KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson"

Transkript

1 KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

2 Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till baseras på överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Framtidsutbildning AB. Undertecknad har vid möte med styrgruppen presenterat förslag till genomförande, se bilaga 1. Utvärderingsuppdraget omfattar KTU projektet i sin helhet. Under den inledande fasen av utvärderingsarbetet har fokus dock i huvudsak legat på att följa delprogram 2, ägar- /generationsväxling i små och medelstora företag. Föreliggande rapport utgör en lägesbeskrivning baserad på redovisning av genomförd utvärdering under perioden januari mars Arbetet har kunnat utföras i enlighet med gjord planering. Följande informationskällor utgör grund för redovisning och reflektioner. Kommunförbundets beskrivning av delprogrammet. Överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne beträffande genomförande av programmet. Företagarnas genomförandeplanering (skriftlig plan och närvaro vid uppföljningsmöten). Närvaro vid informations-/rådgivningsträff i Helsingborg. Intervjuer av projektledaren. Intervjuer av samverkanspartners. Utfrågning av ett urval mötesdeltagare med hjälp av enkät. Intervjuer av företagare som genomfört ägar-/generationsskifte. Genomgång av rapporter samt information tillgänglig på Internet rörande ägar- /generationsskifte, se bilaga 2. Utifrån insamlad information relateras planerade och genomförda insatser till överenskommelsen mellan Kommunförbundet och Företagarna samt hur genomförda informationsoch rådgivningsinsatser har fungerat. För att kunna förstå ägar-/generationsskiftesfrågorna har undertecknad inhämtat grundkunskaper genom att ta del av aktuella rapporter i frågan och genom informationssökning på Internet. En scanning av vilka aktiviteter som genomförts i andra delar av Sverige med anledning av ägar-/generationsskiftesfrågan har också företagits. De hittills företagna uppföljnings- och utvärderingsinsatserna ger inte underlag för en djupare analys men ger ändå en god bild av hur hittills genomförda insatser utfallit. Delprogrammets intentioner och Företagarnas uppdrag Intentionerna med delprogrammet ägar-/generationsväxling framgår av beskrivning i ansökan till ESF Rådet samt av skriftlig överenskommelse kring genomförande av uppdraget mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne. Uppdraget består av följande delar: 1. Informera företagare om ägar-/generationsskiftesfrågor. 2. Informera anställda/arbetslösa som är villiga att ta över. 3. Undersöka behovet av stöd och särskilda insatser kring överlämnande frågorna hos överlämnande företagare samt att ta fram förslag till stödprogram om sådana behov finns. 2

3 4. Ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare samt genomföra en testomgång för en generell satsning på genomförande av ett sådant kompetensutvecklingsprogram. Utifrån överenskommelsen har Företagarna gjort en projektplan, se bilaga 3, som omfattar de inledande informationsaktiviteterna. I denna plan beskrivs målet med projektet på följande sätt: Projektets mål är att minska effekterna av de stora pensionsavgångarna framöver i det skånska näringslivet och därmed bidra till den ekonomiska tillväxten. Att inspirera nya grupper till företagande och ge kunskap kring nyföretagande och att ta över befintliga företag. Två målgrupper definieras enligt följande: Företagare som står inför ett ägarskifte. Nyföretagare segment enlig nedan. - svenskar med invandrarbakgrund - kvinnor - anställda - generationsskifte - arbetslösa akademiker - inflyttning till Skåne I projektplanen beskrivs vidare det planerade upplägget av informations- och rådgivningsträffar på tio orter i Skåne samt anges vilka samverkanspartners som behöver medverka. Det finns också ett avsnitt kring planeringen av marknadsföringen. Genomförda aktiviteter och synpunkter på dessa Projektansvarig/projektledning Företagarna förde nationellt upp frågan om ägar-/generationsskiften på agendan med rapporten Vem vill ta över? De företagsamma 40-talisterna går snart i pension 1. Rapporten har i mars 2005 publicerats i en uppdaterad version. I rapporten konstateras bl.a. att: Var fjärde företagare i Sverige är född på 40-talet. 40-talisternas pensionsavgångar kommer att leda till cirka ägarskiften företag riskerar att försvinna. I hälften av dessa fall planerar företagaren för nedläggning i samband med pensionering och en lika stor andel skiften kommer sannolikt att misslyckas. Drygt var tredje företagare vet inte hur de skulle kunna hitta en köpare av företaget vid en eventuell försäljning. 1 Sofia Linder, Företagarna, juli

4 Den nationella rapporten har kompletterats med länsvisa beskrivningar. Rapporten Vem vill ta över i Skåne? genomfördes år 2004 av Företagarna i Skåne tillsammans med Länsarbetsnämnden i Skåne på uppdrag av det Regionala Kompetensrådet. I Skåne är nära tre av tio företagare födda på 40-talet företagare står inför någon form av ägarskifte företag riskerar att försvinna i denna process. Rapporterna innehöll en rad förslag på hur ägarskiften skulle kunna underlättas, alltifrån förändring av lagstiftning till behov av att föra ut information om problematiken i samband med ägarskiften samt att skapa mötesplatser för köpare och säljare. De aktiviteter som nu genomförts i KTU projektet ligger i linje med de diskussioner som initierades genom de nämnda rapporterna. Marknadsföring av de informations- och rådgivningsträffar som nu genomförts av Företagarna har skett genom DR utskick, websida, annonsering och nätverkskontakter. Aktiviteter genomfördes slutligen på sju orter; Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Uppskattningsvis har cirka 400 personer deltagit i träffarna. Planerade träffar i Tomelilla, Landskrona och Hörby ställdes in då bedömning gjordes att företagarna i dessa områden skulle ha möjlighet att delta på andra närliggande orter. De projektansvariga inklusive projektledaren anser att det upplägg av mötena som man haft har fungerat bra. Det har i stort bestått av följande delar: Inledning Seminarier Tidsbokad rådgivning Övrig rådgivning Matchmaking Mingel Under inledningen har företrädare för Företagarna beskrivit bakgrund och problematik. Dessutom har någon företagare med erfarenhet av ägar-/generationsväxling medverkat. Seminarier har genomförts av Lindebergs Grant Thornton, Svensk Företagsförmedling och Skatteverket. Olika seminarier har vänt sig till köpare respektive säljare. Förutom ovan nämnda aktörer har också följande organisationer medverkat med rådgivning på olika sätt (i vissa fall möjligt med tidsbokad rådgivning): Affärsskolan ALMI Kommunerna på de berörda orterna Kompetenta småföretag Kunskapsbron Lokala banker Nyföretagarcentra Kommunernas näringslivskontor har stått för lokaler och andra praktiska arrangemang på respektive ort. 4

5 För att uppmuntra till kontakter mellan köpare och säljare fick deltagarna vid registreringen välja en färgplupp gul för säljare, röd för köpare och vit för neutral. Besökarna uppmanades också lägga sina visitkort i olika skålar för säljare respektive köpare. Alla kategorier har varit representerade men de neutrala har övervägt. Efter mötesserien har ett arbete påbörjats med att arrangera en matchmaking mellan köpare och säljare. I övrigt hänvisas beträffande projektägarens och projektledningens synpunkter till deras egen rapportering av genomfört uppdrag direkt till Kommunförbundet. Samverkansparter Representanter för de samverkansparter som deltagit i genomförandet av Företagarnas informations- och rådgivningsinsatser på de sju ovan nämnda orterna har intervjuats på telefon. Vilka personer som intervjuats samt vilka frågor som ställts redovisas i bilaga 4. De mest frekventa åsikterna som framkommit är i korthet följande. Samverkansparterna tycker att anordnade möten haft ett bra innehåll och en vettig struktur. Konceptet med mötesplats, rådgivning och seminarier har fungerat utmärkt. De praktiska arrangemangen har varit utan anmärkning. Mötena har präglats av en positiv stämning. Antalet besökare har varierat. Flest besökare har det varit i Malmö, Helsingborg och Lund. Åsikterna om nivån på volymen skiftar. De flesta intervjuade anser att antalet deltagare har legat på en förväntad nivå medan några menar att det borde kommit betydligt fler deltagare med tanke på problematikens dignitet. Olika näringslivsstruktur kan ha påverkat hur många som kommit till respektive ort. De som erbjudit tidsbokad rådgivning uppger sig ha haft fullt upp med bokade tider. Marknadsföringen av evenemangen anses ha varit mycket bra. Flera för fram att det genomförda informationsprogrammet är en bra start på något som man måste arbeta med under en lång rad av år. Det behövs återkommande informations- och mötesarrangemang. Andra åsikter som kommit fram i intervjuerna är: Det hade varit bättre med möten på kvällstid. Folk har svårt att komma ifrån på dagtid. Det finns många små företagare som man inte når med den här typen av arrangemang. Därför måste informationsmötena kompletteras med uppsökande verksamhet. Kanske ett eget litet projekt? Det är viktigt att koppla ihop arbetslösa med företagare som inte har en naturlig efterträdare. Det behövs mer aktivitet även på detta område. Det är bra att det finns en web plats för generationsskiftesfrågorna men den kan utvecklas mer. Flera aktörer förbereder olika aktiviteter eller diskussioner kring frågan; Nutek, ALMI, SÖSK. 5

6 Mötesdeltagare Ett urval mötesdeltagare, sammanlagt 62 personer, har tillsänts en enkät som kunnat besvaras antingen på papper eller på Internet. Frågeformuläret redovisas som bilaga 5. Sammanlagt har 21 personer besvarat enkäten. Svaren redovisas nedan. 1 I vilken stad var du deltagare i Företagarnas mötesplats? Ystad 6 21,4 Trelleborg 0 0,0 Malmö 8 28,6 Lund 5 17,9 Helsingborg 2 7,1 Kristianstad 1 3,6 Hässleholm 6 21,4 Ej svar 0 0,0 2 Hur uppmärksammades du på att arrangemanget skulle äga rum? Annons i dagspressen 5 17,9 Information/Inbjudan direkt från Företagarna 17 60,7 Information/inbjudan från annan organisation 1 3,6 Information från kollega/bekant 3 10,7 På annat sätt 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Även fått inbjudan direkt från Företagarna Internet 3 Vilka av följande programpunkter/erbjudanden tog du del av? Inledning Företagarna 23 82,1 Seminarium - Lindebergs Grant Thornton 15 53,6 Seminarium - Svensk Företagsförmedling 20 71,4 Seminarium Skatteverket 15 53,6 Rådgivning 4 14,3 Tidsbokad rådgivning 2 7,1 Annat 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Flervalsfråga (Andel beräknad per kategori) 6

7 Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarium skatteverket dålig information om vad seminariet gick ut på. Skatteverkets rådgivning var tyvärr felriktad, men diskussionen blev bra trots det. 4 Fick du den information du sökte? Ja 17 60,7 Nej 7 25,0 Ej svar 4 14,3 Delvis Ja av Svensk Företagsförmedling - Nej av Skatteverket Sökte ej speciell information utan allmän kompetenshöjning Uppkom inte mycket nytt men stärkte den information jag fått tidigare. Nja Ganska basic-information Hittade ingen säljare av lämplig verksamhet Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 5 Knöt du några nya kontakter på mötesplatsen som berör ägarskiftesfrågan? Nej 20 71,4 Ja, med eventuell köpare 0 0,0 Ja, med eventuell säljare 1 3,6 Ja, med rådgivare/annan resursperson som 1 3,6 kan hjälpa mig att sälja mitt företag Ja, med rådgivare/annan resursperson som 0 0,0 kan hjälpa mig att köpa ett företag Ja, med annan 5 17,9 Ej svar 1 3,6 Medtog planerad köpare Köparna var nog inte informerade om mötet Nja Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7

8 6 Har du sedan mötet gått vidare i köp-/säljprocessen? Ja 6 21,4 Nej 22 78,6 Ej svar 0 0,0 Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7 Tycker du att arrangemanget hade ett bra innehåll? I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 21 75,0 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. För grundläggande 8 Tycker du att arrangemanget var väl organiserat? I mycket hög utsträckning 1 3,6 I hög utsträckning 20 71,4 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarier gick parallellt och det var svårt att välja. Skulle besökt ett seminarium till men passade ej tidsmässigt (väntetid). Med undantag av att säljare och köpare inte med lätthet kunde hitta varandra Man höll inte programtiderna vilket gjorde att man kom för sent till vissa programpunkter. 8

9 9 Tycker du att dina kunskaper om ägarskiftesfrågor har ökat genom att du deltog i mötet? I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 10 35,7 I liten utsträckning 14 50,0 I mycket liten utsträckning 3 10,7 Ej svar 1 3,6 Var redan bra påläst. Har kryssat i både i hög utsträckning och i liten utsträckning. Värdering av företag var mest intressant för oss. 10 Vad gör du idag? Driver ett eget företag 22 75,9 Anställd 6 20,7 Arbetssökande 0 0,0 Annat 0 0,0 Ej svar 1 3,6 11 Vad tycker du behöver göras mer i ägarskiftesfrågan? Generellt eller specifikt i mitt fall? Mer information om överförande till barn olika alternativ. Även mer info om skattemässig värdering vid försäljning. Man borde samla köpare och säljare. Informationen hade nog varit bristfällig på den punkten. Kom på en utmärkt affärsidé när jag svarade på denna fråga. Därför avstår jag från att svara. Tyckte att föredragshållare 1+2 var väldigt bra med bra innehåll. Svensk Företagsförmedling urusel. Sista tjejen från Skatteverket var bra men innehållet passade ej (starta eget) Det händer redan omändringar angående arv och gåvor. Register för köpare och säljare så att de/vi kan finna varandra. Bankerna bör engagera sig mer och på ett tidigare stadium. Tryggheten att vara anställd jämfört med egen företagare är ljusår. Samhället bör öka upp skyddsnätet för företag. Minskar skyddsnätet att vara anställd, kan det bli intressantare att välja att bli företagare. Informera om vilka företag som kan vara aktuella för försäljning. 9

10 Vad gör andra? Regeringen har gett Nutek i uppdrag att utforma och genomföra ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. En rad aktiviteter önskas genomförda. Grundläggande information/seminarier Fördjupande seminarier Utbildning av både köpare och säljare Metodutveckling/Pilotprojekt Mötesplats/Marknadsplats Analys av regelverk som påverkar ägarskiften I rapporten Vem vill ta över? föreslås följande åtgärder för att förhindra massutslagning av företag. God planering och framförhållning från företagarna själva. Politiska reformer som underlättar överlåtelse och nystart av företag. Företagarna och andra näringslivsorganisationer informerar om vikten av att planera ägarskiften i god tid samt påverkar beslutsfattare om att det måste skapas bättre förutsättningar för överlåtelse och nystart av företag. Vid sökning på Internet får man snabbt en bild av att det för närvarande genomförs en hel del aktiviteter som rör ägar-/generationsskifte. Över hela landet uppmärksammas frågan i informationsmöten, seminarier och utbildningar. Mest frekvent är informationsmöten av samma typ som Företagarna nu genomfört i Skåne. Nutek har genomfört ett större seminarium där generationsskiftesfrågan satts in i ett större perspektiv. Vad har vi egentligen för attityder till entreprenörskap och företagande? Vem vill bli företagare? Att starta företag en fråga om regler, attityder eller pengar? Generationsskifte vad händer med företaget? I Kronobergs län genomför Svenskt Näringsliv, Företagarna, Länsarbetsnämnden och utbildningsföretaget Drivkraft en företagarskola med fokus på de problemställningar och möjligheter som finns vid generations- och ägarskiften i företag. Områden som behandlas i kursen är: - entreprenörskap - information & kommunikation - företagsekonomi - marknadsföring & försäljning - finansiering - affärsjuridik - kvalitet, miljö & jämställdhet - internationalisering - IT som verktyg - projekt & projektledning - organisation & ledarskap - affärsutveckling ur ett lokalt och globalt perspektiv 10

11 Utvärderarens reflektioner De aktiviteter som genomförts i delprogram 2, ägar-/generationsväxling, under det första kvartalet 2005 avser i huvudsak punkterna 1 2 i överenskommelsen med Kommunförbundet (se sidan 2). Beträffande punkt 3 undersöks för närvarande behovet av en matchmaking funktion mellan säljare och köpare. Fokus har hittills legat på den stora informationsinsats som gjorts med möten på sju orter i Skåne kring ägar-/generationsskiftesfrågan. Tanken är, såvitt undertecknad förstår, att denna breda insats ska följas av mer riktade/specifika insatser under resten av året. I Företagarnas rapport till Kommunförbundet, som presenteras i samband med styrgruppens möte , föreslås en testomgång av ett kompetensutvecklingsprogram för köpare samt utveckling av webplatsen och medverkan i ett samverkansprogram med fyra skånska kommuner samt ALMI. Av föreliggande redovisning har framgått att de aktörer som berörts av genomförda informations-/rådgivningsinsatser i hög grad är nöjda med hur dessa utfallit. Projektägaren har genomfört planerade insatser på sju av tio orter med en struktur och innehåll som i hög grad förefaller ha motsvarat ställda förväntningar. Undertecknad har framförallt tillfrågat två aktörsgrupper om deras synpunkter, dels de samverkansparter som tillsammans med Företagarna genomfört informationsmötena och dels de som besökt mötena. Samverkansparterna är genomgående nöjda med arrangemangen medan mötesdeltagarnas åsikter skiljer sig åt på vissa punkter även om huvudintrycket är att de flesta är nöjda med mötenas innehåll och utformning. Mötesaktiviteterna har uppenbarligen haft en kunskapsgenererande effekt då 36 % av de mötesdeltagare som besvarat utsänd enkät 2 anser att deras kunskaper om ägarskiftesfrågan har ökat genom att de deltagit i de seminarier som ingick i mötesprogrammet eller fått rådgivning. Nära två tredjedelar uppger att de fått den information de sökte genom att delta. De flesta enkätrespondenterna tyckte att det möte de deltagit i hade ett bra innehåll och var väl arrangerat, dock inte alla. Flera uttrycker irritation över att seminarier varit lagda så att man inte kunde ta del av alla som man ville vara med på. En annan negativ synpunkt, som uttrycks av ett fåtal, är att informationen varit för grund. De flesta har dock motsatt åsikt och ger de som hållit i seminarierna beröm för både innehåll och genomförande. De som besökt en mötesplats har i stor utsträckning tagit del av flertalet erbjudna seminarieaktiviteter. En femtedel av enkätrespondenterna har utnyttjat de rådgivningsmöjligheter som erbjöds. En enkätrespondent uppger sig ha knutit en kontakt kopplad till ägarskifte. Att det funnits både köpare och säljare representerade på mötena framgår av att sex respondenter uppger sig vara inne i en sälj-/köp process. Tre fjärdedelar av de som besvarat enkäten är företagare och har i stor utsträckning uppmärksammats på mötena direkt genom Företagarna eller genom kollegor. En femtedel har fått vetskap om informationsmötet genom annons i dagspress. Några av de som besvarat enkäten är anställda medan ingen är arbetssökande. Visserligen har tillgången på adressuppgifter på de som besökt mötena styrt urvalet av respondenter men av genomförda intervjuer med projektledningen och samverkansparterna kan man dra slutsatsen att målgrupp 2, dvs. potentiella nyföretagare, framförallt arbetslösa varit allt för svagt representerade på mötena av 62 kontaktade deltagare har besvarat enkäten. Då det sammanlagt har varit cirka 400 besökare på de sju orter där möten genomförts utgör de som svarat 7 % av mötesdeltagarna. 11

12 I intervjuerna med samverkansparterna förs flera utvecklingsförslag fram som bör diskuteras. Bör genomförda informations-/rådgivningsmöten kompletteras med uppsökande verksamhet? Behöver ytterligare ansträngningar göras för att nå målgruppen arbetssökande? Kan web platsen utvecklas och i så fall hur? Vad kan mer göras för att underlätta för köpare och säljare att hitta varandra? Inför den fortsatta utvecklingen av programmet är också följande frågor av intresse. Hur få fler att se företagande som en möjlighet? Vilket stöd behöver överlämnande företagare? Hur kan ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare se ut? Enligt uppdrag Helsingborg Bo Eriksson 12

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser.

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. . Generationsskiften Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. I maj 3 genomfördes ett omfattande generationsskiftesseminarium med ca -talet deltagande.

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas*

Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas* skiftet Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas* Om entreprenörskap i omlopp. En skrift för dig som vill påverka antalet lyckade ägarskiften i företag. Visioner, praktiska erfarenheter en virtuell

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Ägarskiften i små företag, förstudie

Ägarskiften i små företag, förstudie Ägarskiften i små företag, förstudie Sten Wedin och Lars Findahl Gävle juli 2007 Ägarskiften i små företag, förstudie Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 2 Inledning 3 Syfte och mål 3 Organisation

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum

Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum Rapport och utvärdering Nyföretagarveckan 2012 med NyföretagarCentrum www.uppfinnare.se Bakgrund NyföretagarCentrum och inleder under 2012 ett samarbete för att stärka varandras verksamheter. Under året

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer