Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker, Tjänsteskrivelse Ks/2017:22 1(7) Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att Kristinehamns kommun skulle delta i det länsövergripande projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, vilket bland annat innebär att Kristinehamns ska ta fram en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunfullmäktige antog en motion inlämnad av Liberalerna där fullmäktige enligt uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram en arbets- och handlingsplan för hur kommunen ska förebygga och kontinuerligt upprätthålla en hög uppmärksamhet på den våldsbejakande extremism utöver den risk- och sårbarhetsanalys som finns idag. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete mellan folkhälsoenheten, integrationsenheten, socialtjänsten och skolförvaltningen. Handlingsplanen är kommunövergripande och har som syfte att underlätta arbetet vi bedriver i kommunen för att värna demokratin och motverka olika former av extremism. Kristinehamns kommun deltar i det värmländska projektet och samarbetet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, som drivs av Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Målet med projektet är att samla länets kommuner i ett gemensamt arbete för att tillsammans hjälpas åt att förhindra en framväxt av organisationer som vill sätta våra demokratiska principer ur spel. Handlingsplanen ska vara ett verktyg för oss på lokal nivå för att kunna agera och samverka när det behövs. Vi måste tillsammans värna om vårt demokratiska system med fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och respekt för allas lika värde och där igenom förebygga att människor radikaliseras och hamnar i någon form av våldsbejakande extremism. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Barn- och ungdomschecklista KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningskontoret Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att Kristinehamns kommun skulle delta i det länsövergripande projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, vilket bland annat innebär att Kristinehamns ska ta fram en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunfullmäktige antog en motion inlämnad av Liberalerna där fullmäktige enligt uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram en arbets- och handlingsplan för hur kommunen ska förebygga och kontinuerligt upprätthålla en hög uppmärksamhet på den våldsbejakande extremism utöver den risk- och sårbarhetsanalys som finns idag. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsoenheten, Integrationsenheten, Socialtjänsten och Skolförvaltningen. Handlingsplanen är kommunövergripande och har som syfte att underlätta arbetet vi bedriver i kommunen för att värna demokratin och motverka olika former av extremism. Kristinehamns kommun deltar i det värmländska projektet och samarbetet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, som drivs av Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Målet med projektet är att samla länets kommuner i ett gemensamt arbete för att tillsammans hjälpas åt att förhindra en framväxt av organisationer som vill sätta våra demokratiska principer ur spel. Handlingsplanen ska vara ett verktyg för oss på lokal nivå för att kunna agera och samverka när det behövs. Vi måste tillsammans värna om vårt demokratiska system med fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och respekt för allas lika värde och där igenom förebygga att människor radikaliseras och hamnar i någon form av våldsbejakande extremism. Syfte Syftet med handlingsplanen är att främja samarbete och samverkan samt bygga strukturer mellan olika kommunala verksamheter och civilsamhället för att förebygga och minimera riskerna för att personer i kommunen lockas in i våldsbejakande organisationer. Vidare är syftet att öka kunskapen om faktorer som kan påverka att individer radikaliseras. Mål Målet är att Kristinehamn är en trygg kommun utan inslag av intolerans, rasism, våldsbejakande extremism eller andra inslag som kan skada trygga mellanmänskliga relationer. Våldsbejakande extremism Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer 1 Med andra ord individer eller grupper som inte drar sig för att använda våld för att skada eller sätta det demokratiska systemet ur spel. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen, då ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, utan att personen själv utövar något våld. Det är inte bara handlingar som öppet våld, som ryms inom begreppet våldsbejakande, utan även material. Det kan handla om hot om våld, handlingar som uppmanar till våld, till exempel hatiska inlägg på sociala medier och 1 Samtalskompassen, ett vägledande material från regeringen om våldsbejakande extremism

3 3 aktiviteter som syftar till att skrämma politiker och/eller journalister till tystnad och där den underliggande ideologin kommer från en antidemokratisk tankevärld. När vi pratar om våldsbejakande extremism delar vi upp det i tre huvudgrupper, extremer på höger- respektive vänsterkanten, samt religiös extremism. 2 Idag pratar man också om en fjärde kategori, nämligen den ensamme tyste som kan återfinnas i alla de tre grupperna, eller som helt fristående. Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns ett gemensamt drag som förenar dem i underkännandet av demokratiska principer och spelregler. Våldet som dessa grupper riktar mot individer på grund av deras politiska- eller religiösa övertygelse, etniska tillhörighet, sexuella läggning, könsuttryck eller könsidentitet är ett angrepp på principen om allas lika värde. Att inkludera ett genusperspektiv i det våldsförebyggande arbetet, oavsett vilket våld det handlar om, är viktigt för att få perspektiv på vad som kan tänkas ligga bakom våldshandlingen och hur det förebyggande arbetet kan utvecklas. MUCF:s ungdomsenkät visar att risken för att utöva våld är 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller jämfört med killar som inte instämmer i påståendet om vare sig stereotypa könsroller, eller stereotypa normer. Kön är en viktig variabel att ta i beaktande. Likaså gruppens betydelse. Grupptillhörigheten har betydelse för maskulinitetskonstruktioner och våld. Att utöva våld inför sin grupp kan bekräfta den maskulina statusen, likväl som lojaliteten till en grupp kan kräva ett våldsamt agerande. 4 Den högerextrema miljön har av tradition ett starkt fäste i Värmland. Länet ingår också i det mest aktiva näste som organiseras från Dalarna av Nordiska motståndsrörelsen. Den högerextrema, vit-maktmiljön består till stora delar av unga män och de flesta lämnar rörelsen innan man fyllt 25 år. Vit-maktmiljön utgör främst ett hot mot enskilda personer. Framför allt angrips personer med utländsk bakgrund, HBTQ-personer samt politiska motståndare. Det vanligaste brottet är hets mot folkgrupp. I Kristinehamn har den nationalsocialistiska gruppen Nordiska Motståndsrörelsen etablerat sig och under oktober och november (2016) har flera aktiviteter genomförts. Man har bland annat spridit propaganda, men också genomfört nattvandringar och spärrat av ingångar till lokaler och en lokaltidning. Gruppen är idag liten och den leds av en lokal ledare, som får stöd av aktivister från Borlänge. Det finns en överhängande risk att gruppen utökas med fler medlemmar. Den vänsterautonoma miljön i Värmland består av ett begränsat antal ungdomar, både tjejer och killar. Målet är att skapa ett klasslöst samhälle utan någon auktoritet som styr och utifrån sin ideologiska målsättning hotar och attackerar de förtroendevalda, myndighetspersoner och meningsmotståndare. Den autonoma vänstern är positivt inställd till mångkultur, feminism och HBTQ-personers rättigheter, men anser att det demokratiska systemet inte gör 2 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism definierar dessa huvudgrupper 3 Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Ungdomsenkäten genomfördes under våren och sommaren Enkäten gick ut till 5000 slumpmässigt utvalda unga mellan år som var bosatta i Sverige. Svarsfrekvensen var ca 45% och det är deras svar som utgör det statistiska underlaget. 4 MUCF

4 4 tillräckligt utan ska sättas ur spel. Deras främsta motståndare är personer inom vit-maktmiljön och kampen mot rasism och fascism är central. Idag finns ingen fast grupp inom autonoma vänsterrörelsen i Värmland. Det beror bland annat på att man arbetar i lösliga nätverk. Dock finns anhängare till huvudgruppen Antifascistisk aktion (AFA) i Karlstadsregionen. Revolutionära fronten (RF) meddelade under hösten 2015 att man lägger ner sin verksamhet. Hur den religiösa extremismen i Värmland ser ut vet vi inte så mycket om. I Sverige har den religiösa extremismen tidigare utgjorts av högerorienterad kristen fundamentalism. Under de senaste åren har den bilden förändrats och vi har sett en ökning av en islamistisk al-qaidainspirerad ideologi med rötter i den militanta jihadismen. Nu kan vi se ett ökat fokus på IS som framför allt är aktiva i Syrien och Irak. IS använder sociala medier för att föra fram sin propaganda och rekrytera nya anhängare. I brutala Youtube-filmer visas handlingskraft för att locka sympatisörer. IS attackerar regimer i muslimska länder och mål i Europa och USA som inte anses stå för den rätta tron. Hotbilden mot Sverige är inte så stark i dagsläget men samtidigt är det inom denna grupp som risken för attentat av enskilda individer är som störst. Att göra en lokal riskbedömning är svårt eftersom det inte finns några organisationer som är lätta att följa. Det gäller dock att ha en god kunskap om hur miljön ser ut för att kunna agera och hjälpa till om/när behovet uppstår. Aktivism inom religiös extremism är hårt knutet till enskilda individer, därför kan problembilden snabbt förändras. I närområdet har det i Örebro funnits ett flertal ungdomar som har radikaliserats och rest till bland annat Syrien för att strida för IS. Den ensamme tyste kan återfinnas inom alla tre ovanstående kategorier men också agera helt fristående, kanske utifrån ett eget trauma eller egen agenda. I skriften Främmande är skrämmande som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor tog fram år 2016 ges ett ungdomsperspektiv på det förebyggande arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Man poängterar att skriften inte gör anspråk på att ge en generell bild av vad unga tänker om våldsbejakande extremism i Sverige, men ger en ögonblicksbild av ungas perspektiv från tre olika platser i Sverige 5. I dessa samtal framkom att rasism, främlingsfientlighet, segregation, inflytande och diskriminering är viktiga frågor som ungdomarna upplever är sammankopplade med våldsbejakande extremism. Dessa frågor representerar en ingång i frågan om våldsbejakande extremism för dessa ungdomar och tre generella teman framkom i samtalen: Det finns flera vägar in i våldsbejakande extremism medie- och informationskunnighet är viktigt att lyfta fram i det förebyggande arbetet rasism, främlingsfientlighet och diskriminering är strukturella problem som upplevs vara kopplade till våldsbejakande extremism I dessa samtal ges en skiftande bild av ungas driv- och dragningskrafter till våldsbejakande miljöer. Vissa söker sig bort från något, andra till något. Man lyfter också vikten av att lyfta in genusperspektivet i samtalen med unga, då det inte är självklart att unga själva gör den genusanalysen. 5 I december 2015 genomfördes sex fokusgruppsamtal med unga på tre platser i landet, där avsikten var att lyfta ungas röster.

5 5 Vägar in i extrema miljöer Enligt olika rapporter från säkerhetspolisen ser radikaliseringsprocessen ganska likartad ut oavsett vilken av miljöerna man hamnar i. De menar att det i huvudsak är sociala och känslomässiga orsaker som gör att man söker sig till extremism i olika former, snarare än det ideologiska innehållet. Ofta handlar det om unga män. BRÅ och Säkerhetspolisen har tagit fram fyra vägar in i radikalisering: Utagerarens väg: Ofta en person med problemfylld bakgrund. Det kan handla om missbruk, krigstrauma eller kriminalitet. Det är en ung person, oftast kille som aktivt söker spänning och lockas av den våldsamma miljön. Grubblarens väg: Grubblaren är en person som söker svar på frågor om livet. Ingången är sällan våldsam utan vägen till extremism går via ideologiska studier. Ofta är denna personlighet till en början lugn och lite tillbakadragen. Familjens väg: Här pratar vi om det svarta överlämnandet. Familjemedlemmar eller andra närstående har själva extrema åsikter eller godkänner de ställningstagande som görs. För det mesta kommer dessa från familjer med ingen eller liten kontakt med personer med andra livsåskådningar. Kontaktsökarens väg: För kontaktsökaren är det gemenskap och närhet som är det typiska. Det kan handla om slump vilken typ av organisation man hamnar i. Många av de extrema organisationerna är duktiga på att locka till sig sökaren genom att erbjuda samhörighet och en gemensam yttre fiende. Bland forskarna råder det en ganska stor oenighet om de avgörande orsakerna till att en person dras in i en radikal brottslighet. Likaså om radikaliseringsprocessens olika steg, hur många de är och hur de skulle kunna se ut eller vad som får en person att röra sig från ett steg till ett annat. Ungdomarna som deltog i samtal för skriften Främmande är skrämmande ger en lite annan bild av vägarna in i våldsbejakande extremism. Dessa ungdomar pratar främst om våldsbejakande islamistisk extremism, där en del verkar ha rest till något, ett äventyr eller ett mindre kravfylld vardag. Andra har rest från något, till exempel ekonomiska problem. De ger också en bild av att vissa inte har varit särskilt religiöst kunniga och att bilder och filmer som visas på internet har attraherat vissa. Push och Pullfaktorer Pushfaktorer är det som genom yttre påverkan styr en individ mot våldsbejakande miljöer medan pullfaktorer är sådant som lockar till radikalisering. Exempel på pushfaktorer: Upplevelser av utanförskap Identitetssökande Söker spänning Starkt samhällsengagemang Globala orättvisor Upplevda besvikelser kring demokrati och samhälle. Exempel på pullfaktorer: Känsla av makt och kontroll

6 6 Status att vara någon Social gemenskap Övertygelse om att handla rätt Trygghet och känsla av att ha hittat hem. Det kan naturligtvis finnas andra orsaker, men en kombination av dessa finns ofta med när man utreder en persons engagemang i en extrem organisation. När man tittar på vad ungdomarna själva säger om push- och pullfaktorer, så finns det också ett tydligt genusmönster, där push- och pullfaktorerna ser olika ut för tjejer och killar. Att ha ett genusperspektiv behöver inte vara krångligare än att identifiera dessa skillnader, relatera dem till varandra och sedan ställa sig frågan varför det ser olika ut för killar och för tjejer. I det förebyggande arbetet är det viktigt att utmana normer och könsstereotyper som ungdomar lever i och möter. Skickas till Jämställdhet- och demokratistrategen Johan Öhman Chef folkhälsoenheten Anneli Wiker Demokrati- och jämställdhetsstrateg

7 HANDLINGSPLAN (10) Anneli Wiker Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Dokumenttyp Handlingsplan Beslutsinstans Kommunstyrelse Dokument-ID Ks/2017:22 Dokumentansvarig Kommunchef för beslut Ansvarig för uppföljning Folkhälsoenheten Dokumentet gäller Samtliga anställda och förtroendevalda i Kristinehamns kommun Version 1 Reviderad [Reviderad] c:\users\kalen\appdata\local\temp\solarplexusit\handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism-{25e73bd b6a0- f8151df5db41}-{a826eb b-81ac-75c7fc2a779d}.docx

8 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Innehållsförteckning 1 Inledning Lägesbeskrivning Syfte Mål Praktiskt arbete... 6

9 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) 1 Inledning Den här handlingsplanen är kommunövergripande och har som syfte att underlätta arbetet vi bedriver i kommunen för att värna demokratin och motverka olika former av extremism. Kristinehamns kommun har anslutit sig till det värmländska projektet och samarbetet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism, som drivs av Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Målet med projektet är att samla länets kommuner i ett gemensamt arbete för att tillsammans hjälpas åt att förhindra en framväxt av organisationer som vill sätta våra demokratiska principer ur spel. Handlingsplanen ska vara ett verktyg för oss på lokal nivå för att kunna agera och samverka när det behövs. Vi måste tillsammans värna om vårt demokratiska system med fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och respekt för allas lika värde och där igenom förebygga att människor radikaliseras och hamnar i någon form av våldsbejakande extremism. 1.1 Lägesbeskrivning Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer 1 Med andra ord individer eller grupper som inte drar sig för att använda våld för att skada eller sätta det demokratiska systemet ur spel. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen, då ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, utan att personen själv utövar något våld. Det är inte bara handlingar som öppet våld, som ryms inom begreppet våldsbejakande, utan även material. Det kan handla om hot om våld, handlingar som uppmanar till våld, till exempel hatiska inlägg på sociala medier och aktiviteter som syftar till att skrämma politiker och/eller journalister till tystnad och där den underliggande ideologin kommer från en antidemokratisk tankevärld. När vi pratar om våldsbejakande extremism delar vi upp det i tre huvudgrupper, extremer på höger- respektive vänsterkanten, samt religiös extremism. 2 Idag pratar man också om en fjärde kategori, nämligen den ensamme tyste som kan återfinnas i alla de tre grupperna, eller som helt fristående. Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns ett gemensamt drag som förenar dem i underkännandet av demokratiska principer och spelregler. Våldet som dessa grupper riktar mot individer på grund av deras politiska- eller religiösa övertygelse, etniska tillhörighet, sexuella läggning, könsuttryck eller könsidentitet är ett angrepp på principen om allas lika värde. 1 Samtalskompassen, ett vägledande material från regeringen om våldsbejakande extremism 2 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism definierar dessa huvudgrupper

10 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Att inkludera ett genusperspektiv i det våldsförebyggande arbetet, oavsett vilket våld det handlar om, är viktigt för att få perspektiv på vad som kan tänkas ligga bakom våldshandlingen och hur det förebyggande arbetet kan utvecklas. MUCF:s ungdomsenkät visar att risken för att utöva våld är 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller jämfört med killar som inte instämmer i påståendet om vare sig stereotypa könsroller, eller stereotypa normer. Kön är en viktig variabel att ta i beaktande. Likaså gruppens betydelse. Grupptillhörigheten har betydelse för maskulinitetskonstruktioner och våld. Att utöva våld inför sin grupp kan bekräfta den maskulina statusen, likväl som lojaliteten till en grupp kan kräva ett våldsamt agerande. 4 I Värmland har den högerextrema miljön av tradition ett starkt fäste. Länet ingår också i det mest aktiva näste som organiseras från Dalarna av Nordiska motståndsrörelsen. I Kristinehamn har den nationalsocialistiska gruppen Nordiska Motståndsrörelsen etablerat sig och under oktober och november (2016) har flera aktiviteter genomförts. Man har bland annat spridit propaganda, men också genomfört nattvandringar och spärrat av ingångar till lokaler och en lokaltidning. Gruppen är idag liten och den leds av en lokal ledare, som får stöd av aktivister från Borlänge. Det finns en överhängande risk att gruppen utökas med fler medlemmar. Den vänsterautonoma miljön i Värmland består av ett begränsat antal ungdomar, både tjejer och killar. Deras främsta motståndare är personer inom vit-maktmiljön och kampen mot rasism och fascism är central. Idag finns ingen fast grupp inom autonoma vänsterrörelsen i Värmland. Det beror bland annat på att man arbetar i lösliga nätverk. Dock finns anhängare till huvudgruppen Antifascistisk aktion (AFA) i Karlstadsregionen. Hur den religiösa extremismen i Värmland ser ut vet vi inte så mycket om. I Sverige har den religiösa extremismen tidigare utgjorts av högerorienterad kristen fundamentalism. Under de senaste åren har den bilden förändrats och vi har sett en ökning av en islamistisk al-qaidainspirerad ideologi med rötter i den militanta jihadismen. Nu kan vi se ett ökat fokus på IS som framför allt är aktiva i Syrien och Irak. I närområdet har det i Örebro funnits ett flertal ungdomar som har radikaliserats och rest till bland annat Syrien för att strida för IS. Den ensamme tyste kan återfinnas inom alla tre ovanstående kategorier men också agera helt fristående, kanske utifrån ett eget trauma eller egen agenda. 3 Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Ungdomsenkäten genomfördes under våren och sommaren Enkäten gick ut till 5000 slumpmässigt utvalda unga mellan år som var bosatta i Sverige. Svarsfrekvensen var ca 45% och det är deras svar som utgör det statistiska underlaget. 4 MUCF

11 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) 1.2 Syfte Syftet med handlingsplanen är att främja samarbete och samverkan samt bygga strukturer mellan olika kommunala verksamheter och civilsamhället för att förebygga och minimera riskerna för att personer i kommunen lockas in i våldsbejakande organisationer. Vidare är syftet att öka kunskapen om faktorer som kan påverka att individer radikaliseras och därmed agera om så sker. 1.3 Mål Att Kristinehamn är en trygg kommun utan inslag av intolerans, rasism, våldsbejakande extremism eller andra inslag som kan skada trygga mellanmänskliga relationer.

12 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) 2 Praktiskt arbete När det kommer till det praktiska, vardagliga arbetet delas detta in i tre nivåer: grönt, gult och rött läge. Oavsett vilken nivå man befinner sig på gäller det att bedriva arbetet ur ett förebyggande och stödjande perspektiv så långt det är möjligt. Individinriktade insatser Specifika förebyggande insatser Generella förebyggande insatser Grön nivå Generella förebyggande insatser Ett normalläge där värdegrundsarbete, samtal och dialog handlar om att upprätthålla sunda åsikter och ett öppet och inkluderande samhälle. Insatserna är generella och riktar sig till alla, till exempel skolor, arbetsplatser eller föreningar. Här finns också kunskapsspridning och kompetensförsörjning. Det handlar också om att tidigt upptäcka tecken på oro och vara väl förberedd om något händer. Dessa tecken kan vara: Personer man möter ger uttryck för oro och otrygghet Att tilliten brister mellan personer i kommunen Att det dyker upp klotter, klistermärken eller annat som riktar sig mot grupper i samhället Att det finns grupper som känner sig diskriminerade Att individer eller grupper står utanför den sociala samhörigheten Mål En väl fungerande samverkan inom kommunens olika delar och med externa myndigheter och organisationer för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Ett strukturerat, samordnat och aktivt arbete för att värna demokrati mot våldsbejakande extremism som sker på generell-, grupp- och individnivå. Att motverka all form av diskriminering och arbeta för att medborgarna känner sig delaktiga, har inflytande och kan påverka utvecklingen i samhället och de egna livsvillkoren.

13 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Åtgärd Ansvar Berörda aktörer Status Kristinehamns kommun ska säkerställa att handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism och dess innehåll samordnas. Samordning sker genom Folkhälsoenheten. KS Samtliga nämnder, polisen, civila samhället Pågående Samordningen av arbetet med att motverka våldsbejakande extremism ska ske i samarbete mellan offentlig och ideell sektor, bland annat genom nätverket Allas ansvar och det Värmländska projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism. KS Berörda nämnder, polisen, civila samhället Pågående Utbildningar för kommunens förtroendevalda, nämnder och förvaltningar i tillämpning av Barn- och Ungdomsplan för Kristinehamns kommun, Handlingsplan Barnkonventionen, samt hur Barnchecklistan ska tillämpas. KS Berörda nämnder, förvaltningar och förtroendevalda Pågående Gul nivå Specifika förebyggande insatser Innebär att det finns en identifierad problematik. Det kan till exempel handla om signaler från en skola, polis eller socialtjänst om en förhöjd risk. Arbetet inriktar sig på en specifik problematik och det kan bli aktuellt att kalla samman skolpersonal, polis och socialarbetare för att diskutera en individ eller grupp som man oroar sig över på grund av inträffade händelser i samhället. Tecken på oro: Unga signalerar åsikter och budskap genom våldsbejakande symboler och märken Att personer ger uttryck för hat mot bestämda grupper Att det går att se osunda gängbildningar och sammankomster som kan kopplas till extrema organisationer Att mobbning eller trakasserier ökar Att skadegörelse och klotter tilltar Om dessa tecken dyker upp innebär det inte automatiskt att det finns personer som radikaliserats men det finns en tydlig förhöjd risk och det är viktigt att det dokumenteras av för att underlätta eventuellt fortsatt arbete kring problematiken. Oroas man över något som man vill lyfta i någon av kommunens samarbetsgrupper anmäls detta till Folkhälsoenheten i kommunen. Mål Aktuell lägesbild för Kristinehamns kommun finns tillgänglig. Medarbetare inom verksamheter som kan beröras av våldsbejakande extremism har kunskap för att arbete med frågan. Barn- och genusperspektivet beaktas i lägesbilder, analyser och åtgärder.

14 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Åtgärd Ansvar Berörda aktörer Status Regelbundet ta fram lägesbild över situationen i Värmland och i Kristinehamns kommun KS Berörda nämnder, polisen, civila samhället Pågående Bevaka aktuell forskning inom området KS Berörda nämnder, polisen, civila samhället, BFCiv Säkerställa att kontaktpersoner finns från skola, fritid, integrationsenheten, arbetsmarknad och socialtjänst för att bevaka frågan i verksamheterna KS, SN, KN, SKN, TN Berörda nämnder, civila samhället, polisen Stödja de utsedda kontaktpersonerna för verksamheterna KS Berörda nämnder, polis, civila samhället Pågående Startas Startas Information på Kristinehamns kommuns hemsida om våldsbejakande extremism, kontaktperson i kommunen samt Rädda Barnens hjälptelefon som stöd till anhöriga och professionella KS Berörda nämnder, polis, civila samhället Startas Röd nivå Individinriktade insatser Innebär att det finns en tydlig och individinriktad problematik. Det finns personer med uttalat riskbeteende som redan har, eller som löper stor risk att begå våldshandlingar eller annan kriminell verksamhet som går att koppla till hens ideologi eller åsikter. Exempel kan vara: Att individen tillbringar mycket tid med att studera hemsidor, böcker och filmer med ett tydligt extremistiskt budskap Att personen är inblandad i tydliga händelser med inslag av våld eller upplopp grundade i extrema åsikter Att personen uppträder med tydliga märken eller symboler som står för en extrem ideologi Att personen är inblandad i annan kriminalitet som kan kopplas till hens extrema åsikter Det kan vara svårt att avgöra vad som klassas som extrema och våldsbejakande åsikter men det kan till exempel handla om: Intoleranta åsikter som förkastar demokratiska principer En konspiratorisk syn på andra människor och grupper till exempel judar, invandrare, kapitalister eller homosexuella Argumenterar för absoluta lösningar med tydligt våldsinslag Försöker att legitimera sina åsikter genom en stark misstro mot rådande samhällsordning Utöver ovanstående kan man också se förändringar i en persons umgänge som kan tyda på en förhöjd risk:

15 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Personen isolerar sig både från vänner och familj Hen börjar umgås i nya kretsar som kan ge anledning till oro, till exempel kriminella gäng Byter eller slutar med fritidsintressen Uppträder aggressivt och lättprovocerat För att göra en riktig bedömning när det gäller oro kring en person eller grupp är det viktigt att värdera konsekvenser av olika insatser. Det kan ibland vara effektivare att vara passiv och inte ingripa alls men för att göra en sådan bedömning gäller att man har analyserat olika möjligheter och scenarion. Riskerar en insats att förvärra och stigmatisera individen och göra insatsen kontraproduktiv? Övertolkas personens handlingar? Det kan vara värderingar att ta hänsyn till innan man gör en insats. När man beslutar att vidta åtgärder finns en rad olika insatser som kan användas och som beroende på situationen fungerar olika bra. Viktigt är att åtgärderna är väl underbyggda och att vi har vetskap om att kunna genomföra det vi föresätter oss att göra. Det är också viktigt att poängtera att gäller oron för att barn (0-18 år) hamnat i våldsbejakande miljö så har myndigheter anmälningsplikt enligt SoL 14:1. 5 Exempel på saker som är viktiga för ett lyckat arbete: Dialog. Samtalet bör alltid finnas med som utgångsläge oavsett på vilken nivå vi går in. Att bygga tillit och en relation är avgörande för hur väl vi ska lyckas i arbetet. Här är det viktigt att man i samtalet är väl förberedd och klarar av att befinna sig i ett samtal där moralkompassen kanske pekar åt helt motsatt håll än hens egen. Samverkan. Här kommer samverkansgrupper och etablerade samarbeten på prov. Ett väl utvecklat förarbete leder till ett smidigt och framgångsrikt handlande. Nätverk. Genom att i förväg upparbeta professionella nätverk har man god tillgång till en bred kunskapsbank när behov uppstår. Information. Det är viktigt att man i förväg vet vem och vilka som bör delges information i ett ärende. När ska polis kopplas in? Vem på socialtjänsten är ansvarig för den person det gäller? På vilket sätt ska skolan inkluderas? Stödinsatser. Vilket stöd behöver personen/personerna för att riskerna ska minska? Ett brett övergripande och förebyggande arbete krävs oftast här. Det gäller att vara vidsynt och se en rad olika möjligheter och aktörer. 5 Socialtjänstlagen

16 KRISTINEHAMNS KOMMUN (10) Mål Snabba och samordnade insatser mot våldsbejakande extremism sker på generell, grupp- och individnivå Åtgärd Ansvar Berörda aktörer Status Grupper och individer som drabbas av agerande utifrån våldsbejakande extremism ges omedelbart stöd - krisplan tas fram för gemensamma aktiviteter KS, SN,SKN Berörda nämnder, polisen, civila samhället Startas Anhöriga till personer som berörs av våldsbejakande extremism har tillgång till stöd Revidering av handlingsplan och aktiviteter om lägesbilden drastiskt förändras SN Berörda nämnder, Polisen, civila samhället, BFCiv Startas KS, Berörda nämnder, polis Vid behov

17 BARN- OCH UNGDOMSCHECKLISTA Nämnd: Kommunstyrelsen : Diarienummer: Handläggare: Anneli Wiker Ärende/ärenderubrik: För att säkerställa att barn och ungdomars rättigheter beaktas vid alla kommunala beslut, ska en barn- och ungdomschecklista upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och styrelse samt i upprättandet av budget och kommunövergripande styrdokument. Barn- och ungdomschecklistan ska finnas med från början av ärendeprocessen. Anvisningar i hur man fyller i Barn- och ungdomschecklistan finns i dokumentet Praktisk tillämpning av barn- och ungdomsplanen i Kristinehamns kommun. JA 1. Kommer beslutet att påverka barn och ungdomar, nu eller i framtiden? NEJ Förklara oavsett svar Beslutet kommer att beröra alla barn och ungdomar i Kristinehamns kommun. Vi arbetar redan med att stärka barn och ungdomars inflytande och trygghet genom Barn- och Ungdomsplan för Kristinehamns kommun och Handlingsplan Barnkonventionen. Handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism är ett verktyg för att ytterligare stärka arbetet för att värna allas lika värde och våra gemensamma demokratiska värderingar. När det gäller utsatta barn är det viktigt att lyfta vår skyldighet att uppmärksamma och agera för barn som far illa och se till att vi har beredskap att agera när behov finns. Om ja, fortsätt med frågorna JA 2. Har barnets bästa beaktas? NEJ Förklara oavsett svar Barnets bästa ska grunda sig på barnkonventionens artiklar, samhällets regler, forskning, rådande praxis, beprövad erfarenhet samt kunskaper hos dem som finns i barnets närmsta omgivning. Det gör man genom att arbeta med handlingsplanens olika delar, både det förebyggande arbetet men också när arbetet går över att bli mer konkret när ett barn eller ungdom är på väg in i extrema miljöer.

18 3. Beskriv eventuella intressekonflikter JA 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sina åsikter? NEJ Förklara oavsett svar Som underlag för den här handlingsplanen finns MUCF:s rapport(er) Främmande är skrämmande, där ungdomar från hela landet deltar med sina erfarenheter om vägar in i extrema miljöer. I det förebyggande arbetet som handlar om ungdomsinflytande arbetar kommunen aktivt för att ta tillvara ungdomars åsikter och med att utveckla ungdomsdialogen. Om det behövs hjälp att få barn och ungdomars åsikter i ärendet, kontakta Folkhälsoenheten i kommunen för att bestämma vilket metodområde/metod, utifrån den barn- och ungdomspolitiska planen, som passar bäst för ändamålet samt om det går att använda andra redan befintliga undersökningar/kartläggningar för att ta del av ungdomars åsikter. Har ungdomssamordnaren kontaktats, kryssa i nedanstående ruta och skriv en kommentar om utfallet av detta. Är ungdomssamordnaren kontaktad JA Kommentar

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism i Tanums kommun

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism i Tanums kommun Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism i Tanums kommun Antagna av kommunstyrelsen 2016-06-07, 158 2 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte och mål 3 1.2 Källor och kunskap 3 1.3 Rekommendation

Läs mer

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Tekniska förvaltningen Jan Mattsson,0550-881 10 jan.mattsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-03 Tn/2016:151 Sida 1(1) Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Förslag till beslut Noterar

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-884 52 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-11 Ks/2017:119 Sida 1(3) Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Läs mer

Barn- och ungdomschecklista för Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomschecklista för Kristinehamns kommun BARN- OCH UNGDOMSCHECKLISTA Kulturförvaltningen Veronica Gustafsson, 0550-88 076 veronica.gustafsson@kristinehamn.se Barn- och ungdomschecklista för Kristinehamns kommun Ärende/ärenderubrik: Sammanträdestider

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Riktlinje mot våldsbejakande extremism

Riktlinje mot våldsbejakande extremism Riktlinje 1 (5) Riktlinje mot våldsbejakande extremism 1. Bakgrund Sveriges regering tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget, som

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande

Handlingsplan mot våldsbejakande Handlingsplan mot våldsbejakande extremism November 2015 2 (6) Inledning Våldsbejakande extremism har blivit allt mer synligt i samhället de senaste åren och uppfattas ibland som ett hot mot vår demokrati.

Läs mer

Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens maj 2017

Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens maj 2017 Teknisk förvaltning Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-02-27 Tn/2017:25 Sida 1(1) Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år

STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år STRATEGI Strategi mot våldsbejakande extremism år 2017-2019 Typ av styrdokument Strategi Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2017-09-06, 105 Diarienummer KS 2017/72 Giltighetstid 2017-2019 Dokumentet

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS2015/1081/01 Antagen av Sunne kommunfullmäktige , 28

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS2015/1081/01 Antagen av Sunne kommunfullmäktige , 28 Datum Sida 2015-12-11 1 (13) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS2015/1081/01 Antagen av Sunne kommunfullmäktige 2016-03-21, 28 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen /

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen / Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-21 Ks/2016:208 Sida 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Länsstyrelsens remiss om

Läs mer

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde Tekniska förvaltningen Niklas Mellgren,0550-881 81 niklas.mellgren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-05-30 Tn/2017:75 Sida 1(1) Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet

Läs mer

UNGA OCH EXTREMISM. Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete.

UNGA OCH EXTREMISM. Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete. UNGA OCH EXTREMISM Vi erbjuder kunskapsöversikter, poddar och projektpengar till förebyggande arbete. SKAFFA KUNSKAP Ung och extrem podcasts Tre samtal om extremism Män som våldsamma superhjältar. Kvinnor

Läs mer

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 1 (6)2016-11-22 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Handlingsplan våldsbejakande extremism Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn

Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-12-07 Ks/2016:211 Sida 1(3) Kommunfullmäktige Motion från Marie Oudin (M) - Hedra veteranerna

Läs mer

Protokoll. Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan 54

Protokoll. Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan 54 Kristinehamns kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2016-09-20 Sida 16( 16) 117 Ks/2014:122 Medborgarförslag: Markförändring och tillgänglighet fastighet och affärer Kungsgatan

Läs mer

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism

Plan för arbete mot våldsbejakande extremism Plan för arbete mot våldsbejakande extremism 2016 2018 Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-467-163 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson, 0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-04 Ks/2016:147 Sida 1(2) Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud, Visnums Kil

Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud, Visnums Kil Kommunledningsförvaltningen Malin Iwarsson,0550-88550 malin.iwarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-08-30 Ks/2014:31 Sida 1(2) Medborgarförslag: Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinerud,

Läs mer

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Tekniska förvaltningen Sofia Elfström,0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-24 Tn/2017:14 Sida 1(2) Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta Plan för entreprenörskap i skolan i Kristinehamn.

Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta Plan för entreprenörskap i skolan i Kristinehamn. Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-11-21 Ks/2015:112 1(3) Plan för entreprenörskap i skolan i Kristinehamn Förslag till beslut

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan

Plan för entreprenörskap i skolan Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-21 Ks/2015:112 Sida 1(3) Plan för entreprenörskap i skolan Förslag till beslut

Läs mer

Våldsbejakande extremism och social oro

Våldsbejakande extremism och social oro Våldsbejakande extremism och social oro Strategi fö r arbete möt va ldsbejakande extremism öch söcial örö. Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg

HANDLINGSPLAN. Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg HANDLINGSPLAN Våldsbejakande extremism att arbeta förebyggande och utbilda är rätt väg Sammanfattning INGEN FÖDS TILL EXTREMIST. Den våldsbejakande extremismen breder ut sig. Även i Svalövs kommun syns

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se Datum 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått i uppdrag

Läs mer

Våldsbejakande extremism vad gör vi åt det?

Våldsbejakande extremism vad gör vi åt det? Våldsbejakande extremism vad gör vi åt det? Nationella samordnaren Ska arbeta för att förbättra samverkan på alla nivåer Öka kunskapen och främja utvecklingen av förebyggande metoder Ett nätverk av myndigheter

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer

Medborgarförslag om Nordenfeldtska huset

Medborgarförslag om Nordenfeldtska huset Kommunledningsförvaltningen Malin warsson,0550-88550 Malin.iwarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-02 Ks/2014:31 Sida 1(1) Medborgarförslag om Nordenfeldtska huset Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson, 0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-04 Ks/2016:147 Sida 1(2) Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet,

Läs mer

Rutiner för att upptäcka och hantera våldsbejakande extremism

Rutiner för att upptäcka och hantera våldsbejakande extremism STADSLEDNINGSKONTORET UTVECKLINGS- & ADMINISTRATIONSAVDELNINGEN Simon Berg 2016-05-23 1 (10) Rutiner för att upptäcka och hantera våldsbejakande extremism Dokumenttyp: Rutiner Fastställd av: Stadsdirektör

Läs mer

Remiss - Förslag till förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism

Remiss - Förslag till förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2017-06-05 SKDN 2017/0113 52904 Södermöre kommundelsnämnd Remiss - Förslag till förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism

Läs mer

Surahammars kommun Besöksadress Tfn E-post Box 203 Hjulmakarvägen 18 Fax Webbsida

Surahammars kommun Besöksadress Tfn E-post Box 203 Hjulmakarvägen 18 Fax Webbsida Datum 2016-06-08 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09 - 05 Antagen av Kommunfullmäktige 2016 - Dnr: 2016.0099 000 Senast Reviderad: Ansvarig handläggare: Andreas Karlsson Beredskapssamordnare andreas.karlsson@surahammar.se

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Våldsbejakande extremism och social oro

Våldsbejakande extremism och social oro Våldsbejakande extremism och social oro Lokal handlingsplan fo r arbete mot va ldsbejakande extremism och social oro. Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-10-04 Anneli Wiker Anneli.Wiker@kristinehamn.se Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar Handlingsplanen för

Läs mer

1(21) Handlingsplan våldsbejakande extremism. Styrdokument

1(21) Handlingsplan våldsbejakande extremism. Styrdokument 1(21) Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 2(21) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17, 49 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(21) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 1

Riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 1 UTVECKLINGS- & ADMINISTRATIONSAVDELNINGEN Ninni Holmlund 2016-05-24 1 (11) Riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 1 SUNDBYBERGS STAD 1 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde

Samverkansöverenskommelse mellan Hässleholms kommun och Hässleholms lokalpolisområde TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2016-11-29 2016/723 100 Handläggare Säkerhetschef Anders Nählstedt Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 0451-26 80 21 anders.nahlstedt@hassleholm.se Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism Sollentuna Kommun Sollentuna kommun

Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism Sollentuna Kommun Sollentuna kommun Handlingsplan för arbete mot Sollentuna Kommun 2016-02-04 Sollentuna kommun Innehåll Handlingsplan för arbete mot... 3 Bakgrund... 3 Våldsbejakande en definition... 3 Den autonoma miljön... 4 Vit makt

Läs mer

Yttrande över remiss Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism - Handlingsplan

Yttrande över remiss Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism - Handlingsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annelie Olsson 2017-08-09 BUN 2017/0562 Tfn 0480-45 30 27 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över remiss Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism

Läs mer

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar

Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Våldsbejakande extremism - Göteborgs Stads ansvar Uppdrag Stadsdirektören gav Social resursförvaltning 2014-04-23 i uppdrag att ta fram en struktur och plan för hur stadens förebyggande insatser mot våldsbejakande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism Våldsbejakande extremism Vad är radikalisering och våldsbejakande extremism? Radikalisering är en process som leder till att en individ gradvis accepterar våld och andra olagliga metoder i syfte att främja

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Handlingsplan för arbete mot extremism Antagen av fullmäktige 2016-04-07, 41 Dnr 2016/0131 KS-3 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund... 3 Våldsbejakande extremism en definition... 4 Den autonoma miljön...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Stadens arbete mot våldsbejakande extremism Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

Stadens arbete mot våldsbejakande extremism Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram Stadens arbete mot våldsbejakande extremism Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram Mars 2016 stockholm.se stads trygghets- och säkerhetsprogram 2 (17) Dessa riktlinjer hör till

Läs mer

3 Lägesbild. Sammanfattning YTTRANDE Kulturdepartementet Stockholm

3 Lägesbild. Sammanfattning YTTRANDE Kulturdepartementet Stockholm YTTRANDE 2017-03-23 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sammanfattning Borlänge kommun anser att kapitel 3 i SOU 2016:92 behöver revideras på ett antal punkter där det finns brister i definitionerna av

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

En regional samordnare för hela Värmland

En regional samordnare för hela Värmland LOKALA EXEMPEL PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM En regional samordnare för hela Värmland BROTTSFÖREBYGGANDE CENTRUM VÄRMLAND En regional samordnare för hela Värmland 1 En regional samordnare

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Förslag Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism

Förslag Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism Innehåll Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism... 1 Uppföljning och ansvar... 1 Definition... 1 Gemensamma kännetecken... 1 Mål och åtgärder...

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016 Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-12-18 Ks/2015:257 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Genomförandeplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6 LIKABEHANDLINGSPLAN Örnässkolan F-6 Lagar och styrdokument Enligt barn- och elevskyddslagen (2 006:67) ska det på varje skola finnas en likabehandlingsplan. Planen skall syfta till att främja barns och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

VINK ett mentorprogram för två generationer

VINK ett mentorprogram för två generationer LOKALA EXEMPEL PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM VINK ett mentorprogram för två generationer KÖPENHAMNS KOMMUN VINK ett mentorprogram för två generationer 1 VINK ett mentorprogram för

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige. SIGNERAD 2016-01-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-07 Vår referens Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss Motverka våldsbejakande

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Bilaga 1: Styrdokument

Bilaga 1: Styrdokument 1 : 1 Bilaga 1: Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr11 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

Läs mer

Lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer i Borlänge

Lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer i Borlänge Lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer i Borlänge 2015-12-03 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdrag... 3 1.2 En av fyra pilotkommuner... 3 1.3 Metod... 3 1.4 Social hållbarhet

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av våldsbejakande extremism i Helsingborg

Handlingsplan för förebyggande av våldsbejakande extremism i Helsingborg SID 1(9) Handlingsplan för förebyggande av våldsbejakande extremism i Helsingborg PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer