42/16 Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "42/16 Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R LS-LED /16 Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens hälso- och /16 sjukvårdsutskott 2 Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Landstingsstyrelsens beslut 1. Politisk viljeinriktning för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL godkänns. 2. De av Socialstyrelsen rekommenderade målnivåerna fastställs och ska användas som utgångspunkt i arbetet med uppföljning av riktlinjerna. 3. Landstingsdirektören får i uppdrag att implementera den politiska viljeinriktningen i enlighet med samverkansnämndens rekommendation. Yrkande Ordföranden Fredrik Lundgren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (SVN) har utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer, tagit fram en politisk viljeinriktning för astma- och KOL-vården. Syftet med viljeinriktningen är att stödja vårdgivarna i arbete med att utveckla astma- och KOL-vården, men även att stödja styrnings- och ledningsfunktionerna inom hälso- och sjukvården. SVN rekommenderar samtliga i regionen ingående landsting och regioner att anta denna viljeinriktning. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 1(2)

2 Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R LS-LED Utmaningar inom området är dels att minska tobaksrökning, som är den viktigaste åtgärden vid behandling av astma och KOL, dels att flera personer med astma och KOL kan upptäckas och behandlas tidigare. Ökad sjukdomskontroll ger färre akutbesök, sjukhusinläggningar och bättre livskvalitet. Inom landstinget har ett förbättringsarbete påbörjats där bland annat en nystartad KOL-process ökar förutsättningarna att bedriva jämlik astma- och KOL-vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Asghar Farahani, hälsovalschef Florean Pietsch, divisionschef medicin Aina Nilsson, divisionschef primärvård Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Landstingsdirektörsstaben LS-LED Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till andstingsstyrelsens beslut 1. Politisk viljeinriktning för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL godkänns. 2. De av Socialstyrelsen rekommenderade målnivåerna fastställs och ska användas som utgångspunkt i arbetet med uppföljning av riktlinjerna. 3. Landstingsdirektören får i uppdrag att implementera den politiska viljeinriktningen i enlighet med samverkansnämndens rekommendation. Sammanfattning Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (SVN) har utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer, tagit fram en politisk viljeinriktning för astma- och KOL-vården. Syftet med viljeinriktningen är att stödja vårdgivarna i arbete med att utveckla astma- och KOL-vården, men även att stödja styrnings- och ledningsfunktionerna inom hälso- och sjukvården. SVN rekommenderar samtliga i regionen ingående landsting och regioner att anta denna viljeinriktning. Utmaningar inom området är dels att minska tobaksrökning, som är den viktigaste åtgärden vid behandling av astma och KOL, dels att flera personer med astma och KOL kan upptäckas och behandlas tidigare. Ökad sjukdomskontroll ger färre akutbesök, sjukhusinläggningar och bättre livskvalitet. Inom landstinget har ett förbättringsarbete påbörjats där bland annat en nystartad KOL-process ökar förutsättningarna att bedriva jämlik astma- och KOL-vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\654783a4-0c16-4be7-883a-3cb7b07c052b\319549_11_0.DOCX SID 1(3) Utskriftsdatum: :19

4 Bakgrund Samverkansnämnden har beslutat anta den politiska viljeinriktningen för vård vid astma och KOL som framtagits av den regionala utvecklingsgruppen och som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL och rekommenderar alla ingående landsting och regioner att anta viljeinriktningen. Ärendebeskrivning Svensk astma- och KOL-vård visar i de flesta fall positiva resultat och trenderna tyder på stadig förbättring både för hälso- och sjukvårdens processer och för dess resultat. Resultaten är sämre inom vissa områden där hälso- och sjukvården och patienten behöver ha en mer fördjupad frekvent och varaktig kontakt. Dessutom visar resultaten på otillräckliga insatser från hälso- och sjukvården för att stimulera patienterna till ökad fysisk aktivitet och rökstopp. Det finns idag ingen bot för KOL. Rökstopp är den enda behandling som visats bromsa progressen av KOL. De centrala rekommendationerna behandlar bland annat diagnostik vid misstänkt astma och KOL, interprofessionell samverkan, rökstopp och symtombedömning. Mellan och inom landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns omotiverade variationer i vårdpraxis och resultat i förhållande till vad Socialstyrelsen rekommenderar och vad regionens och landstingets gapanalys visar. Det viktiga är att tydliggöra och åtgärda variationerna vid implementering av riktlinjerna och målnivåerna. Behovet av att kunna mäta hälso- och sjukvårdens insatser och åtgärder genom ökad registrering i Luftvägsregistret är av största vikt för att uppnå en jämlik och god vård för sjukvårdsregionens patienter. På nationell nivå finns nu ett programråd för astma och KOL och på sjukvårdsregional nivå är ett programråd för astma och KOL under uppbyggnad. Programrådet ska bland annat ha i uppdrag att följa kvalitetsdata för samtliga landsting och identifiera oönskade och omotiverade variationer mellan och inom landstingen. Inom landstinget har också genomförts lokal gap-analys samt initierats aktiviteter som en följd av denna. För att säkerställa vårdkedjan i Sörmland har bland annat en KOL-process startat under 2016 då det inom denna patientgrupp finns störst förbättringspotential. Det innebär att strukturerna för omhändertagandet ses över i hela länet både inom primär- och specialistvården för att öka kvaliteten för den enskilda patienten med KOL. Denna process kommer sedan att följas av en astma-process. ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\654783a4-0c16-4be7-883a-3cb7b07c052b\319549_11_0.DOCX SID 2(3) Utskriftsdatum: :19

5 Konsekvenser Den regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer har utfört en hälsoekonomisk genomgång av de centrala rekommendationerna. Det finns bland annat god evidens för att rökstopp för KOL-patienter innebär förbättrad hälsa till låg nettokostnad. Förhållandet är så starkt att det är rimligt att initiera nya kombinationer av metoder för att nå rökstopp. På kort sikt kan ökat antal besök, utredningar och stöd ge kostnadsökningar, men dessa åtgärder ger stora kostnadsbesparingar på längre sikt bland annat genom att fler personer med astma och KOL kan upptäckas och behandlas tidigare genom minskad rökning och ökad sjukdomskontroll, som ger färre akutbesök och sjukhusinläggningar. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom rådet för kunskapsstyrning. Beslutsunderlag Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Asghar Farahani, hälsovalschef Florean Pietsch, divisionschef medicin Aina Nilsson, divisionschef primärvård Akten ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\654783a4-0c16-4be7-883a-3cb7b07c052b\319549_11_0.DOCX SID 3(3) Utskriftsdatum: :19

6 Christina Lindberg, Hanna Höghielm Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Antagen av Samverkansnämnden 2016-xx-xx

7 Inledning Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL och utgör Samverkansnämndens rekommendation till landstingen. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård inom sjukvårdsregionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar. De enskilda landstingen förväntas ta in rekommendationerna i budgetoch planeringsprocesserna. Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden inom utvecklingen av vård vid astma och KOL som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för ett regionalt samspel. Den riktar sig även till berörda specialitetsråd inom allmänmedicin, internmedicin samt barnsjukvård. Samverkansnämndens rekommendationer till landstingen De brister som riktlinjernas rekommendationer adresserar, och de ojämlika resultat praxisstudierna för astma och KOL, pekar på kan till stor del hänföras till brister i implementering och styrning och ledning. Idag finns en gemensam struktur för kunskapsstyrning. Därmed finns ett forum för spridning av arbetssätt som man vet är effektiva och nödvändiga att tillämpa för att nå bättre resultat och för att minska den omotiverade variationen. Uppsala-örebro sjukvårdsregion är värd för det nationella programrådet för astma och KOL. Deras uppdrag är att stödja huvudmännen med kunskap genom att bl.a. utarbeta nationella vårdprogram, standardisera vårdplaner samt att identifiera oönskade variationer i vårdpraxis. Rådets insatsområden riktar sig till att minska de variationer som finns i regionen och följer de rekommendationer som är högt prioriterade i socialstyrelsens riktlinjer. Bland annat utvecklas behandlingsplaner med stöd av E-hälsa och integrering i journalsystem. Mot den bakgrunden pekar Samverkansnämnden på vikten av att den struktur för kunskapsstyrning som byggts upp får det stöd och de resurser som behövs för att dess uppdrag ska kunna utföras. Samverkansnämnden rekommenderar landstingen att Anta de nationella riktlinjerna för vård vid Astma och KOL Fastställa och använda de av Socialstyrelsen rekommenderade målnivåerna som utgångspunkt i arbetet med uppföljningen av riktlinjerna Säkerställa utbildning och fortbildning för flera professioner vad gäller astma och KOL-specialisering Säkerställa samordnade kliniska processer för astma och KOL Ökat erbjudande samt utnyttjande av rökslutarstöd med diplomerade rökavvänjare. 2 (9)

8 Samverkansnämnden ger regionala utvecklingsgruppen i uppdrag att att följa upp givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen Samverkansnämnden ger kunskapsstyrningsgruppen i uppdrag att säkerställa ett gott regionalt stöd för implementering av riktlinjerna för astma och KOL. Att i övrigt samverka och stödja det nationella programrådet och att särskilt stödja implementering av det nationella vårdprogrammet och kommande rekommendationer kring behandlingsplaner med stöd av Ehälsomyndigheten och strukturerad vårddokumentation Socialstyrelsens centrala rekommendationer Svensk astma- och KOL-vård visar i de flesta fall positiva resultat och trenderna tyder på stadig förbättring, både för hälso- och sjukvårdens processer och för dess resultat. Resultaten är sämre inom vissa områden där hälso- och sjukvården och patienten behöver ha en mer fördjupad frekvent och varaktig kontakt. Dessutom visar resultaten på otillräckliga insatser från hälso- och sjukvården för att stimulera patienterna till ökad fysisk aktivitet och rökstopp. Det finns även betydande skillnader mellan landstingens astma och KOL-vård. Socialstyrelsen har publicerat centrala rekommendationer inom vilka det finns stora praxisskillnader och där det finns tydliga förbättringsområden. De centrala rekommendationerna behandlar följande områden: Diagnostik vid misstänkt astma Diagnostik vid misstänkt KOL Interprofessionell samverkan vid astma och KOL Rökstopp vid astma och KOL Läkemedelsrelaterad behandling vid astma Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutrition vid KOL Utbildning och egenvård vid astma eller KOL Symtombedömning vid astma eller KOL Återbesök vid astma eller KOL 3 (9)

9 Sjukvårdsregionens nuläge relaterat till Socialstyrelsens riktlinjer/rekommendationer Mellan och inom landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns alltför stora omotiverade variationer i vårdpraxis och resultat i förhållande till vad Socialstyrelsen rekommenderar och vad regionens gapanalys visar. Det finns verksamheter som i stort sett redan helt följer rekommendationerna och verksamheter som inte alls gör det och även där påpekas att de stora variationerna mellan enheter i sig är ett problem som bör adresseras. Det viktiga är att tydliggöra och åtgärda variationerna vid implementering av riktlinjerna och målnivåerna. Behovet av att kunna mäta hälso- och sjukvårdens insatser och åtgärder genom ökad registrering i Luftvägsregistret är av största vikt för att uppnå en jämlik och god vård för sjukvårdsregionens patienter. Andelen av patienter som fått en skriftlig behandlingsplan har i Uppsala-Örebro regionen enligt praxisstudien minskat sedan 2005 och patienter som fortfarande behöver akutbesök är vanligt. Det finns inom regionen god tillgång till utrustning vid KOL-vård både på sjukhus och primärvård, däremot brister i utnyttjande av denna utrustning och övrigt omhändertagande av patienter med KOL. Den främsta orsaken till utveckling och fortsatt försämring av KOL är tobaksrökning. Behandling av tobaksberoende är därför den viktigaste åtgärden vid behandling av KOL. Rökstopp är också den enda behandling som visat sig påverka långtidsförloppet. De flesta vårdcentralerna i regionen kan erbjuda rökavvänjningsstöd på den egna mottagningen. Ungefär 40 % av vårdcentralerna erbjuder rökavväjning i grupp medan resten arbetar enbart individuellt. Tiden som avsätts för rökavvänjning varierar mycket mellan landstingen. Jämfört med 2005 har andelen vårdcentraler som erbjuder rökavvänjning ökat kraftigt men fortfarande finns stora brister vad gäller tillgång och utnyttjande av rökslutarstöd, fysisk träning och rehabilitering. De av Socialstyrelsen rekommenderade målnivåerna/indikatorerna borde vara hjälp i det arbetet. Det finns ett behov av förbättrad samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. För att kunna mäta föreslagna indikatorer på ett tillfredställande sätt krävs dels en bättre journalstruktur och dels att säkra data automatiskt kan extraheras från nuvarande journalsystem och administrativa system. Ett prioriterat område och ett arbete som pågår 2016 inom nationella programrådet är arbete med strukturerad vårddokumentation. Målet är att erbjuda behandlingsplaner med stöd av E-Hälsa och integrering av behandlingsplaner i journalsystemen som leder till ändamålsenlig behandling i samverkan med patienten och som stärker dennes resurser. 4 (9)

10 Struktur på nationell, regional och lokal nivå för kunskapsstyrning inom astma- och KOL-området Ett nationellt programråd för astma och KOL finns och på sjukvårdsregional nivå är ett programråd för Astma och KOL under uppbyggnad. Programrådet ska genom samverkan mellan de sju landstingen och med den nationella nivån arbeta för en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård inom astma och KOL-området. Rådet ska bland annat ha i uppdrag att följa kvalitetsdata för samtliga landsting och identifiera oönskade och omotiverade variationer mellan och inom landstingen i sjukvårdsregionen. Resultaten från uppföljningar och utvärderingar ska återkopplas och förslag till förbättringsområden ska lämnas. Lokala astma och KOL-råd är under uppbyggnad i alla landsting i sjukvårdsregionen och det regionala programrådet ska bemannas med ordförandena från respektive landstings astma och KOL-råd, vilka har motsvarande uppgifter som det regionala rådet men på landstingsnivå. Här finns en struktur som har goda förutsättningar att vara ett verktyg och det stöd som ledning och verksamheter kan använda för att få ökad tillämpning av bästa tillgängliga kunskap inom området och som kan reducera och eliminera den omotiverade variationen i praxis och utfall i indikatorer. Nyckelfaktorerna till framgång som finns beskrivna av det nationella programrådet för astma och KOL är: diagnostik och differentialdiagnostik ökad användning av frågeformuläret ACT och CAT behandlingsplan och patientutbildning Interprofessionell samverkan. Överväganden kring organisation och ekonomiska konsekvenser Den regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer har låtit göra en första hälsoekonomisk genomgång av de centrala rekommendationerna. Detta är ett arbete som bör utvecklas för kommande politiska viljeinriktningar för att visa på vilka rekommenderade åtgärder som är kostnadseffektiva. Åtgärder där det finns viss eller god evidens för att de är kostnadseffektiva det vill säga har låg eller måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår bör i ett hälsoekonomiskt perspektiv prioriteras: Det finns god evidens för att rökstopp för KOL-patienter innebär förbättrad hälsa till lägre nettokostnad vilket innebär låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med inget rökstopp. Förhållandet är så starkt att det är rimligt att initiera nya kombinationer av metoder för att nå rökstopp. Det finns god evidens för att tilläggsbehandling med långverkande beta-2- stimulerare kan ske till en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart inhalationssteroid vid astma hos vuxna som behandlas med inhalationssteroid men med otillräcklig effekt. 5 (9)

11 Det finns viss evidens för att vård av KOL-patienter som ges i samverkan i interprofessionella team jämfört med sedvanlig vård av enskilda vårdgivare har en måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med sedvanlig vård. Det är dock viktigt att notera att det kan finnas åtgärder som har ännu bättre kostnadseffektivitet men som i dagsläget saknar tillräckligt bra hälsoekonomiska analyser. De områden som rekommenderas till forskning och utveckling saknar hälsoekonomisk evidens. Kortsiktiga kostnadsökningar ökad frekvens återbesök utökad interprofessionell samverkan ökad frekvens av astmautredningar av barn mer stöd till träning och nutritionsbehandling vid KOL. På längre sikt stora kostnadsbesparingar fler personer med astma eller KOL upptäcks och behandlas i en tidigare fas av sjukdomen ökad sjukdomskontroll och färre exacerbationer ger färre akutbesök och sjukhusinläggningar rökstopp interprofessionell samverkan bättre uppföljning genom återbesök minskning av onödig kombinationsbehandling vid astma 6 (9)

12 Uppföljning Givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen till sjukvårdsregionala råd följs upp av Den regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer cirka två år efter att viljeinriktningen antagits. De flesta indikatorer inom de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL är idag möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor. I den nationella riktlinjen är indikatorerna fördelade på astma hos vuxna (15 indikatorer), astma hos barn och ungdomar (19 indikatorer) och KOL (18 indikatorer). Det finns även 8 övergripande indikatorer som speglar resultatmått som dödlighet, återinläggning samt registreringsgrad i kvalitetsregister. Mål för indikatorerna Astma hos vuxna Spirometri vid astma ( 95 procent) Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär ACT vid astma ( 95 procent) Rökavvänjning vid astma ( 95 procent) Patientutbildning vid astma ( 80 procent). Astma hos barn och ungdomar Spirometri vid astma ( 95 procent) Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär ACT vid astma ( 95 procent) Ungdomar med astma som fått frågan om rökning ( 97 procent) Längdmätning vid astma med inhalationssteroider ( 95 procent) Patientutbildning vid astma ( 80 procent). KOL Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation vid diagnostik av KOL ( 95 procent) Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär CAT vid KOL ( 95 procent) Rökavvänjning vid KOL ( 95 procent) Non-invasiv ventilation för respiratorisk acidos vid exacerbation av KOL ( 80 procent) Patientutbildning vid KOL ( 80 procent). 7 (9)

13 Det regionala arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer Samverkansnämnden har inrättat en sjukvårdsregional utvecklingsgrupp för handläggning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Bilden nedan beskriver arbetsprocessen för hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer koordineras inom sjukvårdsregionen. Gapanalys Redan under arbetet med att ge synpunkter på remissversionen av en ny eller uppdaterad nationell riktlinje (NR) utförs en jämförelse mellan rekommendationerna i riktlinjen och nuvarande praxis (gapanalys) i varje landsting/region. Denna arbetsgång används även i vissa fall vid nationella utvärderingar. Utvecklingsgruppens medlemmar informerar och för en dialog med berörda verksamheter, patientföreningar samt kommuner. Resultaten sammanvägs i en regional gapanalys. Kunskapsseminarium Regionens utvecklingsgrupp arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen ett kunskapsseminarium med syfte att samla och diskutera landstingens synpunkter om förslaget till NR, förväntade konsekvenser av detta och behov av förändringsarbete. 8 (9)

14 Yttrande från regionen De samlade synpunkterna lämnas via Samverkansnämnden (SVN) till Socialstyrelsen. Politisk viljeinriktning (PVI) När remissversionen av NR publicerats utformar utvecklingsgruppen en politisk viljeinriktning som SVN tar beslut om. Landstingen/regionen tar sedan egna beslut med utgångspunkt från Samverkansnämndens rekommendationer. Uppföljning Uppföljning av regionens politiska viljeinriktningar rapporteras till Samverkansnämnden året efter genomförandeåret. Mer information 9 (9)

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Politisk viljeinriktning diabetes

Politisk viljeinriktning diabetes TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-11-10 LS-LED15-1303-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016 Britt Ahl, Katrin Boström och Annika Friberg 2017-03-22 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad

Läs mer

Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL

Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL Uppföljning av Nationella riktlinjer för Astma och KOL Astma och KOL; folksjukdomar Förekomst av astma i Sverige: cirka 8% Värmland: 22 000 personer Förekomst av KOL i Sverige: 5-15% i åldrar över 45 år

Läs mer

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter

25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0548-5 25/16 Yttrande över motion - Alkoholstopp för operationspatienter Diarienummer:

Läs mer

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-02-02 LS-LED15-1473-2 4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Diarienummer: LS-LED15-1473 Behandlat

Läs mer

163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar

163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1193-3 163/16 Initiering av upphandling beträffande neuropsykiatriska utredningar Diarienummer: LS-LED16-1193 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

17/15 Utbildningsvårdcentral

17/15 Utbildningsvårdcentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2015-11-17 LS-LED15-1366-2 17/15 Utbildningsvårdcentral Diarienummer: LS-LED15-1366 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0734-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

Läs mer

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-0927-5 36/16 Yttrande över motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer:

Läs mer

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland

168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1339-3 168/16 Ambulansdirigering i landstinget Sörmland Diarienummer: LS-LED16-1339 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-23 LS-LED16-0224-6 56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Diarienummer:

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

Motionssvar - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

Motionssvar - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED16-0678-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - "Snabbspår" för

Läs mer

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0773-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes

188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-1651-8 188/16 Motionssvar - Screening för typ 2- diabetes Diarienummer: LS-LED15-1651 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland

22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-0781-5 22/16 Yttrande över motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Diarienummer:

Läs mer

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20

29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral Åsidan i hus N19 och N20 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0797-2 29/16 Nyköpings lasarett, ombyggnad av lokaler för Vårdcentral

Läs mer

Mätvärden donationsverksamhet

Mätvärden donationsverksamhet TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-16 LS-LED15-1306-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-20 LS-LED16-1274-5 153/16 Remissyttrande - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus

35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-0761-5 35/16 Yttrande över motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Diarienummer:

Läs mer

239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK

239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-12-13 LS-LED16-1557-3 239/16 Ökad mobilitet vid psykiatriska kliniken NLN/KSK Diarienummer: LS-LED16-1557 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Indikatorer Bilaga Remissversion Innehåll Om indikatorerna... 4 Förteckning över indikatorerna... 5 Indikatorer för astma och KOL... 7 Övergripande indikatorer

Läs mer

Interprofessionell samverkan, IPS Grunden till bra astma/kol-vård!

Interprofessionell samverkan, IPS Grunden till bra astma/kol-vård! Interprofessionell samverkan, IPS Grunden till bra astma/kol-vård! Peter Odebäck Spec i allmänmedicin Distriktsläkare Medicinsk rådgivare - kvalitetsutveckling Prioriteringsordförande för riktlinjerna

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-13 LS-LED15-1304-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar

30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar Primärvårdsnämnd PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-07 PVN16-0213-2 30/16 Yttrande över motion - Vi behöver fler seniormottagningar Diarienummer: PVN16-0213 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

61/16 Folktandvårdens priser 2017

61/16 Folktandvårdens priser 2017 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-27 LS-LED16-1447-2 61/16 Folktandvårdens priser 2017 Diarienummer: LS-LED16-1447

Läs mer

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-22 LS-LED15-0769-5 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S Motionssvar - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland

Läs mer

19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus

19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Landstingsfullmäktige KALLELSE 2016-09-28 19 Motionssvar - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 184/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

22/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin

22/16 Yttrande över motion - Snabbspår för unga vuxna inom psykiatrin Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0194-2 22/16 Yttrande över motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin Diarienummer: PVN16-0194 Behandlat

Läs mer

24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes

24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-11 LS-LED15-1651-5 24/16 Yttrande över motion - Screening för typ 2- diabetes Diarienummer:

Läs mer

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0927-6 183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer: LS-LED15-0927 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård och stöd vid missbruk och beroende i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-0959-4 132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Diarienummer: LS-LED15-0959 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Remissyttrande - Välja yrke (SOU 2015:97), U2015/05421/GV

Remissyttrande - Välja yrke (SOU 2015:97), U2015/05421/GV TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-06 LS-LED15-1699-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Asyl och migranthälsa

Asyl och migranthälsa TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Johanna Öjert Ekonomistaben +46155245842 2016-01-12 LS-LED15-1804-2 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen MÖ TES D A TU M Asyl och migranthälsa

Läs mer

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regional utveckling +4616104894 2016-04-21 LS-LED16-0775-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna

134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-05-24 LS-LED15-0773-6 134/16 Motionssvar - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Diarienummer: LS-LED15-0773 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Aina Nilsson Gemensamt Division Primärvård +46155247129 2015-10-10 PVN15-0165-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Astma hos barn och unga

Astma hos barn och unga Astma hos barn och unga Anna Zingmark Terning Barnallergolog FAKTA dagen 2017-02-01 Disposition för dagen Nya nationella riktlinjer- introduktion Nytt FAKTA dokument Astma hos barn Centrala rekommendationer

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Målnivåer Vård vid astma och KOL Målnivåer för indikatorer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem

105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED16-0729-2 105/16 Avtal Vårnäs behandlingshem Diarienummer: LS-LED16-0729 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-30 LS-LED15-0928-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1725-4 32/16 Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Fria bussresor för

Läs mer

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1471-6 39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Diarienummer: LS-LED15-1471

Läs mer

HFS-strategidagar 9-10 september 2015

HFS-strategidagar 9-10 september 2015 HFS-strategidagar 9-10 september 2015 2015-09-10 Nationell kompetensgrupp för Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvården Kerstin Troedsson Processledare/projektledare Målbilden för kunskapsstyrning är

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning

6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning Landstingsstyrelsens personalberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-23 LS-LED16-0376-2 6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration

28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler för psykiatriska klinikens administration Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0796-2 28/16 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 3, ombyggnad av lokaler

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland

3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland DU-nämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 DU-KAN16-0003-3 3/16 Intern kontrollplan 2016 för Sörmland och Västmanland Diarienummer: DU-KAN16-0003 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0129-2 21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, målnr

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, målnr TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-03-21 LS-LED15-0639-30 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D

Läs mer

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer?

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer? 015 03 5 Programpunkter 8.30 Registrering, kaffe med fralla Välkommen och introduktion Leif Bjermer Inledningsanförande Anna-Lena Hogerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Socialstyrelsen presenterar

Läs mer

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS)

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2015-10-04 LS-LED15-1032-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED15-1149-10 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Vi behöver ett

Läs mer

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(3) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1737-4 31/16 Kullbergska sjukhuset, hus K13, ombyggnad för Gods/Miljö/LSAB

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar Agenda Bakgrund, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer till de nya nationella riktlinjerna Rökstopp Astma träning, ansträngningsutlösta andningsbesvär, inhalation KOL inandningsmuskelträning,

Läs mer

Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2013-09-03 LS-LED13-484-3 114/13 Förändring gällande ansvar och uppdrag för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, inom

Läs mer

Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham

Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården - en översikt med kommentarer från Sir John Oldham Bodil Klintberg, samordnare för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och insatserna inom ramen för strategin

Läs mer

12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering

12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering Landstingsfullmäktige KALLELSE 2016-09-28 12 Motionssvar - Könsneutral vaccinering Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 20 september, 177/16 Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen 2016-09-20

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 www.svnuppsalaorebro.se Utkast 2015-11-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen

Läs mer

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-16 LS-LED14-445-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Avtalet med Unilabs AB sägs upp. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-233 LS-LED11-415 92 Upphandling av tjänster inom laboratoriemedicin Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-01-26 LS-LED15-1746-2 9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Diarienummer: LS-LED15-1746

Läs mer

49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog, tidigare Café bygdegården.

49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog, tidigare Café bygdegården. Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0087-2 49/16 Sörmlands museum, gallring av deponerade föremål hos Oxelö krog,

Läs mer

185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning

185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-1635-6 185/16 Motionssvar - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning Diarienummer: LS-LED15-1635 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Motionssvar - Det öppna landstinget - från vision till verklighet

Motionssvar - Det öppna landstinget - från vision till verklighet MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 LS-LED15-0733-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen

Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen Nya na&onella riktlinjer för astma Höstmötet, Tylösand 4 september 015 Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen Gunilla Hedlin, Göran Wennergren Stockholm och Göteborg I november 014 publicerade Socialstyrelsen

Läs mer

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta?

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? 14 november 2012 Tony Holm, Sophia Björk, Christian Berne Vad menas då med kunskapsstyrning? Ingen vedertagen

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer