PM Förorenad mark. Vägplan Väg E4, Ullånger Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Förorenad mark. Vägplan Väg E4, Ullånger Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län"

Transkript

1 PM Förorenad mark Vägplan Väg E4, Ullånger Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län

2 Titel: Vägplan Väg E4, Ullånger Docksta. PM Förorenad mark Upprättad av: Maria Höglund, Vectura Uppdragsansvarig: Jimmy Dahlbom, Vectura Distributör: Trafikverket, Härnösand, Besöksadress: Nattviksgatan 8 Telefon: , Texttelefon:

3 Innehåll INNEHÅLL SYFTE ALLMÄNT OM FÖRORENADE OMRÅDEN POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN ULLÅNGER-DOCKSTA Fd Ullångers snickerifabrik och Nordmarks Åkeri AB på fastigheten Äskja 2: Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Fd Äskja Såg på fastigheten Äskja 1:18 och Mäja 4: Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Skidsta Hus på fastigheten Äskja 1: Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Byberg och Nordin bussgarage och fd BP och fd Statoil på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:14 och 1: Genomförda undersökningar Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Dockstavarvet AB på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:12 och 1: Bedömning av behov av ytterligare undersökningar SAMMANFATTNING REFERENSER

4 4

5 1 Syfte I följande PM beskrivs de potentiellt förorenade områden som har identifierats av Länsstyrelsen i Västernorrlands län i sträckningen för mötesfri väg samt gång- och cykelväg Ullånger- Docksta i Kramfors kommun. En bedömning av behovet av eventuella ytterligare miljötekniska undersökningar i samband med aktuell av plan/vägplan ingår även i föreliggande PM. 5

6 2 Allmänt om förorenade områden Föroreningar kan medföra risker för människors hälsa och miljön. Förutsättningar för arbetet med förorenade områden styrs av miljöbalken (1998:808) och miljökvalitetsmålen som riksdagen har beslutat om. Målen för förorenade områden ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ansvaret för att undersöka och efterbehandla förorenade områden regleras i miljöbalken. Enligt huvudregeln i miljöbalken är det den så kallade verksamhetsutövaren som är ansvarig för avhjälpande av föroreningar. Verksamhetsutövaren är den som bedriver, har bedrivit verksamhet eller på något sätt vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen. Som verksamhetsutövare räknas även den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett område sprids, t ex en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område. En grundprincip är också att föroreningar inte får byggas fast så att till exempel kommande sanering försvåras. Även en fastighetsägare kan i vissa fall bli ansvarig. Bedömning av om ett område är förorenat genomförs i flera steg. Länsstyrelserna genomför på uppdrag av Naturvårdsverket inventeringar av potentiellt förorenade områden enligt metodik för inventering av förorenade områden, MIFO. Verksamheter som kan ha medfört föroreningar i mark eller vatten inventeras utifrån uppgifter från arkiv och intervjuer och en samlad riskbedömning tas fram. Verksamheter kan få riskklass 1 till 4, där riskklass 1 innebär störst risk för människors hälsa och miljö enligt MIFO. Nästa steg är att avgöra om ett område är förorenat eller inte. Föroreningar är ämnen som härrör från mänsklig aktivitet och förekommer i halter som överskrider bakgrundshalter. I efterbehandlingssammanhang definieras bakgrundshalt som naturlig bakgrund plus diffust tillskott från mänskliga aktiviteter. Bakgrundshalter varierar mellan olika områden både till följd av naturliga processer och som resultat av mänskliga aktiviteter. Orsaken till föroreningarna kan ofta kopplas till tidigare industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Är området förorenat följer en förenklad eller fördjupad bedömning av om föroreningarna innebär någon risk och om riskerna är acceptabla eller inte. För att undersöka om och hur mycket föroreningar det finns i mark och vatten kan prover på exempelvis mark och vatten tas som analyseras på laboratorium. I den förenklade riskbedömningen avgör man om det finns en risk genom att jämföra uppmätta halter i de förorenade medierna med riskbaserade haltkriterier, till exempel riktvärden eller miljökvalitetsnormer. För förenklad riskbedömning har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärdena för förorenad mark. De generella riktvärdena finns för ett antal kemiska ämnen, föreningar eller grupper av föreningar i mark. Fördjupad riskbedömning kan till exempel behöva utföra när föroreningssituationen är omfattande, komplicerad eller då flera olika medier är förorenade. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark finns för känslig (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). Vid KM kan marken användas för bostäder, jordbruk, skolor och liknande. Grundvatten och ytvatten intill området skyddas. Vid MKM kan marken användas för kontor, handel, industri, trafikanläggning och dylikt. Grundvattnet är skyddat på ett visst avstånd från området. Markanvändningen i planerat vägområde är mindre känslig markanvändning, MKM. 6

7 3 Potentiellt förorenade områden Ullånger- Docksta För vägsträckningen mellan Ullånger Docksta finns sex stycken potentiellt förorenade områden som Länsstyrelsen i Västernorrlands län har identifierat inom och i anslutning till området för aktuell vägplan. Dessa är: Fd Ullångers snickerifabrik och Nordmarks Åkeri AB på fastigheten Äskja 2:12 Fd Äskja Såg på fastigheten Äskja 1:18 och Mäja 4:1 Skidsta Hus på fastigheten Äskja 1:18 Karta över identifierade förorenade områden inom fastigheterna Äskja 2.12, Äskja 1:18 samt Mäja 4.1. Byberg och Nordin bussgarage på fastigheten Vibyggerå Prästbord 1:14 Byberg och Nordin bussgarage och fd BP och fd Statoil på fastigheten Vibyggerå Prästbord 1:18 Dockstavarvet AB på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:12 och 1:6 7

8 Karta över identifierade förorenade områden fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:14, Vibyggerå Prästbord 1:18 samt Vibyggerå Prästbord 1:12 och 1:6. Historik om områdena har hämtats från Länsstyrelsen i Västernorrlands EBH-stöd, Kramfors kommun samt aktuella verksamhetsutövare. Nedan beskrivs respektive område. 3.1 Fd Ullångers snickerifabrik och Nordmarks Åkeri AB på fastigheten Äskja 2: startade Ullångers snickerifabrik. Fabriken uppfördes i två våningar med en golvyta på 200 kvm. Maskinparken bestod av plan- och rikthyvel, bandsåg, klyvsåg, fanérpress och putsmaskin. I produktionen var bland annat köks- och butiksinredningar, lastbilsflak mm lades snickeriverksamheten ned och lokalerna såldes till Kjell Nordmark som bedrev däck- och bilverkstad på platsen och i byggnaden. En tillbyggnad byggdes 1986 för åkeriverksamheten. Namnet idag är Nordmarks Åkeri AB. Verksamheten identifierades (F ) enligt MIFO och uppdaterades Verksamheten har tilldelats preliminär branschklass (BKL) 3. Snickeriverksamheten har BKL 4 på grund av att det endast var ett snickeri. Verkstad, däckservice, åkeriverksamhet BKL 3. Enligt Kontrollrapport över återkommande kontroll av cistern utfärdad av Ådalens Cisternvård finns en 5m 3 farmartank utomhus som är installerad 1978 och en farmartank 5m 3 med okänt installationsår. Vidare finns enligt kontrollrapport en cistern om 3m 3 för eldningsolja inomhus som är installerad Enligt samtal med Krister Nordmark

9 förbrukas cirka 40m 3 diesel i snitt per år. En uttjänt cistern står läng med E4 och används för förvaring av sandningssand Bedömning av behov av ytterligare undersökningar I läget för gång- och cykelväg längs med fastigheten Äskja 2:12, visar genomförd geoteknisk provtagning i en punkt att marken består av grusig sand. Det finns inte några uppgifter som tyder på att marken består av fyllnadsmassor. Miljötekniska undersökningar i linje för gång- och cykelväg bör genomföras i längs med fastigheten, sektion 10/920 för att så långt möjligt säkerställa att marken för föreslagen plan inte är förorenad. Analys av jord bör genomföras med avseende på metaller, oljor och PAH. 3.2 Fd Äskja Såg på fastigheten Äskja 1:18 och Mäja 4: fanns en vattensåg vid Äskjabäcken. Verksamheten har sedan pågått i olika regi. Enligt länsstyrelsens MIFO Identifiering (F ) besprutade man (enligt muntliga uppgifter) brädor med dödskallemärkt pulver som blandades ut i vatten från mitten av 1950-talet till mitten av 1960-talet. Den historiska verksamheten har tilldelats branschklass 2 eftersom doppning har förekommit. Doppning skedde ofta med dioxin- och pentaklorfenolpreparat. I området för trumåtgärder på fastigheten Mäja 4:1 bestod marken av busk- och lövsly fram till 1993 då marken fylldes upp av jordmassor från vägbygget E4 Gallsäter Ullånger. Fastigheten köptes in 1995 har sedan dess använts av och till som lagringsplats för sågade trävaror. Idag bedriver Älgsjö Såg AB verksamhet på platsen Bedömning av behov av ytterligare undersökningar I området ska arbeten utföras vid en befintlig busshållplats (sektion 11/410) och trumåtgärder vid en befintlig trumma (11/520). Älgsjö såg har under 2013 erhållit bygglov inom fastigheten. Bygglovet är inte förenat med några krav på miljötekniska markundersökningar. Miljötekniska undersökningar bedöms inte som nödvändiga för planerade arbeten vid befintlig bussficka eller trumåtgärder vid befintlig trumma i anslutning till E4 med anledning av att eventuella föroreningar som uppkommit historiskt med stor sannolikhet troligen inte finns i området närmast E4. Detta med anledning av topografin och att område på fastigheten Mäja 4:1 bestod marken av busk- och lövsly fram till 1993 samt att fastigheten köptes in 1995 av sågverksamheten. 3.3 Skidsta Hus på fastigheten Äskja 1: startades företaget Skidstahus. I början serietillverkades bl.a. skoputstaburetter och lekstugor invigdes den nya fabriken i Äskja. Där sker även nuvarande hustillverkningen efter ett flertal utbyggnader och moderniseringar. Verksamheten har i länsstyrelsens identifiering (F ) tilldelats risklass 4, liten risk Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Enligt länsstyrelsens identifiering innebär verksamheten liten risk för föroreningar. Behov av miljöteknisk markundersökning bedöms inte behövas. 9

10 3.4 Byberg och Nordin bussgarage och fd BP och fd Statoil på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:14 och 1:18 Byberg och Nordin bedriver bussbolagsverksamhet på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:14 och Vibyggerå Prästbord 1:18. Tidigare verksamhetsutövare har varit Docksta Buss och Truck, Westins Omnibuss AB, BP och Statoil. Inom fastigheten finns det idag bussgarage, kontor och tvätthall. Det finns även en tankanläggning med tre underjordscisterner om 15 m 3 diesel och tillhörande pump samt avluftning och påfyllning för cisternerna. Totalt finns lagringskapacitet för 45 m 3 diesel. Byberg & Nordin har drivit och använt tankanläggningen för eget bruk sedan Bensinstationen etablerades kring talet av BP som drev stationen fram till Vid stationen såldes bensin, diesel, fotogen och andra petroleumprodukter. Efter 1995 tog bussbolaget Verner Westins Buss över och använde anläggningen för eget behov. År 2000 tog Statoil över anläggningen och drev den till (Sweco 2006). Efter det har Byberg och Nordin använt tankanläggningen för internt bruk. Tankanläggningen har sett olika ut under åren. De nuvarande cisternerna (3 x15 m 3 ) installerades 1977 enligt kontrollrapport från återkommande cisternkontroll utfärdad av RagnSells Specialavfall AB den 14 april flyttades pumpön, den låg innan flytten 26 meter från E4 och 1977 flyttades den närmare vägen (E4) till 14 meter från vägen. Tidigare (före 1977) fanns en cistern 6m 3 för petroleumprodukten Super, en 10m 3 för diesel och 5 m 3 för petroleumprodukten Regular. Enligt miljöteknisk undersökning av dieseltankanläggning (Sweco 2006) framgår att tidigare ägare till bussbolaget har uppgett att när BP har haft en ovanjordscistern väster om refugen och närmare slänten. Ytterligare uppgifter kring den har inte framkommit vid kontakt med kommunen. I länsstyrelsens identifiering (F ) daterad framgår det att följande funktioner har funnits på platsen, bensinstation Statoil (försäljning av diesel, bilvårdsanläggning), Docksta Bil och Motor, Bussgarage Westins omnibusslinjer samt Byberg & Nordin busstrafik. Objektet har tilldelats branschklass 2. Den identifierade platsen ligger på Vibyggerå Prästbord 1:14 men de verksamheter som omtalas i MIFO identifieringen finns även på Vibyggerå Prästbord 1:18. I länsstyrelsens identifiering (F ) daterad framgår det att BP har bedrivit verksamhet på Vibyggerå Prästbord 1:18 fram till 1977 samt att fastighetsägare avstår undersökningar via SPIMFAB (Svenska Petroleum Institutets Oljesaneringsfond) pga. av ny dieselanläggning. I intern förteckning från BP Svenska Oljeaktiebolaget daterad framgår det att BP har haft anläggning med adress Docksta, Box 22, Docksta och att innehavaren varit Westins Omnibussbolag. I Kramfors kommuns anmälan till SPIMFAB framgår det att de anmälde BP stationen på fastigheten Vibyggerå Prästbord 1:18 med slutår 1977 och att nuvarande (1999) verksamhetsutövare är Westins buss samt att 3 stycken 15 m 3 cisterner finns. SPIMFAB skickade erbjudande till Werner Westin Omnibuss AB om undersökning av marken (SPIMFAB projektnummer: ). I anteckning av SPIMFAB framgår det att en ny anläggning ska uppföras och befintliga cisterner ska brukas för detta. Fastighetsägaren avstår därför SPIMFAB:s erbjudande. De historiska dokumenten som har påträffats tyder på att BP och Statoils anläggningar har funnits på ungefär samma plats som nuvarande 10

11 tankanläggning på fastigheten Vibyggerå Prästbord 1:18. Cisterner har bytts ut och pumpön har flyttats närmare vägen. Inga uppgifter tyder på att det ska ha funnits någon tankanläggning på fastigheten Vibyggerå 1: Genomförda undersökningar Statoil anlitade 2006 Sweco för att genomföra en miljöteknisk undersökning på platsen med anledning av att de lämnade platsen. Undersökningen omfattade fem provtagningspunkter med borrhandvagn ner till maximalt 5 meter under markytan. Marken består av fyllning (stenig grusig sand) med en mäktighet av 2,4-3,8 m. Under fyllningen påträffades en fast lagrad siltig morän. Jordprov togs ut som samlingsprov för varje meter eller för varje jordart som påträffades. Fältanalys med PID (fotojonisationsdetektor) Åtta utvalda jordprov analyserades på laboratorium med avseende på oljor och PAH (polyaromatiska kolväten). Halterna i samtliga jordprov ligger väl under Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM och i de flesta fall under laboratoriets detektionsgräns. I tre borrhål installerades grundvattenrör. Inget grundvatten påträffades dock (kontroll utfördes i januari, februari, maj 2006). Bergets kraftiga lutning i området i kombination med ett litet nederbördsområde för aktuell plats kan innebära att inget grundvatten bildas i jorden (grundvattnet dräneras på bergytan). Slutsatsen i den miljötekniska markundersökningen är att resultaten visar att inga åtgärder erfordras för föroreningar i jord. En begränsad miljöprovtagning bestående av två punkter har även genomförts under 2013 inom planen inom fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:14 och 1:18. Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att kontrollera eventuell förekomst av förorening i jord och fyllnadsmassor som finns inom området inför anläggandet av gång- och cykelväg. Provtagningen utfördes ned till 2 meter. Ingen av de analyserade proverna med avseende på metaller, oljor och PAH visade på resultat överskridande Naturvårdsverkets satta riktvärden för området (MKM). Enligt miljöteknisk undersökning av dieseltankanläggning (Sweco 2006) har tidigare ägare till bussbolaget uppgett att när BP lade ner verksamhet på platsen 1995 utfördes en sanering av området väster om refugen och närmare slänten där en ovanjordscistern har funnits. Sweco kunde vid det tillfället inte få fram ytterligare undersökningar om den utförda saneringen Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Inom område för bussgaraget i Docksta har det funnits en tankanläggning sedan talet. Sweco har genomfört miljötekniska undersökningar i anslutning till macken Marken har inte visat sig vara förorenade av petroleumprodukter. Med anledning av att verksamhet med verkstad, bussgarage, tvätthall mm har bedrivits på platsen bör kompletterande miljötekniska markundersökningar i linje för gång- och cykelväg genomföras i sektion 20/520-20/610 för att så långt som det är möjligt säkerställa att marken inte är förorenad. Analys av jord bör genomföras med avseende på metaller, oljor och PAH. 11

12 3.5 Dockstavarvet AB på fastigheterna Vibyggerå Prästbord 1:12 och 1: startades båtvarvet som idag utvecklar och producerar Dockstavarvet AB strids- och patrullbåtar, bogserbåtar och räddningsbåtar i aluminium. Verksamheten har i länsstyrelsens identifiering (F ) tilldelats branschklass 2 till Bedömning av behov av ytterligare undersökningar Vägplanen berör inte Dockstavarvets område varför miljötekniska markundersökningar inte behöver genomföras. 12

13 4 Sammanfattning Längs aktuell vägsträcka finns sex potentiellt förorenade områden. Miljötekniska undersökningar bör genomföras i längs med fastigheten Äskja 2:12, sektion 10/920 och längs med fastigheten Vibyggerå Prästbord 1:14 och 1:18 för att så långt möjligt säkerställa att marken för föreslagen plan inte är förorenad. 13

14 5 Referenser Länsstyrelsen, MIFO historik: F , upprättad , reviderad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen, MIFO historik: F , upprättad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen, MIFO historik: F , upprättad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen, MIFO historik: F upprättad , reviderad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen, MIFO historik: F upprättad , reviderad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelsen, MIFO historik: F , upprättad , reviderad , Länsstyrelsen i Västernorrlands län. RagnSells Specialavfall AB, Kontrollrapporter från återkommande cisternkontroll Vibyggerå Prästbord 1:18, upprättade av RagnSells Specialavfall AB, SPIMFAB - SPI Miljösaneringsfond AB, 1999 Anmälningsformulär till SPIMFAB, Brev från SPIMFAB, SPIMFAB, Anteckning projektnummer 0967, Svenska BP Oljeaktiebolag, Intern förteckning Svenska BP Oljeaktiebolag Sweco Viak AB, Norra regionen, Miljöteknisk markundersökning av dieseltankanläggning, Svenska Statoil AB, Upprättad av Sweco Viak AB, Norra regionen och reviderad Uppdragnummer Ådalens cisternvård, Kontrollrapporter över återkommande cisternkontroll, Äskja 2:12, upprättade

15 15

16 E4 Trafikverket, Härnösand. Besöksadress: Nattviksgatan 8. Telefon: , Texttelefon:

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning 2016-04-15 FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning KUND Unibail-Rodamco c/o Rodamco Sverige AB Box 7846 103 98 STOCKHOLM KONSULT WSP Environmental

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Inventering av anläggningar för gummiproduktion

Inventering av anläggningar för gummiproduktion Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning Fastigheten, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning På uppdrag av Statoil har SWECO VIAK utarbetat ett program för en fördjupad miljöteknisk undersökning på fastigheten, Nyköping. Nedanstående

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Rapport om misstänkt förorenade områden i Borensberg Upprättad av Lars Lager Granskad av Mats Dorell Structor Nyköping AB Fax 0155-20 64 29 Sida 1

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg E20, Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg 2016-12-12 Tekniskt PM Förorenad mark TEKNISKT PM FÖRORENAD MARK E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

Berggren 10, Karlskrona kommun. Ny automatstation, OKQ8. Översiktlig geoteknisk utredning 2015-05-12

Berggren 10, Karlskrona kommun. Ny automatstation, OKQ8. Översiktlig geoteknisk utredning 2015-05-12 Berggren 10, Karlskrona kommun 2015-05-12 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Elin Ekström Uppdragsnummer: 10213373 BERGGREN 10, KARLSKRONA KOMMUN Kund Karlskrona kommun Ola Robertsson Konsult WSP

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2006-06-22 Handläggare Miljöinspektör David Lalloo Direkttelefon 040-342019 Till Gullviksborna Ärende: 543:0636-2003 Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Miljöavdelningen 2006:4 Potentiellt FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Bild framsida: Söderbergs Sågverk, Sundsvalls kommun, identifierat som sågverk utan impregnering,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för gång- och cykelväg Samt passager vid Ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad Miljö Väst AB Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad 1978 För: 2010 Upprättad: Uppdrag: 1215-215 Kungsgatan 18 www.structor.se

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna

Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning till ny E10 i området vid Kurravaaravägen, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-01-15 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809,

Läs mer

Schönborg Hus AB Historisk inventering

Schönborg Hus AB Historisk inventering Schönborg Hus AB Historisk inventering Skövde kommun Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1316 Upprättad av: John Norman Granskad av: Rebecca Friberg INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 SYFTE

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Bilskrotsprojektet 2013 PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Inledning Miljökontoren i Västmanlands-, Stockholms-, Uppsala-, Örebro-, Södermanlands- och Dalarnas län bedriver

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala Camilla Lindholm Föredragets innehåll Vad vi arbetar med i Uppsala Förutsättningarna i Uppsala Egeninitierad tillsyn Några exempel från tillsynen

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Tekniskt PM, Geoteknik och Miljöteknik

Tekniskt PM, Geoteknik och Miljöteknik Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen/Skallsjövägen Tekniskt PM, Geoteknik och Miljöteknik VÄGPLAN, 2017-05-12 ÅF -Infrastructure AB Medverkande: Beställare: Lerums kommun Bagges Torg, Brobacken 1 443

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar

Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar Förorenade områden och ansvaret kring båtklubbar cathrine.lundin@naturvardsverket.se anna.rolf@naturvardsverket.se Foto: Daniel Martini Inventeringen och EBH-stödet I EBH-stödet som är den databas där

Läs mer

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Uppdragsnr 1484 KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Byggnation av nya bostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren Upprättad av: Mattias

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN FRÅGEFORMULÄR 1(11) Miljö- och hälsoskyddskontoret Detta är ett exempel på ifyllt frågeformulär. Filen finns att ladda hem från miljö- och hälsoskyddskontorets hemsida www.kristianstad.se/fororenadmark

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Projekterings-PM Geoteknik Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län Datum: 2016-09-27 Projektnummer: 150563 Dokumenttitel: Projekterings-PM Geoteknik, Väg 579, GC- väg, Ockelbo

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag

PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag ALPHYDDAN 11, BROMMA PM/Geoteknik - Projekteringsunderlag Framställd för: Einar Mattson Projekt AB Att: Joakim Jakobsson PM Uppdragsnummer: 135124200045 Innehållsförteckning 1.0 OBJEKT... 1 2.0 PLANERAD

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt Thomas Jansson, Golder Associates Några frågeställningar om förorenad mark När är ett område förorenat? Vem är ansvarig att undersöka och åtgärda ett förorenat område? Hur

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

PM E20 Förbifart Mariestad

PM E20 Förbifart Mariestad Structor Mark Göteborg 1215-224 2016-03-14 PM E20 Förbifart Mariestad Översiktlig inventering av potentiella förorenande verksamheter 1 Bakgrund och syfte Längs med E20 finns ett utredningsområde avseende

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Seminarium Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Länsstyrelsen i Skåne Malmö 22 april 2015 Denna presentation går igenom syftet

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer