecken på avmattning. För de som sett antalet deltagare och antalet forum som viktigt för att visa att social forum processen ständigt utvecklas så är ESF i Malmö slutet på en epok. Det går inte längre att motivera fortsatta initiativ för social forum med romantiska bild av en ständigt växande rörelse för att organisera öppna utrymmen för det civila samhällets fria diskussion, det behövs bättre motiv. Medan alltså Malmö var en slutpunkt för en statusorienterad satsning på ett varumärke som kallas social forum och som säljs som en ständigt framgångsrik metod för att lyckas väl med att få alltfler deltagare till diskussioner så är det frågan om det också kan bli början på något nytt. Det får var och en utröna genom att läsa de olika bidrag som finns i denna rapport. Men innan dess är det passande med en annan jämförelse som kans ses som relevant särskilt ur ett nordiskt perspektiv. En liknande omfattande mobilisering till ett

9 folkrörelsemöte skedde för några år sedan i Norden till Göteborg i samband med EU-toppmötet Även den gången ordnades ett mycket stort antal seminarier och diskussionsmöten. Då regeringen med Anna Lind i spetsen hade sett till att det inte skulle finnas resurser för de breda nätverk som ordnade demonstrationer och motkonferenser så hade olika rörelser istället ordnat 8 internationella konferenser tillsammans med sina internationella samarbetspartners med tusentals deltagare. På så sätt gick det ändå att få till 5-dagars motkonferens nästan helt utan resurser. Dessutom fanns ett social forum som kallades fritt forum och som uppges ha haft besökare. Hur man nu räknade är inte helt klart men att antalet deltagare på olika internationella seminarier och på ett öppet forum var liknande som på ESF i Malmö är klart. I demonstrationerna deltog något fler än i Malmö, arrangörerna uppger i två demonstrationer och i en. Polisen uppger att personer kom till Göteborg men det ska man nog ta med en nya salt. De två händelserna är alltså jämförbara. Den kanske största skillnaden låg i att till ESF krävdes en stor satsning på tolkar och att mobiliseringen skedde även efter mer långväga deltagare. En annan skillnad låg i att det nätverk som organiserade den internationella mobiliseringen till aktiviteterna var Göteborgsaktionen som helt saknade kontor och anställda och vars budget låg på några hundratusen och inte långt över tio miljoner till skillnad från ESF Norden. Göteborgsaktionen mobiliserade 4,5 gånger så många danskar till Göteborg som ESF till Malmö, 4 gånger så många norrmän, drygt två gånger så många finländare och ungefär lika många tyskar. Varför den nordiska mobiliseringen utanför Sverige fungerat så dåligt är värt att fundera på. Hur ska då utvecklingen tolkas? Många ser den nedåtgående trenden för ESF som ett tecken på att social forum rörelsen är i allvarlig kris. Att folkrörelserna i både väst- och östeuropa är i kris var något som var känt redan när det var stora svårigheter att hitta en plats för att hålla ett nytt ESF efter Aten. Nu är situationen betydligt bättre genom att Istanbul som är Europas största stad redan är utsedd som plats för nästa ESF soim kommer att hållas 2010 och börja förberedas på ett möte i istanbul november. Det finns dock anledning att både utifrån deltagarantal i Malmö och en politiskt utvärdering av resutlatet öppet och kritiskt diksutera vad de sociala forumen ska vara bra till. Frågan om resultatet av ESF i Malmö kanske inte enbart kan ses som en fråga om hur många som deltog utan också hur August Nilsson på turne för mobilisering till ESF folkrörelser och andra aktörer fick något ut av forumet. Kan det vara så att ESF i Malmö var slutet på en era när ESF kunde leva enbart på att framstå som del av en ständigt växande global social forumrörelse som såg skapandet av öppet arena för diskussion som sin kärna men att det nu är nödvändigt att kritiskt granska och formulera ett nytt politiskt motiv till en ny epok för folkrörelsers och andra aktörers behov av en plats där både diskussion och kollektiv handling kan växa fram utan att någon kraft lyckas uppnå hegemoni och kväver dynamiken och det fria deltagandet.

10 ESF Norden om forumet visade ESF:s hjärta deltog i ESF:s stora manifestation för ett annat Europa och en annan värld lördagen den 20 september. Totalt samlade ESF:s program över deltagare från hela Europa, kulturaktiviteterna borträknat. Det har varit ett unikt arrangemang med svenska mått mätt och ett nytt steg för forumprocessen. Vi tackar alla deltagare, volontärer, tolkar och underbara människor som gjort det här forumet möjligt - och blickar fram mot nästa ESF i Istanbul 2010 och kommande sociala världsforum i Belem Ett annat Europa och en annan värld vore inte möjligt utan er! Brev om avvecklingsbidrag till ESF Norden Malmö den 3 november 2008 Till medlemsorganisationer i Föreningen ESF Norden 2008, European Social Forum 2008, ESF, i Malmö är nu över och vi i Föreningen ESF Norden 2008 håller på med efterarbetet. Vi kan konstatera är att under de fem dagarna som ESF varade i september 2008 besöktes forumet av ca deltagare. I demonstrationen den 20 september deltog som mest deltagare. Med detta brev ber vi om er hjälp till Föreningen ESF Norden Vi kan nu konstatera att vi har ett bekymmersamt ekonomiskt läge i föreningen. Detta läge har uppstått eftersom vi tyvärr har fått in för lite intäkter under forumet. Främsta orsaken till detta är för få inköpta forumpass. Det som vi nu kan se är att väldigt många besökare inte köpte eller vägrade att köpa forumpass för att komma in på seminarier och workshops. Försäljningen av radioapparater har också gett små inkomster och till dags datum har tolknings utrustningen, ALIS, inte kunnat säljas vidare till nästa ESF i Istanbul Då dessa intäkter utgör stora budgetposter och intäktskällor för föreningen har ekonomin drabbats hårt, vilket innebär att vi har ett stort underskott. Vi ber därför våra medlemsorganisationer i Föreningen ESF Norden 2008 om ekonomisk hjälp för att klara av den bekymmersamma ekonomisk situation som föreningen befinner sig i. Vi hoppas att med ekonomisk hjälp, i form av ett Avvecklingsbidrag, från medlemsorganisationerna kunna avsluta föreningens arbete på ett bra och tillfredsställande sätt. Vi vänder oss till er våra medlemsorganisationer för att få ett ekonomiskt stöd så att vi kan klara av den svåra situation som uppstått. Vi befarar att om vi inte klarar av detta så kan och kommer det att få politiska konsekvenser i framtiden för forumprocessen. De som varit mer eller mindre välvilligt inställda till ESF 2008 får nu en möjlighet att misskreditera forumprocessen och de fantastiska resultat som kommit ur ESF Vi är dock övertygade om att Föreningen ESF Norden 2008 med sina 138 medlemsorganisationer kommer att förvalta de allianser, initiativ och resultat som fötts ur ESF 2008 i Malmö. Med vänliga hälsningar, Föreningen ESF Norden 2008s Styrelse Genom Thaher Pelaseyed, sammankallande och Anders Palmqvist, kassör För mer information, var god kontakta Thaher Pelaseyed, thaher.pelaseyed (at) ungvanster.se Nordiskt förberedelsemöte i Köpenhamn juni 2007

11 ESF utvärdering Folkrörelserna i hela Europa har stärkts av European Social Forum i Malmö september Facket, miljörörelsen, solidaritetsrörelsen, fredsrörelsen, urfolksrörelser, rörelser för frihet från statligt förtryck, folkbildningsrörelser, ungdomsrörelser, kulturföreningar och rörelser för gemensam välfärd rapporter alla positivt om ökat engagemang och deltagande på ESF. De ser också positivt på att de mer aktivt än tidigare samarbetat med andra rörelser. Ett undantag är feministiska rörelsen som på många håll i Europa upplever att de arbetar i hård motvind. Folkrörelsernas starka roll på ESF i Malmö har skett på bekostnad av partier, akademiker och mer professionellt styrda ickestatliga organisationer, s.k. NGOs även om dessa grupper också fortsätter ha god närvaro på ESF. Detta framgår av en 100 sidors rapport som Föreningen Aktivism.info tagit fram om ESF. Caroline Bondesson med propagandamaterial för ESF Sammanlagt minskade dock antalet deltagande betalande personer vilket bidragit till en skuld för arrangörerna Föreningen ESF Norden. Sammanlagt beräknas antalet deltagande ha varit varav betalande. Svårigheter finns i beräkningarna då kulturprogrammet var öppert för alla och kunde registrera sammanlagt besök på de över 300 programpunkterna. För att täcka det underskott som uppstått behövs nu en insamling. ESF i Malmö genomfördes i en tid där både folkrörelser och politiska partier som värnar om social rättvisa och miljö i alla delar av Europa står inför stora problem. Intresset för att vara medlemmar i folkrörelseorganisationer och partier sjunker. Det råder ett samhällsklimat i både öst- och västeuropa där de hoppfulla visioner som driver folkrörelser och politiskt engagemang framåt stämplas som hot eller ignoreras helt medan marknadslösningar och autoritära statliga metoder är förhärskande. Att i detta läge ta på sig ansvaret för att genomföra ESF var en krävande uppgift. Beslutet om att genomföra ESF i Malmö kom dessutom mycket sent när det i praktiken inte fanns andra kandidater. Möjligheten att praktiskt ta på sig uppgiften grundade sig i ett historiskt nytt samarbete på jämlik basis mellan svenska LO och de aktivistorganisationer som burit upp globala rättviserörelsen. Denna för Sverige nya samarbetsvilja har alla uppfattat som något positivt men den har också fört med sig problem i samverkan mellan olika organisationskulturer. Ett annat problem har varit att få en samlande politisk motivering för genomförandet av ESF i Malmö som kunnat mobilisera ett starkt deltagande från hela Norden. Att de nordiska arrangörerna i Föreningen ESF Norden med 138 medlemsorganisationer dragit på sig en skuld grundar sig alltså i både den politiska situationen i Europa idag och brister i det egna genomförandet. För att alla ska gå stärkta ur den situation som uppstått och alla de politiskt positiva resultaten av ESF ska kunna få större kraft är det nu viktigt att fortsätta det utvärderingsarbete som påbörjats inom NOC och bland deltagarna på forumet. Både styrelsen, arbetsgrupper, koordineringsgruppen och en del medlemsföreningar i ESF Norden och många fler runtom i Europa har påbörjat eller redan bidragit till utvärderingen som vi hoppas kan bli ett konstruktivt bidrag till ESF i Istanbul och fortsatt folkrörelsesamarbete. Föreningen ESF Nordens koordineringsgrupp Europeiskt programgruppsmöte i april 2008 i Malmö

12 Kulturgruppens filmfestival på ESF Här är en sammanställning över statistiken från filmgruppen (European Culture Festival, a part of European Social Forum) samt lite personliga analyser, reflektioner & kommentarer. Om någon vill ha mer detaljerad statistik är det bara att maila underteckand. ECF/ESF blev en fomidabel succe & vi hade totalt besökare på 167 föreställningar (snitt 99 per föreställning). Generellt (uppskattningsvis) kan sägas att 60% av vår publik var kvinnor och överlag var publiken internationell. Vi hade en inställd föreställning (seminarium med Dror Feiler). Vi hade över besökare på våra filmvisningar, vilket ger ett snitt på 45 besökare per föreställning, vilket i sin tur är mycket bra siffror i sammanhanget, t ex var snittet 22 besökare på Music Doc Festival i februari. Vi arrangerade 19 seminarier (1 812 besökare) plus 52 filmseminarier (2 147 besökare). In alles 71 seminarier med besökare (snitt 56 besökare per seminarium) Runt 20 av våra programpunkter var urspungligen anmälda till seminarieprogrammet samt att cirka hälften av våra 150 programpunkter (167 föreställningar) var förfrågningar från såväl den nationella som internationella arenan om att medverka under ESF, vilka vi då koordinerade och den andra hälften programpunkter var sådana som vi producerade, arrangerade eller medarrangerade med såväl lokala & nationella aktörer som internationella. Allt är inte helt färdigräknat, men vi hade över 250 medverkande i programmet varav runt 50 internationella gäster från Indien, Kina, USA, Argentina, Brasilien, Kongo, Sydafrika, Mali, Palestina, Israel, Albanien, Ungern, Makedonien, Bulgarien, Frankrike, Belgien, England, Skottland, Tyskland, Danmark, Finland och Norge Vi samarbetade med över 200 organisationer. Den sammanlagda insatsen från alla dessa organisationer och medverkande har varit enorm och då främst från de lokala medarrangörerna och organisationerna som ställt upp med lokaler, teknik, personal, marknadsföring, arrrangemang mm och här har vi på Folkets Bio Malmö och Folkets Hus och Parker stått för de enskilt största insatserna. Vi registrerade själva, dvs gav forumpass till runt 250 personer (inte helt klart med sammanställningen). Vi hade runt 50 volontärer som hjälpte till & som vi själva rekryterade för att inte belasta forumets volontärgrupp samt ett otal personer från olika organisationer som hjälpt till. Av samma anledning ordnade vi själva solidaritetsboende (soffboende) till ett 20-tal medverkande samt att det stora flertalet medverkande själva ordnade sitt boende vilket vi var mycket tacksamma över. Vi har fått en överväldigande positiv respons från publik, medverkande, medverkande organistioner och medarrangörer vilka är mycket nöjda med vårt program och omhändertagande och vi får fortfarande in fantastisk respons från alla möjliga håll och kanter. Många tycker att kulturprogrammet i Malmö var det i särklass bästa någonsin på ett större forum, vilket glädjer oss mycket. Vi har också fått bra (bl a två helsidor i Sydsvenskan) & relativt seriös uppmärksamhet i press och media och då främst i tidningarnas kulturdelar. Flera enskilda föreställningar har också fått mycket bra media. Vi själva är också mycket nöjda med vårt program, som genomgående hade fokus på sociala och politiska frågor och som i sin helhet låg helt i linje med forumets övergripande teman, och som dessutom gett upphov till en rad olika positiva synergieffekter; en mängd nya kontakter har tagits, ett omfattande nätverkande har ägt rum, nya projekt är på gång, förstärkning av befintliga projekt sker och under ESF har en större mobilisering ägt rum som kommer att leda till att en stor mängd aktivister, kulturarbetare, tekniker, filmare, fotografer & journalister kommer att åka till Palestina i november inkl undertecknad, som hade två riktigt bra möten under forumet i detta ämne. Dessutom finns redan en hel del idéer om aktiviteter under ESF i Istanbul Vi som har arbetat i ESFs filmgrupp har lärt oss oerhört mycket på resans gång och bättre belöning än så finns inte att uppbringa. Den enda smolk vi har i bägaren är att vår kritik över hur ESF som organisation har fungerat är mycket omfattande samt hur kulturen har blivit bemött på resans gång, vilket man även ser nu på eftersnacket på mail, dvs obefintlig. Argument som tidigare lyfts som att det var för mycket kultur finns det t ex ingen anledning att ens bemöta. Dessa personer ska bara stanna upp &

13 tänka efter lite. Jag tänker inte gå in på kritik i detta mail, men vill bara säga att det hade inte krävts mycket för att forumet skulle kunnat ha haft en betydligt bättre ekonomi, bättre framförhållning, betydligt mer besökare från östeuropa (Tord m fl gjorde sitt bästa & detta handlar sålunda inte om dom) och slutligen betydligt fler besökare med en mobilisering som kunnat ha fungerat betydligt bättre, vilket också hade lätt till att problemet med tolkarna aldrig behövt äga rum. För personlig del är jag besviken på att vissa personer hanterade en rad kontakter som jag/vi förmedlade på ett riktigt uruselt sätt, vilket dessvärre då kan falla tillbaka på oss själva. Jag hoppas nu att man på utvärderingsmöten och liknande vågar belysa de problem som funnits i arbetsprocessen och organisationen så att vi alla kan lära oss något och inte ägnar sig åt förnekelseprocesser istället. Vi snackar ju om göra världen bättre. Men nog med gnäll (jag måste bara leva upp till den melodi jag varit under forumet), utan jag, Monalisa, Lena och resten av Folkets Bio Malmö som primärt arbetat med ECF/ESF vill istället från våra hjärtan tacka alla för att vi tillsammans åstadkom något så unikt och fantastiskt i Malmö! MVH Anders Helmerius Folkets Bio Malmö / ESFs filmgrupp / European Culture Forum, a part of European Social Forum / Frihetsteaterns Vänner i Malmö P.s Vårt program kan fortfarande studeras på: Engelsk version: ecf_eng_low.pdf Svensk version: (där programmet finns medan övriga funktioner tyvärr aldrig hann bli klara) ESF-besökarna nöjda med Malmö Vacker, ren och mångkulturell stad, där det är lätt att trivas. Så tyckte besökarna på European Social Forum. Malmö fick ett högt helhetsomdöme i den undersökning som Turismens Utredningsinstitut gjort av evenemanget. De turistande ESF besökarna gav Malmö högt betyg framförallt för utbudet av restauranger och för lättheten att ta sig hit. European Social Forum (ESF) arrangerades september i år. Arrangör var föreningen ESF Norden Evenemanget lockade besökare. Av dessa var 88% turister*. Så gott som alla turister, 99%, hade ESF som primär anledning till besöket i Malmö. 62% av deltagarna kom från ett annat land än Sverige och alla bebodda världsdelar var representerade. Deltagarna till evenemanget var genomgående nöjda med Malmö som destination, med utbudet av restauranger och tillgängligheten till destinationen. Missnöje från deltagare avsåg främst svårigheten att hitta boende i Malmö, framförallt för större sällskap. När det gäller själva evenemanget uppger sig deltagarna vara nöjda med ESF:s förmåga att inspirera till samhällsengagemang och med programmets innehåll och upplägg men hade önskat bättre tillgänglighet till och inom forumområdet. Turisterna ägnade sig även åt andra aktiviteter i Malmö än de som ingick i ESF:s program. 77% besökte restauranger och caféer och en tredjedel ägnade sig åt sightseeing i Malmö respektive pub- och nattklubbsbesök. Under vistelsen i Malmö omsatte turisterna totalt 23 miljoner kronor. Mest pengar spenderade man på logi samt på besök på restaurang/café. Pressmeddelande från Malmö kommun

14 ESF turnerapport Sveriges föreningsliv idag Under maj genomfördes turnen Hej Sverige från Malmö till Kiruna för att mobilisera inför ESF. Under turnen hade man hjälp av en husvagn som ställdes upp på gator och torg där man kunde gå in i en anna tid. Minisociala forum ordnades också. Här är den sammanfattande rapporten från turnen. Sammanfattande analys - Hej Sverige Dessa fyra sakfrågor återkom i långa diskussioner i alla städer. Kollektivtrafiken. En konkret fråga som har tagits upp i alla städer är behovet av att bygga ut och sänka priserna på kollektivtrafiken. Flera har tagit upp kravet på gratis kollektivtrafik. Miljö. Klimatfrågan har återkommande lyfts fram som ett ämne där samarbete är helt nödvändigt. Från den lokala nivån till internationella lösningar. En stor medvetenhet finns, men organisering saknas för att genomföra förändringar. Kulturhus. Avsaknaden av ett samlat ställe där olika uttrycksformer kan mötas och samarbeta är stor. Det behövs utrymmen för att amatörkulturen ska kunna växa, replokaler, utställningslokaler osv. Samtidigt lyfts behovet av en social mötesplats för nyinflyttade som en möjlighet för att hitta nätverk. Hur mår Sveriges föreningsliv idag? I augusti satte vi oss ned en helg och reflekterade kring turnén i maj. Vilka var reaktionerna från människor vi mötte? Vad diskuterades när aktiva i föreningar samlades? Vi har skrivit fram det vi ser som kännetecknande från städerna. Framförallt har vi läst anteckningarna från de Mini Sociala Forum vi genomförde, se referaten från dessa arrangemang. Viktiga att lyfta fram är de politiska frågor som återkom i diskussioner. Många fler frågor har diskuterats. Här är de som var mest genomgående där många lyfte fram att det behövs politiskt agerande: Politiska krav Inflytande. Engagemang och vilja finns överallt för att vara med och påverka. Men frustrationen är stor för att det saknas former för inflytande. Förslaget att helt avskaffa kommunalpolitikerna och ersätta dem med former för direkt demokrati lyftes fram i två städer. /August sveriges-foreningsliv-idag-analys-efter-turnen/ Man kan hitta mycket mer om turnen på ovanstående blogg. Dessutom gjordes ytterligare en mobiliseringsturne under sommaren till landets festivaler. Då gjordes också en blogg där man kan hitta många intervjuer, foton och texter:

15 Uppsala Social Forum om ESF Protokollet från första höstmötet av USF för att informera/föra en dialog med publiken om ESF 2008 i Malmö mm. Vi var åtta stycken, som är inte så dålig i början för att vara höstaktiviteter i Uppsala :) 1) Alla fyra personer som deltog i ESF 2008 i Malmö presenterade kort sina intryck, både positiva och problematiska ( negativa ) - där man kan få Läxor från Malmö :) Jens började med översikt och historik, där han nämnde att initiativet hade börjat under ESF 2006 i Aten. Faktum är att förslaget om ett första nordiskt ESF tog plats inom mötet av International Council (IC-WSF) i Holland redan 2005, men det tog lite tid innan man kände sig mogna i norden att gå vidare med och skapa NOC/ ESF Allmänt, var Jens positiv och nämnde några exempel som kommer att finnas på websidan:www. esf2008.org, där alla som är intresserad kan läsa igenom även olika praktiska förslag både från ESF 2008 och också i efterhand. Antal deltagare räknades ung. mellan och och under marschen upp till cirka personer, märklig nog utan våld tack bra sammarbete med polisen. Jens nämnde hur viktig det var att få deltagare från sociala rörelsen i Öst/Central Europa, mm. Han tog också upp problem med teknisk utrustning till tolkar och lite kaos, som förklarades delvis av underbemaning bl.a. 2) Jag själv nämnde några positiva intryck som deltagandet av KG Hammar och Hans Caldaras (Romska kulturcentrum) i invigningen - och tal från Anneli (?) - kommunalrådet i Malmö - som presenterade Mälmös sociala verklighet till alla, som var ett mycket lärorik sätt att börja ESF 2008 på! Andra bitar som jag nämnde var två historiska steg framåt med ESF processen: panelen om Romska kritiska situationen i Europa där Roma deltagare från hela Europa (och deras allierade) diskuterade första gången inom ESF deras situation och kamp mot anti-tziganism (och alla form av rasism i Europa). Andra aktiviteter som var historiskt viktiga var, t.ex., imponerande pa elen om Indigenous Peoples and Planetarian Environmental Justice, med ursprungsbefolkning från alla delar av världen. Där skapade vi ett nytt nätverk av Ursprungsbefolkning som vill påverka den gemensamma kampen på hela planeten och även inom IC-WSF och WSF 2009 och ) Anders nämnde hur stark upplevelsen var att marschera i Malmö med folk som vill kämpa på och förbättra världen! 4) Hamad nämnde att han kunde inse att ursprungsbefolkning har lika problem rund i världen och att det gåt att bekämpa globalt, därmed skickade han ett förslag som ska skickas vidare till USF, ESF och WSF epost listor. Jens bjuder oss alla att läsa på websidan olika förslag som redan finns eller ska skickas som initiatives och List of Outcomes bl.a. Om nån vid möte vill kompletera protokollet varsågod :) mvh Azril as, NKFU

16 Veteraner om ESF: Bra politik och dålig organisering Jag hade glädjen att samtala om hur de såg på ESF i Malmö med många veteraner. Eftersom jag själv aldrig varit med på ESF tidigare var det intressant att veta vad de tyckte. Tvärtemot flera förutsägelser blev ESF i Norden inte en organisatoriska framgång och inte ett politiska bakslag eller avradikalisering av ESF. Många av de vanligtvis mest kritiska rösterna menar att det politiskt var det bästa ESF hittills. Särskilt beröm får den stora bredden i ämnen, att debatterna trängde djuoare i frågorna och att panelerna inte var så stora så att publiken fick möjlighet att delta i debatten. Nicola från Focus on Global South betonade att nordiska moderatorer var bra på att lyssna av stämningar och engagera publiken. Asbjörn Wahl från Aksjon for Velferdststen menade att fackföreningsdeltagandet var mycket större än på tidigare forum vilket han var mycket nöjd över. Så var det också för miljörörelsen, bonderörelsen och urfolksrörelser. Överlag var det smockfullt på många mindre arrangemang om klimatet, folkrörelseforskning, tillväxtkritik, urfolk och många fler. Christophe Aguiton, veteran i europeiskt folkrörelsesamarbete och aktiv i organiseringen av arbetslöshetsmarscher, WSF och ESF hade pratat med många veteraner. Han menar att många som besöker ESF första gången av naturliga skäl är positiva medan veteraner som deltagit flera gånger kan vara betydligt mer kritiska. Hans bedömning är att 2/3 ser positivt eller mycket positivt på det politiska resultatet av ESF i Malmö. 1/3 är negativa. Det gäller de som arbetar med traditionella frågor som offentlig sektor och fackliga frågor där de upplevda att inte en enda från Norden kom på viktiga assemblies och seminarier som sedan länge varit en kärna i ESF processen och där man hoppats mycket på att nu få med sig nordiska systerorganisationer. Pierre Georges som varit inspiratör till open space och closing session var förvånad över att så få dök upp på Assembly of Social Movements. Han ser förstås iden om en open space som closing session som en bra ide men som läget var med så lite intresse för ASM och avsaknaden av en kritisk massa för att göra avslutningen bra så hade det inte fungerat bra om man hade kört vidare som inget hänt. Miljörörelsen kunde glädja sig åt en kommentar bland de som ansett att det var nödvändigt att organisera ett helt alternativt ESF med så kallade radikala assemblies. I Fria tidningen beskrivs: - Action network är ett radikalt alternativ till vanliga ESF och är mer radikalt, en möjlighet för radikalare röster att höras, säger David Endre. Inom vanliga ESF är det lite mer, utan att låta bitter, lite mer slätstruket. Enligt vad vi fått höra så uppstod viss förundran därför att det visade sig att klimatdiskussionerna på ESF var mer radikala än de på det alternativa ESF. Genomgående tyckte folk att demonstrationen var mycket bra och en höjdpunkt. Lösningen på problemet med vad som skulle vara huvudparoll blev något av ett antiklimax. In i det sista drev folk från kontinenten på att det skulle finnas en huvudbanderoll där Europa skulle finnas med. När tåget väl startade fanns igen huvudbanderoll alls med. Den fanns på plats men ingen ville bära den. Man önskade istället bara bära sina egna fackföreningsfanor. Det säger kanske något om bristen på ansvarstagande för helheten men att demonstrationen var uppskattad av så många säger också något. Inte minst höll dalittanterna från Indien geisten uppe med slagord och politiska sånger på hindi direkt framför svarta blocket. De organisatoriska bekymren var påtagliga och inget vi gick in på alls lika mycket som utvärderingen av det politiska resultatet. Veteraner i processen har en tendens till att ha stor förståelse för de praktiska bekymmer som det innebär att organisera ett ESF. Pierre Georges påpekade att utan att Norden hade tagit ansvar för att organisera ett ESF hade det inte blivit av alls. Mirek Prokes, veteran från Tjeckien var nöjd. Det var det bredaste deltagandet från östeuropa hittills med rörelser från minst 14 länder närvarande. Från Albanien hade aktivister rest i tre dagar för att komma hit med buss. Alla delegationer från Östeuropa var påtagligt nöjda när väl deras åtressa blivit tryggad. Undantaget var Hungarian Social Forum Coordination Committee som drabbats av en del praktiska problem. Christoph Aguiton var påtagligt nöjd. Han gick så långt som att påstå att ESF i Malmö var den mest eniga manifestation som olika europeiska sociala rörelser haft under hela hans 38 år som aktivist, ja att man behövde gå tillbaka till 1800-talet för att ha fått uppleva något liknande Tord Björk

17 Har i dette øjeblik fået en vurdering af ESF fra Tord Björk, som jeg gerne vil give et lille bidrag til på ét punkt: Om den nordiske fagbevægelses deltagelse på ESF. Se uddrag af Tords referat af en række veteraners bedømmelse nederst. Af dette ses, at en nordisk faglig repræsentant Asbjørn Wahl er meget tilfreds med fagforeningsdeltagelsen, mens Christophe Aguiton er temmelig bitter over, at ikke en eneste faglig repræsentant fra Norden kom til vigtige assemblies og seminarier. Denne klage kom også frem under det ASM til sidst, hvor en italiensk kvinde klagede over, at ingen fra Norden dukkede op lørdag formiddag til et afsluttende assembly for faglige folk. Hvordan hænger det sammen? Forklaringen er meget enkel: Samtidig med det nævnte assembly fandt det sidste og afgørende seminar om EF-domstolens angreb på faglige rettigheder sted. Dette spørgsmål (Laval/Vaxholm-sagen m.m.) har haft højeste prioritet for de fleste af de nordiske fagforeningsrepræsentanter. Arrangørerne af disse seminarer har gjort en hel del for at få de sydeuropæiske fagforeninger involveret, men det lykkedes kun delvist. At få eller ingen fra de nordiske fagforeninger åbenbart deltog i forberedelsen af hovedudtalelsen fra ASM, tror jeg handler om den mangel på gennemsigtighed, der præger ASM få forstår processen, og hvor skulle de få mere at vide? Ikke i programmet af logiske grunde. Resultatet er en slutudtalelse, der i sin politiske prioritering på det faglige område er meget fransk. Dette skal være sagt, fordi den nordiske fagbevægelse faktisk har været rigtig gode til at bruge ESF i denne omgang. Den bitre tone, der kan læses ud af Aguitons bidrag er derfor helt forbi og helt urimelig. Kenneth Haar ATTAC-Danmark Hei! Bare en kort kommentar til et poeng i nedenstående melding. Christophe Aguiton viser til skuffelse over at det ikke var nordiske deltakere på Labour Assembly. Om dette er helt riktig, vet ikke jeg, men grunnen er i så fall at den falt sammen med det tredje og siste seminaret om EU-domstolens angrep på arbeidsretten, der det var en mengde nordiske deltakere. Jeg gjorde Den nordiske organisasjonskomiteen oppmerksom på denne uheldige kollisjonen og ba dem flytte assembly n, men det ble ikke innfridd. Ut fra hva vi oppnådde gjennom diskusjonene og vår felles uttalelse (se vedlegg) fra seminarene om angrepene på arbeidsretten, mener jeg i tillegg at det var en helt riktig prioritering å gå dit. Med hilsen Asbjørn Wahl

18 Mellan bokmässa, partier, folkrörelser och direkt aktion Det främsta uttrycket för bred gemensam folkrörelsepolitik under ESF är den appell till handling som folkrörelsernas församling ställer sig bakom eller som det heter på engelska Call of Action och Assembly of Social Movements, ASM. Folkrörelsernas församling uppmanar till: Mobilisering mot EU:s social- och arbetmarknadspolitik, speciellt EU:s arbetstidsdirektiv och beslut om gästarbetare. Aktion 6 december i Paris 2008, motkonferens i Bryssel i mars Mobilisering mot NATO och kriget. Internationell aktionsdag 4 april Mobilisering mot klimatkrisen. Global aktionsdag 6 december 2008 samt motkonferens i Poznan, sedan motkonferens i Köpenhamn i december Mobilisering mot G8 och dess politik, och för att presentera våra alternativ för global rättvisa, fred, dempokrati och miljö. Protest på Sardinien i juli Ett uttryck för denna form av bred folkrörelseallians är också olika lokala och nationella sociala forum. Dessa kan dock ha mycket varierande kraft och ibland också inom samma land eller ort existera som motstridande konkurrerande sociala forum med närmast identiska namn såsom Ungerskt socialt forums sociala runda bord och Ungerskt socialt forums koordinerings kommitte. En pågående verksamhet består i att söka få olika lokala social forum att utbyta erfarenheter vilket också skedde under ett seminarium på ESF med deltagare från Barcelona, Berlin, Ivry, La Vall, Leicester, Madrid, Tyskland, Valencia och Vitryssland. Inför ESF sökte också Miljöförbundet Jordens Vänner och NOrdbruK få till stånd en bredare kampanj för att ta upp globala rättvisefrågor för gemensam välfärd mot privatiseringar, för fred mot krig och ockupation, för matsuveränitet och rättvis handel och en klimatpolitik byggd på krav på social förändring och med hållbar samhällsplanering, produktion och konsumtion. Tanken är att den ska fortsätta under nästa år inför WSF i Belem, Sveriges EU ordförandeskap och klimattoppmötet i Köpenhamn. Latinamerikagrupperna, FIAN och stödgrupper för de jordlösas rörelse MST i Brasilien slöt upp medan Antirasistisk Akademi och Folkrörelsen nej till EU visade intresse men i övrigt var det mycket svårt att få engagemang för en gemensam folkrörelsepolitik. Den 17:e april startade kampanjen i Falun, Stockholm och Helsingfors med en gemensam protest mot Stora Ensos miljöförstörande eucalyptusplantager i Brasilien och deras kamp mot 900 kvinnliga bönder som behöver marken för bättre ändamål. I samband med ESF gav finska och svenska Jordens Vänner ut tidningen Malmö-Belem som spreds i exemplar och fortsatte ta upp kampanjens breda tema. Fyra poler En bredare folkrörelsepolitik på ESF kommer till uttryck i spänningsfältet mellan minst fyra poler. 1. En är folkrörelser som engagerar sig i en stor mängd frågor och ser det som viktigt att också samarbeta med andra rörelser. Bland dessa folkrörelser med breda intressen kan urskiljas fyra grupper. En är miljö-, bonde-, urfolks- och solidaritetsrörelsen, den andra är kvinnorörelsen, den tredje är socialt inriktade välfärdsrörelser och den fjärde är den fackliga rörelsen. Medan de två första ofta är självständiga ideologiskt så tenderar de två senare att se sig själva och ESF som vänster. I samband med ESF i Malmö var kvinnorörelsen påtagligt svag och de tre andra krafterna var huvudkrafterna för att driva på ett intresse för folkrörelsesamverkan i en rad frågor. Å ena sidan Jordens Vänner tillsammans med bondeorganisationen Via Campesina och olika Latinamerikanska solidaritetsrörelser som alla står nära varandra i sättet att arbeta och politiskt, å andra sidan sociala välfärdsrörelser som Attac och nätverk för gemensam välfärd samt fackliga organisationer där de större som LO är dominerande men det också finns små radikala fackföreningar som svenska SAC eller italienska COBAS som också har ett brett allmänintresse i flera frågor. Folkrörelser som främst riktade in sig på en egen begränsad fråga fanns det också gott om på ESF. De mest intresserade engagerar sig i ESF processen i olika nätverk, assemblies, för olika rörelser. 2. Den andra kraften är mer specialiserade organisationer som vill främja dialog mellan rörelser men inte själva deltar i kollektiv handling för att skapa samhällsförändring. De kan stå mycket nära folkrörelser som olika folkhögskolor eller studieförbund men också tankesmedjor, föreningar för att främja kunskap, publikationer eller stiftelser. Exempel är Kvarnby, Färnebo och Glokala folkhögskolan, ABF, Cogito som står Miljöpartiet nära, Transform! som står vänsterpartier i Europa nära, tidningar och tidskrifter som den antirasistsiska Mana, Arbetaren som ägs av SAC eller

19 Fronesis som står socialdemokratin nära eller Dag Hammarskjöldstiftelsen och Föreningen aktivism.info. Här varierar synsätten mycket men ett starkt ideal är att ESF ska vara en öppen arena, som mest tydligt uttryckt som en bokmässa. Detta bokmässeideal poängterar en marknadsform för ESF som ibland kommer i motsättning till andra ideal men som också gett utrymme för större variation. Man kan se det som en styrka hos ESF att den typ av specialiserade organisationer som har nytta av mässformen kan komma till sin rätt, särskilt om det inte sker på bekostnad av de andra krafter och synsätt som är lika värdefulla för att ESF ska bli fruktbart för alla. 3. Den tredje är politiska partier. Dessa står vanligen i konkurrens med varandra. I och med att bara ungdomsförbund, think tanks och andra sidoorganisationer till partier var med som arrangörer av ESF så blev denna konkurrens dock något dämpad. I praktiken så är partierna mycket viktiga för att ESF ska kunna genomföras och tillräckligt mycket resurser ska kunna mobiliseras för att betala för nödvändig tolkning, lokaler och annat. Men också för att de ska kunna finnas tillräckligt med frivilliga med erfarenhet av större politiska arrangemang. Medan bredare socialdemokratiska partier ofta är centrala för finansiering av ESF är mer radikala vänsterpartier ofta centrala för att det ska finnas tillräckligt med frivilliga. I Malmö stod den kommunalt regerande alliansen mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet för en viktig del av finansieringen medan socialdemokratin närstående fackföreningar också bidrog med stora summor. Bland de frivilliga var Vänsterpartiets medlemmar en mycket stor grupp. 4. Den fjärde är radikalvänstern som främst sökt verka utanför som alternativ till ESF men delvis också som en kraft innanför. Inom denna radikala vänster finns stor spännvidd från mer politiskt motiverade militanta autonoma antikapitalister eller antirasister och folkköksaktivister till ungdomar i olika subkulturer. Det främsta organisatoriska uttrycket för radikalvänstern var European Action 2008 som inte deltog i ESF och stod bakom Reclaim the Streets festen. Stödde European Action och stod utanför ESF gjorde också Antifascistisk Aktion och Utkanten, en social samlingsplats. Även fackföreningen SAC:s lokalavdelning i Malmö och flera sociala samlingsplatser som Glassfabriken kan sägas tillhöra den radikala vänstern, ibland också kallade den utomparlamentariska vänstern. Men dessa deltog i marginalen av ESF. Mest uppmärksamhet Meningarna om vilka av dessa krafter som fick mest genomslag och vilken betydelse det har för European Social Forum och stärkandet av kampen för global rättvisa går starkt isär. Mest uppmärksamhet utan jämförelse fick Reclaim the Streets festen som ordnats i opposition till ESF som ett fristående arrangemang. Den stora uppmärksamheten fanns inte bara i Sverige utan i stora delar av världen från Kina till Colombia. Radikalvänstern ser det också som att den fått starkt genomslag genom de många aktioner som genomfördes i samband med ESF och framställer sig på så sätt som den främsta kraften som går till handling i en rad frågor som migration, klimat och vapentillverkning. Att de många aktionerna och demonstrationerna i samband med ESF med klara politiska syften till viss mån har radikalvänstern att tacka för inspiration och kraft kan inte förnekas. Klimataktionen på fredagen slutade t.ex. på Utkanten. Men likafullt kan man hävda raka motsatsen mot vad AFA Stockholm hävdar i sin utvärdering av händelserna i Malmö där de betonar radikalvänsterns avgörande roll för alla aktioner. Till skillnad från tidigare ESF där radikalvänstern varit närmast ensam om att genomföra olydiga aktioner i samband med ESF så var det i Malmö tvärtom. Bakom demonstrationen och aktioner vid migrationsverket, mot vapenfabriker i Malmö och Helsingborg och klimatkrocken fanns starka pådrivande krafter med annan bakgrund än radikalvänstern. Här fanns en bred koalition antirasistiska krafter långt utanför den radikala utomparlamentariska vänsterns krets, aktionerna mot vapenfabrikerna var organiserade av ett separat European Peace Action nätverk som också ordnade seminarier på ESF med en mycket bred uppslutning från många olika typer av fredsorganisationer, och Klimax stod bakom klimatkrocken där miljörörelsen är minst lika närvarande som den radikalvänster som vill ställa sig utanför ESF. Det finns alltså fog för att peka på att radikalvänstern förlorat i inflytande till fördel för antirasistiska, freds- och miljörörelser beredda att använda civil olydnad som led i en folkrörelsestrategi med politiska syften snarare än som led i polarisering mot ett förment reformistiskt ESF. Partierna medhjälpare Partierna och då inte minst ungdomsförbunden och studentföreningar har stått för mycket av basarbetet för att med frivilliga insatser och organisatorisk förmåga få ESF till stånd. Som inbjudna talare har politiker haft goda möjligheter att sprida sin syn och via närstående organisationer i form av think tanks eller enhetsfronter

20 där de har dominerande roll har de också haft inflytande över programmet. Men så har det också varit tidigare. Snarare var de politiska partiernas synlighet något mindre denna gång och inte minst avhöll de sig från att med olika medel direkt styra över centrala delar av programmet som skett inte minst i London Röda partiflaggor som var så dominerande i Florens 2002 och skrämde inte minst en del östeuropeer var denna gång också mindre framträdande och demonstrationen och aktiviteter framträdde mer brokig och mindre i skuggan av vänsterpartier. Bokmässeidealet till nytta för den professionella vänstern En dominerande kraft i ESF var vänsterns bokmässeideal som främst bars fram av krafter inom ABF och Attac men som också fackföreningsrörelsen såg positivt på. Detta ideal betonade att arrangörsföreningen måste vara politiskt neutral och undvika att informera om att ESF också var en plats där likasinnade tog beslut om gemensam handling som demonstrationerna mot Irakkriget. ESF skulle vara som en bokmässa. Till en början var detta synsätt helt dominerade vid bildandet av arrangörsföreningen ESF Norden. I takt med att arbetet praktiskt måste komma igång visade sig denna linje ha stora problem vilket gjorde att dess inflytande minskade. Men i kraft av dess goda sidor och dominerande kraft i organisationer där anställda kunde utföra det mesta av det centrala arbetet som think tanks, NGOs, studieförbund och fackföreningar och att nyckelpositioner på ESF Nordens kansli företrädde detta synsätt kunde bokmässeidealet fortsatt ha en mycket stark roll. Den främsta oppositionen mot bokmässeidealet kom från iden om folkrörelsesamarbete även utanför vänsterns fållor. Konflikten stod därför särskilt tydligt under lång tid mellan Attac och Miljöförbundet Jordens Vänner. Den kom dock till skarpast uttryck under våren när företrädare för bokmässeidealet förde fram anklagelser mot centralt aktiva i ESF Norden för att gå Vänsterpartiets ärenden. Det ledde till en allvarlig kris för mobiliseringen inför ESF när flera vänsterpartister drog sig undan vad de såg som ekonomiskt oansvariga beslut från den falang som företrädde bokmässeidealet. Under ESF stod den främsta konflikten mellan det topptunga bokmässeidealet företrätt av styrelsen och delar av de anställda mot aktivister som skulle utföra det praktiska arbetet. Företrädare för professionalism inom vänstern och deras uppbackare bakom bokmässeidealet kan ses som vinnare på bekostnad av oberoende aktivister. Det ideella tolknätverket Babels gick så långt att de såg sig själva som slavar och utsugna. Den professionellt inriktade vänstern som i hög grad kunde använda sig av anställda för att få Tolknätverket Babels kritiserar arrangörerna på avslutningen inflytande fick möjlighet att utnyttja sig av många frivilliga arbetskrafter med klart annat synsätt på arbetsmodellen och målet för ESF än det bokmässeideal som de professionellt inriktade företrädde. Efteråt har vänsterns professionellt inriktade organisationer ett mycket starkt inflytande av bilden av ESF medan frivilliga aktivister är marginaliserade. Det goda med bokmässeidealet var att det samtidigt gav visst utrymme för mer variation i större bredd inom WSF deklarationens ramar. Forumets mest framgångsrika seminarium med flest besökare var också ett initiativ från den typ av organisation som har som mest nytta av bokmässeidealet, tidskriften Fronesis arrangemang med Michael Hardt. Detta arrangemang drog många besökare till ESF och fick mycket stor uppmärksamhet i massmedia. Folkrörelsernas möjligheter runt hörnet Folkrörelserna fick enligt flera samstämmiga uppgifter ett större genomslag än på tidigare ESF. Inte minst är fackföreningsrörelsen påtagligt nöjd men lika mycket internationella miljö-, bonde-, freds- och urfolksrörelsen. De ser alla att ESF i Malmö blivit en steg framåt för rörelserna i ESF-processen. Även den latinamerikanska solidaritetsrörelsen ser forumet i Malmö som en klar framgång. Miljörörelsen hade framgång med välbesökta seminarier och fick också stort genomslag med Klimatkrocken som ibland tävlade med Reclaim the Streets om uppmärksamheten även i mainstreammedia där den civila olydnaden framstod som del i ett angeläget politiskt budskap. Men särskilt framhävde miljörörelsen de goda möjligheterna till samarbete med andra folkrörelser på ESF, inte minst med bonderörelsen men även facket. Via Campesina stärkte sitt samarbete med folkrörelser i Europa särskilt kring frågan om matsuveränitet, genomförde en aktion tillsammans med Jordens Vänner mot en bensinmack i protest mot biobränslen och menade att om de haft problem att nå ut med sitt budskap har det berott mest på egna brister. Fredsrörelsen har varit begeistrad av att så många olika organisationer med det aktionsinriktade Ofog som pådrivande kraft kom samman under forumet. Urfolksrörelser fick ett genombrott i Malmö med talare både på invigningen och demonstrationen och ett mycket välbesökt seminarium där de flesta deltagarna önskade engagera sig för saken. Välfärdsrörelser med Attac som mest synliga inslag hade också påtagliga framgångar. Men det som synts i massmedia och uppmärksammats

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE?

VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? VEM SKA FÅ BLI SVENSK MEDBORGARE? EN ANALYS AV MEDBORGARSKAPETS BETYDELSE FÖR INTEGRATIONEN Andreas Johansson Heinö MAJ 2011 Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-821-5 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer