150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys"

Transkript

1 räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155 Not M1 Redovisningsprinciper 156 Not M2 Risker 156 Kreditrisker 157 Likviditetsrisker 158 Marknadsrisker 158 Ränterisker 159 Valutarisker 160 Not M3 Kapitaltäckningsanalys 161 Not M4 Geografisk fördelning av intäkter Resultaträkning 161 Not M5 Räntenetto 162 Not M6 Erhållna utdelningar 162 Not M7 Provisionsnetto 162 Not M8 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 162 Not M9 Övriga intäkter 162 Not M10 Personalkostnader 163 Not M11 Övriga allmänna administrationskostnader 164 Not M12 Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar 164 Not M13 Kreditförluster, netto 164 Not M14 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 164 Not M15 Bokslutsdispositioner 164 Not M16 Skatt Balansräkning 165 Not M18 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 165 Not M19 Utlåning till kreditinstitut 165 Not M20 Utlåning till allmänheten 166 Not M21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 166 Not M22 Aktier och andelar 167 Not M23 Aktier och andelar i intresseföretag 168 Not M24 Aktier och andelar i koncernföretag 169 Not M25 Derivat 170 Not M26 Immateriella anläggningstillgångar 170 Not M27 Materiella tillgångar 170 Not M28 Övriga tillgångar 170 Not M29 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 Not M30 Skulder till kreditinstitut 171 Not M31 In- och upplåning från allmänheten 171 Not M32 Emitterade värdepapper 171 Not M33 Övriga skulder 171 Not M34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 171 Not M35 Avsättningar 171 Not M36 Efterställda skulder 172 Not M37 Obeskattade reserver 172 Not M38 Eget kapital 173 Not M39 Verkligt värde för finansiella instrument 175 Not M40 Omklassificering av finansiella tillgångar Totalresultat 165 Not M17 Skatt för varje komponent i övrigt totalresultat Kassaflödesanalys 176 Not M41 Specifikation av justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten Övriga noter 176 Not M42 Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 176 Not M43 Överförda finansiella tillgångar 177 Not M44 Operationell leasing 177 Not M45 Närstående och andra betydande relationer 177 Not M46 Händelser efter 31 december 2012

2 150 räkningar MODERBOLAGET Resultaträkning, moderbolaget mkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto M Erhållna utdelningar M Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto M Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde M Övriga intäkter M Summa intäkter Personalkostnader M Övriga allmänna administrationskostnader M Summa allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar M Summa kostnader Resultat före kreditförluster och nedskrivningar Kreditförluster, netto M Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar M Rörelseresultat Bokslutsdispositioner M Skatt M Årets resultat

3 räkningar MODERBOLAGET 151 Rapport över totalresultat, moderbolaget mkr Not Årets resultat redovisat över resultaträkningen Kassaflödessäkringar Vinster/förluster uppkomna under perioden Omfört till resultaträkningen, räntenetto Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat M Årets övrigt totalresultat, efter skatt Årets totalresultat

4 152 räkningar MODERBOLAGET Balansräkning, moderbolaget mkr Not 1/1/2011 Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m. m. M Utlåning till kreditinstitut M Utlåning till allmänheten M Obligationer och andra räntebärande värdepapper M Aktier och andelar M Aktier och andelar i intresseföretag M Aktier och andelar i koncernföretag M Derivat M Immateriella anläggningstillgångar M Materiella tillgångar M Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar M Övriga tillgångar M Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut M In- och upplåning från allmänheten M Emitterade värdepapper m. m. M Derivat M Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder M Övriga skulder M Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M Avsättningar M Efterställda skulder M Summa skulder Obeskattade reserver M Eget kapital M 38 Aktiekapital Andra fonder Balanserad vinst Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden M 42 Vid ordinarie årsstämma 20 mars 2013 ska balansräkning och resultaträkning fastställas.

5 räkningar MODERBOLAGET 153 Förändringar i eget kapital, moderbolaget mkr Aktiekapital Överkursfond Reservfond Kassaflödessäkring Balanserad vinst Totalt Ingående balans 1 januari Utdelning Nyemission Återföring av momskostnader uppkomna vid nyemissionen Återköp egna aktier Aktierelaterade ersättningar till anställda Årets totalresultat varav redovisat över resultaträkningen varav redovisat över övrigt totalresultat före skatt varav skatt redovisat över övrigt totalresultat Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Utdelning Minskning av aktiekapitalet Fondemission Återföring av momskostnader uppkomna vid nyemissioner 2008 och Aktierelaterade ersättningar till anställda Uppskjuten skatt på aktierelaterade ersättningar till anställda Årets totalresultat varav redovisat över resultaträkningen varav redovisat över övrigt totalresultat före skatt varav skatt redovisat över övrigt totalresultat Utgående balans 31 december I samband med nyemissionerna 2008 och 2009 gjordes en bedömning av hur mycket ej avdragsgill moms Swedbank AB skulle betala på transaktionskostnaderna. Baserat på ny domstolspraxis ändrades delar av denna bedömning under Den ändrade bedömningen resulterade då i en återföring av momskostnader om totalt 35 mkr efter inkomstskatt. Inkomstskattekostnaden för momsbeloppet uppgick till 12 mkr. Efter ny bedömning från skatteverket har ytterligare momskostnader kopplade till nyemissionskostnader reducerats med 88 mkr efter inkomstskatt under Inkomstskattekostnaden för momsbeloppet uppgick till 31 mkr.

6 154 räkningar MODERBOLAGET Kassaflödesanalys, moderbolaget mkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten M Betalda skatter Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av innehav av värdepapper för handel Ökning/minskning av inlåning och upplåning från allmänheten inklusive privatobligationer Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut Ökning/minskning av övriga fordringar Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av/tillskott till dotterföretag eller intresseföretag Avyttring av/återbetalning till dotterföretag eller intresseföretag Förvärv av andra anläggningstillgångar och strategiska finansiella tillgångar Försäljning av andra anläggningstillgångar och strategiska finansiella tillgångar Utdelningar och koncernbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper Återbetalning av räntebärande värdepapper Emission av certifikat m.m Återbetalning av certifikat m.m Lämnad utdelning Nyemission 32 Återköp egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och delas in i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten utgår från årets rörelseresultat. Justering görs för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom ut- och inlåning från allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheten. I kassaflödet ingår ränteinbetalningar med mkr (26 782) samt ränteutbetalningar med mkr (16 779). Kapitaliserade räntor är inkluderade. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av förvärv respektive försäljning av strategiska finansiella tillgångar, tillskott till och återbetalning från dotter- och intresseföretag samt andra anläggningstillgångar. Under 2012 förvärvades aktier i dotterföretaget Swedbank First Securities LLC för 4 mkr och i intresseföretaget Rosengård Invest AB för 1 mkr. Tillskott lämnades till dotterföretaget ATM Holding AB med 39 mkr och till Ektornet AB med 7 mkr. Tillskott lämnades även till Rosengård Invest AB med 1 mkr. Under året återbetalade dotterföretagen First Securities AS 284 mkr och FRiR OOO 139 mkr. Aktieinnehavet i intresseföretaget Bankernas Automatbolag AB såldes för 27 mkr. Likvida medel Likvida medel består av kassa och tillgodohavande hos centralbank, vilket motsvarar balansposten Kassa och tillgodohavande hos centralbank. Likvida medel i kassaflödesanalysen definieras i enlighet med IAS 7, och överensstämmer inte med det som koncernen betraktar som likviditet.

7 Noter moderbolaget 155 Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och redovisat värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år. M1 Redovisningsprinciper GRUNDER FÖR REDOVISNINGEN Moderbolaget följer som huvudregel IFRS och de redovisningsprinciper som tillämpas i koncernredovisningen, vilka det redogörs för på sidan Moderbolaget behöver därutöver beakta och upprätta årsredovisning i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25 samt rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets årsredovisning är därför upprättad enligt IFRS så lång det är förenligt med ÅRKL, RFR 2 och Finansinspektionens föreskrifter. De mest väsentliga principiella avvikelserna mellan moderbolagets redovisning och koncernens redovisningsprinciper avser redovisning av: valutakomponenten avseende valutasäkringar av investeringar i utländska dotter- och intresseföretag, intresseföretag, goodwill och internt genererade immateriella tillgångar, obeskattade reserver och koncernbidrag samt rörelsesegment. Rubriceringar i räkningar följer ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter, varför de i vissa fall avviker emot rubriceringar i koncernens räkningar. FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har under 2012 inte ändrat någon redovisningsprincip. En ny not presenteras för Överföringar av finansiella tillgångar. VÄSENTLIGA SKILLNADER I MODERBOLAGETS REDOVSNINGSPRINCIPER JÄMFÖRT MED KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet Valutakomponenten på skulder som utgör valutasäkringar avseende nettoinvesteringar i utländska dotter- och intresseföretag värderas i moderbolaget till anskaffningsvärde. Intresseföretag Investeringar i intresseföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Prövning för nedskrivning av andelarnas värde görs när en indikation finns på att värdet minskat. I de fall värdet har minskat sker nedskrivning till koncernmässigt värde. Alla erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Immateriella tillgångar Moderbolaget skriver av goodwill systematiskt utifrån bedömd nyttjandeperiod. Alla utgifter, även utvecklingsutgifter, hänförliga till internt genererade immateriella tillgångar redovisas i resultaträkningen som kostnad. Pensioner Moderbolaget redovisar pensionskostnader enligt tryggandelagen, vilket medför att även förmånsbestämda pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer. Premier till en avgiftsbestämd plan redovisas som kostnad när en anställd har utfört tjänsterna. Obeskattade reserver och koncernbidrag På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i moderbolaget inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med bruttobeloppet i balansräkningen och resultaträkningen. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen inom Erhållna utdelningar. Rörelsesegment Moderbolaget lämnar inte segmentinformation då den informationen lämnas för koncernen. Geografisk fördelning av intäkter redovisas däremot.

8 156 noter moderbolaget M2 Risker Swedbanks riskhantering beskrivs i not K3. Specifika upplysningar över moderbolagets risker presenteras i följande tabeller. Kreditrisker Osäkra, förfallna och omstrukturerade lån Osäkra lån Redovisat värde före reserveringar Reserveringar Redovisat värde efter reserveringar Andel osäkra lån, netto % 0,23 0,15 Andel osäkra lån, brutto % 0,54 0,40 Redovisat värde för osäkra lån som under perioden återfått status normal Förfallna lån som inte är osäkra Värderingskategori, lånefordringar Kapitalfordran med förfallet belopp, 5 30 dagar dagar mer än 60 dagar Summa Reserveringar Ingående balans Nya reserveringar Ianspråktagande av tidigare gjorda reserveringar Återvinningar av tidigare gjorda reserveringar Portföljreservering för lån som inte är osäkra Valutakursdifferenser Utgående balans Total reserveringsgrad osäkra lån, % (Inklusive portföljreservering i relation till lån som individuellt klassats som osäkra) Reserveringsgrad för individuellt identifierade osäkra lån, % Koncentrationsrisk Antal 4 3 Exponeringar > 20 % av kapitalbasen Exponeringar mellan 10 % och 20 % av kapitalbasen Summa Lån som omstrukturets under perioden och som inte är osäkra eller förfallna Redovisat värde före omstruktureringen 758 Redovisat värde efter omstruktureringen 591 Osäkra lån är sådana för vilka det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren. Ett lån är inte osäkert om det finns säkerheter som med betryggande marginal täcker både kapital, räntor och ersättning för eventuella förseningar. Ovan specificeras reserver som gjorts för osäkra lån samt för övriga delar av utlåningen där förlusthändelser inträffat men där individuella lån ännu inte har identifierats. Exempel på förlusthändelser är uteblivna eller försenade betalningar, det är sannolikt att låntagaren går i konkurs, inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till uteblivna betalningar såsom försämring i tillgångsvärden. Redovisat värde för osäkra lån motsvarar huvudsakligen säkerhetens värde i de fall säkerheter finns. Omstrukturerade lån avser lån där någon förändring gjorts i kontraktsvillkoren till följd av kundens försämrade återbetalningsförmåga. Utnyttjande av 800 % limiten, % Erhållna säkerheter som kan säljas eller pantsättas även då motparten fullgör kontraktsenliga villkor Utlåning i form av återköpsavtal innebär att moderbolaget erhåller värdepapper vilka kan säljas eller pantsättas. Värdepapprens verkliga värde täcker återköpsavtalens redovisade värden. Moderbolaget erhåller även säkerheter i form av värdepapper som kan säljas eller pantsättas för derivat och övriga exponeringar. Verkligt värde för sådana erhållna säkerheter uppgick per årsskiftet till 128 mkr (428). Inga av dessa erhållna säkerheter har sålts eller pantsatts.

9 noter moderbolaget 157 Likviditetsrisker I löptidsöversikten fördelas odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden utifrån återstående löptid till avtalad förfallotidpunkt. För utlåning till allmänheten fördelas lån med amortering utifrån amorteringsplan. Skulder, där återbetalningstidpunkten kan bero på olika optionaliteter, har fördelats utifrån den tidigaste tidpunkten då återbetalningen kan bli aktuell. Skillnad mellan nominellt belopp och redovisat värde, diskonterade kassaflöden, redovisas tillsammans med poster utan avtalad förfallotidpunkt där förväntad realisationstidpunkt inte fastställts i kolumnen Utan löptid/diskonteringseffekt. Odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden Återstående löptid 2012 Betalbar på anfordran < 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 10 år > 10 år Utan löptid/ Diskonteringseffekt Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa Merparten av inlåning från allmänheten är avtalsmässigt betalbar på anfordran. Trots avtalsmässiga villkor är inlåningen i praktiken en långsiktig och stabil finansieringskälla. Odiskonterade kontraktsenliga kassaflöden Återstående löptid 2011 Betalbar på anfordran < 3 mån 3 mån 1 år 1 5 år 5 10 år > 10 år Utan löptid/ Diskonteringseffekt Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa Merparten av inlåning från allmänheten är avtalsmässigt betalbar på anfordran. Trots avtalsmässiga villkor är inlåningen i praktiken en långsiktig och stabil finansieringskälla.

10 158 noter moderbolaget Emission av värdepapper Omsättning under året Certifikat Ingående balans Emitterat Återbetalat Marknadsvärdeförändring 3 11 Valutakursförändring Utgående balans Statligt garanterade obligationslån Ingående balans Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Valutakursförändring Utgående balans Omsättning under året Övriga räntebärande obligationslån Ingående balans Emitterat Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Valutakursförändring Utgående balans Strukturerade produkter Ingående balans Emitterat Återköpt Återbetalat Marknadsvärdeförändring Utgående balans Summa emitterade värdepapper Marknadsrisker Ränterisker Värdeförändring om räntan stiger med en procentenhet Inverkan på värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, om marknadsräntorna höjs med en procentenhet < 3 mån 3 6 mån 6 12 mån 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 10 år > 10 år Totalt Svenska kronor Utländsk valuta Summa I ovanstående tabell har delar av inlåning från allmänheten som är betalbar på anfordran åsatts en räntebindning på mellan 2 och 3 år. varav finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Svenska kronor Utländsk valuta Summa < 3 mån 3 6 mån 6 12 mån 1 2 år 2 3 år 3 4 år 4 5 år 5 10 år > 10 år Totalt Svenska kronor Utländsk valuta Summa I ovanstående tabell har delar av inlåning från allmänheten som är betalbar på anfordran åsatts en räntebindning på mellan 2 och 3 år. varav finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Svenska kronor Utländsk valuta Summa

11 noter moderbolaget 159 Valutarisker Valutafördelning 2012 SEK EUR USD GBP LVL LTL RUB UAH Övriga Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ej valutafördelade tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper och efterställda skulder Övriga ej valutafördelade skulder Eget kapital Summa Övriga tillgångar och skulder inklusive positioner i derivat Nettopositioner i valuta Valutafördelning 2011 SEK EUR USD GBP LVL LTL RUB UAH Övriga Totalt Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ej valutafördelade tillgångar Summa Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper och efterställda skulder Övriga ej valutafördelade skulder Eget kapital Summa Övriga tillgångar och skulder inklusive positioner i derivat Nettopositioner i valuta

12 160 noter moderbolaget M3 Kapitaltäckningsanalys Swedbanks legala kapitalkrav är i nuläget baserat på de så kallade övergångsreglerna. Övergångsreglerna innebär att minimikravet inte får understiga 80 procent av kapitalkravet beräknat enligt de äldre så kallade Basel 1-reglerna. Övergångsreglerna har blivit förlängda och något slutligt datum för dess upphörande är ännu inte fastställt. Moderbolaget Kapitaltäckning Eget kapital enligt koncernbalansräkning Föreslagen utdelning Kapitalandel av periodiseringsfond Kassaflödessäkringar Goodwill Uppskjuten skattefordran 49 Immateriella tillgångar Reserveringsnetto för IRK rapporterade kreditexponeringar Avdrag för aktier, primärkapital* 5 5 Totalt kärnprimärkapital Primärkapitaltillskott** varav eviga primärkapitaltillskott som måste konverteras vid en kritisk situation varav eviga primärkapitaltillskott utan incitament till återlösen varav tidsbundna primärkapitaltillskott eller eviga primärkapitaltillskott med incitament till återlösen Totalt primärt kapital Eviga förlagslån Tidsbundna förlagslån Reserveringsnetto för IRK rapporterade kreditexponeringar Avdrag för aktier, supplementärkapital 5 5 Totalt supplementärt kapital Avdrag för investeringar i försäkringsföretag*** Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRK Kapitalkrav för avvecklingsrisk 2 Kapitalkrav för marknadsrisker varav risker i handelslagret utanför VaR-beräkning varav valutarisk utanför VaR-beräkning varav risker där VaR-modeller tillämpas Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav Överskott av kapital Riskvägt belopp kreditrisker Riskvägt belopp avvecklingsrisker 26 Riskvägt belopp marknadsrisker Riskvägt belopp operativ risk Riskvägda tillgångar Kärnprimärkapitalrelation, % 17,0 15,8 Primärkapitalrelation, % 18,9 17,8 Kapitaltäckningsgrad, % 20,3 20,2 Kapitaltäckningskvot 2,54 2,53 * Företag som medför avdrag från primärt kapital är BGC Holding AB. ** Primärkapital består huvudsakligen av eget kapital med justeringar för vissa tillgångar som inte får räknas in samt vissa avdrag. Primärkapitaltillskott är eviga förlagslån som har sådana villkor att de efter godkännande av Finansinspektionen får räknas in. Tillskottets förmånsrätt är efterställld all annan inlåning och upplåning. Räntebetalning är fastställd enligt avtalet men får bara ske om det finns utdelningsbara medel. Tillskottet redovisas i balansräkningen som skuld. Primärkapitaltillskotten inräknas i kapitalbasen enligt övergångsregler i FFFS 2010:10. *** Företag som medför avdrag från kapitalbasen är Sparia Försäkrings AB och Swedbank Försäkring AB. Kapitalkrav för kreditrisker moderbolaget 2012 Exponerat belopp efter kreditriskskydd Genomsnittlig riskvikt, % Kapitalkrav Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Värdepapperiseringar Motpartslösa exponeringar Kreditrisker enligt IRK Kreditrisker enligt schablonmetoden Summa Kapitalkrav för kreditrisker moderbolaget 2011 Exponerat belopp efter kreditriskskydd Genomsnittlig riskvikt, % Kapitalkrav Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Värdepapperiseringar Motpartslösa exponeringar Kreditrisker enligt IRK Kreditrisker enligt schablonmetoden Summa Moderbolaget Kapitalkrav för marknadsrisker Ränterisker varav för specifik risk varav för generell risk Aktiekursrisker varav för specifik risk 1 varav för generell risk Valutakursrisk i handelslagret Råvarurisk 1 1 Summa kapitalkrav för risker i handelslagret* varav stressad VaR Valutakursrisk utanför handelslagret Summa * Kapitalkrav för generell ränterisk, aktiekursrisk och valutakursrisk i handelslagret för generell ränterisk och valutakursrisk i handelslagret beräknas enligt VaR-modell. Moderbolaget Kapitalkrav för operativa risker Handel och finansförvaltning Hushållsbank Storkundsbank Betalning och avveckling Administrationsuppdrag Kapitalförvaltning Summa Kapitalkrav för operativa risker beräknas enligt schablonmetoden.

13 noter moderbolaget 161 M4 Geografisk fördelning av intäkter 2012 Sverige Norge Danmark Finland USA Övrigt Totalt Ränteintäkter Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Sverige Norge Danmark Finland USA Övrigt Totalt Ränteintäkter Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Den geografiska fördelningen har främst skett utifrån var verksamheten bedrivs. M5 Räntenetto Genomsnittlig Genomsnittlig Medelsaldo Ränta årlig ränta, % Medelsaldo Ränta årlig ränta, % Utlåning till kreditinstitut , ,06 Utlåning till allmänheten , ,07 Räntebärande värdepapper , ,11 Summa räntebärande tillgångar , ,92 Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar , ,40 Skulder till kreditinstitut , ,13 Inlåning från allmänheten , ,50 varav insättargarantiavgifter Emitterade värdepapper , ,58 varav provisioner statsgaranterad upplåning Efterställda skulder , ,54 Räntebärande skulder , ,84 Derivat Övriga skulder varav avgift statlig stabiliseringsfond Summa skulder , ,62 Eget kapital Summa skulder och eget kapital , ,53 Summa räntenetto Placeringsmarginal 0,93 0,87 Ränteintäkter osäkra fordringar Ränteintäkter på finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde Räntekostnader på finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

14 162 noter moderbolaget M6 Erhållna utdelningar M8 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag * Summa * varav genom koncernbidrag M7 Provisionsnetto Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner Courtage Övriga värdepappersprovisioner Corporate finance Utlåningsprovisioner Garantiprovisioner Inlåningsprovisioner Sakförsäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner 2 4 Övriga värdepappersprovisioner Utlånings- och garantiprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Kortprovisioner Kundkoncept Kapitalförvaltningsprovisioner Livförsäkringsprovisioner Courtage Övriga värdepappersprovisioner Corporate finance Utlåningsprovisioner Garantiprovisioner Inlåningsprovisioner Sakförsäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa M9 Övriga intäkter M10 Personalkostnader Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel och derivat Aktier och relaterade derivat Räntebärande värdepapper och relaterade derivat Summa Övrigt Aktier och relaterade derivat Lån Finansiella skulder 6 91 Summa Säkringsredovisning till verkligt värde Säkringsinstrument Säkrad post Summa Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa Försäljning av restfordran gentemot Lehman Brothers Papers i konkurs 716 IT-tjänster Övriga rörelseintäkter Summa Totala personalkostnader Löner och arvoden Ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Socialförsäkringsavgifter Pensionskostnader Utbildningskostnader Övriga personalkostnader Summa varav resultatbaserade personalkostnader varav kostnader för personalomställning

15 noter moderbolaget 163 Rörligt ersättningsprogram 2012, 2011 och 2010 Program 2010 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del 9 5 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 39 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 18 Program 2011 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 71 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 40 Program 2012 Redovisad kostnad avseende ersättningar i form av aktier i Swedbank AB 106 Redovisad kostnad för sociala avgifter avseende aktierelaterad del 33 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 128 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 54 Totalt redovisad kostnad Ersättningar Styrelse, VD och vvd samt övriga ledande befattningshavare Antal personer, st Löner och arvoden Övriga anställda Rörliga ersättningar Löner Totalt Sverige Danmark Norge USA Finland Övriga länder Summa Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vvd, nuvarande och tidigare och motsvarande befattningshavare Årets kostnader avseende pensioner och liknande förmåner Antal personer Lämnade lån, mkr Antal personer Könsfördelning, % Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga anställda Styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare inkl. VD Antal prestationsrätter som ligger till grund för aktierelaterad redovisad kostnad, miljoner st. Utestående vid periodens början 3,7 1,0 Tilldelade 4,0 2,7 Förverkade 0,1 Utestående vid periodens slut 7,6 3,7 Inlösningsbara vid periodens slut Viktat genomsnittligt verkligt värde per prestationsrätt vid värderingstidpunkten, kr Viktat genomsnittligt lösenpris per prestationsrätt, kr 2012 Ersättningar Styrelse, VD och vvd samt övriga ledande befattningshavare Antal personer, st Löner och arvoden Övriga anställda Rörliga ersättningar Löner Totalt Sverige Danmark Norge USA Finland Övriga länder Summa Mer information om ersättning till ledande befattningshavare och rörliga ersättningsprogram framgår i not K13. M11 Övriga allmänna administrationskostnader Hyror, övriga lokalkostnader Datakostnader Tele, porto Konsulter och köpta tjänster Resor Representation Materialkostnader Reklam, PR, marknadsföring Värdetransport, larm Reparation och underhåll Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Summa Ersättning till bolagsstämmovalda revisorer, Deloitte AB Revisionsuppdraget Annan revisionsverksamhet 4 5 Skatterådgivning 1 Övriga 4 3 Summa Internrevision 45 47

16 164 noter moderbolaget M12 Avskrivningar av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar Inventarier Rörelsefastigheter 1 Immateriella anläggningstillgångar Summa M13 Kreditförluster, netto M14 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Reserveringar för individuellt värderade osäkra lån Reserveringar Återvinningar av tidigare gjorda reserveringar Reserveringar för homogena grupper av osäkra lån, netto 29 9 Summa Portföljreserveringar för lån som individuellt inte bedömts osäkra Bortskrivningar av osäkra lån Konstaterade kreditförluster Ianspråktagande av tidigare reserveringar Återvinningar Summa Kreditförluster för ansvarsförbindelser och övriga kreditriskexponeringar Kreditförluster, netto Kreditförluster fördelade per värderingskategori Lånefordringar Verkligt värde via resultaträkningen 3 4 Summa Kreditförluster fördelade per låntagarkategori Kreditinstitut Allmänheten Summa Aktier och andelar i dotterföretag Ektornet AB, Stockholm ATM Holdning AB, Stockholm 6 JSC Swedbank, Kiev 118 Swedbank (Luxemburg) S.A., Luxemburg 36 Swedbank First Securities LLC, New York 23 Summa Aktie och andelar i intresseföretag Rosengård Invest AB, Malmö 4 Bankernas Automatbolag AB, Stockholm 13 Summa 17 Lån utgörande nettoinvestering JSC Swedbank, Kiev Summa Summa M15 Bokslutsdispositioner Obeskattade reserver Överavskrivningar inventarier Periodiseringsfond, avsättning Summa M16 Skatt Skattekostnad Skatt avseende tidigare år 4 28 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa mkr procent mkr procent Utfall , ,0 26,3 % på resultatet före skatt , ,3 Skillnad 305 3, ,3 Skillnaden består av följande poster Skatt tidigare år ,4 Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader 66 0,6 36 0,5 Ej skattepliktiga utdelningar 154 1, ,8 Ej avdragsgill goodwillavskrivning 31 0,3 32 0,4 Skattefria reavinster/ej avdragsgilla förluster och värdeförändringar på aktier och andelar 5 8 0,1 Schablonintäkt periodiseringsfond 8 0,1 4 0,1 Ej avdragsgill nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 285 2,8 40 0,6 Avvikande skattesats i andra länder 41 0, ,4 Omvärdering av uppskjutna skatter till följd av ändrad skattesats i Sverige 32 0,3 Övrigt, netto 5 1 Summa 305 3, , Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Ingående Resultaträkning balans Eget kapital Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Utgående balans Avdragsgilla temporära skillnader Övrigt Summa uppskjutna skattefordringar Skattepliktiga temporära skillnader Kassaflödessäkring Pensioner Övrigt Summa uppskjutna skatteskulder Ingående Resultat balans räkning Övrigt total resultat Eget kapital Uppskjutna skattefordringar Valutakursdifferenser Utgående balans Avdragsgilla temporära skillnader Kassaflödessäkring Pensioner Övrigt Summa

17 noter moderbolaget 165 M17 Skatt för varje komponent i övrigt totalresultat Belopp före Uppskjuten Belopp Belopp före Uppskjuten Belopp skatt skatt efter skatt skatt skatt efter skatt Kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat M18 Belåningsbara statsskuldförbindelser m. m. Redovisat värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska staten Svenska kommuner Utländska stater Övriga utländska emittenter Summa Sammantaget överstiger redovisat värde nominellt belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen. M19 Utlåning till kreditinstitut 1/ Värderingskategori, lånefordringar Svenska banker Svenska kreditinstitut Utländska banker Utländska kreditinstitut 37 Summa Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska banker, återköpsavtal Svenska kreditinstitut Svenska kreditinstitut, återköpsavtal Utländska banker 548 Utländska banker, återköpsavtal Utländska kreditinstitut, återköpsavtal Summa Summa M20 Utlåning till allmänheten 1/ Värderingskategori, lånefordringar Svensk allmänhet Utländsk allmänhet Summa Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svensk allmänhet Svensk allmänhet, återköpsavtal Utländsk allmänhet, återköpsavtal Övrigt Svensk allmänhet Summa Summa Maximal kreditriskexponering för utlåning värderad till verkligt värde motsvarar redovisat värde. Efterställda fordringar 1/1/2011 Koncernföretag Intresseföretag Övriga företag Summa

18 166 noter moderbolaget M21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Emitterade av andra än offentliga organ Redovisat värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Svenska bostadsinstitut Svenska finansiella företag Svenska icke-finansiella företag Utländska finansiella företag Utländska icke-finansiella företag Summa Värderingskategori, investeringar som hålles till förfall * Svenska bostadsinstitut Utländska bostadsinstitut Utländska finansiella företag Summa Summa varav noterat * Verkligt värde på investeringar som hålles till förfall uppgick till mkr (2 377). Sammantaget överstiger redovisat värde nominellt belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen. M22 Aktier och andelar Redovisat värde Anskaffningsvärde 1/1/2011 1/1/2011 Värderingskategori, verkligt värde via resultaträkningen Handel Handelslager För skyddande av fordran 2 2 Övrigt Kreditinstitut Övriga aktier Summa Värderingskategori, tillgängliga för försäljning Bostadsrätter Övrigt Summa Summa varav onoterat Onoterat innehav har värderats till senaste transaktionspris. Innehav i värderingskategorin tillgängliga för försäljning har värderats till anskaffningsvärde då något annat mer tillförlitligt verkligt värde inte ansetts kunna fastställas.

19 noter moderbolaget 167 M23 Aktier och andelar i intresseföretag Anläggningstillgångar 1/1/2011 Kreditinstitut Övriga intresseföretag Summa Ingående balans Under året tillkommande 2 15 Under året avgående Utgående balans Firmanamn, säte Organisationsnummer Antal Redovisat värde Anskaffningsvärde Kapital andel, % Kreditinstitut EnterCard Holding AB, Stockholm ,00 Färs & Frosta Sparbank AB, Lund ,00 Sparbanken Rekarne AB, Eskilstuna ,00 Swedbank Sjuhärad AB, Borås ,50 Vimmerby Sparbank AB, Vimmerby ,00 Summa Övriga intresseföretag BDB Bankernas Depå AB, Stockholm ,00 BGC Holding AB, Stockholm ,18 Finansiell ID-Teknik BID AB, Stockholm ,30 Rosengård Invest AB, Malmö ,00 Upplysningscentralen, Stockholm ,00 Summa Summa

20 168 noter moderbolaget M24 Aktier och andelar i koncernföretag Anläggningstillgångar 1/1/2011 Svenska kreditinstitut Utländska kreditinstitut Övriga företag Summa Ingående balans Under året tillkommande Under året nedskrivet Under året avgående Utgående balans Firmanamn, säte Organisationsnummer Antal Redovisat värde Anskaffningsvärde Kapital andel, % Svenska kreditinstitut Swedbank Finans AB, Stockholm Swedbank Hypotek AB, Stockholm Ölands Bank AB, Borgholm Summa Utländska kreditinstitut Swedbank AS, Tallinn Swedbank AS, Riga Swedbank AB, Vilnius First Securities AS, Oslo OAO Swedbank, Moskva JSC Swedbank, Kiev Swedbank First Securities LLC, New York Swedbank (Luxembourg) S.A., Luxemburg Summa Övriga bolag ATM Holding AB, Stockholm Bart AB, Stockholm Ektornet AB, Stockholm FR & R Invest AB, Stockholm FRiR RUS OOO, Moskva OOO Leasing, Moskva Sparia Försäkrings AB, Stockholm Swedbank Administration AB, Stockholm Swedbank BABS Holding AB, Stockholm Swedbank Franchise AB, Stockholm Swedbank Försäkring AB, Stockholm Swedbank och Sparbankernas Mobile Solutions AB, Stockholm Swedbank Robur AB, Stockholm Övriga 1 5 Summa Summa Röstandelen i respektive företag motsvaras av kapitalandelen. Samtliga bolag är onoterade.

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer