KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson"

Transkript

1 KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

2 Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till baseras på överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Framtidsutbildning AB. Undertecknad har vid möte med styrgruppen presenterat förslag till genomförande, se bilaga 1. Utvärderingsuppdraget omfattar KTU projektet i sin helhet. Under den inledande fasen av utvärderingsarbetet har fokus dock i huvudsak legat på att följa delprogram 2, ägar- /generationsväxling i små och medelstora företag. Föreliggande rapport utgör en lägesbeskrivning baserad på redovisning av genomförd utvärdering under perioden januari mars Arbetet har kunnat utföras i enlighet med gjord planering. Följande informationskällor utgör grund för redovisning och reflektioner. Kommunförbundets beskrivning av delprogrammet. Överenskommelse mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne beträffande genomförande av programmet. Företagarnas genomförandeplanering (skriftlig plan och närvaro vid uppföljningsmöten). Närvaro vid informations-/rådgivningsträff i Helsingborg. Intervjuer av projektledaren. Intervjuer av samverkanspartners. Utfrågning av ett urval mötesdeltagare med hjälp av enkät. Intervjuer av företagare som genomfört ägar-/generationsskifte. Genomgång av rapporter samt information tillgänglig på Internet rörande ägar- /generationsskifte, se bilaga 2. Utifrån insamlad information relateras planerade och genomförda insatser till överenskommelsen mellan Kommunförbundet och Företagarna samt hur genomförda informationsoch rådgivningsinsatser har fungerat. För att kunna förstå ägar-/generationsskiftesfrågorna har undertecknad inhämtat grundkunskaper genom att ta del av aktuella rapporter i frågan och genom informationssökning på Internet. En scanning av vilka aktiviteter som genomförts i andra delar av Sverige med anledning av ägar-/generationsskiftesfrågan har också företagits. De hittills företagna uppföljnings- och utvärderingsinsatserna ger inte underlag för en djupare analys men ger ändå en god bild av hur hittills genomförda insatser utfallit. Delprogrammets intentioner och Företagarnas uppdrag Intentionerna med delprogrammet ägar-/generationsväxling framgår av beskrivning i ansökan till ESF Rådet samt av skriftlig överenskommelse kring genomförande av uppdraget mellan Kommunförbundet i Skåne och Företagarna i Skåne. Uppdraget består av följande delar: 1. Informera företagare om ägar-/generationsskiftesfrågor. 2. Informera anställda/arbetslösa som är villiga att ta över. 3. Undersöka behovet av stöd och särskilda insatser kring överlämnande frågorna hos överlämnande företagare samt att ta fram förslag till stödprogram om sådana behov finns. 2

3 4. Ta fram ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare samt genomföra en testomgång för en generell satsning på genomförande av ett sådant kompetensutvecklingsprogram. Utifrån överenskommelsen har Företagarna gjort en projektplan, se bilaga 3, som omfattar de inledande informationsaktiviteterna. I denna plan beskrivs målet med projektet på följande sätt: Projektets mål är att minska effekterna av de stora pensionsavgångarna framöver i det skånska näringslivet och därmed bidra till den ekonomiska tillväxten. Att inspirera nya grupper till företagande och ge kunskap kring nyföretagande och att ta över befintliga företag. Två målgrupper definieras enligt följande: Företagare som står inför ett ägarskifte. Nyföretagare segment enlig nedan. - svenskar med invandrarbakgrund - kvinnor - anställda - generationsskifte - arbetslösa akademiker - inflyttning till Skåne I projektplanen beskrivs vidare det planerade upplägget av informations- och rådgivningsträffar på tio orter i Skåne samt anges vilka samverkanspartners som behöver medverka. Det finns också ett avsnitt kring planeringen av marknadsföringen. Genomförda aktiviteter och synpunkter på dessa Projektansvarig/projektledning Företagarna förde nationellt upp frågan om ägar-/generationsskiften på agendan med rapporten Vem vill ta över? De företagsamma 40-talisterna går snart i pension 1. Rapporten har i mars 2005 publicerats i en uppdaterad version. I rapporten konstateras bl.a. att: Var fjärde företagare i Sverige är född på 40-talet. 40-talisternas pensionsavgångar kommer att leda till cirka ägarskiften företag riskerar att försvinna. I hälften av dessa fall planerar företagaren för nedläggning i samband med pensionering och en lika stor andel skiften kommer sannolikt att misslyckas. Drygt var tredje företagare vet inte hur de skulle kunna hitta en köpare av företaget vid en eventuell försäljning. 1 Sofia Linder, Företagarna, juli

4 Den nationella rapporten har kompletterats med länsvisa beskrivningar. Rapporten Vem vill ta över i Skåne? genomfördes år 2004 av Företagarna i Skåne tillsammans med Länsarbetsnämnden i Skåne på uppdrag av det Regionala Kompetensrådet. I Skåne är nära tre av tio företagare födda på 40-talet företagare står inför någon form av ägarskifte företag riskerar att försvinna i denna process. Rapporterna innehöll en rad förslag på hur ägarskiften skulle kunna underlättas, alltifrån förändring av lagstiftning till behov av att föra ut information om problematiken i samband med ägarskiften samt att skapa mötesplatser för köpare och säljare. De aktiviteter som nu genomförts i KTU projektet ligger i linje med de diskussioner som initierades genom de nämnda rapporterna. Marknadsföring av de informations- och rådgivningsträffar som nu genomförts av Företagarna har skett genom DR utskick, websida, annonsering och nätverkskontakter. Aktiviteter genomfördes slutligen på sju orter; Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm. Uppskattningsvis har cirka 400 personer deltagit i träffarna. Planerade träffar i Tomelilla, Landskrona och Hörby ställdes in då bedömning gjordes att företagarna i dessa områden skulle ha möjlighet att delta på andra närliggande orter. De projektansvariga inklusive projektledaren anser att det upplägg av mötena som man haft har fungerat bra. Det har i stort bestått av följande delar: Inledning Seminarier Tidsbokad rådgivning Övrig rådgivning Matchmaking Mingel Under inledningen har företrädare för Företagarna beskrivit bakgrund och problematik. Dessutom har någon företagare med erfarenhet av ägar-/generationsväxling medverkat. Seminarier har genomförts av Lindebergs Grant Thornton, Svensk Företagsförmedling och Skatteverket. Olika seminarier har vänt sig till köpare respektive säljare. Förutom ovan nämnda aktörer har också följande organisationer medverkat med rådgivning på olika sätt (i vissa fall möjligt med tidsbokad rådgivning): Affärsskolan ALMI Kommunerna på de berörda orterna Kompetenta småföretag Kunskapsbron Lokala banker Nyföretagarcentra Kommunernas näringslivskontor har stått för lokaler och andra praktiska arrangemang på respektive ort. 4

5 För att uppmuntra till kontakter mellan köpare och säljare fick deltagarna vid registreringen välja en färgplupp gul för säljare, röd för köpare och vit för neutral. Besökarna uppmanades också lägga sina visitkort i olika skålar för säljare respektive köpare. Alla kategorier har varit representerade men de neutrala har övervägt. Efter mötesserien har ett arbete påbörjats med att arrangera en matchmaking mellan köpare och säljare. I övrigt hänvisas beträffande projektägarens och projektledningens synpunkter till deras egen rapportering av genomfört uppdrag direkt till Kommunförbundet. Samverkansparter Representanter för de samverkansparter som deltagit i genomförandet av Företagarnas informations- och rådgivningsinsatser på de sju ovan nämnda orterna har intervjuats på telefon. Vilka personer som intervjuats samt vilka frågor som ställts redovisas i bilaga 4. De mest frekventa åsikterna som framkommit är i korthet följande. Samverkansparterna tycker att anordnade möten haft ett bra innehåll och en vettig struktur. Konceptet med mötesplats, rådgivning och seminarier har fungerat utmärkt. De praktiska arrangemangen har varit utan anmärkning. Mötena har präglats av en positiv stämning. Antalet besökare har varierat. Flest besökare har det varit i Malmö, Helsingborg och Lund. Åsikterna om nivån på volymen skiftar. De flesta intervjuade anser att antalet deltagare har legat på en förväntad nivå medan några menar att det borde kommit betydligt fler deltagare med tanke på problematikens dignitet. Olika näringslivsstruktur kan ha påverkat hur många som kommit till respektive ort. De som erbjudit tidsbokad rådgivning uppger sig ha haft fullt upp med bokade tider. Marknadsföringen av evenemangen anses ha varit mycket bra. Flera för fram att det genomförda informationsprogrammet är en bra start på något som man måste arbeta med under en lång rad av år. Det behövs återkommande informations- och mötesarrangemang. Andra åsikter som kommit fram i intervjuerna är: Det hade varit bättre med möten på kvällstid. Folk har svårt att komma ifrån på dagtid. Det finns många små företagare som man inte når med den här typen av arrangemang. Därför måste informationsmötena kompletteras med uppsökande verksamhet. Kanske ett eget litet projekt? Det är viktigt att koppla ihop arbetslösa med företagare som inte har en naturlig efterträdare. Det behövs mer aktivitet även på detta område. Det är bra att det finns en web plats för generationsskiftesfrågorna men den kan utvecklas mer. Flera aktörer förbereder olika aktiviteter eller diskussioner kring frågan; Nutek, ALMI, SÖSK. 5

6 Mötesdeltagare Ett urval mötesdeltagare, sammanlagt 62 personer, har tillsänts en enkät som kunnat besvaras antingen på papper eller på Internet. Frågeformuläret redovisas som bilaga 5. Sammanlagt har 21 personer besvarat enkäten. Svaren redovisas nedan. 1 I vilken stad var du deltagare i Företagarnas mötesplats? Ystad 6 21,4 Trelleborg 0 0,0 Malmö 8 28,6 Lund 5 17,9 Helsingborg 2 7,1 Kristianstad 1 3,6 Hässleholm 6 21,4 Ej svar 0 0,0 2 Hur uppmärksammades du på att arrangemanget skulle äga rum? Annons i dagspressen 5 17,9 Information/Inbjudan direkt från Företagarna 17 60,7 Information/inbjudan från annan organisation 1 3,6 Information från kollega/bekant 3 10,7 På annat sätt 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Även fått inbjudan direkt från Företagarna Internet 3 Vilka av följande programpunkter/erbjudanden tog du del av? Inledning Företagarna 23 82,1 Seminarium - Lindebergs Grant Thornton 15 53,6 Seminarium - Svensk Företagsförmedling 20 71,4 Seminarium Skatteverket 15 53,6 Rådgivning 4 14,3 Tidsbokad rådgivning 2 7,1 Annat 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Flervalsfråga (Andel beräknad per kategori) 6

7 Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarium skatteverket dålig information om vad seminariet gick ut på. Skatteverkets rådgivning var tyvärr felriktad, men diskussionen blev bra trots det. 4 Fick du den information du sökte? Ja 17 60,7 Nej 7 25,0 Ej svar 4 14,3 Delvis Ja av Svensk Företagsförmedling - Nej av Skatteverket Sökte ej speciell information utan allmän kompetenshöjning Uppkom inte mycket nytt men stärkte den information jag fått tidigare. Nja Ganska basic-information Hittade ingen säljare av lämplig verksamhet Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 5 Knöt du några nya kontakter på mötesplatsen som berör ägarskiftesfrågan? Nej 20 71,4 Ja, med eventuell köpare 0 0,0 Ja, med eventuell säljare 1 3,6 Ja, med rådgivare/annan resursperson som 1 3,6 kan hjälpa mig att sälja mitt företag Ja, med rådgivare/annan resursperson som 0 0,0 kan hjälpa mig att köpa ett företag Ja, med annan 5 17,9 Ej svar 1 3,6 Medtog planerad köpare Köparna var nog inte informerade om mötet Nja Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7

8 6 Har du sedan mötet gått vidare i köp-/säljprocessen? Ja 6 21,4 Nej 22 78,6 Ej svar 0 0,0 Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. 7 Tycker du att arrangemanget hade ett bra innehåll? I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 21 75,0 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Delvis fick vi den information vi sökte men vi saknade mycket information om vilka företag som kunde vara aktuella för försäljning. För grundläggande 8 Tycker du att arrangemanget var väl organiserat? I mycket hög utsträckning 1 3,6 I hög utsträckning 20 71,4 I liten utsträckning 5 17,9 I mycket liten utsträckning 2 7,1 Ej svar 0 0,0 Synd att några seminarier gick parallellt. Seminarier gick parallellt och det var svårt att välja. Skulle besökt ett seminarium till men passade ej tidsmässigt (väntetid). Med undantag av att säljare och köpare inte med lätthet kunde hitta varandra Man höll inte programtiderna vilket gjorde att man kom för sent till vissa programpunkter. 8

9 9 Tycker du att dina kunskaper om ägarskiftesfrågor har ökat genom att du deltog i mötet? I mycket hög utsträckning 0 0,0 I hög utsträckning 10 35,7 I liten utsträckning 14 50,0 I mycket liten utsträckning 3 10,7 Ej svar 1 3,6 Var redan bra påläst. Har kryssat i både i hög utsträckning och i liten utsträckning. Värdering av företag var mest intressant för oss. 10 Vad gör du idag? Driver ett eget företag 22 75,9 Anställd 6 20,7 Arbetssökande 0 0,0 Annat 0 0,0 Ej svar 1 3,6 11 Vad tycker du behöver göras mer i ägarskiftesfrågan? Generellt eller specifikt i mitt fall? Mer information om överförande till barn olika alternativ. Även mer info om skattemässig värdering vid försäljning. Man borde samla köpare och säljare. Informationen hade nog varit bristfällig på den punkten. Kom på en utmärkt affärsidé när jag svarade på denna fråga. Därför avstår jag från att svara. Tyckte att föredragshållare 1+2 var väldigt bra med bra innehåll. Svensk Företagsförmedling urusel. Sista tjejen från Skatteverket var bra men innehållet passade ej (starta eget) Det händer redan omändringar angående arv och gåvor. Register för köpare och säljare så att de/vi kan finna varandra. Bankerna bör engagera sig mer och på ett tidigare stadium. Tryggheten att vara anställd jämfört med egen företagare är ljusår. Samhället bör öka upp skyddsnätet för företag. Minskar skyddsnätet att vara anställd, kan det bli intressantare att välja att bli företagare. Informera om vilka företag som kan vara aktuella för försäljning. 9

10 Vad gör andra? Regeringen har gett Nutek i uppdrag att utforma och genomföra ett nationellt program för att underlätta ägarskiften i små företag. En rad aktiviteter önskas genomförda. Grundläggande information/seminarier Fördjupande seminarier Utbildning av både köpare och säljare Metodutveckling/Pilotprojekt Mötesplats/Marknadsplats Analys av regelverk som påverkar ägarskiften I rapporten Vem vill ta över? föreslås följande åtgärder för att förhindra massutslagning av företag. God planering och framförhållning från företagarna själva. Politiska reformer som underlättar överlåtelse och nystart av företag. Företagarna och andra näringslivsorganisationer informerar om vikten av att planera ägarskiften i god tid samt påverkar beslutsfattare om att det måste skapas bättre förutsättningar för överlåtelse och nystart av företag. Vid sökning på Internet får man snabbt en bild av att det för närvarande genomförs en hel del aktiviteter som rör ägar-/generationsskifte. Över hela landet uppmärksammas frågan i informationsmöten, seminarier och utbildningar. Mest frekvent är informationsmöten av samma typ som Företagarna nu genomfört i Skåne. Nutek har genomfört ett större seminarium där generationsskiftesfrågan satts in i ett större perspektiv. Vad har vi egentligen för attityder till entreprenörskap och företagande? Vem vill bli företagare? Att starta företag en fråga om regler, attityder eller pengar? Generationsskifte vad händer med företaget? I Kronobergs län genomför Svenskt Näringsliv, Företagarna, Länsarbetsnämnden och utbildningsföretaget Drivkraft en företagarskola med fokus på de problemställningar och möjligheter som finns vid generations- och ägarskiften i företag. Områden som behandlas i kursen är: - entreprenörskap - information & kommunikation - företagsekonomi - marknadsföring & försäljning - finansiering - affärsjuridik - kvalitet, miljö & jämställdhet - internationalisering - IT som verktyg - projekt & projektledning - organisation & ledarskap - affärsutveckling ur ett lokalt och globalt perspektiv 10

11 Utvärderarens reflektioner De aktiviteter som genomförts i delprogram 2, ägar-/generationsväxling, under det första kvartalet 2005 avser i huvudsak punkterna 1 2 i överenskommelsen med Kommunförbundet (se sidan 2). Beträffande punkt 3 undersöks för närvarande behovet av en matchmaking funktion mellan säljare och köpare. Fokus har hittills legat på den stora informationsinsats som gjorts med möten på sju orter i Skåne kring ägar-/generationsskiftesfrågan. Tanken är, såvitt undertecknad förstår, att denna breda insats ska följas av mer riktade/specifika insatser under resten av året. I Företagarnas rapport till Kommunförbundet, som presenteras i samband med styrgruppens möte , föreslås en testomgång av ett kompetensutvecklingsprogram för köpare samt utveckling av webplatsen och medverkan i ett samverkansprogram med fyra skånska kommuner samt ALMI. Av föreliggande redovisning har framgått att de aktörer som berörts av genomförda informations-/rådgivningsinsatser i hög grad är nöjda med hur dessa utfallit. Projektägaren har genomfört planerade insatser på sju av tio orter med en struktur och innehåll som i hög grad förefaller ha motsvarat ställda förväntningar. Undertecknad har framförallt tillfrågat två aktörsgrupper om deras synpunkter, dels de samverkansparter som tillsammans med Företagarna genomfört informationsmötena och dels de som besökt mötena. Samverkansparterna är genomgående nöjda med arrangemangen medan mötesdeltagarnas åsikter skiljer sig åt på vissa punkter även om huvudintrycket är att de flesta är nöjda med mötenas innehåll och utformning. Mötesaktiviteterna har uppenbarligen haft en kunskapsgenererande effekt då 36 % av de mötesdeltagare som besvarat utsänd enkät 2 anser att deras kunskaper om ägarskiftesfrågan har ökat genom att de deltagit i de seminarier som ingick i mötesprogrammet eller fått rådgivning. Nära två tredjedelar uppger att de fått den information de sökte genom att delta. De flesta enkätrespondenterna tyckte att det möte de deltagit i hade ett bra innehåll och var väl arrangerat, dock inte alla. Flera uttrycker irritation över att seminarier varit lagda så att man inte kunde ta del av alla som man ville vara med på. En annan negativ synpunkt, som uttrycks av ett fåtal, är att informationen varit för grund. De flesta har dock motsatt åsikt och ger de som hållit i seminarierna beröm för både innehåll och genomförande. De som besökt en mötesplats har i stor utsträckning tagit del av flertalet erbjudna seminarieaktiviteter. En femtedel av enkätrespondenterna har utnyttjat de rådgivningsmöjligheter som erbjöds. En enkätrespondent uppger sig ha knutit en kontakt kopplad till ägarskifte. Att det funnits både köpare och säljare representerade på mötena framgår av att sex respondenter uppger sig vara inne i en sälj-/köp process. Tre fjärdedelar av de som besvarat enkäten är företagare och har i stor utsträckning uppmärksammats på mötena direkt genom Företagarna eller genom kollegor. En femtedel har fått vetskap om informationsmötet genom annons i dagspress. Några av de som besvarat enkäten är anställda medan ingen är arbetssökande. Visserligen har tillgången på adressuppgifter på de som besökt mötena styrt urvalet av respondenter men av genomförda intervjuer med projektledningen och samverkansparterna kan man dra slutsatsen att målgrupp 2, dvs. potentiella nyföretagare, framförallt arbetslösa varit allt för svagt representerade på mötena av 62 kontaktade deltagare har besvarat enkäten. Då det sammanlagt har varit cirka 400 besökare på de sju orter där möten genomförts utgör de som svarat 7 % av mötesdeltagarna. 11

12 I intervjuerna med samverkansparterna förs flera utvecklingsförslag fram som bör diskuteras. Bör genomförda informations-/rådgivningsmöten kompletteras med uppsökande verksamhet? Behöver ytterligare ansträngningar göras för att nå målgruppen arbetssökande? Kan web platsen utvecklas och i så fall hur? Vad kan mer göras för att underlätta för köpare och säljare att hitta varandra? Inför den fortsatta utvecklingen av programmet är också följande frågor av intresse. Hur få fler att se företagande som en möjlighet? Vilket stöd behöver överlämnande företagare? Hur kan ett kompetensutvecklingsprogram för övertagande blivande företagare se ut? Enligt uppdrag Helsingborg Bo Eriksson 12

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer