150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys"

Transkript

1 räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155 Not M1 Redovisningsprinciper 156 Not M2 Risker 156 Kreditrisker 157 Likviditetsrisker 158 Marknadsrisker 158 Ränterisker 159 Valutarisker 160 Not M3 Kapitaltäckningsanalys 161 Not M4 Geografisk fördelning av intäkter Resultaträkning 161 Not M5 Räntenetto 162 Not M6 Erhållna utdelningar 162 Not M7 Provisionsnetto 162 Not M8 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 162 Not M9 Övriga intäkter 162 Not M10 Personalkostnader 163 Not M11 Övriga allmänna administrationskostnader 164 Not M12 Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar 164 Not M13 Kreditförluster, netto 164 Not M14 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 164 Not M15 Bokslutsdispositioner 164 Not M16 Skatt Balansräkning 165 Not M18 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 165 Not M19 Utlåning till kreditinstitut 165 Not M20 Utlåning till allmänheten 166 Not M21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 166 Not M22 Aktier och andelar 167 Not M23 Aktier och andelar i intresseföretag 168 Not M24 Aktier och andelar i koncernföretag 169 Not M25 Derivat 170 Not M26 Immateriella anläggningstillgångar 170 Not M27 Materiella tillgångar 170 Not M28 Övriga tillgångar 170 Not M29 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 Not M30 Skulder till kreditinstitut 171 Not M31 In- och upplåning från allmänheten 171 Not M32 Emitterade värdepapper 171 Not M33 Övriga skulder 171 Not M34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 171 Not M35 Avsättningar 171 Not M36 Efterställda skulder 172 Not M37 Obeskattade reserver 172 Not M38 Eget kapital 173 Not M39 Verkligt värde för finansiella instrument 175 Not M40 Omklassificering av finansiella tillgångar Totalresultat 165 Not M17 Skatt för varje komponent i övrigt totalresultat Kassaflödesanalys 176 Not M41 Specifikation av justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten Övriga noter 176 Not M42 Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 176 Not M43 Överförda finansiella tillgångar 177 Not M44 Operationell leasing 177 Not M45 Närstående och andra betydande relationer 177 Not M46 Händelser efter 31 december 2012

2 150 räkningar MODERBOLAGET Resultaträkning, moderbolaget mkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto M Erhållna utdelningar M Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto M Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde M Övriga intäkter M Summa intäkter Personalkostnader M Övriga allmänna administrationskostnader M Summa allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar M Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Kreditförluster, netto M Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar M Rörelseresultat Bokslutsdispositioner M Skatt M Årets resultat

3 räkningar MODERBOLAGET 151 Rapport över totalresultat, moderbolaget mkr Not Årets resultat redovisat över resultaträkningen Kassaflödessäkringar Vinster/förluster uppkomna under perioden Omfört till resultaträkningen, räntenetto Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat M Årets övrigt totalresultat, efter skatt Årets totalresultat

4 152 räkningar MODERBOLAGET Balansräkning, moderbolaget mkr Not 1/1/2011 Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m. m. M Utlåning till kreditinstitut M Utlåning till allmänheten M Obligationer och andra räntebärande värdepapper M Aktier och andelar M Aktier och andelar i intresseföretag M Aktier och andelar i koncernföretag M Derivat M Immateriella anläggningstillgångar M Materiella tillgångar M Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar M Övriga tillgångar M Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut M In- och upplåning från allmänheten M Emitterade värdepapper m. m. M Derivat M Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder M Övriga skulder M Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M Avsättningar M Efterställda skulder M Summa skulder Obeskattade reserver M Eget kapital M 38 Aktiekapital Andra fonder Balanserad vinst Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden M 42 Vid ordinarie årsstämma 20 mars 2013 ska balansräkning och resultaträkning fastställas.

5 räkningar MODERBOLAGET 153 Förändringar i eget kapital, moderbolaget mkr Aktiekapital Överkursfond Reservfond Kassaflödessäkring Balanserad vinst Totalt Ingående balans 1 januari Utdelning Nyemission Återföring av momskostnader uppkomna vid nyemissionen Återköp egna aktier Aktierelaterade ersättningar till anställda Årets totalresultat varav redovisat över resultaträkningen varav redovisat över övrigt totalresultat före skatt varav skatt redovisat över övrigt totalresultat Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Utdelning Minskning av aktiekapitalet Fondemission Återföring av momskostnader uppkomna vid nyemissioner 2008 och Aktierelaterade ersättningar till anställda Uppskjuten skatt på aktierelaterade ersättningar till anställda Årets totalresultat varav redovisat över resultaträkningen varav redovisat över övrigt totalresultat före skatt varav skatt redovisat över övrigt totalresultat Utgående balans 31 december I samband med nyemissionerna 2008 och 2009 gjordes en bedömning av hur mycket ej avdragsgill moms Swedbank AB skulle betala på transaktionskostnaderna. Baserat på ny domstolspraxis ändrades delar av denna bedömning under Den ändrade bedömningen resulterade då i en återföring av momskostnader om totalt 35 mkr efter inkomstskatt. Inkomstskattekostnaden för momsbeloppet uppgick till 12 mkr. Efter ny bedömning från skatteverket har ytterligare momskostnader kopplade till nyemissionskostnader reducerats med 88 mkr efter inkomstskatt under Inkomstskattekostnaden för momsbeloppet uppgick till 31 mkr.

6 154 räkningar MODERBOLAGET Kassaflödesanalys, moderbolaget mkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten M Betalda skatter Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av innehav av värdepapper för handel Ökning/minskning av inlåning och upplåning från allmänheten inklusive privatobligationer Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut Ökning/minskning av övriga fordringar Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av/tillskott till dotterföretag eller intresseföretag Avyttring av/återbetalning till dotterföretag eller intresseföretag Förvärv av andra anläggningstillgångar och strategiska finansiella tillgångar Försäljning av andra anläggningstillgångar och strategiska finansiella tillgångar Utdelningar och koncernbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper Återbetalning av räntebärande värdepapper Emission av certifikat m.m Återbetalning av certifikat m.m Lämnad utdelning Nyemission 32 Återköp egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och delas in i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från årets rörelseresultat. Justering görs för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheten. I kassaflödet ingår ränteinbetalningar med mkr (26 782) samt ränteutbetalningar med mkr (16 779). Kapitaliserade räntor är inkluderade. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av förvärv respektive försäljning av strategiska finansiella tillgångar, tillskott till och återbetalning från dotter- och intresseföretag samt andra anläggningstillgångar. Under 2012 förvärvades aktier i dotterföretaget Swedbank First Securities LLC för 4 mkr och i intresseföretaget Rosengård Invest AB för 1 mkr. Tillskott lämnades till dotterföretaget ATM Holding AB med 39 mkr och till Ektornet AB med 7 mkr. Tillskott lämnades även till Rosengård Invest AB med 1 mkr. Under året återbetalade dotterföretagen First Securities AS 284 mkr och FRiR OOO 139 mkr. Aktieinnehavet i intresseföretaget Bankernas Automatbolag AB såldes för 27 mkr. Likvida medel Likvida medel består av kassa och tillgodohavande hos centralbank, vilket motsvarar balansposten Kassa och tillgodohavande hos centralbank. Likvida medel i kassaflödesanalysen definieras i enlighet med IAS 7, och överensstämmer inte med det som koncernen betraktar som likviditet.

7 Noter moderbolaget 155 Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och redovisat värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år. M1 Redovisningsprinciper GRUNDER FÖR REDOVISNINGEN Moderbolaget följer som huvudregel IFRS och de redovisningsprinciper som tillämpas i koncernredovisningen, vilka det redogörs för på sidan Moderbolaget behöver därutöver beakta och upprätta årsredovisning i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 samt rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets årsredovisning är därför upprättad enligt IFRS så lång det är förenligt med ÅRKL, RFR 2 och Finansinspektionens föreskrifter. De mest väsentliga principiella avvikelserna mellan moderbolagets redovisning och koncernens redovisningsprinciper avser redovisning av: valutakomponenten avseende valutasäkringar av investeringar i utländska dotter- och intresseföretag, intresseföretag, goodwill och internt genererade immateriella tillgångar, obeskattade reserver och koncernbidrag samt rörelsesegment. Rubriceringar i räkningar följer ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter, varför de i vissa fall avviker emot rubriceringar i koncernens räkningar. FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har under 2012 inte ändrat någon redovisningsprincip. En ny not presenteras för Överföringar av finansiella tillgångar. VÄSENTLIGA SKILLNADER I MODERBOLAGETS REDOVSNINGSPRINCIPER JÄMFÖRT MED KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet Valutakomponenten på skulder som utgör valutasäkringar avseende nettoinvesteringar i utländska dotter- och intresseföretag värderas i moderbolaget till anskaffningsvärde. Intresseföretag Investeringar i intresseföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Prövning för nedskrivning av andelarnas värde görs när en indikation finns på att värdet minskat. I de fall värdet har minskat sker nedskrivning till koncernmässigt värde. Alla erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Immateriella tillgångar Moderbolaget skriver av goodwill systematiskt utifrån bedömd nyttjandeperiod. Alla utgifter, även utvecklingsutgifter, hänförliga till internt genererade immateriella tillgångar redovisas i resultaträkningen som kostnad. Pensioner Moderbolaget redovisar pensionskostnader enligt tryggandelagen, vilket medför att även förmånsbestämda pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer. Premier till en avgiftsbestämd plan redovisas som kostnad när en anställd har utfört tjänsterna. Obeskattade reserver och koncernbidrag På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i moderbolaget inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med bruttobeloppet i balansräkningen och resultaträkningen. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Rörelsesegment Moderbolaget lämnar inte segmentinformation då den informationen lämnas för koncernen. Geografisk fördelning av intäkter redovisas däremot.

8 156 noter moderbolaget M2 Risker Swedbanks riskhantering beskrivs i not K3. Specifika upplysningar över moderbolagets risker presenteras i följande tabeller. Kreditrisker Osäkra, förfallna och omstrukturerade lån Osäkra lån Redovisat värde före reserveringar Reserveringar Redovisat värde efter reserveringar Andel osäkra lån, netto % 0,23 0,15 Andel osäkra lån, brutto % 0,54 0,40 Redovisat värde för osäkra lån som under perioden återfått status normal Förfallna lån som inte är osäkra Värderingskategori, lånefordringar Kapitalfordran med förfallet belopp, 5 30 dagar dagar mer än 60 dagar Summa Reserveringar Ingående balans Nya reserveringar Ianspråktagande av tidigare gjorda reserveringar Återvinningar av tidigare gjorda reserveringar Portföljreservering för lån som inte är osäkra Valutakursdifferenser Utgående balans Total reserveringsgrad osäkra lån, % (Inklusive portföljreservering i relation till lån som individuellt klassats som osäkra) Reserveringsgrad för individuellt identifierade osäkra lån, % Koncentrationsrisk Antal 4 3 Exponeringar > 20 % av kapitalbasen Exponeringar mellan 10 % och 20 % av kapitalbasen Summa Lån som omstrukturets under perioden och som inte är osäkra eller förfallna Redovisat värde före omstruktureringen 758 Redovisat värde efter omstruktureringen 591 Osäkra lån är sådana för vilka det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren. Ett lån är inte osäkert om det finns säkerheter som med betryggande marginal täcker både kapital, räntor och ersättning för eventuella förseningar. Ovan specificeras reserver som gjorts för osäkra lån samt för övriga delar av utlåningen där förlusthändelser inträffat men där individuella lån ännu inte har identifierats. Exempel på förlusthändelser är uteblivna eller försenade betalningar, det är sannolikt att låntagaren går i konkurs, inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till uteblivna betalningar såsom försämring i tillgångsvärden. Redovisat värde för osäkra lån motsvarar huvudsakligen säkerhetens värde i de fall säkerheter finns. Omstrukturerade lån avser lån där någon förändring gjorts i kontraktsvillkoren till följd av kundens försämrade återbetalningsförmåga. Utnyttjande av 800 % limiten, % Erhållna säkerheter som kan säljas eller pantsättas även då motparten fullgör kontraktsenliga villkor Utlåning i form av återköpsavtal innebär att moderbolaget erhåller värdepapper vilka kan säljas eller pantsättas. Värdepapprens verkliga värde täcker återköpsavtalens redovisade värden. Moderbolaget erhåller även säkerheter i form av värdepapper som kan säljas eller pantsättas för derivat och övriga exponeringar. Verkligt värde för sådana erhållna säkerheter uppgick per årsskiftet till 128 mkr (428). Inga av dessa erhållna säkerheter har sålts eller pantsatts.

9 noter moderbolaget 157 Likviditetsrisker I löptidsöversikten fördelas odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden utifrån återstående löptid till avtalad förfallotidpunkt. För utlåning till allmänheten fördelas lån med amortering utifrån amorteringsplan. Skulder, där återbetalningstidpunkten kan bero på olika optionaliteter, har fördelats utifrån den tidigaste tidpunkten då återbetalningen kan bli aktuell. Skillnad mellan nominellt belopp och redovisat värde, diskonterade kassaflöden, redovisas tillsammans med poster utan avtalad förfallotidpunkt där förväntad realisationstidpunkt inte fastställts i kolumnen Utan löptid/diskonteringseffekt. Odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden Återstående löptid 2012 Betalbar på anfordran < 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 10 år > 10 år Utan löptid/ Diskonteringseffekt Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa Merparten av inlåning från allmänheten är avtalsmässigt betalbar på anfordran. Trots avtalsmässiga villkor är inlåningen i praktiken en långsiktig och stabil finansieringskälla. Odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden Återstående löptid 2011 Betalbar på anfordran < 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 10 år > 10 år Utan löptid/ Diskonteringseffekt Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa Merparten av inlåning från allmänheten är avtalsmässigt betalbar på anfordran. Trots avtalsmässiga villkor är inlåningen i praktiken en långsiktig och stabil finansieringskälla.

10 158 noter moderbolaget Emission av värdepapper Omsättning under året Certifikat Ingående balans Emitterat Återbetalat Marknadsvärdeförändring 3 11 Valutakursförändring Utgående balans Statligt garanterade obligationslån Ingående balans Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Valutakursförändring Utgående balans Omsättning under året Övriga räntebärande obligationslån Ingående balans Emitterat Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Valutakursförändring Utgående balans Strukturerade produkter Ingående balans Emitterat Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Utgående balans Summa emitterade värdepapper Marknadsrisker Ränterisker Värdeförändring om räntan stiger med en procentenhet Inverkan på värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, om marknadsräntorna höjs med en procentenhet < 3 mån 3 6 mån 6 12 mån 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 10 år > 10 år Totalt Svenska kronor Utländsk valuta Summa I ovanstående tabell har delar av inlåning från allmänheten som är betalbar på anfordran åsatts en räntebindning på mellan 2 och 3 år. varav finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Svenska kronor Utländsk valuta Summa < 3 mån 3 6 mån 6 12 mån 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 10 år > 10 år Totalt Svenska kronor Utländsk valuta Summa I ovanstående tabell har delar av inlåning från allmänheten som är betalbar på anfordran åsatts en räntebindning på mellan 2 och 3 år. varav finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Svenska kronor Utländsk valuta Summa

11 noter moderbolaget 159 Valutarisker Valutafördelning 2012 SEK EUR USD GBP LVL LTL RUB UAH Övriga Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ej valutafördelade tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper och efterställda skulder Övriga ej valutafördelade skulder Eget kapital Summa Övriga tillgångar och skulder inklusive positioner i derivat Nettopositioner i valuta Valutafördelning 2011 SEK EUR USD GBP LVL LTL RUB UAH Övriga Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ej valutafördelade tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper och efterställda skulder Övriga ej valutafördelade skulder Eget kapital Summa Övriga tillgångar och skulder inklusive positioner i derivat Nettopositioner i valuta

12 160 noter moderbolaget M3 Kapitaltäckningsanalys Swedbanks legala kapitalkrav är i nuläget baserat på de så kallade övergångsreglerna. Övergångsreglerna innebär att minimikravet inte får understiga 80 procent av kapitalkravet beräknat enligt de äldre så kallade Basel 1-reglerna. Övergångsreglerna har blivit förlängda och något slutligt datum för dess upphörande är ännu inte fastställt. Moderbolaget Kapitaltäckning Eget kapital enligt koncernbalansräkning Föreslagen utdelning Kapitalandel av periodiseringsfond Kassaflödessäkringar Goodwill Uppskjuten skattefordran 49 Immateriella tillgångar Reserveringsnetto för IRK rapporterade kreditexponeringar Avdrag för aktier, primärkapital* 5 5 Totalt kärnprimärkapital Primärkapitaltillskott** varav eviga primärkapitaltillskott som måste konverteras vid en kritisk situation varav eviga primärkapitaltillskott utan incitament till återlösen varav tidsbundna primärkapitaltillskott eller eviga primärkapitaltillskott med incitament till återlösen Totalt primärt kapital Eviga förlagslån Tidsbundna förlagslån Reserveringsnetto för IRK rapporterade kreditexponeringar Avdrag för aktier, supplementärkapital 5 5 Totalt supplementärt kapital Avdrag för investeringar i försäkringsföretag*** Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRK Kapitalkrav för avvecklingsrisk 2 Kapitalkrav för marknadsrisker varav risker i handelslagret utanför VaR-beräkning varav valutarisk utanför VaR-beräkning varav risker där VaR-modeller tillämpas Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav Överskott av kapital Riskvägt belopp kreditrisker Riskvägt belopp avvecklingsrisker 26 Riskvägt belopp marknadsrisker Riskvägt belopp operativ risk Riskvägda tillgångar Kärnprimärkapitalrelation, % 17,0 15,8 Primärkapitalrelation, % 18,9 17,8 Kapitaltäckningsgrad, % 20,3 20,2 Kapitaltäckningskvot 2,54 2,53 * Företag som medför avdrag från primärt kapital är BGC Holding AB. ** Primärkapital består huvudsakligen av eget kapital med justeringar för vissa tillgångar som inte får räknas in samt vissa avdrag. Primärkapitaltillskott är eviga förlagslån som har sådana villkor att de efter godkännande av Finansinspektionen får räknas in. Tillskottets förmånsrätt är efterställld all annan inlåning och upplåning. Räntebetalning är fastställd enligt avtalet men får bara ske om det finns utdelningsbara medel. Tillskottet redovisas i balansräkningen som skuld. Primärkapitaltillskotten inräknas i kapitalbasen enligt övergångsregler i FFFS 2010:10. *** Företag som medför avdrag från kapitalbasen är Sparia Försäkrings AB och Swedbank Försäkring AB. Kapitalkrav för kreditrisker moderbolaget 2012 Exponerat belopp efter kreditriskskydd Genomsnittlig riskvikt, % Kapitalkrav Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Värdepapperiseringar Motpartslösa exponeringar Kreditrisker enligt IRK Kreditrisker enligt schablonmetoden Summa Kapitalkrav för kreditrisker moderbolaget 2011 Exponerat belopp efter kreditriskskydd Genomsnittlig riskvikt, % Kapitalkrav Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Värdepapperiseringar Motpartslösa exponeringar Kreditrisker enligt IRK Kreditrisker enligt schablonmetoden Summa Moderbolaget Kapitalkrav för marknadsrisker Ränterisker varav för specifik risk varav för generell risk Aktiekursrisker varav för specifik risk 1 varav för generell risk Valutakursrisk i handelslagret Råvarurisk 1 1 Summa kapitalkrav för risker i handelslagret* varav stressad VaR Valutakursrisk utanför handelslagret Summa * Kapitalkrav för generell ränterisk, aktiekursrisk och valutakursrisk i handelslagret för generell ränterisk och valutakursrisk i handelslagret beräknas enligt VaR-modell. Moderbolaget Kapitalkrav för operativa risker Handel och finansförvaltning Hushållsbank Storkundsbank Betalning och avveckling Administrationsuppdrag Kapitalförvaltning Summa Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt schablonmetoden.

13 noter moderbolaget 161 M4 Geografisk fördelning av intäkter 2012 Sverige Norge Danmark Finland USA Övrigt Totalt Ränteintäkter Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Sverige Norge Danmark Finland USA Övrigt Totalt Ränteintäkter Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Den geografiska fördelningen har främst skett utifrån var verksamheten bedrivs. M5 Räntenetto Genomsnittlig Genomsnittlig Medelsaldo Ränta årlig ränta, % Medelsaldo Ränta årlig ränta, % Utlåning till kreditinstitut , ,06 Utlåning till allmänheten , ,07 Räntebärande värdepapper , ,11 Summa räntebärande tillgångar , ,92 Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar , ,40 Skulder till kreditinstitut , ,13 Inlåning från allmänheten , ,50 varav insättargarantiavgifter Emitterade värdepapper , ,58 varav provisioner statsgaranterad upplåning Efterställda skulder , ,54 Räntebärande skulder , ,84 Derivat Övriga skulder varav avgift statlig stabiliseringsfond Summa skulder , ,62 Eget kapital Summa skulder och eget kapital , ,53 Summa räntenetto Placeringsmarginal 0,93 0,87 Ränteintäkter osäkra fordringar Ränteintäkter på finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde Räntekostnader på finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

14 162 noter moderbolaget M6 Erhållna utdelningar M8 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag * Summa * varav genom koncernbidrag M7 Provisionsnetto Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner Courtage Övriga värdepappersprovisioner Corporate finance Utlåningsprovisioner Garantiprovisioner Inlåningsprovisioner Sakförsäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner 2 4 Övriga värdepappersprovisioner Utlånings- och garantiprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner Courtage Övriga värdepappersprovisioner Corporate finance Utlåningsprovisioner Garantiprovisioner Inlåningsprovisioner Sakförsäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa M9 Övriga intäkter M10 Personalkostnader Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel och derivat Aktier och relaterade derivat Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa Övrigt Aktier och relaterade derivat Lån Finansiella skulder 6 91 Summa Säkringsredovisning till verkligt värde Säkringsinstrument Säkrad post Summa Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa Försäljning av restfordran gentemot Lehman Brothers Papers i konkurs 716 IT-tjänster Övriga rörelseintäkter Summa Totala personalkostnader Löner och arvoden Ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Socialförsäkringsavgifter Pensionskostnader Utbildningskostnader Övriga personalkostnader Summa varav resultatbaserade personalkostnader varav kostnader för personalomställning

15 noter moderbolaget 163 Rörligt ersättningsprogram 2012, 2011 och 2010 Program 2010 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del 9 5 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 39 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 18 Program 2011 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 71 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 40 Program 2012 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB 106 Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del 33 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 128 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 54 Totalt redovisad kostnad Ersättningar Styrelse, VD och vvd samt övriga ledande befattningshavare Antal personer, st Löner och arvoden Övriga anställda Rörliga ersättningar Löner Totalt Sverige Danmark Norge USA Finland Övriga länder Summa Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vvd, nuvarande och tidigare och motsvarande befattningshavare Årets kostnader avseende pensioner och liknande förmåner Antal personer Lämnade lån, mkr Antal personer Könsfördelning, % Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga anställda Styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare inkl. VD Antal prestationsrätter som ligger till grund för aktierelaterad redovisad kostnad, miljoner st. Utestående vid periodens början 3,7 1,0 Tilldelade 4,0 2,7 Förverkade 0,1 Utestående vid periodens slut 7,6 3,7 Inlösningsbara vid periodens slut Viktat genomsnittligt verkligt värde per prestationsrätt vid värderingstidpunkten, kr Viktat genomsnittligt lösenpris per prestationsrätt, kr 2012 Ersättningar Styrelse, VD och vvd samt övriga ledande befattningshavare Antal personer, st Löner och arvoden Övriga anställda Rörliga ersättningar Löner Totalt Sverige Danmark Norge USA Finland Övriga länder Summa Mer information om ersättning till ledande befattningshavare och rörliga ersättningsprogram framgår i not K13. M11 Övriga allmänna administrationskostnader Hyror, övriga lokalkostnader Datakostnader Tele, porto Konsulter och köpta tjänster Resor Representation Materialkostnader Reklam, PR, marknadsföring Värdetransport, larm Reparation och underhåll Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Summa Ersättning till bolagsstämmovalda revisorer, Deloitte AB Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet 4 5 Skatterådgivning 1 Övriga 4 3 Summa Internrevision 45 47

16 164 noter moderbolaget M12 Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar Inventarier Rörelsefastigheter 1 Immateriella anläggningstillgångar Summa M13 Kreditförluster, netto M14 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Reserveringar för individuellt värderade osäkra lån Reserveringar Återvinningar av tidigare gjorda reserveringar Reserveringar för homogena grupper av osäkra lån, netto 29 9 Summa Portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedömts osäkra Bortskrivningar av osäkra lån Konstaterade kreditförluster Ianspråktagande av tidigare reserveringar Återvinningar Summa Kreditförluster för ansvarsförbindelser och övriga kreditriskexponeringar Kreditförluster, netto Kreditförluster fördelade per värderingskategori Lånefordringar Verkligt värde via resultaträkningen 3 4 Summa Kreditförluster fördelade per låntagarkategori Kreditinstitut Allmänheten Summa Aktier och andelar i dotterföretag Ektornet AB, Stockholm ATM Holdning AB, Stockholm 6 JSC Swedbank, Kiev 118 Swedbank (Luxemburg) S.A., Luxemburg 36 Swedbank First Securities LLC, New York 23 Summa Aktie och andelar i intresseföretag Rosengård Invest AB, Malmö 4 Bankernas Automatbolag AB, Stockholm 13 Summa 17 Lån utgörande nettoinvestering JSC Swedbank, Kiev Summa Summa M15 Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver Överavskrivningar inventarier Periodiseringsfond, avsättning Summa M16 Skatt Skattekostnad Skatt avseende tidigare år 4 28 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa mkr procent mkr procent Utfall , ,0 26,3 % på resultatet före skatt , ,3 Skillnad 305 3, ,3 Skillnaden består av följande poster Skatt tidigare år ,4 Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader 66 0,6 36 0,5 Ej skattepliktiga utdelningar 154 1, ,8 Ej avdragsgill goodwillavskrivning 31 0,3 32 0,4 Skattefria reavinster/ej avdragsgilla förluster och värdeförändringar på aktier och andelar 5 8 0,1 Schablonintäkt periodiseringsfond 8 0,1 4 0,1 Ej avdragsgill nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 285 2,8 40 0,6 Avvikande skattesats i andra länder 41 0, ,4 Omvärdering av uppskjutna skatter till följd av ändrad skattesats i Sverige 32 0,3 Övrigt, netto 5 1 Summa 305 3, , Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Ingående Resultaträkning balans Eget kapital Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Utgående balans Avdragsgilla temporära skillnader Övrigt Summa uppskjutna skattefordringar Skattepliktiga temporära skillnader Kassaflödessäkring Pensioner Övrigt Summa uppskjutna skatteskulder Ingående Resultat balans räkning Övrigt total resultat Eget kapital Uppskjutna skattefordringar Valutakursdifferenser Utgående balans Avdragsgilla temporära skillnader Kassaflödessäkring Pensioner Övrigt Summa

17 noter moderbolaget 165 M17 Skatt för varje komponent i övrigt totalresultat Belopp före Uppskjuten Belopp Belopp före Uppskjuten Belopp skatt skatt efter skatt skatt skatt efter skatt Kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat M18 Belåningsbara statsskuldförbindelser m. m. Redovisat värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska staten Svenska kommuner Utländska stater Övriga utländska emittenter Summa Sammantaget överstiger redovisat värde nominellt belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen. M19 Utlåning till kreditinstitut 1/ Värderingskategori, lånefordringar Svenska banker Svenska kreditinstitut Utländska banker Utländska kreditinstitut 37 Summa Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska banker, återköpsavtal Svenska kreditinstitut Svenska kreditinstitut, återköpsavtal Utländska banker 548 Utländska banker, återköpsavtal Utländska kreditinstitut, återköpsavtal Summa Summa M20 Utlåning till allmänheten 1/ Värderingskategori, lånefordringar Svensk allmänhet Utländsk allmänhet Summa Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svensk allmänhet Svensk allmänhet, återköpsavtal Utländsk allmänhet, återköpsavtal Övrigt Svensk allmänhet Summa Summa Maximal kreditriskexponering för utlåning värderad till verkligt värde motsvarar redovisat värde. Efterställda fordringar 1/1/2011 Koncernföretag Intresseföretag Övriga företag Summa

18 166 noter moderbolaget M21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Emitterade av andra än offentliga organ Redovisat värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska bostadsinstitut Svenska finansiella företag Svenska icke-finansiella företag Utländska finansiella företag Utländska icke-finansiella företag Summa Värderingskategori, investeringar som hålles till förfall * Svenska bostadsinstitut Utländska bostadsinstitut Utländska finansiella företag Summa Summa varav noterat * Verkligt värde på investeringar som hålles till förfall uppgick till mkr (2 377). Sammantaget överstiger redovisat värde nominellt belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen. M22 Aktier och andelar Redovisat värde Anskaffningsvärde 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Handelslager För skyddande av fordran 2 2 Övrigt Kreditinstitut Övriga aktier Summa Värderingskategori, tillgängliga för försäljning Bostadsrätter Övrigt Summa Summa varav onoterat Onoterat innehav har värderats till senaste transaktionspris. Innehav i värderingskategorin tillgängliga för försäljning har värderats till anskaffningsvärde då något annat mer tillförlitligt verkligt värde inte ansetts kunna fastställas.

19 noter moderbolaget 167 M23 Aktier och andelar i intresseföretag Anläggningstillgångar 1/1/2011 Kreditinstitut Övriga intresseföretag Summa Ingående balans Under året tillkommande 2 15 Under året avgående Utgående balans Firmanamn, säte Organisationsnummer Antal Redovisat värde Anskaffningsvärde Kapital andel, % Kreditinstitut EnterCard Holding AB, Stockholm ,00 Färs & Frosta Sparbank AB, Lund ,00 Sparbanken Rekarne AB, Eskilstuna ,00 Swedbank Sjuhärad AB, Borås ,50 Vimmerby Sparbank AB, Vimmerby ,00 Summa Övriga intresseföretag BDB Bankernas Depå AB, Stockholm ,00 BGC Holding AB, Stockholm ,18 Finansiell ID-Teknik BID AB, Stockholm ,30 Rosengård Invest AB, Malmö ,00 Upplysningscentralen, Stockholm ,00 Summa Summa

20 168 noter moderbolaget M24 Aktier och andelar i koncernföretag Anläggningstillgångar 1/1/2011 Svenska kreditinstitut Utländska kreditinstitut Övriga företag Summa Ingående balans Under året tillkommande Under året nedskrivet Under året avgående Utgående balans Firmanamn, säte Organisationsnummer Antal Redovisat värde Anskaffningsvärde Kapital andel, % Svenska kreditinstitut Swedbank Finans AB, Stockholm Swedbank Hypotek AB, Stockholm Ölands Bank AB, Borgholm Summa Utländska kreditinstitut Swedbank AS, Tallinn Swedbank AS, Riga Swedbank AB, Vilnius First Securities AS, Oslo OAO Swedbank, Moskva JSC Swedbank, Kiev Swedbank First Securities LLC, New York Swedbank (Luxembourg) S.A., Luxemburg Summa Övriga bolag ATM Holding AB, Stockholm Bart AB, Stockholm Ektornet AB, Stockholm FR & R Invest AB, Stockholm FRiR RUS OOO, Moskva OOO Leasing, Moskva Sparia Försäkrings AB, Stockholm Swedbank Administration AB, Stockholm Swedbank BABS Holding AB, Stockholm Swedbank Franchise AB, Stockholm Swedbank Försäkring AB, Stockholm Swedbank och Sparbankernas Mobile Solutions AB, Stockholm Swedbank Robur AB, Stockholm Övriga 1 5 Summa Summa Röstandelen i respektive företag motsvaras av kapitalandelen. Samtliga bolag är onoterade.

146 Resultaträkning 147 Rapport över totalresultat 148 Balansräkning 149 Förändringar i eget kapital 150 Kassaflödesanalys

146 Resultaträkning 147 Rapport över totalresultat 148 Balansräkning 149 Förändringar i eget kapital 150 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 145 Rapporter och noter Moderbolaget 146 Resultaträkning 147 Rapport över totalresultat 148 Balansräkning 149 Förändringar i eget kapital 150 Kassaflödesanalys Inledande noter 151

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer